todays libre 20150514

Author: matrixmedia-philippines

Post on 01-Jun-2018

261 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/9/2019 Todays Libre 20150514

  1/13

  Lord,   bilangisang estudyante, hiling ko

  ang isang matagumpay na

  karanasan habang ako ay 

  nagte-training sa isang

  mahusay na kompanya.

  Nawa’y magkaroon pa ako ng

  mainam na kaalaman upang

  maging handa sa oras na akoay magtrabaho na nang tu-

  luyan pagkatapos kong

  magkolehiyo. Iaalay ko sa In-

   yo ang bawat araw na darat-

  ing pa. Amen (Trisha Andrada)

  The best things in life are Libre

  VOL. 14 NO. 117 • THURSDAY, MAY 14, 2015

  GUMAMIT na ng mgamakabagong pamatay sunog ang mga tauhan ngBureau of Fire Protectionupang mapatigil anglagablab ng apoy sapabrika sa Brgy. Ugong,

   Valenzuela City.   LYN RILLON

  35 patay, 65nawawalasa sunog

  sa pabrikang tsinelassa Valenzuela

  Dahil madaling magliyab ang gomaat iba pang mga kemikal, umabot

  ng pitong oras bago naapula ang apoy 

   —Basahin sa page 2

  Mga kalahok sa 2015 MissPhilippines Earth sina AlyannaCagandahan at Carla Valderrama

  Pacquiaoreturns11   10NLEX umiskor;

  Ginebra nanalo  11

  8

 • 8/9/2019 Todays Libre 20150514

  2/13

  2 NEWS   THURSDAY, MAY 14, 2015

  35 patay, 65 nawawala

  sa sunog sa pabrikasa Valenzuela CitySinabi ni Mayor

  Rexlon Gatchalian namaaaring nagsimulaang sunog dahil saspark mula sa pagwe-

   welding sa isa sa mgapangunahing pintuan.

  Nasa 65 ang naiu-

  lat ng mga kamag-anak nila na nawawa-la, ani Gatchalian.Sinabi pa niyang inu-lat ng mga fire officialna walang nakaligtassa loob ng gusalimakaraang maapulaang apoy.

  Sinabi ni DistrictFire Marshall Wilber-to Rico Neil Kwan Tiuna isa siya sa mgaunang nakarating sa

  ikalawang palapagpagkatapos ng sunogat nakakita ng “nu-merous bodies,” nahindi na makilala.

  Ni Rima Granali

  NAGSISIGAW si Janie Basinang ng“buhay pa sila!” nang humangos saentrance ng nasusunog na pabrika ngtsinelas sa Valenzuela City, nakikiusapsa mga pamatay-sunog na sagipin anganak niyang si Mary Ann Icuspit, 27.

  “Nagtext ang ka-trabaho ng anak kona na-trap sila sa sec-ond floor,” sigaw niBasinang habanghumahangos sa Ken-tex ManufacturingInc., dalawang orasmula nang sumiklabang sunog nang11:28 ng umaga.

  Ngunit pinigilansiya ng mga pamatay-sunog na makapasok sa loob ng pabrika saTatalon Street saBarangay Ugong, ha-bang kumakalat ang

  apoy at binabalot ngmaitim na usok angmain entrance door.Dalawa ang entranceng 3,000-square-me-ter na gusali.

  “More or less 35 were dead,” ani Supt.Crisfo Diaz, deputy di-rector for operationsng Bureau of Fire Pro-tection (BFP) in theNational Capital Re-gion (NCR). “They died due to suffocationuntil they were burntas fire gutted thestructure,” ani Diaz.

  INALMAHAN ng mgamay-ari ng “tradisyu-nal” na taxi cab angutos ng Department of Transportation andC o m m u n i c a t i o n s( D O T C ) n a n a g p a -p a h i n t u l o t s a m g asmartphone rideshar-ing application tuladng Uber, Grab Taxi,Easy Taxi at Tripda di-to sa Pilipinas.

   A y o n k a y J e s u s

  “Bong” Suntay, pangu-

  Barko, eroplano ng US papatrulya sa South China SeaWASHINGTON—Nagbabalak angPentagon na magpadala ng mgaeroplano at barko sa South ChinaSea, sinabi ni US Defense Secre-tary Ash Carter noong Martes.

  “We are considering how todemonstrate freedom of naviga-tion in an area that is critical to

   world trade, ” ani Carter, tinukoy ang 22 kilometrong bahurang bi-n u b u o n g T s i n a s a p i n a g - a a -gawang Spratly Islands.

  Sa Washington noong Martes,sinabi ni Foreign Secretary Albertdel Rosario na bilang kakampi ngEstados Unidos, humihiling angPilipinas ng higit na tulong upang

  mahinto ang malawakang reclama-tion ng Tsina sa South China Sea.“We must do something quickly 

  lest the massive reclamation re-sults in the de facto control by China of the South China Sea,”aniya. Reuters, AP

  Balak idemanda ng mga taksiang Uber, Grab Taxi, Easy Taxi

  lo ng Philippine Na-tional Taxi Operators

   As so ci at io n, ma aa risilang magsampa ngisang kaso laban saD O T C a t s a L a n dTransportation Fran-chising and Regulato-r y B o a r d ( L T F R B )dahil hindi sinaalang-alang ang epekto ngpagpapahintulot saTransportation Net-

   w o r k C o m p a n i e s

  (TNC) sa bansa.

  Nakasaad sa utosn g D O T C a n g m g abagong klasipikasyonng mga pampublikongsasakyan, kabilang angmga saklaw ng tinata-

   wag na TransportationNetwork Vehicle Ser-

   vice (TNVS) tulad ngUber, Grab Taxi, Easy Taxi at Tripda.

  Umangal si Suntay na lubos na liliit angkita ng mga tradisyu-

  nal na taxi.  MRC 

 • 8/9/2019 Todays Libre 20150514

  3/13

 • 8/9/2019 Todays Libre 20150514

  4/13

  4 NEWS   THURSDAY, MAY 14, 2015

  SAKAY ng isang float na inihanda ng kanyang TV sponsor, umikot si Manny Pacquiao mula Pasay Road sa Makati hanggang Rojah Sulayman Park sa RoxasBlvd sa Maynila. Naghagis si Pacquiao ng mga t-shirt sa mga tao.

  NINO JESUS ORBETA

  Mainit na sinalubong ng

  mga Pinoy si PacquiaoJoseph Estrada ngmga mamamahayagat mga tagasuportang boksingero.

  Kasinggulo rin ngmga sumalubong angpalatuntunang hinan-da para kay Pacquiao.Sa init ng tanghali, sailalim ng silong ngisang payong, pinuri

  ni Estrada si Pacquiao.“We are fortunate

  that Pacquiao passedby our city. He is not

   just a champion in

  the ring, but also achampion for thepoor, because hisheart and mind arealways working fortheir welfare. He didnot have to go intopolitics, but he did sohe could help agreater number of people,” ani Estrada.

  Tugon ni Pacquiao:“Thank you PresidentMayor Joseph Estrada… for the warm wel-come after my fight.Thank you to the Fil-ipino people for unitingbehind me in my fightagainst Mayweather.”

  Tumagal lang nang15 minuto angpalatuntunan.

  Ni Nathaniel R. Melican

  Nasa 400 katao, karamihan mga em-pleyado ng pamahalaang lungsod ngMaynila o mga opisyal at tanod ngiba’t ibang barangay sa distrito ngMalate, ang sumalubong kay Manny Pacquiao sa Rajah Sulaiman Plaza saMalate, Maynila, kahapon.

  Dumating si Pac-quiao, na natalo sa bi-nansagang Fight of the Century sa Ameri-kanong si Floyd May-

   weather Jr. sa Las Ve-

  gas noong Mayo 2(Mayo 3 sa Maynila),bandang 11:30 ngumaga, nagkagulo nanang salubungin siyaat si Manila Mayor

 • 8/9/2019 Todays Libre 20150514

  5/13

  THURSDAY, MAY 14, 2015 5F EATURESna mahilig mag-selfie. Sa pama-magitan nito, maaari nang i-print ang picture in 3D. Hindina rin problema ang pagfo-fo-cus ng kamera sa subject o kungblur ang larawan dahil sa “takepicture now, focus later” na fea-ture nito. Pwede na ring sukatinang aktwal na distansya sa pagi-tan ng mga subject sa larawandahil 3D cam. Saktong-sakto itosa mga athletes tulad ng bikerso mountaineers na nais sukatinang layo ng kanilang aakyatin otatawirin. Lahat ng ito sa pama-magitan ng Real Sense.

  Ilan sa mga Intel-powereddevice brand ay Acer, Asus,Cherry Mobile, Cloudfone, Dell,

  hp, Lenovo, O+, Redfox, Star-mobile at Toshiba. Ayon sa In-tel, mas malakas nang 50porsyento ang video conversionng mga produktong pinalakasng Intel 5th Gen Core processor,mas maganda nang 22 porsyen-to ang graphics processing atmas mahaba nang isa’t kalahat-ing oras ang battery life kungihahambing sa 4th GenerationIntel Core processors.

  Congratulations!SI FLORITES Sario Semilla angmapalad na ka-Libre na nag-postsa Facebook page ng Inquirer LI-

  bre at siyang nanalo ng librengentrance para sa dalawang taosa MTV Musice Evolution Mani-la sa Mayo 17 sa Quirino Grand-stand sa Maynila. Magpadala ngprivate message sa aming Face-book page upang malaman angparaan ng pagkuha sa premyomo. Congratulations!

  Paliit nang paliit

  pagaling nang pagalingtures at murang halaga nito.

  Magbibigay-daan din itoupang makipagsabayan angmga Pilipino sa pag-unlad pa ngteknolohiya sa Asya-Pasipiko.Batay nga sa ulat ng WorldBank at World Economic Forum,isa ang mga Pilipino sa mgapinakaaktibong digital user sa

  rehiyon kung saan umaabot sa40 milyon sa 115 milyong gu-magamit ng mobile device angnakakonekta sa Internet.

   Ayon sa Intel, sa darating naHunyo na maaaring mabili angCompute Stick sa halagang hu-migit-kumulang P4,000.

  Isa pa sa mga bagong katan-gian ng 5th Gen Intel processorsay ang Real Sense 3D camerana sakto sa ating mga Pilipino

  Ni Jessica B. Pag-iwayan,  trainee

  SINONG mag-aakala na ang isang maliit at mak-abagong gadget na halos kasinlaki lamang ngordinaryong USB flash drive ay siyang susi para

  magkaroon ka na ng sarili mong computer desktopgamit lamang ang High Definition Television (HDTV)?

  Isa lamang ito sa mga

  bagong hatid ng Intel sa atin sakanilang paglulunsad ng 5thGeneration Intel Core proces-sors ngayong taon.

  Pinalakas ang bagong Com-pute Stick ng quad-core Intel

   Atom processor, mayroong mi-croSD card slot at full-sizedUSB port. Maaari rin itonglagyan ng Windows 8.1 o Linux.Ikabit lamang ito nang direktasa computer screen o ’di kaya’y 

  sa HDTV High-Definition Multi-

  media Interface (HDMI) port atmaaari na itong magamit bilangHome Theatre System o ’dikaya’y portable computer.

  Malaki ang maitutulong ngbagong produkto na ito upangmabigyan ng pagkakataon angating mga kababayan sa mgalugar na rural, lalo na ang mgamag-aaral at guro, na mabigyanng sapat na edukasyon sa com-puter technologies dahil sa fea-

 • 8/9/2019 Todays Libre 20150514

  6/13

  SHOWBUZZ   THURSDAY, MAY 14, 20156ROMEL M. LALATA,  Editor 

  Diva-divahan kinaasaran ng lahat

  Habang magaan kasama si AA at mapagunlak, si SC namanay ang eksaktong kabaligtaranniya.

   At sa kabila ng mga nauna

  nang hindi kanais-nais na insid-ente, pumayag si AA na mulingmaka-team up si SC. Award-

   winning din talaga ang haba ngpasensiya ni AA tulad na langng kanyang mga pag-arte saharap ng camera.

  Isa pang Admired Colleague(AC) ay nagkaroon din awk-

   ward encounter kay SC.Naisip ng mga organizer ng

  isang glittery event na

  pagsamahin sina AC at SC saiisang hotel room. Tutal, tinginnila magkaibigan ang dalawa.

  Pero nagwala itong si SC athumingi ng sarili niyang suite.

  Kinailangan ni AC na mak-isiksik sa isang kuwarto na may laman nang dalawang tao.

  Nangako si AC na hindi namakakatrabaho si SC mulanoon.

  Kung tutuusin, mas sikat na-man si AC at mas maramingkarangalan sa pag-arte kumparakay SC!

  InisnabHeto pa ang isang kuwento

  ng isang diva war.Matapos lumipat sa bagong

  studio, mukhang bibong bibo siSeasoned Thespian (ST) at in-spirado.

  Ngunit bigla na lang nag-atubili si ST nang alukin niShowbiz Insider na mag-guestsa isang show na top-billed niCantankerous Celebrity (CC).

  Tumanggi si ST sa project. Ayaw ni ST na makasama sa

  iisang kuwarto itong si CC. Ano kaya ang dahilan atganoon na lang katindi angreaksyon ni ST? Siguro nabali-taan ni ST ang pagiging prima-donna ni CC.

  Pinagbawalan ni CC ang mgakasabayan sa industriya ni ST,sina Veteran Performer at Expe-rienced Entertainer, na gamitinang communal dressing room.

  Nais lang ni ST na iwasan

  mangyari sa kanya ang ganoongpambabastos.

  BannedMay teorya si Well-meaning

  Pal (WP).Tingin ni WP, nagrerebelde

  itong si Troubled Star (TS)dahil meron itong traumaticchildhood. Masalimuot angnakaraan ni TS.

  Bago pa man pumasok ngshow biz, api at inaabuso na si

  TS. Sumikat man siya at yuma-man, hindi pa rin siyanakatakas sa sama ng loob.

  Bukod sa sunud-sunod namga setback sa personal niyangbuhay, madalas pang lokohin atgatasan si TS ng mgapinagkakatiwalaan niyang mgakaibigan at katrabaho.

  Nilaglag din ni TS itong siWP matapos niyang madiskubreang isang pagtataksil na hindiniya mapatawad.

  Napabilang tuloy si WP saisang napakahabang listahan ngmga banned frenemies ni TS.Sisihan

  Speechless si Popular Star(PS).

  Ilang taon nang loyalist si PSsa Top Company.

  Nagulantang si PS sa ibinun- yag ni Nosy Coworker (NC). Ay-on kay NC, sinisisi ng Big Boss-es si PS para sa kapalpakan ngDoomed Project.

  Sa papel kasi, mukhangmalaki ang potensiyal ngproyekto, pero sa hindi mala-mang dahilan, sobrang pumal-pak. May napaka-valid na ques-tion tuloy si PS: “Why only me?”Tutal, kaya lang naman isina-ma si PS sa proyekto ay upangmapalakas ang tambalan ninaPerky Starlet (PS) at Belea-guered Partner (BP).

  Responsable din sina PS atBP sa pagiging bigo ng proyek-to.

  Sobrang chummy Mula sa INQUIRER  tabloid B AN-

  DERA :Na-shock ang mga Insiders

  sa ugali ni Perky Starlet (PS).Nakaugalian na kasi ni PS na

  sagut-sagutin ng pabalang angkanyang Groovy Parent (GP).

  Well, mukhang wala namanproblema si GP sa mga bastosna sagot ni PS. Tuyring kasi niGP kabarkada lang niya angmga bata at ayaw niyang mag-

  ing hadlang ang generation

  gap.Hindi sang-ayon ang mga

  concerned pals at tingin nilahindi nagpapakita ng respeto siPS.

  Hindi sila mapakali tuwingsinisigawan ni PS si GP. Tinginnila kailangan ipasunod kay PSang fifth commandment.

  Pronto.Sa mga talk shows

  • Willie Revillame sa mainit

  na pagtanggap ng GMA 7 sakanya: “Nararamdaman ko... samga janitor, sa mga security guard, sumisigaw na masayasila... Maraming salamat.”(Huwag mo lang sila bigyan ngdahilan para maasar sila saiyo.)

  •Mensahe ni Heart Evange-lista sa ina niyang si CecileOngpauco: “It’s nice to have

   you back in my life. Na-miss ki-ta.” (Awww.)

  •Kylie Padilla sa boyfriendniyang si Matt Henares na mag-one-year internship sa Aus-tralia: “Kakayanin namin ’yun.”(Puwede naman niyang bisi-tahin. May kamaganak si Kyliesa Australia.)

  •Kylie, kung mas peacefulmakipag-date sa isang nonshowbiz guy: “Mas madaling magti-

   wala kapag hindi show biz...Saka gusto ko ’yung pangmata-galan.” (Good move! )

  •Kylie, kung nilagawan siya

  uli ng ex-boyfriend na si Aljur Abrenica: “Oo... It didn’t work. Itried my best... Pero after try-ing, nagising ako na baka hinditalaga.” (Ganun talaga.)

  •Pauleen Luna sa hindipagsama niya sa pagbyahe ni

   Vic Sotto sa Boracay kasamaang kanyang pamilya: “That’shis time with his family, and I

   will never take that away fromhim.” (Matalinong bata.)

  • Pauleen, kung pinag-

  uusapan nila ni Vic ang kani-lang hinaharap: “During thosetimes na napag-uusapan,sinasabi niya huwag na raw akomag-soap [opera]. Pero kungmagkaroon naman ako ng show[that will not require too muchtime], I think papayag namansiya.” (Sabi mo eh. )

  • Pauleen sa pagkakaroonng baby: “Sobrang hilig ko tala-ga sa mga bata. That will bepure joy for me.” (Congrats

  kung nagkataon.)

  By the Entertainment Staff 

  N AGTATAKA ang mga nakakapansin kungpaano natitiis ni Acclaimed Actress (AA) angmga walang katuturang pinaghihihingi ni

  Snooty Costar (SC) habang nasa set.

 • 8/9/2019 Todays Libre 20150514

  7/13

  THURSDAY, MAY 14, 2015 7 SHOWBUZZ

  Now showing, now naPara sa HopelessRomantic

   Directed by Andoy Ranay; stars James Reid, Nadine Lustre, Julia Barretto, Iñig o Pascual

  Heartbroken lass writes a sto-ry that is similar to her own taleof woe. Can she rewrite her ownending? Based on a novel of thesame title by Marcelo Santos III,this teen romp features the Ja-Dine tandem of “Diary ngPanget” fame. “But this time,they are more at ease with eachother,” recalls Ranay.

  Pitch Perfect 2 Directed by Eli zabeth Banks;

   stars Anna Kendrick, Rebel Wil- son, Brittany Sno w, Hailee Stein- feld

  Disgraced and banned fromlocal contests, a cappella girlgroup competes in Copen-hagen. Screen International’sFionnuala Halligan says it’s“pleasantly entertaining …

  [but] scrabbles for a  raisond’etre.” Filmlink Australia’sCara Nash agrees: “Sticks pret-ty close to predecessor’s for-mula, but is saved by its sly humor.”

  Lost River Directed by Ryan Gosling;

   stars Christina Hendricks, Iain De Caestecker, Eva Mendes,Saoirse Ronan

  Single mom falls into a de-praved underworld, while herson discovers a secret village.New York Times’ Ben Kenigsbergquips: “Reveals Gosling as a film-maker with a poetic sensibility of his own.” Independent’s Geoffrey Macnab differs: “A misfiring,

   wildly self-indulgent affair, but with flickerings of brilliancealong the way.”

  Maggie Directed by Henry Hobson;

   stars Arnold Schwarzenegger, Abigail Breslin, Joely Richardson

  Father looks for a cure tosave infected daughter amid azombie apocalypse. Variety’sGuy Lodge asserts: “An un-likely proposition on paper… [it] offers a movingtwist on the genre.” Tri-bune News Service’s RogerMoore concurs: “Lovely look and tone and a sur-prisingly tenderSchwarzenegger take thisbeyond formula.”

  The Last: Narutothe Movie

   Directed by Tsuneo Kobayashi; with the vo icesof Junko Takeuchi, Nana

   Mizuki, Chie NakamuraHero must stop the vil-

  lain who caused the moonto descend toward theplanet. Los Angeles Times’Charles Solomon relates:“Lacks some emotionalpunch … compensates with

  flamboyant visuals.” Examiner’sChris Sawin calls it a “sluggishanimated feature … feels like itstretches out a thin concept andovercomplicates it.”

  Mad Max: Fury Road Directed by Ge orge Miller;

   stars Tom Hardy, CharlizeTheron, Nicholas Hoult, Zoe

   Kravitz A sullen warrior and a fe-

  male rebel team up to restoreorder amid the chaos. IndieWire’s Shipra Harbola Guptathinks “it’s not unlike watchingCirque du Soleil ... with realpeople performing impressivefeats of strength.”

 • 8/9/2019 Todays Libre 20150514

  8/13

  8 SHOWBUZZ   THURSDAY, MAY 14, 2015

  Celebs’ most luxurious holidays

  In line withthat, I asked some celebs abouttheir most opulent travel experi-ences. The world will be amuch better place as a play-ground than a battleground.

  Ready, get set, go!China Cojuangco-Gonzalez:

  My husband, our baby  Luciaand I went to Misibis Bay in Al-bay. It was a wedding gift fromour ninong Bobby Horrigan.We stayed in two beach-front

   villas with a per sonal butler.The resort staff prepared our

  meals in various set-ups and indifferent areas of the resort. We

   were able to do most of the ac-

  tivities, from ATV (all-terrain vehicle) rides to a sunset cruise.We were treated like royalty during our entire stay.

   Aiko Melendez:  Having din-ner at Le Jules in Paris made

  me feel like an internationalstar. It took me a month toscore a reservation to have din-ner on the second floor of theEiffel Tower.

  James Reid: The most ex-travagant experience I had wastraveling business class to Doha.I usually travel on a shoestringbudget.

   Vina Morales:  Last year’strip with my sisters Sheryl and

  Shaina (Magdayao) was themost lavish so far. We enjoyed aseven-day Caribbean cruise andstayed in Paris for a week.

  Jed Madela: My most expen-sive holiday was the solo trip Itook to New York. I splurged onit. Though it was only a one-

   week break, it was worth every cent. I watched a Broadway musical every night. And Ibought souvenirs from every show. I dined in various restos

  in the city. I consider it an in-dulgence because I rarely have“me” time.

   Amy Perez:  My recent trip toSouth Korea was luxuriousenough for me because I really am so simple. I stayed at thePlaza Hotel which is located inthe center of Seoul. I had abreathtaking view of the city from my bed.

  Shalani Soledad-Romulo:

  Every time we visit our homeprovince (Catanduanes), it’s al-

   ways like a fiesta. Our relativesspoil us. They take us to pris-tine beaches, old churches andhistorical sites.

  Kapuso knockoutGMA Network is proud of its

  Kapuso, Manny Pacuiao, for

  fighting like a true hero in hisrecent boxing match with  FloydMayweather Jr.

  More Filipinos tuned in toGMA 7 to watch the epic battle,as its airing of the PacMay boutbecame the most-watched tele-cast based on National UrbanTV Audience Measurement (Nu-tam) ratings (based onovernight data).

   According to the widely trusted ratings service provider

  Nielsen TV Audience Measure-ment, the Kapuso network wonin Nutam ratings with an aver-age household audience shareof 47.4 percent.

  The airing of the fight onGMA 7 also attracted the mostnumber of viewers in urban Lu-zon and Mega Manila, where itbeat competition by even biggermargins.

  Knockout punch à la Kapuso!

  By Dolly Anne Carvajal

  LIFE is too short for people to stay in one place. So we must travel asmuch as we can, like celebs who

  live out of a suitcase!

   AIKO Melendez bad dinner at arestaurant on the Eiffel Tower.

 • 8/9/2019 Todays Libre 20150514

  9/13

  9ENJOY   THURSDAY, MAY 14, 2015

  LIBRA

  VIRGO

  LEO

  CANCER

  GEMINI

  TAURUS

  ARIES

  PISCES

  AQUARIUS

  CAPRICORN

  SAGITTARIUS

  SCORPIO

  Kapalaran

  UNGGUTERO   B.C.U.

  Love:Y   Career:PMoney:‘

  YYYYTataas charisma mo

  kung parati ka maliligo

  ‘‘‘Huwag kalimutan

  i-deposito pera mamya

  PPPPatagilid maglakad

  ng di masagi ng tao

  YYYYType mong ipagluto

  mga mahal sa buhay

  ‘‘Buking na nila

  pangre-raket mo

  PPPPBibigyan ka ng

  bakasyon abroad

  YYHindi mo feel yung

  pa-iloveu-iloveu niya

  ‘‘‘‘May libreng sine na,

  may libreng kain pa

  PPWag maniwala

  na may promotion ka

  YYYYNapakaamo raw

  ng boses mo

  ‘‘‘Ikaw na hihiraman,

  ikaw pa papagurin

  PPPKahit nasa huli ka,

  aabot ka pa

  YYYYTxt mo siya ng mga

  pa-kyut, type niya yon

  ‘‘‘‘Bumili ng maramingnailcutter, basta

  PPPWala sa tangkad yan,

  idaan mo sa galing

  YYYYYInlab ka na naman,

  wala ka sa sarili mo eh

  ‘‘‘Di mo na matiis init,

  mapapabili ka aircon

  PPSasakit likod mo,

  di mo alam kung bakit

  YYPakalbo ka nang lalo

  kang di sagutin

  ‘‘‘‘Kung libre e di orderin

  mo na pinakamahal

  PPDi ka pumayat,

  lumuwag lang garter

  YYY

  Magsuot kasi ngmalinis na sapatos

  ‘‘‘Akala niya nakalimutan

  mo na utang niya sa yo

  PP

  Mabilis ka nga peromauunahan pa rin

  YYPag nakita mga kuko

  mo, di ka na niya crush

  ‘‘‘Magbabayad ka mahal

  di naman masasarapan

  PPPIhiwalay kalokohan

  sa trabaho ha?

  YYYYMay nangangailangan

  ng pagmamahal mo

  ‘‘Kahit mura regalo basta

  unique at maganda

  PPPPBagay mo maging

  construction worker

  YYYDi ka niya iistorbuhin

  today, mami-miss mo

  ‘‘Ikaw ang magbabayad

  iba ang makikinabang

  PPPDoon sa maliwanag

  mo gawin yan

  YPag-ibig o lung cancer?

  Daig pa niya pugon eh

  ‘‘Makiusap ka na kahit

  hindi cash ibayad mo

  PPMapurol na utak mo,

  di mo kasi ginagamit

   O O

  MAUNA na kayoDONYA:  Bilang bagong katulong ka dito, gusto kong malaman mo na

  ang almusal dito ay alas sais ng umaga empunto!KATULONG: Wag po kayong mag-alala donya, kapag hindi pa po ako

  gising ng mga oras na yun, mauna na po kayong mag-almusal. —Facebook post ni Admin Bagz sa fanpage Tagalog Jokes. I-follow

  n’yo ang FB page na ito.

  CRAZY JHENNY    ALBERT RODRIGUEZ

 • 8/9/2019 Todays Libre 20150514

  10/13

  10 SPORT S   THURSDAY, MAY 14, 2015DENNIS U. EROA,  Editor 

   ANG PAGBABALIK NAGPAKUHA ng litrato si Miss Manila 2014 Krishelle Halili (kanan) at second runnerup Angelia Ong kasamasi Pinoy ring icon Manny Pacquiao matapos ang motorcade na nagtapos sa Rajah Sulayman Park. Kabilang samga sumalubong kay Pacquiao si Manila Mayor Joseph Estrada, Nagbigay-pugay din si Pacquiao kay Pangulong Noynoy Aquino sa Malacanang. Dumating si Pacquiao galing Los Angeles, Calfornia madaling araw kahapon. Sinalubong siya ni Senador Sonny Angara, Rep. Lito at anak na si Ali Atienza.   NIÑO JESUS ORBETA

  Pacquiao returnsMANNY Pacquiao returnedhome to the Philippines onWednesday nursing his rightshoulder after surgery and

   weighing up whether to retireor push for a rematch withFloyd Mayweather Jr.

  Pacquiao, wearing a black shoulder brace and arm sling,said his immediate priorities

   were r ecuperating from surgery and his duties as congressmanand family man. He said he suf-fered the shoulder injury during

  training for the May 2 fight which Mayweather won on aunanimous decision.

  Pacquiao and his family ar-rived early Wednesday and rest-ed briefly in his mansion in theForbes Park residential enclaveof Manila. He later joined fans,supporters and politicians forbreakfast at a nearby hotel be-fore a motorcade around thePhilippine capital.

  Thousands lined the streets as

  his motorcade passed, waving, ap-plauding and taking pictures of the 36-year-old champion.

  Sidewalk vendor Mary JeanBorgonia held up a white shirt

   with the words “Long Live,Manny” in the Filipino languageprinted in red letters.

  “Even if he lost, for us he isstill a winner,” she said.

  Motorcycle taxi driver Ale- jandro Flores said Pacquiao “isreally my idol, despite his loss.”

  Pacquiao said when he re-covers he’ll make an “announce-ment for continuing my careeror announcement for retire-ment.”

  The boxer is also going intothe last year of his current termas congressman of southernSarangani province. He did not

  indicate his plans in next year’selections, which could includerunning for his last term as con-gressman, or provincial gover-nor or senator.

  “I know what you are think-ing, that hopefully there wouldbe a rematch. I like that. I wantthat,” he told the hotel crowd.“But for the moment, I amthinking of focusing on thisshoulder, on my work and my family.”

  Pacquiao lost the 12-round

  “Fight of the Century” and isfacing several legal suits in theUnited States seeking damagesover the non-disclosure of hisshoulder injury before the bout.

  The fight broke the pay-per- view record with 4.4 millionbuys that generated more than$400 million in revenue. With alive gate of nearly $72 millionand other revenue, the boutgrossed more than $600 million.

  Mayweather was guaranteed

  60 percent of the net revenue tothe promotion and Pacquiao theremaining 40 percent.

  In an interview with Philip-pine broadcaster ABS-CBN, Pac-quiao said he reviewed a videoof the fight several times andbelieved he won, though nar-rowly, against Mayweather.

  “I reviewed it repeatedly. Iscored myself. I was ahead twopoints,” he said.

  He said, however, he respect-ed the judges’ decision.

  “Enjoy your victory, you de-serve it,” he said in a messageto Mayweather.

  The Bible-quoting boxer saidhe was still a winner because“this is the first time that he(Mayweather) is thanking Godbefore and after the fight.”  AP

  Rockets umapoy;Cavaliers nakalusot

   were the desperate team

  and we didn’t play very desperate.”Ito ang unang

  triple double niHarden sa post-

  season mulanoong gawinito ni SteveFrancis noong2004.

  “This is win orgo home and I’m

  pretty sure he wants this as bad as

   we all do and heshowed that tonight,”

   wika ni Howard.“LeBron was just

  outstanding, every el-ement of the game,”sabi ni Cavs coachDavid Blatt. “Youcan’t pick a thing hedidn’t do at the high-est level.” Walangturnover si James sa41 minuto

  paglalaro.  AP

  H

  OUSTON — Binalewala ni Houston guard

  James Harden ang sakit upang itala ang tripledouble sa 124-103 panalo ng Rockets laban saLos Angeles Clipper sa NBA playoffs Martes.

  Tinapyas ng Rockets ang ag- wat ng Clippers sa serye, 3-2.

  Tulad ni LeBron James nabinuhat ang Cleveland Cavalierssa 106-101 panalo laban saChicago Bulls, matindi ang laroni Harden na may 26 puntos,11 rebounds at 10 assists.

  Kinuha ng Cavaliers ang 3-2agwat matapos pasabugin ni

  James ang 38 puntos, 12 re-bounds at anim assists.

  Tinapos ni Harden ang sagu-paan na may 26 puntos, 11 re-bounds at 10 assists samanta-lang may 20 puntos at 15 re-bounds si Dwight Howard up-ang rumesbak ang Rockets natinambakan ng Clippers saGame 3 at 4.

  “I’m all right,” wika ni Hard-en matapos tanungin tungkol sakanyang kalusugan. “We won,

  so that’s all that matters.”

  Hindi pa natatalo angRockets ng tatlong sunodngayong season. Babalik ang serye sa Los AngelesHuwebes.

  Ginamit ng Houstonang 36 puntos atakesa second quarterupang biguin angnaghahabol na Clip-

  pers.Tinapos ni Blake

  Griffin ang 30 pun-tos at 16 reboundssamantalang may 22 puntos at 10assists si ChrisPaul.

  “They weremore focused,”

   wika ni Clipperscoach DocRivers. “They 

  played like they 

  Tenk yu Lord,Harden   AP

  Bayad muna bago laroMAGANDA ang kondisyon ngmga pambato ng bansa sa net-ball para sa 28th Southeast

   Asian Games sa Singapore.Ganito rin ang sitwasyon sa

  mga nasyonal sa shooting, tradi-tional boat race at floorball ngunitkung hindi makababayad angmga asosasyon ng upangmakalaro ay hindi silamakasasaliHunyo 5-16 sa SEAG.

  ‘‘I’ve set the final deadline(May 15). They will not be al-lowed to play if they cannot

  pay,” sabi ni PH chef de mision

  Julian Camacho.May 12 manlalaro mula sa

  netball, walong kababaihan satraditional boat, anim sa shoot-ing at 20 sa floorball.

  Isinama ang mga atleta sa472 atleta mula sa 35palakasan sa kondisyon nasila ang gagastos sa paglahok sa biennial Games.

  ‘‘They were notified to settlethe amount last April 30, but sofar only the women’s water poloteam had complied,” dagdag ni

  Camacho.

 • 8/9/2019 Todays Libre 20150514

  11/13

  THURSDAY, MAY 14, 2015 11SPORT S

  model

  Sunrise:5:30 AMSunset:6:18 PM

  Avg. High:34ºC

  Avg. Low:25ºCMax.

  Humidity:(Day)59%

  t

  Friday,May 15

  facebook.com/inquirerlibre

  SUGODSINUSUBUKAN ni Andre Emmett ng MeralcoBolts ang depensa ni Kwame Alexander (kanan)ng Kwame Alexander ng NLEX Road Warriorskahapon sa PBA Governors Cup sa Cuneta

   Astrodome.   MARIANNE BERMUDEZ

  NLEX umiskor;

  Ginebra nanaloNi Musong R. Castillo

  BUMIRA si American workhorseKwame Alexander ng 29 pun-tos at may 10 puntos si Asi

  Taulava upang talunin ng NLEX angMeralco, 91-84, kagabi sa PBA Gover-nors’ Cup sa Cuneta Astrodome.

  Sa ikalawanglaro, may 47 puntossi Orlando Johnsonupang talunin ngBarangay Ginebraang KIA Carnival,105-98. Dumating saunang pagkakataonsi Manny Pacquiaosa laro.

  Hindi nagpahuli sishooting guard KG

  Canaleta na may 13puntos kabilang angtres na nagbigay saNLEX ng 83-76 ag-

   wat, 2:39 nalalabi.Pinantayan ng

  Road Warriors angBolts na may 1-2panalo.

  “There was pres-sure because NLEX still didn’t have a win(among the three sis-ter teams of the PLDTGroup, counting Talk ‘N Text),” sabi nicoach Boyet Fernan-dez. “It’s also brag-ging rights for us, be-cause we are very competitive against

  each other.”Dinala ni AndreEmmet ang laro ngBolts matapos tumira-da ng 44 puntos athumakot ng 11 re-bounds. May 18 pun-tos si Asian importSeiya Ando.

  V-Leaguesemis ngayon

  SASAGUPAIN ng PLDTUltra Fast Hitters ang Ca-gayan Valley Lady RisingSuns sa simula ngShakey’s V-League Sea-son 12 Open Conferencesa The Arena sa SanJuan. Magsasagupa angPLDT at Cagayan Valley 2p.m. matapos ang 12noon sagupaan sa pagitanng Philippine Army atMeralco. Pinabagsak ngFast Hitters ang Lady Ris-ing Suns sa eliminasyonngunit naniniwala si coachRoger Gorayeb na ibangusapan ang mga laro sasemifinals. “There’s no ad-vantage even if we’re en-tering the semis [unbeat-en],” sabi ni Gorayeb. “Wewon’t carry over therecord. It’s back to zero.”Tinapos ng PLDT angeliminasyon na may 7-0panalo-talo marka. Man-gunguna sina AlyssaValdez, Jaja Santiago atGretchel Soltones saatake ng PLDT samanta-lang babandera si AizaMaizo-Pontillas sa Ca-

  gayan Valley.

  KALAHOK sa 2015 MissPhilippinesEarth sina

   AlyannaCagandahanng Sta. Cruzat Carla

   Valderramang Siniloan.

  LEO M. SABANGAN II

  Classifieds

  CALL POEA 24 HOUR HOTLINE

  722-1144 OR 722-1155

 • 8/9/2019 Todays Libre 20150514

  12/13

 • 8/9/2019 Todays Libre 20150514

  13/13