toimintaympäristö muuttuu, mihin huomio työelämäasioissa?

of 20 /20
Toimintaympäristö muuttuu, mihin huomio työelämäasioissa? Pauli Forma Tystra 6.10.2015 Esityksen kuvat: Pixabay.com

Author: keva

Post on 12-Jan-2017

320 views

Category:

Education


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Toimintaympäristö muuttuu, mihin huomio työelämäasioissa?

Toimintaympäristö muuttuu, mihin huomio työelämäasioissa?Pauli Forma

Tystra 6.10.2015

Esityksen kuvat: Pixabay.com

Page 2: Toimintaympäristö muuttuu, mihin huomio työelämäasioissa?

01.05.2023 2

Työntekijyyden kehityslinjat Suomessa 1945-2013.

Kehityslinja 1940-1950 1960 1970 1980 1990

1990-2010

Muutos työssä

Maa- ja metsätaloustyö

Tehdastyö ja palvelualojen kasvu

Palvelu- ja tietotyö

Työntekoympäristöt Agraari työpaikka Moderni työpaikka Jälkimoderni työpaikka

Sukupuolisuus ja työ Maskuliininen ruumiillinen työ

Femininisoituvat taitovaateet

Tiivistyvät ja laajentuvat taitovaateet

Tuottavuuden luonne

Fyysinen Teknis-älyllinen Sosiaalinen, emotionaalinen ja psykologinen

Vauraus ja hyvinvointi

Taloudellinen niukkuus

Vaurastuminen Subjektiivinen hyvinvointi

Työn organisointi Patriarkaalinen Rationaalinen suunnittelu

Neuvottelu ja sisäinen ohjaus

Sukupolvi Maalla eläneet Murroksen sukupolvi Informaatioyhteiskuntaan syntyneet

Terveysvaarat Fysiologiset uhkatekijät

Kemikaalit ja myrkyt Psykologiset ja sosiaaliset riskit

Väsymyksen luonne Fyysinen uupumus Psykosomaatti-suuden kasvu

Mielenterveysproblematiikka

Lähde: Väänänen ja Turtiainen 1945-2013.

Page 3: Toimintaympäristö muuttuu, mihin huomio työelämäasioissa?

01.05.2023 3

Ostopalvelut

1950

2556

926

299

27030

2776

028

491

29221

2995

230

682

3141

332

143

3287

433

604

3433

535

065

3579

636

526

3725

737

987

3871

839

448

40179

4090

90

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

450000

500000

Julkisen sektorin keskeinen rooli yhteiskunnassa, julkista sektoria tukeva toiminta-ympäristö.

Markkinoiden keskeinen rooli yhteiskunnassa ja markkinoita tukeva toimintaympäristö.

Muuttuva toimintaympäristö ja kuntien henkilöstömäärä

Toimintaympäristötekijät:• Julkisen sektorin roolin muutos• Julkisen talouden haasteet• Euroopan Unioni• Eläkepoistuma• Ikääntyminen• Kaupungistuminen• Digitalisaatio• Asiakkaiden muutos• Yhdenmukaistuminen• Työelämän muutos

Page 4: Toimintaympäristö muuttuu, mihin huomio työelämäasioissa?

Organi-saatio

Eläke-poistuma Ikääntyvä

väestö

Kaupungis-tuminen

Julkisen sektorin muutos

Asiakkai-den

muuttuvat tarpeet

Julkinen talous

Työelämän muutos

Digitalisoi-tuminen

Euroopan Unioni

Yhden-mukaistu-

minen

Muuttuva eläketurva

Globali-saatio

Julkisen sektorin organisaation toimintaympäristö

Page 5: Toimintaympäristö muuttuu, mihin huomio työelämäasioissa?

”Kaikki toimintaympäristön muutosasiat liittyvät henkilöstöön”.

Markku Mattila 2014.

Page 6: Toimintaympäristö muuttuu, mihin huomio työelämäasioissa?

EläkepoistumaKuvausNoin 80 000 työntekijää siirtyy eläkkeelle kunta-alalta vuoteen 2020 mennessä.

Merkitys työelämän kannaltaMerkittävä sukupolvenvaihdos, mahdollisesti pulaa työvoimasta, alueet eriytyvät. Haasteet esimiestyöhön ja HR:ään: ennakointi, töiden muutos ja johtaminen, osaamisen siirtäminen.

Page 7: Toimintaympäristö muuttuu, mihin huomio työelämäasioissa?

Ikääntyminen

KuvausVäestöllinen huoltosuhde heikkenee, kysyntä vanhusten tarvitsemille palveluille kasvaa. Ikärakenteen alueellinen eriytyminen.

Merkitys työelämän kannaltaVanhusten tarvitsemien palvelujen kysyntä kasvaa, niukkuus vanhuspalveluja tuottavasta työvoimasta. Ikääntyvä työvoima ja polarisoituminen, eri-ikäisten johtaminen, uudet sukupolvet työelämässä.

Page 8: Toimintaympäristö muuttuu, mihin huomio työelämäasioissa?

KaupungistuminenKuvausKaupungistuminen kiihtyy. Palvelutarpeet kasvavat kaupungeissa, haja-asutusalueet ongelmissa.

Merkitys työelämän kannaltaHaja-asutusalueiden palvelujen järjestämisen ongelmat, ruuhkautuvat kasvukeskukset. Hajautetun työn johtaminen ja etäterveydenhuolto.

Page 9: Toimintaympäristö muuttuu, mihin huomio työelämäasioissa?

Julkisen sektorin muutos

KuvausSote-ratkaisu voimaan, kuntien rooli muuttuu ratkaisevasti. Ostopalvelut tapana järjestää palveluja lisääntyvät. Yhteiskunnassa julkisen sektorin rooli uudelleentarkastelun kohteena.

Merkitys työelämän kannaltaOrganisaatiouudistukset, ohenevat peruskunnat (elinvoimakunnat), isot sote-organisaatiot ja muut palvelutuottajat.

Page 10: Toimintaympäristö muuttuu, mihin huomio työelämäasioissa?

Asiakkaiden muutos

KuvausSähköiset palvelut, muutosta tukevat palvelut, aikaisempaa vaativammat palvelut.

Merkitys työelämän kannaltaAsiakkaat ovat aikaisempaa vaativampia ja tietävät oikeutensa. Asiakkaat vaativat räätälöidympiä ja asiakaslähtöisempiä palveluja. Oikeiden asiakastarpeiden tunnistaminen tärkeää (joskin vaativaa). Mikä on ”asiakkaan maailma”.

Page 11: Toimintaympäristö muuttuu, mihin huomio työelämäasioissa?

Työelämän muutosKuvausRakenneuudistukset lisäävät epävarmuutta (ei palvelussuhdeturvaa). Teknologinen kehitys muuttaa työtä.

Merkitys työelämän kannaltaPula henkilöstöstä, kehittämisvoimavarojen niukkuus. Muutoksen tukeminen. Millä tavalla perustellaan talouden, työhyvinvoinnin ja palvelujen yhteyttä?

Page 12: Toimintaympäristö muuttuu, mihin huomio työelämäasioissa?

Digitalisaatio

KuvausVerkkopalvelut, tiedolla johtaminen ja datan avoimuus korostuvat.

Merkitys työelämän kannaltaJohtamisen digitalisoituminen, sosiaalinen media. Rakenneuudistukset saattavat johtaa tietojärjestelmien yhdentymiseen. Digipalvelut vaativat osaamista ja resursointia.

Page 13: Toimintaympäristö muuttuu, mihin huomio työelämäasioissa?

Muuttuva eläketurvaKuvausEläkeuudistus 2017 voimaan.

Merkitys työelämän kannaltaEläkeuudistuksen vaikutukset työelämään, esim. 60 + työura, nuorten työkyky

Page 14: Toimintaympäristö muuttuu, mihin huomio työelämäasioissa?

Globalisaatio

KuvausMaahanmuutto lisääntyy, suomalainen elinkeinoelämä globaalissa kilpailussa.

Merkitys työelämän kannaltaMonikulttuurisuus lisääntyy julkisen sektorin töissä. Mahdollisia kriisejä (esimerkiksi pakolaiset). Tehtaiden sulkemiset ja elinkeinorakenteen muutos aiheuttavat haasteita ja jopa kriisejä julkisen sektorin organisaatioille.

Page 15: Toimintaympäristö muuttuu, mihin huomio työelämäasioissa?

Miksi eläkelaitoksissa on työelämätoimintaa?• Työeläke perustuu työhön ja ehjä työura

merkitsee parempaa eläkettä.

• Työnantajan näkökulmasta kyse on tuottavuudesta ja työkyvyttömyyskustannusten hillitsemisestä.

• Eläkejärjestelmän näkökulmasta työkyvyttömyyden vähentäminen on toivottavaa.

Page 16: Toimintaympäristö muuttuu, mihin huomio työelämäasioissa?

01.05.2023 16

Työuran tukeminen

Työkyky- ja tyhyjohtamisen edistäminen

Aktiivisen tuen palvelut

Kevan palvelut

Kevan tavoite

Työuranvaihe

Ei työkyky-ongelmia, mahdollisesti ajoittaisia työhyvinvoinnin haasteita

Työkykyongelmia, jotka kehittyessään saattavat uhata työuran jatkoa

Työkyky on alentunut niin, että työssä jatkaminen on vaarantunut.

Ei työkykyä tai täyttää eläkeiän, ei halua jatkaa työssä

Amm. kuntoutus ja eläkeratkaisut

Eläkeratkaisut

Työhyvinvointi, tuottavuus

Ongelmien ennakointi, havaitseminen ja hoitaminen

Työhyvinvoinnin turvaaminen

Työkyvyttömyyden ehkäisy

Työssä jatkaminen Lakisääteisen

tehtävän toteutus

Työkyvyttömyys kustannusten hallinta ja tyhy

EläköityminenTyönantajan tavoite

Työntekijän tavoite Hyvinvointi

työssäTyökyvyn säilyttäminen

Työssä jatkaminen

Toimeentulon turvaaminen

Page 17: Toimintaympäristö muuttuu, mihin huomio työelämäasioissa?

Työhyvinvointitoiminnan kehitys, (havainnollistus)

”Työhyvinvointi on meille tärkeää””Meillä on toimintamalleja”

”Toimintamallim-me toimivat, roolit ja vastuut ovat selvät”

Aika

100 %

Page 18: Toimintaympäristö muuttuu, mihin huomio työelämäasioissa?

Ajankohtaisia tai korostuvia johtamisen teemoja• Digitaalinen johtaminen, ”sosiaalinen

aikakausi”• Läpinäkyvyyden korostuminen• Muuttuvat työympäristöt, hajautettu työ• Jatkuva muutos• Professioiden mureneva valta• Monikulttuurisuus• Tiedon rooli kasvaa, ”tieto on nykypäivän

öljy”

Page 19: Toimintaympäristö muuttuu, mihin huomio työelämäasioissa?

01.05.2023 19

Tieto ja oikeuden-mukainen johtaminen• Päätökset tehdään oikean tiedon perusteella• Epäonnistuneet päätökset voidaan purkaa• Asianosaiset ovat edustettuina päätöksiä tehdessä• Päätökset ovat johdonmukaisia (säännöt ovat samat

kaikille)• Kaikilla on oikeus sanoa mielipiteensä itseään

koskevissa asioissa• Päätösten vaikutuksia seurataan ja niistä

tiedotetaan• Päätösten perusteluista saa halutessa lisätietoja

Lähde: Niehoff ja Moorman 1993.

Page 20: Toimintaympäristö muuttuu, mihin huomio työelämäasioissa?

Kiitos!