the creation

of 14 /14

Author: dimos-derventlis

Post on 13-Aug-2015

8 views

Category:

Education


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: The creation
Page 2: The creation

Η θεωρία της Μεγάλης Έκρηξις (Big Bang) δεν είναι απαραίτητα ένα χτύπημα ενάντια στην Δημιουργία. Το γεγονός ότι η Γη άρχισε την δημιουργία της από μια έκρηξη δεν είναι τόσο μακριά από τα λόγια του Θεού στη Γένεση, «Γενηθήτω φως'.

The Big Bang Theory, is not necessarily a knock against Creationism. The fact that the Earth came into existence by an explosion is not so far removed from God’s words in Genesis, “Let there be light.”

Page 3: The creation

"Κάποιος έπρεπε να προκαλέσει το συμβάν." Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η Μεγάλη Έκρηξη δεν ήταν μια τυχαία έκρηξη, αλλά ένας υπολογισμός που είχε μια αρχή. Αν αυτό είναι αλήθεια απαιτείται να υπήρχε ένας πυροκροτητής για να ανάψει το περιστατικό. Αυτό είναι απόδειξη ότι υπήρξε ένας ανεξάρτητος παράγοντας, εκτός από το σύμπαν που προκάλεσε να συμβεί αυτό ... ακούγεται πολύ σαν «Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε ....» (Γένεση 1: 1).

“Someone had to cause it to happen.”Scientists believe that the Big Bang was not a random explosion but a calculated one that had a beginning.  If this is true than there had to have been an initiator to ignite the occurrence. This is proof that there was an independent actor apart from the universe that caused this to happen…sounds a lot like “In the beginning God created….” (Genesis 1:1).

Page 4: The creation

«Υπήρχε μια τάξη σε αυτό." Τώρα με σχεδόν κάθε έκρηξη, υπάρχει ένα χαοτικό αποτέλεσμα. Συντρίμμια διάσπαρτα, υπάρχει διαταραχή και διαταραχή που απαιτεί μια ομάδα ανθρώπων να αντιμετωπίσουν το χάος. Η απουσία του χάους προαπαιτεί ότι μια Υψηλή Νοημοσύνη ήταν σε λειτουργία αποφασίζοντας το πως θα οργανώσει και θα διανέμει το ζήτημα της Γης αναλόγως.

 “There was an order to it.” Now with almost every explosion there’s a chaotic outcome. Debris is scattered, there’s disorder and disruption that requires a team of people to tackle the mess. The absence of chaos suggests an Intelligence was at work deciding how to organize and distribute Earth’s matter accordingly.

Page 5: The creation

«Οι νόμοι πρέπει να έχουν και νομοθέτη». Ο Θεός δημιούργησε τους φυσικούς νόμους που διέπουν την ύλη και την ενέργεια που απαιτείται για την περιστραφεί των πλανητών, που προκαλεί τον ήλιο και τη σελήνη να ανατέλλουν, και τα είδη των ζώων να προσαρμοστούν και να εξελιχθούν με το χρόνο. Ο προφήτης Ιερεμίας μας λέει ότι ο Θεός «ιδρύθηκε διαθήκη (του) με την ημέρα και τη νύχτα, και με τους σταθερούς νόμους του ουρανού και της γης» (Ιερεμίας 33:25). Πρέπει να υπάρχει μια δύναμη που να διέπει τη ρύθμιση της ζωής, διατηρώντας τις λεπτομέρειες του πλανήτη εκεί. 

“Laws have to have a lawgiver.” God has established physical laws that govern matter and energy that have revolved the planets, caused the sun and moon to rise, and animal species to adapt and change with time. The prophet Jeremiah tells us that God “established (his) covenant with day and night, and with the fixed laws of heaven and earth” (Jeremiah 33:25). There has to be a governing force regulating the planet’s life-preserving details.

Page 6: The creation

Γεν. 1,1 Έν άρχη έποίησεν ό Θεός τον ούρανόν και τήν γήν.Γεν. 1,2 ή δέ γη ήν αόρατος και άκατασκεύαστος, και σκότος επάνω της αβύσσου, και πνεύμα Θεού έπεφέρετο επάνω του ύδατος.Γεν. 1,3 και εΐπεν ό Θεός- γενηθήτω φως- και έγένετο φως.Γεν. 1,4 και εΐδεν ό Θεός το φως, ότι καλόν και διεχώρισεν ό Θεός άνά μέσον του φωτός και άνά μέσον του σκότους.Γεν. 1,5 και έκάλεσεν ό Θεός το φως ήμέραν και το σκότος έκάλεσε νύκτα, kαι έγένετο εσπέρα και έγένετο πρωί', ήμερα μία. [Gen. 1:1] In the beginning when God created the heavens and the earth,[Gen. 1:2] the earth was a formless void and darkness covered the face of the deep, while a wind from God swept over the face of the waters.[Gen. 1:3] Then God said, "Let there be light"; and there was light.[Gen. 1:4] And God saw that the light was good; and God separated the light from the darkness.[Gen. 1:5] God called the light Day, and the darkness he called Night. And there was evening and there was morning, the first day.

Page 7: The creation

Γεν. 1,6Και εΐπεν ό Θεός- γενηθήτω στερέωμα έν μέσω του ύδατος και έστω διαχωρίζον άνά μέσον ύδατος και ύδατος, και έγένετο ούτωςΓεν. 1,7και έποίησεν ό Θεός το στερέωμα, και διεχώρισεν ό Θεός άνά

μέσον του ύδατος, δ ήν ύποκάτω του στερεώματος, και άναμέσον του ύδατος του επάνω του στερεώματος.Γεν. 1,8και έκάλεσεν ό Θεός το στερέωμα ούρανόν. και εΐδεν ό Θεός, ότι καλόν, και έγένετο εσπέρα και έγένετο πρωί', ήμερα δευτέρα.   [Gen. 1:6] And God said, "Let there be a dome in the midst of the waters, and let it

separate the waters from the waters."[Gen. 1:7] So God made the dome and separated the waters that were under the dome from the waters that were above the

dome. And it was so.[Gen. 1:8] God called the dome Sky. And there was evening and there was morning,

the second day.

Page 8: The creation

Γεν. 1,9Και εΐπεν ό Θεός- συναχθήτω το ύδωρ το ύποκάτω τουουρανού είς συναγωγήν μίαν, και όφθήτω ή ξηρά. και

έγένετο ούτως, και συνήχθη το ύδωρ το ύποκάτω του ουρανού είς τάς συναγωγάς αυτών, και ώφθη ή ξηρά.Γεν. 1,10 και έκάλεσεν ό Θεός τήν ξηράν γην και τά συστήματα τών υδάτων έκάλεσε θάλασσας, και εΐδεν ό Θεός, ότι καλόν.Γεν. 1,11 και εΐπεν ό Θεός- βλαστησάτω ή γη βοτάνην χόρτου

σπεΐρον σπέρμα κατά γένος και καθ' ομοιότητα, και ξύλον κάρπιμον ποιούν καρπόν, ου το σπέρμα αύτου έν αύτώ κατά γένος έπι της γης. και έγένετο ούτως.Γεν. 1,12 και έξήνεγκεν ή γη βοτάνην χόρτου σπεΐρον σπέρμα κατά γένος και καθ' ομοιότητα, και ξύλον κάρπιμον ποιούν καρπόν, ου το σπέρμα αύτου έν αύτω κατά γένος έπι της

γης-Γεν. 1,13 και είδεν ό Θεός, ότι καλόν, και έγένετο εσπέρα και έγένετο πρωί', ήμερα τρίτη.    

[Gen. 1:9] And God said, "Let the waters under the sky be gathered together into one place, and let

the dry land appear." And it was so.[Gen. 1:10] God called the dry land Earth, and the waters that were gathered together he called

Seas. And God saw that it was good.[Gen. 1:11] Then God said, "Let the earth put forth vegetation: plants yielding seed, and fruit trees

of every kind on earth that bear fruit with the seed in it." And it was so.[Gen.1:12] The earth brought forth vegetation: plants yielding seed of every kind, and trees of

every kind bearing fruit with the seed in it. And God saw that it was good.[Gen. 1:13] And there was evening and there was morning, the third day.

Page 9: The creation

Γεν. 1,14 Και εΐπεν ό Θεός- γενηθήτωσαν φωστήρες έν τωστερεώματι του ουρανού είς φαυσιν έπι της γης, του

διαχωρίζειν άνά μέσον της ημέρας και άνά μέσον της νυκτός- και έστωσαν είς σημεία και είς καιρούς και είς ημέρας και είς ένιαυτούς-

Γεν. 1,15 και έστωσαν είς φαυσιν έν τω στερεώματι του ουρανού,ώστε φαίνειν έπι της γης. και έγένετο ούτως.

Γεν. 1,16 και έποίησεν ό Θεός τους δύο φωστήρας τους μεγάλους,τον φωστήρα τον μέγαν είς αρχάς τής ημέρας και

τον φωστήρα τον έλάσσω είς αρχάς τής νυκτός, και τους αστέρος.Γεν. 1,17 και έθετο αυτούς ό Θεός έν τω στερεώματι του ουρανού, ώστε φαίνειν έπι της γηςΓεν. 1,18 και άρχειν της ημέρας και της νυκτός και διαχωρίζειν άνά μέσον του φωτός και άνά μέσον του σκότους, και εΐδεν ό Θεός, ότι καλόν. Γεν. 1,19 και έγένετο εσπέρα και έγένετο πρωί', ήμερα τετάρτη.   [Gen.1:14] And God said, "Let there be lights in the dome of the sky to separate the day from the night; and let them be for signs and for seasons and for days and years,[Gen.1:15] and let them be lights in the dome of the sky to give light upon the earth." And it was so.[Gen. 1:16] God made the two great lights - the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night - and the stars.[Gen. 1:17] God set them in the dome of the sky to give light upon the earth,[Gen.1:18] to rule over the day and over the night, and to separate the light from the darkness. And God saw that it was good.[Gen. 1:19] And there was evening and there was morning, the fourth day.

Page 10: The creation

Γεν. 1,20 Και εΐπεν ό Θεός- έξαγαγέτω τά ύδατα ερπετά ψυχών ζωσών και πετεινά πετάμενα έπι της γης κατά το στερέωμα του ουρανού, και έγένετο ούτως.Γεν. 1,21 και έποίησεν ό Θεός τά κήτη τά μεγάλα και πασαν ψυχήν ζώων ερπετών, ά εξήγαγε τά ύδατα κατά γένη αυτών, και παν πετεινόν πτερωτόν κατά γένος, και είδεν ό Θεός, ότι καλά.Γεν. 1,22 και εύλόγησεν αυτά ό Θεός, λέγων αύξάνεσθε και

πληθύνεσθε και πληρώσατε τα ύδατα έν ταΐς θαλάσσαις, και τα πετεινά πληθυνέσθωσαν έπι της γης.Γεν. 1,23 και έγένετο εσπέρα και έγένετο πρωί', ήμερα πέμπτη.      [Gen. 1:20] And God said, "Let the waters bring forth swarms of living creatures, and let birds fly above the earth across the dome of the sky." [Gen. 1:21] So God created the great sea monsters and every living creature that moves, of every kind, with which the waters swarm, and every winged bird of every kind. And

God saw that it was good.[Gen. 1:22] God blessed them, saying, "Be fruitful and multiply and fill the waters in the seas, and let birds multiply on the earth."[Gen. 1:23] And there was evening and there was morning, the fifth day.

Page 11: The creation

Γεν. 1,24 Και εΐπεν ό Θεός- έξαγαγέτω ή γη ψυχήν ζωσαν κατά γένος,

τετράποδα και ερπετά και θηρία της γης κατά γένος, και

έγένετο ούτως.Γεν. 1,26 και είπεν ό Θεός- ποιήσωμεν άνθρωπον κατ' εικόνα

ήμετέραν και καθ' όμοίωσιν, και άρχέτωσαν τών ιχθύων της

θαλάσσης και τών πετεινών του ουρανού και τών κτηνών και πάσης της γης και πάντων τών ερπετών τών ερπόντων έπι γης

γης.Γεν. 1,27 και έποίησεν ό Θεός τον άνθρωπον, κατ' εικόνα Θεού

έποίησεν αυτόν, άρσεν και θήλυ έποίησεν αυτούς.Γεν. 1,28 και εύλόγησεν αυτούς ό Θεός, λέγων αύξάνεσθε και

Πληθύνεσθε και πληρώσατε τήν γήν και κατακυριεύσατε αυτής

και άρχετε των ιχθύων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και πάντων

τών κτηνών και πάσης της γης και πάντων τών ερπετών τών ερπόντων έπι της γης-

Γεν. 1,31 και είδεν ό Θεός τα πάντα, όσα έποίησε, και ίδού καλά λίαν. και έγένετο εσπέρα και έγένετο πρωί', ήμερα έκτη.

Page 12: The creation

 [Gen. 1:24] And God said, "Let the earth bring forth living creatures of every kind: cattle and

creeping things and wild animals of the earth of every kind." And it was so.[Gen. 1:26] Then God said, "Let us make humankind in our image, according to our likeness; and

let them have dominion over the fish of the sea, and over the birds of the air, and over the

cattle, and over all the wild animals of the earth, and over every creeping thing that creeps

upon the earth."[Gen. 1:27] So God created humankind in his image, in the image of God he created them; male

and female he created them.[Gen. 1:28] God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply, and fill the earth

and subdue it; and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the air and

over every living thing that moves upon the earth.”[Gen. 1:31] God saw everything that he had made, and indeed, it was very good. And there was

evening and there was morning, the sixth day.

Page 13: The creation

Γεν. 2,1 Και συνετελέσθησαν ό ουρανός και ή γη και πας ό κόσμος αυτών. Γεν. 2,2 και συνετέλεσεν ό Θεός έν τη ήμερα τη έκτη τά έργα

αύτου, ά έποίησε, και κατέπαυσε τη ήμερα τη έβδομη άπό πάντων των έργων αύτου, ων έποίησεΓεν. 2,3 και εύλόγησεν ό Θεός τήν ημέραν τήν έβδόμην και ήγιασεν αυτήν ότι έν αύτη κατέπαυσεν άπό πάντων

των έργων αύτου, ων ήρξατο ό Θεός ποιήσαι.      [Gen. 2:1] Thus the heavens and the earth were finished, and all their multitude.[Gen. 2:2] And on the seventh day God finished the work that he had done, and he rested on the

seventh day from all the work that he had done.[Gen. 2:3] So God blessed the seventh day and hallowed it, because on it God rested from all the work that he had done in

creation. 

Page 14: The creation