tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

68
Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa Jyrki J.J. Kasvi Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE

Upload: jyrki-jj-kasvi

Post on 01-Nov-2014

3.040 views

Category:

News & Politics


2 download

DESCRIPTION

Kataisen hallituksen ohjelman tietoyhteiskuntapoliittisten kirjausten katekismus. Pieniä korjauksia edelliseen versioon.

TRANSCRIPT

Page 1: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Jyrki J.J. Kasvi

Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE

Page 2: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Juhlapuheiden kääntöpuolella

• Suomi on 10 vuodessa pudonnut tieto- ja viestintä-teknologian hyödyntäjänä kärjestä keskisarjaan– Erityisesti julkisen sektorin sähköiset palvelut ja sähköinen

osallistuminen ovat Suomessa kilpailijamaita kehittymättömämpiä

• Tällä hallituskaudella tulee aloittaa nousu takaisin, jos haluamme menestyä– Tekniikka ei enää riitä, vaan tietoyhteiskunta on integroitava

läpäisyperiaatteella kaikille hallinnonaloille uusiksi toimintatavoiksi ja -kulttuuriksi.

– Hallitusohjelman tietoyhteiskuntapoliittisiin kirjauksiin on vaikuttanut huomattavasti, ketkä mihinkin työryhmään sattuivat Säätytalolla päätymään.

08.04.23 2

!

Page 3: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Suomi oli edelläkävijä

• 2003 World Economic Forum Information Technology review: Suomi sijalla 1

• 2010 UN E-government Survey – E-government development: Suomi sijalla 19

– Online-services: Suomi sijalla 32• edellä mm. Malesia, Mongolia, Egypti, Kazakstan ja Tunisia

– E-participation: Suomi sijalla 30• edellä mm. Malesia, Kolumbia ja Kirgisia

– Telecom Infrastructure: Suomi sijalla 16

– Human Capital: Pisa pelasti Suomen sijalle 2

• Kehityksen pysähtymistä on ollut vaikea myöntää– Suomen edelläkävijyys on edelleen “virallinen totuus”

08.04.23 3

Page 4: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Värillä on väliä

• ”Hallitusohjelman tietoyhteiskuntapoliittinen kirjaus”– Suora lainaus hallitusohjelmasta

– Mahdolliset alleviivaukset esityksen laatijan omia

• Ohjelmasta puuttuva keskeinen haaste– Tietoyhteiskuntapoliittinen kysymys, joka edellyttää

toimenpiteitä vaalikauden kuluessa

• Vinkkejä päättäjille– Mihin eduskunnassa ja hallituksessa kannattaa tällä kaudella

kiinnittää erityisesti huomiota

• Avoin kysymys– Selvitettävä asia, jota täytyy vielä miettiä

08.04.23 4

!

Page 5: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Liikenne- ja viestintäpolitiikkaa?

Valtaosa tietoyhteiskuntapoliittisista kirjauksista on liikenne- ja viestintäpolitiikassa, mutta suurin osa kuuluisi toisaalle, lukuihin, joissa tietoyhteiskuntakysymykset sivuutetaan:• ”Tieto- ja viestintäteknologian merkitys kasvun ja tuottavuuden

parantamiseksi on ratkaiseva.” (elinkeinopolitiikkaa)• ”Torjutaan digitaalista syrjäytymistä tukemalla ikäihmisten

verkkopalveluosaamista ja ikäihmisille suunnattujen palvelu- ja teknologiainnovaatioiden kehittämistä.” (sosiaalipolitiikkaa)

• ”Edistetään tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien älyratkaisujen käyttöönottoa poikkihallinnollisesti kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.” (innovaatiopolitiikkaa)

08.04.23 5

Page 6: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Lisää ”viestintäpolitiikkaa”

Näihin palataan omissa kohdissaan:• ”Selvitetään tietoteknologian avulla saavutettavat päästö-

vähennysmahdollisuudet liikenteessä, rakennus-teknologiassa, energiaverkoissa, teollisuudessa ja etätyössä.” (ilmastopolitiikkaa)

• ”Tavoitellaan Suomeen tietointensiivisen teollisuuden investointeja osana kansallista strategiaa ulkomaisten investointien saamiseksi Suomeen.” (elinkeinopolitiikkaa)

• ”Suunnataan julkista tutkimusrahaa digitaalista taloutta koskevaan yhteiskunnalliseen ja sosiaaliseen perustutkimukseen.” (tiedepolitiikkaa)

08.04.23 6

Page 7: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Varsinaista viestintäpolitiikkaa

• ”Hallitus laatii sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman”– Viestintäpolitiikan sisältöön tai suuntaan _ei_ oteta kantaa– Huolehtikaa TV-ohjelmien nettijakelun mukanaolosta!

• Luontevin jakelukanava: Tvkaista ja Voddler ovat vasta alkua• esim. vanhojen julkaisusopimusten tulkinta nettijakelussa

– Selvitettävä YLEn hdtv-lähetysten salaaminen• Voivatko julkisen palvelun ohjelmat olla salattuja?

– Miten käsitellään netin vihapuhetta?• Sananvapaus, anonymiteetti, arabikevät, …

– Sosiaalisen median vertaisjournalismin pelisäännöt• Somen lähdesuoja, toimittajavastuu, yksityisyyden suoja, …

– Netin neutraaliuden turvaaminen• Turvaa sananvapautta ja edistää kilpailua

08.04.23 7

!

Page 8: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Sähköisen viestinnän murros

• ”Edistetään joukkoviestinnällisten sähköisten sisältö-palvelujen saatavilla oloa kaikilla kansalaisten kannalta keskeisillä jakeluteillä.”– Sisältöpalvelut muuttuvat vuorovaikutteisiksi ja osallistaviksi

• Kontrolli siirtyy jakelijoilta kuluttajille• Yhteisöllinen sisällöntuotanto, crowdsourcing, rip-n-mix • Uudet liiketoimintamallit (wreck-a-movie, muotiblogit)

– Keskeiset jakelutiet eivät kauden lopulla ole enää välttämättä samat kuin nyt.

• Tällä hetkellä Internet, TV, radio, älypuhelimet , …• Tällä kaudella myös mm. tabletit, hdtv sekä ipTV ja muut striimatut

sisältöpalvelut.• Suomalaiset Online-tutkimuksen mukaan 66% suomalaisista katsoo

televisiota ja 78% käyttää Internetiä päivittäin • Teleoperaattoreista tulossa jakelijoita

08.04.23 8

Page 9: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Viestinnänhuoltovarmuus• ”Vahvistetaan viranomaisten ja

elinkeinoelämän yhteistyötä digitaalisten palvelujen häiriöt-tömän toiminnan varmistamisessa myös sään ääri-ilmiöissä.”

• Viime kaudella eduskunnassakeskusteltiin tukiasemien akuista ja maakaapeleista. Samaan aikaan maailmalla jo tuotteistettiin tuuleen ja aurinkoon perustuvia varavoima-ratkaisuja.– Kaikki ratkaisut eivät sovellu sellaisenaan Suomen oloihin– Langattomien yhteyksien toimiminen kriittistä mm. sähkönjakeluverkon

korjaustöille

• Huoltovarmuutta käsitellään tietoyhteiskuntakaaressa.

Elisan koevoimala Espoossa.

08.04.23 9

Page 10: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Kipupiste: Yleisradion rahoitus

• ”Yleisradion rahoitus uudistetaan siten, että Yleisradion rooli suomalaisen kulttuurin tuottajana, moniarvoisena ja riippumattomana tiedonvälittäjänä sekä sananvapauden foorumina turvataan.”

• ”Hallitus uudistaa Ylen rahoituksen mallin ja keräystavan eduskuntaryhmien yhteisen maaliskuussa 2010 hyväksytyn kannanoton mukaisesti. Uudistuksesta päätetään vuoden 2011 aikana.”– TV-maksujen tarkastamisesta luovutaan

– Rahoituksen toteutustapa jää hallitusohjelmassa auki!

08.04.23 10

!

Page 11: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Se eduskuntaryhmien kannanotto

• Eduskuntaryhmät ottivat yhdessä kantaa maaliskuussa 2010 ja uudelleen huhtikuussa, koska maaliskuun kannasta syntyi erilaisia tulkintoja:– Ylen rahoitustaso on 480 miljoonaa euroa vuodessa vuodesta

2012 alkaen.– Rahoitusmallista päättää seuraava eduskunta.

• Eli ”Hallitus uudistaa Ylen rahoituksen mallin ja keräystavan eduskuntaryhmien yhteisen maaliskuussa 2010 hyväksytyn kannanoton mukaisesti” voi tarkoittaa ihan mitä tahansa kunhan rahaa vain kertyy 480 miljoonaa euroa vuodessa.

– Ratkaiseva kirjaus on menojen uudelleenkohdistukset listaavassa liitteessä mainittu tarkastusten rahoituksesta luopuminen eli nykyisenkaltaisesta erikseen perittävästä tv-maksusta luovutaan

• Viestintäpoliittisessa luvussa asiasta ei ole kirjausta

!

08.04.23 11

Page 12: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Mikä vanhassa TV-maksussa on ongelmana?• Vastaanotinperusteisuus

– TV-ohjelmia voi nykyään katsella lähes millä laitteella tahansa– Nuoret korvaamassa TV-vastaanottimet tietokoneilla– Broadcast TV kehittymässä on-demand ipTV:ksi

• Kotitalousperusteisuus– TV-maksu kohtelee erilaisia kotitalouksia eriarvoisesti

• Yksinäinen vanhus ja kommuuni maksavat yhtä paljon

• Maksun perinnän ja valvonnan kustannukset ovat pois ohjelmatoiminnasta

• Vapaamatkustajien kasvava määrä• Vaihtoehtoina mediamaksut (televisiottomat vastustavat) ja

budjettirahoitus (riski riippumattomuudelle)

08.04.23 12

Page 13: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Kipupiste: Laajakaistahanke

• Laajakaistahankkeesta ollaan niin ylpeitä, että sen toistetaan hallitusohjelmassa kolme kertaa:1. ”Edistetään huippunopean laajakaistan tarjontaa ja käyttöä,

jotta Suomi nousee Euroopan johtavaksi laajakaistamaaksi. ”

2. ”Edistetään nopeiden laajakaistayhteyksien käyttöönottoa koko maassa ja nopeutetaan vapaan langattoman verkon leviämistä. ”

3. ”Turvataan kotitalouksille kohtuuhintainen mahdollisuus laajakaistayhteyteen liittymiseen ja käyttöön. ”

08.04.23 13

!

Page 14: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

… mutta

• ”Laajakaista kaikille 2015” -hanke arvioidaan vuoden 2011 toteutettavassa välitarkastelussa, jonka pohjalta päätetään tarvittavat jatkotoimenpiteet.”– Kaksi kilometriä joka kodista ulottuvan valokaapeliverkon

kustannukset ovat osoittautuneet monta kertaa ennakoitua suuremmiksi

– Langaton tiedonsiirto ja tiedon pakkaus ovat kehittyneet nopeasti

– Tavoiteltu palvelutaso, HD-tasoisten TV-ohjelmien netti-vastaanotto saavutettavissa myös langattomilla ratkaisuilla

– Huippunopea laajakaista ei toimi vielä edes Helsingin seudulla kaikkialla, eikä operaattoreilla ole kiinnostusta investoida.

!

08.04.23 14

Page 15: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Kipupiste: Postipalvelut

• ”Postitoiminnan jatkuvuus ja postipalvelut turvataan huomioiden asiakkaiden muuttuvat tarpeet.”– Kuinka kauan asiakkaat enää tarvitsevat postin jokapäiväistä

jakelua kaikkialla Suomessa?

• ”Selvitetään kansalaisten käyttämien viestintäpalvelujen kehitystä kokonaisuutena.”– Postin määrän lasku jatkuu, kun lehdet siirtyvät sähköisiin

lukulaitteisiin ja B2C sähköinen laskutus lyö Suomessa läpi

– Nettikaupasta ostettujen pakettien kuljetuksessa Itellalla on useita kilpailijoita.

• Poliittisesti äärimmäisen kipuileva kysymys– Minkäänlaisen postitoiminnan turvaaminen haja-asutusalueilla

08.04.23 15

!

Page 16: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Radiotaajuustunnistus

• ”Nopeasti lisääntyvä etätunnistusteknologian (mm. rfid) käyttö avaa uusia mahdollisuuksia, mutta vaatii myös ajanmukaista lainsäädäntöä.”

• Rfid on mullistanut jo kokoonpanon, logistiikan ja kulunvalvonnan, seuraavaksi mm. maksamisen, rakentamisen ja lääketurvallisuuden…

• Lainsäätäjän haasteena etenkin tietoturva ja yksityisyyden suoja sekä kuluttajien informointi.– Lakimuutoksia voidaan tarvita myös mm. viestinnän ja maksamisen

sääntelyyn, kun älypuhelimilla tapahtuva rfid-pohjainen NFC-maksaminen yleistyy

• Tulevaisuusvaliokunnnan viime kauden lopulla teettämä esiselvitys rfid-teknologiasta kannattaa lukea.– http://tinyurl.com/44reuea

08.04.23 16

!

Page 17: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Rfid – Mikä se on?

• Radio Frequency IDentification – radiotaajuustunnistus

• Tunnisteen voi tekniikasta riippuen lukea 0,01 – 100 metrin etäisyydeltä.– Toimii yleensä lukulaitteen signaalista saamallaan virralla mutta voi

sisältää myös oman virtalähteen– Tunniste itse on pieni, mutta antenni yleensä cm-mittaluokkaa

• Yksinkertaisen rfid-tunnisteen hinta on 5-10 snt

• Voi sisältää myös muistia, laskentakapasiteettia ja antureita

• NFC eli Near Field Communication on etenkinpuhelimissa käytetty rfid-tekniikka– Nokia oli pioneeri, mutta Applelta odotetaan

NFC-maksamisen läpimurtoa– Kuka hallitsee jatkossa maailman maksamis-

bisnestä: pankit, teleoperaattorit vai AppStore?

08.04.23 17

Page 18: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Taajuuspolitiikka

• ”Taajuuspolitiikassa huomioidaan suomalaisen kulttuurin ja viestintäpolitiikan tarpeet tavoitellen samalla taajuuksien tehokasta käyttöä aikaisempia kokemuksia hyödyntäen.”

• ”Lainsäädännöllä, taajuuspolitiikalla ja verkkotoimilupien ehdoilla varmistetaan sähköisen viestinnän sisältöjen monipuolisuus ja laadun säilyminen korkeana.”

• Jaetaanko taajuudet huutokaupalla vai kauneuskilpailulla?– Huutokauppojen tuotot eivät ole olleet kovin kummoisia

eivätkä huutokaupat ole tuoneet markkinoille uusia ulkomaisia kilpailijoita

• Toimilupaehtojen noudattamisen seurantaan kiinnitettävä huomiota

08.04.23 18

Page 19: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Taajuuksien tehokasta käyttöä?

08.04.23 19

hd

e:

Fin

np

an

el

Page 20: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Liikennepolitiikka

• ”Hallitus edistää älyliikenteen uusia palveluja, taloudellista ohjausta ja innovaatioita Kansallisen älyliikenteen strategian pohjalta. Älyliikenteellä tuetaan liikenteen tehokkuuden kehittämistä. ”– Älyliikenne on kannattava investointi, mutta edellyttää …

investointeja tutkimukseen ja infrastruktuuriin

• ”Selvitetään satelliittipaikannukseen perustuvien tienkäyttömaksujen käyttöönottoa. ”– Ei käytössä muualla maailmassa; riski ja mahdollisuus– Paikannuksen ja yksityisyyden yhteensovittaminen haastavaa

kuten kaikissa automaattisissa tienkäyttömaksuratkaisuissa.• … mutta toteutettavissa. Viranomaisten ei tarvitse tietää, missä

ajoneuvo liikkuu kerätäkseen maksua. Pääasia, että auto tietää, missä se on.

08.04.23 20

Page 21: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Älyliikenne – Mitä se on?

• Älyliikenne tarkoittaa tieto- ja viestintä- tekniikan hyväksi käyttämistä liikenne-järjestelmässä, kaikissa liikenne-muodoissa sekä henkilö- että tavaraliikenteessä.

• Älyliikenne auttaa ja ohjaa valitsemaan ja optimoimaan liikkumisen kokonaisuuden kannalta edullisimmalla tavalla ja siten parantaa liikennejärjestelmän tuottavuutta, turvallisuutta, sujuvuutta, tehokkuutta ja ympäristö-ystävällisyyttä.

– Kansallinen älyliikenteen strategia

Wired 16.01 (2008)

08.04.23 21

Page 22: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Tietoyhteiskuntakehityksen ohjaus

• Näkemyksen ja johtajuuden puute on ollut keskeinen tekijä Suomen tietoyhteiskuntakehityksen pysähtymisen taustalla.

• ”Julkisten sähköisten palvelujen kehittäminen annetaan yhden vahvat valtuudet omaavan tahon johdettavaksi.”– Erinomaista, mutta mikä taho ja mistä rahat ja valta käskyttää

reviiritietoisia ministeriöitä, viranomaisia ja kuntia?

• ”Jokainen ministeriö laatii hallituskauden alussa älystrategian tavoitteineen ja ohjauskeinoineen.”– Suunnitelma ICT:n hyödyntämisestä ministeriön toimialalla ja toiminnassa

älyliikennestrategian tapaan.– Turvattava eri älystrategioiden yhteensopivuus

• ”Valtion ICT-palvelukeskusten toimialariippumattomat tehtävät kootaan yhteen”– Miksi näin pienessä maassa on monta palvelukeskusta?

08.04.23 22

!

Page 23: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Tietoyhteiskunnan lainsäädäntö

• ”Valmistellaan uusi tietoyhteiskuntakaari, johon kootaan keskeiset sähköistä viestintää ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjontaa koskevat säännökset”– Kaari tässä kokonaisvaltainen laaja lainsäädäntöhanke

• Esim. tietosuojasäännökset yhteen kokoava tietosuojalaki

– Luetuttakaa esitykset ICT-ammattilaisilla: Ymmärtävätkö mitä lakiesitys heidän työssään käytännössä tarkoittaisi?

• Edes käsitteistö pitäisi saada jatkossa kohdalleen, jotta kaikki ymmärtäisivät lakien sisällön samalla tavalla

– Tietoyhteiskuntakaari eli TYKKI

• ”Hallitus tukee edistyksellisten digitaalisten palvelujen tarjontaa lainsäädäntöä selkeyttämällä.”– Riittävätkö kaikkien ministeriöiden lainsäädäntöresurssit ja ICT-

asiantuntemus?

08.04.23 23

!

Page 24: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Oikeus ja sisäinen turvallisuus

• ”Huolehditaan kansalaisten oikeusturvan yhdenvertaisesta toteutumisesta digitaalisessa ympäristössä.”– Mitä konkreettisia toimia tämä tarkoittaa!!!?

– Esimerkkejä oikeusturvan yhdenvertaisuuden pettämisestä?

– Kansalaisoikeuksien suojaaminen tietoverkoissa?

• ”Selvitetään hätäkeskus- ja VIRVE-toiminnan sekä suunnitteilla olevan hallinnon turvallisuus- eli TUVE-verkon viranomaisyhteistyön säädöstarpeet ja valmistellaan tarvittava lainsäädäntö siten, että viranomaisvastuut myös kunnallisessa palvelujärjestelmässä otetaan huomioon.”– Hyvä! Esim. tiedon kulku kunnallisen koulutoimen ja

alueellisen pelastustoimen välillä ei ole kitkatonta

08.04.23 24

Page 25: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Oikeus- ja sisäinen turvallisuus

• ”Poliisin toimintaa tehostetaan ottamalla käyttöön uusi tietojärjestelmä, joka sovitetaan yhteen muiden turvallisuus-viranomaisten ja oikeushallinnon tietojärjestelmien kanssa.”– Atk-kustannusten €110 milj. leikkaus ei saa estää tätä

• ”Tietoverkkorikollisuuden torjuntaan panostetaan osana järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa.”– Edellyttää poliisien, syyttäjien, tuomarien (ja asianajajien) kouluttamista– Pakkokeinoissa myös täsmennettävää kokemusten pohjalta

• ”Oikaistaan teletunnistetietojen tallentamiskustannusten jakoa viranomaisten ja teleoperaattoreiden kesken.”– Viestintämarkkinalain 98 § mukaan viranomainen korvaa

teleoperaattorille teletietojen tallentamisesta aiheutuneet investoinnit ja käyttökulut: n00.000 euroa vuodessa

08.04.23 25

Page 26: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Oikeus ja sisäinen turvallisuus

• Kuulovammaisten hätätekstiviestit v. 2015 puuttuvat – Kustannusarvio 800.000 euroa

• Alueelliset varoitustekstiviestit puuttuvat– Ratkaisisi myös koulujen ja päiväkotien varoituspimennon– Vaatii vähintään €1 milj. investoinnin ja ylläpitovarat

• Viranomaisten sähköinen kriisivalmius– Fukushima tukehdutti Stuk:n verkkosivut

• Mitä tehdä epäonnistuneelle lapsipornosuodatukselle?– Operaattorit eivät käytä, helppo kiertää, helpottaa lapsipornon

löytämistä, oikeusturvaongelmat

• Nettiyhteyden katkaiseminen rangaistuksena– Voidaanko kansalainen tietoyhteiskunnassa sulkea sähköisten

palveluiden (esim. laskujen maksu) ulkopuolelle?

26

!

08.04.23

Page 27: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Identiteettivarkaudet

• ”Turvataan keinot torjua identiteettivarkaudet kaikissa tapauksissa.”

• Mitä identiteettivarkaudella tässä tarkoitetaan?– Toisena henkilönä esiintyminen sosiaalisessa mediassa– Henkilötietojen hankkiminen esim. petoksen valmisteluun– Toisena henkilönä esiintyminen pfishing-hyökkäyksessä– Tietojärjestelmän oikeudeton käyttö toisen henkilön tiedoilla– Toiseksi henkilöksi tekeytyminen parodian tai satiirin tekemiseksi

(esim. sosiaalisessa mediassa)

• Ratkaisevaksi noussee identiteettivarkauden tarkoitus kuten kiihottamisessa kansanryhmää vastaan.– Palaa kysymykseen rikoksen valmistelun kriminalisoinnista

• Kannattaa seurata aktiivisesti omaa netti-identiteettiään!

08.04.23 27

!

Page 28: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Kansalaisdemokratiaa

• ”Julkisen päätösvallan valmistelua avataan kansalaisille tietoverkkoja hyväksi käyttäen.”– Mallia Viron avoimesta sähköisestä lainsäädäntöprosessista

• ”Selvitetään sähköisen asioinnin ja demokratian edistämis-ohjelman hankekokonaisuuksien toimeenpanoa ja vaikuttavuutta.”– SADe-ohjelmassa vuosia vieneestä selvitysten selvittelystä lopulta jo

konkreettiseen toimintaan!

• ”Sosiaalisen median ja muun interaktiivisen tieto- ja viestintäteknologian käyttöä hallinnon ja kansalaisten välisessä kanssakäymisessä lisätään asiakaslähtöisesti.”– Mennään sinne missä ihmiset ovat eikä päinvastoin.– Viranhaltijoita tulee kannustaa ja antaa aikaa sosiaalisen median

käyttöön

08.04.23 28

Page 29: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Lisää kansalaisdemokratiaa

• ”Hallitus edistää uudenlaisten osallistumismuotojen, kuten neuvoa-antavien kansalaispaneelien sekä muun osallistavan demokratian välineiden kehittämistä.”– Deliberatiivinen demokratia edellyttää informoitua moniäänistä

keskustelua, johon kaikki voivat ahdistumatta osallistua• Miten aktivoidaan myös hiljaiset ja passiiviset ottamaan kantaa

– Äänekäs vähemmistö kuulostaa helposti enemmistöltä– Retoriikan heikko laatu saa monet vetäytymään nettikeskustelusta– Mallia Islannin perustuslain avoimesta valmistelusta ja EU komission avoimista

konsultaatioista

• Kansalaisten informointi käsiteltävien asioiden taustoista ja eri vaihtoehtojen seurauksista

– Tiede ja tutkimus on politisoitunut – ennakkoasenteiden kanssa ristiriidassa olevia tutkimustuloksia ei uskota

– Mallia Viron lainvalmistelun avaamisesta

– Osallistuva demokratia on vaativa tapa hoitaa yhteisiä asioita!

08.04.23 29

Page 30: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Esteetön tietoyhteiskunta

Sähköisistä palveluista tehdään esteettömiä:

• Viestintäpolitiikka: ”Yhteiskunnallisesti ja kaupallisesti merkittävien sekä arjen sujuvuuden kannalta tärkeiden sähköisten palvelujen on oltava esteettömästi toteutettuja niin, että palvelut ovat myös vammaisten ja ikäihmisten käytettävissä.”

• ”Varmistetaan, että kaikki voivat osallistua tietoyhteiskuntaan ja digitaaliseen maailmaan esteettömästi varallisuudesta, terveydentilasta, taloudellisesta asemasta ja asuinpaikasta riippumatta”

• Hallintopolitiikka: ”Sähköisten palveluiden esteettömyys turvataan ja ikääntyvän väestön erityistarpeet huomioidaan.”

08.04.23 30

Page 31: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Esteettömyys – Mitä se on?

• Esteettömyys tietoyhteiskunnassa: Sähköiset palvelut ja tekniset laitteet ovat yhdenvertaisesti kaikkien, myös vammaisten, sairaiden ja ikäihmisten käytettävissä:– Näkövammainen pystyy käyttämään nettisivustoa

puheselaimella

– Kännykän näytön tekstiä pystyy lukemaan myös ikänäöllä

– Reumapotilas pystyy käyttämään sähköistä palvelua näppäimistöllä ilman hiirtä

– Lukihäiriöinen (5-10 % väestöstä) saa tarvitsemansa tiedot netistä selkokielisinä

– Pankkiautomaatti puhuu näkövammaiselle käyttäjälle

• Jos jäsenmaat eivät hoida, EU on luvannut direktiivin– Toimiville ratkaisuille avautumassa akuutit markkinat

!

08.04.23 31

Page 32: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Avoin data

Julkishallinnon tiedot avataan koko yhteiskunnan käyttöön:• Viestintäpolitiikka: ”Julkisin varoin tuotettuja tietovarantoja

avataan kansalaisten ja yritysten käyttöön. Tavoitteena on julkisen sektorin hallinnoimien digitaalisten tietoaineistojen saattaminen helposti uudelleenkäytettävässä muodossa tietoverkkojen kautta kansalaisten yritysten ja yhteisöjen, viranomaisten, tutkimuksen ja koulutuksen hyödynnettäväksi.”

• Hallintopolitiikka: ”Julkiset tietoaineistot saatetaan koneluettavassa muodossa avoimesti saataville ja jatkokäytettäväksi.”

08.04.23 32

Page 33: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Avoin data – mitä se on?

• Data on avointa kun se on helposti ja ilmaiseksi (koneluettavassa muodossa) kenen tahansa käytettävissä, hyödynnettävissä ja levitettävissä yksityisiin ja kaupallisiin tarkoituksiin.

• Julkisen datan avaaminen lisää hallinnon ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja vähentää korruptiota

• … mahdollistaa uusien asiakaslähtöisten julkisten palveluiden kehittämisen

• … luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia• … tehostaa viranomaisten toimintaa, kun tiedot ovat entistä

paremmin myös niiden käytettävissä• Avattuja tietoja hyödyntävät yritykset, aktiivisista kansa-laisista

koostuvat kehittäjäyhteisöt ja viranomaiset itse.

08.04.23 33

!

Page 34: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Case ASBOrometer

Yhdistää paikkatiedon poliisin ASBO-rekisteriin ja iPhonen sijaintitietoon08.04.23 34

Page 35: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Case Duunitori.fi

Esittää työvoimaviranomaisten sivuilta ”raavitut” työpaikkatiedot Google Mapsin päällä.08.04.23 35

Page 36: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Yhteentoimivuus

Julkishallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuutta

parannetaan:• Viestintäpolitiikka: ”Varmistetaan julkisten tietojärjestelmien

yhteentoimivuus käyttämällä avoimia rajapintoja ja standardeja. ”

• Hallintopolitiikka: ”Tietojärjestelmien yhteentoimivuuden edistämiseksi julkishallinnossa käytetään avoimia standardeja, joilla määritellään tietosisältöjen ja tietoteknisten rajapintojen yhdenmukaisuus. ”

• ”Noudatetaan yhtenäistä kokonaisarkkitehtuuria ja hyödynnetään yhteisiä tietoalustoja sekä yhteisiä sähköisen asioinnin palvelualustoja ja palveluita.”

08.04.23 36

Page 37: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Avoin rajapinta – mitä se on?

• Rajapinta tarkoittaa joukkoa sääntöjä ja määritelmiä, joiden avulla eri tietojärjestelmät voivat tehdä toisilleen pyyntöjä ja vaihtaa tietoja.

• Avoimen rajapinnan säännöt ja määritelmät ovat julkisia ja ilmaiseksi eri toimittajien tietojärjestelmien käytettävissä

• Avoin standardi on julkinen standardi, jota kuka tahansa voi käyttää rajoituksetta ilman lisenssikorvauksia.

• Eri viranomaisten tietojärjestelmien tekninen yhteentoimivuus ei riitä, jos niiden tiedonhallinnan käytännöt ja organisoinnit eivät ole yhteentoimivia.

08.04.23 37

Page 38: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Avoin lähdekoodi

Avoimen lähdekoodin käyttöä edistetään julkihallinnossa:• Viestintäpolitiikka: ”Avoimeen lähdekoodiin perustuvien

ratkaisujen käyttöönottoa edistetään julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin puitteissa ja kustannushyöty-analyysin pohjalta.”

• Hallintopolitiikka: ”Avoimen ja suljetun lähdekoodin ohjelmistoja kohdellaan hankinnoissa teknologia-neutraalisti.”

• Jo voimassaolevat JHL:n hankintaohjeet kannustavat avoimen lähdekoodin käyttöön

08.04.23 38

Page 39: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Avoin lähdekoodi – Mitä se on?

1. Ohjelman tulee olla vapaasti kenen tahansa levitettävissä ja käytettävissä mihin tahansa tarkoitukseen

2. Ohjelman lähdekoodin on oltava vapaasti saatavissa ja muokattavissa

3. Johdettujen teosten (eli ohjelmasta kehitettävien uusien ohjelmien) luominen ja levitys tulee sallia

4. Johdettujen teosten on oltava samoilla ehdoilla vapaasti levitettävissä ja muokattavissa

• Tarkempi määritelmä: http://www.opensource.org/docs/osd

08.04.23 39

Page 40: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Miksi avointa lähdekoodia?

• Ei lisenssimaksuja ja lisenssienhallintaa– Liiketoiminta palvelusta, ylläpidosta ja räätälöinnistä

• Ohjelman analysointi, täydentäminen ja räätälöinti on mahdollista– Esim. Kiinan kansanarmeija käyttää Linuxia, koska voi tarkistaa

sen lähdekoodin

• Tilaaja ei ole sidoksissa ohjelmiston toimittajaan vaan voi tilata esimerkiksi ylläpitoa ja räätälöintiä eri yrityksiltä.– Suljetut järjestelmät sitovat tilaajan usein yhden toimittajan

asiakkaaksi

• Sovelluskehitys nopeutuu– Voidaan hyödyntää olemassaolevia avoimen lähdekoodin

ohjelmia ja komponentteja

08.04.23 40

Page 41: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Pilven politiikkaa

• Hallituskaudella tarvitaan kansallinen pilvipalvelustrategia– Iso-Britannian £3 mrd G-cloud -hankkeen ennakoidaan säästävän £3,2

mrd vuodessa (yhteensä £16 mrd)

• Suomi on poikkeuksellisen hyvä paikka palvelinfarmeille– Optimaalinen ilmasto jäähdytykselle– Vakaa lainsäädäntöympäristö ja luotettavat viranomaiset– Toimiva tietoliikenne- ja sähköverkkoinfrastruktuuri

• Pilven lainsäädäntö ja sopimuskäytännöt auki– Asiakas, palveluntarjoaja, käsiteltävä tieto ja sen käsittelyyn käytettävä

ohjelmisto voivat olla eri maissa• Missä esim. oikeutta käydään, mihin maksetaan verot jne.

– Julkishallinnon toiminnalle kriittiset tiedot tulee virtualisoida suomalaisille palvelimille Suomen lainsäädännön piiriin

• Tai saatava ËU-tasolle luotettava pilvipalveluiden sääntely

08.04.23 41

Page 42: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Ulko- ja EU-politiikka

• YK:n WSIS-prosessi ja Internet Governance Forum puuttuvat ohjelmasta, vaikka Suomi on niissä erityisen aktiivinen ja on IGF:n tärkeimpiä rahoittajia! – Internetin kansainvälisten pelisääntöjen ja viranomais-

yhteistyön luominen on keskeistä koko maailman tietoyhteiskuntakehitykselle

• Internet on globaali, ja suomalaisten tulevasta arjesta päätetään kansainvälisissä neuvotteluissa. Vaikuttaminen vaatii kansainvälistä aktiivisuutta ja osallistumista!– Esim. eduskunnan matkarahoista ei kannata näiden

neuvottelujen kohdalla kitsastella, ettei käy kuten puheluiden kansainvälisiä suuntanumeroita jaettaessa…

08.04.23 42

!

Page 43: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Ulko- ja EU-politiikka

• ”Suomi tukee EU:n sisämarkkinoiden loppuun saattamista ja Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita, erityisesti digitaalisten sisämarkkinoiden kehittämistä sekä yritys-toiminnan ja työllisyyden edellytysten vahvistamista. ”– Eurooppalainen tekijänoikeus- ja kuluttajansuojajärjestelmä

ovat digitaalisten sisämarkkinoiden kehittymisen ehto. • Nyt esimerkiksi sisältöpalvelun tarjoajan on neuvoteltava jokaisen

EU-maan tekijänoikeusjärjestöjen kanssa erikseen.

– Netissä ei ole kotimarkkinoita!

– Riskinä suomalaisen kuluttajansuojan heikkeneminen Euroopan keskitasolle.

– Syntyykö kansallisten tekijänoikeusjärjestöjen tilalle tekijänoikeuksia EU-tasolla hallinnoiva monopoli?

08.04.23 43

Page 44: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Turvallisuus- ja puolustus

• ”Tietoverkkojen toimintavarmuus on välttämätöntä modernin tietoyhteiskunnan toiminnalle. Hallitus laatii kansallista tietoverkko-turvallisuutta koskevan kyberstrategian ja osallistuu aktiivisesti alan kansainväliseen yhteistyöhön. Tavoitteena on, että Suomi on yksi johtavista maista kybertuvallisuuden kehittämisessä.”

• Stuxnet hälytti lopulta Suomenkin digitaaliselle rintamalle– Tallinnassa NATOn nettipuolustuskeskus CCD COE jo

vuodesta 2008 Viron nettihyökkäyksen (Web War I) jälkeen.

• ”yksi johtavista maista” vaatii Suomelta melkoista kirimistä ja voimavaroja.

08.04.23 44

!

Page 45: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Uusi aselaji

• Aiemmissa hallitusohjelmissa ja turvallisuus- ja puolustus-poliittisissa selonteoissa digitaalinen rintama on sivuutettu– Lukekaa seuraava turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko

huolella digitaalisen turvallisuuden, puolustuksen ja huoltovarmuuden näkökulmasta

• Kyberstrategian toteuttamisen vaatimat resurssit puuttuvat hallitusohjelmasta eli otetaan muualta puolustuksesta– Muiden puolustusmäärärahaleikkausten lisäksi– Uskottavan puolustuksen rakentaminen ei ole edullista netissäkään

• Epäsymmetrinen rintama: hyökkäys on halpaa ja helppoa, puolustus kallista ja vaikeaa

08.04.23 45

Page 46: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

"If we run out of batteries, this war is screwed.“

- Luutnantti Marc Lewis Irakissa 2003

08.04.23 46

Page 47: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Koulutuspolitiikka

• ”Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä koulutuksessa vahvistetaan.”

• Tässä aikuisten oikeasti kaikki!– 30 vuotta tutkimus- ja kehitystyötä sivuutettu– Missä koulujen, oppilaiden ja opettajien tietotekniikka?– Missä opettajien ja opetushallinnon täydennyskoulutus?– Missä siirtyminen digitaalisiin oppimateriaaleihin?– Missä opetusohjelman sosiaaliset ja tekniset

tietoyhteiskuntavalmiudet?– Missä etäopetus yli kuntarajojen jne.

• ”Valmistellaan tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoa asteittain ylioppilaskirjoituksissa.”– Valuu lukio-opetukseen, entä ammattioppilaitokset?

08.04.23 47

!

Page 48: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Tiedepolitiikkaa

• Viestintäpolitiikasta: ”Suunnataan julkista tutkimusrahaa digitaalista taloutta koskevaan yhteiskunnalliseen ja sosiaaliseen perustutkimukseen.”– Tietoyhteiskunta on nimenomaan sosiaalinen, kulttuurinen ja

yhteiskunnallinen murros, ei teknologinen.

• Tutkimuspanostukset keskittyneet teknologian ja innovaatioiden kehittämiseen, ihminen on unohtunut.

Page 49: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Kulttuuripolitiikkaa

• ”Kirjastoja kehitetään vastaamaan tietoyhteiskunnan haasteisiin.” – Jos digitaalisia aineistoja ei saada kirjastoihin, kirjastot kuihtuvat

vuosikymmenessä.• Esim. Yhdysvaltain suurin kirjakauppa Amazon.com myy jo yli puolet

kirjoista lukuoikeuksina.

• ”Edistetään kirjastojen, museoiden ja julkisten taidelaitosten digitoitujen aineistojen avaamista kansalaisten vapaaseen käyttöön.”– Museoiden ja taidelaitosten aineistojen tekijänoikeudet – Tuleeko työsuhdeolettama taidelaitoksiin?

• Kansalliskirjastosta puuttuu 20 v. suomalaista digikulttuuria– Vuotta 2006 vanhempaa nettiaineistoa ei uskalleta ottaa

Kansalliskirjaston Verkkoarkistoon tekijänoikeuksien vuoksi

08.04.23 49

!

Page 50: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Kansalliskirjaston näkökulmasta mm. tätä julkaisua ei ole olemassa

08.04.23 50

Page 51: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Hyvitysmaksut

• ”Hyvitysmaksujärjestelmää uudistetaan turvaamaan alan toiminnan taloudelliset edellytykset nopean teknologisen kehityksen olosuhteissa.”– Hyvitysmaksu on korvaus laillisesta kopioinnista:

• Jos laillinen kopiointi vähenee, myös maksukertymä pienenee.

– Hyvitysmaksun piirissä olevia välineitä ja laitteita käytetään runsaasti myös muuhun kuin kopiointiin

• Kuinka suurta osuutta jostain laitteista tulee käyttää kopiointiin, jotta maksu on perusteltu?

• Kuka ja miten tutkii laitteiden käyttöä kopiointiin?

– Kasvava osuus sisällöistä katsellaan tai kuunnellaan suoraan netistä, jolloin kopioita ei synny

• Alan toiminnan taloudelliset edellytykset on jatkossa pakko turvata muuten kuin hyvitysmaksuilla, on niistä mitä mieltä tahansa.

08.04.23 51

Page 52: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Piratismin torjunta

• ”Luovien aineistojen luvatonta käyttöä kitketään tiedotuksen keinoin sekä kehittämällä lainsäädäntöä ja tehostamalla sen täytäntöönpanoa.”– Jännite omaisuuden suojan ja sanavapauden ja yksityisyyden suojan

välillä• Loukkaako pääsyn estäminen jollekin nettisivulle sananvapautta?• Millainen netin käytön seuraaminen epäilyttävän tietoliikenteen

tunnistamiseksi ei loukkaa luottamuksellisen viestin suojaa?• Jo nykyinen tekijänoikeuslaki kieltää ”organisoidun keskustelun” ns.

teknisten suojakeinojen eli DRM:n kiertämisestä

– Tekijänoikeusjärjestöjen tehtävät ja toimivaltuudet • Perustuslain 124 §: Merkittäviä julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä

ei voida antaa kuin viranomaisille (pysäköinninvalvonta)• Miten turvataan esim. oikeusturva, laillisuusvalvonta ja

julkisuusperiaatteen toteutuminen?

08.04.23 52

Page 53: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Aineettomat oikeudet

• ”Jatketaan aineettomien oikeuksien (IPR) strategian toteuttamista ja uudistetaan strategian toimenpideohjelma toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten ja hallituksen painopisteiden pohjalta.”– Strategiasta hallitusohjelmaan lainattu: ”Keskitetään

immateriaalioikeusasioiden käsittely markkinaoikeuteen ja huolehditaan riittävistä voimavaroista.”

– Lähentää luovien alojen tekijänoikeuksien käsittelyä muun talouden aineettomiin oikeuksiin.

• Kuluttajien tuottamien sisältöjen oikeudet vaativat pelisääntöjä– Esim. kuka omistaa facebook-profiiliin ladattujen kuvien

oikeudet?

08.04.23 53

Page 54: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Digitaalista kulttuuria?

• Missä digitaalinen kulttuuri?– Tieto- ja viestintätekniikka nähdään edelleen helposti

kulttuuripoliittisena ongelmana eikä mahdollisuutena• Laillinen ja laiton kopiointi ja nettijakelu• Mobiilitelevision kohtalo

– Demoscene, pelit, sijaintitietoviihde

• Digitaalisten kirjojen arvonlisävero– Kirjojen ALV riippuu siitä, ovatko ne paperilla vai bitteinä:

• Lukuoikeudet Suomessa kalliimpia kuin paperille painetut kirjat!

• Tietoyhteiskunnassa luovat alat ovat talouden ydintä.– Kulttuuriministerillä ja elinkeinoministerillä on yhteinen tehtävä– Taidealojen koulutus ja luovien alojen yritysten tarpeet

• Peliteollisuus tarvitsisi 600 työntekijää vuodessa

08.04.23 54

Page 55: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Elinkeino- työllisyys ja innovaatiopolitiikka• ”Hyödynnetään matkapuhelinsektorin rakennemuutoksen

mahdollistamia kasvu- ja uudistumisvaikutuksia.”– Vaalikauden kovin elinkeinopoliittinen haaste!

• ”Sähköisiä työnvälityspalveluja kehitetään”– Miten pidetään vapautuvat mobiiliosaajat Suomessa?

• Viestintä: ”Tieto- ja viestintäteknologian merkitys kasvun ja tuottavuuden parantamiseksi on ratkaiseva.”

• Viestintä: ”Tavoitellaan Suomeen tietointensiivisen teollisuuden investointeja osana kansallista strategiaa ulkomaisten investointien saamiseksi Suomeen.”– Työvoiman saatavuus työikäisen väestön supistuessa

• Viestintä: ”Edistetään tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien älyratkaisujen käyttöönottoa poikki-hallinnollisesti kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.”

08.04.23 55

Page 56: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Kuluttajansuoja

• Kuluttajansuoja tietoyhteiskunnassa vaatii huomiota– Laajakaistayhteyksien laatu

• myydään nopeuksia, joita ei pystytä toimittamaan

– Epäreilut EULAt (käyttöehtosopimukset) • Palvelua käytetään ulkomaisilta palvelimilta

– Ilmaispalveluiden kuluttajansuoja (gmail, facebook, ...)• Yksityisyyden suoja

• Kuluttajan tuottaman sisällön tekijänoikeudet

– Kuluttajan suoja ylikansallisissa pilvipalveluissa• Missä käydään oikeutta kun jotain tapahtuu

– Kuluttajan vs. tekijän oikeudet• Kuinka paljon kuluttajan ostaman teoksen käyttöä voi rajoittaa?

• Voiko kuluttajaa estää ottamasta teoksestaan laillisen kopion?

• Kuluttajansuoja tulossa mukaan ”tietoyhteiskuntakaareen”

08.04.23 56

Page 57: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Hyvinvointipalvelut

• ”Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan rakentamista jatketaan, jotta asiakastieto saadaan sujuvasti tarvittaessa käyttöön.”

• ”Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät saatetaan yhteensopiviksi ja mahdollistetaan tietojen vaihto.” – Suurikin investointi kannattaa, nyt tiedonhallinnan puutteisiin

kuluu hukkaan aikaa ja rahaa ja potilasturvallisuus vaarantuu

• ”Kansalaisille suunnattuja sosiaali- ja terveysalan sähköisiä palveluja kehitetään ottaen huomioon palvelujen käyttäjien erilaiset mahdollisuudet sähköisten palvelujen käyttöön.”– ’Pihtiputaan mummo’ ei saa olla este muita hyödyttäville

sähköisille palveluille

08.04.23 57

Page 58: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Ikäihmistenpalveluita• Viestintäpolitiikasta: ”Torjutaan

digitaalista syrjäytymistä tukemalla ikäihmisten verkkopalveluosaamista ja ikäihmisille suunnat-tujen palvelu- ja teknologiainnovaatioiden kehittämistä.”– 2020-luvun ikäihmisillä on erilaiset valmiudet uuden

teknologian käyttöön kuin 2010-luvun ikäihmisillä

• Ikäihmisten kotona selviämisen tukeminen tieto- ja viestintäteknologialla, esim. etäterveydenhoidolla– Parantaa elämän laatua ja vähentää kustannuksia

– Esim. gsm-älydosetin käyttö on lievästi dementoituneelle henkilölle helpompaa kuin perinteisen dosetin.

• Lääketurvallisuus paranee

Addoz Oy

Page 59: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Rahapeli’monopoli’

• ”Nykyistä rahapelien yksinoikeus-järjestelmää kehitetään rajoittamalla ulkomaille tapahtuvaa pelaamista.”– Yksinoikeusjärjestelmä karkasi nettiin jo 10 vuotta sitten.

• Suomen rahapelimonopolien olisi tullut vastata omia nettipelejä kehittämällä vuosia sitten

– Case Italia: Malta haastoi pelipalvelut sensuroineen Italian EY-oikeuteen ja voitti

• Maltalaiset parlamentaarikot lupasivat haastaa myös Suomen tarvittaessa oikeuteen

– Case Iso-Britannia: Iso-Britannia haastoi oikeuteen yritykset, jotka mainostivat Jerseyssä toimivilla pelisivustoilla, jotka eivät tarkastaneet pelaajien ikää

• Kannattaa keskittyä siihen, mihin oikeasti pystyy vaikuttamaan

08.04.23 59

Page 60: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Ympäristöpolitiikka

• ”Uuden teknologian ja tietotekniikan mahdollisuudet hyödynnetään materiaali- ja energiatehokkuuden lisäämisessä ja päästöjen vähentämisessä.”– Sähköä ahmiva palvelinfarmi voi olla ekoteko kun sitä vertaa

saman laskennan hoitamiseen perinteisellä tavalla

• ”Edistetään kaavoitustoiminnan avoimuutta yhtenäistämällä kaavamuutosesitysten saatavuutta verkossa parhaita käytäntöjä hyödyntämällä.”– Kokeiltu ja hyväksi havaittu mutta ei ole yleistynyt

• Viestintäpolitiikasta: ”Selvitetään tietoteknologian avulla saavutettavat päästövähennysmahdollisuudet liikenteessä, rakennusteknologiassa, energiaverkoissa, teollisuudessa ja etätyössä.”

08.04.23 60

Page 61: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Älykästä sähköä

Vahva kolmeen kertaan toistettu tavoite:• ”Sähkömarkkinoiden kehittämiseen liittyen hallitus vaikuttaa

sähkön siirtoyhteyksien ja älykkäämpien sähköverkkojen lisäämiseen ja kehittämiseen sekä pelisääntöjen yhtenäistämiseen markkinoilla.”

• ”Älykkäitä sähköverkkoja edistetään laajamittaisen uusiutuvan energian ja hajautetun energiatuotannon verkkoon saamiseksi.”

• ”Hallitus tukee älykkäiden energiaverkkojen käyttöönottoa muun muassa uudistamalla kansallista verkkoliiketoimintaa koskevaa sääntelyä.”

08.04.23 61

Page 62: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Älykäs sähköverkko – Mikä se on?

• Perinteisessä passiivisissa verkossa sähkö virtaa yhteen suuntaan suurista voimalaitoksista loppukäyttäjille.– Sähköyhtiöillä vahva markkina-asema suhteessa kuluttajiin

• Älykkäässä verkossa tieto kulkee jatkuvasti sähkön tuottajien, verkon ylläpitäjien ja kuluttajien välillä

– Älykkäiden sähkömittareiden asennus on jo käynnissä– Esim. kodinkoneet käynnistyvät kun sähkö on edullista

• Sähkön markkinapaikka, jossa sähkön tuotanto hajautuu pieniin yksiköihin, jopa matalaenergiataloihin, joiden ylijäämätuotanto ohjataan verkkoon.– Sähköautojen akut voivat toimia kuormituksen tasaajana– Tuotot hajautuvat suurelle joukolle toimijoita

• Maailmalla älykkäitä verkkoja rakennetaan jo täyttä päätä– Huomaamatta kulisseissa edennyt vallankumous.

!

08.04.23 62

Page 63: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Hallinnon kehittäminen

• ”Julkisen sektorin tuottavuutta lisätään hyödyntämällä nykyistä tehokkaammin tiedolla johtamista, yhteensopivia tietojärjestelmiä ja kokoamalla julkishallinnon tietohallintoa ja hankintojen rahoitusta yhteen.”– Oikeaa tuottavuuden parantamista

• ”Lisätään julkishallinnon tietojen yhteiskäyttöä”– Avoin data tukee yhteiskäyttöä

• ”Julkishallinnon sähköistä asiointia ja palveluita kehitetään asiakaslähtöisesti.”– Tämä on se alue, jossa olemme eniten muita maita jäljessä– Sähköisen B2C-asiakaspalvelun lisäksi vähintään yhtä suuri

kehityspotentiaali myös sähköisissä B2B-palveluissa eli julkishallinnon viranomaisten sisäisessä ja välisessä toiminnassa.

08.04.23 63

!

Page 64: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Lisää hallintoa

• ”Sähköisten palvelujen kehittämiseksi selkeytetään ja helpotetaan tietojenluovutuskäytäntöjä tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa vaarantamatta.”– Vaatii tiedonluovutustietojen nykyistä parempaa hallintaa

• potilas voi haluta eri suojan flunssan ja depression hoitotiedoille• Riskianalyysiin suhteellisuudentajua, esimerkiksi sähköposti ei ole

sen turvattomampi kuin kirje naapurin postilaatikossa!

• ”Kriittisten tietosisältöjen tietoturvallisuus varmistetaan kotimaisin ratkaisuin.”– Edellyttää kotimaisten ratkaisujen luomista!

• ”Julkisella sektorilla edistetään verkkolaskutukseen siirtymistä.”– Miljoonien eurojen säästöpotentiaali!

08.04.23 64

Page 65: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Menojen uudelleenkohdennukset

• Julkisen hallinnon atk-uudistus -110 milj. €– Varottava, etteivät nämä leikkaukset estä itseään

huomattavasti suurempien säästöjen saavuttamista

– Puuttuu tieto siitä, mistä hankkeista nämä leikkaukset otetaan

• TV-maksutarkastuksista luopuminen -11 milj. €– Pakottaa uudistamaan Yleisradion rahoituksen, koska TV-

maksu edellyttää maksutarkastuksia.

– Viestintäpolitiikassa tätä ei mainita

08.04.23 65

Page 66: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

Johtopäätökset

• Tietoyhteiskuntapolitiikka on politiikan kovaa ydintä– Päätökset vaikuttavat suoraan kaikkiin yhteiskunnan ja

politiikan osa-alueisiin ja kansalaisten arkeen

• Viestintäministerin salkku ei totisesti ole kevyt eikä helppo– Koko viestintäala postista älypuhelimiin on radikaalissa

rakennemuutoksessa

– Vaalikaudella monta kriittistä viestintäpoliittista haastetta, joissa epäonnistuminen heikentäisi Suomen kilpailukykyä

– Ristiriitaisia taloudellisia ja poliittisia intressejä, joiden yhteensovittaminen on vähintäänkin haastavaa

!

08.04.23 66

Page 67: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

67

Sukupuolten välinen digikuilu?

Keskustelua

U.S. Army Photo

Page 68: Tietoyhteiskunta hallitusohjelmassa

TIEKEn palvelujaTietopalveluja

• Verkottaja-tietopalvelu (yhteentoimivuus)• Hanketori (tarjouspyynnöt ja yritysrekisteri) • ICT-alan sopimukset (suomen- ja engl. kieliset)• Koulutustarjonnan tietopalvelu Kurssihaku.fi

Foorumeja ja työryhmiä• Tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittämisverkostot• Verkkolaskufoorumi• Kuljetusalan sähköinen liiketoiminta -työryhmä

Seminaareja ja tapahtumia• eBusiness Forum - sähköisen tiedonsiirron käyttäjien päivät• Vaikuta ja vaikutu - tieto- ja viestintätekniikan seminaari• ICT Klusterin Bisnestreffi-, Briiffi- ja Verkoilla -seminaarit• Verkkolaskutuksen seminaarit

Julkaisuja• www.tieke.fi, TIEDOSTA-lehti, TIEKEn oppaat eri aiheista ja

TIEKEn julkaisusarja

Tietoyhteiskunta kaikille!• Tietokoneen ajokortti• TIETY - Tietotyötutkinto

08.04.23 68