tonegaru - poezii

of 103 /103
CONSTANT TONEG.\RU STEAUA VENERII Editie Ingrljil,j prefatdld de UOCULJ::SCU BiblioeQca Centrala OniverBitari TimiJloara 11111111111111111111111111111111111111111111111111 02076042 . I !l 5 9 £DITeR; rE1'.TRU

Upload: dvighi5905

Post on 12-Jun-2015

997 views

Category:

Documents


22 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fragmente din poezia lui Constantin Tonegaru pentru utilizare didactica

TRANSCRIPT

Page 1: tonegaru - poezii

CONSTANT TONEG.\RU

STEAUA VENERII Editie Ingrljil,j ~i prefatdld de

BAI~BU UOCULJ::SCU

BiblioeQca Centrala OniverBitari

TimiJloara

11111111111111111111111111111111111111111111111111 02076042

rl~·87:L .

I !l 5 9

£DITeR; rE1'.TRU L1T£R/HUJ~

Page 2: tonegaru - poezii

c;CURTA DESCIIIDERE ASUPRA VlErn ::,1 OPEREI LL'l CONSTANT TONEGAHU

Pasionunla i!>pitA monografia unui poeI de!>pre a ciirlli \ wia nu se !?tiC' mai nimic, (I carlli Opl'rA, unitnra dnr enigmaliLil. se propune pent\'u i11tiia oai1' unei Cerc.ettil-=i ';:Js1cmahce ~i unei judecati de ansam!Jlu, unei interpretari (e poate fi. confruntatii ('11 intreg corpu] operei - dar care interpretare beneficiaza dc la inceput de s('\.Iza de a fi, in ordine cronologidi., prJnJa. Designr, nu SCIlLI;' ~i nid justifi­ulri au (l Stu in fruntp3 paidnij albe ; tot <l')C1. nici afirm£qia I.ll1ui pamint necunoscut nu este udevarata dectt in masura in care se refera la o~~edita a lui Constant Tonegaru. 1ns<l aceasta constiluie tocmai pcrtes cea mai importantfl II

operei sale. f'ea care ingaduie criticului lHerar trasatU['il

v

Page 3: tonegaru - poezii

dcullitol"ie Vi.l\.a in.,i'l~i a pc,t"'llui nu apariine unui trecul indepartat; dar ca s-a tlbsorbit in fabulos pina a<olo incil. inC'erdnd un marc efort de cuprindere. m-am aflal in fal,a ohligaiiei cle a corela eu opera - ir.tr-atit m-a iJintuit iJuzin de> a-i fi descoperit ncele rpsorluri intime pe care simpl" free\ entare II olllului nu I... -a[· ff luminat niciciod.

Mtli eu seama timpul acestn libel' al analizarii unei opere le nu s-a inchciat propriu-zi5 ~j at unei vicii care s-a 5t,n~ ioainte de a Se fi dez\'Aluit, nu s-a tnf1\ti::;8t intii plln ell' I'agllduilqi. iar apoi de obsturole. l\ri·am dat, in sITt',!li. seamn cit de mult trebuie sa r~compui un om pI" care ai llyut pretentia a-I fl cunoscuL foarte bine, ca '\a nu repetl anecdotele cllrenlc, dintre ('are unele fabriC'ate ell proprie par{icipare. ~i en sa OJt1l1gi. 1n cell" din \Irma. sa-l cuno~ti

din opera.

ConslBnt TOne!lUnl s-a nascut la ]3{26 februarie HJ1!l L (;nl<l~i ca fiu 01 jllrisLullli 'ii ofi~erulUi de marina Constantin TOllel'luru ~i al i\larJei-~~Joarca, mbcutii Zorilil., ALllOr al U!lO\"

reputale coduri maritime, pcrsonaj CW10SClll "i comental In ppoca, mni eu seama in tlrmn unei drmne pasionale pe care a declan~at-o Cara sa se gindeasca la conseci nte. fire auto­rilara, indiplllinala ~i fantasca, contratlictorie prin amalgo­mareo tendio\eJor negati\ isle ~i destmcth'e (,11 altele iz\'orite dinlr-un fond oncst $i milrginit-construcli\', Constantin TO~f'l:nnl, ('are a supra\ ie\uit l U mai mulli ani poetului. po\'estea eu fnrmC'c inlimpluri exlraordinare. dintr-o catego­de dp,tul de aprOplata Cll cell" pe Clil'€' Ie islorlseau ul~ii c1es­pre al ~i din (are ~e putea t.rage ('on, lUria C'ii nu era de loe

ernul tllmi~ de falma ec-l tnconjura, de om imposibil. l,a poate u\ 0 .~i rlllliYI1. Constantin Tonegaru scrisese !)oi el in tinerete \ ersmi. pe gu~tul \ remii ~i. ned" dintr-un sentiment c1c respeetabililutC. Pe olund. cjnd n-a\'eau ce face. per:.oa­lele rle profe~ii inalte S;'riau in cantilati moderatc yersuri

<. ind, de pilda, prolcsin Ie inte17kea e<.hit!1tia. Se inlimnlii. i n.,~. C'Ol trudind asupra rimei. autorul in spe sa fie ('0\ i:'~it

c1e 0 ('mo\ie rC'o!a :\ltmci. fire5te. renun(3 de indata, intor­

\'1

I. indu-sc la jcx:ul LIe carli, mai onoral.>il in cc pri\'(!~te emo­lile. d'll i aeolo ele se produceau cotegiul ~i nu soli tal'. Nu po

)ti ce rama.!1ug a ci~tigat marinarul-Jurist tiparind la Editura Tipografia Mathilde C. Gheorghiu" din Piatra-Neamt, ia

<.otcc\ia ,.Autorii celebri", cartidca intitulati Pe ap<.l. .\ f05t, printre altele. ~i un prileJ de a plati ni~te polite unoI' [nainto~i ce oclli.d~ionasera. pe socoteala statului. ml ;;tiu ce hir\;. copie miniaturala a altUlU inca ~i mai de mutt <.\e/l:deL Utt ;;i pc care, poate, i1 cenduC'ca, pe DlInare Cll patnt IlOduri pc ceas. fearte tinarul licentiat de In Livorno.

ricum, pe C'u\'intele sale se cinta romania Pastel de l'I'tmiit:arl! a lui T. Fuchs: .,Prirnul frud de primavara

De l'Ore de mult mi-e dol' / E cirea'ia Jc culoare / !1.o/ulu, ri umfator", Tot in ~ustui epocii e\'oca el peisajul Le\'an­

lililli : ,.La luffa )i 101 13e~Tltt I Stnt mari gl'adini de nori ~l mnndarini care rodesc I Pe an de dou.;i od·, sau ulit;el [;cb~, trill! : "In fata cuselor pustii I Sub dufinuL balrin I Aj \ l'ea (:11 Illina (atre eCr' I De pialra sa ramin" (Itl;3). Se Sl'l'la,

in preajma primu]ul rlitboi mondial, numai poezie explicita ~i cle nlunci probabil ea i-a ramas autorlllui de \('r:.un oca'lionale certitudinea ca ~tic ce este poe'lia.

Mama lui Conslant, femcie innltA, bruna. de marl'

!runlllsete ~i !>\lnatatc. cu iungi o<'hi negri )i zim!>ct incfabil prlmise pro\)abil ace.'! ingrijita educatie de pension care ~I'

lar.i!.efl fetelor L'e ntl trebuiau, prin situ3\ie. sa \ina nicio· duta in contact cu asprimiJe Yie\ii. tmpletirea aeestor firi utit cl~ deosebite s-a facut sim\itA in aleatuiren psihosomaticd a poetuilli; pina !Ii pe liniBe fetei nu ~litl Ce diagonalii a hU7elor cHitina armonia unei nobleti, Yiolentind-o apoi de-a

drcpt\J! tn te\\irea. fnmiii osoase. Statura foarte inalta i\

atenua acuitatea trasaturilor lel,ei, cu gunl lllnga !?i sub\ire dar rasfrintA, ('u oelli 'l:m.~ sub sprin<.eana anultii. ins1 (Il bO\Jul mk. oc!:i ,eU mi!ieare plurala de rac*, cum 5PUl1~.')

1oelu!. Ill:!j adesea a:;cun;;i dllpli ',tiela fumurie a ochebrilor.

\'11

Page 4: tonegaru - poezii

ea toti miopil, parca nilI'I suparat dn~9i-i scotea ~putuHe!

pealmt <'T'nd $1-1 punen iar pI' naS. Se \ilie prea binI' ca dintre toate bres!ele. cea a mari­

arilor I' mai ~reu de strunit. Trag eoneluzia Ca. cel pUlin eu deC'enii 'in urma, se\'eritntea era eomportaren de rigoare n eorpului oliiercsc, 'Ii nu severilatea obi~nuita. De unde Iczulta di sonrtn ii reLet'vase lui Tone} ;dle grele de limpuriu Mindriei paterne de a aliea un urma~ i-a urmat minia de a-~i \'edea filll iinind parten mamei, 1£1 desfaeerea Nisatoriel. Ded biHatul \ £Idea. astfel. inca de mic. caracter, tOlodata ~i

imprudenlA. Au urmat nesfir~i\e represalii de facturA cnzoniL intovara5ite de diderea Jin situatia socialii, eu repercusiuni f<rave in silua\in 5colan'l. la rindul lor insotlte de £lIte bruta­Jit1lii. Caz dusic. totdeauna trist ~j citeodata lr!1gic. Total a aparul in poslura de sUi pin aprig 5i al.>surd, dU!;tmanos pnn definiiie, re/erdnd surpriLC dczagrenl.>ile. mama in aeeea a feminiUI\ii ofuscate in ceea ...:e al'e mai pur: maternildtea.

De rapt, blliatul lubea profesiunea tatAlui, pe care-\ !;Oi intoyara~.ise in cite\ a cllJi'itorii. Visul sau fusese insa pictura. r:rn I1n grnlic'ion innaseul, eu \ Ld llnc Impctuoa~a, torrnicll­)i);,\. I\u exisUi indoiala ea lalal sau. oricH dE' imlinat spre

exccl1tricitllti, 11 re.lervase unei prolesiuni de 0 rll totul alla naludl. riuiLulizindu-i inclinatiile. In sc:himb. Constant ii pilltea LU a('t'f'a~i moneda, distrllgindu-i milul respectabili­l&~ji. Tn accsl seIlS. primele sale ineercari grafire sau poetice poate ,'a lmhracau un carewter /!rotesc ~i ie,~.;jt din comun dintr-o neecsitate de cliberare dar ~i l'n Sa-';;l ('xaspere/e tatal A debutat. cn :;.i parintele sau. cu texte Je ~Ia~are.

F'aptul (a l.'k <IU fost aprel'iate l-n de(erminat sa Ie c!pa 'nsemnillnle 'Ii sa 0\1 Ie renege. La finele mnnuserisului steaua Vellerii Ie-a tre( ut intr-uTI raleidoscop sub tirlu! de "poesii \ olunle" - pared pradA presirnlirii rii e datal' sa-$i auuTIe Slllg11r cpc(·a. noman\u St' numr-a Trei l'ioietc, iar poetul notase $i (Ola sub care se putea gasi la Biblioteea Academie!, ba ~i fapl uJ cii. pUI'lit-urn aparuse fara fln.

~i-a fi'irut debut ,11 literal' in I::.rprcSltI din Brailn. in numarul 130, din () seplembrie HH::!. eu 0 poc?ie inlitutav

\'111

,"nracteristic Nocturlla j/lwlaltl ~i dedil'f1ta lui Mihail Crama. Genul Ill) era prea ferkit (..UHra intreaga hull Ikhida de sub !i!cpuri. I dudale rude negrc legate de pontoane, I In cheiul care umed Je C1L\'irlea in laLuri. I atita b0zna-n apa \'enita sa-l rastoarne U od sfiq;itu]: (.,Aceasta),

resemnare sc raspindea generic / de zburatori de noopte ~i

na\'iglnd spre apus, / sub sll.lciile jrinte, / eu plele de-ntune­riC, / plutea pe \'alurl luna cu rhiplll descomplls~), tnsti arolll nplecarea calre anumite simboluri. carora poetul Ie-a ramus apoi mereu credincios, ea unul ce nu s-a nlPt niclodata de malea nativA:, t!rmuk apele. Urm[ltourea poe7ie, pUblicntH in "Bacdul" dip 17 noiembrie 19,12 (omagiu involuntar I\Ii Oacovia, eu care avea sa aiba alitcu inrudiri spirilllalt.: ?). era dedicatA lui Al. T. Stamatiad. prlmul profesionbl 01 \'ersului care-i aratase intereSt Mai t'ir7.iu t~i aminlea Cl

indui05are figurn bardului, Lara s-o intoard! nidodata in ridicul, cad Constant Tonegaru credca in excelentn poe:tiei.

hiar in decembrie 1D42 a publical in Preo('upJ."i llterare, revist€t bucure~teana ~i desigllr de alta fuetunl.

Acum subsidiile parinte~tJ Tnlctascrii C·t! dl'''ih ir~ire. iur poelul, eu studiile lileale nelcJ-mlJ1ute. tragcn mi\ll Je ,·o'lda. ocupind cind ~i cind dte lin post de roniopist repl"de desfiinlat de eri7a, cdci razboiul batea In plin - iala clwte dinlr-o autobiogrllfie de cirCllmstan\n ·.I1l nnlll !lJ:1 l ) 11m fo'\t in Directia Gencrnla I'T.T.. Ie Ol'ldul Liniilor Jlue. 1. uerator de lind ,'at )II. ·1 11. Ins<J dill muza ell nt

indeplineam rondi\iile tlrt. 8 c. din legeu pcntrll Statutl1l 'ersonalului P.T.T.. numir€'8 ll1i-a fost anulata. Din 18J:l

am fosl Ilm(~innnr rliurnist dnclilo~rar In Ministerul Cullurii I\ationale ~i 01 Cultelor, fiind lasn~ In disponibilitote pentnl moti"e de eronornii bugetare In 1 oct. 19-1-l.~ Tar Inlr-un .ldaos aI nceleiu5i aUlobingnl fii: . ('ul1l \'illdu-rnll singur in domeniul literaturii. arn serb po('Sii publiclllll in {osia editura a r.'undntiilor un volum ~i am fust membJ."1J ul tostel Societati a 'lcr!itorilnr ~ ~j •.

.i\eu:m poclUl. care traia ea pasarea eerului. se prnlc­tnri7use eu desa.\'ir~irc \oi se culti\'a singur, destopcrindll i

IX

Page 5: tonegaru - poezii

pC'j nnudeluirl!. VerluJne, POE' ~i Apollinuire. Cuno5tea bine lidea natlonala 'Ii urmarea 5i lirica spaniola: pentru car Ilvea 0 atraclie deosebita. A fast perioada lJoemei. in <:om­ponia lui Dimitrie Slelaru (domiciliat pe atunei Jntr-un rei {Ie <,ot('~ de porumbei prin apropierea Rule\'ardullli CUla, und£' la numarul 13 loeuill Tonel), a poeiilar M, Crama ~l

1\1. Popovici. a pictorului $crbanescu-$crfi ~j a sculptorului Dem'u. a romanderullli (asta?i cercetator de arta) Pa\'pl Chihaia. a sluucntuhli. pe atunci. Tudorel Popa ~i d'('sigl1l' a

ultot, "i Inc-lntatoare fete in !loare, scriitoare o;;i mal ales grn[iciene, al carol' nume mi-ar (i mai grell sa-l deeonsplr, seama iinind ('a poetu! era mai tot tlmpul indragostlt de ni.~t€' o(hi alba.5tri suu negri. O<:hii alb~tri aratindu-sc ne:n­dl1latori. poelul a hotarit sa recurga la lin mijloe extrem. de persllnsiwle. ~lmuJind 0 sinudd~re, pregatit;!1 eu grij..l 5i! nu reu~easca. In cursu! B('elel dimine\l dnd hotArfrea I\lSebe luatA ~i dnd c{'en ee era mai greu de realil.at - hanii peJltrll 0 camera de hotel·- Se SOltlpOnnse, tatill meu primise 0 scrhoare prin ('are, instituit Clll-hoe executor lcstamentar. enl rugat sa vegheze a nu i 5e face 0 inn1Or­I1llntare p1[c·tkonsa, ,i una de pomina. cu muzi(';!1 de jaz ,i

<'11 raspfndirea cenu;;ii pe DimbO\ J\a. Cum trece vrcmea 1

Bolna\' mort. blo<:asem telefonul. dnd, pe )0 trei noopten, aln amit un fel de sunet ealastl'Ofic, ('are cre~teo dispeJ'at ­nil mi se mai pusese nieiodata 5irena - pentru ea apoi sa aflum n\ cineva se sinudsese, lli.sind adreso noastra, ,.A sdpm? illln~base lata. ingrozit. De lInde. sarmanul!" raspullsese 0 voce departata. eeea ce-l obligase numa iLle<;jt sa porneasca sIJre locul nenorocirii. Citeva ore mai tirzlli. in alnra de orice pelieol. Tonel nu prea indraznea sa des­chic!li oehii. spre a nu da de cei ('are Sc roteau aspru oi l1C'ntorului sav de In I'alelIde. Cad VlaJimir SlI-einu nil se nr~ta dispus sa fie tot alit de ingadllilor ea tata. Dar de aiei. cind, ell ci\i\'a ani mal tlrziu. poetul a fost eu udevllrat \ il.itat de moarte. unii au Caeut 0 conIuzie, Cl'e7ind ea poet II a 5lir-;it l'a sinuciguJ?,

.\

III cereul d~ bo<::rni pe care-I [rel\enta. poelul nli crt! WI aut'pt afTui naecus ~[ al tinutei-vesumClll.are dcstdiha­late, dup~ Cum nu rnlin[fesla nid gustul vagabondajului. rA­I.acu'ile lui mllJ'gimndu-se Ja prellingite ~ederi la COnS181l\a. unde, eu ajntonll tORo_tamilor ~i turchestanilor, via\n ern mal ieftina, pina In lil·ziul lui seplemune. Era insa un inadllptabil, orielt de greu ar clidea cuvintul. 1Uiz\'rl'ttirea impolriva autodtii\i1 paterne alterase In el 0 armonie ha-

I \'U, iar apol 5e proJeclase nsupra unei intregl ordini, in \ '-'J'e nu gasea nici incndl'are. nki !n\elegere, apal'tlnind I n\egoriei de oameni cllroranu Ie prie~te nici un rontext sodal. tnsa imaginen sordidii era ehiar aceea a peisajului il~r'onjurator din tirnpul riizlJoiului: "Copii, eli numel'e \tolete j:e mincr[ le5eau pe rind din cJnsn opta, ~I tr('w, u cincea I p~tnd J?u\,oaiele ea ciorbeJe de cartofi I 'Ii sc nmlllau inecind pisicile In ballUe red~. Interpretarra. Je::il~lIr, Ii apar~lllea . Aiel un -,?chiop toe in\'irtea (tl

un ~l1rub I ~i tot mer~ind G5U pe striizi I i~i rbipe!l Intre/.;1I1 trup~. Chinr dnd imaginea este c1iafanc1, beneridi, ell

p!btrrnzii rete~'\ a nocturnului: ,.U n dull carun, !rindu\ ie'i ure'rnd pe culmi. / cuprlnse-n palme Luna, se de,ir.i mirat, I apoi se prelungi plullnd u~oJ' ([I l'hipul puJicl "'1

l1i11(' t"te mid punind cosite doar stelele cadeau neincctnt". Cincl se 5trecoara, nota ging8..?e fillrE'a7a stranietii\1 ..Dr-atunCE'll nict I fantome mati sa lrellni nu mai \'01'

o(ininJ de mlini JantomE'le mai mki ea S3 \'orbim in,.

I~'t'fnenl aslrali. l:indtii poezilI sa ne-o in~i:ldllie. n~tl\ ul In Varsator se sim(ca inde~tat de Salw'n, amenintat de sfera de ametist, pe care nu izbutea s-o ~farime, ca sa pa-;.easea liller pc pajil}lilc omene~ti.

Cind a inceoput sa publke ]a Kalende, J e\ Isla condnsa r1. Vladimir Stt'einll. poetul era in buna purte format 5i in Irke coz pornit pe calea sa principala. Totl1~i trebuie ::.pus

Jialogtl! eu CJj1icu1 literar a fost de 0 mnre insemnatute pc'l1tru debutanhn- ~e, cu toatil firea sa independenta, i s-a spus de indata ;<i pentrtl multA \'reme ne~i Vladimir <-;trelnu nu-l melluja, ba. era citeodnta chinr nsprll. Con-

XI

Page 6: tonegaru - poezii

~iQnt Tonegaru a simlit fara gn:'1 cii spinul crith:ului ascun­t!<.>a limbul unui poel. 0 data intrllt pe u~a redactiei, poe luI Cl trehuit sa lepcde mantia de ca]atori pe eale mai diferite meridianc, cu care se In\'e'1mintase ]a inceput. Mui Cll seama istorisirea, eu suculente detum, a unui periplu me­diterania'1, urmat de a rai!a prin Madagnscnf I-a coslal sC'ump in oehii eriticul ui. Dar ~i mai tirZill, dud se insta­lase modest in C'oltul celor mai tineri la cenaclul Lovineseu. conc1us in ultima lui perioada de regretatul Aderca, relatare (alui mai modest episod lua propol'tii hohlUnniene, ~pre scandalul aHor partiLipan~i. Ciod Monica Dan a ridi, cuJizat cenaclurile declinanle ale momeniului. intr-o reu5iUi schita, intituJata, credo Moartea ogarlllui lirie. Tonel s-a rel:unoseul in personajul cure, impins de inghesuiaUi in baie, mincase pasta de dinti. Pe atunei I-am cllnoscut, pre­cednt de Laima unui ins neguros, ~i ehiar de C'onfuLiu ell unele ispravi paterne. pentru a-mi da seama. elupa un timp, 7arindu-1 In cite un eoncert aplecat ell maxima !Juni:'l\'uinta ~upra sehilelor de miini ~i gestl,1ri mULkalc pe ('are Ie

gl'ifona partenem. I;ineinteks tot pjetori~a. insB. eu ochii dlprui, ea era un sentimental impenitent, sor1it sa nu d~­ige raLboiul ('U fih:ele E\ ei. 1m! diil'uia cnril'aturi facute

de el, uncle eutare poet din generatie ie;,ea dintr-un ('eus eu ('IIC sau intra de-a \'almJ:l jntr-un pian. Au (ost anii romantid cind inlrnm la spE'ctacole numai eu LJilete de fnyoare ',otdeaurJa eu Lerlitt...dinea Ca \'0111 asista la ce\a exceptional, ~i nu rareori poftiti sa enlcllllm in duJceata ~nla, pina u nu fi dati in hrin('i, pentru prea zgomotoasa participare; dnd IJ\111{loanl, cite 0 vizila la Madlcna ~I

'l'udorel Papa, proieclaU\ sa dureze lin ceas. se prelun~eu

eu 0 saplamJlla; cind Tonegoru scria de zor ade pesle <l<.:tc ule unei pil'se in enre se nUu\(! eu ..gcneralul unuM (tot reminiscen\e ale razl>oiului), hn ni Ie mai 'Ii cilea ore in 5ir. pina simteetnl cil ne dam duhul : rind el In,>u~i "ashta" la leeturi cle ver~uri ale cite unci dudui cu mult mai rt'lJ~jte dccit VCTSlll'j[t- respcltivf', pinn !l clabora 10aml'a ..

XII

Mui eu seama imi amintesc seara aeees, din ulUmlJI an al vietH sole, cind, la Muzeul SLAtineanu (astazi Coleqio de alta comparatA), a venit intovAra~it de Riella, Irumoasa ~i ael'ian1l. in bl uza de matase albA, ~i a lost sarbiitorit pentru upropiata logodni'!.. Am plecat mai de\'reme, prada unul irezistlbil sentiment de invidle, lncereind sa-I s­

endez eu gindul ell, dupa ee suferise alit, Ii \'enj~e lii lui rindul sa se bueure de viata. Nici 0 luna mai tirziu, In o februarie 1952, Constant se stingea in zorii 7i.1ei, iulgeral

de embolie, Ultimele z11e i-au fost triste: IUl"odna sc rupsese; t.re'lnd pe la Rielln, \'azllse otund bustuJ s1l.u, pe care i-I dilruisC'. pus pe culoar, eobori! de pe pianul 10 care dnta Ricllo,.,

Doca perionua de formatie a poetului a fost $curla jstori,ul ei 5e urata cu aHt mai interesant. Prin HJ.l~­

cine! a in\.'eput sA publice l'U asiduilate, poeA:ron1iineasc~ era cromih1iU\ de clteva foarte puterruce personaHtiiii, uncle In plinli. produdi\ itnte - Blaga, Argh('li, PiJlnt 'Ii \'Oiculescu alteIe l'aTOi:l13i.irYiu, Al. Philippide. cu uparitie rara, dar eu prezcn"tfi aprec.iata' ~i procligioasa. Genera\lu t.inara, adka sub patruzeei de ani ,'- Eugen .Tebeleanu, Radu Doureunu, t·u merite I'ccunoscute -, se aila pe Un teren ele comparatie diUl'i1. en lii eompar~ii ell 0 poezie mlli aparte CmWBotta. (;corge Lesnea etc. Mai aparusera insa, tot p utlmci, rei mni lineri. cure se nUmeall Dimitrie Stelaru, (;co Dumitre~cu. Miron Rurlu l'urnschh eseu. Ton Carnion ha C'hisr poeti de tot tined, cure (I\'eau sa Sl? grupp7e h Sihiu sllb semnul ..Cernt!lli literar N Dara amintim ea aid•

U\'eau sa serie St. Augustin Dojnn~, Rauu StaneD, Ionnil'lJie (Jlleunu, alunli apare cJar col cele mol tinert:! torte se \t:!':>­

leau foune redulabile. Ccn.ul de la Killende prof(,<!~J

el~' libera. re\ ista neapar\inind niei u~ui for ,~al.

Pc~·atunci, in Plin razboi. pagina de re\'istii lilernl'(\ <'>n\

insa, ncaparutil de Yers"M.~_circumslcsl1\,-i, pe Lare \'1'<'­

mea 1e-n ing-hi\it neerutiitor. Se scria, fi!ra convingerc, poelle pnlriotarda, pe care realitatile nemijlodte U ox!dnl1 in fa~i\: stilul sun:ee!a celui al "ieonnriJor", binfuil de n­

'\ III

Page 7: tonegaru - poezii

XIV

gramalisme ~i ue 0 feroc~ pretcnlh: oe a O]t01 modernism nedij:!E'rllte pI' 0 rad:kl nil arhaiea Jrl;(, entata prin inter­mediul Gfndirfi. Tineril de In Sibiu i~i atrasescn1 flll­gerele presei oficiale atunei ernd, stringindu-se in jurul lu.i LovinesCli expirant. denumisera eurentul: pa~unism, IncA ~j aslazi, III mod inexpli, abi!, termenul mai st!rne~te funa cite vreunei personne de tipar, care (Ted I' 0-1 "lIdi de per­fidil:'. Dar nu I' a~o. Un anumit misticism, cultul mor~ilor, al eroismului mioritic, erau sprijinite de autoritati, PI' care sltuulia frontului Ie ne1ini~tea serios.

Momentul trebuie consemnat, deoarece fnceputurile 11_ ricii tonegariene eupri nd [oeTnai protestul 10 occasta stare de lucrurJ. Poezille din Plantalii sin!. in Intregimc, 5~rise sub semnul neganl acelei lirid nesin('ere earl', in fond. certifica dezastrul. Mai multI' din poezitie aparute in

lantatil «('arteu S Ii tiparit In 1945) nu putuser.l ,"cden lumina tlparului inainte de 23 August. E~le tocmai "orhl de poe;'iile de ra71)oi ~i de C'ele ('ll c-ontinut social. P,'aTl­

rali.a de cliie, Vocumellt. Mome1l! solemn sint li~i' c

poezii ale unei atmosfere sumbre de ra2ooi: "A~teptam _ a~teptam sa vad CE-Q sa se intimple I prin regiunile astea singurahce. f Os alb, spuneam - nu mal bate in stinga sub ultima ccasta ; I a7i-miine, rotund de plumb, ei intra pe la timp1e«, spunI' poelul in prima, evocind contraslul dlntre razboiul eu solda\i de plumb din copilarie (..Mal de mull pI' eoada pianului din ~lon I impai\.eam soldotii de plumb in doua armate I ~i topearn PI' invin~i la ma~ina de spirt I tingA oglinda eu Ingeri dezola\i deasupra apeIor colorate"). dintre legendele razboiului eroic, din eopilcirie ("Mal tirziu reala legendei cu aburii stngelui I I$i dtidea mlna undeva pc cimpul de lupta, / fire~te, peste sirma ghimpata de CHre in alon pe cOVor / im'l1\um sa rna [ere5/.. tirindu-ma savant pe

burUn ~i realitatea atroee a razboiului: ..La zece pa.~i de mine domnul euporal I i~i clacsona preJung ell pompa bili­ara / ce-l. aUrna din pintec, verde sfara I patrula nimicita In asalt il Se Uni~ti apoi pe spate ca-ntr-un stal I in glasullui

rupindu-sc 0 stamba I Pamintul i se urea sub unghii I ~i 111'<1­

11'11' S\ irot'uu "isBtul unci gropi de smoala,« Concluziu: ,.Pe urma 0 rachetA - I ro~u-alb alta r8cheta pI' nor; / _lala, lmi spuneam, incepe eel mlu mare atae la baionetB, / in sllr~it, iat1i, spuneam, e ce,'a sa iii gladiator" suna irCl­nk lii aeuzalor. Inca mai "ehementA apare pozitia poetuilli in "Document": "Ne adunasem himerici coborind din \'io\a 'litoare I ea sa murim drep~i ra p<:liu) gTiulul. I Nepasatori ridicanl in mijlocul bulc\"ardului I 1ntr-o pozitie notode I fal durile cama~ilor inroliite, sus - I sus, dcasupra aceslLli 1n­Lc~al tratat de blorie"... ..Sint Peter Schlemlhl. Allfel ~i

Intreb respeclUos, presrurtat, cu 0001', I PI' plancla tirania mai lrimile oameni la abator?" Respect \lOS prcscurtot. eu Ollor. a(:€!>lea erau chial" indicatiile intocmirii de petitii

Ire autoritilti. Toneganl lanseaza acest manifest impotri­'0 dictaturii mlJitariste: ..CetaWni, I baricadn~l drumul eu sens llnic I ~i demontati omlll robot I ~i insllmi semncz. Ell. I ('o\"olel' a1 Ordinului «Lancea lui Don Qui jott.c--· , In a­rest gest afl1\m atit limitel<> ideologke ale poetului. ('it 'Ii rreocupilri intr-lln ordin mai lar~ deeit razboiul: aceln al iHllomatizaril umane, in era industriaJa...Peste uzina de ::U"iut inimn in omul -~ablon, i \"lntul duee noua scriptura de poetM

\a s, rie el in Steaua Venerii. III Moment solemn este dc·mascat razbolul colonialisl: ,.UndCY'a in China Meridi­onula am strapuns un am gal ben eu bajonela: I PI' :rc1=>t(' de pagoda singcle curgea din 1'1 rnirosind putred a iO<l I inec:ind intr-o patii dincolo de zidurile de piotrll A"iia I in care aduceam civilizatia blinda(i in camioane Ford M

Pc dnd in\"adatorul a~ezat nelertalor Ja persoana intiia i~i ;;terge de singe baionela eu batist<l ,,0 misionara ('U bo­eanci ~i ochclari de baga cinta ..A'·e-Mario» la ,;}B,\'cdn" Absurditatea situa\.iei este mediul nutl'itl\' al liricii tone­gariene, dar I' e"ident eli in lupta aceasta impotriva absur­duJui iese 1a i\'eaHi ~~~rte reaM aplecare structurala Iata de ad,ersal". ("urn se intimplil adesea 1!i romantici, care, in oroarea lor fata de hid ~i grotesC', de brutlliitate ~I sc:sm,

xv

Page 8: tonegaru - poezii

ajung sil Ie oeserie pr;ea bint', sa 'ii Ie insu~easca. Aici, cer­cetatorii arlei de pe Poziiille clcmentelor psiholol:ice VOl'­

besc despre l'olul comperu;ali\' a1 trea\iei artisticc, despre acel "catlwl'sls" care sloboze~lc din artist duhul ('onstrin­gerii, spre a-I treee cititoru1ui. ea pe un vaccin -;J balsam, Ipote"a de lucru conforlabila cind apare neccsitatea de a interpune date din \ iata anali.dirii operei atund dn apar eli l'icullil\i de interpretarc. En paci!.tuie~te In:;;i prill aeeen r<i implidi nu numai cunoa5terea linlllor marl al \ie\ii crcntorului. ci !?i unele date de microcosm inUm ce scapi!. ccrcctal'li oblectiye. Inscriindu-se intr-un domcniu U50r conle~tabil, unde fieeare eroare III domeniul premizei fal<;ifica lur~ conduzia. Esle oarecum rasturnarea ~ilua>ici

in car·e. explicind opera numa! prin lncadrarea ei ~ocial­

is(oridi. ::-e pierde Jin \ edere 0 dwleclica mai ginga$a ~i

se extrag rezultote egul \ aIabiIe penlru oricare t:realor al momentullli. pentrll orice operA din pel'ioada respecliva 'ii mai pu~jn pentru opera in chestllllle,

ered cil toernai aceste contrarii trelmic e\·itate in ana, lizarea operei poetice a lui Constant TOllegaru, poet ob::-cur Ilumai in aparen\a. dar intr-ade\'i!.r paradoxa! ~i specios alII ('8 pel'sonuliUt{e c!'eoloart" cil 'joi in pri\'in~a locului sau in literatw'u 1l0ustrD. modema. Cl nu poate fi judecal in prin­cipal din unghilll unei tllitlldini sociale, fiindca nu 'ii-a lirnpezil-o indeujllDs in operll 'ii nu ponte fi ncuZIlt n!t:j d~

lipsa pnrliejpilrii la rcu11tate, deoarece folose~te no\iuni CIl,

rente, nej.:re\'att> de ni, i 0 indirr-iitura mi~ti('5: ~i nean"ajal'! in nid un confllcl semantk de ordinul ineomunicobilit5:\i' Este comot! ~J plln('m, i/iuni! sule pesirniste diagnoslicu l t'I1­

peril de l'eulitate. Cll corecti\'lll lDomentwui istoric in care :;;i-u format yiziunea. insu e nllm,,!i pc jumcHate exad, de­oareC'e reulitotea deri\'atli 1n care oJunge scriilOru!. milu­rile $i simbolurile sale, plenca de 10 l'('nlitntea Hutivii a llncl t'rsonali liiti tOUl'le marcalc. personalilate apas'ltii de con rete apel Ul'i mortuare. Considerind multiplicitatea in care ste obligat.i nrta sa folo$easro rcalitatea en materie prima.

facem un loe ~i \'i/iunii tonegariene, ntit pentru calda ('1

umanitate. cit !?i pentru mijloacele de 0 rorA expre~i\ Hate ~i noutate. FarA sa llnihilam socialu I printr-o prea vasta deschidere de are, afil'mam ca el este existent pretutinuenl in lirl::a poetlllui, ('onv<.'I'tit in valo!'i stilistice. dintre care rnulfe de mare frlUTIu&ete ilrlblicii Scrisoorea descllisa, Apfle maTi, FUimillzri, Amiaz'l, Fapt divers. Mor­Iii, din Plolltatii sinl poezii ell con1inul social; niei el"

U llU putut aparea inainte de 23 August. ('11 exeeptia uee· leia intitulata Martii, tare II yaZUl lumina tiparuluI In numarul dIn iunk-august 1944 a1 r<.'vistei Kellende. adics. in momentul dnd cenzura antonescianA pierdea. in lapt eontrolul situlltiei. Pentru edificare Fldmfnzli mcrita a fi dtita in intregime : .,Strabi\t~am uliti ce tAiau in felii mll­halale / dU"inJ spre bariera. Aeolo lumina I bilbiia din feH­

al'. I Dintre noi unu1 a murmurat ! E frig, Tn 10(' de Kare­nina vom intilni ursul polar, / Vintul hoinar ne piHnlndca sil ~tearga primul cuvint seris pe tabli~e : FOAME./ prin vremc' purtat in Rhiozdane / po~me / ':oi wvC'rnc', / Milllllc al lora ne-au pnns de glome tragindu-Jle-n Jos in strinsoare de l(·~tar / sa De sature dC' pamint. f Prin mineei m' plt:c::-npau ralele bice de \int / pulpanele ~dren\elor purtindu-Ie-n

5bor. / Luna g111bena eli un oehi de mown / s-a st.ing oj une!

sulJ 0 pleoapa de nor. / ACbtll e odtiul lu..i Dumnezeu... I ". a min~it unuL elinlre noi. / Eram ccatol ell' umbre !;'i-n noap­le-am intral inapoj" Sint miinurli ale unei tinere\i sllrac petree uta In cart It:'rtJ 1 porlului sau al gilrji. inlre Lompllr~i

far;) speran\lr (..Eram cer~elnri de 1a Xorrl. de la !':'ud, I laponi )1 (Teoli il1l0mna\i. I numBl VarsatoruL Ul!l ZOdll ,. l1e luma CaleB Lapteilli in pumni"). Peisajul tonegarian Se lronsflgLl­reazll din mat<.'rialele sale ;otidienc )i tllmIt' sprc a Llobindl nobletea /:l\'cnt.urii. dar ~J sprC' u ('('rlifll-a e5C'clil nct'sleiLl. ali­el1area : .. ~radina l u lrude de ~tic1i\ ! uvea toate nleile pa­\!lle eu plumb; / pc- 7.idw:.l~ eetale hpsite de pOI"\i I in loc de steaguri 1ilfoau porum\;~~, Am ('itnt strofelc dil' c;rildina enigma, (·u cOl'e se desdlld Plantatii/e. Lump1!

pillsmulrilol' Iui Constant Tonegarll cste intr-uc!C'\ iiI 0 "I(r<:l-

XVII XVI

Page 9: tonegaru - poezii

xiuoea dlntrc subiect ~i obiect, dintl'e con~tiintd !;>i lucruri, comuniune ce, 0 dat~ izbutitA, il sile~te pe creator sa fill

mai $tie daea ,,lumen gindc'Itc prin el sau el prin lume-, illta 0 etapa de care linea tone,gnriana a fost scutila, eu loatu aplecarea ei cAtre problematic:a ceCl mai aeuta a 0­

mulLii mode-rn, caIre surse'le ali\'nal'ii. tn P!alltarii, L'U '0

prolestul proj:(ramalic; impotri\'a alltomati7.arii insulul umun (.. l'e!>te uzina de C'usut inima 1n omul-~Hl.Jlon I vintul dure noua scriptura de poet") sau ..Veneam omizi dinlr--o era ne cC'luloza I sii dam examcn dc tlulUri in saIA"), IU lot E'X­

('ursul pl'inlr-un univers de obieete ~[ simboluri dezafeNt11(', acc-cntul se in5Ufu!)<:,aza pc foarte concrete triste~i ~i re\'oll(' ale unei tinereti sMale 'Ii ingenue, insa inadaptabila, In

lotltalii oamenii prodama "independenta de [rig ". sint ..preoc-upati de faa me" ari de suprafete de pamfnt, inge­mannIe, ironi(', C\I cele mistic-e; soare!e in5u5i. asemuit "unei monede de ('inc! intr-o ('utie de mila", e eel iii carlierelo!' praletore, uncle locuie~lc ~i haladuie~tc poetul: "Am 10CII"

into 11nl'(o cimiLir ; ,~i \'ad ora~\ll ric dc-parte. J Din C'o.5uri de lolorifel' sau paate chilir !;Ii de la fabrici I pnre lamiie arsi fnmuJ", spunc eu infiorare, iar in drnitirul ..Sf, Vineri", de l'are e \·orba. se alia acum !ii mormintl1l sau, ('opacul din pm'/iilc sale raspinde')te nasluri cu sc-ulura­luri rure, ~i nu ~lii uac-a este 0 de~mdare a lirii sau 0 in­nobilare. prin ceca ee proiectea/a inima poelului asupra-l. A\<teptatul domn 11lIonim. alter ego ;;i per~onaj orb, in po­loil', prefigurindu-l pe Bekell din Codat. prime~te sfaluri

ironice' ..-I'oli fi sentimenlal, a11, e~li chiar de admiral. omnule Anonirnfdul' te afll pe eel mal lung bulev8rd'

uncle eu r('\eransa. 1<:, I'ugam sil 1111 nl" strici mOf!lvul; I in sfir~il, eu luare aminle mer~i pe lingil gard",

Tn Planl.atii, alestul tlnkers j sc opuoe sltuI ('1'1 a' NoptiL a1 {'\'uziunii pc oceanele astrale, Acolo unde intI''' cele doua repere mai apar inlerstitii, eat1.ea sc dez\'aIUle Ca un dclJUl. Pasul 11 luce Steaua 'Ilelterii .. aid op\iunea pentru elementele ael' ,;;1 fo", in dauna pamlo.tului. este netd, elemenlul llC\'aU( fiind statornie subsumat, iat' cileodatd

X"

prezent cu cite\ a foarte su~esti"e poezii murine 0 anu­mltA flllidita{e de halo, reverberativli, caracteri/co/a tonul \'olumulut : ,.Umbrcle dobitoac.elor curg pe api!, I limba lor r{lmine in lristqe : I ('Ie ling turnuri, ; paiute de sus eu care ~e od!lpil" (\\'eltschmer:), In acest halo brumos de ('orouri de \ inillour<:', l:ontururile [!ii pierd asperitalea, aerul carica­tural: ,.Sc mal nude semnaJul unui pO!itnlion I 0 goarna slngii conlonnrea noului anotimp, I desprjnderea l:ulorilur de pum I sau aminlirca unui hataliun. Viziunea nalUlii primll.re devine predominantii in Steal/a Venel'li, Venera insa!ii Wnd intii de tOllte .. Venus din WillendorC", to\'ara5a de cules, de "iniHori ~i de uordei a primiJor oameni. Tonul de\ ine imnic, desfa~llrat, dispare inainlarca in zigzaguri : .. Aid noapte 0 bestie a trecul pe ogoat'e - inaintl" de orete dlmine!li I eU 0 umbra eu cineva. { pulbere 'ii batillie stirnea in zarc: ; pesC'arii aruneau undHa in Jumea cealalta o;;i tra­genu struna din lIuviul de deasupra ! nlsturnind pielre lu­minoase intr-una (OdihTla. samaraj.

Tn Plan.tatii, numai Ultimttl de 10 12()() este un poem de dragoste frusta, dar ~i aici cintecul se petreee in­1/ -un pres liniu, Dimpolriva. in Steaua Vel1crii, tiOlpU! este abol!1. sentimenlului slcit aJ CITadinwul abruliLat hun­du-i IOf'ul l'hernarea virila ;,i paduraticA, 0 chemare pe car!' ..0 mie de lanel 0 Lat in seuturj", ,Jinga sAleii aler­gind in vint eu coame de iepe", in .. neJ'oslita dlmineatii prin f'enul:-ii (aIda de \111cani", Poemul se inlituleaza "Fala Morgana", S11h semnul aceleia~i reverbera\ii \'i\dind refuLul contuctului an\eic ell pamintul. O~sia ora5ului revlne, prill liltre su('(:esi\'e. ("11 rE-zultale paradoxa I decantate: "S~!Omotul ol'fl~\JI\Ji s-a strins. a fost 0 adunare de tacimuri,j aid sug l'iolane nu :;;tiu cite mii ; I Poml! pralui\l par pia­niste pUdrate in restaurante I ~i clatina capu\ ea stru~ur"

<e se desprind din vii" (SHipinul marii in\'i7ibiIe), Pe lllocuri. pracedeul ,'are face legatura eu Plantatiile devine ~i mai violent: ..Molii c"in..: lvl. minC'at garderobe celebre; rod In mar~ini nceste tenebre" (Noaptea jerol'iaril), Sau: ..Mu5tele de limpuriu au camt mana / In salon a mai ca7111.

XXI

Page 10: tonegaru - poezii

jo~ de- pe II'unlc... proklillui din leOa;]" I cercul sall ..'klos," In rxcelenta poezie Vulturii. insa, LOlidianul urban ~e lransfigUl-eaza miraculos : ..Linga noi lIU trecllt Yilrine / und.~

am vll.:,::ul piipu~i ~l primii mei pflntaloni i ~i 0 t'asli de ium in (are am patruns I I,unuind di e gindul lilu inc:ins ,. ell mine "are urCam pI-in tine / le-ai aplE'{:ul sa (ulegi asfaltull cre­zind di e 0 iuriJa, Ij Alunei am afJal in ultima odaie I dup~ re am tJ'ccut in lrecut } pere(ele ell pds3n impaiat.;> - ! (lni am deschis fereastra nu pu!ellu sa prkeapa libertatea _ primele ('arute care intrau la banera, I ~triJ'(alul d~ I iala

al IIlinei de ape," Cazul con~ti'Llie. telLl_~I, 0 eXI-rp1ic. h Stealla l'eneril, recuzita permanenta e~le \ iolent !>asL u:: 10':8.. ea m~ca -u_ unel. lumi Ce !?i~ _pi(ord llt menir;a-Ortrn ­

nidi. Dadl braiejc unul candelabru ii C'onsliluie noblel~ 1

ele \'01' fi im elile eu tifon ; prin oglindii. soar-ell' nl coho:'1 inlr-un (ufar, Ofelia i~i pune resorl. pasarile sint de ii31a. man'a fnghe:ntA (' ll-;cmuitA une! \ itrine ('\1 pe,U expu-l Onh ersul nt'miJ!oC'il ramine structural dl'gradal. de uncle ereC\ enll1 nc",lorn5i simboluri, il1gC1:,ii tun~i de aripi. moJltle. cotoarele de conopida. flutllrii ulipi\i de balta Estc \ e;-\)~l

de miluri? I'1,'e5te, uaca ne uleturam opiniCI 1m LeY­Slrauss (I,a Pen<ee SQ!I(·(lrle. p :.!-I): .1'ropriul gindirjj rn:­tice este dp n sc exprimn 111 lIjLltoruL unui repcrtol'lll .1

carui compozille este eleroc!Jta ~i (':Ire. bineinieles. ramin totusi limitat().- Un n"cmenen UIlIH'!'S se s~arma de ab. nlcatuit. spre a da na~lel'e, din fra!!mcntcle sale. cIllu;,;) noi. Dill alE-asta continua reinnoil'C ell seamiina eu ..munCl vintului in mare" se plasmuies(' man dnle,'€' iml1i!'e : .. tm p!<wc sa ilSL'lllt ('11m trece pe linga mine timpul I in Jnldln ol'l;i ell nale ell' rl17.boi $i catedl'Ulc' - I asemeni dupa un

'nure pus de arme / desehis miMe lrllpul l:\ pt' 0 m"1>,'! d ..! spltal:iatiteu gindun $i imaglnl calaloare stnHimpezi sint printre organe/de pardi S-81' aria sub- un ('Tiswl~ (Somn)

!:oi s(' desavir$e~te profilul poetului. crewl sau de arta (..Tru­fa50, udga,;o. ascultii a poveste de jos - j dar fiecure mal"­fnl de cm inte minte.. ell mint in~a L'Cl mai frumos' f Hilda

san }JfJl'este de noapte) POl'trHului lunenr din Plantalll:

.. 1)0<11' sintrul' IL'l mai marc in ,E(l'ud i la lei (U marl Ie gr nH:'zi de curburi:eu pal' 0' merg dnd rnll indo! ~i cad· sau : Soar Ii putut serie pe mine: «acesla C culare.> !?i sa lill

pus pc soc1u/ dicl intr-atit cram cuprins de tencbre pe unieu bantA I j neit nu puteam sa c.lipesc. de parea pUl'turn h (whi un rnonoclu" i sc interpune cel al \.Inu! reI enitor, cu­

rirls ue frene7ia existentei. Putern cauta cheia portretu!ul lui Constant Tonegaru inlr-o singura strofd: ,.eopiii p:;­rnin1ullli ce par un abur total se lntorc: In cimpil lini'ltite! lind£> mii de flori stau Ca lli::te urec'hi sa aSC'lllte: i n in­cpU! desl'Dmpunerea unei lentle ' (ure II '.azul prea mulle-.

l'ror-edcz aid cum a:;; lneel'ca stH delinc'sc pc HOlderlm ciinlr-o singurA stan~il' ..5u.<; linse spirllul ml'u. uar drugo~­lell LT.l / Frurnuse~e it scobori : d11l'erea H aplen!. mal' iolcnt , A"t'el am parcurs aJ'cul ' \-ie\!j 'ii rna illlure de unde-all1 pit- m" (Cursu I Vie/i/.) Dadi. in Stealla Veneri!. poetul nu

nwi rSle ra ill \ 01 1Ir11 III precedent ..0 sfUlW'a din JIlscrhllrl. (l piulra", I1uu!lra pUlei'IlI!."'l in c'are s-a presc!1lJnbut se con Sllm,~ peste un ultim t intec de dragoste ~l de lJbertale .,I·'I'l'ul pina una-alta. l-;;i pun" limba i01r-o teliC<:l \e fllm : pina 11J1u-alta, prii'tenelc mele ca~~lp / ell botu! limed In mi'lloi de drum / zarllr pnffirsr. Iiberlaleu".

,.1 '0m cram. / lemn pentru Un Stracli\-ariu,> sa fiu <;pUl1r poelU! - dnu trecea ('erul prill cradle me Ie / Line lrebam, pearli'! arcu)lll ?" en sa relutim termenil lInei incer­Ctll'l recentc de explical'e a Uni\'cl'Sului poetic' (,Jucque~

CHrelli. La (/ral'itatlofl poet/que) "om pLcen de lu 1OIirma\'0I au~stui flutor ca scopurile, mijloacele poezlei truditionalc (ir, Jonna l.'1asidi. baroca. romantic-a !?i C'lliar haudeluirluna ~I s;mbolbla). presupulllncl no\i UI1e'H und 111mi QrUon:llr H

lIm:i natw'i in7estrate cu sens ~i frumllse~c !?i - S\I!Jsllmnt

- F1irul unlli limbaj ~, )M. sa restiUlie ace~te \'alori. im­plicau 0 tcologie ~i un creator. Iln demiurg, Dimpotri\'<l pue\ii moderni~ti. certati eu armonia COsmiu'l, populeu7j

XXIII XXII

Page 11: tonegaru - poezii

slnguri 0 lume de zeildti moarte, unde num,li con\,lHn\n umana dc\·ine surso sensului de\ii, Intr-UI1 asemenea con­~ext analLth:, selLematic. desigur, Tonei{aru se inscrie ca un modl'm fadi penetra\ii mistiee. Lupla eu aUloritatea paterna. mre i-a intune('(lt atil de mull viais, rasuna in linea sa pdn ucea disputa permanenta ell un zeu neingiidUHor -;i absurd CDrI' i~i harll7.e~te flUl unei mort! fara sens. fara redemp\lunc. Acest element mal'unt in aparen\a, al l'!:lpor­turilor dintre lat~ ~j !iu, mi s-a impus 1/1 cautarea fiJia\iilol' spirituale. eind am renlizat idl:'llli!otea de sHua\H la acel poeti froneezi ai ..rISUllll inlaerimat", Col'biel'e. Laforgue, Apollimure. e\l Lare Tonegaru are eertc alinita\i. Fiu de marinar care colindase Illmea !;>i pentru dinsul. Corblel'e rldea "fiindl'i\ tistu Ii faeea ni\e! niu". Tatal lui Laforgue era ..dllr din limidltate". al lui ApolJinail'e. liran .$i fugal'. Dacil uncle imaginl ale lui ("or!>iere suna inl'udit (,,]\'fa girouelte c!erouille en hau~ sa lyrolienne I l::1 ron en~end gemir rna porte eOlienne"), in sehimb apropierea de Apollinaire estl'

<Ii vic. Paetul 01 dirui ..pahnr 5e sfarimasc cn un hollot de ris" il lltniscse pina acolo pe Tonegar\1. incit il,cesta a )i Iradus din Alcools - Vl'zi Emi9ralltul din Landor Road.

Demoera\in. 24 de< embrie 1944. in ritmuri l'elativ fidele: ..lndreapta. 0, Mare, o('hii rechinilor l'alre noaplea pierdula in deznstrp 'pinll in zon sA pindeal'ca Incomi de indeplll'tate genuniiCadavru! zilelor minrnle de nslre'ln sgomotul valu­rilor ~i al ultimelor promistuni"...Rau iubit" ca ~i predel' sorul Sall (termen Ull'a echivalenl in Limba noastra). Tone­gam are aecea)! ~estidi J Irica, iar in materie de forma ('rec! dl de ta ApoJllnaire a invalat versul lun,g cu rilmari near;;­

ptate. de 5arpC' ('Ure se iJ'eze~le bruse. Tot astfr!. )i in aceea!;>i mAsura relativa se arata Tone/{al'U impresionat de liri<'a pOCSC3. l\lal ddkilti apare problema influenlelor inu­intn~ilor din literatura noastra. uncle. Mara de C'ileva note formale din poezia lui Baeovia ~i MlnuleSC1!. nll-i gasesc fnl'udiri esentiale l'U si mholi~tii no~tri ~i nki paralelisme semnifi;'alive Lll Emil Balta. Val numi Insa fenomenul dl:.'

)::\ I V

l:OrnUn3 rel.onanlii. 1a mai toti poetH tineri ai rnomentuLui situat lmedlal tnalnte 5i dupa 23 August: Stelaru. Toncgarll. (jeo Dumllreseu ~i t:hiar Miron Radu Pal'asehi\'eseu. A­tunei. de altfel. s-a produs 0 ma.re lalie. urmati'i de 0 rein­noire a fond ului care. pe linia ei magistrala, a eond us III inf\orirca lirieii de astAzi ; romantic, Constant Tonegaru nll a <leees In romantismul revolutionar. care 1-ar fi Infrali \ ia(a. Dc unde ;-i difuziunea sa tirzie. dar neL'c~ar1i.

Liric'a lui Constant Tonegaru este intr-ade\ Al' romanticA, dar de un romnntism la polu1 Opil" acelei ..fIori albastre" dntata de geniul eminescian. Considednd insll eli Eminescu

• este ell atil mai romantic eu cil abordeaza deopotriva ~i

sarensmlll ';oi blasfemul, \ om intelege mai u~or nota roman· tiel! a lin IIi temperament foarte diferit de al sau, dar tOl

tit de volbllros. Tn ultima etapa. Joarle scurtA. a crealiei sale, dnd Tonegaru descoperea marile radAcini ale artel noastre ~i dnd celebra ulciorul arhaic (Arntul). se gindisl' sa schimbe titlul manuscrisului sau in Steaua SlnYtLTiitli­Iii. Dedka\ia pusii dintru ineeput; ,.Ochii mei inaltarn ... u

ne aratA cit de atras a fast Tonegaru de astrul eel mai inal ul poeziei noastre. Inla !$i explieatia: daea Eminescu este £lsUizi eonsiderat pe toata dreptalea. drept ullil11ul mare 1'0­

mantit: european. eu preciz8rea di a urcat spre iz\'oal'ele (.(.\(' mai Lul'ute nIl' romantismului. Constant 'fonegnt'u esle IIll romantic intil'ziat. poale ultimul. intT-o literaturli care cunoa~le acum un concept superior, eel al romanlismului revolutionar. eu 1'1 se ineheie seria tl'ubadurllor ratilcitori al >oj itl de seeol ul \ itezelor. Poe<.iI1e de dragoste eu care se jncheie \·olllmuJ. cidl1l pI' care C. Tonejtaru nu-l mai inrlusese lJ) Steaua Vellerii. rezervindu-I probabil llnlli nl lreilea \'0­

lum. ne aelue marluria unw pale tic romantism.

In tentativa <.Ie a prezenta poezia lui Constant Tone­jtflrU n-am uitat nld 0 clipa fraza de inceput la 0 ,.lnll'odu· L'ere III poet.ia cuvintelor·'. ~-:r:..~E' eL. !$i unde afirma eel. ..Incereuren de a da 0 dcfinitie pocziei fnseamna a prinde un abur ell 0 pla~a pentru flllturi" ~i ..Un lucru cu margin!

).,>.,v

Page 12: tonegaru - poezii

Ilumni L''::.l He :1'1 PO'll.' (1 t1l!';'irtS dc un nltul lmprejmlltt ('U pretentl1i l'Xadllatll malemuLit:c", Ac:castll. pretentle

PXHllitll\ii mUll'matiC't! nu m-a stiipinll, cUl1~tient ca treblJie lasutA C'ililorului bucuria unei sinleze persol1ale: cell' ina­intute aid ~lnt numai reptere pentru () discutie mui lar;.ld, ueS<'l1isa lutlu'or competen\elor,

';;onstnn( 'ronegar-u S-d nlirnal de poezie aidom:l 5il1a,;­lnillil din anul 0 mil', din PUl'!l111! lut 1\1. Plillippide. train 1

prin \,inu\ile ei bucuride pe (urI' nu i Ie ofereu \'Ia ,u. cxortizind prin ritmul'i Ie \ ersului a apropiata scadenta pOal",

l'csim\ita 'II in Ol'il e "HZ puterni pll'Zenla ill f'pt'ra, ""-,1 "tlOS la lrelled ~i trei de ani. \'ir:>tiI mare. virstJ pl'OI",UC3 la curo se mindreli ca pierI' Danton, la care 51' :>tlnl!en i ierlJin\ellJe gloriei Alexandl'u al 1l'Iacedoniei. Pina In ultImo

('\ipll n-n m'ul I1lciodata 0 odaie u lui. a ma:sa ell' lucru \'I'P'1t1 obiect pel'sonu!. afsra de UD Ilrin~ ereion gall,eTl, d .. !ec!dma til Lund \irl I)on l ~i elefantin la~a pe hirfie dire ne­l1.~teptat llc ~ulJ\iri. Acesl t reion, care s-a piistrat. mprl Iii ~a

odillneasea in ntl'ina unui mU7eu literal': a fost spaua cre­

dilll'ioosa a IJnui c.waler al poeziei. Constant Toncgaru A 10<;(

fnmnrminlnl ' u slnglll'ul lo~IIl11, pa"trat L'U ingrijire, {'II S\li­

gllra pt'reche de pantoli, tiilpuita pentru mai multe ierni : Jl, dlmlnentil monii i s-n trt>;:,ut pe <.Ieget \'erigheta comundaLi mni de mult. dar (Irl' nu mai era 0'iteptatii, tleOa!'<!f" los::odna :>e deslucuse, Scnlptortll LJt'mlJ. cure ii mai Id(U~e ';'.

1111 bust, i-a IOElt masn! mOrlllara ,;>i mascn miinii, llnB (:m <ele mai l1ol1ile ~i mai pUre din cite am \'azUL 0 mini'! tart'

inlJSP ("V,Inuun, dM r'ol'e 1111 ~liu<:e sa l:lpTlt:e nirnie penll"l

,'ilnt? 1'(' ralultlil', in <-jeritll pc carc I-om purtot I'll' umen.

dimpreunii eu tatal meu, l'U VlaclJlnir Streinu ~i Pu\el Chi­h!lla, /imueo deslJns ~i misterius, l \I (l,'en ll'ldnJ " 11110"

rrigul'! 'iterse (tl caJ'e imi illl'l1ipui ca I-a "indit marele FIn pe Hamlet. in ceasu! opoteozei sale: .,Trist. lrist Hnga

t,lmbul'lnD C'u conrdC'le sparte I o:;tept sa plee Cll /o(8roa[;1 olba la re\'er~, AC'easlll I'!oroa[a, uilim sarut al pamintulUl.

" aVllt-o, Cu trecerea timpullJi. dupa utltn "reme stntornicG,

X ',\'1

in purccla sa de dmitir, paiima i S-il potolit Am lot mili rnl1lt irnpre:>ia uJ. I-om cunoscut pu\in: intre1..>;ndu-r.1

riete1111 ~omunl. raspun.,ul lor a fo:>t sfiit. C~ aziv, Cu PElII llOlaf Ii. pU~lul intrase in :>fcra sa tie :Imetbt, r'lt IlOi)le<.l

\ il.rmclui d.:l matase III mu\eu;a <cu cure nC-ll il tlmpin3' ultima daW, ~i pan'a sui] aecasta impl'csic nst,\i'i "Inti l' nwl tillet'j pl'ieleni ai Jui au clC\E'llil ll1<1i \'lrstrlJLI dedt ('I, inl'cre C.f'l1llmen'nl sfj~ietor ul tllle; datorii pe care nu

pot sa i-t) 11'10r<'

r. \~ "L' C.O'. L:U.~C

Page 13: tonegaru - poezii
Page 14: tonegaru - poezii

--­ .... '­

....... -.

Page 15: tonegaru - poezii

'R'\DINA Ef\'IGI\1.\

Eram ('l"~ctori de 1a ).lonl, de 1a Su~,

aponi $i t!'coli inlomlla~i,

nUJllai YarsiHol'u1 din Zodii

ne lmna ('a1('a Lapt\'llii in p\lmni.

Gradina ell frllete dl' ,;ti , ­av('a toak aleik pavatc en-pluml); pt' zirJurile de celate lipsite de por~i

in JCll' de sleaguri filfiiau porumbei.

..-.

Page 16: tonegaru - poezii

Despre femei de piatra ~(' vorbca cum tl'iliau Uiinuite *, Pandora, GalalC'ea, Niobe ~.i ll·gendroh.' a~t('ptal1 sa vcnim.

Un nufar pe cel' fnflorea noapb.~a. un nufal' eu petale de zinc; brumata Cll singe dimineata rJoarea 1\'optii murea.

In editltl initIalS.: .•Sc \ orbeH despre ]u ruri ductule I lemE'1 de pi{lln~ tnimd tliinu;te-. (Mo<IilI..are tal·uli de ··utor)

l'LO.\L\

De cind ploua, frunzele se lipiscra de asialt ca-ntr-un album;

asagerii in tl'amvai faceau eul'sa complet5 $i st.arn sa ascult

cum pe geamul eu reclam5 pentI'll vaselina antisoiari:i din stin~a ploaia se eernea tangential in ritrn

foarte ocult..

< ;)

Page 17: tonegaru - poezii

6

Citind ziarlll Ia ora aceasta tartii va ck~ SL'ara piuviaia am ailal despre batafia din Url"aina ce cuprindca

stepa~i m-am vazut i('~ind din negW'i urmarit dc' haitc de

Jupireaminlinclu-mi cum PP vremllri am fost halmanui

l\IaLeppa.

::'-J"orii vineti se dcscompuIH:'au In fUlgi mari cit l1i~ll:' manu,?i

nCl"('menind ckgt'tdc moi pe pUslil'tafr'a orbitoarE'

de colon cu g('st standard de blazare fara sa inlilneasdi I

sall! tul propuspil1t(lIillii lIrwi latillidini cle Cil'Cllmslania deCllpa(i

din carlol ..

llCTW'ile despl't~ care vorl)es(' se pelreceall aIPV('o'

pe Ia omk~asesule:;;iceva ; pc atunc1 eram nihilist ~i complolam sa r;l~torn pe

tar clar ~l:'rlll pillrurllindll-mi"'l mai arline decll lama linci

srtbii arabe a'Jandanam gfnrlmilc suIJvt.'l"sivc sil conspire it

samovar.

In pri .... irea ml'a timpul incelase sa mai treadi iar dc' cl0parte lupii se mai auzeau inca urlind pe

stepa Nagai pe Ul'mfl iala daxaane, Doamne cilt' claxoanc; fin'$le se inl implase un accident banal de tramvai.

o oasagel'a ell ochii verzi discilia in vagan eu buna­

voill~a ; Omul vorbc~te sillgut dnd ajunge carllnt. .. Da, am fost hatmanul Mazeppa; acuma sint

func\ionar cumsecade $i pe ge-amul ell rcclama ecru] plingea penlru mine

manm ..

Page 18: tonegaru - poezii

o MIE DE Vr~TUHI

Marea era 0 MarchiZel ee-~i lremura dan tela pe tarm undeva print!'c aslre' culcfndU-$i Crunlea bolnava; un vint Ii i)int.uia trena inocenla

~i pe tarmul aC'l'S(a IlU mai n8\·il.;a nic'i c) nava.

Eu eram de c!eparte, 0 slatuie din scrisuri, 0 piatr5, iar Marea C'1 a Cidop ell ochiul de am sall doamna

l\.IarchL-:<l .

s

Pit'rdut aseultam cum privirea ei c1eclama tikerea a11'ozilor lJ.iati in taverne ~i lamenta~i de briza.

DcodaUi, all ! ... fUidiri dogon'au pt> 7a1'e im0n<;( ea -?i dnd dincola de \'ilralii mUI"l'au Sudame. ea ~i tllm sc ineine-rau piidurile de margean ~i pI! ruine c1i1inuia patetic un nimh de fantame.

DlI"i d(' fn'amiltul apei spre conUnenlc lunare ­obraji. obraji cle sidef pluteau pc fregate, !iiuvite din parul Dianei flulurau la catarge frellC'lic

1 ('incilea punet cardinal sa mi-l arate.

1\la1'ea era Cic1flp CLl ochiul lIl' aur ori doamnJ l\[archil.a .

"Su? Eram de cllpal'tl" 0 statu it:: din scrburi. 0 piatra... Peste mine au treclit 0 mie de vinturi. 0 mie de ani, !il' mai aLld p(' fregate 0 mie de 1>oluri C\,lm latra.

9

Page 19: tonegaru - poezii

10

'E\JEIA CAFE!\IIE

}'\'Il1eia pe (are la Hraila am ill bit-o

intl"-o can1l'rii de hOle] purta pantofi vp)'zi de pielt' df' ~arp <:i avea nasul lllrtil. Era 0 mu1atra. Clim vC'nise aieL habar n-am, Pfu·jntij. lJUnicii purtasercl poate oda1[j

n niiri Un ineJ.

Gura ii era 0 ventuza. Slnii ficrbin \i ca ni~te piini.

Ochii tulburi. Imi era trupul daviatura pC'ntru dinsa. Nllmai miinik Ii ('rau reci,

reci de ghia\a ~i c.Iegetelc eu virfUfi roluncle a]lll1eeaU pe mine ca boabe elf' struguri,

Inu ~opLea : ~ In Peru mi-a fast amant un spaniol. La Santa Clava avC'a planta\ii de zahiir.

Un allu1 eu favori~i in U.S.A. .nei ;red dl' pu \uri ell pet1'01 1a Srnakover, Iar amorul penlru pielea mea eafC'nie

s-a lichidat. Cli dOlla dcstupari de pi!>to•.

Am illbil la Briiila 0 mulalra. :l\1-a iubi17... 1\l-a Olin tit ?

Vedpa - cint' :;;tie - in milw un altul? An·a sini fierbin\i ~i miini r('ei de ghea\a. Era prin nOl'mbrie. Pe DlInar(' dosppa Cea\a. In porl 1a lumini de faoan'

robii desdircau un vapor eu lignit

I)

Page 20: tonegaru - poezii

FI~rs CORONI\T OPUS

ChTi uma strivila ~i-nfundata in pamint

se-nfundasE' eu betivii $i loti mfislui torii ~i 0 data eu ci 0 bue-ala _ o buC'atc1 din chipul sateUtului palid.

tn circiunla aC'easta Ziua si Noaptf'a {'fau amestl?cate in pahat'fc'

12

in limp cO' un gramofon dnta ragu!?it "Sonata Diavolului" sau a~a ('eva, dar nimeni. nimcni n-o asculta.

Acum '>ub Luna hpsita de-un o!Jl'a e Sf' zice ca pra in edipsa

era 0 groapa cI in care alcoo] ul fLi meg !?i prin aburi ingeri dormind pluteau in ('Up<i, pluteau lngeri ell aripi de muc'ava.

IJ

Page 21: tonegaru - poezii

14

FAN'rOMA LUI OSVlALD

Pc Colorado am "pus: "PJmlntul ell' prelutinckni

nu prit"?te oricui" ; asta am spus Hnga stinciIe eu fruntC'a surpata in rug,kiunc

inutilii sprc' <:('f~i acum stind poate ca giganticC' teancllri de Lam uri uncle prj n contabili tal t'a omenirii fo;mitorii cauta

aurul c101'otic1 ca Werther,

eLI mine mai ('1'a un biet ark-chin c-e sc numea Oswald arhival' din Sundsvall;

ca profetul lona a intrat in padure - dar ac('sta n-avea carabina ~i casca de plula pC' cap ­

spunindu-mi : Marea Baltica c profunda C3 0 idee; aid ~i-n piitlurt:' nu pliHc~li impozitC' ~i lumca nu-i

strimtiJ. ca un dulap,

lncf'rl ma plimlJam prin cert.itudini mormiiinci ca un tub de orga

la salahorii ce aI'Ullcau pe cheiul din Bahia cite un cub de piatra ca pC" un zar

~i prin millie piidun'a tropicala imi SClncea ca 0 viaii.i inir-un dine

«(' C',-lllla omul ell mil'os e1c' st'l'llm])i(', dte () call'cll'ali' glltidi eh:' bizar.

l.a (:'chillox a izl>ucnit rC\'ulta meti~ilor - un GOI1WZ s-a prodamal nmi1'al ­

il'l rhagonalii prin lut11e am inso\it umbra lui Os'..vald pilla la margine3 lacerii cum R-a du<;

PI' 1111g:1 uluci d(' 1umini'i sfio8sa llmhlincl ('8 0 lloapt

f.1rzic ­poc.;\C' Coloraclu atunci Suardc lnnobila stine-He ell

manlii (]C' apus.

I.,

Page 22: tonegaru - poezii

SALOJ\lJT \

Moaftea (. un somn lung. un vis nesbr~L, c1espotica dinspre Luna solia ii vine tncur ;

-- Oh. dcznackjdea mea se arUnca nebun.:i ca 0 lance in LUllCl rotunda ~i ioverzitii ca fata ullui scut *.

Rugina lui S(' scutnra p<'ste frunti fara elan purtincl din mit antic palori _

• In edifi(l ol"iginaM: ..('8 un scut". (Modifkare (~kUlade aU[or,)

/1)

nicidnd alit de akgoric Luna 11-1l otravil clanurile ei d<:: feciori !

Salomeea dant ufa stralimpezilor pelerini cc abureau din miezul planctei prin flntini, 1I1slt?matiJ. trecea printre stegarii armiilor in buc1e C'u Sirius ca un juvaE'r lucind pe sini,

- £1. Tonegaru, alhimist al clarurilor de platina, amintC'$t(·-ti de dansul de peste varni, peste zodii .. clincoJo dE' pulpe ferigelE' CTe$tC'aU miraculos pina la pi\:'ptul und" siiltal.l donn rodii.

Salomcea di\n\uia lin pe inlinse prerii. 1\Joartea e un SOnln nesfin;it. un vis lun~ ; - Dcspotica dinspre Luna solia ii vinC' teicUI., dil1(olo d0 pulp<" pina la piept ierburile triste 0 ajun

Page 23: tonegaru - poezii

18

NOAPTE

Un dull r{lrunt trilldav iE'$1 urcfnd pE' culmi. ruprins('-ll palme Luna, sc cl<.'!?ira mira!, C1poi Se Pl'<.'llln~i plutincl U!~or Cll cbipul palicl ca ni$te fl'l(' mki purlind cu~itf' claar <;tE:.'lek cad('aJ

nE'incctat.

Era fire$te 8<:010 sus 1111 pr8l! pe care n lIma1 C'c'i can-'-J vad sC'-mpiedicu ell' elin"u] inlristati :

sin! stele care Yin ca ni-;;te balE'rine dinlrun orizont de wldc altul plead, s-aduti.'i pC'1c'rini ciudati.

Nu strabiHea nid un ecoll prin spa~iu

golul purl..lnd C8 pe 0 apa curgatoare bagat yc:;,mint de frunze putrcd scutm'al din tnamnde CC' Yin $i mol' ratacito8re.

Oubul batrin domol de Luna Sf' clesprinsc $1 inso~i diclerca din tcmelii a visclol' surpale ; daar bra\l'le intr-o rugarc nesfir:?Wi, incremenite, sub~iri parf'all. ca lli~IC ramllri vechi, usc-ate.

19

Page 24: tonegaru - poezii

20

ROIECT ABANDO~AT DE MADJ1JGA

Soan-Ie se deeapiteaza in stopa unde bintuie printesa 0U sirti verzi pe aproape :

in patul acesta s-a odihnit un fluviu efl purta mirese despletite pc ape.

Ascultam freall1<ltul lui din trecut ill seoid albastre linga urechc ;

ranguri de stele pluteau deasllpra ca O1eduzelL' pc man.:a ~-tl'aveche "'.

lndepartat so auzeau cum strabat urtuni magnetice prin paduri de flaute ;

de sub pamint ell sunete oeulie prin donjon incepeau s~ rna caute.

eu verde de lucerna in singe sub~ire

Llffibla femcia venita din ani; pasari sminlite fumegau de pe planeta sa intilneasea cenu~a ratikiUi de vulcani.

Nici mina m(>a n-a gasit sinii aeelei printese afara de mll~chi intins pe stinca ; poatc ca purwnd manu~c ell solzi de fier l1-a gasH sinii prin~('sei. nu inca.

• In ('xtul original; pe 0 mare stnh·edle. (Modificare (ii, lila de autor.)

~J

Page 25: tonegaru - poezii

22

CAS1'ELUl.

Pl'intrc trcstii 1'3Uiccau umbl'e de centauri Insumlnd laolaWi 0 noaptc profunda; w;;or: fn 70na clarurilor ca lebiida din Lohengri 111 rnipzul noptii lunecau pe undtl.

Din planetariU veneall l'nigmatic.i asemeni tlnei plol de rugina prelinse Pl' fata.

, lama prin (,ol1!)telatii domnea ca 0 riga purlfnd in palow florc1l1ri de' ghia\..i.

O. Jinga un astfel de fiord sc ridica 1111 c.astC'1 eLI turn bIanlt ~ub alb-('enu~iu !

Pe c!'enduri treeca luna in falduri -;;i pc blazon corhul singur filfjja viu.

0: Linh!u un asHel de fiord St.' iniHta lin castd in zona claruril'lr ca lebada din Lohengrin. Timpul dornwa in danjon de milenU 71 Hic('rea-l ocrotea ca un imens baldachin.

23

Page 26: tonegaru - poezii

24

REVERENT.-\. SPINZURATULUr

PlJnC-~l doamnii o<:h",']arii ch: stieli'i afumat<l, ., eaci 1nima mt'a in fuziune ea un metal turnat diIllr-un turn peste armata ell brio Ircsalta ~i pretutindeni dilaUi pere~ii salonului sentimental.

• .,stida alumata"', in loc de .. maist1'u sudor", "armcHa M

n loc de "poPOl"'" ~i ..pretulindeni dilata", in loc de "dilaU1 ell spor", modlficari ffkute de uutor.

Acolo sub eandclabre primul ofiter nuOlara sclavele ce vin prin vena eava aduse din Indii pe ga1ere eu ciocuri de fie iar pe punte intre \.unuri un b<ltrin flibustier ooboar& steagul ell oase ca 0 eticheta pentru otrava.

Aburul in1mii aeestei pastteaza-1 eu grije in batistil ~i-mi denunt avalarul a~teptind sa fiu spinteeat sa te convingi ('"urn din C'ra eu stridU exisUi dupa treecrea organe10r melc In revista

I.Inindu-ti 1a colier perla mea neagra clQ 1a fical.

rn t£'zauru1 mctafiz1e mai paslrez un fagol luminat de tor~(' pe panoplia ('e-1 suporta

~ ~i cum £II' fj $plritul muzicii inchis in retorta seotind eu fantezie de profan pestQ to1.­\lspine profunrle undeva din aOl"ta.

lata doamna acum incE:'pe un conccrt ~Hi vei trccc lalia printre me]oclii curioase

Cll pC'rla de gala tlesprc care scoicile ma \'01' dl'scoase dnd luminos lcganindu-ma In fringhic ccrt vintu-mi va inteti ~i mtli tare fosforul c1in oase.

25

Page 27: tonegaru - poezii

POHTL'L INFJPT LA NORD

In lac de C'C'rn"aJd ClI pellumbra portului infip la Nord am sCTic; un ]1i:("m pellirtl citadinii d5ril1l<l\i a l1i~te

papice pc c1wiul ingbC'tat undt' 8$lep1aU 0 contra!Jandil

_elebru t'u tempcraturCl 8nolimplllui IInic de la f1'opic

A:ci \Tc>ml'a estp ~i scum rpc\, $i ~pl'ii ("<1 (l placa dt'

ardr>zie iar oamC'nii Pl'Ni~la in obiceiul dt> a c<id(~a

prelutindpl1i subit ;

21j

"iarelP SOSCSC ue-a "alma - citeodaUi treizcci lunnr a!?8 d\ nu apar in editH 5p('ciak sa S0 ant cine a

muril.

Peste pi1'atii ell pLl~ti cu fe~tile care pl'ildau de ilLIzi' cpavek

Jlnga facile uncle renii 11mblau pc' eDame ell facle de mull

umbra unui aulomobil .."905" trecea rizind dramatic de po\'C')tile ash'a leribile carC' I1U <;t' mai ascult.

Eu fikcam caligl'alia fiordnrilor dildncl foarte miral de> ocpanul hoUiri1 c;a c1eschicUi cataloageh' carbonifere

din slim'i;

mai int:ulo sI1l1P!"h.. pa$ilor md lipite t0ma1oare de urn1e

vp.l1eau fidele fiindc5 Intll1df'auna Ie-3m rial sen~uri

adinci.

Mil mira 1l1cl!-oscbi carkrea c'l'oidi a D,nm'l1ilor \ !'i~1 j

ca si cum prodamau Jnclepenclcn~a ck Frig eu bratc~e

riclicate sprl' parapetul allrorii boreale unde infloreau

manclarini din ginGmik lor 1n forme- cit se poale ele Lbar

congelah'.

27

Page 28: tonegaru - poezii

Pe inaltimile lui pasari ibis etalau pl'najc ro~ii .$i

sarre deasupra poemului acesta desrriptiv eu faraoni in

exi1 ; pe un ac a carui gcimalie cstc insa!?i Steaua POlara sufletele lor ~i acum sc suprapull spre constelatii

dOC'ii.

::!8

GH.\DL"i1\ I'll BLIC

In lac dl' sageatii pleca mar~ul nr 3; prin artere toreadorii trcC'eau victorio~i in lrap cOllve~i ~i concavi fiindca se C'lnta fals, lllsa domnul eu dccora\ii aproba categoric din cap.

Toamna printre pamii a~~ trageam la !it ; de bunascama <'ind va sc va II"zis : ;- Uite, asta e

Toncgaru. poct decadent;

2

Page 29: tonegaru - poezii

30

serie clesp1'l' £aI110n10, consldatii ~i aIte dr'kii. lara a ~C' ~ti ca 1a limba romiina a ri'ima<; l'Cpetf'l1t.

Ignoram pC' lulius O~zar, dar rna in(eresa un erOl! maj recent:

schimbam juxtele pe Un lexicon mpdical

S~I euno<;c date c1espr e p<'nsionarlll afon Cu CleCOra\i.i ~i am ailal - S(' chema ..impC'Jigo" ciuperca de pe

(helia domnului generaJ.

No)'mali'Otl'le Sl' pUPlball pl' alei in )ort1lri C'1I piclttt.le

('[1 pot irnichile " SC'otificJ mtlanC'olic bali."1e C'U monogram ro~u din

buzunar C/isculau pl' aJl'i l1espl'P l110artea lui Rudolf Valentino potrh'jncl pantofi<d'ii .'" ]:(' [run" 'Ie Ul-iC'ilte de ariaI'.

ein teeu1 l1J', 4 (!ra chiClr romanliC' ;

- Doamlw, sa fii [In'-u' ell c/ouuzpcj dl' alli lrebuic Sa

minti .. ,Hi aminle~!i ell' ('andl'labruI ncpLill'nie din

pr0fcctura '? $i omul-sandwich fTasea mom<ntu1 c;i;l faC'cl rcclamcl

pentru pasta de cJinti.

, Tn l<:,Xlul initial: .,Nol'maliSleJe s::, pJimklll ('a potil'ni ­('hile in ~ol'tur"j ell pir>.:'ilel e", (l\IodifiC'nl't':J autorului)

... fdem.

scoa1a Normala (' arum uzina de: l1astul'i ; t~tu!?i, dupa cina am fosl sa caut ncgativul pozei din

pare ­5ugeam atunci bomboane eu miez claslic ;;i capl'1maistrul din pavilion Se indoia ca un arC'.

31

Page 30: tonegaru - poezii

32

PRIETE:"\lA DE DEFARTE'

Anii tree' ca filele dintr-un album ell iluslratii ieeare ilust.ratic era neaparat un episod :

ci;J un trifoi eu patru foi, a jart.iera, un fluture pn'sat: o panglidi repl'E'lC'nta pe altul. dar avea no

Femci1C' de pe strad'l ajung 1a mine ell parfumul ; vintul de primavara imi aminte$te de intiia femeie

* Titlul inj~i1Jl; ..Prietena indepartata. (1Vlodiiicaantor.) de

cum vcnea l?i sc impra~tia ea un evanlai ­aveam d01l3zcci de ani ~i dc-spre dragoste nici 0 ideE'.

Aproapc de lumina i:?i slrecura vapaia de la timpk p('ste brate alunecind in noapte, cindt alergam 1& fereastra sa vad unde cste intilneam matinal faitonul eu lapte.

Vlntul de primavara imi aminte$te de lnma femeie, ell doi slropi de Luna intra pe furi;; in adaie ~i-mi alinta frllntea preocupata eli fapte diverse iar eu ('ereetam pedant trupul e1 de lumina biilaie.

""

::3

Page 31: tonegaru - poezii

'I\PT DIVrms

,\ llluril In ~PJlall'oelul \'tniamir.l lorit dl' UII cal dp curse pensio. nar pt' num" ,\\on Pompon Yindut pentrll salam. dar In ultima Ora tran'porlil ('Brule ell \81'.

lnlrudt 11(' prj V('!?tr--, sin tern desiL!ur poeti. trC'lJuie 'ia SE:' ~til' :

Poelul Veniamin a fost cules el(' prim5ric Spitallli ori patul (In'a nllmaru] doi. IIlC'ape aid ceva tolel'antii

D(i asta nu pn'7.inta imp,,,rtanta.

3~

Diagnostic-ul a fosl gre:;;it oarecum. Nu ~till ce glandi=! secreta mai putin

sau mai mult talent. Profesorul-medic scria 111ventar. ell c1antura In cea'lca l?u:;;otea rar : _ A pJesnit ill sflr~i\.

Podul V('niamin era rasucit (a (l rufa stoarsa de-atlta venin. SpiiUitoreasa stringea in mimi () coasEI ",i avea n umai [:1]< a de sus.

'ea dl' ju'"

n avca dumllC'allli desde~tata.

Prin salon era lin amant elegant ck la 0 crima pasionala plictbit in coapsa de dou:) bobite de plumL, Pc duc;;umde salla ('a 0 broascH inima poetutu' <'it 0 IJan:tfl C\.l porum!>.

3~

'.

Page 32: tonegaru - poezii

MAlDA1'<ELE GALBEl\'E

Erau maidane galbel1<' ea ni~tp pete de tutun ~.i treci'nd in apa pIoilar de Yara. de loamna unduiau 1a vale ell toatil rugina din stra:;.ioi spalind oasele vagabondll1ui nebuo.

Copii ell numere viu1ete pe mineci ie~eau pe rind din clasa opta, a treia. a cineea, pa$ind $uvoaiele ca ciorbele de cartoH ~i se amuzau inecind pisici in ba1tHe reci.

3'J

prin l1oroi Heel a uncori sprc balamuc ~rt cst< in afara din program dupa obicei

L1nleu l clric 81 dracului de murdaI'. ll'unsporund a<::\fel cite un nauc.

opiii IDici pe gura ell certuri de magiun strigau : ,,1\na Clavicula! '" UiLC-uitc trasura", intllnind nelJuna cautindu-~i barbatul pe maidanele gal bene ca lli)te pete de tutun.

!J7

Page 33: tonegaru - poezii

PLANTAT1A DE CUIE

Cu ni~te miin i CLl degetC'le tunsC', de dOlla ori riisucite sub C) lucarna din eel'. in palme negre, toronal icc" pomU ('cI'$cau de7J"adikinarea cit.' la I\Iarel~ Tt:mni<"l'r,

A:?teptam ­~teptam !'{l vud cC'-o sa Sf' \.nLimple prin f('gillnill' astea singuratin.'

~{

..Os a11J. spuneam ­nil mai bate in stlnga sub ultima (OaSla : a7.i-ll1 lim:. rotund de plwnb \'('i intra pe 1a timple.

('alit arum pe domn1l1 caporal pc platou ­, rilsuflci, nu rasufla, a murit ? A~i-mline. Sf' face ora sa dam atac 1a bastion,

inc! rna voi lntoarce. dara rna voi lntoa1"('(, In contra £ricf'i in loc sa descintati cu par de lup apada parlilui meu s-o lopiti la chibrit.

1ai dt' mlllt pe coada pianu111i din salon impar\C'am soldatii de plumb in doua alma1R :;i topeam pe invin~i 1a ma~ina de spir lin((3 oglinda eu ingeri dczola\i deaslIpra apdor

colorate"

Spre tavan dubul odiiii. intre broderii olandeze. "e intrupa din osta~ii de plwnb aruncati in scrumiera ; de obicei venea tu1burat din somnuJ df' cenu$c ell okoapclc intredcschise cit 0 butonkra.

Ascultin<1 cu nepasare povestea Vasului Fantoma croiam din hirtic invingatorullli 0 pe1erin<1 iar lwruvimii paraseaLl..r.~.Q:JOnst.rat\v in oglindrt dE> pE' lama rococo pP!1cfe-lbt de stc'arina.

39

Page 34: tonegaru - poezii

l\Iai tlrziu cl"a~a lcgendci eu auurii singclui l$i diidea mina undeva pe dmpul de lupta, fire~tc, peste sirma ghimpata de car~ in salon pe

eovor tnvi'i~am sa 11 [eresc tirindu-ma sayant pe burtii.

In plina noapte ie~ise niivodul din Infern p\1rlincl pe spinj cadavre rnirosind a dor.

La zece pa~i de mine clomnul capora i$i elae-sona prelul1l5 Cll pompa biliarj ee-i atirna din pinter', \ l'rde, afm'a, patrula nimicita 1a asalt.

Se lini!?ti aplJi pl' 'ipalc ca-ntr-un ~tal

in glasul lui ruplndu-se 0 stambil. Pi'imll1tuJ lut " i '>e urea sub Ling-hi' ~i ul'atl'le zYie-m'au \'islitul lImi ~r(1pi eu "moa1a.

I-limcra 8c:,'11a ti5ni din ea f,kind escala ell ,t;lwal'ele infipte int:·~ <.:himpl pc Luna ca un ficat lnsingerat I'amas acolo p(' rptea,

• Cuyint inexistent in text, adflll~Hf cle editor spre a supJini cezura (N. Ed,)

n lampagiu aprinse privirea fantasmei care rar cslc tral1$de lustruia satula pliscu1 de metal.

ltildat5 de pe se-aune inalte de bar Instl"Llindll-mi pantofii in \'reme de pace lnviitam pe ziclu1 opus l(eografie sumara ctinlr-ul1 peisaj tropical vopsit de-o mina stingacc,

Tn aceasta singuratate veghl;am prin largul de nic;ip din postul mell de observatic situat. special pe

mendian au lam bE'l1e\'ol pasarea-l'ara ~i oamenii de lign i

1a umbra palmit'rilor care frematau in (Jchean.

f)pcare cacla\"ru cc-l aducea lcmpesla pe coasla ('ra 0 inten~i'2 UciS8 pe asfalt de ma C'uprindea mi13 linga palmierii \'E'niti CLI tarrnul aUt de aproape inlil sttdeau [(ata-gata sfl sparga lE'ntila.

r.a c;fir::;.it sp('( lacolul pkca in virful piciaal'elor ~i de 1a oarecarc (]istanta liisa in urma 0 pata ;

de aco10 Se apropia C3 0 pim:a giqantica de carabie obsesia mea din c1asa pan'a prlmara : reteaua de sirmii

ghimpat.i

~ I 40

Page 35: tonegaru - poezii

12

rivirea fantasmc'i Scylla 11IC('a Ca 0 lama de salJit, diJila ~i C'ioC';lllila pll nico\'ali:i, Din orbite un oehi Ji sari c11 0 porlOcalli dar in 10C' s-o euleg ingrnpam in lut cuiE.'lc (<' ridicau sirma ghimpala pe pari sa rasara In alIa decarla. lungi, cu virfuri. mari p('nlru Cc'tatvanu] NeclllloscUt.

Prin ~rnapa din can' him0ra venbe din adinc marunLaicJe caporalu]u1 inc('pura sa eana pe un arhipelag co nou5 ir021

lecati dilari ]a vinatoare ell ~esle ]a obline.

PlI1a aiei se aUZ{'8U trompetele ('inegetice de 1a

antipozi ! Fc· urmii () rar!wta ­rO~II-a]b alta racllC'li1 salta pt' nor ;

lala imi spuneam. incepe eel mai mare atae la

baione'! a. in c;fir..;;it, i[1ta spuni"'(lm, {! ceva sa fij gladiator.

FHl'NTEA SOAHELUl-Rl:CE

L'a () mOI1l'dii de rind inlr-o cuti" ell' mila co privirea singura, trista. rntr-o zi. llJ vei cobori fruntca Soan'lui palida ~i reef:' Sil YE'zi el' minte aseuncI" sall -- poate () \'('i darui

Iminzind 1111 brat sa-1 culegi cJin deparUiri chinoit € un lie oamenii leapildii JllDli in abisuri

43

Page 36: tonegaru - poezii

\"ei ("aula un poet ~i vei spune : - E a1 tIm, poi 1a sfir5it : "rna ilT~i dumncata purtiHor d

visuri"'.

Din tiOlpu1 ora~elor eu I igri protectori de smalt cobol' c1c-atullci ~i marginea nu mai atiug; daar aripile-mi arse dill clrumul diderii se sculura cu scrulUul 1uci..rilor care S0 sting.

2it mai sus norii ~biu ca ni;;lc p1ute, departe, ~i pe dln$ii ,'ad ~'i~ ridicat in picioa1'e cum treee ; rna ingrijesc numal iubito, cind poti - int1'-O zi _ intindl' Ollna ~i c1..:<;p1'inrk frllntt.'a SOal=dui-Reee. \

4~

::L\:l.It~ZIT

'irCllJJkam uliti ce taiau in felii O13ha1a1l.: ducind spn: bariera. Acola lumina

ilIJiia din fdlnar, Dintre noi unul a mu1'murat

-.E...fri~. In 10c de Karenina vom intilni unul polar. Vtntul 110ina1' n0 p5trundea s1riiearga primul cuvlnt SCrlS pe U\blitc : FO.-\l\fS,

rin \Tl'l11l' ~t. in ghiazdane. poeme ~i lay('rne.

Page 37: tonegaru - poezii

i\'liinik altora ne-au prins de glezne tnlglndu-nc-n jos, in 51r1nsoare de cle$1e si:l nl' sa1ure ell pamint. \

Prin mineei ne plesneau bratele 1Jice de ..fil~ pulpanel(' zdrentt'lor purllndu-le-n zbor. Luna galbena ca un oehi de motan

s-a stins at IIDei sub 0 plcoapa ele nOlO.

A<'ela e olhinI lui Dumnezeu., . ... a min~it unul dintre noi.

O:ram epata de 11mbre ~i-n noapt.e am intrat inapoi.

41)

(. \1'1.[1 P ..\f\·1tN rIlLU

;\"L't!lnknit, !1cconlenit ell loviluri mill'llnk

siipcqi aclinc spina rca voastra sa asuclc sub nidiiC'inill' sti.'jarilor dl" peste' fl'unte tl' asuda ill \ irfllri seve cruck.

Fra\i de \'Niga. unclE' ne ('ste linerc\C'a firelv', '! {.asanlii in heme. ~'ir~im~il(' ea 0 oasle

c1eznaclejdL'a urca plin l~~etul ei vc~tejit de olra'/a 'l' l1i Sl' prelin~e in pidituri ell"' <;moalii. pe coasl~.

.1-,

Page 38: tonegaru - poezii

I

I

I

Clnd pe lespezi mucegaite se tiriie seara. armate. aUe armalc de ~oareci fioroasc In tainite mai negre decit secara ne rod lanturile !?i ultimele oase.\

1n fiecare seara din cHe au mai ramas ca un talaz cumplit ill turn suie guzgani" a data eli l'ugina caire ceas sa roniaie ];3ndle din panoplii ~i anii.

Yoi sapa\.i, sapaH adl:l1c in noapte sa se auda diteii pamintului li'itrind ~i-n batul lor murdar de lapte s-az\'irhti de pC' cao.;malc Luna fumcgind.

R

ASTEf'l'ATCL DO'\l~ AJ~O:\I"\:I

Prin paYajul tocit aSt::'meni unei mined prca invechite mai atcnuat credt'am c1tlpa profeti : Va il'~i poate un

cot" ;

~i ridicam baricadc de idei la lrontiere Ct..'nu~li

in mod inutil did ol11ul a~teptaL a ie~it din pamint tot.

4:3

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Page 39: tonegaru - poezii

Poti ti sl'ntimpntaJ, ah c$ti ,hiar de admiral

Domnule Anonim . dar te ath pt> eel mai lung bulevard uncle cu rcveransa le rugam sa nu ne strici moravul : ciaI' tc aflii pC' eel mui lung bulcvarc1

Nc prive'a ahst:,:.t, foaL'tc (ustral - La Lll'mii am

~ vazut. ('ra orb ­datinlnd lrist. capul enorm ell fruntea bomb.:lHi ~i a;;ezindu-sE' jos de-abia atunci am 'fntele'l fantom­

Eillui meu1(('('-01i lam urea in palmC' destinul ca pl' 0 hartii.

Ir PC-lln fund de' IJaltft () carle ved1f' s-a (leschis in t 1111pl~Hor

to('mai la ora (i nd slnt uci$i ci i nii ell' pripa'> iar literele-i vag plutC'au pl' llnga flori de mlfar crude, lil'ziu - "pre' dimi.neati1 poatl' 10t1'-un ll1':du la

acela'ii eeas.

;,0

SCRrSOARF: D!';SCHIS,\

- Ci~i moni mai slnt 1a eeualor ? Pe vremea mea

un blind guvernalol' era mutat disciplillar.

A,lIma $till. A rabufnil iar duma ';oi pasari dugulesc oricit clill o('hii cdor ec' VOl' [i stropiti ell Val'

-I

Page 40: tonegaru - poezii

I\leduzEle palpiti1 lent in goll ~i papagali mullicolori i~i dau pareri din tufe-n tufe de agave c;ilabisind pe tonuri grave ca ~i studen1ii din Manilla

urn se nume~te Loala aceasta rostWi vag de infirmieri.

Stau norii spinzurati ca draperii dupa spectacol. nins.

Sintem in plinii iarn.'! ~i clantanit de dinti." La voi pc strada sicriile yor 1i trecut eumin1i

ca ni~t.e liizi de contrabanda eu alcool. Aid,

un ~chiop se invirlca ca un !/urub ~i tot mergind a~a pe strazi

l!)i risipea lntregul trup.

RETROSPECTIE ..

A~tept coralliile plecate spre un larg pamint farf' punct cardinal

sa-mi acluca imaginea in carc ~tringind patul pu~t.ii

ca pe 0 vioara am pus capat disonant \'alsului boston cc-1 kganam

in gind c-un pocnet stinglnd dincolo de linii nu ~till p~ cin..e II

ell 0 tlgara.

• Tillul Initial: prin. glcbul de beril·'. (Mo­dificat de outor.}

~3 52

Page 41: tonegaru - poezii

Alunci cum deschideam cutii de conserve eu baionel 1\ preoclIpat de foame, s\lprafE'~l' de pamint ~i inle>ntii

mislice, taiam oameni banali de dimensiuni diverse ce dCi':l'l"tau in necunoscul sub pn:siunea datelor

statistic-e.-Noaptea sc-nlindca ca un c('arreaf pe 0 t.arga C-Ull

muribund dar totll~i 5C mai streclIrau fulgi ell sclipiri de

naftalina peste locul uncle ('-un pocnet sLingcam 0 'viata ~i ()

tigara pindincl sa dislJ'ug 1tl timu 1 transport ClI bC'n7Jna.

Dc lipsa corabiilor mete ell ~oldllrilc lUlse Cll smoaUi scufundatc poat~' de atitea zapezi in tacere nn rna

tem; pc .b~lcle mai pastrC'/. ~itiva flll~i de omat nctopit

(I suflClent pentru a serle un poem.

M

CRlTlEHA

Nu incepuse inca ora lepadarii de sinv ~I ".

de ~ase ori se dpsfruTIZlSe catargm-: in a~teptarea zilei a ~aptea li'nga eei mai caru n\ i ele pc vintl'l'1c' rnasuram C1..1 compasul larglll.

Plugar pe ape cernit(' ~em5llam dcznc:idl'jclea, <;cuipatul ro~u al Iragtn'brMr de la rame; iteodaUi iaTba de PU$C3. alteori calenclarul,

is('ooin(1 ecz('m~ce St' intindea pe armllri !ii pc anne. ,

5.j

Page 42: tonegaru - poezii

n demon nOll mai mare peste lllrnle l!!:eell ineet eu doua ancore in lac de bra~e ;

era un vaiet lung de iasme ~i hull~i

aseuti pe valuri din scuipat de demon sa sc-agate.

Mi-adue amillte cum n-am mai ajuns la mla$tini dU$i de corsarul ell paHiric de pictor fJamand ; 'avearnereu fata acoperitil eu caliiea~e-o palruil ce tainuia 0 pecingine cit baza noastra de la

Helgolan

Ginduri aspl'e sci1'\ iiau dlsucindu-s2 in fiecare din

noi a5teplind (,E'asul h.'paclarii de sine ­ascultlnd ciuclate glasuri ce veneau de sub ape pluteam stapini IX'''te {~u~~!llL ~t,;P.i:UIti in nunc

rna bintuiau in cu~ca mea de crengi frunzele uscale ~i misterele fluturau din colt in can prin inchisoare pina dnd orbite de lumina dinspre mla;;tini Hipturile namolul11i au ie~it eu mi.i ~i mii de topoal'e,

t:3

D~BF.::VIUR MORTI

Prin tlc$ertul marilor tuceri cram trcditor adm'mit 17i dupa-carnaval imi tot punea pe fata 0 masca

de ghips Luna; alba ;;i rcce in [iccare naapte merCll din fi!iic Se dcsprindea rotunda sau la patrar cite una.

Lumina se prelingca "." ~...rimi de faianta e bratul met! sting C'aligrafiat de Destin;

57

Page 43: tonegaru - poezii

aJigrafiatfl cl(' Dl'slin pe bratul meu sting duccam strav('ziu

a ancora d(' galera, un cuvint : "desnadC'jde".

alw vorba: ..speranta~ .

Pl' romburilC' de ptll111nt p1csnit insemnam

ca-ntr-lln cai(lt cite Luni so s(rccurau prin crapaturi

jlldcpartate in cutie, rotunde sall la patrat Cll varul oaselor mele scriam pe romburile de pamint zece veacuri. 0 mie.

Sub Crllcr8 Suclului peste c",1 mai mare

existent poC'm ca 0 rochie de searli fl utllra plinsLll iubitei

purtat de muson ;

lflutura plinslll iul>itl'i purtat de mUSOTi

ea 0 rochie de searii straptllls5 de fanlomelC' p0$tilor-spac!u ce

navigatl prin blestem

r,11

ll'I3lTA eLI SUBTS >:EUTJ\/\L

Jl1('ori se tr<>ze~le in milK' Gcno\ll'zul dar n UIl1 .~i

d:min0a\o rl'a sa vada urmarind ~inel0 inzupt.:'/.il0 ale

liniei de tramvai flota peste care a fost amiralul echipajclor

incinsC' ell spade, poat<> acum vagabonzi ee sorb in spelundi

-~ ... ---: cel mai decolorat C0ai.

!i!)

Page 44: tonegaru - poezii

Iubita mea eu I'efh '\e de amur~ pe pulpele albe ea s:deful

"01i ~optea surizind neutral: -- Frigul a incr:lslat pe geam 0 harta

iar pentru noi amintloi ca ~i C'lm pleeam spre Terrano'!

in sobii easianele truzneau ca tunurile de bord aWidatii.

- Adu-mi oehianul. Xu-i un plan e un intreg continen

iata plante tentaclliart' ,?i arbori eu algc amase pe ramuri,

a fost desiguf aid un tnI'm tropical ~i

un ocean implorat cit" Pieile Ro~ii celebrind tlansul vultlll'lllLli pe maluri.

Jos in spelunca tr('c\'a cUn mina in mini! un pumnal ; clipeau $iret O1atrozii. insa gindurilc lor

fluturau ea un sleagtt, al nu ~tiu carei armate constrinsa sa

prime-usc§. ultima lupta urclnd scara de-a \"alma ~i la etajul aeesla

sa fiu dat in vileag.

- E~ti din ccnaclul noslrll. Fara virstii. Un spectru infailibil ;

'In tine nimic nu mai pulseazu ~i licoarea din artC'r"

60

la u °1 linal de croazicra savanta prjn enjgme nerezolvat

ell albastrul oceanului s-a evaporal spre aile sfere.

Drag0stea mca ell zimbet neutral ~i PU!pc carmine prelu ngi

<;~ oftli cum prind paloare clapele inveehite de pian; eu elll1 licoarc i-am oferit ultima picalura

paslraUi aten t s71 graviteze melaneolie 10 jurul s<'xuluj

ei brun lnCa un an.

fil

Page 45: tonegaru - poezii

(TAS! L \'H.. fll

alllinlin'a lui E. Lo\'lne;;cu

Pc »tl'pa 0terl)ci tacl'ri Tcmplul Nc1dejdii dciinuia sPrijinit pe coloane dl' fum, Table indicatoarc infiptc in drum ne i ncln>plun spr(' ]\f081'te :

T[MPL l:J, ""Df]DII 10 1\ In DLP,\l\Tr

r,:.!

Ing\;~l'ii cazu\i pL'intre coloane aLirnau mQf\i. Sute in C'iorchinc

~nlul~i de-aripi, fupti , l1eruvimii loti allrnau uscati. In~iraii pe f'fJri ca l1i;>te ciuperci SC' docneau de vinturi en zgomotc seei.

Zeul murisC', Avea marca d vetiana. Dt'ci mardi mondiala elJ z('ee rubine. jBrd numai cam vechi. Dovedise un lucru : lnLors pl'ca mull. p.oate de-ull trecalor, cli'l e1 arcul ie~ise ca ni~te intestine' $i banal murise Oed:

Dr> Sillt' nLl era sHitatol'.

G:~

Page 46: tonegaru - poezii

LTIMUL DE LA 1200

1nt.1"-0 ilustratie veche - indepartata tortii ncstin~a. am dntat pc malul Baltic('j pentru Clara, (-am--cnmrr scobitura gem:rnchlulU1 clrept din care sorbeam vinul ro~u Cll primavara; i-am dotat ginganiile de demult inchise in capcana co1ieru1ui de chihlimbar eu care i;;i impodobca a1bu1 de pe piept.

Goi , amindoi pc bUmuri de urs ascullam mf'rccnarii cc-n zumLet de stup pc crene1uri incercau apleeati peste arcuri coardelc noi de mate de Iup. Printesa topea eli sinii ghiata de pC: \'ltralU sa ccrceUim 1a lumina aurorii borea1e ell dosarul cu plante legat in piele de ren ierburile aduse de Marco Polo. Prin ostroave insorite. 1a margini de lumini, pc ac010, s(' spune ca oamenii umbla ca noi amindoi in fa~a foculu1 din dimin : goL

Un Inger uria!? in dntecul mell de altac1ata d'ldea eu aripilc arse mi~cind \'oios din coloare.

til a fOSl ­

un Inger refuzat ~1 un ble-stem: ..Te "ei risipi ca apa din iz\'oare, in alt cv '\-"i purta pa larie', ghet.c ell talpa de carton ,;-i baston ~.

FHimlnd de stele el a murit pe trotuar.

MHne - azi, aiel se \'a pune p1aca de marmura ~i pentru tl'ubaduri s';-:l ,t'iclica un osual'.

5 64

Page 47: tonegaru - poezii

I\-am bUllUit ci! lirziul a venit, l ii sint singurul de la 1200 printre roboti - ~i caii-pulere ; all ! in mine se afla un icrbar, oalgii neagra, amara,--;;;i-a erescut in orbite in tikere. Pe drumuri nC'CllnOScute raUieesc 1mbrucat in zclren ~ple pielei de fen ­rNumai liniile dest.inului ce mi se-nlretaie in palma

\ <;trabat. ]jni~lea eu vuetul L1nei ciocniri de tren.

\

$tiu numai de Clara. printesa din tmn ~i de \'lntul saral cum clinspre Baltica bate

cu invidie, ~ ~liu de limba Clan'i cind 0 pl'indeam intre clillti l clim zVJcnNI <;-i Se' ras\lcea ca 0 striclie.

(;{,

PREPARATIVE PL'';-TnU TACEI1E

Alunecau jllcet armuri de nobile vlastare ill'nile ~~or spre ~r~e din ccata

de slabC'le -!l-tmini impinse-n oouu Si'n~Llri

in marile oglinzi ce se inrruntau din fa\a.

Prin (Tistal€' sl'-mpru~tia 0 aminlire p)utind precum scama plopilor f:I't,.~rat ; departe mahalalE:'le al imate de ora~

latrau un print sall 0 umbra care a ()£tat.

,7

Page 48: tonegaru - poezii

amenii Vechi se-ntorCl'au din milcnii unul altuia ~optind : - Cine sintem nu ~tim,

pC' frunti purtincl cite 0 slab<i lumina fira"i se-ntrcbau: - Unde, de uncle venim?

Pe sub arcadele podUl'Hor de faiant5. clormeau rasturnati in patul apei secate

pe rind tl1semnati de Luna eu alb pl pide cu c-incisprezece carate.

fS

ALEGORTE GEN~:RAL

De mull a$trii murisera de gripi1 ~i (U exccp\ii unii mai aveau douc1 coItun ca jandarmi

i talleni la chipiu iar altH pi'istrau integral geomet.ria in Oceanlll Celes unde Luna enorma chelle plutea printre t.ot

cC' nu era viu.

CilE'odata se scufunda ~ in grozave tonuri de umbra

cazilld de pe Constelatia Argonautilor peste emisff',

69

Page 49: tonegaru - poezii

$i !'evC'\wa lustruiltl pe la1azuri ILllg'-l stdeJe ve~lede

de care visiHorii anina caligrafia !'omantismului pe c\:1'.

Poate in Luna sint r('publici sincere fiindca

aeolo traiesC' mor~ii

iar aid ('sll" rert : anexaLe la colidian IgoIfuril& f slnt parenteze

unde se practica revo1utia posibila a ..

meridianului Iaplelor diverse.

........." Vfntul rna descoperi in fata pa~ilor mei anteriori !;ii pkcind In rautarea glorioasei mele ba$ti de pis!a am gasit pardi sosiUi de 1a innegllratc hotMe plutunicc /) inscriptic a!..>anclonata sapaLa pl' un capat de visla.

r ,opal a O1i 51..' proipcla in gincl pe UIl occan

imens cj t 0 suUi: ,.Prin spatiu toat(\ sint derivate dintr-un drum

perfect circular" insa cum a..,islam evid0nt 1a un call'goric

mister inedit m Va7\IL mipzul Lunii intrind ill adine clrepl onorm'.

h. arlf'clJinit VI'I1C'au in c]alluri migratori". ~ .....

. din f(lnslegtii spre valuri d(' sln~e purtate in plesnet de bice de AuStl=t'll tulbul'ator parfumat a smochin ~i a moartc scuturincl din costume de carnaval kUoQrame de a1'5ic....

LUNA HlEHATJCA

Prin parul lui Avesalom adierea trccea ('a pe () lira, Vai, Cl:' balla, eu sepia era noaptea, ~i Luna

ve$nica plula ! Tresareau sufletele inchise in cristale tind logodnica dE'lirului n purla 111( e\ata ~i sluta.

Riisarind demonic fusest' 0 gaJ\)eni'i amukta de care cedrii sunau ~0 frunzi~ul (:e-l poarta ; <:a fructele intunericului llegurile atirnau i"tovite pe bratl'le unde se faeuse nurnaratoarea altudatii.

71 70

Page 50: tonegaru - poezii

11lcercuiUi de oori ce filtrau Wl repertoriu romantic pc accle~i bra~e scoLora muribwlda io ritual, pasionalii ca un ochi intr-o lunga visare de apiu ~i intors in orbita privind in Nerval.

Vedca 01'01 ic ('reScind tara califUor intr-o sera eli fauni vinind colurnbe Ce zburau in sterne lin mai dcparte pe tarmuri ceou~ii sini de ceara ee 5e coc nllmai in lumina de smalt opalio.

Ce v('~n.ica pluta pe imagini era Luna! Atunei prin parullui AVi-'salom adierea trecea

"\ ca pe 0 lira .. La portile aunJrit cunstdaiiilj admirau exaltat um sub fruntea printului planeta respira.

t'1 _i­f . 'I 1:. :i

!~,~ W~- ~. "j~ ~

l'

1it 1t.tJ.ti-J ~. "'i J .,.' 1.Ji <\ ~

D _ ~

~\S\ 1.1.. -ofr---\ '-.i -T.'f :.r-

J'{ ~ , -t .. -,I £~ . Iii!L'"1•~ 1

'~l~ {~H . 1:L~1 iiiill

72

Page 51: tonegaru - poezii

CULES DE ROD

Tavanul se liisase mal jus apasind peste noi did mina, mina care ne:a fr~mintat din lu aruncase pe tavan ~:int':!.rile. urlataare, buimace, sfias inlrd)illd cum au cazul.

S'.Jb masa de biliarcl un vint mai mic. mai copil, intrase 1a adapost yenind de departe ; noate re15reta banchi~~b se iring ca tmtek. dar \'orbcle Sf' tope-au, erau numai ~aapk.

13

Page 52: tonegaru - poezii

1\'lai lin'iu $tiam, va \"('ni Cincva nepHkut; ne-am retras l?i ne-am lipit de perete, l1umarind s('(.'undele-n gind nl.' socotcam ; cram cinci, alta mina, cinci degete.

- Pe u1'm5 LJ~or, LJ~a s-a deschis ceremonial ca un a] Lar ;;i Mina J\Jare a palruns rece, de gheata ;J cautlnd pe unul dintre noi s-a opr-it

L intr-un pahar plutea inccata 0 viata.

74

T:\TEC PE J IIHTIE

Nu ~tiu clara sim imka.j,un.s poet mare ;a'fupapu$e de ceara linga l\·larat ~i

Camilll' DesmuuUins, S~l n-<lm inima sau filii ca orin"' luminan.' pe \)u]cval'dul I\10nt01a1't1'e in muzeu] G1'cvin,

Totu~i am 0 inima s.i.u;wla ce bate l'U despl'rare 1/ sa int1'<' in iC'meile CIJ ~i~l fierbintc ~i cnld

5

Page 53: tonegaru - poezii

pc care des<'fwz eu cl'rnl'aHi u mare albac;tra . . inchipuindu-mi ca sfJrcurile sint aGiii din Sud.'"""

'--­ _.--Noaplca ealigrafiel curtezanelor epitaful

mel.! pc fcrestre : ..$int conc1olierul Toneganl Hira spada: mi-am tocit-o aSC'lItindu-mi lIltimul creion sa scriu cum am dat in poezie Cll 0 grenada".

TaW., sa-ti aelue rk la lupt<i femurul-meu sub baleon m trccut un fluyil.l ce-~i sU~1lblzii in galop arbitral'

elucinc1 in alte sfere ca po un dili'iret fantastic rm5iura mea proletara de Val'.

Un lnger i!?i desfrunze:;;l<, din a1'ipi albul arctic amintinclu-mi cum am fost un apostrof,

o virgula pe cer : iris!. l..1'ist, lInqii trombarina eu coardele spa1'te ~$tept sa plec cu 0 garoaf& alb~l la rever.

Doamn5, aceasta c cea din urma Hoare pe care mi-o arunci

.,'1 de baleon imi ag5t pielea ea pe 0

dima;;e deoparte ­s1nt Soarele ce-$i gasc:;;tl;:\ lancile aduse din spelun<;,j Tn pulp<,k c1umitak clogorincl ca ni~te ora5e

- --- - -- - . --- incendiale.

7n

IIWSC\ T'sf.-TSE

Cl'edeam ~a_negrii piing cerneaUi dar __ lacrimile lor tot incolore :;;i sarate

au curs cind au aflcildespre febra domnU1Llt inginE'r : atl.lnci boalasomnului se intindea pC'

ecuator eu ondulari de omidii !it caka ferati:i lwispravita i~i smuC'C'a brusc

~inele catre eel'

77

Page 54: tonegaru - poezii

Ell dOl'milam ca aen in tevilc suuterane de plumb arlie purtau pL' uuna-diminca\8 I;ra~elor de flilcariti ncdum('rit asupra luminii : era Slea ori spiritul maLematic a1 domnului inginer . semnul de la canton. sustras din inventar

clar lot lntrcblnd am v;,1wl negrii incheind aplaudat de Majeslat('a Sa Africa din I un capitol murind tamtamuri C'U 0 mlna j

cc ilustra pc oa%<1 din Congo intreglll ei iar en alta muialii in gura ineerca fcura rilm monoton.

Se facea cii ma ;><'l'puiau brate fierbirl\i

de fedoara africana p0 care 0 chC'mam cind albii Imi diideau

ell de-a sila rom : in aeeea$i dimincatJ pe pami"nl ul aCt'sta ncgativ se contura vag mistl'l'ul ca fiicusem moarte de om.

cum drama se dC'sfa,?ura

Se gJseall nen umuratC' [jin ~(' alb€' ~i nl'gre

ca pionii de $ah undl' J\loartea hi sculpla profilul pe fi<'care din fete; cum ipse sabia incet dintr-o t<>aca a$a

ie~eau afad! din ell" ramininc1 jnfipt0 In somn din cauza mu~tei Tsc-Tse.

78

discului solar.

79

Page 55: tonegaru - poezii

---

PASi'iRE;\ :\EA(in,\

1\u ~tiu cum draCll fiicLlS(' domnul eu gambeta. avea In baraci'i 0 CU§dl Cll tigri lihniti i'9.!!taind printre~ratii o~e de vaca ~i-n fund mai era un loc cu galben drapat undc corbul celebru ncmi;;.cat croncrtnea :

- N (Vl'rmore !

Pe pinz3 era zugriivit undeva Edgar Poe, o lichca iti vorbea dcspre <'1 :

o

_ Edgar Poe ? .. betiv american. nascul in rutare :;;i mort in spital a fost poate ~i gangster, dar precis, a redactat ...Graham's lIIagazine",

Duminica oamenii sint de~lepii,

se plimba pEe' bulevarde, merg la cinematograf, ­cite unii la biki vin sa "ada tigri de Bengal ~'

ascuti captlYi la Hu~i sau Foc$ani ~i corbnl (lin poc'ma de peste ocean.

_. Odata un 11E:'IJlln fugi1.. elin spital '\

in haina pesu-itii ~i coif de ziar a vrut eorbu! sa-l fure.

A fost Uitai€'. comisal' ~i scandal ~i tal mcreu la intrare te inviUi un 0100 ,

corhnl fiinel impaiat. domonl ell '!ambetii era venirileC'.

~l

Page 56: tonegaru - poezii

MORTH

IS~ rccita in acordurIle mar~ului luneoru til' Chopin)

!-llliiti lle jmprft~tiam blestL'mm;

din Irei7C'ci in trC'izeci clt-' zile () noaptl' durnwam 111

,17iLl cinc! v('nearn. cioc-ciu(. c!onlnii sallli

\ 1TH' c{lUlau prin ullzunare bnmue Cli fitiL

Tucu\i a~tC'ptam clrizontali Cuvintul de Sus 'iii no riciicam c1c-a \'alma in oicioar'C' :

pe burlJ nc apasau prea mull opt mdri cuui de ~ ~ piimillt

$i la dipatii pe cil('-un lemn sCfia: "un oarecare"'.

Cum De in trasC' l.acerea, noroilll sub~ire ~i rece ? 1l pompasc inima eind batuse ultima oar{l {i\ra sa l?lic e3 mai tirziu (,fonicarii VOl' spline: "Un halalion s-a tiril inapoi sprC' ('ra C'lIatrrnarii"'.

Glasul dp Sus era 0 kgcnd&, un mil,. Deparle 0 trompe-Iii din ~antul Cll oameni 11(' cl1ema ; am \'rut ,sa raspllncl. dar guru mi-era plina dl'

pamll1t ~i din <;;aniul eLl oameni miLraliera pl'C(1 tare Jalra.

82

Page 57: tonegaru - poezii

flLOSOFrA \rATERIEJ

Pardi pasul ml'lI s0 ascunSCSQ dr' cinteeul acela de mierl5.. Ell E'ram tenorlll operei acestea: 1111ga talpa podului cu piciorul de creta nIl diutam nici 0 perla. Prin giHbenu$ul ee venea pe canal (autam f>mbrionul Soarelui. al galaxiei. eu vtriu]

de la floreHi.

H

Dincolo (\t: ~patL'1c meu banuiam un ora~.

pensulinc1 fiecare punct esen tial limbi dt' fIaeari ajungeau pina Ia stelele fixe (a $1 cum pe un prosop uria$

pus Ia uscat Duturau urmele de singe li'isate de CaL"1..

Mai era un profet 81 ma§inei de cusut AnSa gil) din liW ll7inii

I-a strapuns eu laneea in $ezut.

a unLlI ce fugise neispnh'il din uzina Vt'am ~i l~U trupul inseilat._

Cuprins dC' 'fi&ciiri ee- il~floreau ea anemona in largul uniYersului plat

stateam pp pod Jinga Latona. tntrC'bindu-ma dadi e asediu din s('oiea palmei trandafirii

imi ofcrl'[l praline en opiu pe Lalu..;trada rind cercetam noul ev mediu.

Inchisa in zed, in sute de chitare a~t.'m('l1pa unoI' siC'r:f' pentru copii ultima virsta In'cu pe sub arcada. De aicea c!e' pe punte

in ape dare m~1 oglindeam statornic ca un turn

$i admiram deasllpra umbrei me10 -h,m pe frunt!? fYolu[l inelul lui Saturn.

F-­

Page 58: tonegaru - poezii

--

DUPA-AMr..\ZA

Tramvaiul v\,( Iii cra lras pt· lil1ia moarlJ. a () cas~i 0 ft'rl.'a<;(ra era d\"'scl-usa la etaj ;

era ('aId, prpa cald !Ii (copiii dl' joac;} ObOSiti\ ca ingC'rii C(I se In tore ell stdC'lc de la pascu t a$tC'ptau sa spuna (l poveste tramvailll _ tramvaiul in care () pisic5 a nasclIl.

Sf;

Pc striizi sl-rigau colportorii : _ PretuJ prinii r[lIninr' neschimbal. Undcva suna1.1 trompete militare chemind ingcrii 1a raport pe un nor foarte inal iar trpculorii c1.1 tocuri de guma

~~~~igi1au lImhrple caselol' pe asfalt.

La claj 0 femel€ i$i lipea sin11 de cdstalul unC'i oglinzi : era cald, prea calel, copiii supara\i pe tnmwai1.1l ce nu l('-a spus ceva nou t., all seris pc' pfatforma c-un cui ) tin ell\"j,,! dv {)carj : BOD.

7

Page 59: tonegaru - poezii

NOT Dor

Sufletul meU era senin ea dimineata, dar dud mlna am \Tut sa tntind mi s-a intimplat la Ie! ca-n tala unei nglinzi : chipul din fund n-am putut sa-l cuprincl.

Statea picior peste pieiai' ~i fuma 0 tigara scuturind scrumul blazat de aUla monotonie,

fiB

lIltirne1e ro!;oCove alirnau ea ni~lc limbi de dulai '/ pllctisiti c-au fost prost impTima\i pc neo mografie.(

DinCOlO

de pellJze un visator oarecare poate la cin;;' <-tie ce man5ard5. til riLmul vie~ii bana aseulta la gramofon un dnlee ~amoez privind tram\'aieh' albastre eu troleu pentagonal.

EraJD 110i doi : Eu !?i ell Mine, pe ur~' ati ta plh....:t...i...se,.,.a........l:i....."n"'e.,...-..,.a....m..-.,..(\,.,Kt~·Tat.

apele erau calme !;oi nimeni in pare afara de rO'icove. tncit i-am scuipa ..

8()

Page 60: tonegaru - poezii

110

DOCL'ME1\ r

No aclunascnl himcrici cq1Jorind din \'ia1a viiLoare ca sa mUl'im clr'ppii ca pailll griuJui.

.:\l"cpdsatori !'ielicam in mijloC'ul lJukvarc1ului nt1'-O poziti!' lJ%riC'

faldurile cam,i~il()r inro$itc', sus _

SUB, deasupra acest..ui incc.'tat tratal de istorie

Cu dleva eartu:;.l' pI' portativ a inC('pllt cint('cul primelJirii :

\ ('ni\i copii ai Frantei, ziua glorit'i a SllSit ! apti \' il1tr-un baloll inc:epusem asc'('llsiL1lwa lina

in piepi C-Ull arbust. crescut. din graull\e ck plumb, Spre llc'guri cllprins dC' toamna ~i dC'sfl'ul1zit 5e inaHa w;;Or ea un fuJg cina 5ndi mUl\in1l'a YOrlW3 pasion3 Ia clespre Da nton

~i ghilotin5.

In drum poate sprl' 0 constelatie nacela incepuse sa fie brumaUi ell lapte clar de atita navigaiic am uilat sa ma reeomand. 5int Pdf'r Sehlemihl AtlfC'l ~i inl reh respC'cl UOS, prcsClu'lat., Cll anal', pe planetc1 tirania mai lrimete oamvnii 1a abator?

Peste (impuri Ijalbene CL' couorau ca \) sin,L(ura

frunzu (]esprin<;a. 1l11111a men p,"rforata 7\'1enea dill cc In Cf> mai I'm ; din turle dopotarii pescuiau vlrsta pvu]ui Cll boahc sfacojii dt> ehihlimbar.

Tra~l:,am m('reu de- funia de la sllpap~

pilla cinrl dupa multe patrarc IrC'C'usf' un all de' IllI mai $tiam

c1aca Luna ce-$i r6'tti~l'a coapsa d0ghi os ill bratC']e mele dndva n sa fncapa.

91

Page 61: tonegaru - poezii

11 jurlll slelelor se aduna tacC'rea

se

si Soarde in zodiac ingreuna balanta : Spune~i-mi, spuneti-mi prieteni clorotici, mai intlmpHi elegii pentru Franta?

Spre asl.rul mort. eu magazii pusti" sub paloarea florilor de cueuta veteranii rrvo]utiei veneau stravezii la Marele Congres Transparent pe cill2-o pluta purtata lent de \"inlul dinspre miaza-zi. Din drumul lor comC'tele 1i culegeau in poale ]a Ul'ma unor lungi dispute cu miinile mele late cit ni~tc casmale

e-i chemau cu gest de rugaciune lipHe ca doua une]tc neprief'pu"_. TotU!;;i am lanc;at acest manifest:

Celateni baricada~i drumul ell st.ns unie !;ii c!cmonta\.i omll] robot $i inSllmi semnez;

Ell,

c:1\·all'1' al ordinul ui ,.Lancca lui Don Quijote". Atunci - nil acum, ~alutam cu buncta singde noslru de pe fade luminind stindardele victoriei.

!l:!

prin <':i:lr~i1e dL' i ...LoI'iL de mele HisaW pecei ee \'01' patina pe dira argintie

pagini de noi

indeparta din nu ~tiu a1 citelea,.or auzi cintcCll tom

cum pianissimo, piamssJmo, lie sub stre~ini ploaia de singe 11 crc;;te pentru li!Jl'rtate. 1'oza vin turilor ~i om.

, :I

Page 62: tonegaru - poezii

OLANDEZU BUR,\TOH

Olanuczul zlJuralor Lrimetea spada in fiecale all numai toamna prin porn alunci frunzeJe galb('lw decupal! raZf'Je "ducillcJ l1oap[('<) c<1-ntr-un om.

eu trC'i su 10 de alli \'('nise fn llrma pc 0 corabie CE' despica noptile CII etrava cukgind Jini~[ea 1;1i Yi~uri1c>

de pc buzt'1c mulatreJor ell otrava.

~1·1

Dc t,arn1 Iosfond marii SE' izl:>£'a plesnind ca ni~t<' palme de copil pe apa dintr-un baLin eu heruvimi e ghips

sa prinda lIll P\'51e ro~1.1 mort inutil.

Apclc. purta1l alge ell miros de ioel !?i din canal-uri Luna s-a clesprins ca 1.111 gong cind sl1ia olandezul de la h'opicc profilut oril.ontului cit 0 mingE' de ping-pong.

(t:,

Page 63: tonegaru - poezii

l.Al DATI:H TE:'\lT'Onrs :\CTI

Arena era pUna de manechine de ceara, manechine de ceara eu fE'~tilC' de-a [unl(tll t umate toall' intr-un ~ingur tipar aprobinn pri" Uicprf' ('ternul spertl'I'tol. Cavalerul dc Carne', Cavalerul Schelet. Pe Dudpal nwr~ind numai In trap. numai in trap.

Trecuri'i ani. tn'curti veacuri.

1)1'1

spectatotii in gramezi de ceara U$or s looc'au

cu f,,!?tile aprinse in arena intreaga prin care un ~tol d0 corb~ se rotea peste' Cavalerul-Auster ce-~i pierdea pintenii de fil" ell !:'tolul de corbi cununa pI:' cap

ergind numai in trap, numai in trap.

97

Page 64: tonegaru - poezii

DEl\10~1.)[, StNCELLTI

ApelC' !\[iirii de Safir lntr-o noapte

urcau raz\'J'iHitt' sprE:' lI1ima mpa de vinlura-lume, p1utea l1ul11ai \'asu]-Fall[oma ~i () sLea E'xilatii cI in oOn<;tC'lati i somplluo8<;l'. stl'alucil'l :;;i t'E'nume

DC'manul Sillgelui zbura (ll'b pC'st() paji~ti de alge. -- Undt'-i arr;~ntlll Lunii? lnlroaba acest tenebros

cClvaler ;

~8

ingindurat i$i rezema fruntea de un suspin. c;i 7bura sa aflc raspuilsul mai aproapc de e'cr. ~

Sling-ind vapaia amurgului ~i desfrunzind altadaUi u!11ura lui se legi'ina peste tnI'm ea un

crin un clopot suna slins in adillcuri opri rea S0Vl'lOl' sa mai UTC'E' prj n iluzii Ii 11.

Sprc asfintit C:'ra luat de extazl' ~i romantic. - NiciodatJ, ah, niciodata n-am vamt aUla infinit ! I

CaHitorii din carabie scoteau miini](' pe ferest!'€' ~i ('ons('latiik CUt'gc'au vi01et(' de pareD. 1';(' top0a

intregul7,vnit.

Peste paji~ti dc al~e ce-mi LU'cau in aI'lC'n' Demonlll StoW'lui zbura demol deasupra tu(urora. prin inlprmundii orbitele-i ,goale C'otrobaiau Luna eu pale lucid de pardi ar Ii fO<it aurora.

~~o

Page 65: tonegaru - poezii

FA:\lTll

Pe aid - pe aici, ca praful se lasa peste trestii

seara. Cu talie de miri ics fan\ii din taro\, 1a fnnoptat imbraca in 01 sudoarea m1a~tinei: miasma grea ~i pC' 1a tImple 1e aelie Un fir de lina subtiat.

Rasar din smircuri. Ii trimet ora~ele cu turle sub

namol. rbitele cit floarea-soarelui de mari Ie stau atit rip

stinse

ca par de jderi scobite ~i undeva pe drop uitate it' pasul larg al timpului de care stau desprinse.

Clod yin: un zvon de lant c1insprc adinc ra7batc. E jumatatea lor, umbla la timple cu fantoma unei

mrcne; de glC'7.TIC'le de zmalt trage fccioarelc eu slni pietro~i

IX? Hnga scoid !?i solzi stravechi coji~i de pe sirene.

Se ca\ar-::i piezi~ pe draperia cetil Piaza-Rea. Din taiba ei de f urn \I Jl or'hi dp riga grasa stringe deasupra stufului indepartate fusuri de

arginl ce-ncrt"menesC' C'.1uUit ura stacojic $i sticloa"a.

101 100

Page 66: tonegaru - poezii

102

HffiSUTA

lJonlTlll!ui $<:rba!l CiOClllesc

Pe pieptul meu fixlnc.l Pasan'a-Cobe doua piroam.· au intral in neguJ'i arlinci : - E ora sa fumez sl'rnintc cit, cinepa Hnga feri!;i Cll <'ita!e octllte tiparit<.: pe slinci.

ui!?nuil)~()se~L(' u paruasa din arclic m~asa Ja aspect ea 0 runa, tnfierbintat.l rnii slJgruma indata eu imbraii~are elP iedera brun.a.

Sarutu1 meu ck depal'te, de foarte depanl? pe sinH pi tuguia~i fantomatic va tree€': spre pulpe lwwdnd ca un melc, p(' coapse i~i va lasa visul urnr'd ~i re('f'.

La urma ('-un ('reion de nitraL de argint. imi voi a~tl'rjw semnatura de-a latu] pc-' pintec atunci Pasal'ea-Cobe imi fo~ne~te sub barbie f]ucrincl .,La donna (' mobile" ori alt cintec.

\'\'lereu cind ';r' inc-hele aceasUi cura de ha~i~

din basca mi St' rastoarnu 0 fan! asrnil copioasa : asUi/.i din ]\la1".'[1 GClllJena pe~tii de lRracota inotind

dupa Lun<1 se ~parg('au de salcimi in loe sa cadii lntr-o plasa.

HirSll ta l1-a vL'ni t, tll1c1e-i hirsuta ~ tfupa de l'l'ni. lich0nii ~i tundra? Pe monl'l(' fal<;e bafull' in orologi' la sedin~a viitoare al Naibii sa fiu dadi nu-i cumpar

~i umbra.

103

Page 67: tonegaru - poezii

Al'ELF: r-1AHT

Rasucina toracele aeoperit eu afi~e

copacul se-nelina, spWlea : "Indurare pudic acoperit cu afi~c, pardi dL: vint descheiat raspindea nasturi CLl scuturiiri rare.

Gloata se-mbrincea pe munle]e in eel' ell virfu tot piHrunzind adinc - se-mplelicl.'a prin glad did inccrclnd sa inlre nesiibuit prin rana acolo sus se-niepenise de-a latul un lHo'rod.

pe bulevard caselt' elipeau sec din obloane apei cc purta pe spinare 0 iapa umflata si trecind sub ferestre con versa ccnu:;;ie : ,_" .Nu-i dedt 0 iapa, 0 iapa inc-caUL

Era ccru) 0 u:;;a putin deschisa numai ce prelingea lumina, noTii p~Hind jntins cuprinsul ei ca mlini ce-au dodinit sfias in poarta ell ripolin vopsita proaspat dinadins.

105 101

Page 68: tonegaru - poezii

j]/lOJ\':\ERA

Un ali nl'cunos<.:ut scobora de pe lIlaltimc, era lin spfllzurat de pc lopE'tile moril de vint CE' vlslea in nori bruni macinind oas(' _

oas010 spinzuratilor de pc coc()a~a de pamint.

Din negUl'a basm<'1or locatarii firgului il"$ira la fer0stre cu sfel?nicl:' dt" alama fiecare sdipind C'll ochii vev0ritelor dar spll17urntul ll'('C'Ll Jl0pasatol' in abie:..

IGt,

DinsUl1inea sub Iwut UI1 motan negru-violt't, smuls din noaplC' ; Ifcbuia sa-i plombez(' un dinle molar, 3Ctlm erA JlC'mi!;>cat; mort· precis.

Faina din o3sele splnzura\ilor in orllii pilplitori risipita ell' vint stinse t.oall' luminilf' ';oi habanera rasl\na prCI1Jlindeni \i$llind din pi'll int.

J(J7

Page 69: tonegaru - poezii

PUT[N ALCOOL

Cum stdell' s-au ureat pe eel', nu ~tiu,

dar Luna 7<lU. a~ pun0-0 intr-un euier sfi nu se mai mi~t(' traditional ~i-a) cksd1rea intr-lnsa 0 oarabini"t Mantieher

Poate pina 1a urma voi sta resemnat al?tpptind lupii sa se seurga plintre nampti eu burta supta ~i adulmecind prin gel' sil manincc ell editorii din farfLlrii pu('ti.

Unl stelele s-au ureat pe eel'. nu ~tiu,

nid cum rrei au ramas pe-o eticheta ; scrie: JAMAICA virgula COGNIAC IMPORTAT i pe poza 0 creola zimbe~te coeheta.

Slicla e plata. Asta pentru a intra in buzunar. Acuma e goalii Cind haitelc la Luna VOl' Ultra,

fire~te, sarutase sini bruni de seniorite ell sete, lumina 0j din pumni 0 voi hea.

10'1 108

Page 70: tonegaru - poezii

NOEI\1BRTF; P/\TETIC

Pt' miinilc mph.' St' prE'lingca C('\'8 din culoarea mav

a cE'rului. Vpzi. imi <;pllIlL'am llOinftl'C'ala a~ta ll' \'a dLlC0 1nt1'-0

7,i 1a circumscl'ip\ic, <11' c':'illfam Toamna - ah. Toamna dOI'IllC'a undeva

pI:' 511b pod in b1'a\<' C'Ll vlntuI ~i \'a,galJonzii sleW de inanitie.

J J 0

Numai \"intul se h1'anca eu solfegii din Fabrica d~

Claviruri: un lIl'get apasa pc clapl: discret ("a "i cum suna la

UtI buduar insa rdll/al invariabil sc pierdca ell (ea mai joasa

!lota din gama ;,i ldtimdc frull7c din plaLani risipitl' ca 111$t(;

mOlll'te pc t1'olLl')['.

Pe asfaltul jilav melafizica lor avca bal~am de oembri~ patetic

Uira '1[{omot limpede de argint rostogoli t 5a-l plii.teasca sa plee~

iar dill l;aZ111 clipeau prC'matur cite\'a skk lipitc pc fund

ell' IlU mai ~tiam claca VOl' persisla sa clipl'asek!. dadi apa V('l"zuit' 0 sa sece.

Prill clar-ouscuntl sC'rii luceau din Fabrica de Cla\'iruri accenlc ;

5-a1' fi pulul serh' pC' mine: ,.aCl'sta C' eu tarc" ~i sa fiu pus pe soclu

C<lci intr-ntit cram cuprins de tenl'bre pc unica banca

Incit l1U putcam sa clipesC' de pardi purtam la ochi monoclu,

III

Page 71: tonegaru - poezii

II

Oh, nu - nu erali1 romantic, lacrimik mde erau de petrol lampant

dintr-un rezervor c('-mi lntre~inea privirea care fara

!lid 0 (,!roan: dildea conture perfectc !?i imense tutu1'o1' lucrurilor

eerte de\('I'ite fantomatice in aeest moment eu

semniikatic intE'nsi'l de pleca1'e.

Tirziu a mai venib destitll.irea mea din anotimp ! P1'elunga ea 0 figurina de El Greco naluca mea

valsata de platani pe. bemoli ar fi vrut Sa mimezC' C'llmplita ei

aventura a1' parafrazele lui Noemorie cxprimau suficicnt

drama clanului meu de golani.

AMURG

Sunetek trompetdor se turtisera de ziduri rlin chio~e plecind rotunde ea ni~te mingi ~i altd(' plecau mai departe incit de abia puteai sa Ie atingi.

TreciHorii pe stnhi Ie prindeau ea pe mu~te:

df1mnii cu pala1'ia, doamnele eLI evantai; toata lumca salta fiind~\ d~ vaIs dntal la final de toamna prelunJ:!ii.

113

Page 72: tonegaru - poezii

SUl1l'lele lrompetl'1or se lipiscra de dtlUii ~i alt<:'le se-nttl tau <:a baloanelc de sapun 1n o!Jraji ell [('resIn'. turle !1i case atila de g'l'a!'1t' C8 plt'snt'au sus.

Trc'catorii pll'CaSE'l'a pl' aid - Pf:' acolo :

Soal'ek curgL'a p(' enid ca luminarilf' ell' c('aru, in miezlr! lui c:;e dizoh a \In drllmct

absent 11111rmlllind: --- E ulLin1.a st'ariL

CO}.iSPECT DE TOt\M!'<A

Domnilor,

am \IfU t s':i "criu ('eva $i dl~spr(' toamn[i. rial' toamna aCL'asta a fast banald {lei [oate loamncle-c:; la fc1

~i va asigur : :-;id una ll-arc tema originalu.

-, 114

Page 73: tonegaru - poezii

Am Jocuin\a linga dmiti" ~.j vad CJl'a~ul de depa1'lt'.

Din co~uri de calorifcr <;au poate chiar ~i de: 1a fabril J

pare' tamliE.' a1's[\ [umul; elt despre morti, ei nu mai Yin aid dc-un an

~i pierd calieii chilipir.

D1'icarii cu ~imbria Iwpliitila la ri~ca joaca in raspintii 0 dantura s~ Cllmpere cercoi de tinichea pentru iubiUi. ell dini biHta1i la rampa de gunoi incruci~eaz..'

privi1'i de NapoIeoni in[ometati.

Domnilor, a fost 0 toamnu pacatoasa :;;i Soan'Ie se fot racea ca sobelC' de tuci. Un pore ~ipa ea fienlstrii.ul.

De-atuncea nid fant.oml" mari sa tread nu mai vor iinincl clp mlini fantomE'lC' mai mid.

I II)

OEM D11\ SI\~ATORlUL DR. ZED

Fumul de tigara rasuci lin burghill in tavan la ora cea mai lardiva ;

- Vai, paloarea Lunii piitnmse in adaie toata aproape

!;Ii in dar poemek scrise p€' file de calendar se 1eganau deaS1.1pra lInei ape.

Un plop pe a10ie purtihU Mdilcina ca 0 trena traversa noaptca en mistere vegheate de a fata.

pc terasa.

117

Page 74: tonegaru - poezii

}\lii gindeam : ..In chaisl'-lollg sub pled,l1 dill par

dE::' ctimil5. Jtografia cal'ui ador pasll'ea/.ii lJiata tulk1't'uloasa~.

$i tOlll~i la ora asla - cca mai tirzil' _ in tf'nclC,l t ut cinta la su bSClt din Yiolonecl

iar plopul ll'a\'l'l'Sa invtc'rs l10aptea sumbra de

toanma l'ii iar mii ~ind('am: "Pl'obabil (auta Hni')\;: ~i ('I".

C u nota final~l toale au slal ca un pcndul

ndntors miinp plopul 3('('la va face pl'omenada ~Llb camera

Illicle sint (nelli,: - Dornnuk pami<: ink'I'\'ino sa tf'l'min ell ael'sl

romanti<;m. alffel miine' .'iL'al';l clanll Lllnil rna lneuc5 pre-cis.

III,

\\(l.i\IEXT SOLE:\lN

~ndL'va in China JVlpridionali:i am sln:ipuns un om galbcll Cll baioneta;

p(' trl:'pt<: de pagod<i slngE'h:' cllrgm din d mirosincl putrC'd a ioel

inecind intr-o paUl rJincolo de zidurilc de.> pial6i Asia

in care aduecam eivilizatia l)linda\i in eamioanc ~..- ....

von!.

'1

Page 75: tonegaru - poezii

Vii spun: "Aiei am intilnit Moa1'tea eu aripi stravezii de eeata

cum arunea sanii eu teasta unui piraL trecind alba ea un E'mai;

pe euvlnt de cinste poetul Constant Toncgarn VclzUt Moartea

p1utind deasupra plalltatiilor desfrunzile de ll'ai~.

Omnl galben strapuns venea spre mine ea 0 stea mar:na;

eu tremuram de frica suspendat pardi intr-o vioarii ;;i areu~ul domol

se prelingca peste eoarde - era vioa1'a 0 imensa cutie, un sieriu ­

iar miini1c'-mi tineau strins eoarda ell carc: vibram in bem)l

Astfel am ineremcnit ~terglndu-mi ba~onC'ta de si ngC' cu bati5ta

!;i fara sa f;itiu am loceput sa ma-nehin : 1aolalta pentru morti f;ii pentru vii la minastirea

Sfinta Felicia o misionara ell boc-anM f;ii oel1elari ell::' ba~a cinta

"Ave-Maria" 1a daveein.

12)

vox CLAi'vT A ~TlS 1:\ DES£RTO

Proseris sall fcrmecat de sirene lmi mai Illminam drumul en stl'aua de pe frul1.te; 0, Doamna, spul1C'am Lunii, prime~te negura

sufletu1ui ac('sta cC' treec leganindu-se pC' raze ca pe 0 puntc.

Dineolo de malu1 cerul.~i arune'au navoaele Int1'-O zona din st1'afnn eu 1umini,

121

Page 76: tonegaru - poezii

ei care sos('sc i~i pierel destinul 111 miraj prl'sarind petalE'll' pa~ilor pe nocturne gradini.

Aid t' Ull loc Cl' absoarb(' lainelc ca un bun'te pt' care 1a v\'llin:a mC'a filfiiau in stol ­parea cimilirul IbllJ'ator a1 Fet(Jj l\IorgulW ogIindit el\' dl'asupra trupului meu go!.

STEAL"...-\ \'E.\ EHll

l\Iii intrebam Cl' pull'au fi dedt Satane yislind

ori veslitori de tragcclli pe aripi eu Iuem de cutil? PIutl'all In desfJ'un7ire prin natura noptii

()('hii mri JllilJI,am vis;i(ol'i la sleauuin evuri in C'vuJ'i in ZbOL' ametit. singllf·ulLlI.ii.

Jli/irlil h'fllirt('scn IO~" 111 Illet ru .n!ic I

Era" Sfin('$i relra~j din lumi t u mistC')'<:, o data ('ll paduriJcJ Toamlwi de- ve-deai infllnericuI

('urn cre~te .. O. Doamna. spulwam Lunii, pastr08za nC'gura

suilet ului acesla ce printre astr" 1a vilmi1e vazduhului sC' to('me~te.

Page 77: tonegaru - poezii

NELTSCHMERZ

Umbrelc dobitoacdor curg pe apa, lImba lor ramine in iriste~c;

ele ling lummi, palate de sus ell care se adapa.

~cgre ca ni~tc cutii pentru viori se simt striHne for~~~oare,

pasari de tigHi tree chemlndu-se prin nor nri ni~te cenu~ii aripi de mori de vlnt ?

12,)

Page 78: tonegaru - poezii

Prill. oglinclii Suan,'ll' coboarii Intr-lln cllf~lr in rO~lll sau soml) _

numai ]a ora calda cu mi.':>ter urea sci fip tava florilor de Jlufilr.

~i tu Ofelia ~i-ai pus pe undl'va resort ~i ai venit. eu aburii din lumea industriala, linga fal.anii plingiHori a~tl'pl nld viu, nici mort, sa te l'icJici din fund eu floarea apei intre din~i.

Se mai all<le $cmnalul unui po~tali()n, o goarna striga canlonarc8 noului antJtim uesprinch:'lva culorilor de porn sau amintirc'a lllllli IJalalion.

Luminoasft pi"ilrulIdl' prin erael 0 Sl'CUI'C' sub care' gilu] mi-I intind ; jmi d'nt.a sin~l.'!l' pest(' piidul'(' plna cine! lingii eel' ca un mar inflorim.

12(j

,jD1Hl\'.\ :::'U:\TARA

Azi-noapu' 0 bestie a ln'cut pc..: ogoare ­inainte lIt' orele dimil1l'tii Cll 0 umbra. ell cil1l'va. pulbere ~i bi'ilalie stirnea in zan:; pescarii aruncau undita in lumt'a cealalta ~i trageau slrllna din fluviul de dCaSUp1'8 usttu'J1 inrl pictre JLI minoO: '-una.

12.

Page 79: tonegaru - poezii

Sub dealul unde doarme $opJrla. larga oglind<i din labii i S-<l scurs ~i pC' fund so zaresc urmele unui ura~

prin care tree f5pturi lungi ea un fus.

In Uicere burgllt'zi dc altadata, lumi disparute, cum ning pe balta fluturi alipi~i

spre hrana au gest uri dintr-o turla scufundata.

Ku dati ell pietre. DUnllll'ZCl1 pC' aid a coborit la crapii negri; aureola i so inmul~e$te la suprafata clucind 0 duke prevestire dnd in ochiul lor taink de os sa i'boarc Ia clillsul pc dedcsubt li inva1a.

J A'f/\ MOHGAN.'\

1:,~ti pretutindC'ni, necunoscuUi ; ii-aud pn~U prin hataia inimii meW recind din veghere oril1nde.

O,hi limpezi asculta chipmi t1E:chemate ck carc> al tau se ascundc Fiecare frl1nte-i 0 coliviE' incuiatii. Atinge-mi pe dinauntru pleoapcle grelc eu a~tri logoditi in parU't.'=j,,~.fd de fel

ar de ce intirzii prin vise sa raUic('~ti pc dragoni despuiata ?

IZIJ 128

Page 80: tonegaru - poezii

lalcl chemal'ea :

o mie de land batllte in sculuri

lp a~teapW la titrmul apei din piatra mea dl' inel, linga salcii akr~inc1 in vint ell coamE' de iepe. o masca u(' aur mirlic la stele umbrita de \lulluri

din('otl'Ci palr:a nwa Uiculi:i incepe; spMincl InlUl1f'rieuJ peste taate rar tl'l:'salUi ajUllSl' de furtuili caderi $i ure-ari sub lacate.

In nl.:'r(}slit<1 dimincu\i'i prin cenu:;;e calda de vulcani s(' cl('~fj$oar[1 in minp ca pinze de C'orabii lumC'Cl

mortji.Intr~l orlala suI, trllpul Illl'U

5a-i all/i vibran'a ell' dopat, Sa presimt.i margine'a noptii in pl'j\.in'a mc'a stic10asa

sau de dillcolo torentc de lumin5 venind.

]30

ST.\rn,,rUL MAnlI rNVrZIBLLF:

Sgomotlll ora~ului s-a strins, a fost adunare de tacimuri,

ait'i su~ dolane nu ~tiu dte mii : Pomii priHuiti par pianistC' puclratc in fl'staurantl' !)i clatinH ('apul ca strugmii ('(~ 5C desprincl din vii.

..Hai sa pledim. pkcam"- .. '"!'!'hi am plccat ­orC'p pC' () navil St1ipinul i:;;i cumpanea balan\a

peste pulpe

131

Page 81: tonegaru - poezii

scuturind prin spatH stel(>le marunte 'u coada ro~ic de Yulpe.

Purtind ochi miraculo~i in' PCD\.:' ca paunii, din planetl' peste planeta, llnga Eol gol ingcrii eprului se rasturnau eu 10pe li sa dezgroape ancora sadita in namal.

]\Tai jo~ era flautul meu umplut eu \ilrina. cLllcat pe iz\'oa1'e seca\c. pe secetJ eumplitii in chip

de perna; deasupra i-am lrecut in aripile marilm' de vint ~i de atunei I1U mai 7,boara niei una pE'ste dealurile

\:(,1'2i de lucerna.

I'rintre foi10 porumbului ingerij curgea" netematori,

- ne~tiuti uncle eu z\'icnire de ceasamic fo:;;nea uitata 0 mare, uncle dimineata rlimin pe [1'un2e lacrimilc

sinuC'iga~ilor ti neri, n!stul din Pi urclndll-se la Steaua VenerU ea lin

um, 0 uitare.

• In original: pe.

StapinLll i~i mtindea picioarele scriindlH?i socateal1.l pe duneta,

dar lara sa-1 prcsimta, deasupra, dedesubt ori Snlre p;hari Cll gu~a plina de seminte 51! kganau asemeni unoI' 1oot1'E'.

!:)", 13

Page 82: tonegaru - poezii

b\OUf1F:,\ {MPIETI':IT:\

Noi,

locuitorii ()ra~e1or Uicule, ingenunchiem; prin oehii mci InneguI'a~i ea douii site tu trC'ci ell indoiala desprc lueruri : privesc $i vad prldllri, paduri incrcmC'nite.

13alano intre sini ell vegeta~ii verzi deasupra raslurnaUi peste eeata prea nlult ca ~puma rnarii. teo indC'partezi. StrigiHu [ meu llltllne$te stngOi umezi ~i slIbtiri urnblind prin cttiburi de pasari deportale; nu mai ajunge pieiorul Hiu elegant ca siIclele ell vin pentrll desert h'giintnd un pantof J'O$U pe spate.

l\rborii de' piatra sint 111struiti de vlnt, pe cite unn} noaptea arund'i aneora (J bareil ; aU7l, auti. cum pintcl1ul ii scil'~iiC' la subtiori de pardi a1' vrC'a padllrca eu raclac:na-n sus s-o

intoarca dar noi. adOl'mi~i linga nodurilp c<.'-o loin de pumlnt, visam.

Sci tll'i'lt'l-!C [ucI'rca. nu 5e simle vn'unu1 eu spada: unde-i Alexandru I\'laehedon, Cll trimbita, altu1 mai miirinimos ? Poate sa vina din lumina, din intun\'ric sa pIC'cc. od nu s-a naseut le~enda can~ sa ne clatine fieee os.

...

J.)"..,.l 134

Page 83: tonegaru - poezii

Astazi ceva a~tepUim,

ieri n-a fast ­miin<\ tatdeauna ­pe ramuri de lignit e 0 bratara ro~ic, 0 rana ; aurul din care-mi voi bate trompeta e inca pe nori 0 coroana.

1:31;

PAZNICUG FARULUI

Lipita pc fl'reastra (;a 0 ffunza Luna sta de citeva saptamini ­e 10cu1 fral;il de pe sticHi unde ObSl'l'\' minuta ee, Doamne, 0 amlJli.

Vioara i~i indreapta gitul pe perete apoi i~i stringe lemnul 11'Wl!~ ca 0 iasca, are ceva intr-insu1 Cf' vrea ~&barat sa nasen

pasure, un \'ultur, un efcte.

137

Page 84: tonegaru - poezii

l\Jinial pC' dntecuJ ce Iin('('ze~te sa fie. in lac de arcu~ un bici rasuna pe cutie. iar dineolo de zid umbla pc mare a lromba-n forma unui sC'mn de intrebare.

Cart' mister se el1inuie inauntru, oarc. ~i vrea prin crapiHuri sa treadi-afara cum iese prin urechea acului 0 sfoara, cinc sub talpa Ta 1a iniU~ime vrea sa zboare?

CorA!Jii argintat(' in poarta departarii pic!' pe undl' inir-ull fluviu lal de-o mila pasari eu ochii mici din boabe de piper vin sa r-iu!{1.l1easca foeul din lentila.

.')i Luna se dizolva pC' vitrina ~i oceanul urca ince! pC:' far, se apropiC' de buz{' Doamrw ~i ma-nchid In L(us! ul Tau amar.

J3f.l

SOM:-J

cum salut 0 insula. bogata. plutitoarl', ce datina carnoase plante eTude, liP-allele viC'rmc1c cum fact' in fru1l7a lor fiiina

vegetala; 11I'pant'. mull departC'.

11m l$i ascut ~i Hinci ~i sabii };0-aud o!;>tiri zornaiioare PI:' cor~lbii.

139

Page 85: tonegaru - poezii

140

t\1i-c auzul larg spre culmi aeriene : e_-un du-te-vino printre stele albc, a ni~tc ~oimi pe care nu-i doboara

niei icdera c<' Je-a crescut pe pleoapd, nici vinturi afluenle in Austru, niri Incarcat ~i dc'scarcat de pu~ti.

o poartJ se deschid('. alta.

, t, , rapsozii incarun~esc in somn

$i pasari ratacesc in siHi festive j, . lumina oricH din Luna aj stoarce ca dintr-o Himiie, l' lloaple, noapl<' fara de holare prelunga, lun,ga pina 1a dilciie.

Tmi place' SH aseult Cum (n'(I.' pe lin~[i mine Timpul In faldll1'i 1argi Cl..l nave de' razboi 'Ii cateclrale asemenj dupa lin mare pas de arme dl'sehis mi-e trupul ca pe 0 masi'i dc' spital; ati(<,a gfnduri ~i imagini calatoare sU'fllimpl'zi slnt printrc organ!:' de pardi s-ar afla sub lin crista!.

Puteti iuma liberi til.("arile mele ! !nconjurind zari pe lari"mul ca 0 coapsa C'Ll _ dimat tropical am trecLi t pric<'pi nd tact:'rp3 ceru lu i

• armonia tacerii. . a~a c;ar poe~ii pc>slc ca•.

HOCUS-POCUS

Cum am plccat, rna intore, a1 nimanui, ni<'[lieri vreo stca, pretulindeni intunerie, pustill ;

P pamintul nobil a1 pat.riei mele rna supara la sub~ioal'a un cui.

~orl hainC' din scinduri eu rnuguri noi, Il'cioarcle in a$tE'ptar~c~' li se mu~te sinii se slring la craci ce scLh·g~glinzi ea nU?le ploi l3i de pC' pielea lor calm furnega imagini adormitc.

III

Page 86: tonegaru - poezii

.:\lil inc:hin la tine SoarL' cind sc lasa amurguri

domoale. iarUi-mi aiurelilc putinc, cuvintul clUicit de rii1nt~ 'aUi-n0 pornind inaintea oehilar no!? ri_ ~ dad! ne eheama ,qlasuri eu Venera latuaUi pc ~ale.

.-0

Undp-i sa1cia in oglinzi scu!undata, dne-a filcut. aC0asti'i seamatorie, lJndc se afla poza locului de altildata ?

Rasounde~i) vai, fecioarc neumolate la dragos(e.

CulC'gcti miini tine1'0 infrunzirea melor de caiet. cfmcotro . pescarii amncau naV0aul dupa stele peste uzina pentl'Ll eusut inima in omul-~ablnn \"int.\11 duc(' lloua scriptura de poet.

Sa simt cum p('~Lii prinlre degf'te imi salta mil face pasul meu ce intilne:;;te 0 scoic5 _ In osul C'i s(' dat.:na lntr0aga balta., 0, dati-mi dati-mi cheia sa-1 dl:'sehid !

42

1I1LDA SAD POVESTE DF. NOAPTE

-. -Peste turn ~UlLlri albi u~or tree, (' in suflarea mea un adaos, 5c'1TIrwlc' orelo1" $0 dpsprind de pe cerc.

AsUizi a ('azul miezul noptii se pal'': C'ind lU1 fluture a stat 111 repaos li:isat. pe minutare. ....

11:

Page 87: tonegaru - poezii

,\stfcl E'ste cadenta mereu ~i prin orele dc pe trepte urc derbedeu.

:'Ju toful e intuJ1c1'ic. nu totu] e noapte eterna, dfrek pot Inca sa a~tepte,

mai staruif' la fe1'Gastra rcrze din lantC'rna.

Hilda. Hilda. ama-gitoarc de fluluri dcasupra durerilor din dureri inseninata te bucuri la tine in par Cum miroase visul care ajunge Cll aripile a1'SE'.

WScl'iptele VOl' spune Ct rupul lui stl'ivi t scari]e Llnge, tl'ubadu1'ul aluneca ~i chitara i-a pui cind bate vintul sa dnte singudi-n cui

Fi tillll stins ce-mi cre.;;te din cap ffe Ce eu batisLa-l opre.;;ti ? flutul'ii sub fruntea mea nu rnai incap ~i p<' sus nu l?tiu uncle mai estL

'TI'uIa~\l. uciga$o, ascultii 0 povesle de jos ­dar Iiecal'e maistru de cuvinte minie.

" (N\..~ell mint insa cel mai frumos. t.,'

J45 14

Page 88: tonegaru - poezii

L1:\c;;\ PACP.

Prill cadrul solar umbra omului de zapacUi a trecut la tiirimul celi:ilalt.

ochiul ci de cJrbllne IIlI mai masoara TimpuL $i C'urind la a min~ alba va Sla schimuatii in diamant.

- Buna diminea(a. cupola, tll care lft'd pC' 0 aripa, tu din carc ora~ ai fost retC'zatii, l:!oal5. de' clapot c(' iluzii nu sllni ?

14(i

Vezi. ~a aud cLlm 8t'rul n~sufW din lJsul ell' cOeur i~i trimil 8cum 0 sageata.

Tunsa de zboruri. ouosiUi, la jum5tatca drumului lumina alirnii peste l?oaptele izvoarelor, peste fructe necoapte, Jl\.'olllincioasa ca 0 mfll<l.

F. l>ul1a-dimineata tri"ta cincl ori~icc se usudi, ora care l5.rge~tc spatiul 1a pomii tinC'ri 111i tocme5C 11mbrelc prill paduri. copacii (' se sparg ca miC'i'.ul vechi dC' l1ud"t.

Cnpili pamil1tului ('c par L1ll abur total 5e inton' in cimpii lini~tite

uncle mii de flori ,,(all e8 ni!)lC' lIn'chi Isa a<;culte, ~ inccplll rl0scoOlpullC'rc3 11111'1 lC'lItik ('are a "azut prea multe.

.,.

1,1 i

Page 89: tonegaru - poezii

J~\SCH1PTIE

Colorate curgeau apek <lin oglinzi. Du~i de spectrl.1 oameni fan:'! lap intilneam ~veall pe git a floare ~i merg<'au sa sc plantezE' In alt seme~trH.

J4~

Vcncau dintr-o veche planeta prill prisme purtau pe spinare 0 1unga craca ell pasari eu inima din mecanisme 'ln dntec aducind somn mineral.

~i acest astronomic alai~'

noaptea dezieaga pe observator, \'inturi stau pe drum, hidre ctclopi ­mu1t mai e pina 1a imperiile lor ; n1.illlai pe fluviul indigo inoaUi in contra sens spre tremurari ciudate de catarge p~slIavu1 20zo.

Linga apa straja a fo<;t, straja a fost lInga paminL in tre una ~i altul a adormit pe vlnt.

14!J

Page 90: tonegaru - poezii

50

THIST~TELE Oi\WLUI MFl)[OCRU

Vezi. imi stau nel"vii in semicer unde lingllri~e de argint eu monogram cad in linie dreapU'i ­ac010. sub alta marc, aC{'('a~i,

nave rastumate clim sint ca~tile de pompier 101'ia tacerii a;;teapUi.

Imi spalil ochiul 0 trnmba marin­pc cre~tet purLind Luna plinit,

asarilc din ierburi1e de 1a fund p . .. • .. .. ­arW"lca 501z11 In pl'lVlrea mea Sll1lstra $i ill ierburi mai adinc se ascunrl. eu bezne raz\'rati!&'>--2.'Pstie, orbita vccina 2iJl(lrtt~ 5<1-i intr\:' un astru mai clar a:ar pr('tutindl'ni clue 0 scoidi ee-mi cintil oceanu-n buzunar. Liber('aza- \i i ubi to 1rist('~ea

peste 1umi muritoare, pc catarge lasa sa iasa cit Scandinavia un flulurt> noel urn clin pulpa fa paroasa. ~i cuvintele liberate' cle poet intre ape ~i vinturi incep sa calatorC'(\c;ca ; nu l.UffiVa e mai bine'poa~

'Singe1e ca-n tuburi de termomctre sa se opreasca 1a "lrsta douaz,>C'i ~i ~apt{' ?

151

Page 91: tonegaru - poezii

NOAPTEA FEROVIAH.'

n tunel Sncii a ramas fum, tulburc, nelamurita, apa vin~,

curge spalind sabU ruginite, singura a plecat locomotiva de pc 'line.

Apa vine din ploi pe pereti ca lntr-o sala veehe de arme eu vagoane unde elita ora$ului doarme ulcatil pe fum.

Din trcnu1 care S-3 dus nthse 1nlo1'C cal810rii din clas

dilciiplini de lumini, ell aripi la in sus. pe slrazile ce s-au desprin

Nu e nimenj care sa-i salute, s-3U vapsi l eu ceva din fugina suita in ulmi din comori toate fetele slutC'.

lVlai vine ell anpl Ull armasar ccn1J~iu, din alta stca aduel.' in unghii noi plant"-,, plin ferestrc deschise_ Ie scapa in oglinzi.

Molii care au minea! garderobe celebre rod la margini a('(:,~te tencbre : mEne se facl"' clopot statuia din pia\a. mline brol1zul \'a bah' cmorul de dimineatii.

.53 132

Page 92: tonegaru - poezii

AUTOPORTHET

Pulp< Ie tu sfinti lingindu-s0 pe buze <kschis<' lll-au ehemat sa las viitorimii un chip, nn v('rsurile oculte pC' apa ~i nisip cl'-mi cad din palma noaptea u~or ca nh;;te frunze.

AsC'meni unui viel mp prin frueful tIe migdal mai sus dc' pint<:'c la u cousta,

1[;

etl pila, ell penHa. mi-atirn porln'tu-oval unde mai stan tovara~i in nevasta monarhi. aventurieri. desculti.

Nepasatoan' tIda duee in si.ne

ibovnici mul1i strin~i parea to,i p<:'-llll veninos ciorchine asupra earuia aseul\i cum dalta imi inclreapta barbia. 0 urecht" atenta ea sa-mi faea (lin os asemanare.

Voi eei de afar-a, da,i-mi Ull muc de Juminare putoarea sa tn>saltp ea de' streclw cind lumi.ninclu-mi seula, rindeaua fie alta, 8-0 frig la maruntaie ca vetre]e din pf'~t('ri

unde-a umblat 1}1 timpuri dalta lasind ren!. vi'natori. pareri, dnd omul alesese balta.

In loc de caada eu gil de lcbiiclii agrafa (('-i sUi elin noadii infipUi-n c('sfa, aia grasa maidane ~i palate, cafend€.'. d('opotriva calci1 pe su&...s1..e)e eLl-atlti nemuritori bor~aait

1:;5

Page 93: tonegaru - poezii

OGLINDA BOL" AV.~

Castelul sc scufundase in sine tnsu~

lanlC'rnele din felinare abureau pc tE'l'asa 1Ilnblind ca pes('aru~ii peste naufra~ii

:;;i valeti s('rio~i Ie adunall in pIasa.

les radiicini din lumea ecalaltii ~1 tree pe- oglinda ca ni~te ('oarne tnecate de cerb;

lin£;a aratari tdiite inaint.e de demult gavoll'. mazul'd. intr-o cutie de vi0adi mai fierb.

;-,6

DernoOeii asculta ca la margine?- marii cum cresc muniii~~edesupt ­~rpe oasele goale ~i lungi de Haul j~i intind 8ripa sa copieze cintecul rupt.

Aid se inehcic : in sticla profunda. Pe rfi1dfti.eep sa sape, ­sa scoaUi laurarul ce merge pe turn ~i face eehilibru peste ape.

Tulbure, neinu'jnt curgind prin poenile plutitoare ~i inalte de cea\u uncle ingerli inoaUi ca pe~tii intra in aburi prin mcche trecindu-~i 0 ata.

Cum c;e <'latina, cum n'~-$i pierc1e cchilibrul. ;T la ecrul de al doilea e tras pe srom'a ~

Ku ~tiu. nu ~tiu, nu cumya I-ati vazu., nu eumva a plecar de sub le"pcdea mea funerara '?

157

Page 94: tonegaru - poezii

\'ALUL ALB

IncC'putul 15c<.>rii a fost valul, u delfinii ce donneall Illtima rcspira\ie __

spuma lui 1'aco1'oas5 a trecut peste uli\i, a trpcut. peste negustorii de languste ; nid 0 nade'jde e5 vom intilni pe V011C'ra

dUC'lnel portu] in icrburile prins0. de fuste.

I,j.',!

j\ll'fSul navelot· se ingropa in ierbllri ca pC 0 sallea lasatii amanet: erau plante marine care devorau voct.'a apclor, o plasmtlire a tacerii

e unde astrek p~ turIe defilau lncet.

Doar pastil tau umbla p1'intre pece\i : suna pustiu panloful ell tocul iniHtat dnd Luna se zidise in oglinzi $i 5111111 in era mai decoltat.

Numai eu menit am fost sa cobol' ; "iata m0a impintcnata ell pene de paun nu presim\ea dadi urea sprc-odai pi'in nara unui flaut de pastor.

Plui de ghips necontE'nit a$teptam in batista ta de cast01ana sa pastr0,.

rma piciorului care a treeu t dincolo de oglinzi prin pare din moda lInlli jllrnal france

Copacii mureau - lIU mureau, se aude sub coaja lor ca-nt1'-ul1 stup frul17.a elf' mai tirziu ~~1·,.'I';bat(' :

I",')

Page 95: tonegaru - poezii
Page 96: tonegaru - poezii

O~fPET A ASTUPAT. \

\"inul dosp('~tc inca in yii ~l stau ell aripa pe vintul dinsprc Falt'rr1o adierile cind tree peste ora~elc incendiate rna rup In zapezi eenu~ii.

ertind eu l\lagdalena ce plimba· prin,i ~i c1I\('i !I ell" ce nu liberezi ~i Duhul 1\egru . ce-l \11 la rer intr-un album sub che-i, o. .l\li('lule C'('-ai pusl(:"'"l:m1elia mea atit pacat ?

"Text indeslifrabil in manuscris original.

Hil

Page 97: tonegaru - poezii

Dintr-o poza in alta nim(.'ni ll-a mai trecuL; Magdalena, pasaricii fara pt'ne :;;i cu crcier putin, doarme sub laba ta Doamnc, Cll mugurll de planla filni 5-0 trezeasdi sabiilc care 111 ceUifi Sf' ascut.

lnga J'lJ)11l a~ vrca intrcg sa cobol'

II" pUn de stde ca un dragon straveziu, sa culeg in gheare ('oco~ii de tabla gala de zbor

! $i lupUltorii in flU'culitc cu alti lupUitori.

Dar mai c singe care 11mbia pe deua picware. Ina] (' vreme pina cind Vi\~ se umple ('ll Yin ;

vinalul ('e se ;fiee Om va zace inl1'-o aclinciJ. uitarc c1up5 c(' :;;1-a jucat mllll cum a putut.

Focu] , pina ulla-alta, i,?i pune Iimba il1tl"-o

tcadi de fum: pilla una-alta, p1'ietl"'/1C'le mpIc, ditele, ell bntuJ umed 1a mijloC' de drum "iirile priml'sc lil)("r[a[('a.

Iii.?

IARBA SOMNULVI

0, sa ciupcsc slruna mai ramil, din priYirea mea femeile intrate sa piece, ultima sa fii cea dintti ;

..!emeie Cll piele wlina sa-mi lipa1'esc buzna mea rece indura pina incepe luna pUna.

163

Page 98: tonegaru - poezii

164

La pulpe, in !runte, pe-o nara, dureri neintilnite m-au cuprins !?i-atente ochiul'i catre parul tau bii1an din carne rabufnesc afani.

planta palicHi, un crin de apa. ea 1n bol'eane stravezii CU pe~ti

presimt cum impreuna clI-nserarea pe ncrvii optki invirtc~ti.

Nu ~tiu radacinile unde se-nfig : poate in alta lume din ael' stau intr-o stinsa olaneta pastratc 1a frig, poate muH in adfno prin craci aSCUt1se a~teapta pasari negre de lut cartea dE' joc din care au fost smulse.

GRADINA FALSULUl EPICUR

~

Vtntul spre mocirle dii cerului lndemn $i clnd fara cocori l-arunca il iilfiie ca pinza cortului unde. se dii 1a semn in lOC'1l1 Soareilli eu 0 gaura adfnca.

Pe aici se muta azi prin contravint din dimensiunea noua, dintr-o lada, in zodia paminteasca o natie !?erpeasca !?i bastarda.

16

Page 99: tonegaru - poezii

Scuipatul otravil pe poame pICa rar pe dod sub zbor copacii intra dnd pc rind, sub arbori Ce rodesc sageti de aluminiu unde stind

I

\ vietuitoarele ramin C8 fluturii in insectaI'.

Cum au dizut, lunatici ~i la stele strimui. pe brazda stau perechile-nfra~ite de carimbi unde pution umezcalii ~i cu putina zgura lasa desprinse limbile din gura ori melcii fara casa.

~

p~ verzele mar('~E' ies rnoliile I'oi

I\cind se deschid cu scir~Ht de w;ii ~l scot ocltiul intrat e£l un pivot din inima pamintului pc foi.

Nici mort I1U e, mCI nu e viu, eu cc-a vitzut. sc-ntoarce in cI'ipta lui s~ltul,

nu mai trimite-n vel'ze lac1'imi, seve, cad umDra Ii sc co~c(Jvc~te ~i <;e aduna suI.

166

STEA1..1A VENEHlI

lutea pc mare 0 bucata de eel' a Prometeu pc mun\i, ca Atlas sub m\m\i.

int1'-o stea stinsa, mai stinsa, mai recl'. ingerul ci faclicr a un paianjen sc cHitina de eolti ­

daar valurile albe de sare luminind cxtraordinara somnolen\u pareau pisici mlngiiat~ ~inare.

Numai la mina lui cea dreapUi deschisa pc dC'asupra tutural'a pardi,

167

Page 100: tonegaru - poezii

cite unul, cite doi, plini de clorofilii priveam cum pc un- flaut nc a~teapl1L degetele visliu.d in chip elf' area. VenealllG,mizi 'dintr-o era de celuloza Sa dam examen de fluluri in sala cl'escute linga un album pc care I-am ros fila. eu fila, unde Magnus Gabriel sc iubea cu rC'gina Cristina !;>i Timpul era clogele ce-~i arunca inelul pc trunehiuri de pluta ce-1 primeau co parul despletit in dipa nuptiala. La mal, un cinlC'e ne-a oplit. ~tra\'(:~ziu ~i stins : ie.$eau, intrau, sirC'ne prin castC'le scufundate :;;i din adinc in sus crc~tea lumina ~ poate in apC'k ec ineepusE'ra sil scacli1 din Luna lin sirnlJure ro~ialic s-a desprins, poate lin do!.'!€' ::;i-:2 l"lsal

I 'ill

inC'1ul greu sa cad,!. MtNnoI

Pe uncle nimenea nu ~tie

intra mereu in somn dQ... plumb _ ingeri CD evantaie de hirtle... £1 Yin copii ~i-mbdtrillC'SC pe drum. \TernC cit stau pe vinTSt:iO stele apoi ell parul blond cu~ e..matasea 1a porum in plopii. care fae dantele . eoboara noaptea ca un fum.

IG!)

Page 101: tonegaru - poezii

Doar singur eel mai marc in grad la fel C'u marile gramezi de cuburi eu pardi merg cind rna indoi !i'i cad.

Jubito, st'Hi a~%i la oelli Ientile PUS(' in tubllri-- . - - ...prin carp sa rna ve%i trecind de nori ~i-a$a, imens iii fara fridi, mai libere4 decapitat liliecil adormi ~i din su b~iori sa prindi'i pui de rindunidL

~lt semin~C' cC'nu~ii ochii wee au crescut enorma pl®ta,

fructul lor e un tub intuneeat grozav pe unde-o pasare SC' salta din pene lungi fO$nind ea ni$te rochii.

Aud Cum pC' nume rna cheama strigatul ('i ll"rav,

In parul tall aurill ascundc-ma. ia-ma.

.,,0

PAVID

Ciclopii in5telau drumul spre n1unt-i; privirea lor nazarea dintr-o rana fat..ala $i-aceste flllgere scoteall pC' tarm mutre ce mi$Call din buze fara sa se simta vrC'o vocali'i .

..Cine sint('~i carC' merg~-e.e labe obtuze 1" SinglJre talaZllrik au fO$ni

171

Page 102: tonegaru - poezii

172

In nm tdigeau distanta de erestele ninse $i pC' albastrul cumplil plin de albastru, Ie navigau plaminii eu pinzele IntinsE'.

In porl se armasareau-.J2lJciEali viole~l l!.....eu David plirLigrasic ce amurg, ee amurg peyeret! un mfnz nou porloealiu Urea pe turla ele la primarie.

Numcle lui era,o himera salara.: pr'tn pulp_e Ii umbla vitcza in chip de roata de_ treV ~i din grotele muntilor amil'ali munUlor eu epolc\.i, mal tare rasunau tendoanele in refren.

Prccedati de polipi aerieni pe t5rimuri haotice, InslclalL" David trec('a printrc. cidQpi spargindu-le ~u Qra~tia frun tea sa 1(' fadi Inca un oehi.

CUvriliTUr. TJE PE APE'

La marginea aJrorii m-am aplecat sa vad cereuri tic aur unul inlr-allul pe ape; c-un l~t ele dcmult ~~tt~.din w'ma Ie cluce prmtre amawane eu inimi alba')lre sub :;;a ~i seara h' spi 117.Ura ele fcrigi sa se usuce,

• ell lillul ini~ial : Prinwl cUL'int.

173

Page 103: tonegaru - poezii

E hotiiri't ca omul la sfir~it pin singuratic ~a ramiJla Tree foi de dafin pe sub un golf de frunte . ~i din nervuri ascunse ca-ntr-o mina pe care veacul diUHor o-nlinde o virsUi nOlla deslu~esc

deasupra tuturor ce Ie cuprinde. Dc ce din nf'guri se i'ntorc in nari miasme de namo1 ?

ell gleznele legate in catifea de umbra se-ntorc toti purtatorii mei de arme din cint.ecul de tinga ochii verzi :

, ..Desfa-ti picioarf'le iubitoI cum pe Luna cc sub ape doarme lop(>~ile ('azute dintr-o luntre pierzi~.

0, calfl' de strunit sagc\i in arbCIIlcte, cre$te pC' 0 salcie cuvinLul de la inceput 1;'i lunecind prin plete de lumina e un nor lung eu forma de pe:;;te ; prin oehiul meu mai pilpiind ee\'a fregatele cum ies eu puntea de ametiste pJin:i $i-au impUntat eatargC'le-ntr-o stea.

PriV0SC eu ochU mari, desehi$i ca margaretele ce $i-au trimis prin pasari staminele 1a jnal~imi :

174

un corn de vinatoare cheama sirenele pc sttnci, pene=-au venit din vint. ell departiiri adind; dllcind pe apC' cerul pnmului cuvint.