transcom-info juni-juli-augustus 2014

of 32 /32
I N FO 06 / 2014 Postabonnement Afgiftekantoor : Brussel X Juli-augustus 2014 © Ivan Geerts © Xavier Martin

Upload: acv-transcom

Post on 24-Mar-2016

224 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Transcom-Info juni-juli-augustus 2014

INF

O06

/ 2

014

Postabonnement

Afg

iftek

anto

or :

Bru

ssel

X

Juli-

augu

stus

201

4

© Iv

an G

eert

Xav

ier

Mar

tin

Page 2: Transcom-Info juni-juli-augustus 2014

I n t e r s e c t o r a a l Maximale in plaats van minimale

dienstverlening

Hervorming overlevingspensioenen p. 4

S p o o r w e g e nDe moeder der verkiezingen

Nieuws uit de NPsC

Zekerheid voor rijdend personeel

en nog veel meer... p. 6

M o b i l i t e i tStakingsacties Belgocontrol

Thumbs down bij DHL-Aviation p. 10

D i a m a n tUitbetaling zomervakantiegeld

Vakantie-, feest- en rustdagen 2015

Nieuwe locatie secretariaat p. 12

C u l t u u rVRT: stand van zaken, 5 thema’s p. 14

P o s tNieuws uit Paritair Subcomité MSO en Retail

Pensoc VZW bestaat vijf jaar p. 16

V e r v o e r o v e r d e w e gWoon-werkverkeer goederenvervoer

Opleiding nieuwe werknemers verhuis...

Protocolakkoorden chauffeurs autocars

en nog veel meer... p. 22

T e l e c o mSociaal Nivelleringsfonds p. 27

I n t e r s e c t o r a a lAnders-actieven

In memoriam

ACV-Transcom op Twitter p. 28

P r e t t i g e v a k a n t i e !

I n h o u d

Page 3: Transcom-Info juni-juli-augustus 2014

Kat

rien

Ver

wim

p, V

oorz

itter

Did

ier

Smey

ers,

Ond

ervo

orzi

tter

Regenboog

“Hand in hand. Oog in oog. Alle kleuren van de regenboog.”

Het is niet enkel de tekst van bekend liedje, maar het is

ook de samenvatting van wat er op 25 mei uit de stem-

bus kwam. Na een bitsige verkiezingscampagne koos de

kiezer voor een zeer verscheiden kleurenpalet. De eerste

vaststelling: er zijn kleine verschuivingen, maar funda-

menteel is er geen aardverschuiving in het kiesgedrag

waar te nemen. We kunnen concluderen dat de kiezers

van het Vlaams Belang naar N-VA zijn overgestapt. Aan

de andere kant van het politieke spectrum zorgen Groen

en PVDA+ ervoor dat links diverser is dan voorheen. De

traditionele partijen CD&V, Open VLD en SPA blijven uit-

eindelijk zo goed als stabiel. En toch wordt het anders,

en dat is meteen de tweede vaststelling. Partijvoorzitter

Bart De Wever neemt het voortouw in de regeringsvor-

ming en houdt geen rekening met tradities. De eerste

geluiden die, uit een verder opmerkelijk stille informatie-

oefening, naar buiten kwamen gingen in de richting van

een rechtse Vlaamse regering. Aan de andere kant van

de taalgrens liggen de kaarten anders, zodat het ook op

federaal vlak niet zo evident zal worden. Wat er ook uit

de bus valt, toch weten we nu al dat we als werknemers

en als sociale organisatie moeilijke tijden tegemoet gaan.

Besparingen komen er sowieso, wie ook aan de macht

komt in ons land. Als er een rechtse regering komt, dan

weten we dat die de aanval zal openen op de sociale ze-

kerheid en de openbare sector. Niet mijn probleem, denk

je misschien. Maar is dat zo? Of hoop jij toch ook op een

degelijk pensioen na een loopbaan hard werken? Hoop je

nooit beroep te moeten doen op een werkloosheidsuitke-

ring als jouw bedrijf je aan de deur zet, zoals bij Delhaize?

Hoop je geen arbeidsongeval mee te maken zoals tien-

tallen dokwerkers elk jaar? Kan je wonen in een sociale

woning omdat jouw inkomen laag is of je alleenstaande

ouder bent? Kunnen je kinderen een betaalbare opleiding

volgen? Krijg je de factuur nog betaald voor het rusthuis

van jouw vader? Stopt de trein nog in jouw gemeente? Van

solidariteit word je beter, daar is het ACV van overtuigd.

We hopen dat ook de nieuwe politieke verantwoordelijken

diezelfde mening hebben. Dat ze zowel sociale zekerheid

als openbare dienstverlening hoog in het vaandel zullen

dragen. En dat ze respect hebben ieder van ons, voor elke

werknemer.

E d i t o

E i n d r e d a c t i e :Jef Kerremans

O p m a a k :Piet CatryDoneux - Mettet

D r u k :Corelio Printing

F o t o ’ s :Redactie ACV-Transcom

Juli-

augu

stus

201

4

Page 4: Transcom-Info juni-juli-augustus 2014

I n t e r s e c t o r a a l

M a x i m a l e i n p l a a t s v a n m i n i m a l e

d i e n s t v e r l e n i n g

Bij de opmaak van deze Transcom-info was er nog geen witte rook opgestegen uit het bureau van informateur Bart De Wever. We weten dus nog niet wie welke ver-antwoordelijkheden hij zal opnemen in de verschillen-de regeringen, noch wat er in de regeerakkoorden zal staan. Als we voortgaan op de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen, is de kans groot dat er in de regeerakkoorden gesproken zal worden over openbare dienstverlening. Hieronder vind je alvast duiding bij het standpunt dat we als ACV-Transcom over dit punt innemen.

ACV-Transcom aanvaardt niet dat openbare dienstverle-ning louter herleid wordt tot minimale soevereine dien-sten. Integendeel, er dient een lijst met noodzakelijke diensten voor de burgers te worden opgesteld, dit ten-einde een waardig leven te kunnen leiden.

Deze lijst omvat onder meer de grote netwerken (gemeen-schappelijk vervoer, water, energie, telefonie, post), maar ook onderwijs, gezondheidszorg en cultuur (inzonderheid de audiovisuele sector). ACV-Transcom houdt vol dat alle gesubsidieerde operatoren die openbare diensten verlenen op zijn minst onder voogdijschap moeten blijven (zeker op financieel vlak voor wat betreft de cultuur).

Klanten benadeeld

Inzake openbare dienstverlening, die reeds geliberaliseerd is, maakt ACV-Transcom zich enorm veel zorgen omtrent het mogelijke winstbejag dat de operatoren (openbaar of privaat) ertoe zou brengen de meer rendabele segmenten te bevoordelen, dit vaak ten nadele van klanten die geen an-dere keuze hebben. Hierbij denken we meer in het bijzon-der aan particuliere klanten van de culturele, audiovisuele, post- en telecommunicatiesector.

ACV-Transcom herinnert de toekomstige politieke verant-woordelijken eraan dat de opgedane ervaring binnen de EU aantoont dat de overgang naar de vrije markt de kos-ten voor particulieren niet vermindert, integendeel, en bo-vendien de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening in gedrang brengt. Andere (historische) herinnering: de staat

heeft grote netwerkondernemingen genationaliseerd om-dat de private sector financieel niet in staat bleek te zijn om ze te ontwikkelen (zeer hoge investeringskosten met een onzeker rendement).

Investeren publieke sector

Om de economische ontwikkeling te stimuleren, om zorg te dragen voor de zwakkeren in de samenleving, om te waken over de sociale gelijkheid is het nodig om te investeren in de publieke sector. Goed werkende openbare diensten bieden een meerwaarde aan de economie. Het is absoluut noodza-kelijk dat de federale overheid haar meerderheidsaandelen in de overheidsbedrijven behoudt. Voor The Brussels Air-port Company mag het overheidsaandeel niet minder dan 25% worden.

ACV-Transcom herhaalt dat het alle werknemers en ge-bruikers van openbare ondernemingen en diensten verde-digt

ACV-Transcom vraagt dat de duurzaamheid van de open-bare ondernemingen en diensten niet constant in vraag zou worden gesteld. De referentie naar een publiek statuut staat mee garant voor deze duurzaamheid. ACV-Transcom werkt samen met andere organisaties die het recht van de burgers op kwalitatieve openbare diensten verdedigen in zoverre ze geen afbreuk doen aan de rechten van het per-soneel. De politieke beleidsmakers moeten er rekening mee houden dat de vakbonden hun representativiteit is aangetoond, wat een groter gewicht zou moeten geven aan onze insteek.

Page 5: Transcom-Info juni-juli-augustus 2014

5

H e r v o r m i n g o v e r l e v i n g s p e n s i o e -

n e n

Recent verschenen de wetten die het overlevingspensi-oen van jonge ambtenaren en werknemers omvormen tot een overbruggingsuitkering. Hiermee wil men vermijden dat een jonge langstlevende echtgenoot moet kiezen tus-sen een job en het overlevingspensioen.

Eigenheid overlevingspensioen behouden

Hoewel de overlevingspensioenen hervormen, blijft de kern behouden. Het overlevingspensioen van ambtenaren is gelijk aan 60% van de referentiewedde, mag maximum de helft van de maximumwedde bedragen en moet ten min-ste gelijk zijn aan 1121,72 euro bij voltijdse diensten. Het overlevingspensioen van werknemers is gelijk aan het pensioen als alleenstaande, met een minimum van 1105,67 euro.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt voor de wijzigingen is de stelling dat het overlevingspensioen te veel een inactiviteitsval vormde voor vrouwen op arbeidsactieve leeftijd. Een jonge langst-levende moest vaak kiezen tussen het overlevingspensioen en een volwaardige job, omdat de combinatie niet moge-lijk was. Het was dan ook aangewezen de toekenning van het overlevingspensioen beneden een bepaalde leeftijds-grens te hervormen, om zo de inactiviteitsval te dichten. De hervorming moest wel voldoende selectief te zijn, zo-dat gerechtigden die niet geconfronteerd worden met een inactiviteitsval hun rechten behouden. Slechts 13,77% van de overlevingspensioenen in het overheidsstelsel worden betaald aan gerechtigden op beroepsactieve leeftijd (18-64 jaar). Slechts 1,76% of 1598 pensioenen gaan naar gerech-tigden jonger dan 50 jaar.

Schorsing

Bij overlijdens vanaf 1 januari 2015 wordt het overlevings-pensioen geschorst wanneer de gerechtigde jonger is dan een bepaalde leeftijd. Aanvankelijk is dat vanaf 45 jaar. Die leeftijd wordt jaarlijks opgetrokken met zes maanden tot 50 jaar in 2025. De schorsing geldt tot het ogenblik waarop men gerechtigd is op een rustpensioen of tot de leeftijd van

65 jaar. Wanneer men zelf met pensioen is, stopt de schor-sing van het overlevingspensioen en ontstaat de mogelijk-heid om het te cumuleren met het eigen rustpensioen.

Overgangsuitkering

Bij de schorsing van het overlevingspensioen verwerft men het recht op een overgangsuitkering. Het bedrag van de overgangsuitkering is gelijk aan het overlevingspensioen. De aanvraag moet gebeuren binnen de twaalf maanden na het overlijden. De overgangsuitkering kan onbeperkt gecu-muleerd worden met beroepsinkomsten, sociale uitkerin-gen of een pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid. De overgangsuitkering wordt toegekend gedurende 12 maanden of 24 maanden bij kinderlast. Na de periode ge-dekt door de overgangsuitkering verwerft wie werkloos is het recht op werkloosheidsuitkeringen. Wie een pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid ontvangt, verwerft op-nieuw het recht op het overlevingspensioen.

Xavier Martin wint fotowedstrijd ACV-Transcom

ACV-Transcom organiseerde een fotowedstrijd voor het personeel, die gewonnen werd door Xavier Martin. Zijn foto kreeg op de personeelsuitstap de meeste stemmen.

De foto van Xavier Martin, medewerker Chemins de Fer Brussel, haalde het nipt van die van Ivan Geerts, délégué Haven van Antwerpen. Xavier krijgt een mooi geschenk.De andere genomineerden hoeven niet te treuren, want hun foto’s worden ingekaderd en krijgen een speciale plaats op de hoofdzetel in Brussel. Benieuwd naar de foto’s van Xavier Martin en Ivan Geerts ? Kijk eens op de cover!

Page 6: Transcom-Info juni-juli-augustus 2014

D e m o e d e r d e r v e r k i e z i n g e n

S p o o r w e g e n

De stembrieven zijn geteld en de verkiezingspotloden en stemcomputers verdwijnen in het beste geval voor 5 jaar. De eerste gesprekken zijn opgestart en tegen het ver-schijnen van deze editie zijn waarschijnlijk al de eerste regeringen gevormd.

In Vlaanderen willen N-VA en CD&V samen regeren. Maar hoe denken beide partijen over het openbaar vervoer? We hebben hieronder hun verkiezingsprogramma over dat the-ma kort samengevat.

Privatisering

De N-VA voorziet dat de overheid enkel nog de randvoor-waarden voor het openbaar vervoer schept. Concreet moet de exploitatie gebeuren door andere spelers. Dit is een privatisering van het openbaar vervoer. De deelstaten krij-gen een beslissende stem in de investeringspolitiek van de NMBS. De regionalisering van de spoorwegen voorziet in een tariefdifferentiatie volgens afstand of regio.

CD&V wil het aanbod van het openbaar vervoer versterken met gerichte uitbreidingen, wil bijkomende tramverbindin-gen in de GEN-zone en is pro een mobiliteitsbudget. CD&V wil een structureel overleg tussen gewestelijke maat-schappijen en NMBS om te komen tot een betere afstem-ming van alle modi. Tot slot wil ze ook een doorgedreven tarief- en ticketintegratie.

14 miljard besparen

Hoewel op het ogenblik van het schrijven van dit artikel de besprekingen voor een federaal regeerakkoord nog niet zijn opgestart, wordt het voor de Belgische Spoorwegen opnieuw een regeringsverklaring waarbij er ongetwijfeld een aantal maatregelen zullen worden vooropgesteld voor de vennoot-schappen. In het kader van de komende regeringsbesparin-gen zullen het geen rooskleurige beslissingen worden. Luc Coene van de Nationale Bank van België verklaarde immers al dat de komende 4 jaar 14 miljard euro moet bespaard wor-den. We waarschuwen hierbij dat het spoorwegpersoneel niet zal toelaten dat de pas geherstructureerde spoorweg-groep terug zwaar wordt aangepakt !

Beheerscontract

Een nieuw beheerscontract moet worden opgemaakt. Het is noodzakelijk om een aantal elementen in het beheers-contract op een ander wijze in te vullen. We denken hierbij aan het aftoppen van de prijsverhogingen.

Zo rekent de NMBS dit jaar op 1,3 miljoen euro minder in-komsten omdat het de tarieven niet in lijn met de inflatie mocht verhogen. Dat komt omdat de treinen vorig jaar te veel vertraging maakten. In het beheerscontract van de NMBS staat immers dat de maatschappij de gezondheidsin-dex of inflatie alléén volgt als de streefdoelen inzake stipt-heid gehaald worden. In 2013 werd de drempel van 92% niet gehaald, dus mochten de tarieven niet maximaal stijgen.

Deze prijsbeperkingen hebben een cumulerend effect. Dit is een onhoudbare toestand. Daarenboven moet er jaar-lijks een compensatie worden uitbetaald aan de reizigers die vertraging hebben opgelopen. Voor 2013 bedraagt de compensatie 1,6 miljoen euro. Op het internet hebben de reizigers zich dusdanig georganiseerd om de compensatie maximaal te verkrijgen. Dit alles zal leiden tot besparingen op het personeel en het ontwikkelen van een meer ‘asser-tieve’ prijzenpolitiek.

Al geruime tijd zegt de heer Cornu, Gedelegeerd Bestuur-der van de NMBS, dat de kostprijs van de vervoerbewijzen in België tot de goedkoopste van Europa behoren. Ook hier heeft de politiek de sleutel in handen. Het was een beslis-sing van de opeenvolgende federale regeringen om het aandeel van de reizigers in de kostendekking laag te hou-den en het resterende bedrag in de vorm van een hoge do-tatie bij te passen. Indien aan dit principe geraakt wordt, zal dit zware gevolgen hebben. Het personeel en de reiziger zijn bij deze gewaarschuwd !

Page 7: Transcom-Info juni-juli-augustus 2014

N i e u w s u i t d e N a t i o n a l e P a r i t a i r e

S u b c o m m i s s i e

7

Toegangsvoorwaarden tot de graad van gespecialiseerd veiligheidsbediende

Volgens de bepalingen van het ARPS – Bundel 501 – Titel III – Deel III is de betrekking van gespecialiseerd veiligheidsbediende toegankelijk, hetzij op aanvraag aan de politieofficieren, hetzij door een openbare proef.Voortaan zal de betrekking van gespecialiseerd veiligheidsbediende eveneens toegankelijk gemaakt worden door middel van een gesloten proef die voorbehouden is voor de statutaire veiligheidsbedienden.De toegangsvoorwaarden tot de graad van gespecialiseerd veiligheidsbediende zouden in die zin worden aangepast.

Organisatie van een speciale proef voor de toegang tot de statutaire betrekking van schilder

Een speciale proef voor de toegang tot de statutaire betrekking van schilder werd aangekondigd met de berichten 45 en 152 H-HR/2013. Deze proef was enkel toegankelijk voor de tijdelijke schilders; de contractuele schilders hebben er niet kunnen aan deelnemen.Er wordt voorgesteld een nieuwe speciale proef te organiseren die toegang geeft tot de statutaire betrekking van schilder waaraan alle niet-statutaire schilders zouden kunnen deelnemen, t.t.z. zowel de tijdelijke schilders als de contractuele schilders voor zover zij voldoen aan de algemene voorwaarden wat de aanneming betreft voorzien in het Statuut van het personeel.

Verlenging van de geldigheidstermijn van de proef van onderstationschef “reizigers” aangekondigd met het bericht 105 H-HR/2007

Bericht 96 H-HR 2014 voorzag een verlenging van de geldigheidstermijn tot 30.06.2014 van de proeven van onderstationschef “reizigers” en adjunct onderstationschef “reizigers” aangekondigd door bericht 105 H-HR/2007.Voor zover er nog laureaten zijn van onderstationschef “reizigers” en adjunct onderstationschef “reizigers” die nog niet konden aangesteld worden, wordt er voorgesteld de geldigheid van deze proef met nog 6 maanden te verlengen. De geldigheidstermijn van de proef van onderstationschef

“reizigers” en adjunct onderstationschef “reizigers” aangekondigd door bericht 105 H-HR/2007 zou dus verlengd worden tot 31.12.2014.

Onderhoud en dagelijkse schoonmaak van stations en onbewaakte stopplaatsen (B-ST)

Voor de uitvoering van het onderhoud en de dagelijkse schoonmaak van de stations en de onbewaakte stopplaatsen wenst de directie B-Stations beroep te doen op statutaire personeelsleden die wegens hun gezondheidstoestand ongeschikt zijn verklaard voor hun normale functie en op statutaire personeelsleden die beschikbaar zijn geworden.

Procedure1. De directie B-Stations bepaalt de behoeftes en maakt de taakomschrijvingen op van de specifieke betrekkingen die daarvoor in aanmerking komen.2. Een lijst met al het ongeschikt en beschikbaar personeel wordt opgesteld.3. Het ongeschikt en beschikbaar personeel wordt rechtstreeks geraadpleegd. Bij deze raadpleging worden zij ingelicht over:• de taakomschrijvingen;• de werkroosters;• de werkzetels waar dergelijke jobs zijn;• …4. De kandidaten kunnen zelf een keuze maken. Hoe meer keuzes ze maken, hoe groter de kans op een nieuwe tewerkstelling. Ingeval zij zelf geen keuze maken heeft HR Rail het recht om te beslissen voor welke job en welke werkzetel(s) zij in aanmerking komen.

De kandidaten worden bovendien enkel geraadpleegd voor de mogelijkheden die er zijn binnen het district waarin zij benuttigd zijn. Evenwel, voor zij die dit wensen, kunnen zij zich ook kandidaat stellen voor een tewerkstelling buiten hun eigen district.

De doelstelling is om in dit kader een maximum aan wederbenuttigingen te kunnen bereiken.

Page 8: Transcom-Info juni-juli-augustus 2014

Z e k e r h e i d v o o r r i j -d e n d p e r s o n e e l m e t g e m e n g d e l o o p b a a n

Eindelijk heeft de onzekerheid baan moeten ruimen voor opluchting. Eerst was er op 8 mei 2014 het arrest van het Grondwettelijk Hof, dat onze interpretatie bevestigde. Wij hebben immers altijd gezegd dat de nieuwe pensi-oenwetgeving (2011-2012) niets wijzigde aan de prefe-rentiële pensioenberekening van het rijdend personeel. Ook niet voor het rijdend personeel met een gemengde loopbaan. Vanuit HR-Rail ontvingen we echter geruchten dat men toch eerst aan PDOS, de pensioendienst voor de overheidssector, nog een advies wou vragen. Begin juni publiceerde HR-Rail dan eindelijk dat PDOS had bevestigd dat de interpretatie van het Grondwettelijke Hof voor het geheel van het betrokken personeel van toepassing is en dat er dus geen onzekerheid meer was in dat verband.

Voor ACV-Transcom was dit een opsteker omdat we, over-tuigd van ons gelijk, als enige vakbondsorganisatie zelf een verzoek tot vernietiging indienden bij het Grondwettelijk Hof.De wet van 13 december 2012 is immers duidelijk: “Het eer-ste lid (algemene regel die voorzag in een verhoging van de pensioenleeftijd tot 62 jaar, nvdr) doet geen afbreuk aan de voorwaarden inzake duur van de diensten en aan de pre-ferentiële leeftijdsgrenzen van de oppensioenstelling be-paald voor het rijdend personeel van de NMBS-Holding.” Minister van Pensioenen Alexander De Croo meende echter in een voorbeeld in de memorie van toelichting bij de wet van 13 december 2012 te kunnen lezen dat ie-mand zijn loopbaan als rijdend personeelslid moest beëindigen om te kunnen genieten van de preferenti-ele berekening. We hebben nooit een antwoord gekre-gen op onze brief waarin we hem in het ongelijk stelden. Zijn interpretatie had als pervers gevolg dat iemand van 55 jaar met 29 jaar rijdende diensten en overstapt naar een se-dentaire loopbaan, plots tot minstens 60 jaar moet verder werken, terwijl hij tot nu wel op 55 jaar en twee maanden zou kunnen op pensioen gaan, mits aan de voorwaarde van de gemengde loopbaan van 30 jaar sedentaire en rijdende diensten wordt voldaan. De Croo besliste dus dat iemand zijn recht op een loopbaanverkorting van 4 jaar en 10 maan-den van de ene dag op de andere dag verloor.Het is jammer vast te moeten stellen hoe ver de Open-Vld Minister wou gaan om zo veel mogelijk mensen aan het

werk te houden. Het is eveneens betreurenswaardig om te moeten concluderen dat het de andere meerderheidspar-tijen aan politieke moed ontbrak om hem hierop te wijzen. Maar ook de toenmalige Holding-directie H-HR gaat niet vrijuit. Na een poging om de medisch ongeschikten te vrijwaren in een brief aan PDOS, ging H-HR zich immers verschuilen achter het antwoord dat ze kreeg van de Mi-nister van Pensioenen. Door de slaafse navolging van zijn redenering bleef een deel van het rijdend personeel gedurende maanden in de kou staan. Gezien het recente arrest, was dit een pijnlijke uitschuiver. We hadden meer overtuigings- en daadkracht van de directie verwacht. De enige oplossing die ons dus nog restte, was om een pro-cedure bij het Grondwettelijk Hof te starten. Tot 6 maanden na de publicatie van de wet, kan immers een beroep tot nie-tigverklaring worden ingediend. Eind juni 2013 hebben we dat, samen met een lid van ons, als enige vakbond gedaan. Na 11 maanden van onzekerheid lezen we in het arrest dat de wet niet in die zin kan worden geïnterpreteerd dat zij de verplichting oplegt dat iemand tot de categorie van het rij-dend personeel van de NMBS dient te behoren op het ogen-blik van de opening van het recht op een vervroegd pensi-oen.

S p o o r w e g e n

Wat zijn de preferentiële regels die voor het per-soneel met rijdende diensten toepasselijk zijn?

• De personeelsleden die ten minste 30 jaar werkelijke rijdiensten volbrachten, mogen met pensioen vertrekken vanaf de leeftijd van 55 jaar, ongeacht hun graad op het ein-de van hun loopbaan. • De personeelsleden die deze voorwaarden niet vervullen maar tot het rijdend personeel behoren of hebben behoord, mogen hun pensioen aanvragen op een leeftijd vastgesteld tussen 55 en 60 jaar naar rata van hun werkelijke rijdende diensten en sedentaire diensten die in totaal ten minste 30 jaar werkelijke diensten moeten bedragen. Met andere woorden, om de datum van de opruststelling te berekenen wordt de leeftijd van 60 jaar met één maand per volledig semester rijdende diensten vervroegd, op voorwaarde dat de loopbaan ten minste 30 dienstjaren telt.

Page 9: Transcom-Info juni-juli-augustus 2014

S t a n d v a n z a k e n v i e r d e

s p o o r w e g p a k k e t

Nadat het Europees Parlement op 26 februari in een eerste lezing het vierde spoorwegpakket had goedgekeurd, kwam de Europese Raad aan zet. Terwijl de Europese Commissie had gehoopt dat de Raad het pakket in zijn geheel zou behandelen, klonk de stem van de spoorwegoperatoren om eerst de techni-sche pijler te behandelen almaar luider. De Raad van transport-ministers was blijkbaar ook te vinden voor deze laatste piste en bereikte op 5 juni een akkoord over het technisch luik van het vierde spoorwegpakket met onder meer de ontwerprichtlijnen inzake interoperabiliteit en veiligheid van de Europese spoor-wegen en een ontwerp van verordening betreffende het Euro-pees Spoorwegagentschap. De technische pijler versterkt ondermeer het Europese spoor-wegagentschap ERA met de bedoeling om zowel de veiligheid van het spoor als de regels in het spoorwegverkeer te unifor-miseren. Nu bestaan er nog 11.000 nationale regels in de lid-staten van de EU met betrekking op vergunningen van rollend materiaal en op de veiligheidscertificaten voor spoorwegon-dernemingen. Het voorstel om vergunningen en veiligheidscer-tificaten door het Europese spoorwegagentschap te laten uit-reiken zou deze administratieve belasting drastisch inperken. De Raad van transportministers zal nu de discussies omtrent de politieke pijler (marktopening, openbare dienstcontracten, structuur van spoorwegondernemingen) opstarten, maar ver-wacht wordt dat die nog de rest van 2014 in beslag zullen ne-men. Nadat in de Raad een politiek akkoord bereikt wordt, kun-nen de discussies met het Europees Parlement van start gaan. Dit Europees Parlement zal er trouwens anders uitzien dan het Parlement dat op 26 februari al over de voorstellen stemde. Zo zal onze contactpersoon en rapporteur van een van de zes voorstellen uit het spoorwegpakket, Mathieu Grosch, wegens pensioen niet meer zetelen en behaalde de andere Belgische rapporteur Saïd El Khadraoui net niet genoeg stemmen om een zitje in het Parlement te bemachtigen. Ook de verhoudin-gen liggen anders. Ondanks fors verlies behouden de drie grote Europese fracties (EVP, socialisten en liberalen) een meerder-heid van 62%. Dit is een heel stuk minder dan vorige legislatuur, en daarvan zijn de Eurosceptische partijen de oorzaak. Het FN in Frankrijk, de Ukip in Groot-Brittannië en het uiters-linkse Syriza in Griekenland werden in hun land immers de grootste partij. Het resultaat is een meer gefragmenteerd Europees Parlement. Of het nog dezelfde mening over het vierde spoor-wegpakket heeft, zullen we dan ook moeten afwachten.

9

Verkooppersoneel maakt zich zorgen over toekomst

Door de plaatsing van 740 verkoopautomaten in 555 stations en stopplaatsen zullen er steeds minder tickets gekocht worden aan de loketten. In het laatste trimester van 2013 kochten reizigers immers al 1 op de 6 tickets via de nieuwe ticketautomaten. Maar hoe moet het verder met het personeel?

De verschuiving van loket naar automaat wordt op het terrein actief aangemoedigd door de inzet van stewards die de reiziger moeten stimuleren om zijn vervoerbewijs aan te kopen via de automaten en niet via het loket. Maar ook andere distributiekanalen zoals internet en smartphone hebben een belangrijke impact.Wij stellen vast dat in deze context de directie ondertussen al bepaalde prestaties niet meer opstelt. Het personeel is niet naïef en stelt zich vragen over z’n verdere toekomst bij de NMBS.Op 22 mei vond een Paritaire Werkgroep plaats die ons antwoorden moest bieden op onze vragen:• Welke strategische opties m.b.t. tot de verkoop en de distributie stelt de nieuwe directie Sales & Marketing voorop?• Welke concrete gevolgen zal dit hebben voor het verkooppersoneel (personeelsbezetting in totaliteit, personeelsbezetting tijdens prestaties waaraan verschillende toelagen zijn gekoppeld, en de gevolgen voor de berekening van de verkooptoelage en de kasvergoeding)?• Welke toekomstperspectieven zijn er voor de loketbedienden?Concrete antwoorden vanwege Marketing & Sales konden nog niet gegeven worden. Marketing & Sales toonde begrip en is zich bewust van de ongerustheid van het personeel. Vandaag wordt echter gewacht op de nieuwe Directeur-Generaal van Sales & Marketing die zijn functie zal opnemen op 1 juli en zich vervolgens nog moet inwerken. Men heeft 6 maanden de tijd gevraagd.Voor ACV-Transcom was deze tijdspanne onaanvaardbaar. We hebben geëist dat:• alle aanpassingen aan prestaties worden stopgezet zolang de verdere toekomst van het verkooppersoneel niet is uitgeklaard;• de directie Marketing & Sales zijn verantwoordelijkheid moet opnemen en moet communiceren naar het personeel m.b.t. de terechte ongerustheid;• de problematiek overlegd moet worden in de Nationale Paritaire Subcommissie.

ACV-Transcom zal niet nalaten het personeel te informeren over de verdere stappen in dit dossier.

Page 10: Transcom-Info juni-juli-augustus 2014

ACV-Transcom diende stakingsaanzeggingen in bij de federale overheid en bij Belgocontrol. Verschillende be-langrijke dossiers geraken maar niet opgelost. Die dos-siers zijn van belang zijn voor de toekomst en de werking van Belgocontrol én zijn medewerkers.

De dossiers die niet opgelost geraken zijn divers: er is de problematiek van de opleidingen, vorming, personeelsbe-zettingen, het onderhoud en werking van systemen (zoals het Eurocat systeem), de regeling disponibiliteit voor de verkeersleiding, de veelvuldige wijzigingen in procedures en politieke inmenging, enzovoort. Bovendien ligt de be-sparingsdrang van het Single European Sky project aan de basis van heel wat van de huidige problemen.

Single European Sky

Momenteel loopt de voorbereidende fase van Single Eu-ropean Sky. In deze fase moet België zijn indicatoren voor de volgende 5 jaren (de tweede referentieperiode) bepalen en de verplichte samenwerking opstarten tussen de nati-onale verkeersleidingscentra van Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en MUAC in de zg. FABEC (Functional Airspace Block Europe Central).De federale overheid haspelde dit punt snel af op een pa-ritair comité van Belgocontrol op 6 juni, in de hoop zich er makkelijk vanaf te maken van de ‘consultatie’ van de vak-bonden. ACV-Transcom blokte dit radicaal af en stuurde de vertegenwoordigers van de federale overheid terug. ACV-Transcom heeft sterke argumenten: de federale overheid volgt zelfs de minimale afspraken niet die de Europese Commissie hierover bepaalde. We kregen gedeeltelijke en gefilterde informatie. We hebben het recht om alle ade-quate informatie 3 weken voor de formele consultatie te ontvangen. De Belgische overheid trad zelfs deze basisbe-ginselen met de voeten!

Besparingen Belgocontrol

We hebben het dan nog niet over de kern van de zaak gehad: de besparingen die de Belgische overheid Belgocontrol voor de volgende 5 jaren wenst op te leggen. Het plan moet eind juni bij de Europese Commissie liggen. Uit de informa-

tie die we ondertussen ontvingen, blijkt dat net zoals in de eerste periode (2012-2014) België heiliger wil zijn dan de paus. België was in deze eerste periode het enige land dan als een volgzame slaaf alles blindelings implementeerde ten koste van haar eigen ‘bedrijf’ (Belgocontrol) en het per-soneel. Deze volgzame lijn wil men doortrekken. Kregen Belgocontrol en België in de afgelopen periode hiervoor een beloning? Neen. Werd dit mee in rekening gebracht dat België één van de beste leerlingen was? Neen, integendeel.

Daling dienstverlening en veiligheid

ACV-Transcom voerde eind januari 2014 nog een actie te-gen de onrealistische besparingen en liberaliseringsdrang die de Europese Commissie en de Belgische overheid wil-len opleggen in het kader van het zogenaamde ‘éénge-maakte Europese luchtruim’. Sinds 2012 moest Belgocon-trol, samen met haar buitenlandse tegenhangers, jaarlijks 3,5% besparen in de eerste referentieperiode. De Europese Commissie besloot dan ook om de komende 5 jaren een be-sparing van 3,2% per jaar naar voren te schuiven.Deze blinde kostenbesparingen zal ten koste gaan van de kwaliteit van de dienstverlening én van de veiligheid. Aan-wervingen en investeringen werden reeds bevroren met nefaste gevolgen voor de werkomstandigheden. Verdere besparing zal gepaard gaan met grote sociale onrust en met personeelsinkrimpingen bij de verkeersleiders, tech-

S t a k i n g s a c t i e s B e l g o c o n t r o l

m o g e l i j k v a n a f 2 5 j u n i

M o b i l i t e i t

Page 11: Transcom-Info juni-juli-augustus 2014

nici en ondersteunende diensten. Belgocontrol mocht dit de laatste jaren al ondervinden

Dubbele stakingsaanzegging

Deze dossiers hangen onderling allemaal samen. Daartoe diende ACV-Transcom dan ook een dubbele stakingsaan-zegging in: eentje op niveau van Belgocontrol en eentje op niveau van de federale overheid. Op niveau van Belgo-control zijn de verzoeningsgesprekken om tot oplossingen te komen reeds gestart. De federale overheid blijkt nog steeds te denken dat ACV-Transcom dit als een spelletje

bekijkt, men contacteerde ons nog niet voor een gesprek hierover.

Indien voor onze dossiers geen deftig resultaat is bekomen, kunnen we vanaf 25 juni eerstkomend acties ontplooien op het volledige Belgische luchtruim. Intern bekijken we deze week wanneer welke acties zullen plaatsvinden (indien no-dig). ACV-Transcom zal niet vanop de zijlijn toestaan dat de veiligheid van het luchtverkeer en passagiers in het ge-drang worden gebracht in ruil voor een ‘goed’ rapport van Europa!

1 1

Thumbs down bij DHL Aviation

Net zoals in heel wat andere bedrijven op de luchthaven van Zaventem kleefden de werknemers van DHL Aviation op 28 april gretig stickers. Hiermee brachten ze de stijgende onveiligheid op de werkvloer onder de aandacht.Het bedrijf kwam onlangs in de pers toen de Chinese panda’s hun natuurlijke thuis inruilden voor ons land. Op de foto’s en beelden die verschenen, was duidelijk te zien dat de DHL-medewerkers over nieuwe arbeidskledij beschikten. Niet geheel toevallig kregen de medewerkers deze kledij speciaal voor die gelegenheid. Zelfs managers die zichzelf anders nooit op de tarmac tonen, kregen een nieuw ‘pak’ aangemeten. De ironische kant van de zaak is dat de interne procedure om versleten arbeidskledij in te ruilen steeds complexer wordt. Zo is er ’s nachts of in het weekend geen stockbeheerder en moeten werknemers binnen de kantooruren hun aanvraag te doen. Daarnaast worden meerdere afgesproken regels met de voeten getreden. Zo is er een regel dat er niet met een borstel mag gekeerd worden (terwijl dat toch gebeurt). Zelfs met fotomateriaal als bewijs, weigert de directie het probleem te erkennen.

Nat tapijtBij de veiligheidspost moeten werknemers verplicht hun schoenen uitdoen en via een nat tapijt door de screening te gaan. Nieuwe werkmiddelen en machines worden zonder indienstellingsbewijs in gebruik genomen en de rapportering van arbeidsongevallen laat te wensen over. De uitleg van de directie is duidelijk: “een minimale investering in de oude gebouwen, in afwachting van een nieuw magazijn”. Wanneer dat nieuwe magazijn er komt is nog onduidelijk, maar ondertussen stapelen de risico’s zich op. ACV-Transcom is sterk vertegenwoordigd op de werkvloer. De militanten zetten zich dagelijks in om oplossingen te vinden en voorstellen te doen zodat iedereen veilig en gezond kan werken.

Page 12: Transcom-Info juni-juli-augustus 2014

D i a m a n t

U i t b e t a l i n g v a n h e t z o m e r v a k a n t i e g e l d

Heb je als arbeider recht op vakantiegeld, maar heb je niets gekregen op 14 juli 2014? Laat dan zo snel mogelijk iets weten aan het ACV-secretariaat.Geef je naam en voornaam, juist en volledig adres (huisnummer niet vergeten en gebeurlijk het oude adres vermelden) en rijksregisternummer door aan:ACV-Transcom [email protected] - 02 549 11 07

Gelijkgestelde dagen

De juistheid van het aantal gelijkgestelde dagen arbeidsonderbreking wordt bevestigd : 1. voor arbeidsongevallen, beroepsziekte, ziekte, moederschapsrust, vaderschapsverlof, adoptieverlof, gewoon ongeval, stopzetting van de arbeid ingevolge het opleggen van profylactisch verlof en moederschapsbescherming, door het verzekeringsorganisme;

2. voor burgerplichten, syndicale verplichtingen, cursussen, studiedagen, werkstaking, uitoefening van een openbaar mandaat, door het secretariaat of de griffie van het organisme, de instelling, het rechtscollege of de betrokken vakvereniging;

3. voor uitsluiting (lock-out), door de werkgever;

4. voor werkloosheid wegens staking, verlofdagen voor verpleegzorg, door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;

5. voor de schorsing van de arbeidsovereenkomst krachtens artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (economische werkloosheid), door de werkgever.

Om van deze voordelen te kunnen genieten, dienen de arbeiders aan de wettelijke bepalingen te voldoen.

Als nieuweling geen recht op 4 weken betaalde vakantie? Toch wel!

De arbeiders die in 2013 voor de eerste keer een arbeidsovereenkomst aangingen en geen recht hebben op 4 weken betaalde vakantie, kunnen van een bijkomende vakantie genieten op voorwaarde dat : • zij nog geen 25 jaar oud zijn op het einde van het vakantiedienstjaar;• zij in de loop van het vakantiedienstjaar hun studies of leertijd (industriële leerovereenkomst) hebben beëindigd;•zij na het beëindigen van hun studies of leertijd, in de loop van het vakantiedienstjaar, minimum één maand als loontrekkende door één of meerdere arbeidsovereenkomsten verbonden zijn.

De arbeiders die menen recht te hebben op die vergoeding, moeten daarvoor een bijzonder formulier (C103 jeugdvakantie) aanvragen op het secretariaat van ACV-Transcom of in een ACV-dienstencentrum in uw buurt.

Page 13: Transcom-Info juni-juli-augustus 2014

1 3

V a k a n t i e - , f e e s t - e n r u s t d a g e n 2 0 1 5

De regeling vakantie-, feest- en rustdagen 2015 is unaniem goedgekeurd in de plenaire vergadering van het Paritair Comité Diamant van 10 juni 2014.

Zomervakantie:

Vanaf maandag 03/08/’15 tot en met vrijdag 21/08/‘15 = 15 dagenMits aanvraag aan het Paritair Comité voor de diamantnijverheid vóór 31/12/‘14 kan de 3de vakantieweek (17/08/‘15 tot en met 21/08/‘15) verplaatst worden naar (27/07/‘15 tot en met 31/07/‘15).

Wintervakantie:

Eerste wintervakantiedag: vrijdag 15/05/‘15en vanaf maandag 28/12/‘15 tot en met donderdag 31/12/‘15 = 4 dagen

Feestdagen en vervangdagen

Donderdag 01/01/2015 NieuwjaarVrijdag 02/01/2015 Vervangdag voor zondag 1/11/2015Maandag 06/04/2015 2de PaasdagVrijdag 01/05/2015 Feest van de Arbeid

Donderdag 14/05/2015 O.H. HemelvaartdagVrijdag 15/05/2015 eerste wintervakantiedagMaandag 25/05/2015 2de PinksterdagMaandag 29/06/2015 HH Petrus & Paulus Maandag 20/07/2015 5de rustdagDinsdag 21/07/2015 Nationale FeestdagZondag 01/11/2015 Allerheiligen vervangen door vrijdag 02/01/2015Woensdag 11/11/2015 WapenstilstandVrijdag 25/12/2015 Kerstmis

Rustdagen1 snipperdag vrij te kiezenVan dinsdag 07/04/2015 tot en met vrijdag 10/04/2015 = 4 dagen5de rustdag te nemen op maandag 20/07/2015Diamantbewerkers die recht hebben op 5 rustdagen: 7, 8, 9, 10 april + 20/07/2015 Diamantbewerkers die recht hebben op 4 rustdagen: 7, 8, 9, 10 april 2015Diamantbewerkers die recht hebben op 3 rustdagen: 7, 8, 9 april 2015 Diamantbewerkers die recht hebben op 2 rustdagen: 7, 8 april 2015Diamantbewerkers die recht hebben op 1 rustdag: 7 april 2015

ACV-Transcom Diamant is verhuisd!

Op 16 juni heeft ons secretariaat van de belangengroep Diamant zijn intrek genomen

in haar nieuwe locatie.

Voortaan kan je dus terecht bij ACV-Transcom/Diamant in de Vestingstraat 13 bus 1.1

te 2018 Antwerpen!

Page 14: Transcom-Info juni-juli-augustus 2014

C u l t u u r

S t a n d v a n z a k e n 5 t h e m a ’ s

Hieronder volgt een tussentijdse stand van zaken over de actieaanzegging van de 5 thema’s. Welke resultaten zijn er na de personeelsvergadering geboekt?

ACV VRT heeft op 3 maart een actie-aanzegging ingediend over het misbruik van de mobiliteitsprocedure voor VRT-collega’s binnen het eigen huis. De andere VRT-vakbonden ACOD en VSOA zijn ons gevolgd met nog 4 thema’s: tewerk-stelling en werkdruk, nieuw loonbeleid, hospitalisatiever-zekering en arbeidsbeleving. Op de personeelsvergadering van 3 april hebben we beloofd om over de onderhandelin-gen met de VRT-directie te rapporteren. Welke directie-voorstellen liggen er op tafel? We overlopen de actie-aan-zegging per thema. Mobiliteitsprocedure

De directievoorstellen hierover gaan de goede kant op. De directie belooft om in de toekomst de afgesproken proce-dures correct toe te passen. Ze beloven ook de HR business partners en de leidinggevenden te coachen en samen met de vakbonden een lijst van do’s en don’ts op te stellen. De directie gaat in op de vraag voor een naamsverandering van het stigmatiserende ‘traject disfunctioneren’.Een personeelsbuffer bovenop het contingent moet een oplossing bieden voor vele gevallen van mobiliteit die nu door het strakke contingentbeleid geen oplossing kennen. We doen ons best om de gevraagde buffer uit te breiden tot een werkbare grootte.  Op het sociaal overleg krijgen we de gevraagde maandelijkse rapportering van alle interne

mobiliteit. De bekomen rapportering zal ons helpen om de werking van de procedure en de grootte van deze buffer te evalueren. Tewerkstelling en werkdruk

De laatste weken hebben we van de verschillende algeme-ne directies een overzicht van de maatregelen gekregen: een duidelijker inzicht in de managementstructuren, struc-turele uitzendkrachten en eventuele andere vormen van te-werkstelling. Door 11 uitzendkrachten een contract van on-bepaalde duur te geven klokken we af op een cijfer van 2297 voltijdse equivalenten (VTE). Deze positieve maatregel op het gebied van vaste tewerkstelling is evenwel geen oplos-sing voor de hoge werkdruk die veel collega’s ondervinden.De manier om de werkdruk bij VRT onder controle te hou-den is volgens de directie schrappen in aanbod. De directie wil met dit voorstel klaar zijn voor het zomerreces. Minder radio, TV en online-inhoud maken met dezelfde mensen lijkt op het eerste gezicht aanlokkelijk om de werkdruk te verminderen. Dit is wel een gevaarlijk tweesnijdend zwaard op het gebied van tewerkstelling waar we de gevolgen goed van moeten inschatten. We mogen niet in een valkuil trap-pen.Nog af te spreken uitstroom wordt gecompenseerd met een instroom van jonge medewerkers die een ‘digitaal profiel’ hebben. VRT mag hierbij het potentieel van intern talent niet over het hoofd zien en moet volop inzetten op opleiding en ontwikkeling van de eigen VRT-medewerkers. 

Page 15: Transcom-Info juni-juli-augustus 2014

1 5

Nieuw loonbeleid

Vooreerst willen we even aanstippen dat de jaarlijkse op-slagen, zoals afgesproken in het Sectoraal Akkoord 2013-2016, in mei zijn uitbetaald.We moeten echter benadrukken dat de vakbonden een jaar geleden een voorstel van barema’s op de onderhan-delingstafel hebben gelegd. Sindsdien heeft de directie in dit dossier geen initiatief meer genomen. Leek de directie eerst mee te gaan in de vraag naar een op barema’s geba-seerd loonbeleid, dan stelt ze nu alles in vraag. Criteria, positionering, instrumenten, procedures, differentiëren, flexibiliteit en woon-werkverkeer: rond dit hele pakket wil de directie nog met voorstellen komen. We hopen dat er voor eind juni een visie uitgewerkt is als start voor een on-derhandeling. Het koppelen van dit dossier aan een nieuwe visie op functies en aan een nieuw werkreglement, zoals de directie het wil, zal dit niet gemakkelijker maken. Resulta-ten boeken wordt dan bijna onmogelijk. We willen niet dat alle grote dossiers aan elkaar worden gekoppeld. Hospitalisatieverzekering

Zoals reeds aangekondigd is de terugbetaling van de fran-chise aan de VRT-medewerkers rond. We mogen dit zeker positief noemen. Ook voor de franchise van de nevenver-zekerden is een oplossing in de maak. We hopen hier later positief nieuws over te kunnen melden.ACV VRT blijft hameren op het belang van een goede derde-betalersregeling. Voorbeelden uit de praktijk sterken ons

in de overtuiging dat dit geen luxe is maar een bittere nood-zaak. De directie voert gesprekken maar er is nog geen concreet resultaat. Negatieve arbeidsbeleving

Voor ACV VRT is het belangrijk dat de directie erkent dat heel veel collega’s de werksfeer op de VRT slecht vinden. De directie bevestigt dat de besluiten van de representa-tieve werkgroep werkbeleving ernstig zullen worden geno-men. De werkgroep krijgt de tijd, de middelen en de men-sen om concrete oplossingen voor dit prangende probleem te formuleren. Een ernstige diagnose van wat er fout loopt qua arbeidsbeleving is de beste manier om tot een gedra-gen en uitvoerbaar actieplan te komen. De voorstellen van de CEO a.i. Willy Wijnants kunnen als ruggensteun dienen. Wat kunnen we besluiten?

Op de personeelsvergadering hebben we gezegd dat het resultaat tot dan toe eerder lauw was. Op dit moment is het nog steeds een combinatie van warm en koud blazen. Op het vlak van mobiliteit, tewerkstelling en hospitalisa-tieverzekering zijn er resultaten geboekt. Op het vlak van arbeidsbeleving en loonbeleid staan we nog maar aan het begin. We voelen dat er goede wil is maar voor een globaal bilan over de 5 actiethema’s is het nog veel te vroeg. Er is voor de zomervakantie nog veel werk aan de winkel om tot een principeakkoord te komen!

Page 16: Transcom-Info juni-juli-augustus 2014

N i e u w s u i t h e t P a r i t a i r S u b c o m i t é

M S O

Lokale mobiliteit (Terkeuzestelling van de diensten)

Ingevolge een verkeerde interpretatie van de reglemente-ring aangaande de lokale mobiliteit, met name van het ar-tikel 24 van het uitvoeringsreglement inzake de mobiliteit, werden in verschillende Mailcentra 2 of 3 werken van loka-le mobiliteit georganiseerd in enkele maanden tijd. Daarom is een rechtzetting van de interpretatie van dit artikel 24 noodzakelijk.De formele teksten aangaande de lokale mobiliteit werden laatst gewijzigd in de context van de Nieuwe Netwerkstruc-tuur (NNS) toen het MSO-netwerk werd gestructureerd rond 128 Operationele Platformen. In deze structuur werd een onderscheid gemaakt tussen A-kantoren en B-kanto-ren. In de meeste gevallen was het A-kantoor het kantoor waar de OPM was geaffecteerd.Door de nieuwe wijziging van de netwerkstructuur MSO van 128 Operationele Platformen naar 60 Mailcentra worden de zones waarin lokale mobiliteit moet worden georganiseerd steeds groter.De algemene basisregel is dat terkeuzestellingen worden georganiseerd ter gelegenheid van een reorganisatie ofwel in oktober.Zolang er enkel een reorganisatie is in een B-kantoor moet de lokale mobiliteit beperkt worden tot dit kantoor. Wan-neer een reorganisatie gebeurt in het hoofdkantoor (het A-kantoor) dan kan een personeelslid punten om van een B-kantoor naar het A-kantoor te gaan.Vertaald naar de praktische toepassing van de huidige be-palingen van artikel 24 betekent dit dat :• lokale reorganisaties in B-kantoren enkel aanleiding ge-ven tot strikt lokale mobiliteit – dus enkel in het B-kantoor dat gereorganiseerd is;• lokale reorganisaties in het A-kantoor aanleiding geven tot een ‘bredere lokale mobiliteit’ waaraan niet enkel sta-tutaire medewerkers in het A-kantoor, maar ook statutaire medewerkers in de B-kantoren uit de organisatorische omschrijving van het A-kantoor mogen deelnemen.Deze regels moeten ervoor zorgen dat de medewerkers in de B-kantoren kunnen blijven via de lokale mobiliteit en dus niet bedreigd kunnen worden door medewerkers van-uit andere kantoren.

Tegelijk is er ook een mogelijkheid voorzien om – op eigen initiatief en via een ‘bredere’ lokale mobiliteit – te anticipe-ren op de structurele centralisering van de activiteiten en naar de A-entiteit te gaan.

Uittesten Nieuwe diensten en oplossingen

Ten gevolge van het steeds dalende volume briefwisseling is bpost op zoek naar nieuwe diensten en oplossingen om de tewerkstelling van zijn medewerkers te kunnen blijven garanderen.Daarom heeft bpost een nieuw project ‘New Solutions’ op-gestart als onderdeel van de Corporate Story ‘Van de brie-venbus naar de voordeur“Bedrijven en klanten hebben meer en meer conflictuele objectieven. Bedrijven willen efficiëntie, kostenbeperking, wettelijke bescherming en klantenrelatie verstevigen.Hun klanten echter willen simpele processen en produc-ten, gemak, snelheid, erkenning en kwaliteit in service te-gen een redelijke prijs.Daarom zoeken de leveranciers naar nieuwe efficiëntere manieren om in contact te komen met hun klanten. Eén van die nieuwe manieren is service thuis bij de klanten.bpost wil op die manier onderzoeken of nieuwe diensten voor onze klanten ook bijkomende operationele activiteiten kunnen genereren.Hieronder vind je een overzicht van de uitgevoerde, lopende en geplande testen in dit kader.

Uitgevoerde testen:

WatermetersTMVW wil het aantal geschatte meterstanden verminderen (momenteel~18%).Voor TMVW kan bpost een valabele partner worden : onze postman kent veel klanten, komt elke dag langs elke bus en kan TMVW helpen zijn doelstellingen te behalen.Het project “watermeters” zal bpost leren of toegang tot de klant voor taken die vandaag niet tot het postale pakket behoren, mogelijk is.• Pre-test Erpe-Mere (OP Aalst)• 10 Courregrondes betrokken• ~400 Meters worden opgemeten door bpost

P o s t

Page 17: Transcom-Info juni-juli-augustus 2014

1 7

• Van 9 tot 20 september (10 werkdagen)

Klantenidentificatie• KBC : vertegenwoordigt in totaal 3,3 miljoen klanten waarvan 85 % natuurlijke personen (~2,8 miljoen) en 15% rechtspersonen. De identificatievereisten wijzigen naarge-lang het type klant.De samenwerking beoogt de natuurlijke personen.Identificatievereisten natuurlijke personen- Validatie van de beschikbare klantengegevens- Een e-ID update of een kopie van de ID card (voor- en keerzijde).• Federale Verzekering : identieke situatieschets.Doelstelling van de test : niet onmiddellijk een beoordeling van de operationele effectiviteit van het proces maar eer-der:- Klantendekking: hoeveel klanten voeren de update uit (via bpost/ KBC – Federale Verzekering) ?- Klantenperceptie: hoe staan de klanten• Timing:Pre-test: week 4 van september 2013Test: oktober / november 2013• Test shop & deliver platformen:- Sint-Niklaas- Turnhout- Wavre• Voorzien volume:2.000 KBC klanten + 600 Federale Verzekering klantenMet officieel adres in de piloot regio’sContactgegevens beschikbaar

OCMW OostendePreventieve bezoeken op basis van een enquête bij +80 jari-gen (een vragenlijst en observaties door de postman)Wanneer : januari – februari 2014Waar : Oostende MailHoeveel : ~800 adressenWie : 10 gewone uitreikingsrondesDit project werd als positief ervaren, zowel door de klant als door de postman. Bij een eventuele uitrol zullen met het OCMW afspraken worden gemaakt inzake de kostprijs.

Buy Way (= instelling voor consumentenkrediet)Afleveren van een contract en nadien ophalen van het on-dertekende contract samen met een aantal bijlagen.Wanneer : maart - april - mei 2014Waar : Anderlecht Mail - Antwerpen Centrum Mail - Mons MailWie : specifieke collectrondesVraag om verderzetting van deze Test.

ElectrabelAfleveren van een contract en ophalen van het onderte-kende contractWanneer : mei 2014Waar : La Louvière Mail - Nivelles Mail - Rijkevorsel Mail - Sint-Niklaas MailWie : gewone uitreikingsrondes (La Louvière en Rijkevor-sel), specifieke collectronde (Nivelles) en shop & deliver ronde (Sint-Niklaas)

Rijksdienst voor Jaarlijkse VakantieInzamelen van rekeningnummers voor het storten van het vakantiegeld van de voorgaande jarenWanneer : mei 2014Waar : Anderlecht MailWie : 1 fietsdienst en 2 autodiensten (Brussel Stad) – 1 au-todienst (Sint-Gillis)

Lopende testen

OCMW LiedekerkePreventieve bezoeken aan +80 jarigen om risicogevallen op te sporenWanneer : mei 2014Waar : Ternat MailWie : 10 gewone uitreikingsrondesProces:Preventieve bezoeken op basis van een enquêteformulier (vragenlijst + observaties)Twee aanbiedingenKopie van de test in Oostende

Federale VerzekeringLaten nakijken van een identificatiefiche die na nazicht

Page 18: Transcom-Info juni-juli-augustus 2014

P o s t

wordt teruggezonden met een kopie van de identiteitskaartWanneer : begin juni tot eind november 2014Waar : uitrol in golven per distribution managerWie : één, twee of drie specifieke collectrondes per collect-platformVolume : ~12.000 adressenKopie van de test in de shop & deliverplatformen

TelenetVoorbereiden van de bezoeken van techniekers van Telenet aan nieuwe KlantenWanneer : juni 2014Waar : Mechelen MailWie : specifieke rondesVolume : ongeveer 10 adressen /dagProces :Geen bezoek bij klant in huisAanduiden op een borderel•Gevelnetwerk• Luchtnetwerk• Grondnetwerk• Aangeven of kabel klant correct klaarligtEventueel foto van plaatselijke situatie

Buy WayAfleveren van een contract en nadien ophalen van het on-dertekende contract samen met een aantal bijlagen.Wanneer : vanaf juni 2014Waar : Anderlecht Mail / Gent Mail / Liège MailWie : specifieke rondesVolume : 3.000 adressen/jaar

Geplande testen en piloten

Eyes on street (in voorbereiding)Inzamelen van gegevens voor het geografisch informatie-systeem (GIS) van de SPW (Service Public de Wallonie)Wanneer : september – oktober 2014Waar : Braine-L’Alleud MailWie : gewone uitreikingsrondes en autodienstenProces:• Nemen van foto’s van gebouwen op voorafbepaalde adressen

• Noteren van bijkomende informatie over deze gebouwen• Inzamelen van voor bpost belangrijke gegevens (optio-neel)

Cyclosafe1 toestel & 2 diensten :Verkoop van Cyclosafe – apparaat voor registratie en op-sporing van fietsen in de Retailkantoren en Postpunten.MSO : scanning van geregistreerde fietsen door de post-mannen + doorgeven aan de politie.

Voorstel Nieuw Postmannenformulier

Het invullen van de actuele versie van het postmannenfor-mulier wordt als te ingewikkeld en te belastend voor de postmannen beschouwd. De vakbonden hebben daarom gevraagd om het postmannenformulier duidelijker en een-voudiger te maken, teneinde een correcte gegevensinza-meling van de toestand van de brievenbussen te behouden.In samenspraak met de 5 MSO regio’s werd hiervoor een werkgroep opgericht. In elke regio werd er één kantoor uit-gekozen om mee te werken aan de verbetering van dit for-mulier. De mening werd gevraagd aan verschillende mede-werkers die betrokken zijn bij het invullen ervan.Vanuit deze werkgroep worden de volgende verbeterings-voorstellen voorgesteld:• verminderen van het aantal kolommen;• uniforme manier van invullen;• beter onderscheid tussen de lijnen;• nummering van de volgweg;• meer ruimte voor de klantennaam;• de hoofding van de kolommen moet op elk blad zichtbaar zijn.In geval van goedkeuring van dit nieuw postmannenformu-lier kan het beschikbaar zijn eind november 2014 (samen met andere aanpassingen in ROMA).Bij de uitgifte van het nieuw postmannenformulier zal er een algemene communicatie voorzien worden aan alle be-trokken personen op het terrein (management, teamlea-ders, databeheerders, organisatoren, postmannen).

Page 19: Transcom-Info juni-juli-augustus 2014

1 9

N i e u w s u i t h e t P a r i t a i r S u b c o m i t é

R E T A I L

Pact voor toekomstige reorganisaties MRS Re-tail Network

KaderIn uitvoering van de engagementen die door de CEO op het Paritair Comité van 20 maart 2014 werden genomen in het “Pact voor toekomstige reorganisaties” en de opdracht om de principes hiervan om te zetten naar de verschillende de-partementen, heeft het Management van MRS Retail Net-work een aantal actiepunten gedefinieerd ivm:de stabiliteit van de organisaties,de uitwerking en uitvoering van reorganisaties,de toepassing van het syndicaal statuut.

Actiepunten• Stabiliteit van de organisatiesAls gevolg van de dalende contacten in de postkantoren, streeft het management van MRS Retail Network ernaar de bezetting in de kantoren systematisch en continu te laten evolueren. Voorgaande zal echter gebeuren zonder tussentijdse aanpassing van de organisatiedossiers zoals ze werden overlegd op de ROC/ZOC’s. Concreet betekent dit dat een medewerker van een kantoorteam tot volgende jaarlijkse reorganisatie zeker is van de stabiliteit van zijn functie. Functies die vacant komen in de loop van het jaar zullen via jobs@post worden aangeboden en kunnen door de geïnteresseerde medewerkers gepunt worden.Voor de kleine kantoren met minder dan 1 FTE, zullen de openingsuren niet worden verminderd.Retail garandeert bovendien dat de jaarlijkse reorganisa-ties telkens gelden voor een periode van 12 maanden, van-daar dat de reorganisatie van juni 2014 zal worden toege-past tot en met mei 2015.• Stabiliteit voor de medewerkersDaarenboven engageert Retail zich er tot juni 2016 toe dat de medewerkers die op 1 juni 2014 in de klassieke orga-nisatie titularis zijn van een vaste dienst, ofwel een vaste dienst in de klassieke organisatie, ofwel een vast uurroos-ter in een kantoorteam in de Klantgerichte Organisatie kunnen bekomen.• e uitwerking en uitvoering van reorganisatiesBij het voorbereiden en uitwerken van reorganisaties enga-geert het management van MRS Retail Network er zich toe

om zowel nationaal als lokaal, de sociale partners pro-ac-tief, tijdig en systematisch te betrekken en dit met respect voor de bepalingen terzake.De clustermanagers zullen bij het uitwerken van de organi-satiedossiers voorafgaand aan het formeel overleg de so-ciale partners en de medewerkers informeren en betrek-ken. Bij het uitwerken van de uurroosters zal er bijzondere aandacht worden besteed aan de haalbaarheid ervan voor de medewerker.In uitwerking van de engagementen die door de CEO wer-den genomen inzake proactieve begeleiding/ontwikkeling, zullen er binnen MRS Retail Network verder initiatieven worden uitgewerkt die de inzetbaarheid van de medewer-kers verhogen.De bestaande pro-actieve opleidingen kantoorhouder en klantenadviseurs zullen verder worden aangeboden en worden uitgebreid naar de functie commercieel mede-werker. Er zal worden nagegaan hoe deze opleidingen ook kunnen worden aangeboden aan medewerkers van andere business units.Bovendien zullen de personen die geslaagd zijn voor het examen voor middelbaar onderwijs via het initiatief “erva-ring erkennen” in aanmerking komen om ingezet te worden als commercieel medewerker binnen het Retail netwerk. De modaliteiten hiervan zullen verder worden uitgewerkt.• De toepassing van het syndicaal statuutMet het oog op een goed overleg tussen management en sociale partners is het noodzakelijk dat het management een goede kennis heeft van het syndicaal statuut.In de opleidingsprogramma’s van nieuwe managers zal de kennis van het syndicaal statuut als vast punt worden op-genomen. Voor de bestaande managers zal er de komende maanden een heropfrissing gebeuren.Daarnaast zal het senior management van MRS Retail Net-work er op toezien dat alle managers het syndicaal statuut steeds respecteren.

Retail Netwerk 2016

Om de efficiëntie te verhogen, de ondersteuning van het netwerk te verbeteren en de autonomie van de managers in het beheer en de coaching van de medewerkers te verho-gen, wil Retail binnen de 24 maanden vanaf juni 2014 haar

Page 20: Transcom-Info juni-juli-augustus 2014

centrale en regionale organisatiestructuur aanpassen. De aanpak, die nog volledig definitief is vastgelegd, zou gebeu-ren in 2 stappen : een transitiefase en een finale fase.

De transitiefaseIn deze fase wordt de operationele en commerciële verant-woordelijkheid herschikt naar 4 i.p.v. 5 regiomanagers :• Regio Oost & West-Vlaanderen : geen verandering• Regio Antwerpen - Limburg : geen verandering• Regio Brussel - Brabant : huidige regio + coaching van 4 clusters van de regio Liège - Luxembourg (Luik, Fléron, Verviers - Trois Frontières en Waremme)• Regio Hainaut - Namur : huidige regio + coaching van 4 clusters van de regio Liège - Luxembourg (Arlon, Famenne - Ardenne, Seraing en Spa)De continuïteit en de stabiliteit van de werking blijven ver-zekerd door het behoud van:• de 5 regionale kantoren;de bestaande structuur en functies van de regionale kan-toren;• het aantal clusters en hun grenzen.

De finale faseIn deze fase:• worden zowel de centrale als de regionale structuren aangepast;• worden de operationele en commerciële verantwoorde-lijkheid herschikt naar 3 i.p.v. 4 regiomanagers: een Regio Noord, een Regio Centrum en een Regio Zuid.De definitieve regiogrenzen en de locaties van de regionale huizen zijn nog te bepalen.• worden de grenzen van de clusters en het aantal clusters geherdefinieerd;• zal op het niveau van de commerciële activiteiten de sa-menwerking evolueren naar een hiërarchische structuur.Om deze herschikking van de netwerkstructuur door te voeren, zal Retail de betrokken medewerkers begeleiden en zal een objectief selectieproces gebeuren.Het proactief begeleidingsproces van 6 maanden zal wor-den uitgewerkt in samenwerking met Job Mobility. Bij het objectief selectieproces voor de managementsfuncties val-len de functies van kantoorhouders niet in de scope.

C u l t u u rP o s tP e n s o c v z w b e s t a a t v i j f j a a r

Zoals je ongetwijfeld weet, werkt ACV-Transcom actief mee aan de realisatie en het in stand houden van Pensoc vzw, de vroegere Sociale Dienst. Pensoc vzw viert zijn vijfde verjaardag en dat verdient een kort overzicht.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront verdedigde in 2009 de belangen van de gepensioneerde medewerkers van bpost en wist zo de voordelen en tegemoetkomingen te behouden. Bpost had immers de intentie om die voordelen gewoon te schrappen. Dit alles resulteerde uiteindelijk in de oprichting van Pensoc vzw. Dit was de enige manier om ervoor te zorgen dat de gepensioneerden onder bepaalde voorwaarden verder een beroep konden doen op een aantal voordelen.

Werkwijze - Terugblik

Eind 2009 konden 24.000 potentiële rechthebbenden zich aansluiten door 24 euro te betalen. Na 12 maanden schreven ongeveer 16.000 personen hierop in. Vandaag zijn er circa 19.000 leden. Vanaf het begin is ook zeer duidelijk gemaakt dat in het kader van het solidariteitsprincipe “degenen die om eender welke reden niet wensten in te stappen” achteraf niet meer de mogelijkheid zouden krijgen om aan te sluiten.

Nieuw-gepensioneerden sinds 2010

Pensoc vzw schrijft de nieuw-gepensioneerden maandelijks aan met een voorstel om aan te sluiten en de bijdrage te betalen vanaf de pensioendatum (x maanden x 2 euro). Ze hebben de mogelijkheid om op het voorstel in te gaan tijdens de eerste 6 maanden van hun pensionering. Voor degenen die hier niet op ingaan is een latere intrede niet meer mogelijk is. Ongeveer 80 procent sluit alvast aan.

Potentiële rechthebbenden

• De statutaire gepensioneerde personeelsleden die tot hun pensionering in dienst waren bij bpost (vroeger De Post).• De baremieke contractuele personeelsleden die vóór hun oppensioenstelling bij bpost tewerkgesteld waren en minimum 10 jaar dienstanciënniteit hebben; zij mogen echter geen ander inkomen hebben van meer dan 250 euro per maand.• Overlevende echtgenoten en hun wezen die op de dag van het overlijden van het gepensioneerd personeelslid ten laste waren.

Page 21: Transcom-Info juni-juli-augustus 2014

M o b i l i t e i t 2 1

Voordelen

• de terugbetaling van een aantal omschreven medische kosten;• de organisatie van de dag van de gepensioneerde;• de voordelengids en – kaart;• de consultatiemogelijkheid van Texto (het bedrijfsmagazine bpost) en andere publicaties van bpost via www.pensoc.be.

Algemeen principe – medische kosten

De tegemoetkomingen zijn gebaseerd op de nomenclatuur van de ziekteverzekering, van toepassing in België en gehanteerd door de ziekenfondsen. Voor het merendeel van de RIZIV-verstrekkingen wordt een tegemoetkoming toegepast van 40% in de wettelijke remgelden ten laste van de patiënt. Niet te verwarren met erelonen.De tegemoetkoming kan zelfs verhoogd worden tot 90% indien het gaat om gezondheidszorgen die rechtstreeks verband houden met een ernstige ziekte. De adviserend geneesheer van Pensoc beslist eerst het niveau van de erkenning en volgt later het dossier op.Geneeskundige verstrekkingen waarvoor geen RIZIV-terugbetaling bestaat worden dan ook uitgesloten conform het reglement dat je kan lezen via www.pensoc.be.

Procedure van tegemoetkoming

Een naar behoren ingevuld aanvraagformulier 510 of 510bis, te sturen naar Pensoc vzw, 1105 Brussel vergezeld van :

• de bewijzen van tegemoetkomingen, uitgereikt door het ziekenfonds dat het eigen bedrag ten laste van de patiënt vermeldt (ambulant of hospitalisatie);• de originele hospitalisatiefactuur: deze kan vervangen worden door een kopie indien een attest van tegemoetkoming van de verzekeraar of van het ziekenfonds bijgevoegd wordt;

• een bvac-attest, afgeleverd door de apotheker, met vermelding van de door het RIZIV terugbetaalde geneesmiddelen;• elk ander bewijsstuk of medisch certificaat, afgeleverd door een in België of in het buitenland erkende verstrekker van gezondheidszorg.

Indieningstermijn

De medische prestaties moeten voor terugbetaling voorgelegd worden binnen de 12 maanden na facturatie. Meerdere borderellen indienen per jaar is mogelijk.Sfeer tijdens onze dagen van de gepensioneerde.Zowel in Namur-Expo op 9 mei (1050 deelnemers) als tijdens onze organisatie in Brussels-Expo op 23 mei (2400 deelnemers) hadden de gepensioneerde Pensoc-leden terug de kans om herinneringen op te halen.Wij blikken terug op twee geslaagde feesten met tevreden deelnemers.Tot volgend jaar...

Samenstelling Raad van Bestuur van Pensoc vzw

Voorzitster : Mw. Godelieve Vanoverbeke (ACV-Transcom)Ondervoorzitter : Mr. Marcus De Mulder (VSOA)Bestuurders-heren : Albert Leydens (ACV-Transcom), André Blaise (CSC-Transcom), Michel Meyer (CGSP), Jean-Pierre Nyns (ACOD), Lucien Vanden Broeck (ACOD), Pierre Beaujean (CGSP), Gilbert Wastiau (SLFP)

Brochure, reglement, borderellen 510 en 510bis. afdrukken...

Alles in een klein artikel vervatten is moeilijk. Lees veel meer over Pensoc vzw via www.pensoc.be.

Page 22: Transcom-Info juni-juli-augustus 2014

W o o n - w e r k v e r k e e r g o e d e r e n v e r v o e r e n

g o e d e r e n b e h a n d e l i n g

Werknemers die het traject woon-werk afleggen met het open-baar vervoer, hebben zoals alle andere privésectoren recht op een financiële tussenkomst van de werkgever (afhankelijk van het gebruikte vervoermiddel). In de sector van het goederen-vervoer en de goederenbehandeling voor rekening van derden, komt je werkgever ook tussen indien je de verplaatsing naar je job met een eigen voertuig maakt. Tussenkomst verplaatsingen treinIn functie van het protocolakkoord voor de jaren 2013 en 2014 kwamen de sociale partners overeen om de vervoerskosten voor het woon-werkverkeer met de trein aan te passen. Voort-aan - en dit sinds 1 maart 2014 - ontvang je van je werkgever 80% (in plaats van de gebruikelijke 75%) van de prijs van een treinkaart in 2de klasse voor een overeenstemmende afstand en dit vanaf de eerste kilometer. Meer nog, de sector raadt de ondernemingen ook aan om een derdebetalersregeling voor het treinvervoer af te sluiten met de NMBS (telkens ten laatste op 30 oktober van het lopende jaar), waardoor je als werkne-mer volledig gratis met de trein naar je werk en terug kan.

Wat is zo’n derdebetalersregeling ?De derdebetalersregeling is niet alleen een voordeel voor werknemers, maar ook voor de werkgevers. Zij kunnen door deze regeling kunnen genieten van een handige en vereenvou-digde procedure voor de uitbetaling van het woon-werkverkeer. De NMBS zal immers zelf aan de werknemers gratis valide-ringsbiljetten verstrekken, waarvan de kosten ten belope van 80% rechtstreeks bij de werkgever gerecupereerd worden en de overige 20% bij de overheid.Ook deeltijdse werknemers hebben recht op deze terugbeta-ling aan 80% van het abonnement 2de klasse of aan 100% in-dien hun firma met de NMBS een derdebetalersovereenkomst heeft afgesloten. De exacte bedragen voor de verplaatsingen via trein vind je te-rug in de tabel die hierna volgt (tabel 1).Tussenkomst bij verplaatsingen via bus / tram / metro:De tussenkomst van je werkgever wordt opgetrokken naar 80% van de reële kosten. Dit geldt zowel wanneer de prijs in verhou-ding staat tot de afstand als wanneer de prijs een eenheidsprijs is.

Tussenkomst bij combinatie van openbare vervoermiddelen:Indien je gebruik maakt van een combinatie van de trein (2de klasse) en één of meer andere gemeenschappelijke vervoer-middelen, wordt de bijdrage die je werkgever moet betalen voor het woon-werkverkeer eveneens vastgesteld op 80% van de kostprijs. Dit geldt zowel wanneer één vervoerbewijs wordt afgeleverd voor het geheel van de afstand (dus zonder dat in dit vervoerbewijs een onderverdeling wordt gemaakt per ver-voermiddel) als wanneer meerdere vervoerbewijzen voor het geheel van de afstand worden afgeleverd. In dit laatste geval wordt een opsomming gemaakt à telkens 80% per vervoerbe-wijs te betalen door je werkgever.Een derdebetalersregeling kan ook worden afgesloten (zie supra) indien je na de trein aansluitend een vervoermiddel ge-bruikt van de MIVB. De overheid komt dan tussen voor 20% van het gedeelte trein in 2de klasse én voor 20% van het gedeelte MIVB. Ook in dit geval kan je als werknemer dus genieten van gratis woon-werkverkeer zonder dat de werkgever hier meer voor moet betalen! Spijtig genoeg is er voor de trajecten van De Lijn of TEC geen extra tegemoetkoming voorzien door de over-heid.

Tussenkomst bij verplaatsing met eigen vervoermiddelOok de werknemers die gebruik maken van een privé vervoer-middel om zich te verplaatsen over een afstand van minimum 5 kilometer, hebben ten laste van de werkgever recht op een tussenkomst in het woon-werkverkeer. Deze tussenkomst (voorheen 60%) wordt in navolging van het protocolakkoord voor de jaren 2013-2014 verhoogd met 9%. De resultaten van deze berekening vind je in de tabel die je hierna kan terugvinden (tabel 2)Om te vermijden dat je werkgever ook een volledig maandbe-drag moet betalen indien je slechts enkele dagen naar je werk gaat met je eigen voertuig, wordt een berekening van de terug te betalen kosten gemaakt op basis van een dagbedrag. Dit doe je door het maandbedrag voor de corresponderende afstand (zie tabel) te vermenigvuldigen met 3 en te delen door 65 (in de 5-dagenweek) of door 78 (in de 6-dagenweek). Het aldus beko-men dagbedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal effectief gewerkte dagen. Zijn er in je onderneming gunstigere bepalingen voor de tussen-komst in het woon-werkverkeer, dan blijven deze behouden.

V e r v o e r o v e r d e w e g

Page 23: Transcom-Info juni-juli-augustus 2014

TABEL 1 : werkgeversbijdragen voor de verplaatsing per trein : 80% van de huidige treinkaarten 2de klasse (per 01.02.2014)

KmsENKEL

Wekelijkse bij-drage werkgever

Maandelijkse bijdrage werkgever

3-maandelijkse bijdrage werkgever

Jaarlijkse bijdrage werkgever

Werkgevers bijdragen half-tijdse treinkaart (15 dagen geldig)

1-3 8 26,4 74,4 265,6 9,044 8,72 28,8 80,8 289,6 9,845 9,36 31,2 88 312,8 10,646 10 33,2 93,6 332,8 11,367 10,56 35,2 99,2 352,8 128 11,2 37,2 104,8 372,8 12,729 11,76 39,2 110,4 392,8 13,3610 12,4 41,6 116 412,8 14,0811 12,96 43,2 121,6 432,8 14,812 13,6 45,6 127,2 452,8 15,4413 14,16 47,2 132,8 472,8 16,1614 14,8 49,6 138,4 492,8 16,815 15,36 51,2 144 512,8 17,5216 16 53,6 149,6 532,8 18,1617 16,56 55,2 155,2 552,8 18,8818 17,2 57,6 160,8 572,8 19,5219 17,76 59,2 166,4 592,8 20,420 18,4 61,6 172 612,8 20,821 18,96 63,2 177,6 632,8 21,622 19,6 65,6 183,2 652,8 22,423 20 67,2 188,8 672,8 22,824 20,8 69,6 194,4 692,8 23,625 21,2 71,2 200 712,8 24,426 22 73,6 205,6 732,8 24,827 22,4 75,2 211,2 752,8 25,628 23,2 77,6 216,8 772,8 26,429 23,6 79,2 222,4 792,8 27,230 24,4 81,6 228 812,8 27,631 - 33 25,2 84,8 236,8 845,6 28,834 - 36 26,8 89,6 250,4 895,2 30,437 - 39 28,4 94,4 264 944 3240 - 42 29,6 99,2 278,4 992,8 3443 - 45 31,2 104 292 1042,4 35,646 - 48 32,8 108,8 305,6 1091,2 37,249 - 51 34,4 114,4 319,2 1140 38,852 - 54 35,2 117,6 328,8 1175,2 4055 - 57 36,4 120,8 339,2 1210,4 41,658 - 60 37,2 124,8 348,8 1245,6 42,461 - 65 38,8 128,8 361,6 1292 4466 - 70 40,8 135,2 378,4 1350,4 46,471 - 75 42,4 140,8 394,4 1408,8 4876 - 80 44 146,4 410,4 1466,4 50,481 - 85 45,6 152,8 427,2 1524,8 5286 - 90 47,2 158,4 443,2 1583,2 53,691 - 95 49,6 164 460 1641,6 5696-100 51,2 169,6 476 1700 57,6101 - 105 52,8 176 492 1758,4 60106 - 110 54,4 181,6 508,8 1816,8 61,6111-115 56 187,2 524,8 1874,4 64116 - 120 57,6 193,6 541,6 1932,8 65,6121 - 125 60 199,2 557,6 1991,2 68126 - 130 61,6 204,8 573,6 2049,6 69,6131 - 135 63,2 210,4 590,4 2108 72136 - 140 64,8 216,8 606,4 2166,4 73,6141 - 145 66,4 222,4 623,2 2224,8 76146 - 150 68,8 230,4 645,6 2306,4 78,4

2 3

Page 24: Transcom-Info juni-juli-augustus 2014

V e r v o e r o v e r d e w e g

TABEL 2 : werkgeversbijdragen voor de verplaatsing met een privé-vervoermiddelKmsENKEL

Wekelijkse bij-drage werkgever

Dagbedrag 5-da-genweek

Dagbedrag 6-dagenweek

Maandelijkse bijdrage werk-gever

3-maandelijkse bijdrage werk-gever

Jaarlijkse bijdrage werkgever

Werk-gevers bijdragen halftijdse trein-kaart (15 dagen geldig)

5 6,76 1,03 0,86 22,24 63,22 224,54 8,076 7,19 1,10 0,91 23,76 66,49 237,62 8,727 7,52 1,17 0,97 25,29 70,85 252,88 9,378 7,96 1,23 1,02 26,60 74,12 267,05 9,819 8,39 1,31 1,09 28,34 78,48 281,22 10,2510 8,83 1,36 1,13 29,43 82,84 295,39 10,6811 9,37 0,15 0,13 3,35 87,20 311,74 11,2312 9,81 1,51 1,26 32,70 91,56 325,91 11,5513 10,25 1,56 1,30 33,79 95,92 343,35 12,1014 10,68 1,66 1,38 35,97 100,28 357,52 12,4315 11,12 1,71 1,43 37,06 103,55 371,69 12,8616 11,66 1,79 1,49 38,70 109,00 388,04 13,1917 12,10 1,86 1,55 40,33 112,27 402,21 13,6318 12,54 1,91 1,59 41,42 116,63 417,47 13,9519 13,08 2,01 1,68 43,60 122,08 433,82 14,3920 13,52 2,06 1,72 44,69 125,35 447,99 14,8221 13,95 2,14 1,78 46,33 129,71 462,16 15,1522 14,39 2,21 1,84 47,96 134,07 478,51 15,5923 14,93 2,29 1,91 49,60 138,43 494,86 16,0224 15,37 2,34 1,95 50,69 142,79 510,12 16,3525 15,70 2,44 2,03 52,87 147,15 525,38 16,6826 16,35 2,49 2,08 53,96 151,51 541,73 17,3327 16,68 2,57 2,14 55,59 155,87 555,90 17,6628 17,00 2,67 2,22 57,77 160,23 571,16 17,9929 17,66 2,72 2,26 58,86 163,50 586,42 18,3130 17,99 2,77 2,31 59,95 167,86 600,59 18,6431 - 33 18,75 2,92 2,43 63,22 176,58 628,93 19,4034 - 36 20,27 3,12 2,60 67,58 188,57 674,71 20,9337 - 39 21,47 3,32 2,77 71,94 201,65 718,31 22,1340 - 42 22,89 3,52 2,93 76,30 213,64 763,00 23,5443 - 45 24,20 3,72 3,10 80,66 226,72 809,87 24,8546 - 48 25,72 3,92 3,27 85,02 238,71 853,47 26,0549 - 51 26,92 4,18 3,48 90,47 232,17 899,25 27,8052 - 54 27,80 4,33 3,61 93,74 260,51 930,86 28,8955 - 57 28,89 4,43 3,69 95,92 268,14 959,20 29,9858 - 60 29,98 4,58 3,82 99,19 277,95 992,99 31,0761 - 65 31,07 4,73 3,94 102,46 288,85 1030,05 32,1666 - 70 32,70 4,98 4,15 107,91 303,02 1082,37 34,3471 - 75 33,79 5,23 4,36 113,36 317,19 1131,42 36,5276 - 80 35,97 5,43 4,53 117,72 330,27 1180,47 37,6181 - 85 37,06 5,68 4,74 123,17 345,53 1232,79 39,7986 - 90 38,70 5,94 4,95 128,62 359,70 1282,93 41,4291 - 95 40,33 6,14 5,11 132,98 373,87 1336,34 43,0696 - 100 41,42 6,39 5,32 138,43 386,95 1383,21 45,24101 - 105 43,06 6,64 5,53 143,88 402,21 1435,53 46,87106 - 110 44,69 6,89 5,74 149,33 357,52 1487,85 47,96111 - 115 46,33 7,09 5,91 153,69 430,55 1536,90 49,60116 - 120 47,96 7,34 6,12 159,14 445,81 1593,58 51,23121 - 125 49,05 7,55 6,29 163,50 459,98 1640,45 53,41126 - 130 50,69 7,80 6,50 168,95 474,15 1691,68 54,50131 - 135 52,32 8,05 6,71 174,40 488,32 1745,09 56,68136 - 140 19,62 8,30 6,92 179,85 502,49 1793,05 56,68141 - 145 55,59 8,50 7,09 184,21 515,57 1841,01 58,86146 - 150 57,77 8,80 7,34 190,75 535,19 2020,86 61,04151 - 155 57,77 8,95 7,46 194,02 542,82 1941,29 -156 - 160 59,95 9,16 7,63 198,38 556,99 1989,25 -161 - 165 61,04 9,41 7,84 203,83 571,16 2037,21 -166 - 170 62,13 9,61 8,01 208,19 584,24 2086,26 -171 - 175 64,31 9,86 8,22 213,64 597,32 2134,22 -176 - 180 65,40 10,11 8,43 219,09 611,49 2182,18 -181 - 185 67,58 10,26 8,55 222,36 624,57 2231,23 -186 - 190 68,67 10,51 8,76 227,81 637,65 2279,19 -191 - 195 69,76 10,77 8,97 233,26 651,82 2327,15 -196 - 200 71,94 10,97 9,14 237,62 664,90 2376,20 -

Page 25: Transcom-Info juni-juli-augustus 2014

2 5

P r o t o c o l a k k o o r d e n c h a u f f e u r s a u t o c a r s

e n s p e c i a l e d i e n s t e n

In de Transcom-Info van maart 2014 publiceerden we al het protocolakkoord voor de chauffeurs van de sector autocars. In navolging van dit akkoord krijg je eind juni – als je aan de voor-waarden voldoet –ecocheques van je werkgever. De ecocheques bedragen maximum 125 euro (pro rata je arbeidsduur).

Ecocheques werknemers speciale diensten

Ook de chauffeurs speciale diensten met een anciënniteit van minimum 5 jaar in hetzelfde bedrijf hebben vanaf 2014 jaarlijks recht op ecocheques ter waarde van maximaal 125 euro. Dit is aan dezelfde voorwaarden als die van toepassing zijn voor de chauffeurs van het ongeregeld vervoer:

• Was je voor het toekenningsjaar nog geen zes maanden in dienst, heb je geen recht op ecocheques.• Als je deeltijds werkt, krijg je het bedrag van 125 euro pro rata je wekelijkse arbeidsduur.• Als je in het kalenderjaar dat het toekenningsjaar voorafgaat in dienst bent getreden maar ook reeds prestaties hebt verricht tijdens de 4 voorafgaande jaren, krijg je het bedrag pro rata het aantal maanden arbeidsprestaties.• Indien je voorafgaand aan het toekenningsjaar ziek bent ge-weest of arbeidsongeschikt ten gevolge van een arbeidsongeval, krijg je eveneens het bedrag pro rata het aantal maanden ar-beidsprestaties.

Nachtvergoeding

Nachtarbeid is toegelaten in de sector van de speciale diensten en werd vergoed met een toeslag van 0,50 euro/uur tussen 22u ’s avonds en 06u ’s morgens. Op 1 januari 2014 werd de nachtver-goeding verhoogd tot 1 euro per uur.

Prestatieblad en anciënniteit

Een werkgroep met vertegenwoordigers van zowel de syndicale als de patronale organisaties wordt eveneens opgericht ter ver-duidelijking van de bepalingen van de cao met betrekking tot het prestatieblad. Tenslotte wordt in deze werkgroep ook de toepas-sing bekeken van de regels inzake de anciënniteit (ook verloning) voor alle werknemers, inclusief voor de werknemers met opeen-volgende contracten of schorsing van contract.

Gemeenschappelijke bepalingen (zowel autocarchauffeurs als chauffeurs van de speciale diensten)

Pensioenplan

Sinds 2008 geniet je als autobus- of autocarchauffeur

van een aanvullend pensioenplan dat zorgt voor de op-

bouw van een bijkomend pensioen. Hiervoor stort het

Sociaal Fonds van je sector elk jaar een bedrag op een

speciaal voor jou geopende pensioenrekening. Het pro-

tocolakkoord dat afgesloten werd in het kader van de on-

derhandelingen IPA voor de jaren 2013 en 2014, voorziet

een verhoging van het bedrag dat voor jou via een pa-

tronale bijdrage op je pensioenrekening wordt gestort.

Deze verhoging bedraagt 66 euro per voltijdse werkne-

mer. Gecombineerd met het oorspronkelijke bedrag van

100 euro per jaar en de recurrente verhoging van 44 euro

vanaf 2011 bedraagt de bijdrage van het sociaal fonds

aan je pensioenplan 210 euro bruto in 2013 en 2014. Zo

zal je per jaar dat je werkt je spaarpot kunnen vergroten

en over een behoorlijk bedrag kunnen beschikken als je

op pensioen of SWT (vroeger brugpensioen) kan vertrek-

ken. Als je deeltijds werkt zal het jaarlijks te storten be-

drag pro rata je arbeidsduur berekend worden.

Voorschot op de eindejaarspremie

Het voorschot op de eindejaarspremie dat je door het so-

ciaal fonds jaarlijks uitbetaald wordt, werd ook verhoogd

van 74,93 euro bruto naar 110 euro bruto in 2013 en 2014.

Page 26: Transcom-Info juni-juli-augustus 2014

O p l e i d i n g n i e u w e w e r k n e m e r s

v e r h u i s , m e u b e l b e w a -r i n g e n a a n v e r w a n t e

a c t i v i t e i t e n ( P W 14 0 . 0 5 )

Sinds 2012 bestaat er in de verhuissector een cao die een verplichte basisopleiding en bijscholing invoert voor alle werknemers die nieuw in de sector starten. We stellen echter vast dat te weinig werkgevers hiervan op de hoog-te zijn.

Nochtans moet elke werkgever – binnen twee maanden na indiensttreding – voor nieuwe werknemers minimum één dag initiële basisopleiding voorzien (cao 21/11/’13).

Bovendien moet voor diezelfde werknemers éénmalig ook drie opsplitsbare dagen bijscholing georganiseerd worden binnen de drie jaar na hun indiensttreding. De kosten voor deze opleiding worden door de werkgever gedragen. Hij kan echter de loonkosten voor deze opleidingen voor een groot deel terugvorderen bij het Sociaal Fonds.

Verhuizer = ambassadeur

Je kan via Ambassador Verhuisopleidingen vzw, het secto-rale opleidingscentrum voor de werknemers in de verhuis-sector, diverse opleidingen en bijscholingen volgen.

De naam ‘Ambassador’ is hierbij niet uit de lucht gegrepen: de verhuizers zijn immers de ‘ambassadeurs’ van de firma waarvoor ze werken. Geen enkele verhuis is dezelfde en als verhuizer kom je tijdens je job in contact met de meest uit-eenlopende omstandigheden, omgevingen en mensen.

Bovendien moet je goederen vervoeren en/of bewaren die vaak ook een emotionele betekenis hebben voor hun eige-naars.

Voor chauffeurs heeft Ambassador in het kader van de vak-bekwaamheid (code 95) een attitudetraining én een rug-school voorzien. Verder kunnen ook voor de permanente vorming van het niet-rijdend personeel cursussen gevolgd worden die allerlei ‘skills’ betreffen: hef- en tiltechnieken, verhuisdocumenten, inpak- en beschermingstechnieken, ladderlift operator, montage- en demontagetechnieken.

Goed verhuizen is immers een kunst die zorgvuldig moet aangeleerd worden.

V e r v o e r o v e r d e w e g

Sociale dumping: eendracht maakt macht

Na de Europese conferentie van 16 april in Parijs, zette

de Europese Raad van Transportministers op 5 juni weer

een belangrijke stap gezet in de richting van een sociale

harmonisatie in het wegtransport. In een gezamenlijke

verklaring pleiten ze voor een duidelijker reglementering

en voor een gezonde en eerlijke concurrentie in het weg-

transport. Elf lidstaten ondertekenden deze verklaring:

Duitsland, Oostenrijk, België, Frankrijk, Griekenland,

Italië, Denemarken, Luxemburg, Nederland en Portugal.

Dit is een duidelijke boodschap naar de toekomstige Eu-

ropese Transportcommissaris.

Page 27: Transcom-Info juni-juli-augustus 2014

Hieronder vind je het HiHbeheersverslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van 15 mei 2014 en de jaarrekening, afgesloten op 31 december 2013, van het Sociaal Nivelleringsfonds van Belgacom.

Evolutie van de vzw in 2012 en 2013

Het eerste boekhoudkundig jaar is een verlengde oefening, aangezien het werd begonnen bij de oprichting van de vzw op 22 november 2012 en beëindigd op 31 december 2013.Tijdens zijn eerste boekhoudkundig jaar ontving de vzw van Belgacom bijdragen ten belope van 7.703.526 euro, waar-van 2.961.264 euro voor 2012 en 4.742.262 euro voor 2013.De investeringspolitiek werd bepaald door de Raad van Be-stuur met als opdracht de risico’s te beperken ten einde het kapitaal te vrijwaren, rekening houdend met de inflatie.De investeringshorizon van de ontvangen bijdragen werd bepaald op basis van een actuariaatsstudie , gemaakt in 2012 door een extern consultant. Deze studie zal geregeld geëvalueerd worden.

Resultaten van de verlengde oefening 2013

De totale inkomsten bedragen 7.795.409 euro. Het be-treft hoofdzakelijk de door Belgacom gestorte bijdragen voor 7.703.526 euro en de inkomsten uit beleggingen voor 91.883 euro.De lasten komen hoofdzakelijk voort uit patrimoniumtak-sen en uit waardeverminderingen van beleggingen in de portefeuille.

Het resultaat van dit eerste boekhoudjaar bedraagt 7.602.159 euro. Dat bedrag vormt het patrimonium van de vzw op 31 december 2013.

Balans op 31 december 2013

Op 31 december 2013 bedraagt het actief van de vzw 7.619.014 euro. Het wordt gevormd door de financiële be-leggingen in de portefeuille (geboekt aan de waarde op datum van het afsluiten van de balans indien deze lager is dan de aankoopwaarde), de bankrekening en de te ontvan-gen intresten.Het passief van de vzw is samengesteld uit het patrimonium evenals uit de provisie voor de te betalen patrimoniumtak-sen in 2014 en de lasten voortvloeiend uit het boekhoudjaar 2013 die nog moeten worden betaald in 2014.

S o c i a a l N i v e l l e r i n g s f o n d s

B e l g a c o m v z w

T e l e c o m 2 7

Wat is de vzw?

De vzw werd op 22 november 2012 opgericht. De voornaamste activiteit van de vzw is het ontvangen van de bijdragen

van Belgacom nv van publiek recht, en in het bijzonder, van de overschotten van de programma’s voor de perso-

neelsleden en deze bijdragen te investeren met als doel, in een latere fase, de kosten te dragen van het hospitalisa-

tieplan voor de niet actieve personeelsleden zodat de persoonlijke bijdragen van de aangeslotenen bij het hospitali-

satieplan te nivelleren.

Page 28: Transcom-Info juni-juli-augustus 2014

Midden West-Vlaanderen

Daguitstap naar de mosselcultuur in Yerzeke-Zeeland

Yerzeke, het mosselcentrum van Europa, is een dorp gelegen aan de Oosterschelde in de provincie Zeeland. Toeristen ko-men er voor rondleidingen in de mossel- en oestercultuur.Deze culturen dateren al uit de 15de eeuw en gingen een steeds belangrijker plaats innemen voor het dorp. Het mos-selzaad, opgevist in de Waddenzee, wordt uitgestrooid over bepaalde percelen in de Oosterschelde, waar de mosselen verder groeien.We verkennen o.m. een mosselbedrijf en een oesterkwekerij.Graag nodigen we u dan ook uit, eventueel met partner, om dit alles te beleven op donderdag 11 september 2014.

Ons programma ziet eruit als volgt:• 07u30 : vertrek aan station Lichtervelde met de bus.• 07u40: vertrek op de markt. We voorzien een tweede op-stapplaats aan de markt omdat het avondmaal genomen wordt in “De Notelaar” op de markt. Er is mogelijkheid om de wagen gratis te parkeren op de markt.• 10u00 : aankomst Yerzeke. Koffietafel met bolus, bekijken van een film over de mosselkweek. Geleid bezoek mosselbe-drijf in werking.• 12u00: bezoek oesterkwekerij met proeven drie oesters (of alternatief) met glas wijn.13u00: middagmaal: mosselen met friet. Alternatief: slibton-getjes of kabeljauw met friet.• 14u00 : vertrek naar het pittoresk stadje Goes.• 14u30: bezoek Ambachtencentrum.• 16u30: wandeling door het stadscentrum van Goes.Dit telt een groot aantal historisch interessante panden, voor-al in het gebied rond de kaden en rond de Grote Markt. De panden in de binnenstad zijn opgenomen in de speciale mo-mumentenroute die we aandoen. Goes heeft eveneens een aantrekkelijk centrum met een gevarieerd en uitgebreid win-kelcentrum. Veel van deze winkels zijn gevestigd in histori-sche panden.• 17u30: vertrek naar Lichtervelde• 19u30 : avondmaal: belegde broodjes met soep in Bistro “De Notelaar”.• 21u15 : vertrek naar station Lichtervelde voor deze die met

de trein kwamen. We voorzien vervoer.

Opmerking !Bij het bezoek aan het mosselbedrijf raden wij aan stevig schoeisel te gebruiken daar devloer soms nat is = oppassen voor uitglijden ! Bij de inschrijving dient volgende opgegeven:• Opstapplaats• Wie geen oesters lust en kiest voor een alternatief (verras-sing)• Wie geen mosselen lust en kiest voor slibtongetjes of ka-beljauw.

Wat kost dit alles? : 55€ per persoon.Opgelet? Het aantal personen is beperkt tot 60 ! Best zo spoe-dig mogelijk inschrijven op het telefoonnummer van Raymond Plettinck 051 22 35 85 en dit ten laatste tegen 5 september 2014.Men is enkel definitief ingeschreven na storting van het ver-schuldigde bedrag tegen voormelde datum op rekeningnummer:BE16 7775 9342 6474 van Plettinck Raymond, Patrijzendreef 21, 8800 Roeselare

Brugge-Oostende-Westkust

Daguitstap per autobus naar Bergues (Noord-Frankrijk)Op maandag 22 september vertrekken we aan het station van Brugge voor een dagtrip naar Bergues via de West-hoek. We rijden eerst naar Poperinge, de hoppestad bij uit-stek en bewonderen er de grote markt en zijn Talbot House, een Britse soldatenclub. In de Casselstraat bemerken we de O.L.Vrouwkerk maar café “de Wijngaard”, een typisch café van de Westhoek. Gewoontegetrouw nemen wij aldaar de eerste kleine geneugte. Na de koffie vertrekken we naar Stavele en komen aan in het Hof van Commerce. In dit char-mante estimanet nuttigen we een breugelmaaltijd met drank inbegrepen. Om 13u30 trekken we over de schreve, de grens met Frankrijk, naar Frans-Vlaanderen. We bezoeken het oude Middeleeuwse stadje Bergues, bekend om de film “Bienvenue chez les Ch’ti”. We bemerken de 4 oude stadspoorten door-kruist met kanalen, alsook het Belfort en de resten van de Sint-Winoksabdij. Na de stadswandeling verpozen we in “Le

I n t e r s e c t o r a a l

A n d e r s - a c t i e v e n

Page 29: Transcom-Info juni-juli-augustus 2014

2 9

Breugel” voor een “grand café”. Daarna trekken we verder naar Clairmarais, het natuurgebied met zijn aanlegsteigers en varen wij in een rondvaartboot naast de tuinbouw en de beschermde fauna en flora van dit gebied. Einde reis en terug-komst naar Brugge met aankomst om-streeks 19u.30.Bereikbaarheid: wij verzamelen aan de hoofdingang van het station Brugge tussen 08u15 en 08u30 (vertrek). Aan-sluitende treinen zijn in Gent St. Pieters om 08u.01 en in Oostende om 08u.01 of 08u12. Aan het station van Brugge ver-trekken wij dan per bus richting Pope-ringe-Frankrijk.

Inschrijving en bijzonderheden:De plaatsen zijn beperkt tot 54 perso-nen. Daarom eerst de voorzitter mailen op [email protected] of bellen op gsmnr. 0478 34 58 88. Na bevesti-ging stort je de sociale prijs van 45€ op rekeningnr. BE98 7995 0631 0393 op naam van Hubert Synaeve, Klimoplaan 8 te 8400 Oostende met de vermelding “Bergues”.Inschrijven kan tot 15 september 2014 voor zover de bus niet volzet is. Wees er dus vlug bij!

Oost-Vlaanderen (alle sectoren).Organisatie: KERN (regio’s) Sint-Niklaas – Dendermonde – Aalst - Oudenaarde

Op 29/05/14 organiseerde de anders-actievenwerking van Oost-Vlaanderen (Kern: midden O-VL) haar jaarlijkse uit-stap; we trokken deze keer naar Halle met een mooie groep van 50 mensen. Het was een uitermate gevarieerde en interessante dag, waarbij de start en

‘proeverij’ in het streekgerechtenmu-seum zijn doel niet gemist heeft.Ook de gegidste wandeling door Halle met vooral het bezoek aan de basiliek (met het onderzoek van Witse) werd ten zeerste gesmaakt.Méér info & foto’s op de website van AA-Oost-Vlaanderen: http://aatranscom.be/

Oost-Vaanderen (alle sectoren)Organisatie: KERN Eeklo.

Het bestuur van de kern Eeklo anders-actieven heeft het genoegen U en uw partner uit te nodigen op hun jaarlijkse busreis.Deze zal doorgaan op donderdag 21 au-gustus 2014.Hoe ziet deze uitstap eruit ?Wij gaan naar Poperinge, en zullen daar de route 2 van de Volkssportroute ver-kennen.

Programma:Wij vertrekken in Waarschoot om 8u15 en vervolgens in Maldegem om 8u45.• 10 uur – aankomst in Poperinge.• 10u30 – Koffie met bijschenk en top-tafel.• 12 uur – Picon als aperitief en baanbol-ling.• 13u30 – Grillschotel (drank niet inbe-grepen) en hoefijzerwerpen.• 15u30 – Poperings Hommelbier en vliegende Vogelpik.• 17u30 – Belegde boterham met groe-tengarnituur (drank niet inbegrepen) en Uilebolling.Na onze start in Poperinge, gaan wij via landelijke wegen naar Watou, om te ein-digen in Roesbrugge. Na het eten zetten wij onze reis verder naar Maldegem en

Waarschoot.Kostprijs:50 euro per persoon, (reis, koffie, picon, grillschotel, Poperings hommelbier en belegde boterhammen inbegrepen).Inlichtingen en inschrijvingen bij:Albert Leydens – Tel. 09 372 89 12Albert Baeke – Tel. 09 378 69 57

Gent

Hierna geven wij het verdere jaarpro-gramma van onze anders-actieven werking Gent:• Dinsdag 16/09/ 2014:   Bezoek aan Roeselare: Roularta en brouwerij Ro-denbach• Dinsdag 14/10/ 2014   voordracht door Roosje Clinckspoor • Dinsdag 09/12/ 2014   Ledenfeest

Antwerpen

Uitstap naar ambachtelijke Hespenro-kerij en brouwerij te Buggenhout op woensdag 22 oktober 2014.

Vertrek:   we nemen te Mechelen om 09.33 uur de trein naar Buggenhout.

Programma: • om 10u. uur rondleiding Hespenrokerij Grega • om 12u. ter plaatse maaltijd.• om 14u. bezoek aan ambachtelijke brouwerij: 3 proevers (Kwak-Trippel Karmeliet en Deus)Totale prijs (bezoek-maaltijd-3 proe-vers) is 20,50 euro per persoon.Verplichte inschrijving vooraf  bij Tricot Dirk,

Page 30: Transcom-Info juni-juli-augustus 2014

Sterrelaan 37 te 2620 HemiksemTel.: 03 877 33 76 of gsm: 0485 45 59 23e-mailadres:  [email protected] van 20,50 euro per ingeschreven persoon op reke-ning BE 76000009864795 van Transcom Antwerpen met ver-melding uitstap Buggenhout 22/10.

Bijkomende inlichtingen via de anders actieven van de sec-toren :• Post: Jef Verheyen, [email protected]• Telecom: Hugo Verachtert, [email protected]• Spoorwegen: Dirk Tricot, [email protected] Guns, [email protected] Lorriper, [email protected]• Andere sectoren: via de vrijgestelden van deze sectoren.

Verslagje uitstap naar het Red Star Line museum op 7 mei 2014.De zon was niet van de partij, maar dankzij onze vrijgestelde bereikten we toch droog het museum met de dienstauto van onze vakbond. In het museum werden de 18 deelnemers in twee groepen verdeeld met elk een gids. Deze nam ons mee op een reis zoals die vroeger met de migranten naar New York, Canada ... gebeurde. Het werd een boeiend verhaal dat duidelijk maakte dat migreren voor de minder bedeelden niet echt een plezierreis was. Dit museum is zeker een aanrader om te bezoeken. De namiddag werd afgesloten met een gezel-lige babbel bij een drankje in de cafetaria van het museum.

Brussel

Wat? Gastspreker de heer Etienne Schouppe, Senator, over ‘Welke rol moet de overheid spelen in de overheidsbedrijven?”Wanneer? Woensdag 17 september 2014 om 14u (einde: 17u)Waar? vergaderzaal Europa 1 & 2 van ACV-Transcom (2e ver-dieping) Galerij Agora, Brussel.Inschrijven met onderstaand strookje of telefonisch bij Gilbert Haeck of Bjorn De Moor (02/545 69 70)Prijs: 4 euro per persoon (koffie en koeken).

I n t e r s e c t o r a a l

Intersectorale planning 2014 : reizen

HouffalizeOl Fosse d’Outh

MidweekVan maandag 8

tot vrijdag 12 septemberInschrijven tot 8 juli 2014

NapelsHotel Delfino

Alfa –AugustoVliegtuigreis PBM

25 september tot 03 oktober

Inschrijven tot 25 juli 2014

Voor meer info : intersectorale gepensioneerdenwer-kingen op tel. 09 265 44 07.

Inschrijvingsstrook (Gewest Brussel)

(Terugsturen vóór 1 september 2014 aan ACV-Transcom Gewest Brussel, Grasmarkt 105 bus 38, 1000 BRUSSEL)

Naam & Voornaam :

zal aanwezig zijn met .….. personen op 17 september 2014 op de jaarlijkse vergadering gepensioneerden.

Datum : Handtekening :

Page 31: Transcom-Info juni-juli-augustus 2014

3 1

I n m e m o r i a mTelecom

Pieter Haesen (°13/09/1925) Op 18 mei 2014 overleed Pieter Haesen, weduwnaar van mevrouw Jeannette Deceuninck en vader van onze vriend Stefan Haesen. Stefan is militant bij het Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie (BIPT).

Diamant

Irma Colpin (°22/01/1921)Op 9 juni vernamen wij het overlijden van Irma Colpin, weduwe van de heer Marcel Van Tolhuyzen en moeder van onze collega op rust Willy Van Tolhuyzen.

Water

Marcel Persyn (°10/04/1955) Wij melden het overlijden van Marcel Persyn, trouw bestuurslid van ACV-Transcom, Havenarbeider in Gent. Marcel was militant van het eerste uur en was steeds paraat op iedere manifestatie of vakbondsactie.

Wij voelen mee in het verdriet van de families en wensen hen veel sterkte toe.Vlak achter mijn ogen,

Verscholen in mijn borst,In elke houding die ik dat,

Liet jij je sporen na.Alles wat ik verder doe,

Gaat samen met verdriet.Want niets is ooit vergetenEn overdoen bestaat niet.

In elke beweging,Bij ieder woord dat ik bedenk,

In elke seconde van mijn tijdZit jouw aanwezigheid.

Bram VERMEULEN

Page 32: Transcom-Info juni-juli-augustus 2014

V.U. : Katrien Verwimp - Galerij Agora - Grasmarkt 105 - Bus 40 - 1000 Brussel - www.acv-transcom.beLayout en distributie : sa Doneux, Mettet • Druk : Corelio Printing

I n t e r s e c t o r a a l

V.U. : Katrien Verwimp - Galerij Agora - Grasmarkt 105 - Bus 40 - 1000 Brussel - www.acv-transcom.beLayout en distributie : sa Doneux, Mettet • Druk : Corelio Printing

V o l g A C V -Tr a n s c o m o p T w i t t e r :@ a c v t r a n s c o mEen selectie van onze laaste tweets :

ACV-Transcom wenst jullie allemaal een prettige va-kantie!

Twijfel je nog over je recht op vakantie en vakantiegeld dan heeft het ACV een handige brochure ter beschikking. Het vakantieboekje 2014 geeft een overzicht van alle wetgeving om-trent tijdstip van vakantie, vakan-tieduur, -vakantiedagen en vakan-tiegeld van arbeiders, bedienden, overheidspersoneel, schoolverla-ters en werklozen.Je vindt het vakantieboekje op de website van het ACV www.acv-on-line.be. Je kan uiteraard ook altijd terecht bij je secretaris voor meer informatie.

Vakantieboekje2014