trakasti transporter

of 13 /13
Proračun trakastog transportera Za trakasti transporter kao na slici potrebno je odrediti snagu elektromotora, te odabrati elektromotor, reduktor, spojnicu, kočnicu, traku i glavne sklopove transportera. Poznati su podaci: - transportirani materijal - koks - dužina transportera - L = 300 m - kapacitet transportera je - Q = 200 t/h - nagib transportera - α = 6 o L Q v

Author: antetolusic

Post on 14-Nov-2015

164 views

Category:

Documents


7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trakasti transporter

TRANSCRIPT

 • Proraun trakastog transportera

  Za trakasti transporter kao na slici potrebno je odrediti snagu elektromotora, te odabrati elektromotor, reduktor, spojnicu, konicu, traku i glavne sklopove transportera.

  Poznati su podaci:

  - transportirani materijal - koks

  - duina transportera - L = 300 m

  - kapacitet transportera je - Q = 200 t/h

  - nagib transportera - = 6o

  L

  Q v

 • 2

  I Z R A D A

  1. Brzina trake

  Preporuena vrijednost brzine trake za transport koksa je u granicama 1,32

  2,12 m/s (Tabela 3.)

  Od preporuenih vrijednosti, usvajamo v = 1,70 m/s

  2. Popreni presjek transportera

  Za zadani kapacitet transportera Q = 200 t/h, usvaja se koritasti popreni

  presjek profil trapeznog oblika, sa nagibom bonih valjaka = 30o. U

  povratnom dijelu se usvaja profil u obliku slova V.

  3. Povrina poprenog presjeka transportiranog materijala

  [m2]

  gdje su:

  Q = 200 t/h kapacitet transportera

  v = 1,7 m/s brzina trake

  k1 = 1, faktor koji uzima u obzir nain nasipanja tereta na traku, smatramo

  da je nasipanje automatsko

  k2 = 0,98 faktor koji uzima u obzir nagib transportera, za = 6o (Tablica 4.)

  = 0,45 t/m3 gustoda materijala (iz Tablice 7., za koks komadni 0,36-0,53)

 • 3

  4. Aktivna irina trake

  gdje su

  A = 0,074 m2 povrina poprenog presjeka transportiranog materijala

  f = 550 faktor oblika poprenog presjeka transportiranog materijala, za

  koritasti popreni presjek i za = 30o (Tabela 5.)

  5. Stvarna irina trake

  6. Standardna irina trake

  Standardna irina trake se usvaja iz propisanog niza vrijednosti.

  Usvajamo B = 1000 mm

  Pretpostavljamo duinu ivice materijala (koks) od 100 400 mm, pa

  usvojena traka zadovoljava (Tablica 6.)

 • 4

  7. Snaga za pogon transportera

  Snaga za pogon opteredenog transportera, bez dopunskih otpora izraunava

  se po obrascu:

  gdje je:

  Pbo snaga na vratilu pogonskog bubnja

  Fbo vuna sila na obodu pogonskog bubnja

  v brzina trake

  Obodna vuna sila jednaka je algebarskom zbiru sile potrebne za vodoravno

  kretanje opteredene trake i za obrtanje svih bubnjeva i valjaka i sile potrebne za

  podizanje, odnosno sputanje tereta na traci, ako je transport nagnut.

  gdje su:

  c = 1,29 faktor povedanja vune sile koji uzima u obzir sporedne otpore u

  pogonu transportera, za L = 300, usvajamo najbliu vrijednost za L = 320 m

  (Tablica 8.)

  t = 0,020 koeficijent trenja (u leitima bubnjeva i valjaka) - za postrojenja sa

  prosjenim uvjetima rada (0,18-0,20)

  Q = 200 t/h kapacitet transportera

  v = 1,7 m/s brzina trake

  H = Lsin = 300 sin6o = 31,36 m visina dizanja tereta na traci

 • 5

  Gt teina pokretnih dijelova transportera (trake, bubnjevi i valjci) koja otpada

  na 1 m duine transportera

  gdje su

  qtr teina trake po dunom metru

  Gpb teina pogonskog bubnja

  Gzb teina zateznog bubnja

  Gnv teina nosedih valjaka

  Gpv teina povratnih valjaka

  qtr = 11B*(S1+ S2)+(Z-1)t *N/m+

  Usvajamo oznaku za debljinu obloge 5/2 trake za pretovarne mostove,

  odlagae, koks (tablica 2.), to znai S1 = 5 mm, a S2 = 2 mm

  Za B = 1000 mm, usvajamo broj umetaka Z = 6 (6-12), tabela 1.

  Usvajamo debljinu meusloja trake t = 2mm (1,75-2)

  qtr = 111*(5 + 2) + (6 - 1)2+ = 187 N/m

  Nosei valjci

  Za gornji trodijelni valjani slog irine B = 1000 mm, masa valjaka je 18,0 kg =

  180 N (na temelju tablica 15. i 16. iz skripte Proraun transportera sa

  beskonanom trakom).

  Za = 0,45 t/m3 i za irinu trake B = 1000 mm, razmak izmeu valjaka

  raunamo po formuli:

  l = 1750 0,625B [mm] = 1750 0,6251000 = 1125 mm = 1,125 m

  n = L/l = 300/1,125 = 266,66 - usvajamo n = 267 nosedih valjaka

  Gnv = 267 180 = 48060 N teina nosedih valjaka

 • 6

  Povratni valjci

  Za B = 1000 i za dvodijelni valjani slog masa valjaka iznosi 15,8 kg ili 158 N (na

  temelju tablica 15. i 16. iz skripte Proraun transportera sa beskonanom

  trakom).

  l1 = 2l rastojanje povratnih valjaka

  l1 = 21125 = 2250 mm = 2,25 m

  n1 = L/l1 = 133,3 - usvajamo n1 = 134 valjka

  Gpv = 134 158 = 21172 N teina povratnih valjaka

  Pogonski bubanj

  Orijentaciono odreujemo promjer bubnja D po formuli

  D (0,1 0,125) Z [m]

  Z = 6 broj umetaka, dobivamo da je

  D (0,75 1,08) [m]

  Za B = 1000 mm usvajamo

  Gpb = 692 kg = 6920 N (na osnovu podataka iz tabele Pogonski i okretni

  bubnjevi, elik d.d., Krievci, R Hrvatska)

  Zatezni bubanj

  Orijentaciono odreujemo promjer bubnja D po formuli

  D (0,1 0,125) Z [m]

  Z = 6 broj umetaka, dobivamo da je

  D (0,6 0,75) [m]

  Za B = 1000 mm usvajamo

  Gpb = 568 kg = 5680 N (na osnovu podataka iz tabele Pogonski i okretni

  bubnjevi, elik d.d., Krievci, R Hrvatska)

 • 7

  Kada dobivene vrijednosti uvrstimo u obrazac za izraun teine svih pokretnih

  dijelova, imamo

  Sada moemo izraunati jainu obodne sile

  Na osnovu ovoga moemo izraunati snagu za pogon transportera bez dopunskih otpora

  8. Dopunski otpori

  Pd = 1,6 B v n

  gdje je

  B = 1 m irina trake

  v = 1,7 m/s brzina trake

  n broj istaa, skidaa i slinih ureaja

  n = 2

  Pd = 1,6 1 1,7 2 = 5,44 kW

  Pv = 0,08lv gdje je lv duina voice.

  Kako transporter koristi koritasti profil, nije potrebna ugradnja voica, tako da

  Pv moemo zanemariti.

 • 8

  9. Snaga elektromotora

  Pef = Pbo + Pd + Pv = 27,795 + 5,44 + 0 = 33,235 kW

  = 0,8 stupanj korisnosti mehanikog prijenosa pogona

  10. Snaga reduktora

  Pr = PM fd fh [kW]

  fd = 1,2 faktor koji uzima u obzir dinamike udare

  fh = 1,3 faktor koji uzima u obzir vrijeme trajanja rada sistema (za non-stop

  rad u eljezari)

  Pr = 45 1,2 1,3 = 70,2 kW

  11. Prijenosni odnos reduktora

  nM = 1400 o/min br. obrtaja elektromotora u min.

 • 9

  nb- broj okretaja pogonskog bubnja po minuti

  D = 800 mm promjer bubnja

  v = 1,7 m/s brzina trake

  Usvajamo reduktor snage 75 kW i i = 40

  12. Vuna sila u traci

  Usvajamo = 0,3 za bubanj glatko bruen, suhu povrinu i suhu atmosferu. Na

  osnovu koeficijenta trenja , usvajamo i vrijednost za izraz -

 • 10

  13. Broj umetaka trake

  a) Ako su umeci od pamunih vlakana

  Ft = 3270,32 daN vuna sila u traci

  k = 12 koeficjent sigurnosti za broj umetaka od 6-9 (Tablica 10.)

  B = 100 cm irina trake

  M = 80 daN/cm zatezna vrstoda umetka po 1 cm irine

  Zakljuujemo da umeci od pamunih valjaka zadovoljavaju ranije usvojeni broj

  umetaka.

  14. Izbor bubnjeva

  a) Pogonski bubanj

  Fbo = 1994,1 daN vuna sila na obodu pogonskog bubnja

  p = 2000 daN/m2 mod prenoenja sile sa bubnja na traku za umetke od

  pamuka

 • 11

  = 180o obuhvatni kut trake i bubnja

  B = 1 m irina trake

  D (0,125 0,18)6 = 0,75 1,08

  Na osnovu ovoga usvajam standardni prenik pogonskog bubnja od D = 0,80 m

  = 80 cm

  Snaga po okretaju bubnja

  Pef = 33,235 [kW] efektivna snaga

  n = 40,6 [o/min] broj okretaja bubnja u minuti

  Pretpostavimo da je S < Sdop kako ne bi dolo do zagrijavanja

 • 12

  Rezultirajua sila u osi bubnja

  F1 sila u nailaznom kraku trake

  F2 sila u silaznom kraku trake

  obuhvatni kut trake i bubnja

  Usvajamo pogonski bubanj TIP A, D = 800 mm, L = 950 mm, oznake kudita A

  215 i leajem 120 SD 22 (Tablica 22. skripta Proraun transportera sa

  beskonanom trakom)

  b) Zatezni bubanj

  D (0,1 0,125) Z

  Z = 6

  D 0,6 0,75 m

 • 13

  Rezultirajuda sila u osi zateznog bubnja

  za F = F2 i = 180o , tako da je

  FR = 2F2 = 21276,22 = 2552,5 daN = 25525 N

  Usvajamo zatezni bubanj TIP C, D = 630 mm, l = 950 mm, oznake kudita B 120 i

  oznake leaja 55 SE 13. (Tablica 36. skripta Proraun transportera sa

  beskonanom trakom)