thon holding årsrapport 2012

Download Thon Holding årsrapport 2012

Post on 22-Mar-2016

222 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • Thon Holding

  rsrapport 2012

 • Thon holding - rsrapporT 2012

  ret 2012

  side 2

  InnHold

  ret 2012 2

  Konsernstruktur 2

  nkkeltall 3

  rsberetning 2012 4

  resultatregnskap 10

  Balanse pr. 31.12 11

  Kontantstrmanalyse 12

  noter 13

  Key figures 27

  income statement 28

  Balance 29

  Cash flow 30

  THON HOLDING AS

  Thon Eiendomsdrift AS

  Stormgrd AS

  Vettre Hotell Eiendom AS(50 %)

  sgrdstrand Hotell ANS(50 %)

  Thongrd AS

  Thon Ski AS

  Thon Hotellbygg AS

  Thon Bygg AS

  Thon NetherlandsHolding BV

  Hulstkamp Prop. BV

  Thon Belgium SA

  Scandia HotelRotterdam BV

  Hotel BristolStephanie SA

  Thon Sverige AB

  CharlottenbergShoppingcenter AB

  Orvelin ShoppingcenterAB (55 %)

  TcksforsShoppingcenter AB

  Hotell Bristol AS

  Conrad Langaard AS

  Investhon AS

  Norsk Underholdningsspill AS

  Norsk Pantelotteri(60 %)

  Ski Kinosenter AS

  Unger Fabrikker AS

  Follo Fjernvarme AS

  Resthon AS

  Time Park AS

  Thon Hotels AS

  Bergen Hotell ogRestaurantdrift AS

  Cooly AS

  Easy AS

  Hotelthon AS

  Mecca AS

  Polar Hotell &Restaurantdrift AS

  Rainbow Hotels AS

  Semb AS

  vrig virksomhet

  * Komplett oversikt fremkommer i regnskapsnote 1

  Eiendom Hotell og Restaurant

  Thon StanhopeHotel SA

  Konsernstruktur

  Thon holding konsernets drifTsinnTeKTer belp seg til 4 894 millioner kroner (4 635).

  Konsernets resulTaT fr sKaTT utgjorde 701 millioner kroner (833).

  Konsernets BoKfrTe egenKapiTal kte til 6 619 millioner kroner (6.085), og egenKapiTalandelen var 40 % (39). Verdijustert egenkapital vurderes vre vesentlig hyere.

  leieniVeT i eiendomsportefljen pr. 01.01.13 var 1 750 millioner kroner (1 660) og ledigheTen var p 1 %.

  Thon hotels oppndde "inntekt per tilgjengelig rom" (reVpar) p 447 Kroner (464).

  Konsernets liKVidiTeTsreserVe var ved rsskiftet 3 974 millioner kroner (3 839).

  forsidefoto: Carsten mller

 • Thon holding - rsrapporT 2012

  side 3

  nkkeltall

  Belp i NOK mill. kr. 2012 2011 2010

  ResulTaT

  leieinntekter (eksterne) 1 175 1 135 1 092

  driftsinntekter 4 894 4 635 4 591

  driftsresultat 994 1 150 1 171

  netto rentekostnader 329 338 326

  resultat fr skatt 701 833 854

  solIdITeT

  Bokfrt egenkapital 6 619 6 085 5 493

  Bokfrt egenkapitalandel 40 % 39 % 35 %

  sum eiendeler 16 723 15 797 15 737

  lIKvIdITeT

  likviditetsreserver 1) 3 974 3 839 2 659

  avdrag neste 12 mnd 1 101 1 631 619

  Kontantstrm drift 2) 932 1 017 973

  netto rentebrende gjeld / Kontantstrm drift 7,2 6,6 7,0

  rentedekningsgrad 3) 4,1 4,3 4,5

  FInansIeRIng

  rentebrende gjeld (eks. aksjonrln) 7 378 6 860 7 551

  andel valutaln 29 % 30 % 26 %

  lpetid ln (r) 4,0 4,7 6,0

  rente pr. 31.12 (ln i nok) 5,2 % 5,0 % 4,7 %

  rentesikring (over 1 r) 68 % 72 % 65 %

  eIendom

  netto investeringer 1 130 849 956

  leieinntektsniv 4) 1 750 1,660 1,610

  ledighet 1 % 1 % 2 %

  Bokfrt verdi eiendomsporteflje 14 094 13 459 12 898

  implisitt brutto yield 12 % 12 % 12 %

  HoTell 5)

  hotellrom 10 434 10 054 9 986

  revpar (inntekt pr. rom) 447 464 452

  rompris 816 833 834

  Belegg 55 % 56 % 54 %

  endrede regnskapsprinsipper m.m. gjr at enkelte strrelser avviker fra det som er oppgitt i tidligere rsrapporter.

  1) Bankinnskudd o.l. + ubenyttede lnerammer2) netto kontantstrm fra driftsaktiviteter - endring i arbeidskapital3) (driftsresultat + ordinre avskrivninger/nedskrivninger) / netto rentekostnader4) inkludert andel av leieinntekter i tilknyttede selskap5) Thon hotels

 • side 4

  Thon holding - rsrapporT 2012

  rsberetning 2012

  i 2012 var veksten i norge relativt hy og de fleste omrder av norsk

  konomi utviklet seg positivt. ret sett under ett var markedet for

  nringseiendom positivt, mens det norske hotellmarkedet utviklet seg

  svakt. Thon holding hadde et tilfredsstillende r ogs i 2012, men kte

  vedlikeholds-kostnader og resultatnedgang for Thon hotels bidro til at

  konsernets resultat var lavere enn i fjor.

  Resultat- og balansesammendragThon holding konsernets driftsinntekter utgjorde 4.894 millioner kroner (4.635) og resultatet fr skatt ble p 701 millioner kroner (833).

  Konsernets eiendeler hadde ved rsskiftet en bokfrt verdi p 16.723 millioner kroner (15.797). Bokfrt egenkapital var ved samme tidspunkt 6.619 millioner kroner (6.085) og egenkapitalandelen var 40% (39 %).

  eiendommenes leieinntekter indikerer en brutto avkastning (brutto yield) p bokfrte verdier p 12 % og verdijustert egenkapital vurderes derfor vre vesentlig hyere enn bokfrt egenkapital.

  driftsinntekter og kostnader Konsernets driftsinntekter i 2012 belp seg til 4.894 millioner kroner (4.635). Veksten fra foregende r forklares bde av noe kte driftsinntekter i hotell- og eiendomsomrdet samt hyere salgsinntekter fra boliger produsert for videresalg.

  samlede driftskostnader utgjorde 3.899 millioner kroner (3.484). Kostnader knyttet til vedlikehold og rehabilitering av eiendomsportefljen utgjorde 330 millioner kroner (257).

  salgsinntekter fra boligprosjektene belp seg til 213 millioner kroner (70). produksjonkostnader p boliger for videresalg belp seg til 169 millioner (39) og gir dermed nettogevinster ved salg av boliger p 44 millioner kroner (31).

  ordinre avskrivninger belp seg til 316 millioner kroner (296), mens nedskrivninger utgjorde 50 millioner kroner (0). p bakgrunn av nedjusterte forventninger til fremtidige energipriser, har konsernet valgt foreta en nedskrivning av verdien p follo fjernvarmes anlegg.

  lnnskostnadene utgjorde 1.097 millioner kroner (1.006), og kte bde som flge av betydelige tariffmessige lnnstillegg og en kning i antall rsverk.

  Konsernets driftsresultat i 2012 belp seg dermed til 994 millioner kroner (1.150).

  Finansposter Konsernets netto finansposter (ekskl. resultat i tilknyttede selskap) er kostnadsfrt med 303 millioner kroner (283).

  finanskostnadene viser en stabil utvikling fra foregende r, mens bortfall av aksjegevinster bidrar til nedgang i finansinntektene.

  i 2012 er det inntektsfrt netto valutagevinster p 24 millioner kroner (21), mens det i 2012 ikke ble realisert aksjegevinster (17).

  resultat i tilknyttede selskaper belp seg til 10 millioner kroner (-35), og forklares i hovedsak av en betydelig resultatfremgang i et tilknyttet selskap.

  Kontantstrm og likviditeti 2012 var netto kontantstrm fra driften 932 millioner kroner (1.017), mens endring i arbeids-kapitalen var -277 millioner kroner (413). samlet kontantstrm fra driftsaktiviteter utgjorde dermed 655 millioner (1.430).

  netto kontantstrm fra investeringsaktivitetene var -1.163 millioner kroner (-950), mens finansierings-aktivitetene bidro med 434 millioner kroner (-720). nettoeffekt av valutakursendringer var 17 millioner (108).

  i 2012 ble dermed likviditetsbeholdningen redusert med -57 millioner kroner (-132).

  Ved rsskiftet var konsernets likviditetsreserve 3.974 millioner kroner (3.839), og besto av kortsiktige plasseringer p 399 millioner kroner (450) og ubenyttede langsiktige kredittrammer p 3.575 millioner kroner (3.389).

  leIeInnTeKTsnIv mill. kr

  ResulTaT FR sKaTT mill. kr

  2012201120102009 20130

  500

  1 000

  1 500

  2 000

  Resultat fr skatt

  201220112010200920080

  200

  400

  600

  800

  1 000

  omseTnIng (inkl. internt salg)mill. kr

  n eiendom n hotell/restaurant n vrig virksomhet

  201220112010200920080

  1 000

  2 000

  3 000

  4 000

  5 000

  6 000

  n handel n hotell n Kontor n diverse

 • side 5

  Thon holding - rsrapporT 2012

  Resultat- og balansesammendrag for Thon Holding as / disponering av morselskapets rsresultatmorselskapets driftsinntekter utgjorde 228 millioner kroner (631), og resultat fr skatt belp seg til 5 millioner kroner (-42).

  etter fradrag for beregnede skatter ble rsresultatet 4 millioner kroner (-38), og styret foreslr at rsresultatet godskrives annen egenkapital.

  morselskapets eiendeler hadde ved rsskiftet en bokfrt verdi p 7.528 millioner kroner (7.386). Bokfrt egenkapital var ved samme tidspunkt 2.161 millioner kroner (2.157), og egenkapitalandelen var 29 % (29). morselskapets frie egenkapital. pr. 31.12.12 utgjorde 1.408 millioner kroner (1.418).

  Forutsetning om fortsatt drift Thon holding konsernet er hovedsakelig engasjert innen eiendoms- og hotelldrift, men har ogs eierskap og engasjement innen flere ulike bransjer. Virksomheten drives primrt i norge, men konsernet er ogs etablert i Belgia, nederland og sverige.

  Konsernet har en sterk finansiell stilling, en eiendomsporteflje av hy kvalitet og en sterk posisjon i det norske hotellmarkedet. rsregn-skapet er flgelig avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

  etter styrets vurdering er det ikke inntrdt forhold etter regnskapsrets slutt som er av betydning for bedmmelsen av konsernets stilling og resultat pr. 31.12.2012.

  organisasjon og arbeidsmiljThon holding konsernet er en arbeidsplass som praktiserer likestilling, og tolererer ikke noen form for diskriminering eller trakassering av med-arbeidere.

  alle medarbeidere har krav p en lik og rettferdig behandling uavhengig av alder, etnisitet, funksjons-nedsettelse, hudfarge, nasjonalitet, politisk oppfatning og religion/livssyn.

  det arbeides med universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjoner, slik at disse kan benyttes ogs av personer med nedsatt funksjonsevne.

  styret vurderer ovennevnte