torn nieuwsbrief december 2015

Download Torn Nieuwsbrief December 2015

Post on 29-Jan-2016

36 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Torn Nieuwsbrief December 2015

TRANSCRIPT

 • [FISCAAL] [1]

  [FISCAAL] Nummer 6December 2015

  JJ FiscaalLeeftijdsgrens en discriminatie 3Geen btw bij (ver)koop bitcoins 4Let op bij uw aangifte loonheffingen 5Commissaris voortaan in dienstbetrekking 5Dieselgate kost leaserijders geen geld 7

  JJ Overig nieuwsVerplicht per januari 2016: elke werknemer een bankrekening 8Steeds meer vrijspraken 8

  Dividendbelasting onder vuurHet Hof van Justitie van de Europese Unie heeft binnen korte tijd twee arresten gewezen die in Den Haag en vooral op het Ministerie van Financin met gemengde gevoelens zullen zijn ontvangen. Het zijn dan ook niet de minste fiscale onderwerpen die onder vuur liggen. Het gaat om de dividendbelasting en de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting.

  Voor wat betreft de dividendbelasting heeft het Hof beslist dat het zo kan zijn dat Nederland eerder ingehouden dividendbelasting moet terugbetalen. Het gaat dan om elders in de EU woonachtige of gevestigde beleggers met een belang van minder dan 5% in een Nederlandse vennootschap. Zouden deze aandeelhouders gewoon in Nederland hebben gewoond dan hadden ze de dividendbelasting als voorheffing kunnen verrekenen met hun inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dat kunnen ze echter nu niet. De dividendbelasting is voor hen geen voorheffing maar een eindheffing. En dat is volgens het Hof strijdig met het Europese recht, omdat (kortgezegd) buitenlanders hierdoor zwaarder belast worden dan in Nederland wonende aandeelhouders. Als de buitenlandse aandeelhouder in zijn woonstaat de dividendbelasting wel als voorheffing kan verrekenen (bijvoorbeeld door een belastingverdrag) doet zich die situatie weer niet voor.

  [INHOUD]

  Het arrest zorgt voor veel ondui-delijkheid. Het wachten is op een beslissing van de staatssecretaris.

  Prettige kerstdagen en een

  gelukkig nieuwjaar!

  Dividendbelasting onder vuur

 • [2] [FISCAAL]

  [FISCAAL]Nummer 6December 2015worden. Ook gaat een lange implementatietermijn gelden, namelijk tot 2017.

  Tot het moment dat u verplicht moet gaan werken volgens de WDBA zult u zich als opdrachtgever kunnen blijven beroepen op de vrijwarende werking van de VAR.

  JJ Als paddenstoelenOndanks de hiervoor gesignaleerde problemen rondom de WDBA schieten de door de Belastingdienst gepubliceerde voorbeeldovereenkomsten als paddenstoelen de grond uit. Bijna dagelijks worden op de site van de fiscus nieuwe voorbeeldovereenkomsten gepubliceerd voor alle mogelijk denkbare sectoren. De Belastingdienst publiceert sommige voorbeelden spontaan, maar belangenorganisaties van opdrachtgevers en opdracht nemers, individuele opdrachtgevers en intermediairs kunnen hun conceptovereenkomsten ter beoordeling (en vervolgens ter publicatie) aan de Belastingdienst voorleggen. De verwachte doorlooptijd voor individuele aanvragen bedraagt zes weken. Het gebruikmaken van bestaande branche of sectorovereenkomsten biedt sneller zekerheid, maar is natuurlijk wel confectie en geen maatwerk.

  Let er goed op dat een goedkeurende beoordeling door de fiscus de opdrachtgever (net als bij de VAR) alleen zekerheid biedt over de verplichte inhouding van loon heffingen en geen betrekking heeft op de vraag of de opdrachnemer fiscaal bezien ondernemer is.

  Ook hier zijn de exacte gevolgen van het arrest niet hele-maal helder. De staatssecretaris behoudt zich daarom nadrukkelijk het recht voor de wet aan te passen bij onge-wenste gevolgen van de nu ontstane nieuwe situatie.

  JJ Wijzingen rondom fiscale eenheid vennoot schapsbelasting

  Een beslissing van hetzelfde Hof is er de reden van dat er per 2016 een aanpassing zal gaan komen van het regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting. Tot nu toe is het zo dat om een fiscale eenheid te kunnen vormen alle betrokken vennootschappen in Nederland moesten zijn gevestigd. Een fiscale eenheid tussen grootmoeder en kleindochter (met een buitenlandse tussenholding) of twee zustervennootschappen (met een buitenlandse moeder) was in de regel niet mogelijk. Dat was, aldus het Hof, echter in strijd met de vrijheid van vestiging. Vooruitlopend op een wetswijziging per 2016 heeft Staatssecretaris Wiebes een besluit uitgebracht waaronder u (weliswaar onder voorwaarden) toch een fiscale eenheid kunt vormen in de hiervoor geschetste situaties.

  JJ Verlaging drempel maandelijkse opgaaf ICL

  Verricht u als ondernemer intracommunautaire leveringen en diensten? Dan zult u weten dat u hiervan periodiek een Opgaaf intracommunautaire prestaties (Opgaaf ICP) moet indienen. In beginsel maandelijks, maar een opgave per kwartaal volstaat als de intracommunautaire leveringen onder de drempel blijven of de ondernemer alleen diensten moet aangeven. De btwrichtlijn hanteert als drempelbedrag voor de opgave van intracommunautaire leveringen per maand een totaalbedrag (zonder btw) van 50.000 per kwartaal. Nederland hanteerde echter een drempelbedrag van 100.000. Op last van de Europese Commissie zal ook Nederland de drempel met ingang van 1 januari 2016 verlagen naar 50.000.

  JJ WDBA loopt weer vertraging opHet vinden van een voor alle partijen aanvaardbare opvolger voor de bekende VAR blijft een zware bevalling. Staatssecretaris Wiebes heeft de Eerste Kamer verzocht om de opvolger van de VAR (de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties, WDBA) niet al per 1 januari 2016 maar pas per 1 april 2016 inwerking te laten treden. En van verder uitstel moet u beslist niet opkijken! Als gevolg daarvan zal de VAR nog niet per 1 januari 2016 afgeschaft worden en (vooralsnog enkele maanden) langer geldig blijven. In voorkomende gevallen kan zelfs een nieuwe VAR aangevraagd Als paddenstoelen

  Het nieuwe drempel-bedrag geldt alleen maar voor leverin-gen. De Opgaaf ICP voor diensten kan nog steeds op kwar-taalbasis gedaan worden.

 • [FISCAAL] [3]

  [FISCAAL] Nummer 6December 2015JJ Kamervragen over verhoogde schenkingsvrijstelling

  In het Belastingplan 2016 is de terugkeer van de (weliswaar licht gewijzigde) verhoogde schenkingsvrijstelling voorzien. Niet per 2016 trouwens, maar pas per 2017. Deze tijdelijke en per 2015 afgeschafte fiscale faciliteit voor het recht van schenking was destijds een groot succes. Misschien wel te groot, want de regeling lijkt aan zijn eigen succes ten onder te zijn gegaan. Over de nieuwe regeling zijn Kamervragen gesteld, waarvan de beantwoording teleurstellend, maar wel duidelijk is:JJ De schenking dient besteed te worden aan de aankoop van een eigen woning dan wel het onderhoud aan of de verbetering van deze woning. Ook restschulden mogen er mee afbetaald worden. Afbetaling van studieschulden is echter geen kwalificerend doel, ook omdat dit voor de overheid te duur zou zijn;JJ Uiteraard kan wel voor het aflossen van de studieschuld gebruik worden gemaakt van de bestaande schenkingsvrijstellingen;JJ Ook te duur is invoering van de regeling reeds per 2016 en niet pas per 2017;JJ Het kabinet houdt verder vast aan de leeftijdsgrens van 40 jaar voor de verhoogde schenkingsvrijstelling per 2017. Het laten vervallen hiervan zou vermogende particulieren teveel bevoordelen en ook hier geldt natuurlijk de gevreesde budgettaire derving.

  JJ Verhuur van garageboxen en omzetbelasting

  Bent u verhuurder of huurder van n of meer garageboxen? Dan is het goed om te weten dat er geprocedeerd is over de vraag onder welke omstandigheden deze verhuur is vrijgesteld van omzetbelasting en wanneer niet. De hoofdregel (met de onvermijdelijke uitzondering) is duidelijk. Verhuur van een onroerende zaak is vrijgesteld van btw, met uitzondering van (onder meer) de verhuur van parkeerruimte voor voertuigen. Volgens de Belastingdienst moet het begrip parkeerruimte ruim uitgelegd worden, en geldt het dus ook voor garageboxen. Maar als die garageboxen niet uitsluitend als parkeerruimte worden gebruikt (maar bijvoorbeeld ook als bergruimte) kunnen de kaarten anders komen te liggen. In deze zaak beriep de verhuurder zich op een besluit

  van de staatssecretaris van Financin (Besluit van 14 juli 2009, nr. CPP2008/137M), en hij werd daarin door de rechter in het gelijk gesteld. Hierdoor kunnen de btwgevolgen per situatie verschillen: soms wel en soms geen btw.

  Regel in de huurovereenkomst heel duidelijk welk gebruik is toegestaan en welk gebruik niet. Behalve voor de huurnota is de vraag vrijgesteld of niet natuurlijk ook van belang voor de voorbelasting van de verhuurder.

  JJ Leeftijdsgrens en discriminatieSommige fiscale faciliteiten zijn gekoppeld aan een leeftijdsgrens. Neem nu de aftrek voor scholingskosten. Boven de 30 jaar is die afgetopt tot 15.000 euro. Is dat nog terecht in een maatschappij waarin bijvoorbeeld de AOWleeftijd bijna jaarlijks stijgt? Een 32jarige (blijkbaar ben je dan al oud!) die een uiteraard dure opleiding tot verkeersvlieger begon vond van niet en vocht de leeftijdsgrens tot aan de Hoge Raad aan; leeftijdsdiscriminatie was zijn stelling. De Belastingdienst was het daar uiteraard niet mee eens, al had staatssecretaris Wiebes al eerder laten weten een onderzoek te zullen instellen naar de effectiviteit van de scholingsaftrek en de effectiviteit daarvan. De Hoge Raad (ECLI:NL:HR2015:3022) heeft de zaak nu voorgelegd aan het EU Hof van Justitie met de vraag of de door de wetgever aangevoerde argumenten voor een leeftijdsgrens aanvaardbaar zijn of niet.

  Verhuur van garageboxen en omzetbelasting

  U dient, in afwach-ting van de beslissing van het Luxemburgse Hof, in gevallen waarin deze vraag relevant is door het tijdig indienen van een bezwaar- of beroepschrift te voor-komen dat eerder opgelegde aanslagen onherroepelijk komen vast te staan.

 • [4] [FISCAAL]

  [FISCAAL]Nummer 6December 2015JJ Nieuw besluit belastbaar feit overdrachtsbelasting

  Er is een nieuw besluit verschenen over het belastbaar feit in de overdrachtsbelasting. Het besluit bevat onder meer een aanpassing in v