türkiye ‹novasyon adana issn 1302 - 1656 haftas› adana

of 12 /12
ISSN 1302 - 1656 ADANA SANAY‹ ODASI YAYINI YIL: 17 SAYI: 331 31 ARALIK 2015 ADANA SANAY‹ ODASI Gazetesi Adana Valisi Mustafa Büyük: ‹novasyonun, Adana için gelecekte yap›lacak çal›malar›n oda¤›nda olmas› sa¤lanacak T‹M Bakan› Mehmet Büyükeki: Baard›klar›m›zla de¤il beraber neleri baarabilece¤imizle ilgileniyoruz Adana Büyükehir Beld.Bk. Hüseyin Sözlü: “‹novasyona, Ar-Ge’ye kaynak ay›rmak, samimi ve ›srarl› bir durugöstermek laz›m” Adana Sanayi Odas› Bakan› Zeki K›vanç: letmelerimizi ayakta tutabilmek için sürekli yenili¤in, farkl› olabilmenin aray›içinde olmal›y›z Sabanc› Holding Bakan› Güler Sabanc›: AK‹B Koordinatör Bakan› Bülent Aymen: ‹novasyon, zenginli¤imizin ve getirece¤i refah›n anahtar›d›r Tosyal› Holding Bakan› Fuat Tosyal›: ‹novatif çal›malar›m›z ve üretim kapasitemizle 3 farkl› k›tada global bir oyuncuya dönütük Çukurova Üniversitesi Rektörü Mustafa Kibar: dünyas› rekabetin en önemli yolunun teknoloji gelitirmek oldu¤u bilinci ile uzatt›¤›m›z dost elini s›k› s›k› tutmal› Esas Holding A.. YK Üyesi Ali Sabanc›: Adana hedefledi¤i lider ekonomiye do¤ru gitmesi için güçlü sanayi kültürüne inovasyonu katmay› baarmal› Mersin Üniversitesi Rektörü Ahmet Çamsar›: Sanayicilerimize bilgi birikimimizi aktarmak yoluyla her türlü deste¤i vermeye haz›r›z Bloomberg TV Haber Koordinatörü Ali Ça¤atay: ‹novasyon kavram›, Türk giriimcinin ajandas›na girdi TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici: KOB‹’lerin geliimine ve rekabette güçlenmelerine inovatif bak›aç›m›zla destek veriyoruz AKFEN Holding Bakan› Hamdi Ak›n: Takipçi de¤il küresel ekonomide liderlik için yola ç›k›lmal›, hedefler bu ekilde belirlenmeli Kale Grubu Bakan› Zeynep Bodur Okyay: Gelece¤i ekillendiren yeniliklerin bir k›sm› bu topraklardan ç›ks›n Simit Saray› YK Bakan› Haluk Okutur: Giriimcinin önü art›k aç›k, yap›lmas› gereken kararl›l›k, cesaret ve çok çal›arak hedefe ulamak için bir hamle.. Hürriyet Gazetesi Yazar› Vahap Munyar: Adana, yeni büyük gruplar›n do¤umuna ev sahipli¤i yapmaya odaklanmal› Türkiye’nin global rekabette gücünü ortaya koymas› için inovasyon kültürünün DNA’m›za ilemesi art De¤i meye, geli meye mecbursunuz De¤i meye, geli meye mecbursunuz Türkiye ‹novasyon Haftas› Adana Etkinli¤i nden i dünyas›na mesaj: “Uçamazsan ko, koamazsan yürü, yürüyemezsen sürün, ama ne yaparsan yap ilerlemek zorundas›n.” “Uçamazsan ko, koamazsan yürü, yürüyemezsen sürün, ama ne yaparsan yap ilerlemek zorundas›n.” “Uçamazsan ko, koamazsan yürü, yürüyemezsen sürün, ama ne yaparsan yap ilerlemek zorundas›n.” “Uçamazsan ko, koamazsan yürü, yürüyemezsen sürün, ama ne yaparsan yap ilerlemek zorundas›n.” “Uçamazsan ko, koamazsan yürü, yürüyemezsen sürün, ama ne yaparsan yap ilerlemek zorundas›n.” Martin Luther King 4’DE 3’TE 5’TE 6’DA 9’DA 8’DE 4’DE 11’DE 12’DE 2’DE 5’TE 7’DE 9’DA 10’DA 12’DE 3’TE

Upload: others

Post on 22-Oct-2021

7 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Türkiye ‹novasyon ADANA ISSN 1302 - 1656 Haftas› Adana

ISSN

130

2 - 1

656

ADANA SANAY‹ ODASI YAYINI YIL: 17 SAYI: 331 31 ARALIK 2015

ADANASANAY‹ ODASI

Gazetesi

Adana Valisi Mustafa Büyük:

‹novasyonun, Adana içingelecekte yap›lacak çal›flmalar›n oda¤›ndaolmas› sa¤lanacak

T‹M Baflkan› Mehmet Büyükekfli:

Baflard›klar›m›zla de¤ilberaber neleri baflarabilece¤imizleilgileniyoruz

Adana Büyükflehir Beld.Bflk. Hüseyin Sözlü:

“‹novasyona, Ar-Ge’yekaynak ay›rmak,samimi ve ›srarl› birdurufl göstermek laz›m”

Adana Sanayi Odas› Baflkan› Zeki K›vanç:

‹flletmelerimizi ayaktatutabilmek için sürekliyenili¤in, farkl›olabilmenin aray›fl›içinde olmal›y›z

Sabanc› Holding Baflkan› Güler Sabanc›: AK‹B Koordinatör Baflkan› Bülent Aymen:

‹novasyon,zenginli¤imizin vegetirece¤i refah›nanahtar›d›r

Tosyal› Holding Baflkan› Fuat Tosyal›:

‹novatif çal›flmalar›m›zve üretim kapasitemizle3 farkl› k›tada global biroyuncuya dönüfltük

Çukurova Üniversitesi Rektörü Mustafa Kibar:

‹fl dünyas› rekabetin enönemli yolunun teknolojigelifltirmek oldu¤u bilinciile uzatt›¤›m›z dost elinis›k› s›k› tutmal›

Esas Holding A.fi. YK Üyesi Ali Sabanc›:

Adana hedefledi¤i liderekonomiye do¤ru gitmesiiçin güçlü sanayi kültürüneinovasyonu katmay›baflarmal›

Mersin Üniversitesi Rektörü Ahmet Çamsar›:

Sanayicilerimize bilgibirikimimizi aktarmakyoluyla her türlü deste¤ivermeye haz›r›z

Bloomberg TV Haber Koordinatörü Ali Ça¤atay:

‹novasyon kavram›,Türk giriflimcininajandas›na girdi

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici:

KOB‹’lerin geliflimine ve rekabettegüçlenmelerine inovatifbak›fl aç›m›zla destekveriyoruz

AKFEN Holding Baflkan› Hamdi Ak›n:

Takipçi de¤il küreselekonomide liderlik içinyola ç›k›lmal›, hedeflerbu flekilde belirlenmeli

Kale Grubu Baflkan› Zeynep Bodur Okyay:

Gelece¤i flekillendirenyeniliklerin bir k›sm›bu topraklardan ç›ks›n

Simit Saray› YK Baflkan› Haluk Okutur:

Giriflimcinin önü art›kaç›k, yap›lmas› gerekenkararl›l›k, cesaret ve çokçal›flarak hedefe ulaflmakiçin bir hamle..

Hürriyet Gazetesi Yazar› Vahap Munyar:

Adana, yeni büyükgruplar›n do¤umunaev sahipli¤i yapmayaodaklanmal›

Türkiye’nin globalrekabette gücünü ortayakoymas› için inovasyonkültürünün DNA’m›zaifllemesi flart

De¤iflmeye, geliflmeyemecbursunuz

De¤iflmeye, geliflmeyemecbursunuz

Türkiye ‹novasyonHaftas› AdanaEtkinli¤i’nden ifldünyas›na mesaj:

“Uçamazsan kofl,koflamazsan yürü,yürüyemezsensürün, ama neyaparsan yapilerlemekzorundas›n.”

“Uçamazsan kofl,koflamazsan yürü,yürüyemezsensürün, ama neyaparsan yapilerlemekzorundas›n.”

“Uçamazsan kofl,koflamazsan yürü,yürüyemezsensürün, ama neyaparsan yapilerlemekzorundas›n.”

“Uçamazsan kofl,koflamazsan yürü,yürüyemezsensürün, ama neyaparsan yapilerlemekzorundas›n.”

“Uçamazsan kofl,koflamazsan yürü,yürüyemezsensürün, ama neyaparsan yapilerlemekzorundas›n.”

Martin Luther King

∂ 4’DE∂ 3’TE

∂ 5’TE

∂ 6’DA

∂ 9’DA

∂ 8’DE

∂ 4’DE

∂ 11’DE

∂ 12’DE

∂ 2’DE

∂ 5’TE

∂ 7’DE

∂ 9’DA

∂ 10’DA

∂ 12’DE

∂ 3’TE

Page 2: Türkiye ‹novasyon ADANA ISSN 1302 - 1656 Haftas› Adana

‹MT‹YAZ SAH‹B‹

Zeki KIVANÇADASO YÖNET‹M KURULU BAfiKANI

YAYIN KURULU

YÖNET‹M YER‹:Adana Sanayi Odas›

Turhan Cemal Beriker Bulvar› No: 156Seyhan/ADANA

Tel: (90 - 0 322) 436 63 63 PbxFax: (90 - 0 322) 436 16 36‹nternet : www.adaso.org.tr.

e-mail : [email protected]

BASKI:Çukurova Ofset Tel: 351 55 61

• ‹mzal› yaz›larda belirtilengörüfller sadece yazarlar›na aittir.

• Yay›nlanan yaz›lar vefoto¤raflar ancak kaynak

gösterilerek al›nt› yap›labilir.

ADANA SANAY‹ ODASIGAZETES‹ ADASO üyelerine

ücretsiz gönderilir.

Y›ll›k abone ücreti: 300 TL’dir.15 günde bir yay›nlan›r.

Bu gazete bas›n meslekilkelerine uyar.

ISSN

130

2 - 1

656

ADANASANAY‹ ODASI

Gazetesi

YAYIN KOORD‹NATÖRÜ

SORUMLU YAZI‹fiLER‹ MÜDÜRÜ

Salih SÜTCÜYönetim Kurulu Üyesi

Bora KOCAMANGenel Sekreter

F›rat KARALI ‹mam Gazali HIRADA⁄IBaflkan Yard›mc›s› Sayman Üye

‹NOVASYON31 ARALIK 20152 ISSN

130

2 -

1656

ADANASANAY‹ ODASI

Gazetesi

Türkiye ‹novasyon Haftas› etkinli¤i ino-vasyon anlam›nda dünyada neler yafland›-¤›n› görmek ad›na iyi f›rsat olmufl, yurtiçive yurtd›fl›ndan kendi alanlar›nda öne ç›-kan isimlerin kat›ld›¤› etkinli¤e gösterilenilgi ve kat›l›m bizleri sevindirmifltir.

‹ki gün boyunca gerçeklefltirilen söylefli,panel ve konferanslar yaklafl›k 8 bin 500 ki-fli taraf›ndan takip edilmifltir. ‹novasyon et-kinli¤ine Adana’n›n yan› s›ra bölge illeri-mizden de oldukça yüksek kat›l›m gerçek-leflmifltir. Kat›l›mc›lar›n önemli kazan›mlarelde etti¤i, önümüzdeki süreçte Adana’m›-z›n, bölgemizin ve ülkemizin geliflimineönemli katk›lar sa¤layaca¤› inanc›nday›m.

Organizasyona anlam katan ve en bü-yük de¤eri sa¤layan, yenilikçi, merakl›,bilginin yeninin peflinde koflan gençleri-mizin gösterdi¤i ilgi ve kat›l›m olmufltur.Adana ‹novasyon Haftas›’n›n en yo¤unkat›l›mc›lar›n›n gençler olmas› biz sanayi-ci ve ifladamlar›na çok önemli bir mesajolmufltur. Sanayiciler olarak bunu do¤rualg›lamal› ve yönlendirmeliyiz.

Etkinli¤e gençlerimizin müthifl kat›l›m-

dan ve ilgisinden anlafl›laca¤› gibi, genç-lerimize uygun ortam› yarat›p bu imkan-lar› sa¤layabilirsek, ülke olarak arzu etti-¤imiz geliflmifllik seviyelerine çok dahah›zl› flekilde ulaflabiliriz.

Bizler, çal›flanlar›m›zdan inovasyonbekliyorsak flirketlerimizde öncelikle bunauygun bir ortam yaratmal›y›z. ‹novasyonutüm flirketlerimizin en önemli dayanaknoktas› haline getirmeli, sab›rl›, planl›, ha-reket etmeli, baflar›s›zl›klar›m›zdan gerek-li dersleri ç›kartmal›y›z.

Günümüzde yüksek katma de¤erli ürünlerönem kazanm›fl, yat›r›m, üretim ve ihracat›nart›r›lmas›nda ar-ge ve tasar›m ön plana ç›k-m›flt›r. Bu nedenle inovasyon çal›flmalar› veAr-Ge yat›r›mlar› olmadan ayakta kalabil-mek, üretim faaliyetlerini sürdürebilmekmümkün olamamaktad›r. Sürdürülebilir birbaflar› için inovasyon kültürünün içselleflti-rilmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas› gerekmektedir.

Bilim ve teknolojideki geliflmeler ileinovasyona dayal› stratejiler, flirketlerindolay›s›yla da ülke ekonomilerinin verim-lilik ve rekabet art›fl›n›n temel unsurlar›haline gelmifltir. Giderek küreselleflenekonomide, büyümenin en önemli belirle-yicilerinden biri artan verimlilik olup, yeniteknolojilerin oda¤› da verimlilik art›fl›olarak ifade edilmektedir.

Ülke genelinde oldu¤u gibi Adana da ço-¤unlukla orta ve düflük teknolojili ürünler ih-raç ederken, orta ve yüksek teknolojili ürün-leri ithal etmekte, yüksek teknolojili ürünler-de önemli d›fl ticaret a盤› vermektedir.

Ülkemiz aç›klanan 2015- 2016 GlobalRekabet Endeksinde bir önceki y›la göre 6s›ra gerileyerek, 51. s›rada yer alm›flt›r.Dünyan›n en büyük 20 ekonomisinden bi-ri olarak 2023 için önemli hedefleri bulu-nan Türkiye için bu kabul edilebilir birnokta de¤ildir. Rekabet gücümüzü artt›r-d›¤›m›z oranda ihracat›m›z da he-defledi¤imiz noktalara ulaflacakt›r.

Teknolojideki de¤iflim, dünyada-ki üretim modellerini, üretim süreç-lerini ve tüketici taleplerini h›zlade¤ifltirmektedir. Bugünün ve gele-ce¤in flirketleri bu de¤iflime ayakuydurmak durumundad›r. Sanayi-cilerimiz, KOB‹’lerimiz, iflletmeleriniayakta tutabilmek ad›na sürekli yenili¤in,farkl› olabilmenin aray›fl› içinde olmal›d›r.

Daralan pazarlar ve artan rekabete kar-fl›l›k olarak daha farkl› daha inovatif yak-lafl›mlar ve ürünler gelifltirmek durumun-day›z. Bu anlamda kilogram bafl›na ihra-cat de¤erini daha yukar›ya tafl›mal›, yeni-likçi yüksek katma de¤erli ürünlere odak-lanacak çal›flmalar yapmal›y›z. Bununiçin de Ar-Ge ve inovasyona önem ver-

meli, yat›r›m gerçeklefltirmeliyiz. ‹novasyon, sadece yeni bir ürün yarat-

mak de¤il, ço¤u zaman kendi bilgimizi,kendi kayna¤›m›z› kullanarak mevcut birürünü eskisinden daha cazip hale getir-mektir. Bu bazen s›cak bir kahve barda¤›n›rahat tutabilmek için yerlefltirilen 10cm’lik bir karton parças›d›r, bazen y›llard›rkullan›lan trafik lambalar›n›n içine saniyegeri say›m numaratörü yerlefltirmektir.Bazen de sadece bir süreç de¤iflikli¤idir.

‹navosyan sadece bakmay› de¤il gör-meyi gerektirir. De¤iflime, geliflime, dahaiyisini bulmaya odaklan›r. Bunun içindirki genç, alg›s› ve motivasyonu yüksek, ze-ki, üretken, merakl›, araflt›rmac› beyinlereihtiyaç duyar. Bunun içindir ki ancak di-namik, de¤iflime aç›k, yenilikçi, esnek bireko sisteme içinde büyüyüp geliflebilir.

Hiç flüphesiz ki gelecekte söz sahibiolacak ülkeler, bunlar› baflarabilen kurum

ve kurulufllara, iflletmelere sahipolan, inovasyonu yenilikçili¤i des-tekleyen ülkeler olacaklard›r.

Üretimin olmad›¤› yerde kalk›nmada refah da hayal olmaktan öte geçe-meyecektir. Türkiye ancak ve ancaküreterek, üretti¤ini de Dünya pazarla-r›na satarak büyüyüp geliflebilecektir.

Burada, Martin Luther King’in “Uçamaz-san kofl, koflamazsan yürü, yürüyemezsensürün ama ne yaparsan yap ilerlemek zorun-das›n” sözünü haf›zalar›m›zda her zamancanl› tutup, çal›flmalar›m›z› ve hedeflerimizibuna göre yönlendirmemiz yararl› olacakt›r.

Bölgemizde 5-6 Kas›m tarihlerinde att›-¤›m›z inovasyon tohumlar›n›n, günü geldi-¤inde yeflerip geliflerek flehrimizi ve bölge-mizi, dolay›s›yla ülkemizi çok daha iyinoktalara tafl›mas› en büyük temennimizdir.

‹flletmelerimizi ayakta tutabilmekiçin sürekli yenili¤in,farkl› olabilmeninaray›fl› içinde olmal›y›z

ADANA SANAY‹ ODASI BAfiKANI ZEK‹ KIVANÇ:

Türkiye ‹hracatç›larMeclisi'nin (T‹M)organizasyonu, Adana SanayiOdas› ve Akdeniz ‹hracatç›Birlikleri’nin (AK‹B) evsahipli¤inde gerçekleflenTürkiye ‹novasyon Haftas› AdanaBuluflmas›’nda “‹novasyon Rüzgar›” esti.

Türkiye ‹novasyon Haftas› Adana Et-kinli¤i, Ekonomi Bakanl›¤›'n›n deste¤i,Arçelik, THY, Turkcell ve Türk Ekono-mi Bankas›'n›n sponsorlu¤unda 5- 6 Ka-s›m 2015 tarihlerinde Sheraton AdanaHotel'de gerçekleflti.

Ulusal ve uluslararas› 47 konuflmac›,16 üniversiteden ö¤renci ve akademis-yenler ile ifl dünyas›n›n önemli temsilci-lerinin kat›ld›¤› etkinlikleri yaklafl›k 9bin kifli izledi. Türk ifl dünyas›ndan s›rad›fl› kad›nlara, dijitalleflmeden tasar›m vemimariye, sanayi üniversite iflbirli¤indensanayide inovasyon ve teknolojiye kadarbirçok konu bafll›¤›nda düzenlenen panelile konferanslarda ise konuflmac›lar adetasoru ya¤muruna tutuldu.

Adana organizasyonuna kat›lan Sabanc›Holding Yönetim Kurulu Baflkan› GülerSabanc›, partner ülke Finlandiya'n›n Tür-kiye Büyükelçisi Nina Vaskunlahti, Auto-desk Teknoloji Fütüristi Jordan Brandt,Finlandiya Ulaflt›rma Bakanl›¤› TrafikLab Koordinatörü Elias Pöyry, ‘Yarat›c›-l›k ve ‹novasyon' kitab›n›n yazar› ve ino-vasyon dan›flman› Frans Johansson kat›la-

rak inovatif olman›n ip uçlar›n› verdi. Adana'da adeta inovasyon atefli yakan

‘Türkiye ‹novasyon Haftas›' toplant› sa-lonu tamamen dolarken, birçok kifli dekonuflmac›lar› ayakta izledi.

‹NOVASYON IÇIN OYUNUNKURALLARI DE⁄‹fiMEL‹ Türkiye ‹novasyon Haftas›'nda gençle-

re, akademisyenlere, sanayicilere, kamu-ya inovasyon yolunda hata yapmaktankorkmamalar›, deneme ve yan›lmadanasla vazgeçmemeleri, farkl› düflünenlerlebirlikte çal›flmalar› gibi mesajlar ç›kt›.

‹novasyon için büyük Ar-Ge harcama-lar›n›n gerekmedi¤inin de anlat›ld›¤› et-kinlikte, oyunun kurallar›n›n de¤ifltiril-mesinin inovatif olmak için önemli birad›m oldu¤u ortaya kondu.

“Türk ‹fl Dünyas›” konulu oturumdaKale Grup Yönetim Kurulu Baflkan›Zeynep Bodur Okyay, Tosyal› HoldingYönetim Kurulu Baflkan› Fuat Tosyal›,Akfen Holding ve TAV Havalimanlar›Holding Yönetim Kurulu Baflkan› HamdiAk›n, dinleyicilere inovasyon peflindekoflarken hata yapmaktan korkmamalar›gerekti¤ini söylediler

Haber Türk Gazetesi Köfle Yazar› Ser-

pil Y›lmaz’›n moderatörlü¤ünde gerçek-leflen panelde, panelinde Koç HoldingKurumsal ‹letiflim ve D›fl ‹liflkiler GrupBaflkan› Oya Ünlü K›z›l, Big Chef’sCEO’su Gamze Cizreli, Tar›msal Pazar-lama Kurucusu Tülin Ak›n, “S›ra D›fl›Kad›nlar” ile ilgili görüfllerini anlatt›.

Moderatörlü¤ünü Sampafl YönetimKurulu Baflkan› fiekip Karakaya’n›nyapt›¤› “Gelece¤in Ak›ll› KentleriPaneli”ne Antalya Büyükflehir BelediyeBaflkan› Menderes Türel, S‹NPAfi GYOYönetim Kurulu Baflkan› Avni Çelik,TEMSA Genel Müdürü Dinçer Çelik,Finlandiya Ulaflt›rma Bakanl›¤› TrafficLab Koordinatörü Elias Pöyry, ‹ETT‹flletmeleri Genel Müdürü MüminKahveci konuflmac› olarak kat›ld›.

Dünya Gazetesi Genel Yay›n Yönetme-ni Hakan Gülda¤’›n moderatörlü¤ündedüzenlenen Dijital Dünya Mobil Hayatla-r›m›z konulu panelde, Turkcell Teknoloji-den Sorumlu Genel Müdür Yard›mc›s› ‹l-ker Kuruöz, Zomato Ülke Müdürü AliServet Eyübo¤lu, Nokia Networks ‹no-vasyon Program› ve Münih TeknolojiMerkezi Baflkan› Heiko Straulino sektör-deki en son teknolojik geliflmeleri anlatt›.

“STK’larda ‹novasyon” konulu panelde,

TÜS‹AD Yönetim Kurulu Baflkan› Can-sen Baflaran-Symes, Türkiye ‹hracatç›larMeclisi Baflkan› Mehmet Büyükekfli,TÜRKONFED Baflkan› Tarkan Kad›o¤lu,inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerinin ülkeekonomisindeki önemine dikkat çekti, si-vil toplum kurulufllar›nda yap›lan inovas-yon çal›flmalar› ile ilgili bilgi verdi.

“Giriflimcilik” konulu panelin modera-törlü¤ünü fiirket Orta¤›m Melek Yat›r›mc›A¤› Kurucusu ve A¤ Baflkan› MehmetBuldurgan yapt›, panele kat›lan TOBBGenç Giriflimciler Kurulu Baflkan› Ali Sa-banc›, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebi-ci Simit Saray› Kurucusu Haluk Okuturve Startup Sauna CMO'su Kasper Suoma-lainen baflar› öykülerini anlatt›, giriflimci-likle ilgili tavsiyelerde bulundu.

ÜN‹VERS‹TE-SANAY‹ BULUfiMASI"Üniversite Sanayi ‹flbirli¤i" konulu ve

moderatörlü¤ünü Habertürk Gazetesi Edi-törü Seçkin Ürey'in yapt›¤› panelde, AdanaSanayi Odas› Baflkan› Zeki K›vanç, AdanaHac› Sabanc› OSB Yönetim Kurulu Bafl-kan› Bekir Sütcü, Mersin Ticaret ve SanayiOdas› Baflkan› fierafettin Aflut, ÇukurovaÜniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ki-bar, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ahmet Çamsar›, Adana Bilim ve TeknolojiÜniversitesi Rektörü Prof.Dr. Adem Ersoy,‹skenderun Teknik Üniversitesi RektörüProf.Dr. Türkay Dereli, üniversite-sanayiiflbirli¤inin mevcut durumunu, sorunlar›n›ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Adana'da ‹novasyon Rüzgar›Adana'da ‹novasyon Rüzgar›

Page 3: Türkiye ‹novasyon ADANA ISSN 1302 - 1656 Haftas› Adana

ISSN

130

2 -

1656

ADANASANAY‹ ODASI

Gazetesi 331 ARALIK 2015‹NOVASYON

Adana’da yap›lan ‹novasyon haftas› etkin-li¤ini nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Kat›l›m veilgi sizler aç›s›ndan memnun edici oldu mu?

Ülkemiz için istikrarl› büyüme, nitelikli in-sanlardan oluflan güçlü toplum, yaflanabilirmekanlar ve sürdürülebilir bir çevre, 2023 viz-yonu kapsam›nda gerçeklefltirmek istedi¤imizana hedeflerdir. Bu hedeflere giderken bütünçal›flmalar›m›z›n merkezine koymam›z gere-ken ise inovasyon kavram›d›r. Daha kalitelive mutlu bir yaflam için sadece üretim alan›n-da de¤il, sosyal ve çevresel konularda da yeni-likçi yaklafl›mlara ihtiyac›m›z var. Bu aç›danbirçok panel, seminer, yar›flma ve aktiviteninefl zamanl› olarak gerçeklefltirildi¤i inovasyonhaftas› etkinliklerinin çok baflar›l› biçimde icraedildi¤ini düflünüyor ve bu çal›flmalarda eme-¤i geçen herkese tekrar teflekkür ediyorum.

Bildi¤iniz üzere Adana Türkiye’nin enönemli üretim merkezlerinden birisi konu-munda. fiehrimizin co¤rafi konumu, tarihi vesosyo-ekonomik yap›s› itibariyle bir anlamdatüm Çukurova’n›n merkezi olarak adland›ra-bilece¤imiz bir bölge. Nitekim ‹novasyonHaftas›’nda da Adana’n›n bu özelli¤ini çoknet biçimde gördük. Etkinli¤e çevremizdekiMersin, Hatay, Osmaniye, ‹skenderun, Ni¤-de, Karaman, Kayseri gibi pek çok ilden üni-versite ö¤rencileri, akademisyenler ve ifla-damlar›n›n aralar›nda bulundu¤u onbinin üze-rinde kifli kat›ld›. Böylece Türkiye ‹novasyonHaftas› bir anlamda sadece Adana’ya de¤iltüm Çukurova co¤rafyas›na etki eden bir ya-

p›ya bürünmüfl oldu. Bu organizasyon, Ana-dolu’da büyük bir potansiyel bulundu¤unu vebu gibi organizasyonlar›n ‹stanbul d›fl›nda da-ha da yayg›nlaflt›r›lmas› gerekti¤ini göster-mektedir. Adana; kültür, sanat, sa¤l›k gibialanlarda bir çekim merkezi oldu¤u kadar bugibi organizasyonlarda da Anadolu’ya öncü-lük edebilecek altyap› ve kültüre sahiptir. Ay-r›ca etkinli¤e üniversite ö¤rencilerinin büyükilgi gösterdi¤ini gözlemledim. Özellikle gele-ce¤imizin teminat› olan gençlerin inovasyongibi ülkemizin kalk›nmas›nda kilit önem tafl›-yan bir konuya bugünden bafllayarak yo¤unbir ilgi gösteriyor olmas› memnuniyet vericibir durum. Bu anlamda gençlerimizin ilgisigelece¤e umutla bakmam›z› sa¤l›yor.

Adana’da ‹novasyon alan›nda yap›lançal›flmalar› yeterli görüyor musunuz?

Adana’daki iflletmelerimizin gerçeklefltir-mifl olduklar› Ar-Ge çal›flmalar› ve inovas-yona iliflkin faaliyetleri bizleri mutlu etmek-te. Ancak hem iflletmeler hem de bizler ino-vasyonun bir kerelik bir fley olmad›¤›n›, sü-reklili¤inin sa¤lanmas› gerekti¤inin fark›n-

day›z. Günümüz ekonomisinde hem pazarhem rekabet küresel düzeydedir. Bugün ye-ni olarak adland›rd›¤›m›z bir ürün ya dahizmet çok k›sa bir süre içinde eski halinegelebiliyor. ‹flletmeler taraf›ndan üretilenürün / hizmetlerin yaflam döngüsü oldukçak›sald›. Bu ortamda ayakta kalabilmenin,rekabet edebilmenin tek yolu sürekli ino-vasyon. Bu nedenle inovasyonun süreklili-¤ini sa¤lamam›z gerekmektedir.

Bir di¤er önemli husus ise inovasyonkültürünü tabana yaymak. fiehrimizdeinovatif iflletmelere bakt›¤›m›zda ço-¤unlukla büyük flirketlerin öne ç›kt›¤›-n› görüyoruz. Hâlbuki ekonomimizinbüyük bölümünü oluflturan KOB‹’lerdede yenilikçili¤e dayal› bak›fl aç›s›n›n gelifl-mesine ihtiyac›m›z bulunuyor. Katma de¤er-li üretimin ve kalk›nman›n tek yolu inovasyo-nu küçük büyük tüm iflletmelere yayg›nlaflt›r-maktan geçiyor. Üniversite sanayi iflbirli¤iinovasyon alan›ndaki temel katalizörlerin ba-fl›nda gelmektedir. Adana bu alanda iyi uygu-lama örneklerine sahip bir flehirdir. Özellikleson dönemde kurumlar aras› iflbirlikleriningeliflmesi, farkl› kurumlar›n uyum içinde or-tak hareket etmesi de önemli bir noktad›r. Fa-aliyet baz›nda bakt›¤›m›zda inovasyon hafta-s› gibi etkinliklerle fark›ndal›k çal›flmalar›gerçeklefltirilirken, kalk›nma ajans› taraf›n-dan KOB‹’lere inovasyon yönetimi e¤itimle-ri verilmektedir. Bunlarla birlikte inovasyonekosistemini oluflturmaya yönelik daha siste-matik hareket etmeli ve bu yönde stratejilergelifltirmek gerekmektedir. Bu yüzden deBölgesel ‹novasyon Stratejisini oluflturmayayönelik R‹S (Rekabet ‹çin Strateji) ad›yla ye-ni bir çal›flmaya bafllanmaktad›r. ÇukurovaKalk›nma Ajans› koordinasyonunda yürütü-lecek çal›flmada Çukurova Üniversitesi, Bi-lim ve Teknoloji Üniversitesi, BüyükflehirBelediyesi, Sanayi Odas›, Ticaret Odas›, Ti-caret Borsas› ve Organize Sanayi Bölgesi te-mel paydafllar olarak yer alacakt›r. ‹novatif

bak›fl aç›s›yla Adana’n›n önceliklerinin belir-lenece¤i çal›flmada, eylem planlar› oluflturu-lacak ve inovasyonun gelecekte yap›lacak ça-l›flmalar›n oda¤›nda olmas› sa¤lanacakt›r.

‹novasyon konusunda Adana ifl dünya-s› baflta olmak üzere kamuoyuna öneri vetavsiyeleriniz nedir?

Adana’da da bir sunum gerçeklefltirenFrans Johansson, kitab›nda en baflar›l› ino-vasyon uzmanlar›n› inan›lmaz say›da fikir

üreten yenilikçiler olarak tan›mlamak-tad›r. Üretilen fikirlerin say›s›, fikirle-rin kalitesini de do¤rudan etkilemek-tedir. Bu aç›dan yeni fikirlerin üretil-mesini teflvik etmek, en alt kademe-

den en üst kademeye kadar farkl› bilgive deneyime sahip kiflilerin bir araya getiri-

lerek bu sürece dahil edilmesi gerekmekte-dir. Ancak her yeni fikrin inovasyon olmad›-¤›n›, sadece uygulanabilir, ticarilefltirilebilenve hayata de¤er katan yeniliklerin inovasyonoldu¤unu da unutmamak gerekir.

‹fl dünyas›nda inovasyonun yayg›nlaflma-s›nda ilk ifl patronlara düflüyor. Önceliklepatronlar inovasyona inanmal›. Kendileriinanmal› ki firmalar›n›n yap›s›n› buna göredüzenleyebilsinler, kendi personellerini buifle inand›rabilsinler. Unutulmamal› ki ino-vasyon bir tak›m ifli. Hatta iyi bir tak›m ifli.‹fl dünyas›, kendi personellerini inovasyonkonusunda e¤itmeliler, bu alanda tecrübe vebilgi sahibi çal›flanlar› kendi kurumlar›natransfer etmeliler. Ve sab›rl› olmal›lar. Mut-laka emeklerinin karfl›l›¤›n› alacaklard›r.Katma de¤eri yüksek üretim, yenilikçi üre-timden geçiyor. Bu nedenle iflletmelerimizde Ar-Ge çal›flmalar›na daha fazla kaynakay›rmal›lar. Bildi¤iniz gibi 2023 hedeflerikapsam›nda ülkemiz Ar-Ge harcamalar›n›nGSY‹H içindeki pay›n› %3’e yükseltmeyihedefliyor. Bu hedefin %2’sinin ise özelsektör taraf›ndan karfl›lanmas› hedefleniyor.Bu nedenle özel sektörün Ar-Ge’ye dahafazla kaynak ay›rmas› gerekmektedir.

‹novasyonun, Adanaiçin gelecekte yap›lacak çal›flmalar›n oda¤›ndaolmas› sa¤lanacak

ADANA VAL‹S‹ MUSTAFA BÜYÜK:

Adana’da yap›lan Türkiye ‹novasyonHaftas› etkinli¤ini nas›l de¤erlendiriyorsu-nuz? Kat›l›m ve ilgiyi nas›l gözlemlediniz?

Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi’nin (T‹M)önce ‹stanbul’dan bafllay›p, sonra da ad›mad›m Anadolu’ya yayma yolunda ilerledi¤i“‹novasyon Haftas›”, bence çok do¤ru, iyikurgulanan bir organizasyon. T‹M’in orga-nizasyonu, inovasyonu ve önemini Türki-ye’nin gündemine oturtmada etkili oldu. ‹s-tanbul, ‹zmir ve Gaziantep’te gerçekleflen‹novasyon Haftas› etkinliklerini izlemifltim.Adana’daki etkinli¤e hem panel yöneticisi,hem de izleyen gazeteci olarak kat›ld›m.Kat›l›mc›lar›n, izleyen gençlerin ilgisi, he-yecan› çok etkileyiciydi. Ö¤rencilerin, flir-ketlerde çal›flan gençlerin konuflmac›larla,toplant›lar› izleyen ifl dünyas› temsilcileriyletan›flma, konuflma çabalar›, etkinli¤in ayn›zamanda iyi bir buluflma ortam› yaratt›¤›n›niflaretiydi. Ö¤renciler kartvizitlerini uzat›pkendilerini tan›t›rken 1976-80 dönemindekiö¤rencilik y›llar›m akl›ma geldi. “Biz teksirmakinesinde bildiri basard›k, flimdiki ö¤ren-ciler kartvizit da¤›t›yor” dedim. ‹novasyonHaftas› etkinli¤i ayr›ca, Adana’n›n ifl dünya-s› nezdinde daha geri plana düflmüfl izleni-mini de ortadan kald›rmaya yarad›. Adanayeniden ifl dünyas›n›n radar›na girdi.

Son dönemlerde ülkemizde inovasyo-

nun yay›lmas› için önemli faaliyetlergerçeklefltiriliyor. ‹fl dünyas› konuyu sa-hiplenmifl görünüyor. Sizce bu çabalaryeterli mi?

Bu etkinlikler ifladamlar›n›n, flirketlerin iflgörüflmelerine, ürün pazarlamalar›na, yat›-r›m kararlar› almalar›na benzemez. Yani,hemen ertesi gün sonuç vermez. Kat›l›mc›-lar›n, izleyenlerin iflini, hayat›n› hemen er-tesi gün de¤ifltirmez. Bu ifle uzun solukluyaklaflmak gerekir. “Ne ifle yar›yor ki?” de-meden etkinlikleri düzenlenmeli, izlenme-li… Kat›l›m hep coflkulu olmal›. Çünkü, butür etkinlikler gün geliyor, insanlar›n, flir-ketlerin dünyas›n› de¤ifltirebiliyor. Örne¤in,LC Waikiki’nin bugünkü baflar›l› noktayaulaflmas›nda, ‹stanbul’daki “PerakendeGünleri” etkinliklerinin birincisine konukolan bir perakende ve yönetim gurusununönemli pay› vard›r. Yabanc› yönetim-pera-kende gurusunu izleyen LC Waiki’nin or-taklar›ndan Mustafa Küçük, toplant› biterbitmez kendisiyle tan›flm›fl, 6 ay-1 y›ll›k da-n›flmanl›k anlaflmas› yapm›flt›r. Ondan son-

ra da LC Waikiki’yi bugünkü baflar›ya tafl›-yan kap› aç›lm›flt›r. Asl›nda bu tür örnekleriço¤altmak mümkün. Kim bilir bizim bilme-di¤imiz, duymad›¤›m›z daha ne kadar böy-le öykü vard›r. Bugün ulaflt›¤›m›z noktadaortaya konulan çabalar iyi ama yeterli de¤il.Bu etkinlikler Anadolu’nun di¤er kentlerinede ulaflmal›, oralarda da kaybolmaya yüztutmufl heyecan› canland›rmal›.

Dünyadaki geliflmelere bakarak ino-vasyon aç›s›ndan Türkiye’yi nas›l de¤er-lendiriyorsunuz?

Kilo bafl›na ihracat›n 1.5 -1.6 dolar düze-yinde oldu¤unu dikkate al›rsak, Türkiye’nininovasyonda daha yolun çok bafllar›nda ol-du¤u ortada. Bir zamanlar Türkiye ile ayn›geliflmifllik düzeyinde olan Güney Kore’nindo¤ru bir strateji ile ulaflt›¤› noktay› hepimizgörüyoruz. Ancak, bu durum moralimizibozmas›n. ‹fle daha fazla as›larak aradakifark› kapatma yolculu¤una sürdürmeliyiz.Bir zamanlar çok uzak olas›l›k gibi görünen‹talya’y›, ‹spanya’y› yakalaman›n en az›n-dan baz› sektörler aç›s›ndan hiç de öyle ol-mad›¤›n› örnekleriyle görüyoruz. Ayr›cainovasyonu sadece teknoloji gelifltirmeye,bulufllar ortaya koymaya dönük düflünme-mek gerekti¤ini de unutmayal›m. Buna engüzel örneklerden biri Simit Saray›’d›r. 2-3giriflimci, y›llard›r sokaktan ald›¤›m›z simidirestoran ortam›na tafl›d›. ‹fli önce Türkiye’debüyütüp, sonra Amsterdam’a, Londra’ya,New York’a götürdü. Bir kilo simidin 15dolara ihraç edilebilece¤i kimin akl›na gelir-di. Düflünün, Türkiye unu 0.40-0.45 dolaraancak ihraç edebiliyor. Ayn› undan simityap›p, kendi restoranlar›na ihraç edince ra-kam 15 dolara yükselebiliyor.

Adana’y›, ekonomisini, sanayisini nas›lgörüyorsunuz? Bu konudaki de¤erlendir-

melerinizi, görüfllerinizi paylafl›r m›s›n›z?‹novasyon Haftas›’n›n gerçekleflti¤i gün-

lerde Adana Tan›t›m ve Kalk›nma Ajan-s›’n›n (ATAK) tan›t›ld›¤› bir toplant›ya ka-t›ld›m. Vali, büyükflehir belediye baflkan›,oda baflkanlar›, OSB Baflkan›, hepsi bir ara-dayd›. Oradaki konuflmalardan sonra yazd›-¤›m yaz›ya, “Adana, kaybetti¤i 4’üncülü¤üar›yor” bafll›¤› att›m. Adana, bir zamanlarTürkiye’nin 4’üncü büyük kenti olarak an›-l›rd›. Ancak, zamanla örne¤in Gaziantep ar-kadan gelip daha üst s›ralara yerleflti. Üste-lik bunu devlet eliyle de¤il, özel sektör eliy-le yapmay› baflard›. Sabanc› gibi bir grubundo¤ufluna ev sahipli¤i yapm›fl Adana’n›npotansiyeli hâlâ var. Büyük gruplar› Ada-na’ya çekme çabas›na tak›l›p kalmak yeri-ne, yenilerinin do¤umuna ev sahipli¤i yap-maya odaklanmak gerekiyor. Asl›ndaATAK A.fi.’nin kurulmas›, kentin tüm ta-raflar›n›n bir araya gelmesi, Adana’da buhareketin yeniden bafllad›¤›n› gösteriyor.

‹novasyon konusunda ifl dünyas›naönerileriniz nelerdir?

‹fl dünyas› öncelikle kendi personelininyarat›c› düflünmesinin, öneriler ortaya koy-mas›n›n önünü açmal›, hatta onlar› teflvik et-meli. Ço¤umuza ilk anda saçma gelebilecekönerileri de dikkatle incelemeli. Üniversite-ler ortaya konulan araflt›rmalar›n ticarilefl-mesine kafa yormal›. Türkiye’de yeni giri-flimlere ev sahipli¤i yapan kuluçka merkez-lerinin, giriflim evlerinin say›s› art›yor. Ora-larda küçük sermayelerle ticarileflmeyi bek-leyen giriflimler, bulufllar ortaya ç›k›yor. ‹fldünyas›n›n bu konuda “avc›” gibi davran-mas› gerekiyor. Ayr›ca, yurtd›fl›ndaki üni-versitelerdeki Türk ö¤retim üyelerinin arafl-t›rmalar›n› da yak›ndan izlemeyi, onlaradestek olmay› gündemlerine almal›lar.

HÜRR‹YET GAZETES‹ YAZARI VAHAP MUNYAR:

Adana, yeni büyük gruplar›ndo¤umuna ev sahipli¤iyapmaya odaklanmal›

Page 4: Türkiye ‹novasyon ADANA ISSN 1302 - 1656 Haftas› Adana

‹NOVASYON31 ARALIK 20154 ISSN

130

2 -

1656

ADANASANAY‹ ODASI

Gazetesi

‹novasyon Haftas› etkinliklerini dü-zenleme düflüncesi nereden geldi?

T‹M olarak Türkiye’nin ihracat›n› ileriseviyelere tafl›yarak, 2023 hedeflerinigerçeklefltirmeyi hedefliyoruz. Hedefleri-mize ulaflman›n yolu ise inovasyon, Ar-Ge, markalaflma ve yeni tasar›mlarla yük-sek katma de¤er yaratmaktan geçiyor.Bunun için ülkemizde bir inovasyon kül-türü ve bilinci oluflturmam›z gerekiyor.Biz de bu bilinci oluflturabilmek için,2012 y›l›nda Türkiye ‹novasyon Hafta-s›’n›n ilkini düzenledik. Sonraki y›llardaartan ilgi ve kat›l›mla beraber bu etkinli¤ibir gelenek haline getirdik.

Bu kapsamda bugüne kadar yap›lançal›flmalar kapsam›nda hedefledi¤iniznoktaya ulaflabildiniz mi?

Biz hedef koyarken her zaman ç›tay›yüksek tutuyoruz. 2014 Türkiye ‹novasyonHaftas›’n› 30 binin üzerinde kat›l›mc›ylagerçeklefltirmeyi hedefleyip yaklafl›k 40bin kat›l›mc›yla gerçeklefltirdik. Bu y›l da-ha yüksek kat›l›m sa¤lamay› hedefledik ve50 bin kat›l›mc›y› a¤›rlad›k. Ayr›ca, 93 binkifli de sözkonusu etkinli¤imizi T‹MTV’den canl› olarak takip etti. Bizim bu et-kinli¤i gerçeklefltirme amac›m›z, daha faz-la kifliye, kuruma temas ederek, inovasyonkültürünü yerlefltirmek istiyoruz. Bu sebep-le, Türkiye ‹novasyon Haftas› kapsam›ndaher y›l yerli yabanc› birçok inovasyon gu-rusunu, ifl adamlar›n›, devlet adamlar›n›,ö¤rencileri bir araya getiriyoruz. Ayr›ca‹novasyon Haftas› Etkinlikleri, gençlereinovatif bak›fl aç›s›n›, farkl› düflünmeyi, gi-riflimci ruhu afl›layan bir okul. Türkiye’ninça¤›n gereklerini en iyi flekilde yerine geti-rebilmesi için, bugüne kadar baflard›klar›-m›zla de¤il bundan sonra hep beraber nele-ri baflarabilece¤imizle ilgileniyoruz.

Küreselleflmenin, rekabetin vemaliyet bask›s›n›n gittikçe artt›¤›günümüz ifl dünyas›nda inovasyonunflirketlere, topluma ve ifl dünyas›nakatk›s› neler olabilir?

Küreselleflmeyle beraber artan rekabet-çilik, piyasalar› sürekli daha zorlu alanlarhaline getiriyor. Böyle bir ortamda, piya-sadaki konumunuzu muhafaza etmek içinher zaman daha fazla çaba harcaman›zgerekir. Geçmifl dönemlerde, küresel pi-yasalarda rekabet gücümüzü koruman›nyolu fiyat avantaj›m›z› kullanmaktan ge-çiyordu. Ancak, art›k sektörlerdeki varl›-¤›m›z› ve rekabet avantaj›m›z› sürdürüle-bilir hale getirmek için kalite ve marka-laflma konusunda da önemli aflamalar katetmek zorunday›z. Daha ileriye gitmemiziçin yeni hayaller kurmam›z, yeni ufuklaraçmam›z ve yeni ürünler ortaya koyma-m›z gerekiyor. Yeni Türkiye art›k baflka-lar›n›n tasarlad›¤›, baflkalar›n›n reçetesiniverdi¤i, baflkalar›n›n buldu¤u-üretti¤i-pa-tentine sahip oldu¤u ürünlerle de¤il kendihayal etti¤i, kurgulad›¤›, üretti¤i ürünlerleküresel piyasalarda yer almal›d›r.

Dünyadaki geliflmelere bakarakinovasyon aç›s›ndan Türkiye'yi nas›lde¤erlendiriyorsunuz? Türkiye inovas-yon anlam›nda ne durumda?

Türkiye, genç ve üretken nüfusuyla ol-dukça yüksek bir inovasyon potansiyelinesahip. Bu potansiyeli verimli kullanmakonusunda kat etmemiz gereken mesafe-ler var. fiu s›ralar, tüm dünyada konjonk-türel bir durgunluk var. Bu ortamda ino-vatif ataklar›n önemi, küresel ölçekte ol-dukça önem arz ediyor. Ayr›ca, 2015 y›l›,Türkiye’de orta gelir tuza¤›n›n çok konu-fluldu¤u bir y›l oldu. Türkiye de bu ortam-da, inovasyon anlam›nda çok kritik bireflikte. Türkiye’nin inovasyonda yapaca¤›ataklar, ekonomimizi oldukça ileri düzey-lere tafl›yacakt›r. Ülkemizde bu konudagünden güne artan fark›ndal›k var. Biz deT‹M olarak inovasyon kültürünü yaymak

ad›na ciddi çal›flmalar yürütüyoruz. Bualandaki en önemli çal›flmalar›m›zdan biriolan Türkiye ‹novasyon Stratejisi 2023projemize geçti¤imiz y›l bafllad›k. Bu pro-jede, Türkiye’nin inovasyon ekosisteminigelifltirmek için makro ve mikro düzeydeaç›k aksiyonlar belirledik. Hem ulusalhem de sektör özelinde inovasyon stratejiharitalar› ç›kard›k. Dolay›s›yla, Türki-ye’nin inovasyon alan›nda art›k bir yol ha-ritas› olacak, katma de¤erli ihracat›m›z›artt›rma yolunda bize yol gösterecek. fiirketlerimiz, KOB‹’lerimiz

dünyadaki de¤iflimi, geliflimi yeterincetakip edebiliyor mu? Bu konudaönerileriniz var m›?fiirketlerimiz ve KOB‹’lerimiz geçmifle

göre çok daha iyi bir flekilde dünyadakide¤iflimi takip ediyor. Bunda giriflimcileri-mizin çabas› kadar, küreselleflme ve içindeyaflad›¤›m›z bilgi ça¤›n›n da büyük bir et-kisi var. Bilgiyi elde etmek, dünyadaki ge-liflim ve de¤iflimi takip etmek art›k çok da-ha kolay. Günümüzde fark yaratmak için,de¤iflimleri takip etmek çok önemli, far-k›ndal›k çok önemli ancak daha da önem-lisi de¤iflimleri yaratmak. Bu nedenle bizde firmalar›m›za, yeni ürünler, yeniüretim süreçleri or-taya koymalar›n›tavsiye ediyoruz.

Adana'da yap›-lan Türkiye ‹novas-yon Haftas› etkinli-¤ini nas›l de¤erlen-diriyorsunuz? Kat›l›m ve ilgi sizler aç›-s›ndan memnun edici oldu mu?

Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi olarak, kal-k›nman›n Türkiye’nin her yerinde büyükbir ivmeyle gerçekleflmesini arzu ediyoruz.Bu sebeple, Türkiye ‹novasyon Haftas› et-kinliklerini ilk kez geçen y›l ‹hracatç› Bir-liklerimizin faaliyet gösterdi¤i Anadolu il-lerimize tafl›m›flt›k. Bu kapsamda bu y›l daAdana’dayd›k. Adana, gerek do¤al güzel-likleri, gerek zengin sanayisi, gerek e¤itimalt yap›s›yla ciddi bir potansiyel arz ediyor.5-6 Kas›m’da Adana’da düzenledi¤imizAnadolu Buluflmalar›na 8 bin inovasyontakipçisi kat›ld›. 10 bin kifli ise organizas-yonu Tim TV kanal›yla takip etti. Birbirin-den de¤erli 47 yerli ve yabanc› konuflmac›-y›, 16 üniversiteden akademisyen ve ö¤-rencileri ve ifl dünyas›n›n önemli temsilci-lerini Adana’da bir araya getirdik. Kat›l›-m›n bu denli yüksek olmas› da bizleri bugüzide flehrimizin gelece¤i aç›s›ndan umut-land›rd›. Bu tür organizasyonlar›n yayg›n-

laflmas›, Adana’daki potansiyeli daha h›zl›bir flekilde harekete geçirecektir.

‹novasyon konusunda bölge illerinde-ki ifl dünyas› ile di¤er kesimlere öneri vetavsiyeleriniz nelerdir?

Bu flehrimiz do¤al güzellikleriyle bizlerene kadar zenginlik ve çeflitlilik sunuyorsa,sanayi anlam›nda da bir o kadar zenginlikve çeflitlilik sunuyor. Bu flehrin bize sun-duklar›n› en etkili flekilde de¤erlendirmekte daha fazla inovasyonla mümkün olabilir.Adana’da; tar›m, sanayi, yüksekö¤retimkurumlar› aras›ndaki koordinasyon ve ileti-flimin gelifltirilmesiyle inovasyon alan›ndaönemli çal›flmalar gerçeklefltirilebilir. Buflehir yüksek potansiyeliyle inovatif çabala-r›n karfl›l›¤›n› fazlas›yla verecektir.

‹fl dünyas› baflta olmak üzere toplumkesimlerinden etkinliklere bekledi¤inizdestek ve ilgiyi görebildiniz mi?

‹fl Dünyas› ve toplumun di¤er kesimle-rinden gelen destek ve ilgi oldukça olumluseviyede. Düzenledi¤imiz etkinliklere bafl-ta ifl dünyas›ndan, üniversitelerden, bilimve teknoloji merkezlerinden ciddi katk› vekat›l›mlar oldu. Ayr›ca, Arçelik, TEB,

Türk Hava Yollar›, Sabanc›Holding ve Turkcell bu y›lstratejik ortaklar›m›z olarakbizlere büyük destek verdi-ler. Bu y›l ‹novaL‹G’in ikin-cisini düzenledik. ‹nova-

L‹G’e firmalar›m›z›n ilgisi bu y›ldaha da artt›. Türkiye ‹novasyon Hafta-s›’n›n son gününde baflar› gösteren firma-lar›m›za ödüllerini taktim ettik. ‹novasyo-nun fiampiyonlar Ligi olarak betimledi¤i-miz, Küresel ‹mprove Ödülleri de bu y›lilk kez ‹stanbul’da sahiplerini buldu. Yani,dünyaca ünlü birçok firma bu y›lki inovas-yon haftas›nda aram›zdayd›.

Çukurova ve bölgesinin gelecekteMarmara'ya alternatif olabilecekönemli bir üretim ve ihracat merkeziolabilmek ad›na önemli hedefleri veprojeleri var. Bu konudakidüflünceleriniz nelerdir?

Adana ticari potansiyeliyle, iklimiyle, ta-r›m›yla, liman›yla Türkiye’de birçok güzel-li¤in bir arada topland›¤› bir flehir. Ben,Çukurova Bölgesi’nin yenilikçi giriflimler-le Marmara Bölgesi’ne alternatif olaca¤›nainan›yorum. Adana ayn› zamanda bir üni-versite flehri. Bu anlamda da ciddi bir gençnüfus ve akademik potansiyel bar›nd›r›yor.Adana’n›n do¤al zenginlikleri, insan kay-na¤› ve inovasyon kültürü bir araya gelinceMarmara’ya önemli bir alternatif olabilir.

Baflard›klar›m›zla de¤ilberaber neleri baflarabilece¤imizleilgileniyoruz

TÜRK‹YE ‹HRACATÇILAR MECL‹S‹ BAfiKANI MEHMET BÜYÜKEKfi‹:

Öncelikle, Türkiye ‹hracatç›larBirli¤i'nin (T‹M) öncülü¤ünde çoksay›da sivil toplum kuruluflunun ino-vasyon bafll›¤› alt›nda yürüttü¤ü ça-l›flmalar, popüler dilimize de bu kav-ram›n yerleflmesini sa¤lam›flt›r. Bubelki de bu alanda at›lan en önemliad›md›r. Gerisi, siyasi iradenin yolgöstericili¤inde geliflecektir.

‹novasyon kavram›n› sorgularken,Türkiye ekonomisinin geldi¤i duru-mu iyi tespit etmek gerekir. Yerli ya-

banc› iktisat ve para otoritelerininüzerinde görüflbirli¤ine vard›¤› üze-re, Türkiye "Orta Gelir Tuza¤›"nasaplanm›fl bir ülke konumundad›r.

Peki Orta Gelir Tuza¤› nedir? Orta Gelir Tuza¤›'n›n say›s›z tarifi

vard›r ancak ben en ak›lda kal›c› vedo¤ru tarifi flöyle yapabilirim:EMEK (ÜCRET) SEKTÖRÜNDEAZ GEL‹fiM‹fi ÜLKELERLE;TEKNOLOJ‹ ALANINDA ‹SE GE-L‹fiM‹fi ÜLKELERLE "REKABETEDE-ME-ME HAL‹"D‹R.

Türkiye tam da bu tarife uyan birülke görünümündedir. Emek(ücret)taraf›nda Afganistan, Pakistan,Bangladefl, Laos, Kamboçya gibi As-ya ve Uzakdo¤u'nun yoksul ülkeleriile rekabet etmekte zorlan›rken; tek-nolojide Güney Kore, AB, KuzeyAmerika ve Çin, Singapur, Taywan,Hong Kong gibi ülke/bölgeleri ile re-kabet etmekten uzakt›r.

O halde ne yapmal›? Teknolojiodakl› bir e¤itim sisteminin altyap›-s›n› h›zla kurarak, üst ligdeki ülke-lerle rekabet edebilecek seviyeyegelmeli ve üretimini de biraz öncesayd›¤›m›z az geliflmifl ülkelerde

yapt›rarak, bu ülkelerle emek alan›n-daki rekabetten ç›kmal›/kurtulmal›-d›r.

Adana'daki ‹novasyon Zirvesi'nekat›l›m› son derece iyi ve canl› bul-du¤umu söyleyebilirim.

Kat›l›mc›lar›n kavram› özümsedik-lerini görmek umut vericiydi.

Zirvenin Adana'da düzenlenmesiise Adana'n›n 60'l› y›llarda bafllayanve tökezleyen sanayileflme hamlesinibir canland›rmaya yönelik önemli birad›md›r.

Bu noktadan sonra yap›lmas› ge-reken en önemli husus; inovasyonkavram›n› canl› tutarak, Adana eko-nomisine yeni bir afl› enjekte edilme-sidir.

Burada sorumluluk, Adana'n›nyerleflik giriflimcilerine, melek yat›-r›mc›lar›na ve Adana'dan Türkiye vedünyaya aç›lan güçlü ifl ve sermayesahiplerine düflmektedir.

‹novasyon kavram›,Türk giriflimcininajandas›na girdi

BLOOMBERG TV HABER KOORD‹NATÖRÜ AL‹ ÇA⁄ATAY:

Page 5: Türkiye ‹novasyon ADANA ISSN 1302 - 1656 Haftas› Adana

ISSN

130

2 -

1656

ADANASANAY‹ ODASI

Gazetesi 531 ARALIK 2015‹NOVASYON

Adana'da yap›lan Türkiye ‹no-vasyon Haftas› Etkinli¤i sizce nas›lgeçti? Kat›l›m ve ilgi sizler aç›s›n-dan memnun edici oldu mu?

Adana'daki ‹novasyon Haftas›'n›n,özellikle muhataplar› aç›s›ndan, ‹s-tanbul'da dahil Türkiye'de düzenle-nen, ‹novasyon Haftalar› aras›nda enverimli geçeni oldu¤unu düflünüyo-rum. Gençlerin, üniversite ö¤rencile-rinin ve kendi sektöründe yenilik pe-flinde olanlar›n nefes almadan, sonu-na kadar takip ettikleri bir programoldu. Adana da, ev sahipli¤i noktas›n-da baflar›l› bir imtihan verdi. Ada-na'n›n inovasyon konusundaki ev sa-hipli¤ini kusursuzlaflt›rmak ve verim-lili¤ini art›rmak için Adana Valili¤i,Adana Büyükflehir Belediyesi, Ada-na Sanayi Odas›, Adana Ticaret Oda-s› ve Adana Ticaret Borsas› baflta ol-mak üzere di¤er mesleki kurulufllar,kurumlar ve birlikler belki de Türki-ye'nin en s›cak ev sahipli¤ini sergile-di. fiehrim ad›na herkese çok teflekkürediyorum. ‹novasyonun anlam› Ada-na'da anlafl›ld›. '‹novasyonun ne de-mek oldu¤u' hususunda, Adana'dan

Türkiye'ye çok iyi mesajlar verildi. Adana kent yaflam›n›n iyilefltiril-

mesine yönelik olarak inovaktif ça-l›flmalar›n›z ve projeleriniz var m›?Bu anlamda örnek ald›¤›n›z flehir-ler var m›?

Adana'da kent yaflam›nda rahatl›¤›temin etmek, özellikle de trafi¤i ra-hatlatmak amac›yla orta vadeli ino-vaktif çal›flmalar yap›yoruz. K›sa va-dede tamamlad›¤›m›z çal›flmalar davar. Özellikle toplu ulafl›m araçlar›n›nstandardizasyonunu art›rarak,toplu ulafl›m arac› say›s›n›en az yüzde 60 seviyesin-de azaltaca¤›z. Böylecebelki de Türkiye'de hiçyap›lmayan bir fleyi bafla-raca¤›z. Bu bir yenilik.‹kinci olarak da, trafi¤iazaltma konusunda çal›flma-

lar yürütüyoruz. Türkiye'de trafi¤inazalt›lmas› için alt ve üst geçitlerinkullan›lmas›, flehirlerin var olan kü-çücük kavflaklar› üzerindeki meydan-lar›n yol yap›lmas› gibi genel uygula-malar, Adana'da kötü sonuçlar verdi.Biz flehrin merkezini, flehri genifllet-meden flehrin içerisinde farkl› nokta-lara kayd›raca¤›z. Yüre¤ir'de yapt›¤›-m›z altyap› ve imar düzenlemeleridönüflüm çal›flmalar› ile Adana trafi-¤inin yükünü, Yüre¤ir merkez ilepaylaflt›raca¤›z. Çukurova Üniversite-si ve Bilim ve Teknoloji Üniversite-si'nin merkezini Sar›çam ve Yüre¤irhatt›na do¤ru çekip, oralar› bir yaflammerkezi olarak tasarlad›k. Yukar›Seyhan ve Çukurova üzerinden, özel-likle üniversiteler, hastaneler, yurtlar,yeni mahkeme binalar› vesilesiyleorada oluflacak trafik yükünün bölge-deki olumsuz etkisini azaltarak, yenibir yaflam alan› oluflturmak amac›n-day›z. Bu imarla ilgili bir düzenlemeolmas›na ra¤men trafi¤e bak›fl aç›s›y-la inovaktif bir yaklafl›md›r.

Adana Büyükflehir Belediye Bafl-kan› olarak gelecekte nas›l bir Ada-na ön görüyorsunuz?

Adana'n›n gelecekte, Türkiye'nin di-¤er flehirleri gibi imar rant›na yenilip,

halk›m›z›n kabul görmeyece¤i fle-kilde genifllemesinin yerine;

Adana'n›n merkezinde baflla-yan bir yenileme hareketiylemodernleflmesini tamamla-m›fl, ça¤dafl flehircili¤in bü-tün nimetlerini yans›tan

Türkiye'nin örnek bir flehriolmas›n› arzuluyoruz.

‹novasyon konusunda Adana ifldünyas› baflta olmak üzere kamuoyu-na öneri ve tavsiyeleriniz nelerdir?

Büyük bir ekonomi olmak, iyi parakazanmak için herkesin yapt›¤›ndanöte yeni fleyler yapmak ya da ayn›fleyleri daha yeni metotlarla, dahaucuza mal etmek ve piyasan›n reka-betçi flartlar›nda daha avantajl› bir du-ruma geçmek gerekiyor. Bunun içininovasyona, yenili¤e, Ar-Ge'ye kay-nak ay›rmak, samimi ve ›srarl› bir du-rufl göstermek laz›m.

Adana ‹novasyon Haftas› kapsa-m›nda yap›lan haz›rl›klara Büyükfle-hir Belediyesi olarak önemli katk›larsa¤lad›n›z. Gelecek y›l tekrar Ada-na'da gerçekleflmesi noktas›nda giri-flimleriniz ve katk›lar›n›z olacak m›?

Bu konuda meselenin önderli¤iniyapan Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi(T‹M) Baflkan› Mehmet Büyükekfli'yeile T‹M Yönetim Kurulu Üyesi veAdana Sanayi Odas› Baflkan› Say›nZeki K›vanç'a, bu konudaki kanaati-mi belirtmifltim. Hem inovasyonudesteklemek, genç üniversite ö¤renci-lerine katk› koymak, hem de inovas-yona ev sahipli¤i yapma noktas›ndaAdana için ay›raca¤›m›z bir bütçeoldu¤unu, bu konuda ki arzumuzuifade etmifltim. ‹novasyon'un as›l evsahibi T‹M'deki vazifesiyle AdanaSanayi Odas› Baflkan›m›zd›r. AdanaBüyükflehir Belediyesi olarak hemgençlere, hem de etkinlik program›natahsis etmek üzere hat›r› say›l›r birbütçe ay›rabilece¤imizi ifade ettim,kendilerine önümüzdeki dönem içinbizzat davette bulundum.

ADANA BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YE BAfiKANI HÜSEY‹N SÖZLÜ:

“‹novasyona, Ar-Ge’yekaynak ay›rmak,samimi ve ›srarl› birdurufl göstermek laz›m”

Türkiye ‹hracatç›lar Meclisiorganizasyonu ve Akdeniz ‹hracatç›Birlikleri ev sahipli¤inde Adana’dagerçeklefltirilen Türkiye ‹novasyonHaftas› etkinli¤i için önemli katk›sa¤lad›n›z. Hedeflenen kat›l›mc›say›s›na ulafl›ld› m›? Kat›l›m ve ilgisizler aç›s›ndan memnun edici oldumu?

Biz AK‹B olarak, gerek Yönetimi-miz, gerek çal›flanlar›m›zla bu etkinli-¤in her aflamas›nda kendimizi ev sahi-bi gibi hissettik ve bu bilinçle elimiz-den geleni yapt›k, tabi bu kadar emekedilen bir iflin de sonuçlar› çok tatmin-kar oldu. Bu toplant› için dört ayl›k birhaz›rl›k sürecimiz oldu. Bu çal›flmala-r›n bafllang›c›ndan itibaren ADASOBaflkan› ve ayni zamanda AK‹BTekstil ve Hammaddeleri ‹hracatç›lar›Birli¤i Baflkan› Zeki K›vanç ileberaberce çal›flmalar› yürüttük.

Bu organizasyonda 8,000 tekilkat›l›m ve iki gün içinde yaklafl›k13,000 kifli kat›l›m sa¤lad›. SadeceAdana de¤il Kayseri, Karaman,Konya, Ni¤de, Kahramanmarafl,Osmaniye, Gaziantep, Antakya,‹skenderun ve Mersin’den de

üniversite ö¤rencileri, rektörler,ö¤retim üyeleri, sanayici vevatandafllar›n kat›ld›¤› birorganizasyon oldu. Toplam 30 adetotobüs ile çevre illerdeki üniversiteö¤rencilerini Adana’ya tafl›d›k veotellerde misafir ettik. Bunund›fl›nda, tüm Türkiye’den ‹hracatç›Birlikleri üyeleri ve ihracatç›lar dabu organizasyonu izlemek içinAdana’ya ak›n etti.

Bu organizasyonugerçeklefltirirken nas›l bir de¤eryaratmay› hedeflemifltiniz? Buanlamda baflar›l› oldunuz mu?

Bu inovasyon etkinli¤inin 2 de¤erivar bence, birinci aflama o anaktar›lan bilgi ve motivasyonunkat›l›mc›lar üzerinde ve ö¤rencilerdeyaratt›¤› inovasyon bilinci vefark›ndal›k. Bir di¤eri ise, bölgesanayicisini inovasyon ve ar-ge’yeyönelik yat›r›m yapmaya provoke

etmesi. Bunun faydalar›n› ne yaz›k kik›sa vadede de¤il, uzun vadede göre-bilece¤iz. Yani yarat›lan de¤er flu aniçin ölçümlenebilir de¤il, ama bölgeolarak da ülke olarak da bunun sebepsonuç iliflkisini ileride görece¤iz.

‹novasyonu günümüz ifl dünyas›ve toplum aç›s›ndan bu kadarönemli k›lan unsurlar nelerdir?

Bu tamamen refah düzeyimizinartmas›na yönelik bir amaç, çünkübildi¤iniz gibi inovasyonu ar-geden,icattan, bulufltan ay›ran özellik ticaribir getirisi olmas›. Yani toplumolarak, biz ihracatç› olarak ya daüreticiler ürünlerini daha pahal›yasatabilmek için o ürünleri dahade¤erli k›lmak zorundalar, iflte bude¤erdir inovasyon ve bizim ülke ola-rak zenginli¤imizin ve bu zenginli¤ingetirece¤i refah›n anahtar›d›r.fiirketlerimiz, KOB‹’lerimiz

dünyadaki de¤iflimi yeterince takipedebiliyorlar m›? Bu konudakitemel sorun sizce nerede?

Asl›nda günümüz dünyas›ndadünyadaki de¤iflimi takip edememekgibi bir bahane olamaz,teknoloji her fleyi elimizinalt›na serdi, ancak buradaönemli olan o takip edilende¤iflimi kendilerinin deyapabilece¤ine ikna olmak,bizim inovasyonhaftalar›ndaki amac›m›z bu,insanlar›n baflarma hikaye-lerini paylaflmalar›n› sa¤l›yoruz, bununiçin ne gerekti¤ini, ne gerekmedi¤ini,ne gerekti¤i kadar ne gerekmedi¤i deönemli, bu inovasyon konusunu çok dagözde büyütmemek gerek, biz bunu

flirketlerimizle, ö¤rencilerimizlepaylafl›yoruz.

Dünyadaki geliflmelere bakarakinovasyon aç›s›ndan Türkiye’yi nas›lde¤erlendiriyorsunuz?

Yolun çok bafl›nday›z tabi,inovasyon kelimesi lugat›m›za gireli10 sene olmad› daha. ‹lk olarakinovasyonun hayat›m›za bu dereceh›zl› girmesinin en önemli aktörüTürkiye ‹hracatç›lar Meclisi’dir (T‹M).T‹M’in 2012 y›l›nda düzenlemeyebafllad›¤› Türkiye ‹novasyon Haftas›etkinliklerinin her sene h›zla artankat›l›mc› say›s› ve geçen seneAnadolu’ya yay›lan ‹novasyonHaftalar›, inovasyonun toplumhayat›na entegre edilen bir kültürolmas› konusunda çok önemli roloynad›. Ama h›zl› ilerliyoruz, bununbir hükümet politikas› haline gelmiflolmas› önemli, gayri safi millihas›ladan inovasyona %3 payayr›lmas›n›n hedefleniyor olmas›önemli, hep birlikte görece¤iz.

Bölge firmalar›na inovasyonkonusundaki öneri ve tavsiyeleriniz

nelerdir?‹novasyon tüm duyular›n aç›k

olmas› ile çok alakal›, veinovasyonun nereden gelece¤ihiç belli olmaz, bazen sizdenflikayet eden bir müflterinizden,bazen de flirketinizde en altkadroda çal›flan bir iflçinizdengelebilir, o nedenle tüm geri

bildirimlere aç›k olmak önemli. BizimAK‹B’deki arkadafllar›n zaman zamandüzenledikleri bir ‹novasyon E¤itimivar, bafllang›ç olarak bu e¤itimekat›lmalar›n› önerebilirim.

‹novasyon,zenginli¤imizin vegetirece¤i refah›nanahtar›d›r

AKDEN‹Z ‹HRACATÇI B‹RL‹KLER‹ KOORD‹NATÖR BAfiKANI BÜLENT AYMEN:

Page 6: Türkiye ‹novasyon ADANA ISSN 1302 - 1656 Haftas› Adana

‹NOVASYON31 ARALIK 20156 ISSN

130

2 -

1656

ADANASANAY‹ ODASI

Gazetesi

Dünya ve insanl›k, büyük bir de¤iflimiçinde. Dünyada katma de¤er zincirleribafl döndürücü bir h›zla hem entegreoluyor, hem biçim de¤ifltiriyor.Yepyeni teknolojiler, hizmetler sektörüile sanayi sektörü aras›ndaki s›n›rlar›silmek üzere.

Önüne geçilemez ve dönüfltürücü et-kileri olan üç ana trend var: fiehirleflmeve iklim de¤iflikli¤i, kad›nlar›n heralanda artan kat›l›m› ve dijitalleflme. ‹fldünyas› olarak, bu de¤iflime ayak uy-durmak için bu ana ak›mlar›n etkilerinianlamaya ve f›rsata çevirmeye çal›fl›yo-ruz. Hepimiz, daha fazla gelece¤i düflü-nerek, gelecek nesillerin ihtiyaçlar›n›flimdiden öngörmeye çabal›yoruz.

fiEH‹RLEfiME VE ‹KL‹M DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹Geçti¤imiz haftalarda IMF Baflkan›

Christine Lagarde yapt›¤› bir konuflma-da “tavuklar gibi k›zaraca¤›z” dedi. Neyaz›k ki, iklim de¤iflikli¤inden dolay›k›zaracak ülkelerin aras›nda bizim deolaca¤›m›z görülüyor. Yap›lan çal›flma-lar gösteriyor ki, Türkiye bu ba¤lamda,‹spanya, Yunanistan, ‹talya gibi ülke-lerle birlikte kendi kufla¤›nda en çok et-kilenecek ülkeler aras›nda. Yap›lan ön-görüler, Do¤u ve Güneydo¤u Anado-lu’da ›s›n›n 7 derece artaca¤› yönünde.‹klim de¤iflikli¤inin, enerjiden, altyap›-ya, sa¤l›k sektöründen turizme birçoksektöre de do¤rudan etkisi olacak.

Bu konuyu nas›l f›rsata çeviririz?Inovasyon ve teknolojiyle buradakide¤iflim ve dönüflüme nas›l katk› sa¤-layabiliriz? Buna çal›flmal›y›z.

Ayr›ca flehirleflme ve iklim de¤iflikli-¤i ile birlikte ortaya ç›kan bir baflkaak›m ise; elektirifikasyon. Kentleflmey-le birlikte elektrifikasyon enerji talebiniartt›raca¤›ndan, hem verimlilik yat›r›m-lar›n› hem de ak›ll› flebeke ve ak›ll› ko-nut uygulamalar›n›n h›z›n› yükseltecek-tir. Nüfusu daha genç ve kentleflme h›z›daha yüksek olan ülkemizde bu gelifl-menin ivmesinin de daha yüksek olma-s› bekleniyor.

Bu geliflmelerin yans›malar›n› ifl mo-dellerinde görüyoruz ve görmeye de-vam edece¤iz. Örne¤in; DHL art›k tesli-matlar›n› insans›z hava araçlar› ile yapa-biliyor. Dronelar, belirlenen yaz›l›mlabildirilen adrese uçuyor ve inifl yaparakteslimat› gerçeklefltiriyor. Böylece dahaaz karbon sal›n›m› mümkün oluyor.

Solar Impulse, tek damla yak›tkullanmadan, sadece güneflenerjisiyle dünya turunu tamamlamayolunda. Ve gururla paylaflmakisterim ki, Solar Impulse’›nTürkiye’den tek destekçisi ise, Brisa”.

KADINLARIN HER ALANAARTAN KATILIMIEtki alan› geniflleyen ak›mlardan

ikincisi; kad›n›n her alana daha da artankat›l›m›. Gerek tüketici, gerekse de ça-l›flan ve üreten olarak kad›n›n ekonomi-deki rolü, hem ülkemizde hem de dün-yada giderek güçleniyor. Inovasyonpenceresinden bakt›¤›m›zda, artan e¤i-tim ve ifl hayat› kat›l›m oranlar› ile ka-d›n hem yenili¤i üreten hem de kararal›c› olarak bunu talep eden bir role sa-hip. fiirketler, kurumlar kad›n›n beklen-tilerine yan›t vermek ad›na inovasyo-nun peflinden koflmak durumundalar.Ancak di¤er boyutuyla, 20’inci yüzy›-l›n sonuna kadar al›nm›fl patentlerin sa-dece yüzde 10’luk k›sm›n›n kad›nlaraait projeler oldu¤unu görüyoruz. Bu du-rumun, kad›nlar›n lehine de¤iflti¤i gün-leri görmeyi temenni ediyorum!

TEKNOLOJ‹K INOVASYONDiijitalleflen ça¤›m›zda, kurumlar›n

kendilerini rekabetle, meydan okumaylakarfl› karfl›ya bulmalar› tamamen anl›kgerçeklefliyor. Mevcut ifllerin yaflamdöngüleri çok k›sald›. Bilgi uygarl›k tari-hi boyunca hiç olmad›¤› kadar ulafl›labi-lir durumda.Dünyadaki teknolojik de¤i-flimlerin de etkisiyle ifl yap›fl biçimlerih›zla farkl›lafl›yor. Örne¤in; art›k bir yer-den bir yere giderken taksi aramak zo-runda de¤iliz. Telefona Uberuygulamas›n› indiriyorsu-nuz. Gidece¤iniz yeri be-lirtiyorsunuz ve uygula-maya kay›tl› bir floför sizigidece¤iniz yere götürüyor.Cebinizde para olmas› da flart de¤il. Sis-temde kay›tl› kredi kart›n›zdan ödeyece-¤iniz tutar çekiliyor. Uber’in kullan›la-bildi¤i dünyan›n yüzlerce flehri aras›nda‹stanbul da bulunuyor. Adana da yeni-likleri seviyor. Belki yak›nda Adana dabu sisteme dahil olur.

Düflünce s›n›rlar›m›z› zorlamas› içinsizinle de paylaflmak isterim. K›sa süreönce, disiplinleraras› e¤itim sistemiyleöne ç›kan MIT’deki Media Lab’in 30.y›-l› dolay›s›yla Amerika’da bulundum.1985’te kurulan ve dijital dönüflüme bir-çok alanda öncülük etmifl olan MIT Me-dia Lab bugünlerde robotics ve biyolojikonular›na odaklanm›fl durumda. Kim-yan›n yerini biyoloji ald›. Art›k biyolojikaraflt›rmalar›n maliyetleri makul durumageldi. Dolay›s›yla, art›k ilerlemelerindaha h›zl› gerçekleflmesi mümkün ola-cak. MIT Media Lab araflt›rmac›lar›,2000’li y›llardan bu yana, kullan›c›lar›nhareketlerini ölçümleyen sensörler,3 bo-yutlu etkileflimi, duyular› ve duygular›olan sanal varl›klar› yaratan sistem-ler,NetSound gibi internet üzerinden birsenfoniyi dakikalar içerisinde üreten

projeler üzerine odaklan›yorlar. Ayr›ca,dünyaya duygular› tan›yan ve bunlaratepki veren bilgisayarlar› buras› hayatageçirdi! Araflt›rmac›lar ayn› zamanda,beyin ak›mlar›n› analiz ve hassasiyetlekontrol edecek ileri teknolojiler gelifltire-rek; Parkinson yada a¤›r depresyon gibiruhsal ve zihinsel de¤iflim durumlar›nayol açan çeflitli hastal›klar›n tedavisi içinsinir sistemi üzerinde de çal›flmalar yü-rütüyorlar. Tüm bu çal›flmalar›n ortakhedefi ise, insana daha iyi bir yaflam ka-litesi sunmak. Y›llar içerisinde, çal›flmaalanlar› de¤iflse ve çeflitlense de, MITMedia Lab’de bir fley de¤iflmiyor: K‹M-SEN‹N AKLINA GELMEYEN SORU-NUN SORULMASINI, TEfiV‹KEDEN B‹R ORTAM!!!” dedi.

Amerika’n›n önde gelen 265 sanayi flir-ketinin ortak organizasyonu olan Indust-rial Research Institute, yak›n tarihli bir ra-porunda, geçen 50 y›lda ABD’de kayde-dilen ekonomik büyümenin en az yar›s›-n›n teknolojik inovasyonla gerçekleflti¤i-ni söylüyor.Boston Consulting Group dayak›n zamanda bir rapor haz›rlad›. Bu ra-porda; tüm dünyada flirket sat›n al›mlar›-n›n alt›nda yatan trendler aç›kland›.Butrendlerden biri, “inovasyon konusundageri kalan büyük flirketlerin, yenilikçiönerilere sahip küçük flirketleri sat›n ala-rak inovasyonu bünyelerine katmalar›”olarak ifade edildi. Yine Boston Consul-ting Group’un 2014 En Inovatif fiirketlerAraflt›rmas›, yöneticilerin bir önceki y›lagöre inovasyona %60 daha fazla yat›r›myapmay› planlad›klar›n› gösteriyor.

Geliflmifl ülkelerin yaklafl›m ve ba-flar›lar› gösteriyor ki inovasyon, glo-bal ölçekte ekonomik kalk›nman›n ye-gane itici gücü. Peki biz bu tablonunneresindeyiz?

Her y›l Dünya Fikri Haklar Örgütü(WIPO) taraf›ndan Küresel ‹novasyonEndeksi aç›klan›yor. Eylül ay›nda ülkele-rin 2015 inovasyon notlar› belli oldu.Türkiye 141 ülke aras›nda 58’inci s›radayer ald›. ‹sviçre, ‹ngiltere, ‹sveç, Hollan-da ve ABD dünyan›n en inovatif ülkeleriolarak listelendi. Rapordan dikkat çeken

bir sonuç flu ki; geliflmekte olan ül-kelerde kanun yap›c›lar, sa¤lambir inovasyon ortam›na zeminhaz›rlayarak büyümeyi h›zland›-rabiliyor. Bilgisayar yaz›l›m har-

camalar›n›n GSY‹H oran›nda ül-kemiz dünyada sekizinci s›rada yer

al›yor. Türkiye yerel rekabetin yo¤unlu-¤unda 9’uncu s›rada, yat›r›mc›lar›n ko-runmas›nda 13’üncü s›rada yer al›yor. ‹fldünyas› taraf›ndan finansman› sa¤lananAr-Ge harcamas›nda ülkemiz 21’inci s›-rada yer al›yor. Patent baflvurular›n›nGSY‹H oran›nda, 13’üncü s›raday›z.Marka baflvurular›nda ise 141 ülke ara-s›nda beflincili¤i elde ettik. Kat edecekçok yolumuz var fakat yenili¤e aç›kl›ktabüyük bir potansiyele sahibiz.

Ulusal Bilim, Teknoloji ve YenilikStratejisi ve Ar-Ge Merkezleri Kanunugibi düzenlemelerle inovasyon anlay›fl›ülkemizde yerleflmeye bafllad›. Bugünülkemizde Ar-Ge merkezi say›s› 200’ügeçti. Bu at›l›mlar›n h›z kesmeden de-vam etmesi gerekiyor. Inovasyon alan›n-da en önemli rol, temel araflt›rmadan uy-gulamaya geçiflte, üniversite ve sanayiaktörlerindedir. Bilgiye dayal› ekonomi-lerde üniversiteler, az önceki MIT örne-¤inde oldu¤u gibi, yeni ve inovatif tek-noloji ve ürünlerin kayna¤›d›r. Tabikiburadaki en büyük de¤er de, gençlerdirve onlar›n taze bak›fl aç›lar›d›r.

Üniversite-Sanayi iflbirli¤i geleneksel

yaklafl›mdaki alg›lamadan daha kapsam-l› bir ekosistemdir. Bu ekosistemde Argemerkezlerinden teknoparklara, araflt›rmaraporlar›ndan fikri mülkiyet politikalar›-na çok genifl bir perspektif ve çok çeflitlipaydafllar bulunuyor.

SABANCI TOPLULU⁄U’NDAINOVASYON KÜLTÜRÜ‹novasyon, bir kültür meselesidir. Her

kültür de, geliflebilmek için ideal ortamaihtiyaç duyar. fiirketlerde bu kültürünyarat›lmas› için, öncelikle liderlerin bu-nu istemesi, talep etmesi ve teflvik etme-si gerekir. Biz de vizyonumuzda da olan“fark yaratmak” anlay›fl›n› mümkün k›l-mak için yeni fikirlerin yeflerece¤i or-tamlar› oluflturmak için çal›fl›yoruz.

Yenilikçi fikirleri, inovasyon süreçleri-mizle, somut baflar›lara dönüfltürmek içinçal›flanlar›m›z için “do¤ru iklimi” sa¤la-maya çal›fl›yoruz. Biz farkl› sektörlerde,farkl› iflkollar›nda çal›flan bir grubuz.2004 y›l›nda Holding yönetimi olarak,inovasyonun süreçlerimize entegrasyonukonusunda bir irade ortaya koyduk. fiir-ketlerimize, kendi faaliyet alanlar›nda,inovasyon konusunda en faydal› olacakdan›flmanlar› seçmeleri için olanak sa¤la-d›k. Ard›ndan, her flirketin kendi inovas-yon yol haritas›n›, k›sa ve uzun vadelihedeflerini, plan ve projelerini paylaflma-lar›n› istedik. Bu sürecin son halkas› ola-rak da, her y›l, iç ödüllendirme sistemi-miz olan Alt›n Yaka Ödülleri’nde ino-vasyon kategorisinde çal›flanlar›m›z› veflirketlerimizi ödüllendiriyoruz.

Dolay›s›yla, bizim Sabanc› Toplulu¤uolarak deneyimimiz; inovasyonun içsel-lefltirilmesinin; üst yönetimin inovasyonkültürünü sahiplenmesi, teflvik etmesi,takip etmesi ve ödüllendirmesi ile müm-kün oldu¤unu gösteriyor. Liderlik bunuisteyecek, sahiplenecek; ekip motiveolacak ve heyecan duyacak; takip edile-cek ve ödüllendirilecek. Ancak bu flekil-de, inovasyon anlay›fl› kurumlarda derin-leflebiliyor ve de¤er yaratmaya, büyüme-ye katk› sa¤layabiliyor.

2004 y›l›nda bafllad›¤›m›z bu yolculuk-ta birçok baflar›l› proje, süreç ve yaklafl›mgelifltirdik. Birkaç örnek vermek gerekir-se; Kordsa Global ve Sabanc› Üniversite-si iflbirli¤inde ‹stanbul Teknopark’ta te-mellerini att›¤›m›z Kompozit Teknoloji-leri Mükemmeliyet Merkezi üniversite-sanayi iflbirli¤inin önemli örneklerindenbiri olacak. Adana’da kurulu Temsa Glo-bal fabrikam›zda ürünlerimiz tamamenTürk mühendislerince, müflterilerimizinihtiyaçlar› do¤rultusunda gelifltiriyor. Ör-ne¤in; bu ay sonunda ilk elektrikli otobü-sümüzün lansman›n› gerçeklefltirece¤iz.Yine yak›n zamanda; Kordsa Global 215AR-GE merkezi aras›nda tüm sektörlergenelinde birinci oldu.

Türkiye, nas›l inovasyonla gelece¤ekoflabilir?

Bu sorunun cevaplar›n› hep birlikte ar›-yoruz, aramal›y›z. De¤iflen dünyada vezorlu rekabette, kurumlar›n varl›klar›n›sürdürebilmesi için güncel bilgiye ulafl-mas› yeterli de¤il. Yeni bilgiyi üreten, sü-rekli yenilenen, teknolojiyi sadece tüket-meyen, gelifltiren, ürün ve hizmetleriniçeflitlendirenler rekabetin kazanan› olabi-liyor. 2023 hedeflerine do¤ru dünyan›nen büyük ilk 10 ekonomisi aras›nda yeralmaya kararl› Türkiye’nin, global reka-bette gücünü ortaya koymas› ve orta gelirtuza¤›ndan kurtulmas›n›n yolu, ancak ka-liteli inovasyon ekosisteminin gelifltirilme-siyle ve inovasyon kültürünün DNA’m›zaifllemesiyle mümkün olacakt›r.

Türkiye’nin globalrekabette gücünüortaya koymas›, Orta gelir tuza¤›ndankurtulmas›n›n yolu için‹novasyon kültürününDNA’m›za ifllemesi flart

SABANCI HOLD‹NG YÖNET‹M KURULU BAfiKANI GÜLER SABANCI:

S A

Page 7: Türkiye ‹novasyon ADANA ISSN 1302 - 1656 Haftas› Adana

ISSN

130

2 -

1656

ADANASANAY‹ ODASI

Gazetesi 731 ARALIK 2015‹NOVASYON

Çukurova Üniversitesi olarak ‹novasyonanlam›nda ne tür çal›flmalar yap›yorsunuz?

Çukurova Üniversitesi sahip oldu¤u 17 Fakül-tesi, 3 Enstitüsü, 4 Yüksekokulu, 1 Devlet Kon-servatuvar›, 12 Meslek Yüksekokulu, 32 Araflt›r-ma Merkezi, Teknoloji Gelifltirme Bölgesi, Tek-noloji Transfer Ofisi ve Avrupa ‹flletmeler A¤› ileülkemizin en geliflmifl 10 üniversitesi aras›nda yeralmaktad›r. Fakültelerimizde ve Enstitülerimizdeyürütülen temel ve uygulamal› araflt›rmalar›n yan›s›ra, Teknoloji Gelifltirme Bölgemizde bulunan65 firma taraf›ndan da uygulamal› araflt›rmalaryürütülmektedir. Üniversitemiz Tübitak taraf›n-dan projesi desteklenen Ülkemizin ilk 5 Üniversi-tesi aras›nda olup, bugüne kadar Üniversitemizde395 adet Tübitak Projesi, 34 adet Santez Projesi,41 adet Kalk›nma Bakanl›¤› Destekli Proje, 764adet BAP Destekli Proje, 292 adet Di¤er UlusalKurumlarca Desteklenen Proje, 65 adet AvrupaBirli¤i Destekli Proje, 29 adet Uluslararas› Ku-rumlarca Desteklenen Proje, 49 adet de Di¤erProje olmak üzere toplam 2.497 adet proje ta-mamlanm›flt›r. Üniversitemizde ö¤retim üyesi ba-fl›na düflen proje say›s› 1,75’dir. Ayr›ca Üniversi-temiz ö¤retim üyelerince bugüne kadar 7856 adetISI dergilerinde makale, 5451 adet di¤er dergiler-de makale, 547 adet kitap, 617 adet kitapta bö-lüm, 7593 adet bildiri, 29 adet ansiklopedi ve 627adedi de di¤er yay›nlar olmak üzere toplam22.720 adet yay›n yap›lm›flt›r. Ö¤retim üyesi bafl›-na düflen yay›n say›s› 22,26 olup, ISI dergilerdeö¤retim üyesi bafl›na makale say›s› ise 7,74’dür.

Çukurova Üniversitesi’nde akademik araflt›rmasonuçlar›n›n etkili bir biçimde ticarilefltirilmesiniplanlamak, uygulamak ve üniversite araflt›rmamerkezileri ile özel sektör aras›ndaki bofllukta birköprü görevi görmek üzere Çukurova TeknolojiTransfer Ofisi (Çukurova TTO) 12.12.2012 tari-hinde Çukurova Teknoloji Gelifltirme Bölgesi(Çukurova Teknokent) bünyesinde kurulmufltur.Çukurova Teknokent B blokta yaklafl›k 1.500 m2lik bir alanda faaliyetini sürdürmekte olan Çuku-rova TTO bünyesinde Çukurova Üniversitesi Sü-rekli E¤itim Merkezi, Sanayi Projeleri Birimi, Pa-tent Ofisi ve Avrupa ‹flletmeler A¤› Do¤u Akde-niz Ofisi bulunmaktad›r.

Çukurova Üniversitesi Sürekli E¤itim Mer-kezi, Çukurova Teknokent Seyhan ve CeyhanE¤itim Salonlar›nda Tübitak 1601 projesi kap-sam›nda Çukurova Üniversitesi personel veö¤rencilerine Ekim ay›ndan itibaren ücretsizGiriflimcilik, Ar-Ge ve ‹novasyon e¤itimi ver-meye bafllam›flt›r. 2016 y›l› sonuna kadar per-sonel ve ö¤rencilerimizin e¤itimi tamamlan-d›ktan sonra ise Giriflimcilik, Ar-Ge ve ‹novas-yon e¤itimimiz baflta KOB‹’lerimiz olmak üze-re Adana genelinde sürdürülecektir.

Avrupa ‹flletmeler A¤› Do¤u Akdeniz Ofisibölgemizdeki KOB‹’lere ‹novasyon ve Teknolojikonular›nda dan›flmanl›k hizmeti vermek, bölge-miz KOB‹’lerinin Ar-Ge ‹htiyaçlar›n›n Belirle-mek ve Ufuk 2020 (Horizon 2020) Proje Baflvu-rular›na yard›mc› olmak amac›yla Kahramanma-rafl KOSGEB baflkanl›¤›nda, Adana Ticaret Oda-s›, Kahramanmarafl Sanayi ve Ticaret Odas›,Mersin Sanayi ve Ticaret Odas› ve ÇukurovaTeknokent ortakl›¤›yla Avrupa Birli¤ine yap›lanbaflvuru sonras›nda baflvurunun Avrupa Komis-yonu taraf›ndan kabul edilerek 2015-2020 y›llar›aras›nda 72 ay (6 y›l) sürecek proje anlaflmas›imzalanmas› sonucu kurulmufltur. 2015-2016 y›l-lar›ndaki Do¤u Akdeniz konsorsiyumu faaliyet-ler için 1.090.802 tutar›nda bir gider öngörül-müfl olup, bu giderin %42’si ise Avrupa Komis-

yonunca karfl›lanm›flt›r. Ayr›ca KahramanmaraflKOSGEB ve Çukurova Teknokent ortakl›¤›ylasunulan 2 y›l süreli InnoSuppEastMed isimliH2020-Adhoc-2014-20 nolu projemiz de AvrupaKomisyonunca kabul edilmifl olup, proje bütçesi-nin tamam› Avrupa Komisyonunca sa¤lanm›flt›r.

Mezunlar›m›z›n kendi flirketlerini kurmalar›ve gelece¤in ifl adam› olmalar› için sürdürdü¤ü-müz Giriflimcilik, Ar-Ge ve ‹novasyon e¤itimineilave olarak bir fikri veya projesi olan ö¤rencile-rimiz ve mezunlar›m›za kuluçkam›zda ofis ve ifl-lik tahsis ediyor ve konu hakk›nda ö¤retim üye-lerimizi projelerine dan›flman olarak görevlendi-riyoruz. Bu amaçla yaklafl›k 6.000 m2 alana sa-hip Teknokent Kuluçka binas›n›n projesi ta-mamlanm›fl ve ihale ifllemleri sürmektedir. Buay içerisinde Kuluçka Binas›n›n ihalesi tamam-lanarak inflaat›na bafllanacakt›r. ‹ki y›l içerisindetamamlanmas› planlanan Kuluçka Binas› ta-mamland›¤›nda ayn› anda 30 teknogiriflim fir-mas›na modern ifllik imkân› sa¤lanacakt›r.

Yukar›da belirtilen bilgi ve verilerden de aç›kçagörülece¤i üzere Çukurova Üniversite-sinde ‹novasyon kültürü oluflmufl olup,bu konuda al›nacak daha mesafeninoldu¤u bilinci ile önümüzdeki dö-nemde Akademik Yükseltme veAtanma Yönetmeli¤inde yap›lacak dü-zenlemelerle Üniversitemizde ‹novasyonyaparak çal›flmalar›n› ticarilefltiren veya patentinialan ö¤retim üyelerimize pozitif ayr›cal›klar tan›-nacakt›r. Çukurova Teknokentte faaliyetini sürdü-ren Ar-Ge firmalar›m›z›n patent baflvuru giderleriÇukurova Teknokent taraf›ndan, Çukurova Üni-versitesi akademik personelinin patent baflvuru gi-derleri ise Üniversitemiz BAP birimi taraf›ndankarfl›lanmaktad›r. Ö¤rencilerimizin patent baflvu-ru giderlerinin de Üniversitemizce karfl›lanabil-mesi için de gerekli çal›flmalar sürdürülmektedir.

Bölgemizde Üniversite-Sanayi iliflkileri-ni nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Daha etkinbir iflbirli¤i için neler yap›lmal›d›r?

Bilimsel geliflmenin temel üreticisinin üni-versiteler, yeni teknolojilerin ve ekonomik ge-liflmenin temel aktörlerinin de sanayi oldu¤udüflünüldü¤ünde bu iki kesimin iflbirli¤inin nekadar önemli oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Misyonve de¤erleri birbiriyle tamamen z›t olan iki ke-sim aras›ndaki iliflkinin bu kadar önemli halegelmesinin nedenlerinden biri üniversite-sanayiiflbirli¤inin temel olarak ileri bir teknoloji trans-fer yöntemi olmas›d›r. Buna karfl›n, bu iki kesi-min önceliklerinin farkl› olmas›, iflbirli¤i önün-deki en temel engellerdendir.

Türkiye, Dünya Ekonomik Forumu taraf›ndanyay›mlanan 2012-2013 Küresel Rekabet Rapo-runda üniversite-sanayi ifl birli¤i aç›s›ndan 144ülke içerisinde 70. s›rada bulunmaktad›r. Özel-likle 2000’li y›llar sonras› Türkiye’de üniversite-sanayi ifl birli¤ini gelifltirmeye yönelik birçokmekanizman›n/program›n uygulan›lmaya bafl-lanmas›na ra¤men maalesef henüz istenilen me-safenin kat edilemedi¤i görülmektedir.

Ülkemizde Üniversite-Sanayi ‹flbirli¤i yap›-lanmas›n›n önemli aktörleri aras›nda baflta Tek-noloji Gelifltirme Bölgeleri (TGB) ile TeknolojiTransfer Ofisleri (TTO) yer almaktad›r.TGB’ler, yeni veya ileri teknolojide mal ve hiz-met üretmek isteyen, giriflimcilerin, akademis-yenlerin, araflt›rma kurumlar› ve sanayi kurulufl-lar›n›n, teknoloji transferi ile s›nai ve ticari faali-yetlerini gerçeklefltirdikleri akademik, ekonomikve sosyal yap›n›n bütünleflti¤i alanlard›r.

Çukurova Üniversitesi olarak gerek Teknoken-timiz, gerek Teknoloji Transfer Ofisimiz ve ge-rekse de Avrupa ‹flletmeler A¤›m›z vas›tas›ylaKamu-Üniversite-Sanayi iflbirli¤ini gelifltirmekamac›yla var gücümüzle çal›flmaktay›z. Ö¤retimüyelerimizin Teknokentte flirket kurmalar›n›, sa-nayicilerimizle ortak proje yapmalar›n› ve dan›fl-manl›k hizmeti sunmalar›n› Çukurova Rektörlü-¤ü olarak sonuna destekliyoruz. BölgemizdeÜniversite-Sanayi iflbirli¤i henüz istenilen sevi-yeye ulaflmasa da gelifltirmek için Adana SanayiOdas› ve Adana Organize Sanayi Bölgesi yöneti-miyle birlikte yo¤un çaba gösteriyoruz. OtomotivMühendisli¤i Bölümümüzde kurulufl aflamas›ndaTemsa Global A.fi. ile imzalanan iflbirli¤i proto-kolü sonucu sürdürülen 7 sömestr bölümde e¤i-tim ve 1 sömestr de Temsa Adana Fabrikas›ndayap›lan uygulamal› staj faaliyeti ülkemizde Mü-hendislik e¤itimine baflar›l› bir model olarak gö-rülmüfl ve bu 7+1 modeli Yüksekö¤retim Kurulutaraf›ndan tüm mühendislik e¤itiminde uygulan-masa tavsiye edilmektedir. Bu amaçla Adana Sa-nayi Odas› ile imzalanan bir protokol ile uygu-lanmaya bafllanan Tekstil Mühendisli¤i Bölü-münden sonra Endüstri Mühendisli¤i Bölümü-müzde de 7+1 sistemine geçifl sa¤lanm›flt›r. Di-¤er bölümlerimizde de Sanayi ile ortak uygula-mal› e¤itim yap›lmas› için çal›flmalar›m›z sürdü-rülmektedir. Üniversite-Sanayi iflbirli¤ini gelifltir-mek amac›yla Sanayi ile ortak yap›lan yüksek li-sans ve doktora tezleri Üniversitemiz BAP birimitaraf›ndan desteklenmektedir.

Bölgemizdeki sanayi tesislerinin ço¤unun enbüyük problemi, teknolojiyi gelifltiremediklerin-den dolay› sat›n al-mak zorunda kalmalar›d›r. Sa-t›n alma, anahtar teslim tesis al›m›, know-howal›m›, lisans anlafl-mas›, dan›flmanl›k hizmeti al›-m› gibi de¤iflik flekillerde olmaktad›r. Buradakiproblem, transfer edilen teknolojinin bir tak›munsurlara gömülü olmas› ve transfer eden tarafabu teknolojiye tamamen hâkim olma imkân› ver-memesidir. Sat›n alan tarafa düflen sadece dü¤-meye bas›p makinay› ça-l›flt›rmakt›r. Bu çerçe-

vede sat›n al›nan teknolojiyi daha fazla gelifl-tirme imkân› olmamaktad›r. Dolay›s›yla de-vaml› bir d›fla ba¤›ml›l›k ve teknolojiyi gelifl-tirenin vermeye raz› oldu¤u kadar› ile yetin-

me durumu mevcuttur. Bu da bir ad›m geridengelmek ve devaml› dezavantajl› durumda kalmakdemektir. Bu yüzden küresel ölçekte rekabetçili-¤in birinci flart› yeni teknolojiler gelifltirmektir.Yeni teknolojilerin gelifltirebilmesi için de buteknolojiye temel teflkil eden bilginin üretildi¤iÜniversitemiz ile bu bilgiyi teknolojiye dönüfltü-recek ve pazarlayacak Sanayicilerimizin sa¤l›kl›bir iletiflim içinde olmas› gerekmektedir. Biz Çu-kurova Üniversitesi olarak bu konuda Sanayicile-rimize her tür deste¤i vermeye ve iflbirli¤ine aç›koldu¤umuzu özellikle belirtmek isterim. Sanayi-cilerimizin de rekabetin en önemli yolunun tek-noloji gelifltirmek oldu¤u bilinci ile uzatt›¤›m›zbu dost elini s›k› s›k› tutaca¤›n› umuyorum.

Bölgemizde yo¤un iflsizlik oran›na ra¤meniflverenlerin büyük bir k›sm› nitelikli elemantemini konusunda önemli sorunlar› oldu¤u-nu dile getirmekte. Sizce sorun nerede?

Ülkemizdeki Meslek Liseleri 1990’l› y›llarakadar nitelikli ara eleman yetifltirme konusundagayet baflar›l› ifller yapt›lar. Ancak uygulananyanl›fl politikalar, Üniversiteye giriflte uygulananbariyerler sonucu Ülkemizdeki Meslek Liseleriönemini yitirmifl, ö¤renciler taraf›ndan tercihedilmez, Ülkemizi yönetenler taraf›ndan da fi-nansal olarak desteklenmedi¤i için atölye ve la-boratuvarlar› demode duruma gelmifltir. Bu ne-denle de ö¤rencilerin nerede ise tamam› liselereyönlendi¤i için Üniversite kap›s›nda bekleyenniteliksiz lise mezunu say›s› sürekli artm›fl, buduruma çözüm için de Ülkemizdeki Üniversite-lerin kontenjanlar› sürekli artt›r›lm›flt›r. Artankontenjanlar ise Üniversitelerimizde e¤itim kali-tesini düflürmüfl, uygulamal› e¤itim yerine teorike¤itim verilmek zorunda kal›nm›flt›r.

Sanayinin do¤du¤u ve büyüdü¤ü Adana’daise uygulanan yanl›fl teflvikler sonucu ço¤u fab-rika sökülerek tafl›nm›fl, do¤u ve güney do¤ubölgelerimizden olan niteliksiz iflgücü göçü ne-deniyle de Adana’da iflsizlik oran› sürekli arta-rak Türkiye’de iflsizlik oran›nda en yüksek ikin-ci il konumuna yükselmifltir. Uygulanan yanl›flteflvik politikalar› nedeniyle tafl›nan fabrikalarnedeniyle de Adana’daki nitelikli iflgücü baflkaillere yönlenmifltir. Adana’n›n bozulan sanayi,

ekonomik yap›s› ve bilgi teknolojisinin geliflme-si sonucu ortaya ç›kan rekabet nedeniyle ise ni-telikli iflgücüne ödenen maafllarda göreceli azal-ma olmufl, bu durum da nitelikli iflgücünün dahayüksek maafl ödemeleri yapan Marmara Bölge-sine kaymas›na sebep olmufltur. Adana’n›n sa-hip oldu¤u nitelikli iflgücü yap›s› zamanla bozu-larak niteliksiz iflgücü haline dönüflmüfl, bu du-rum da sanayicilerimizin nitelikli eleman teminikonusunda s›k›nt›ya sokmufltur.

Yukar›da s›ralana sorunlar›n çözümü için Mes-lek Liselerinin yeniden yap›land›r›lmas›, nitelik-siz iflgücünün e¤itilmesi ve Üniversitelerimizdeuygulamal› e¤itime geçilmesi gerekmektedir.Bölgemizin bu temel sorununun çözümü için Çu-kurova Üniversitesi olarak her türlü deste¤i ver-meye haz›r oldu¤umuzu belirtmek isterim. Ada-na’da flu anda hâkim olan Kamu-Üniversite-Sa-nayi iflbirli¤i ortam›yla bu sorunun da zamanayay›larak çözülece¤i kanaatindeyim.

Adana’da yap›lan Türkiye ‹novasyon Haf-tas› etkinli¤ini nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Adana’ya yap›lan Türkiye ‹novasyon Haftas›Etkinli¤inin Adana’da bugüne kadar yap›lan enbaflar›l› ve etkili etkinliklerden birisi oldu¤unudüflünüyorum. ‹stanbul’da yap›lan Türkiye ‹no-vasyon Haftas› Etkinli¤ine olan kat›l›mdan son-raki en büyük ilgi ve kat›l›m›n Adana’da oldu¤u,10.000 civar›nda ziyaretçinin kat›l›m›n›n gerçek-leflmifl oldu¤unu ö¤renmek bizleri çok mutlu et-mifltir. Türkiye ‹novasyon Etkinli¤ini Adana’yagetiren ve baflar› ile gerçeklefltiren baflta AdanaSanayi Odas› olmak üzere etkinliklere destek ve-ren, sponsor olan tüm kurum ve kurulufllara Ada-na halk› ad›na teflekkür etmek isterim. Türkiye‹novasyon Haftas› Adana Etkinli¤ine olan yük-sek kat›l›m Bölgemiz insan›n›n ‹novasyona olanilgisini ve susam›fll›¤›n› göstermektedir. Bu et-kinli¤in Adana’da geleneksel hale getirilerek hery›l sürdürülmesi, etkinlikleri salonun yetersiz kal-mas› nedeniyle salon d›fl›nda ekranlardan izle-mek zorunda kalan kat›l›mc›lar da düflünülereketkinli¤in bölgemizin en büyük salonuna sahipÜniversitemiz Kongre Merkezi gibi alanlarda ya-p›lmas› gerekmektedir. Önümüzdeki y›llarda ka-t›l›m say›s›n›n daha da artaca¤›n› tahmin ediyo-rum. Etkinliklere gerek Çukurova Üniversitesiolarak ve gerekse de Çukurova Teknokent olarakelimizden gelen deste¤i verdik ve bundan sonrakietkinliklerde de vermeye devam edece¤iz.

Üniversite ö¤rencileriniz ve e¤itmenleri-niz ‹novasyon etkinliklerine oldukça yo¤unilgi gösterdi: Bu ilgiyi neye ba¤l›yorsunuz?

Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi taraf›ndan ‹stan-bul’da bafllat›lan ve geçen y›ldan itibaren Anado-lu’ya da tafl›nan Türkiye ‹novasyon Haftas› Etkin-likleri ülkemizde en yo¤un kat›l›m›n oldu¤u, enilgi duyulan bir uluslararas› etkinlik haline gel-mifltir. Bu y›l etkinli¤in Adana’ya tafl›nmas› her-kesi heyecanland›rm›fl, sadece ö¤rencilerimiz vee¤itmenlerimiz de¤il bölge halk›m›z da yo¤un ilgigöstermifltir. Ö¤renci ve e¤itmenlerimiz ders ara-lar›nda ve yemek molalar›nda da olsa etkinliklerekat›larak konuflmac›lar› dinlemifl, stantlar› ziyaretetmifltir. Önümüzdeki y›llarda bu etkinli¤in Üni-versitemize tafl›nmas› durumunda Üniversitemizö¤rencileri ve e¤itmenlerinin kat›l›m say›s› çokdaha fazla artacakt›r. Halk›m›z gibi ö¤rencileri-miz de art›k ‹novasyonun önemi ve gere¤ini anla-m›fl ve ‹novasyonun yaflam›n önemli bir parças›oldu¤unu kavram›flt›r. Bu durum ülkemizin gele-ce¤i aç›s›ndan da son derece önemlidir.

Adana ifl dünyas›na Üniversitenizle ilgilivermek istedi¤iniz bir mesaj var m›?

Adana ifl dünyas›, kamu kurumlar›, yönetici-leri ve Üniversiteleri ile gayet iyi bir ahenk ya-kalam›fl olup, bu uyumun Kamu-Üniversite-Sa-nayi iflbirli¤ini gelifltirece¤ine inan›yorum. Ada-na ifl dünyas› art›k Çukurova Üniversitesi’ne desahip ç›kmaya bafllam›fl olup, baz› binalar›m›zhay›rsever ifl adamlar›m›z›n katk›lar›yla yap›l-maya bafllanm›flt›r. Bu iflbirli¤i ve uyum orta-m›n sürdü¤ü sürece Kamu-Üniversite-Sanayiiflbirli¤inin meyvelerini verece¤i kesindir. BizÇukurova Üniversitesi olarak Adana ifl dünyas›-na elimizi çekinmeden uzatm›fl bulunmaktay›z,ayn› flekilde Adana ifl dünyam›z›n da bu uzatt›-¤›m›z ele s›k› s›k›ya sar›ld›¤›n› görmek bizlerimutlu etmektedir. Ben sizin arac›l›¤›n›zla yöne-ticilerimize, ifl dünyam›za, sivil toplum kurulufl-lar›m›za yakalanan bu ahenk ve uyum için son-suz teflekkür ediyor, bu uyumun bozulmadansonsuza kadar sürmesini diliyorum.

‹fl dünyas› rekabetinen önemli yolunun teknoloji gelifltirmekoldu¤u bilinci ileuzatt›¤›m›z dost elinis›k› s›k› tutmal›

ÇUKUROVA ÜN‹VERS‹TES‹ REKTÖRÜ PROF.DR. MUSTAFA K‹BAR:

Page 8: Türkiye ‹novasyon ADANA ISSN 1302 - 1656 Haftas› Adana

‹NOVASYON31 ARALIK 20158 ISSN

130

2 -

1656

ADANASANAY‹ ODASI

Gazetesi

Herkes sizi Türkiye’nin en baflar›l›giriflimcilerinden biri olarak tan›ml›-yor. Sizce baflar›l› bir giriflim için ino-vasyon gerekli midir?

‹novasyon eskiden sadece ileri tekno-loji flirketleri için gerekli olan, sadecemühendisler taraf›ndan uygulanabilenbir olgu gibi alg›lan›rd›. Halbuki rekabe-tin yüksek oldu¤u günümüzde, flirketlerancak inovasyon ile rakiplerinin birad›m önüne geçebiliyorlar.

Bu soruyu Pegasus’tan örneklerle ya-n›tlayabilirim.

Biz flirketimizde herkesin bir fikri oldu-¤una inan›yor ve her fikrin çok de¤erli ol-du¤unu biliyoruz. Herkes fikrini Intranetplatformu üzerinden ulaflt›rabiliyor ve herfikir CIT yani Türkçe ad›yla Sürekli Geli-flim Ekibimiz taraf›ndan de¤erlendiriliyor.Katma de¤eri olan, uygulanabilir fikirleriçinse bir ödül sistemimiz bulunuyor.

Farkl› departmanlardan konusunda uz-man ve tecrübeli arkadafllardan oluflanSürekli Geliflim Tak›m›m›z düzenli ara-l›klarla bir araya gelerek süreçlerimizdeinovasyon yaratacak uygulamalar› tart›-fl›yor, havac›l›k ve di¤er tüm sektörler-deki inovatif geliflmeleri inceliyor ve bi-ze uygun olanlar› hayata geçiriyorlar.

Sürekli Geliflim Tak›m›m›z flirketintüm birimleriyle bir araya gelerek yap›-lan iyilefltirmeleri anlatarak fark›ndal›kyarat›yor ve sonunda iflini daha çok sa-hiplenen aile bireylerinden çok önemlidönüfller al›yor.

Örne¤in; uça¤a al›nan içme suyunun,uçufl sonunda yar›s›ndan fazlas›n›n dur-du¤u, yani uçakta ihtiyaç fazlas› bir a¤›r-l›¤›n oldu¤u bir kabin memuru arkadafl›-m›z taraf›ndan gözlenip Sürekli GeliflimEkibimize bildiriliyor. Ekip; uçufllar›gözlemliyor, su sarfiyat› istatisti¤i yap›-yor. Bunun sonucunda uçaklara hatt›nagöre depo hacminden daha az su al›nma-s›na karar veriliyor.

Bir giriflimci olarak sizi en çok moti-ve eden faktörler nelerdir? ‹flinizi tek-rar kurma f›rsat› ile karfl›laflsayd›n›z,neleri farkl› yapard›n›z?

Ben 34 yafl›mda, sekiz y›l boyunca ça-l›flt›¤›m Holding’ten ayr›larak, flu andaPegasus’un sahibi olan Esas Holding’tekiikinci kariyerime bafllad›m ve flu an giri-flimci ruhu destekleyen bir kariyerdeyim.

Esas Holding’de bafllad›¤›m ikinci ka-riyerimde flüphesiz ki en büyük baflar›mdo¤ru ekiple, do¤ru ifle yat›r›m yaparakPegasus’u yaratmak oldu.

Pegasus’un bu baflar›s›n›n en önemli et-keni yan›mda ve önümde duracak iyi in-sanlardan oluflan bir ekip kurmufl olma-m›zd›r. Kifli ne ifl yaparsa yaps›n e¤er iyibir ekip oluflturduysa, o ekip kifliyi yüceltir.

E¤er Pegasus’u yeniden kuracak ol-sam flüphesiz, yine bugünkü gibi çok iyi

bir ekip kurard›m. Tecrübenize dayanarak giriflimcilik-

te baflar›l› olmak için gerekli oldu¤unudüflündü¤ünüz en kritik unsurlar ne-lerdir?

Giriflimcilikte bence en önemli nokta-lar; fikir, fikri ka¤›da döken bir ifl plan› vebu plan› hayata geçirecek do¤ru bir ekipkurmak. ‹fl plan› giriflimci için bir yol ha-ritas› belirler, ulaflmak istedi¤i hedefleriçin gidilecek yolu saptar ve rehberlikeder. ‹fl plan› en az 2-3 senelik bir pers-pektifte haz›rlanmal› ve k›sa vadelerde re-vize edilmeli. Son olarak da sektörde tec-rübeli kiflilerden oluflan çok iyi bir ekipkurulmal›, bu hem projeye kredibilite ka-zand›r›r hem de giriflimciyi ve ifli yüceltir.Herkesin kendi uzmanl›k alan›ndan so-rumlu oldu¤u ve bilginin do¤ru paylafl›l-d›¤› bir ekipte baflar› kaç›n›lmazd›r.

Para ise bence günümüzde her yerdenbulunabilir. Mesela banka kredisi, devletteflvikleri, melek yat›r›mc› a¤lar›, giriflimsermayesi flirketlerinden yat›r›m aranabi-lir. Bunun en de¤erli yanlar›ndan biri iseifl fikrinize sizin d›fl›n›zdaki birinin dahainand›¤›n› göstermesidir.

Pegasus ile havac›l›k sektöründe birbaflar› hikayesi yazd›n›z ve de¤iflim

rüzgarlar› estirdiniz, baflar›n›z›n ve ya-rat›c›l›¤›n›z›n kayna¤›nda neler var?

Pegasus Hava Yollar› olarak 2015 y›l›-n›n Kas›m ay›nda ilk iç hat tarifeli seferi-mizi gerçeklefltirdik ve Türkiye’yi düflükmaliyetli hava yolu modeliyle tan›flt›rd›k.

Hava yolu ile yolculu¤un herkesinhakk› oldu¤una inanarak uygun fiyatlar›-m›zla ve genç filomuzla hava yolu ulafl›-m›n› eriflilebilir k›l›yoruz. Bunun yan›n-da kiflisellefltirilebilir seyahat deneyiminiönemsiyoruz ve farkl› ek ürün ve hiz-metlerimiz ile misafirlerimize tercih et-tikleri seyahat deneyimini sunuyoruz. Ekürün ve hizmetlerimiz ile misafirlerimi-zin sadece seyahatleri s›ras›nda de¤il, se-yahatlerinin öncesinde ve sonras›nda dayanlar›nda olmaya çal›fl›yoruz.

Vize ifllemlerinden havaliman› trans-ferlerine, otel rezervasyonlar›ndan araçkiralama ifllemlerine uzanan genifl bir ekürün ve hizmet a¤›m›z var. Bu sayedemisafirlerimizin seyahatlerini zorlaflt›rantüm süreçleri kolaylaflt›rmaya; seyahat-lerini daha keyifli, konforlu ve diledikle-ri hale getirmelerine yard›mc› oluyoruz.

‹fl modelimiz Türkiye’ye yepyeni bir ha-vac›l›k anlay›fl› getirdi. Geçen 10 y›lda, içve d›fl hatlarda toplam 105.8 milyon misa-fir tafl›d›k. Misafirlerimizin neredeysedörtte birini (yüzde 24) 50 TL’nin alt›nda,her 10 misafirden yaklafl›k 7’sini (yüzde68) ise 100 TL’nin alt›nda uçurduk.

Pegasus’un benimseyerek Türkiye’deilk ve lider uygulay›c›s› oldu¤u düflükmaliyetli hava yolu tafl›mac›l›¤› asl›ndadünyada misafirlerin bir hava yolundantemel beklentileri üzerine yap›land›r›lm›flbir model. Bizim misafirlerimizin Pega-sus’tan en temel beklentileri de uygun fi-yatlar, genç filo, zaman›nda kalkan uçak-lar ve uçufllar›n› kendi ihtiyaçlar›na uy-gun olarak kiflisellefltirilebilmeleri. Biz 10y›ld›r misafirlerimize bu vizyonla hizmetediyoruz, baflar›m›z buradan geliyor.

Elbette bizi baflar›ya tafl›yan önemli et-kenlerden biri de ‹stanbul’un co¤rafi ko-numunun etkisi. Bu durum bize tipik birdüflük maliyetli hava yolu modeli uygula-y›c›s›n›n ötesinde olma avantaj› veriyor.Avrupa’daki düflük maliyetli hava yoluflirketlerinden farkl› olarak biz, misafirle-rimizi sadece bir noktadan baflka bir nok-taya tafl›m›yoruz. ‹stanbul üzerinden Tür-kiye ile Avrupa, Kuzey Afrika, Ortado¤u,Rusya ve Orta Asya aras›nda ba¤lant›l›uçufllar gerçeklefltirebiliyoruz, bu bölge-lerde önemli bir tafl›y›c› rolü üstleniyoruz.2005 y›l›nda yurt içinde 6 uçufl noktas›nauçuyorduk. Bugün 40 ülkede 103 nokta-ya uçuyoruz, haftada 23.500 ba¤lant›l›uçufl gerçeklefltiriyoruz. Uçufl a¤›m›z› Si-vil Havac›l›k’tan alaca¤›m›z izinlere ba¤l›olarak gelifltirmeye devam ediyoruz.

Misafirlerimize daha çok noktaya se-yahat seçene¤i sunarken filomuzu genifl-letmek için büyük yat›r›mlar yapmay›sürdürüyoruz. Türkiye’nin en genç filo-suna sahip hava yolu olarak 10 y›l önce14 uçaktan oluflan filomuz flu anda 66uça¤a ulaflm›fl durumda. Boeing’e verdi-¤imiz 40 uçakl›k sipariflimizin son uça¤›-n› Mart ay›nda teslim ald›k. 2012 y›l›nda

Airbus ile imzalad›¤›m›z, teslim tarihin-deki liste fiyat› 12 miyar USD de¤erindeolan, 75 tanesi kesin 25’i opsiyonlu top-lam 100 uçakl›k sipariflimize ait uçaklar›-m›z› da 2016 y›l›n›n ikinci yar›s›ndan iti-baren teslim almaya bafllayaca¤›z.

Ve son olarak Pegasus’un baflar›s›ndaAile Bireylerimizin büyük rolünü de atla-mamal›y›m. Pegasus Aile Bireylerimizmisafirlerimizle yüz yüzeyken kurduklar›iletiflimde samimi, diyalo¤a aç›k, güleryüzlü olmalar› misafirlerimizi Pegasus far-k›yla a¤›rlamam›za yard›mc› oluyor. Bunaek olarak inovasyona da önemli yat›r›mlaryapmaktay›z. Seyahat sektöründeki trend-leri çok yak›ndan takip ediyoruz. Misafir-lerimizin tercihlerine ve al›flkanl›klar›nauygun olarak onlara temas etti¤imiz hernoktada seyahat süreçlerini iyilefltirecekgelifltirmeler yapmaya gayret ediyoruz.

Adana’da yap›lan Türkiye ‹novas-yon Haftas› etkinli¤ini nas›l de¤erlen-diriyorsunuz?

Ekonomi eskiden sadece Marmara’day-d›, fakat art›k Adana, Kayseri, Konya,Gaziantep gibi yeni yükselen kentlerimiz

var. Türkiye sadece ‹stanbul’dan ibaretde¤il. Bu flehirlerimizde de giriflimcilik veinovasyon ekosisteminin geliflmesine kat-k› sa¤lamam›z çok önemli.

Bu anlamda T‹M’in ‹novasyon Haftas›gibi büyük bir etkinli¤in 2015’deki ilkaya¤›n› Adana’da gerçeklefltirmifl olma-s›n› çok k›ymetli buluyorum.

Benim de konuflmac› olarak kat›ld›¤›mbu etkinlik, Adana ve çevre illerdeki ifla-damlar›n›, ö¤rencileri, STK’lar› ulusal veuluslararas› 47 konuflmac› ile buluflturdu.

16 üniversiteden ö¤renci ve akademis-yenler etkinli¤i ilgiyle izledi.

Türk ifl dünyas›ndan s›ra d›fl› kad›nlara,dijitalleflmeden tasar›m ve mimariye, sa-nayi üniversite iflbirli¤inden sanayideinovasyon ve teknolojiye kadar genifl biryelpazede gerçeklefltirilen panel ve ko-nuflmalarla dinleyiciler birçok alanda bil-gi edinme f›rsat› yakalad›lar.

Adana’da büyümüfl biri olarak Ada-na ekonomisinin mevcut durumununas›l buluyorsunuz?

Adana ülkemizin sanayileflen ilk flehir-lerinden biri. ‹lk ç›rç›r fabrikas› 1864’te,ilk iplikhane 1898’de, ilk iplik dokuma1901’de kurulmufl. Dile kolay 1924 y›l›n-da Adana’da 17 tane fabrika varm›fl!

Sanayi kültürünün böylesine köklü ol-du¤u bir kentte do¤du¤um ve küçük yafl-lar›mda da olsa yaflad›¤›m için kendimiçok flansl› görüyorum.

Adana’n›n bugünkü mevcut durumunabakt›¤›m›zda iyi göstergeler mevcut. Mese-la ulafl›m kolayl›¤› endeksine göre Adana,ülkemizde ulafl›m› en kolay 5. flehrimiz.

Bunun yan› s›ra flehrin iki önemli üni-versitesi var; birincisi 47 binden çok ö¤-rencisi bulunan Çukurova Üniversitesi,di¤eri ise Adana Bilim ve Teknoloji Üni-versitesi. Yani flehrin üniversite ve sana-yi iflbirli¤iyle araflt›rma ve inovasyon ya-pabilecek akademik gücü de bulunuyor.

Bu olumlu göstergelere ra¤men ülke-mizin il baz›nda temel iflgücü göstergesi-ne bakt›¤›m›zda Adana’n›n %13,2 iflsiz-lik oran› ile 9. s›rada oldu¤unu görüyo-ruz. Son 6 y›l›n iflsizlik ortalamas›na bak-t›¤›m›zda ise ne yaz›k ki Adana iflsizlikte%17,1 gibi bir rakamla 1. s›rada.

Ayr›ca tarihi boyunca göç alan Adana,art›k göç veren bir il durumuna geldi. Budemek oluyor ki Adana’da do¤an, e¤itimgören genç nesil art›k kendi flehrinde ya-flamaktansa flans›n› ‹stanbul, Ankara gibiflehirlerde denemeyi tercih ediyor.

Bu olumsuz tabloyu olumluya dönüfl-türebilecek tek çözüm var o da inovas-yondan geçiyor.

Adana’n›n hedefledi¤i lider ekonomi-ye do¤ru gitmesi için güçlü sanayi kültü-rünün yan›na inovasyonu katmay› da ba-flarmas› gerekiyor.

Bu ba¤lamda T‹M’in ‹novasyon Hafta-s›’n›n 2015’deki ilk aya¤›n› Adana’da ger-çeklefltirmesini çok k›ymetli buluyorum.

‹novasyon konusunda Adana ifl dün-yas›na öneri ve tavsiyeleriniz nelerdir?

Adana ifl dünyas›na önerim, inovasyo-nun sadece mühendisler taraf›ndan yüksekteknoloji flirketlerinde hayata geçirilebile-cek bir kavram oldu¤unu düflünmemeleri.

‹novasyon sadece üretilen üründe de-¤il, ifl modelinde de olabilir.

Mesela Simit Saray›! Yeni bir ürün müyaratt›? Hay›r! Aksine hepimizin hayat›boyunca yedi¤i simiti dükkana soktu vebize yeni bir tecrübe sunarak, yeni bir iflmodeli yaratt›.

Dolay›s›yla kendimize hep yapt›¤›m›zifle nas›l katma de¤er katabilece¤imizisormal›y›z.

Adana hedefledi¤i lider ekonomiye do¤rugitmesi için güçlüsanayi kültürüneinovasyonu katmay›baflarmal›

ESAS HOLD‹NG A.fi. YÖNET‹M KURULU ÜYES‹ VETOBB GENÇ G‹R‹fi‹MC‹LER KURULU BAfiKANI AL‹ SABANCI:

Page 9: Türkiye ‹novasyon ADANA ISSN 1302 - 1656 Haftas› Adana

ISSN

130

2 -

1656

ADANASANAY‹ ODASI

Gazetesi 931 ARALIK 2015‹NOVASYON

Mersin Üniversitesi olarak inovas-yon anlam›nda ne tür çal›flmalar yap›-yorsunuz?

Günümüzde, ülkelerin kalk›nmas› içininovasyon ve giriflimcilik en önemlikavramlar aras›ndad›r. Mersin Üniversi-tesi olarak bu bilinçle hareket ediyoruz.‹novasyon alan›nda yapt›¤›m›z en büyükgiriflim, Teknoloji Transfer Ofisinin ak-tif olarak çal›flmaya bafllamas›d›r. Tek-noloji Transfer Ofisi bünyesinde, TÜ-B‹TAK, Çukurova Kalk›nma Ajans›,Avrupa Birli¤i tabanl› fon kaynaklar›n›ntan›t›m›, üniversite- sanayi iflbirli¤inedair ortak proje çal›flmalar› ve sanayici-lere destek, patent baflvurular›na destekve takip, giriflimcilik alan›nda destekhizmetleri yürütülmektedir. Mersin Üni-versitesi’nin 2014 y›l› dahil son 5 y›l içe-risinde TÜB‹TAK’a sunmufl oldu¤u top-lam inovasyon tabanl› Ar-Ge proje bafl-vuru say›s› sadece 253 adet iken, Tek-noloji Transfer Ofisi ve üniversite yöne-timinin yürütmüfl oldu¤u çal›flmalar so-nucunda, bu say› 2015 y›l›n›n ilk 11ay›nda 135 adet olarak gerçekleflmifltir.Bunun yan›nda, TÜB‹TAK 1601 Üni-versitelerde Giriflimcilik Sertifika Prog-ram› Oluflturulmas› ve Yürütülmesi ça¤-r›s› kapsam›nda yürüttü¤ümüz projekapsam›nda, 800 kifliye 60ar saat giri-

flimcilik e¤itimi verilecek olup, müfreda-t›m›za giriflimcilik üzerine yeni derslereklemekteyiz.Yine,Mersin ÜniversitesiPatent Ofisi’nin 2013 ve 2014 y›l›ndaherhangi bir patent baflvurusu olmamas›-na karfl›n,Mersin Teknoloji TransferOfisinin çal›flmalar› sonucu 2015 y›-l›nda 5 adet patent 2 adet faydal› mo-del baflvurusu gerçeklefltirilmifltir.

Bölgenizde üniversite-sanayi ilifl-kilerini nas›l de¤erlendiriyorsu-nuz? Gelifltirilmesi ve güçlendiril-mesi noktas›nda ne tür çal›flmalaryap›lmal›d›r?

Bölgemizde üniversite-sanayi iliflki-leri geçmifle göre çok daha iyi konum-da olmakla birlikte bizim aç›m›zdanyeterli de¤ildir. Bu ba¤lamda MersinÜniversitesi olarak kurmufl oldu¤umuzTeknoloji Transfer Ofisi bu görevi üst-lenmifl durumdad›r. Akademisyenlerimi-zi, sanayicilerimizle buluflturan bu yap›-n›n ne kadar büyük bir ihtiyaç oldu¤u,çal›flmalar›m›z s›ras›nda gözlemledi¤i-miz bir husustur. Sanayicilerle birliktedaha çok ortak projeye imza atabilece¤i-

mizi, bölgemizde bu potansiyelin varl›-¤›n› gördük. Teknoloji Transfer Ofisi-mizle yapaca¤›m›z çal›flmalar, artarakdevam edecektir.

Mersin RIS (Bölgesel ‹novasyonStratejisi) projesi kapsam›nda üniver-site olarak ne tarz katk›lar koyacaks›-n›z? Projeden beklentileriniz nelerdir?

2005-2008 y›llar› aras›nda yürütülmüflolan RIS Mersin projesinin en temelamac›, iflletme odakl› olmak üzere bölge-nin yenilikçilik potansiyelini artt›rmak,bu çerçeve alt›nda, öncelik; bölgesel ye-nilikçilik stratejisini tan›mlamak ve ay-r›nt›l› olarak incelemekti. 2015 y›l›ndaMersin Valili¤i, Mersin Büyükflehir Be-lediyesi, Mersin Üniversitesi, Mersin Ti-caret ve Sanayi Odas› ile Çukurova Kal-k›nma Ajans› aras›nda imzalanan proto-kol kapsam›nda yürüttü¤ümüz RIS Mer-sin + projesi ile, RIS Mersin’in kapsa-m›nda belirlenen ancak hayata geçirile-meyen büyük projelerin, yat›r›mlar›n ve

hedeflerin yeniden de¤erlen-dirilmesi, güncel koflullaragöre yeniden gelifltirilmesi veyeni potansiyel sektörlerin or-taya ç›kmas› hedefleniyor. Mersin Üni-versitesi olarak, Dan›flma ve YürütmeKurulunda aktif görev almaktay›z. Çal›fl-ma kapsam›nda gerçeklefltirilecek sektö-rel araflt›rma ve saha çal›flmas› kapsa-m›nda potansiyel sektörlerin belirlenme-

si, sektör analizleri, saha çal›flmalar› vebuna iliflkin raporlama, Eylem plan›n›nhaz›rlanmas›, belirlenen öncelik alanlar›-na, sektörlere ve tematik konulara görekurumsal sorumluluklar›n ve program›nbelirlenmesi ve yurtiçi ve yurtd›fl› iyi ör-neklerin araflt›r›lmas› ve raporlanmas›aflamalar›na katk› vermekteyiz.

Adana'da yap›lan Türkiye ‹novas-yon Haftas› etkinli¤ini nas›l de¤erlen-diriyorsunuz?

Farkl› bölgelerde Türkiye ‹novasyonHaftas› etkinliklerinin yap›lmas› çokolumlu olmufltur. Bu etkinliklerden biri-nin Adana’da gerçeklefltirilmifl olmas›bölgemiz aç›s›ndan çok faydal› görül-mektedir. Bu kapsamda, üniversite sana-yi iflbirli¤i aç›s›ndan, hem sanayicilerehem de bölge üniversitelerinin rektörleri-ne konuflmac› olarak yer verilmesi, konu-ya verilen önemi göstermesi aç›s›ndanbüyük de¤er tafl›maktad›r. Ayr›ca, ulusalve uluslararas› düzeyde birçok konuflma-

c› giriflimcilik ve inovasyon konu-sunda kat›l›mc›lara yeni fikirleroluflturmalar›na veya mevcut giri-flimlerini gelifltirmelerine katk›sa¤layacak bilgi vermifllerdir.

Çukurova'l› sanayicilereinovasyon konusunda öneri vetavsiyeleriniz nelerdir?

Projelerdeki bürokratikifllemlerden çekinmedenüniversitelerin projelerine

deneyimlerinden faydalanmalar›,inovasyonla ilgili, proje f›rsatlar›n›

de¤erlendirmeleri kendilerine rekabetavantaj› getirecektir. Böylece, ulusal

pazardaki paylar›n› artt›rabilecek ayr›cauluslararas› pazarlara girme f›rsatlar›n›elde edebileceklerdir. MersinÜniversitesi olarak biz, sanayicilerimize,bilgi birikimimizi aktarmak yoluyla, hertürlü deste¤i vermeye haz›r›z.

Sanayicilerimize bilgibirikimimizi aktarmakyoluyla her türlü deste¤ivermeye haz›r›z

MERS‹N ÜN‹VERS‹TES‹ REKTÖRÜ PROF.DR. AHMET ÇAMSARI:

Holding bünyenizde inovasyon çal›fl-malar›n›z› yeterli görüyor musunuz?‹novasyon kültürünün oluflturulmas› vegelifltirilmesi için neler yap›yorsunuz?

Biz demir-çelik üreticisi olarak, kendialan›m›zda, sektörün en inovatif flirketle-rinden biri olmak hedefiyle çal›flmalar›-m›za devam ediyoruz. 1952’li y›llarda,imalatla ifle bafllayan küçük bir esnafkende hayalimiz kulland›¤›m›z çeli¤i ürete-bilmekti. Bu hayali gerçeklefltirmeningururunu yafl›yoruz. ‹novatif çal›flmalar›-m›z ve üretim kapasitemizle bugün 3farkl› k›tada faaliyetini sürdüren globalbir oyuncuya dönüfltük.

Bölgede yat›r›m yaparak bölgeningeliflimine katk› yapan önde gelen fir-malardan birisiniz. Bu anlamda Ja-ponlarla gerçeklefltirece¤iniz yüksekteknolojili çelik yat›r›m› bölgeye ve ül-kemize katk›lar› neler olacak?

Tosyal› Toyo Çelik A.fi, Japonya’n›nlider flirketlerinden Toyo Kohan Co. ileortakl›¤›m›zd›r. Tosyal› Holding olarakbu yat›r›m ile hem ileri teknoloji ürünüolan çelik mamullerin üretimini hem de

Japon bilgi birikimini Türkiye’ye getir-meyi amaçlad›k. Bu tesisin ayn› zaman-da sektörümüzdeki inovasyonun geliflimiaç›s›ndan da önemli bir k›r›lma noktas›olaca¤› inanc› içindeyiz. Böylece yüksekteknolojili çelik ürünlerde Türkiye’nind›fla ba¤›ml›l›¤› ortadan kalkacak, reka-bet gücümüzün art›r›lmas›n›n yan› s›raülkemizin tamamen ithal edilen bir ihti-yac›n› yurt içinde karfl›lama flans›n› eldeedece¤iz.

Türkiye’nin ilk ileri teknolojiye sahipve yüksek katma de¤erli yass› çeli¤ininüretilece¤i Tosyal›-Toyo Çelik Afi’ninürünleri, ana hammadde olarak, otomo-tivden elektrikli ev aletlerine, biliflimürünlerinden meflrubat kutular›na kadargenifl bir yelpazede kullan›lacak. Ayr›-ca ürünlerimiz, Avrupa’dan Kafkas-

lar’a, Ortado¤u’dan Kuzey Afrika’yauzanan genifl bir co¤rafyan›n ihtiyac›n›karfl›layacak.

Bölgenin Marmara’ya alternatif birüretim ve ticaret merkezi olmas›nayönelik önemli bir hedefi var. Bu ko-nudaki düflünceleriniz nelerdir?

Bölgenin co¤rafi konumunun getirdi¤iavantajlarla birlikte Türkiye’nin yat›r›mpotansiyeli tafl›yan bölgelerin en üst s›ra-lar›na tafl›nd›¤› kan›s›nday›z. Erzin Böl-gesi’nde yap›m› devam eden liman pro-jesinin yat›r›mc›lar aç›s›ndan cazip birdönüflüm olaca¤›n› öngörüyoruz. Ulafl›mve lojistikte elde edilecek bu avantaj›n,üretim ve ülkemiz ihracat›na da ciddioranda katk› sa¤layaca¤›n› öngörüyoruz.

Organize Sanayi Bölgesi öncülü-¤ünde geliflip dönüflen Osma-niye de, yeni yat›r›mlarla güç-lenmesini sürdürecek. Tüm böl-genin ülkemizin 2023 y›l› ihra-cat hedeflerine ulaflmas›nda enönemli üretim merkezlerinden biri olaca-¤›na yürekten inan›yoruz.

Bu geliflmelerle birlikte önümüzdekidönemde Adana’n›n sanayi de önemliad›mlar ataca¤›na inan›yorum.

Osmaniye Organize Sanayi Bölge-si’nde toplam 250 bin metrekare alandainfla edilen Tosyal› Toyo Çelik Afi yat›r›-m›m›z, ayn› zamanda çevresinde olufla-cak KOB‹ kümelenmeleriyle binlerce ye-ni istihdam ve milyonlarca dolarl›k ihra-cat›n da oluflmas›n› sa¤layacak. Yeni ya-t›r›mla birlikte, elektronik ve elektrik en-düstrisi için alternatif ve rekabetçi ürün-ler ortaya koyaca¤›z. Özellikle beyaz efl-

ya ve otomotiv sanayi için yine ça¤dafl verekabetçi ürünlere imza ataca¤›z. Ayr›ca,inflaat ve genel makina sektörü içinde ül-kemizde ilk defa üretilecek bir çok ürün,bu tesislerimizde üretilecek.

Adana’da yap›lan Türkiye ‹novas-yon Haftas› etkinli¤ini nas›l de¤erlen-diriyorsunuz?

Türkiye’de de 2000’li y›llar›n ortalar›n-dan bu yana flirketler, yenilikçi, nam-› di-¤er “inovatif” firma olmak ad›na büyükbir rekabet içine girmifl durumda. Ada-na’n›n bu etkinlikle birlikte tasar›m, Ar-Ge ve inovasyon kültürünü bölgeye ya-yarak mucitleri, icatlar› ve tasar›mc›lar›

ile an›laca¤›n› düflünüyorum. ‹novasyon konusunda Adana ifl

dünyas›na öneri ve tavsiyeleriniznelerdir?

Inovasyon anlam olarak yenilik veyenilikçi vizyonla birçok aç›dan kesi-

fliyor. Fark ise, inovasyonda flirketlerinbilgiyi ve teknolojiyi kullanarak yapt›¤›yeniliklerdekinin amac›n›n verimlili¤i vekârl›l›¤› art›rmak olmas›. Bu nedenle gü-nümüzde bilgiyi kullanarak, verimli, kâr-l›, rekabet gücü yüksek, farkl› pazarlaragirebilen, tüm bunlar› yaparken çevreye,do¤aya ve sosyal topluma da sayg›l› ka-labilen flirketler en inovatif firmalar ola-rak adland›r›l›yor. Dolay›s›yla, tüm ülke-ler için oldu¤u gibi Türkiye için de ino-vasyon, istihdam art›fl›n›, sürdürülebilirbüyümeyi, toplumsal refah› ve yaflam ka-litesini garantileyen en önemli faktör ola-rak karfl›m›za ç›k›yor. Bir firman›n ino-vasyon bilinciyle hareket etmesi, sektörelgeliflmeler aç›s›ndan da önem tafl›yor.

‹novatif çal›flmalar›m›zve üretim kapasitemizle3 farkl› k›tada global biroyuncuya dönüfltük

TOSYALI HOLD‹NG YÖNET‹M KURULU BAfiKANI FUAT TOSYALI:

Page 10: Türkiye ‹novasyon ADANA ISSN 1302 - 1656 Haftas› Adana

‹NOVASYON31 ARALIK 201510 ISSN

130

2 -

1656

ADANASANAY‹ ODASI

Gazetesi

TEB olarak, inovasyon ve giriflimcili¤ene gibi katk›lar sa¤l›yorsunuz?

Türk Ekonomi Bankas› (TEB) olarak, 10y›la yak›n bir süredir yapt›¤›m›z çal›flmalar-la inovasyonu kurum kültürümüz haline ge-tirdik. Hem kurum içinde hem de ülke ge-nelinde farkl› platformlarda hayata geçirdi-¤imiz çal›flmalarla inovasyonu yayg›nlaflt›r-maya ve uygulanabilir yenilikçi fikirlereulaflmaya yönelik önemli ad›mlar att›k.

Çal›flanlar›m›zla birlikte 2007 y›l›ndauzun soluklu bir inovasyon yolculu¤unaç›kt›k. ‹novasyon kültürümüz ›fl›¤›nda çal›-flanlar›m›z› yeni fikir üretmeye teflvik edi-yor, yenilikçi ve yarat›c› fikirler peflinde ko-flan bireylere dönüflmelerini sa¤l›yoruz.

Kurum içindeki inovasyon çal›flmalar›m›zkapsam›nda ilk olarak 2007 y›l›nda K›v›l-c›m adl› fikir portal›m›z› uygulamaya ald›k.Tüm çal›flanlar›m›z›n fikirlerini paylaflmala-r› için açt›¤›m›z K›v›lc›m portal›na gelen 60binden fazla fikrin tamam›n› de¤erlendirdikve bugüne kadar 400’e yak›n›n› hayata ge-çirdik. Bir güvenlik görevlimizin fikri olanMolal› Kredi ile Yeflil Trompet, KOB‹ ‹s-tihdam Paketi ve Taksitli Alt›n Kredisi çal›-flanlar›m›zdan gelen ve ifle dönüfltürdü¤ü-müz yenilikçi fikirlerden baz›lar›.

Her y›l düzenli olarak Kurum ‹çi ‹cat Ç›-kar Yar›flmas› düzenliyoruz. Genel müdür-lükteki çal›flanlar›m›z›n yan› s›ra ülkenin dörtbir yan›ndaki flubelerimizde görev yapan ça-l›flma arkadafllar›m›z›n kat›ld›¤› bu yar›flmay-la hem en inovatif fikirleri hem de hayata ge-çirilmifl inovatif projeleri ödüllendiriyoruz.Bu yar›flmay› sadece çal›flanlar›m›z›n de¤il,toplumun di¤er kesimlerinin de kat›l›m›naaçarak 2007’den itibaren TEB Ak›l Fikir Bu-luflmalar›’n› düzenlemeye bafllad›k. Bu kap-samda, inovatif düflünmeyi ülke genelindeyayg›nlaflt›rmak amac›yla her y›l farkl› bir te-mayla Ak›l Fikir Yar›flmas› düzenliyoruz.

Geçti¤imiz y›l sektörde bir ilk olarak haya-ta geçirdi¤imiz Kurum ‹çi Giriflimcilik Prog-ram› ile çal›flanlar›m›z› inovatif fikir üretme-ye ve giriflimci olmaya teflvik ediyoruz.

‹novasyonu sadece kurum içinde ele alm›-yor, ülke genelinde yayg›nlaflt›rmak için defarkl› platformlarda da çal›flmalar yap›yoruz.

Farkl› sektörlerden kurum ve kurulufllarda inovasyonun gereklili¤i ve farkl›laflma-n›n tek yolu oldu¤u konusunda hemfikir.Kârl›l›¤› art›rmak ve fark yaratmak isteyenflirketler inovatif olmak için çal›fl›yor. Bu-gün lider flirketlere bakt›¤›m›zda, büyümekve rekabette öne ç›kmak için sürdürülebilirinovasyon stratejilerine sahip olduklar›n› veinovasyon çabalar›n› ifl sonuçlar›na yans›ta-bildiklerini görüyoruz.

Biz de bu do¤rultuda, 2005 y›l›ndan buyana ‘KOB‹’lerin Dan›flman Bankas›’ söy-lemiyle Türkiye’de bankac›l›k sektörüneyeni bir anlay›fl kazand›rd›k. KOB‹’lere sa-dece finansal destek sa¤lamakla kalm›yor,ifllerini büyütebilmeleri, rekabette güçlene-bilmeleri ve sahip olduklar› finansman›do¤ru kullanabilmeleri için ihtiyaç duyduk-lar› e¤itim ve dan›flmanl›k deste¤ini de sa¤-l›yoruz. Sektörde birçok ilki gerçeklefltire-rek farkl› bir konum edindi¤imiz TEB KO-

B‹ Akademi, TEB KOB‹ TV ve TEB KO-B‹ Dan›flmanlar› gibi projelerimizle bugün,dünyaya örnek gösterilen, projelerini yurtd›-fl›na ihraç eden bir banka konumuna ulaflt›k.KOB‹ Bankac›l›¤›’ndaki bu inovatif çal›fl-malar›m›zla 2012 y›l›nda IFC taraf›ndan bualanda dünyan›n en iyi üç bankas›ndan biriseçilerek dünyaya örnek gösterildik.

TEB olarak, inovasyona ve katma de¤eredayal› ekonomiyi ülkenin gelece¤i olarak gö-rüyoruz. Türkiye ekonomisi sa¤lam temelle-re dayan›yor fakat bu yeterli de¤il. Ekonomi-mizi bir sonraki seviyeye tafl›mam›z, inovas-yona ve katma de¤ere dayal› yeni bir ekono-mik model gelifltirmemiz gerekiyor. Bununiçin de inovatif fikirlerin önünü açmam›z, gi-riflimcili¤i teflvik etmemiz ve giriflimcilikekosistemini güçlendirmemiz flart.

Buradan hareketle, ülke genelinde inovatififl fikrine sahip giriflimcilere destek olmakamac›yla banka içinde güçlü bir sinerji olufl-turduk ve özellikle son 3 y›ld›r global ölçekteyükselen ve önemi giderek artan giriflimcili¤eodakland›k. ‹novatif ifl fikirlerini ekonomiyekazand›rmak için Türkiye’nin en kapsaml›Giriflim Bankac›l›¤›’n› bafllatt›k. TEB Giri-flim Bankac›l›¤› ile gençlerimizden, giriflimci-lerimizden gelen inovatif fikirlerin önünü aç-may› ve katma de¤erli ifl fikirlerinin ekono-miye kazand›r›lmas›na katk›da bulunmay›amaçl›yoruz. Fark›m›z› yine bir ban-ka olarak bizden bekleneninçok ötesinde ad›m atarak, giri-flimcilere özel olarak ‹stanbulAtaflehir’de TEB GiriflimEvi’ni açt›k. Burada ve ayn› çat›alt›nda hizmet veren TEB Ku-luçka Merkezi’nde giriflimcileri-mize ücretsiz e¤itim, mentorlukve dan›flmanl›k deste¤i veriyoruz.

Giriflimcilik ekosisteminin birdi¤er olmazsa olmaz› melek yat›r›mc›l›¤ada TEB Özel Bankac›l›k ile odaklan›yoruz.TEB Özel Melek Yat›r›m Platformu veTEB Özel Yat›r›mc› Kulübü üzerinden me-lek yat›r›mc›l›¤›n geliflmesine ve yayg›nlafl-mas›na katk›da bulunurken, TEB GiriflimBankac›l›¤› çat›s› alt›nda desteklenen giri-flimcilerin yat›r›mc›yla buluflmas›na destekoluyoruz. Bünyesinde giriflimcilik ekosiste-mine özel sinerji oluflturan tek bankay›z.

Dünyadaki trendleri ve teknolojik gelifl-meleri yak›ndan takip eden bir banka olarakmüflterilerimizin hayat›n› kolaylaflt›rmayaodaklan›yoruz. Bu anlamda, GoogleGlass’a özel ilk finansal uygulama, bulutüzerinden temass›z mobil ödeme uygulama-s› gibi Türkiye’de ve dünyada çok say›da il-ke imza att›k. Dijital ortamdan TEB ÖzelBankac›l›k müflterilerimize ulaflarak farkl›bir kanaldan hizmet sunmak ve de¤er yarat-mak için TEB Özel iPad uygulamas›n› ge-lifltirdik. Sektöründe ‘ilk’ olan bu uygula-mayla stratejik orta¤›m›z BNP Paribas tara-f›ndan ‹novasyon Ödülü’ne lay›k görüldük.

Geçti¤imiz y›l TEB olarak Türkiye'nin ilkinovasyon gelifltirme program› ‹nova-L‹G’de Inovasyon Kaynaklar› kategorisinde“2014 Türkiye ‹novasyon fiampiyonu” se-

çildik. Bu y›lki Türkiye ‹novasyon Haftas›kapsam›nda da, geçti¤imiz y›l oldu¤u gibi“En Yenilikçi KOB‹ ve Giriflim Bankac›l›¤›Ödülü”ne lay›k görüldük. Ald›¤›m›z tüm bude¤erli ödüller bizlere bir kez daha do¤ruyolda oldu¤umuzu gösteriyor, daha fazlas›-n› yapmak için bizleri motive ediyor.

K›saca, TEB olarak kurum kültürü olarakbenimsedi¤imiz ve faaliyetlerimize yans›t-t›¤›m›z inovasyonu çal›flanlar›m›zla kucak-l›yor; müflterilerimize fark yaratan, yenilik-çi ürün ve hizmet olarak sunuyor; ülkemiz-de inovatif ifllere imza atmak isteyen herke-se sonuna kadar destek oluyoruz.

Önümüzdeki süreçte hedef ve projele-riniz nelerdir?

TEB olarak, inovasyonun geliflmesi veyayg›nlaflmas› yönünde çal›flmalar yapar-ken; inovatif fikirleriyle gelece¤in ekono-misini infla edecek giriflimcilerimizi destek-liyor, giriflimcilik ekosisteminin güçlenme-sine katk›da bulunuyoruz.

TEB Giriflim Bankac›l›¤› ile giriflimcileri-mizin ifl fikirlerinin hayata geçirilmesine veekonomiye kazand›r›lmas›na destek oluyo-ruz. Giriflimcilere finansmana ulaflmalar›n-da kolayl›klar sa¤larken, finansman›n öte-sinde ihtiyaç duyduklar› konularda da bilgive dan›flmanl›k deste¤i veriyoruz. Bu kap-samda, Ataflehir’deki TEB Giriflim Evi’ndeve ayn› çat› alt›ndaki Kuluçka Merkezi’miz-de giriflimcilere hiçbir karfl›l›k beklemedenyol gösteriyor, projelerini tan›t›yor, yat›r›m-c›larla biraraya getiriyoruz.

Bizi sektörde farkl›laflt›ran ve giriflimcilikekosisteminde güçlü bir yer edinmemizisa¤layan TEB Giriflim Evi konseptini T‹Mile birlikte Anadolu’ya yaymaya bafllad›k.Geçti¤imiz y›l ‹stanbul, ‹zmir ve Gazian-tep’te faaliyete geçirdi¤imiz T‹M-TEB Gi-riflim Evleri’ni k›sa bir süre önce Denizli’dede açt›k. Bu merkezlerde özellikle ihracatpotansiyeli yüksek inovatif giriflim projele-rini destekliyor, ifl fikrinin hayata geçirilme-sinden projenin tan›t›m›na, müflteri bulun-mas›ndan yat›r›mc›lara sunumuna kadar heraflamada giriflimcilere destek veriyoruz. Buçat› alt›nda destekledi¤imiz TEB GiriflimBankac›l›¤›’n›n sundu¤u finansal ve finan-

sal olmayan imkanlardan yararlan›r-ken, özellikle ihracat potansiyelineyüksek projelere sahip giriflimcilerT‹M’in network’ü ve bilgi biriki-minden yararlanabiliyor.

Bugüne kadar T‹M-TEB Giri-flim Evleri’nde destekledi¤imiz10 giriflimci yat›r›m almay› ba-flard›. ‹stanbul, ‹zmir ve Gazian-tep’te alt› ayl›k e¤itim sonucun-

da yaz›l›m, elektrik-elektronik, bi-yomühendislik gibi çeflitli alanlarda projegelifltirilen merkezler ile 252 giriflimciyeulaflt›k. T‹M-TEB Giriflim Evleri’nin önü-müzdeki dönemde 6 ilde daha T‹M-TEBGiriflim Evi aç›p bu say›y› 10’a tamamla-may› hedefliyoruz. Önümüzdeki süreçtedestek alan giriflimcilerimizin say›s›n›n daartmas›n› planl›yoruz.

Yine bu y›l içinde, giriflimcilik dünyas›-n›n kalbinde, Silikon Vadisi’nde açt›¤›m›zTEB Giriflim Evi Noktas› ile tüm imkanla-r›m›z› dünyaya aç›lmak isteyen ihracat po-tansiyeli yüksek proje sahibi giriflimcileri-mize kulland›r›yoruz.

Giriflimcilik ekosistemini besleyen pekçok farkl› kurum var. Her biri, giriflimcile-rin ihtiyaçlar›na uygun farkl› destekler su-nan bu kurumlarla çeflitli platformlarda ifl-birli¤i yap›yoruz.

Akademide giriflimcilerin yeni proje ge-lifltirme ve AR-GE vizyonlar›n› açma konu-sunda birer teknoloji üretim merkezine dö-nüflen üniversite teknokentleri ve araflt›rmamerkezleriyle önemli çal›flmalar yap›yoruz.Giriflimcilerin teknolojik yat›r›m ve fikirle-rini tart›flabilmesi, akademik dünyadanmentorluk alabilmesi için üniversite ve tek-nokentlerle sürekli temas halindeyiz. OD-TÜ Teknokent baflta olmak üzere, Hacette-

pe, Bilkent, ‹TÜ, Y›ld›z Teknik Üniversite-si, Dokuz Eylül, Ege, ‹YTE ve Selçuk Üni-versitesi gibi birçok üniversiteyi kapsayangenifl bir iflbirli¤imiz var.

K›saca, TEB olarak ‘Dan›flman Banka’deste¤imizi giriflimcilerin ihtiyaç duydu¤uher alanda dört koldan sunuyor, giriflimcilikekosistemine en kapsaml› deste¤i verenbanka olarak çal›flmalar›m›z› sürdürüyoruz.Önümüzdeki süreçte de bütün projelerimi-zin kapsamlar›n›n geniflleyerek devam et-mesini hedefliyoruz.

Adana’da gerçeklefltirilen Adana ‹no-vasyon Haftas›’n› nas›l de¤erlendiriyor-sunuz?

TEB olarak, dört y›ldan bu yana T‹M ta-raf›ndan düzenlenen Türkiye ‹novasyonHaftas›’na stratejik ortak olarak destek veri-yoruz. ‹novasyonu ülke genelinde gündemetafl›yan Türkiye ‹novasyon Haftas› etkinlik-leri inovatif fikirlerin önünün aç›lmas›, giri-flimcili¤in teflvik edilmesi ve giriflimcilikekosisteminin güçlendirilmesi konusundaönemli bir rol üstleniyor.

Ülkemizde özellikle son y›llarda farkl› öl-çeklerde daha fazla inovatif proje üretildi¤i-ni, inovasyonun fark›ndal›¤›n›n giderek yük-seldi¤ini görüyoruz. Geçti¤imiz y›ldan buyana Anadolu’ya tafl›nan ‹novasyon Haftas›etkinliklerinde de bu duruma yak›ndan tan›koluyoruz. Bu y›l Adana’da düzenlenen ‹no-vasyon Haftas› etkinliklerinde de ifl adamla-r›ndan giriflimcilere, STK’lardan ekonomiyönetiminin temsilcilerine çok say›da kat›-l›mc›yla bir araya gelme f›rsat› bulduk. Buetkinliklerde hem ülkenin farkl› bölgelerindeinovasyona yo¤un ilgi gösterildi¤ini hem deburalarda konuflulanlar›n somut olarak in-vasyonun gelece¤ine yön verdi¤ini görüyorve büyük mutluluk duyuyoruz.

KOB‹’lere destekleriniz var. Finans-man d›fl›nda KOB‹’lerin en önemli so-runlar› nedir?

TEB olarak, bundan 10 y›l önce KOB‹Bankac›l›¤›’na bafllarken bu ifli nas›l farkl›yapabilece¤imize, rekabette nas›l farkl›lafla-bilece¤imize bakt›k ve ifle KOB‹’leri incele-yerek bafllad›k. Yapt›¤›m›z araflt›rmalardada KOB‹’lerin önemli bir k›sm›n›n bilgi ye-tersizli¤inden dolay› yoluna devam edeme-di¤ini gördük. KOB‹’ler için tek bafl›na kre-di deste¤i yeterli de¤il, KOB‹’lerin ifllerinibüyütebilmeleri ve rekabette güçlenebilme-leri için bilgi, e¤itim ve dan›flmanl›k deste-¤ine de ihtiyaçlar› var. KOB‹’lerin önünde-ki en büyük engel finansal kaynaklara ulafl-maya ek olarak bilgi, e¤itim, inovatif bak›flaç›s› ve dolay›s›yla dan›flmanl›k deste¤i.

Biz de TEB olarak bu eksikli¤i tespit ede-rek, 2005 y›l›ndan bu yana KOB‹ Bankac›-l›¤› ile KOB‹’lerin geliflimine ve rekabettegüçlenmelerine inovatif bak›fl aç›m›zla des-tek veriyoruz. TEB KOB‹ Bankac›l›¤› ileülke ekonomisinin lokomotifi, KOB‹’leri-mizin ifl modellerini daha verimli k›lmakiçin finansal destek sunuyoruz. Sürdürülebi-lir büyüme hedefleri do¤rultusunda orta veuzun vadeli yat›r›mlar›nda daha dengeli biryol izlemelerine katk›da bulunuyoruz.

Bu do¤rultuda sektörde birçok ilki ger-çeklefltirerek farkl› bir konum edindi¤imizKOB‹ bankac›l›¤› alan›ndaki finansal olma-yan çal›flmalar›m›zla bugün, dünyaya örnekgösterilen, projelerini yurtd›fl›na ihraç edenbir banka konumuna ulaflt›k.

Bu anlay›flla, KOB‹’lerimize finansal ihti-yaçlar›na uygun ürünler sunarken, ellerinde-ki finansman› nas›l kullanabilecekleri konu-sunda yol göstermek ad›na TEB KOB‹Akademi, TEB KOB‹ Dan›flmanlar›, TEBKOB‹ TV gibi bizi sektörde farkl›laflt›ran,katma de¤erli hizmetler sunuyoruz. Gerekuygun koflullarda sa¤lad›¤›m›z finansmanlagerekse katma de¤er sa¤layan finansal ol-mayan ürün ve hizmetlerimizle KOB‹’leri-mizin yan›nda olmay› sürdürüyoruz.

KOB‹’lerin geliflimineve rekabettegüçlenmelerineinovatif bak›flaç›m›zla destekveriyoruz

TÜRK EKONOM‹ BANKASI (TEB) GENEL MÜDÜRÜ ÜM‹T LEBLEB‹C‹:

Page 11: Türkiye ‹novasyon ADANA ISSN 1302 - 1656 Haftas› Adana

ISSN

130

2 -

1656

ADANASANAY‹ ODASI

Gazetesi 1131 ARALIK 2015‹NOVASYON

Holding içinde inovasyon kültürü-nün oluflturulmas› ve gelifltirilmesiiçin neler yap›yorsunuz? Önümüzde-ki süreçteki hedefleriniz nelerdir?

Asl›nda günlük hayat›m›zda ya da ifl-lerimizde bir flekilde inovasyon vard›r.Bunlar›n her biri ufak ufak dokunufllar-d›r. Ama bunlar›n inovasyon oldu¤ununfark›nda de¤iliz. Ufak dokunufllar ile ha-yat›m›z›n ak›fl›n› veya ifl yap›fl flekilleri-mizi de¤ifltirmek mümkün. Örne¤inTAV Havalimanlar› markas›n›n do¤ufluiçin yapt›¤›m›z birçok yenili¤i buna ör-nek olarak gösterebiliriz.

TAV Havalimanlar› Holding’i kurar-ken, daha o günlerde uluslararas› bir fir-ma olma hedefiyle yola ç›kt›k. Kendisektörümüzde TAV Havalimanlar› gibibir ifl modeline sahip baflka bir iflletmeyok. Her fleyin d›flar›dan hizmet al›narakyap›ld›¤› bir ortamda, hiçbir hizmeti flir-ketin d›fl›ndan almad›k. Çünkü faaliyetgösterdi¤imiz alan yeni bir sektördü.Yeni bir sektör oldu¤u için bütün iflleriö¤renmeye mecburduk. D›flar›dan nas›ltemin edilece¤ini bilmeden kaliteli hiz-met alamazs›n›z. Bir ifli bilmeden, ra-kamlar›na hâkim olmadan d›flar›dan te-min etmeye kalkarsan›z, yan›lma ihti-maliniz çok yüksek olabilir. fiu anda bi-zim kadar güncel fiyatlara hâkim olanbaflka firma dünyada yok. Bunu ö¤rene-cek kadrolar yaratmay› baflard›k. Okadrolar› yaratmad›¤›n›z zaman sektöroluflmuyor. Bugün Türkiye’de havali-man› iflletmecili¤i alan›ndaki insan kay-na¤›n› TAV Havalimanlar› yetifltiriyor.Ayr›ca, TAV ‹nflaat, Uluslararas› inflaatsektörü dergisi ENR'nin (EngineeringNews Record) yeni yay›nlanan listesin-de 2014 y›l›nda en büyük havaliman› in-flaat flirketi oldu. Bu baflar›n›n alt›ndaçok büyük bir emek var.

2015 y›l›n›n ilk dokuz ay›nda hizmetverdi¤imiz havalimanlar›nda a¤›rlad›¤›-m›z yolcu 78 milyona ulaflt›. Toplamyolcu say›m›z› yüzde 8 art›rd›k. ‹stanbulAtatürk Havaliman›’nda sadece d›fl hatyolcumuz yüzde 11 art›fl kaydetti. Ortave uzun vadede TAV Havalimanlar›bünyesinde havaliman› inflaat› ve ifllet-mecili¤i alan›nda varl›¤›m›z› pekifltirme-ye devam etmeyi hedefliyoruz. fiu an 15ülkede 70 havaliman›nda hizmet flirket-lerimizle faaliyetlerimize devam ediyo-ruz. 2016 y›l›nda TAV bünyesinde bü-yümemize devam etmeyi planl›yoruz.Operasyonel olarak küresel bir firma ol-mak için hedeflerimiz do¤rultusunda ge-rekli ad›mlar› atmaya devam edece¤iz.

Özellikle havaliman› inflaat› konu-sunda dünya çap›nda bir üne sahipsi-niz. Bu baflar›da inovasyonun katk›s›nedir?

Adana’da yap›lan Türkiye ‹novasyonHaftas› etkinlikleri kapsam›nda anlat-m›flt›m ama sizin sayfalar›n›z arac›l›-¤›yla tekrar hat›rlatmak istiyorum. 1997y›l›nda Atatürk Havaliman› Yeni D›flHatlar Terminali ihalesinde her biri ayr›büyüklükte 8 farkl› firma ile yar›flt›k.

‹hale için bütün firmalar hemen hemenayn› projeye teklif veriyordu. Dolay›-s›yla ihaleyi kazanmak için ola¤anüstüçaba harcaman›z› gerektirecek bir du-rum yokmufl gibi görünüyordu.

Ancak, ihaleyi kazanmak için mutlakainovatif bir dokunufl gerekti¤ini düflünü-yorduk. Ayr›ca ihaleye kat›lan bütün fir-malar›n hemen hepsi de bir nebze inova-tif hareket etmifllerdi. Normalde benzerihalelere teklif verilirken y›l baz›nda tek-lif veriliyordu. Atatürk Havaliman› YeniD›fl Hatlar Terminali ihalesine giren fir-malar y›l›n yan›na ay ekleyerek teklifle-rini sunmufllard›. Fakat biz teklifimizisunarken küçük bir dokunufl daha yapt›kve 3 y›l 8 ay 20 gün olarak teklif verdik.Bizim d›fl›m›zdaki firmalar›n hepsi tekli-fini y›l ve ay olarak belirlemiflti ama günyoktu. Örne¤in bizden sonra en düflükrakam› veren firmalar 3 y›l 9 ay olarakteklif vermifllerdi. Özetle o gün tam 10gün farkla ihaleyi biz kazand›k. Dolay›-s›yla Atatürk Havaliman› Yeni D›fl Hat-

lar Terminali ihalesindeki o inovatif dav-ran›fl ile TAV Havalimanlar› gibi kendialan›nda önemli bir marka yarat›ld›.

‹haleyi alt›ktan sonra di¤er havaliman›firmalar› gibi olmamam›z gerekti¤inidüflünüyorduk. Dünya genelinde havali-man› alan›nda faaliyet gösteren bütünfirmalar› inceledik. Takipçi olmamam›zgerekti¤ine karar verdik. Yarat›c› olmakzorunda oldu¤umuza inand›k.

Bu amaçla, TAV Halimanlar› gibi bü-yük bir iflletmede d›flar›dan hizmet al-mak yerine, bütün hizmet flirketlerinikendi bünyemizde kurduk. Yiyecek-içecek, freeshop, güvenlik ve otoparkgibi havaliman› iflletmecili¤inin önemliparças› olan flirketleri kendimiz iflletiyo-ruz. Bu durum bize havaliman› inflaat›ve iflletmecili¤i alan›nda küresel piyasa-

lardaki güncel rakamlara kurufluna ka-dar hâkim olman›n avantaj›n› sa¤lad›.Bütün detaylara ve versiyonlara hâkimolduktan sonra Ortado¤u’da, Kuzey Af-rika’da, Balkanlar’da ya da Kafkas-lar’da herhangi bir havaliman›nda iflinas›l yapabilece¤inize daha kolay kararverebiliyorsunuz. Hangi avantajlar› na-s›l kullanabilece¤inizin öngörüsünü ya-pabiliyorsunuz. Örne¤in güvenlik konu-sunda yapabilece¤iniz bir hata sizi çokzor durumda b›rakabilir. Hatalar›n önü-ne geçmek için daha fazla kifli istihdamedebilirsiniz. Bu durum maliyetleri art-t›rabilir. Ama iflinizi iyi biliyorsan›z,detaylara hakimseniz bu durumu opti-mum bir flekilde çözebilirsiniz. Özetlegüncel rakamlara hâkim olmak sizdeyüzde 80’e yak›n bir avantaj sa¤l›yor.Sahip oldu¤umuz bu know-how ile fa-aliyet gösterdi¤imiz bütün co¤rafyalar-da ciddi bir rekabet üstünlü¤ü sa¤lad›k.

Ayr›ca baz› inovatif davran›fllar karamaçl› olmayabiliyor. Her inovatif dav-ran›fltan kar beklemenin do¤ru olmad›¤›kanaatindeyim. Çünkü inovasyon dedi-¤imiz fleyin topluma faydas› olmas› la-z›m. Mutlaka sosyal bir taraf›n›n bulun-mas› gerekiyor. Bizim gibi flirketlerinülkelerine faydas›n›n olmas› gerekiyor.Çünkü flirketler istihdam yaratan kuru-lufllard›r. Bugün TAV Havalimanla-r›’n›n bünyesinde 54 bine yak›n kifli is-tihdam ediliyor. Böylesine büyük bir fir-may› yaratabilmek için herkesin takipetti¤i yolu takip edemezsiniz.

Dünyadaki geliflmelere bakarakinovasyon aç›s›ndan Türkiye hanginoktada?

‹novasyon ve teknolojik geliflmeyi ül-kelerin ya da flirketlerin uzun dönemliekonomik büyümesinde en önemli itici

güçlerden biri olarak konumland›rabiliriz.Türkiye’nin yüksek katma de¤erli üretimyapabilmesi için en önemli ihtiyaçlardanbirisi yap›lan Ar-Ge harcamalar›. OECDtaraf›ndan yap›lan ve ekonomik olarakgeliflmifl 46 ülkenin Ar-Ge yat›r›mlar›n›temel alan raporlara göre istenilen seviye-lere pek ulaflamad›¤›m›z görülüyor. Ha-len al›nmas› gereken çok yol var.

Özellikle yenilikçilik kültürünün he-men her alanda yayg›nlaflt›r›lmas› gere-kiyor. Sadece flirketler baz›nda de¤il,Türkiye ekonomisinin genel olarak kü-resel pazarlardaki rekabet gücünü artt›-rabilmesi için köklü ve yenilikçi strateji-lerin belirlenmesi gerekiyor. Günümüz-de yenilikçili¤in ülke ekonomilerininkalk›nmalar›nda ne denli önemli oldu-¤unu kabul etmemiz laz›m. Çünkü ge-

lece¤i tahmin etmenin en iyi yolu onuyaratmaktan geçiyor. Buna göre ifladamlar›n›n, giriflimcilerin ve giriflimciadaylar›n›n mevcut uygulamalar› sürekliiyilefltirmeyi ve gelifltirmeyi hedefleye-rek hareket etmesi gerekiyor.

Adana’da yap›lan Türkiye ‹novas-yon Haftas› etkinli¤ini nas›l de¤erlen-diriyorsunuz?

Kamu, özel sektör, sivil toplum kuru-lufllar› ve üniversitelerden her biri ken-di alan›nda önemli deneyimlere sahipüst düzey isimlerin kat›ld›¤› bir etkinlikoldu. Gelece¤in ak›ll› kentleri, dijitaldünya, tasar›m, giriflimcilik, sivil top-lum kurulufllar›nda inovasyon bafll›kl›konular ele al›nd›. fiahsen yenilikçi ça-l›flmalar›n ve inovasyon kültürününyayg›nlaflt›r›lmas› aç›s›ndan verimligeçti¤ini düflünüyorum.

Ülkemizde inovasyonun yayg›nlaflt›-r›lmas› amac›yla düzenlenen faaliyet-leri ve gösterilen çabalar› yeterli gö-rüyor musunuz? Devlet ve özel sektörbu anlamda neler yapabilir?

Türkiye ekonomisi, son 10 y›lda, bü-yük bir geliflim gerçeklefltirdi. Son dö-nemlerde dalgal› bir dönem yaflasa dagenç ve dinamik nüfus yap›s› ile uzunvadede önemli bir potansiyeli bar›nd›r›-yor. Rekabet kurallar›n›n iyi iflledi¤i veözel sektörün ekonomide öncü oldu¤ubir ortamda bu potansiyelin hareketegeçmemesi mümkün de¤il. Ancak buat›l›m› sa¤layabilmek için yeni giriflim-cilerin önünü açmaya ve inovatif fikir-leri hayata geçirmeye yönelik ad›mlaratmak gerekiyor.

Bu noktada flunu da belirtmek isterim;her giriflim inovatif olmayabilir ama herinovatif düflünce mutlaka bir miktar giri-flimcilik ruhu tafl›mal›. Art›k flirketlerinbüyüklü¤ünü geçmiflte yapt›klar› ifllerkadar, kendi alan›nda yapt›klar›n at›l›m-lardan kaynaklanan güce dayan›yor. Herf›rsatta inovasyondan bahsetmemizin te-melinde rekabette bir ad›m daha öne ç›-kabilmek yat›yor. Her flirket, her giri-flimci farkl› inovatif davran›fllar ile fark-l›l›¤› yakalamaya çal›fl›yor.

Kamu ve özel sektör akl›n›n bir arayagelmesi; belli bir hedef ve bu hedefeulaflmak üzere do¤ru bir strateji belirlen-mesi gerekiyor. Toplumun refah seviye-sinin artmas›, flirketlerimizin ihracat›n›art›rabilmesi sürdürülebilir bir yaklafl›mbelirlenmesinden geçiyor. Özellikle Tür-kiye ‹hracatç›lar Meclisi’nin bu alandaönemli çal›flmalar› bulundu¤unu biliyo-rum. Bu yöndeki çal›flmalar›n kamu,özel sektör ve üniversiteler taraf›ndandesteklenmesi gerekti¤ini düflünüyorum.

‹novasyon konusunda Adana ifl dün-yas›na öneri ve tavsiyeleriniz nelerdir?

Günümüzde inovatif fikirler ve yüksekkatma de¤erli ürünler önem kazanmayadevam ediyor. Dolay›s›yla yeni bir iflyarat›rken veya yat›r›m, üretim ve ihra-cat›n art›r›lmas›na yönelik ad›mlar atar-ken farkl›, yani daha yarat›c› olmak içinneler yap›labilir ona odaklanmalar›n›öneririm. Takipçi de¤il küresel ekono-mide liderlik için yola ç›kmal›lar; hedef-lerini bu flekilde belirlemeleri laz›m.

Buna ilave olarak, Anadolu illerindekiifl adamlar› ‹stanbul, Ankara ve ‹zmirgibi Türkiye’nin büyük flehirlerinde et-kinlikler düzenleyerek kendilerini ve il-lerini tan›tabilir; yeni iliflkiler kurabilir-ler. Bunu konferanslar, flehir tan›t›mgünleri ve roadshowlar vas›tas›yla ger-çeklefltirebilirler. Böylece flirketlerinibu flekilde tan›t›p yerli ve yabanc› ya-t›r›mc›lar› çekebilirler.

Takipçi de¤il küreselekonomide liderlik içinyola ç›k›lmal›, hedeflerbu flekilde belirlenmeli

AKFEN HOLD‹NG & TAV HAVAL‹MANLARI HOLD‹NGYÖNET‹M KURULU BAfiKANI HAMD‹ AKIN:

Page 12: Türkiye ‹novasyon ADANA ISSN 1302 - 1656 Haftas› Adana

Kale Grubu olarak inovasyon kültürü-nün oluflturulmas› ve gelifltirilmesi nokta-s›nda ne tür çal›flmalar yap›yorsunuz? Buçal›flmalar› yeterli görüyor musunuz?

Kale Grubu olarak biz, sanayiye inanm›flbir toplulu¤uz. Bundan 58 y›l önce Çan’daseramik üretimiyle bafllayan sanayi yolculu-¤umuz bugün her biri kendi alan›nda lider17 flirketle devam ediyor. Her alanda ino-vasyon koval›yoruz. Geleneksel üretim dal›-m›z olan seramik, bundan 58 y›l önce topra-¤› iflleyerek nihai ürün elde etti¤imiz emekyo¤un bir sektördü. Zaman içinde yenilikçiüretim hamleleriyle bugün katma de¤eriyüksek sinterflex gibi seramik sektörününzirve mertebesi say›lan esnek, dirençli vebüyük karolar› üretir hale geldik. Kendi ala-n›nda dünyada ilk olan Sinterflex bugün,Marmaray’dan Güney Kore metrosuna ka-dar pek çok önemli projede tercih ediliyor.Kalesinterflex üretimi için seramik karoyagöre m2’de ortalama yüzde 66 daha az ham-madde kullan›l›yor. Yüzde 73 oran›nda dahaaz do¤algaz, yüzde 76 oran›nda daha azenerji ve yüzde 84 daha az su tüketiliyor. Bubize ulusal ve uluslararas› rekabette önemlibir avantaj sa¤l›yor. Zaman içinde girdi¤i-miz banyo ürünlerinden inflaat kimyasallar›-na kadar tüm üretim alanlar›m›zda yenilikçi-lik peflinde olduk. 2.7 litre suyla dünyan›nen az su harcayan klozetleri, karo üzerindekidesenlerde yüzde 100 ayr›flabilen biodegra-dable malzemeler, sessiz parkeler gibi pekçok yenilik, bu süreçte bizim AR-GE de-partmanlar›m›zdan ç›kt›. Bugün Avrupa’n›n3’üncü, dünyan›n 12’nci, Türkiye’nin en bü-yük seramik karo üreticisi konumunday›z...Kaleseramik olarak dünya seramik ticareti-nin yüzde 2’sini tek bafl›m›za gerçeklefltiri-yoruz. Bu standard›n sürdürülebilirli¤inde,yenilikçi yaklafl›mlar›n önemi çok büyük.

1980’lerin sonunda, grubumuz için çokönemli yeni bir kanal aç›ld›. Kale Kal›p flir-ketimizle, Stinger füzeleri için üretim yap-maya bafllayarak savunma ve havac›l›k sa-nayine ad›m att›k. Bu sektör çok önemli

çünkü internet baflta olmak üzere pek çokradikal inovasyon, savunma sanayi ç›k›fll›.Bugün dünyan›n ilk 10 ekonomisi aras›ndasavunma ve havac›l›k sanayinde yetkinlefl-meyen ülke yok. Biz de savunma ve havac›-l›k sanayinde dünyan›n en büyük üreticileri-nin proje orta¤› olarak büyük deneyim ka-zand›k. Savunma ve havac›l›k flirketlerimizçok önemli yenilikçi projelere imza att›. Buprojelere örnek olarak; • Türkiye’nin ilkmilli piyade tüfe¤ini, • ‹lk taktik insans›z ha-va arac›n›, • SOM füzesi için gelifltirdi¤imizilk turbo jet motorunu, • ‹lk modern makine-li tüfe¤imizi (proje aflamas›nda) sayabilirim.

Savunma ve havac›l›k sanayinde çokönemli bir aflama olarak Amerikal› P&W ileyüzde 51-49 ortakl›kla geçen y›l ‹zmir’deF35 savafl uçaklar›n›n kalbi olan kritik mo-tor parçalar›n› imal etmek üzere bir fabrikaaçt›k. Bu fabrikada üretilen parçalar›n kilog-ram ihracat fiyat› ortalama 177 dolar. Bu ra-kam, Türkiye’nin kilogram bafl›na ihracat fi-yat› ortalamas›n›n neredeyse 107 kat›.

Önümüzdeki süreçte hedeflerinizingerçekleflmesinde inovasyon nas›l bir roloynayacak?

Kale Grubu’nun gelece¤iiçin çok önemli bir baflka ad›mdaha at›p grup flirketlerimiziniçindeki AR-GE birimlerini Ka-le AR-GE ad›yla tek bir flirket çat›s› alt›ndatoplad›k. Bu çat› alt›nda, TÜB‹TAK’tan‹TÜ’ye kadar pek çok önemli kurumla, Tür-kiye’nin cari aç›k yaratan alanlar›na odak-lanm›fl ortak inovasyon projelerimiz var.

Mühendislerimiz, lityum pil teknolojisin-den yak›t hücrelerine kadar stratejik alanlar-da bir dizi yenilikçi üretim projeleri yürütü-yorlar. Grup olarak AR-GE bütçemiz, ciro-muzun yüzde 2’sinden daha fazla bir düzey-de bulunuyor. ‹talya’dan bir seramik flirketi

sat›n al›p bir tasar›m merkezi kurarak küre-sel bir oyuncu olman›n provalar›n› h›zlan-d›rd›k. Amac›m›z, sadece rekabet edebilende¤il, rekabet yaratabilen bir grup olarakbüyümek. Bu stratejinin temelinde de ino-vasyon yer al›yor. Ben, Türkiye’de sanayiyeinanm›fl pek çok grubun ve flirketin de bi-zim gibi yenilikçi büyüme yollar› bulabile-ce¤ine inan›yorum.

‹novasyon çal›flmalar›nda karfl› karfl›-ya kald›¤›n›z en önemli sorunlar neler-dir? Bu sorunlar› aflmak için neler yap›-yorsunuz?

Küresel stratejik bilgiye eriflim, finansman,üniversite-sanayi iflbirli¤i, bürokrasi ve insankayna¤› temel sorun alanlar›. Bu sayd›kla-r›m, genel olarak bütün inovasyon çal›flmala-r›n›n karfl›laflt›¤› temel sorunlar. Biz, kritikteknolojllere eriflim için kendi kaynaklar›m›-z›n yan›nda, küresel iflbirlikleri gelifltirerekh›z kazanmaya gayret ediyoruz. Finansmankonusunda kendi kaynaklar›m›z› maksimumoranda zorluyoruz. Üniversitelerle iflbirli¤ikonusunda çok ifltahl› davran›yoruz. Baflta‹TÜ ve TÜB‹TAK MAM olmak üzere pekçok üniversite ve kurumla çeflitli iflbirlikleri-miz mevcut. Bütün bu çabalarda en çok ener-jimizi alan sorun, ne yaz›k ki bürokrasi.

Dünyadaki geliflmelere bakarak inovas-yon aç›s›ndan Türkiye’yi nas›l de¤erlendi-riyorsunuz?

Ekonomide yeni bir baflar› hikayesine ihti-yac›m›z var. Uzunca bir süredir bir at›l›mpeflindeyiz. Yeryüzünde, gövdemizle, ruhu-muzla, yüre¤imizle uyumlu bir gölgemiz ol-sun istiyoruz. Gelece¤i flekillendiren yenilik-lerin bir k›sm› bu topraklardan ç›ks›n... Pekçok Türk markas› dünya pazarlar›nda talepedilsin... Türk bilim insanlar›, sanayicimizle

kol kola girip Türk Mal› imaj›n› enyükse¤e ç›kars›n istiyoruz.

Bunun için köklü bir sistem de¤i-flikli¤ine, büyük bir ülkü kararl›l›¤›-na ve çok çal›flmaya ihtiyac›m›z ol-

du¤unu düflünüyorum. Bundan 15 y›l önceyani Milenyum’da; • Çin’in yüksek teknolo-ji ihracat› 41 milyar, • Güney Kore’nin 54milyar, • Malezya’n›n 47 milyar, • Hindis-tan’›n 2 milyar, • Polonya’n›n 800 milyon,• Ve Türkiye’nin 1 milyar dolard›.

2013 itibariyle yüksek teknoloji ihracat›n-da; • Çin 560 milyar, • Güney Kore 130 mil-yar, • Malezya 60 milyar, • Hindistan 16 mil-yar, • Ve Polonya 12 milyar dolar› aflt›.

Ayn› y›l Türkiye’nin yüksek sanayi ihra-cat› yaln›zca 2.8 milyar dolara ç›kabildi.

2013 y›l›ndan bu yana yüksek teknoloji d›flticaretinde verdi¤imiz aç›k 55 milyar dolar.Geliflmifl ülkelerin ihracat›nda yüksek tekno-lojinin pay› ortalama yüzde 17.4 düzeyin-deyken biz bu oran›n ancak onda biri sevi-yesindeyiz. Peki ama neden?

Muhteflem bir lojisti¤imiz, 78 milyonlukdinamik bir nüfusumuz, müthifl bir giriflimbecerimiz ve her kentimizde en az bir üni-versitemiz varken Türkiye’den niçin büyükinovasyon hikayeleri ç›km›yor? Amerikal›gençler Steve Jobs olman›n, Zuckerberg ol-man›n hayalini kurarken bizim gençlerimizniçin devlet memuru olman›n peflinde koflu-yor? Ben, temel sorunumuzun sistemsizlikoldu¤unu düflünüyorum. Bu verimli toprak-larda ne yaz›k ki üretim dostu, yenilikçi biriklimi henüz kaim k›lamad›k. De¤ifltirme-miz gereken temel paradigma bu.

Adana’da yap›lan Türkiye ‹novasyonHaftas› etkinli¤ini nas›l de¤erlendiriyor-sunuz?

Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi (T‹M), Türkifl dünyas›n›n inovasyon talebini ve bu konu-daki ihtiyac›n› çok zaman›nda tespit etti vey›llard›r bu alanda projeler yürütüyor. Türki-ye’ye yay›lan ‹novasyon Haftas› etkinli¤i,bu alanda de¤erli fikri tortular b›rakanönemli bir etkinlik oldu. Bizzat kat›ld›¤›mAdana’daki etkinli¤in son derece verimli veö¤retici geçti¤ini söyleyebilirim. Adana Sa-nayi Odas›’na muhteflem ev sahipli¤i ve kat-k›s› için teflekkür ediyorum.

‹novasyon konusunda Adana ifl dünya-s›na öneri ve tavsiyeleriniz neler?

Adana, Türkiye’nin sanayi hayat›na çokönemli katk›lar vermifl giriflimci bir kent.Cumhuriyet’in ilan›ndan sonraki sanayilefl-me hamlesinden 1980’lerdeki liberalleflmeak›m›na kadar Adana, sanayinin kalbinin at-t›¤› önemli merkezlerden biri. Öyle ki Ada-na, ba¤›ms›z sanayi odas› kurma ak›m›n›nöncülerinden. Ancak zamanla önce ‹stan-bul’u merkez alan, sonra Anadolu’ya yay›-lan sanayi, alternatif çekim alanlar› olufltur-mufl durumda. Adana, önemli bir giriflimcikenti ve çok dinamik bir insan kayna¤› var.Lojistik aç›dan da çok flansl›. Kentin ileri ge-lenleri olarak sanayicilerin, Adana’n›n gele-cek tasar›m›nda önceliklerini iyi tespit edip,o alanlarda inovasyona odaklanmalar›, ener-jilerini verimli kullanmalar›na yol açar.Tekstil mi, tar›m m›, petrokimya m›, a¤›r sa-nayi mi? Adana bunun karar›n› verip ilerler-se, t›pk› ‹zmir’in hedefledi¤i gibi Akdeniz’inyeni Barselonas› olmay› baflarabilir.

Gelece¤i flekillendirenyeniliklerin bir k›sm› butopraklardan ç›ks›n

KALE GRUBU BAfiKANI ZEYNEP BODUR OKYAY:

Simit Saray› bugün ne durumda? Ge-lecek dönem planlar› nedir?

Simit Saray› olarak 2002 y›l›nda Mecidi-yeköy’deki ilk ma¤azam›z› açt›¤›m›zda per-sonel say›m›z dörttü. Bugün ABD, ‹ngiltere,Almanya, Belçika, Hollanda, ‹sveç, M›s›r,Suudi Arabistan, Kuveyt ve K›br›s baflta ol-mak üzere 17 ülkede 400’ün üzerinde ma-¤azam›zda 10.000’e yak›n çal›flan›m›z ileher gün 650 bin kifliyi a¤›rl›yoruz. 2016 y›-l›nda yeni ülkeler ekleyerek gerek yurt d›-fl›nda gerekse yurtiçinde büyümemize de-vam edece¤iz. 2018 y›l›nda ise Türkiye’de440, yurt d›fl›nda 560 olmak üzere toplam1000 ma¤azaya ulaflmay› hedefliyoruz.

Simit Saray›’n›n baflar›s›nda inovasyo-nun katk›s› nedir?

Simit Saray› öncesi, simit sa¤l›ks›z flart-larda üretilen, ayaküstü yenen ve giderekönemini yitirdi¤i için kaybolmaya bafllayanbir üründü. Yeni bir ifl modeli gelifltirerekk›sa zamanda simide itibar kazand›rd›k.Dünyan›n ilk ve tek simit fabrikas›nda enhijyenik koflullarda, el de¤meden üretti¤i-miz ürünlerimizi, modern kafelerde tüketi-ciye sunarak, k›sa sürede insanlar›n u¤rak

noktas› olmay› baflard›k. Ülkemiz istihda-m›na büyük katk› sa¤lad›k. Hedefimiz si-midi ve di¤er geleneksel tatlar›m›z› dünya-ya tan›tmak, Türkiye’den bir dünya marka-s› ç›karmak ve böylece “simitte bu yap›la-biliyorsa, biz daha iyisini yapabiliriz” de-dirterek di¤er markalara öncü olmak.

Yurtd›fl›nda simide olan ilgi sizi mem-nun ediyor mu?

Baflta Amerika ve Avrupa ma¤azalar›-m›z olmak üzere tüm yurt d›fl› ma¤azalar›-m›z aç›ld›¤› günden bu yana büyük ilgi gö-rüyor. Yurt d›fl›ndaki ma¤azalar›m›zda ya-banc› müflteri oran›m›z ortalama %90. Yurtd›fl› ma¤azalar›m›z›n gördü¤ü ilgi aç›l›flplanlar›m›z› da etkiliyor. Örne¤in bu y›lfiubat ay›nda Londra Oxfort Street’te veBond Street’te hizmete sundu¤umuz ma¤a-zalar›m›z›n gördü¤ü büyük ilgi üzerineüçüncü ma¤azam›z›n çal›flmalar›n› h›zlan-

d›rd›k ve flehir merkezinin en ünlü ve ifllekkavfla¤› Piccadilly Circus’ta A¤ustos ay›n-da açt›k. Almanya’daki beflinci ma¤azam›-z› Temmuz ay›nda Berlin’in en ünlü nokta-lar›ndan biri olan Karl Marx Caddesi’nde,‹sveç’teki ilk ma¤azam›z› ise Kas›m ay›n-da baflkent Stockholm’ün en büyük ve enyeni al›flverifl merkezi olan Mall of Scandi-navia’da açt›k. Suudi Arabistan’›n en bü-yük yat›r›mc› flirketlerinden Al HokairGroup ile birlikte ülkedeki yeni ma¤azaaç›l›fllar›m›za devam ediyoruz.

Ülke seçiminde hangi kriterleri gözönünde bulunduruyorsunuz?

Ayl›k ortalama 800 adet franchise baflvu-rusu al›yoruz, bu taleplerin yar›s›ndan ço¤uyurt d›fl›ndan geliyor. Yeni bir ülkeye gir-meden önce gerekli pazar araflt›rmalar›n›yaparak, markam›z›n baflar›l› sonuçlar al-mas› aç›s›ndan ön gereklilikleri belirliyo-ruz. Ülkenin kültürüne ve dinamiklerinedaha hakim olduklar› için yurt d›fl› ma¤aza-lar›m›zda yerel ifl ortaklar› ile çal›flmay›tercih ediyoruz.

Adana’da yap›lan Türkiye ‹novasyonHaftas› etkinli¤ini nas›l de¤erlendiriyor-sunuz?

Günümüzde, ülkelerin ekonomik kalk›n-malar›ndaki en önemli etken genç giriflim-ciler. ‹fl dünyas›n›n önde gelen isimlerinibir araya getiren Türkiye ‹novasyon Hafta-s›’n›n teflvik edici ve e¤itici oturumlar› ilegenç giriflimcilere yol gösterdi¤ine ve onlariçin yeni ufuklar açt›¤›na inan›yorum.

Adanal› yat›r›mc›lara inovasyon ve gi-

riflimcilik konusunda tavsiye ve önerile-riniz neler olabilir?

En önemli tavsiyem, mutlaka sevdikleriifli yapmalar› çünkü bir ifl ya sevilerek yap›-l›r ya da yap›lmaz. Günümüzde gençler çokflansl›. Eskiden giriflimcilerimiz, fikirlerinedestek bulamazd›. Ama flimdi hem özel sek-tör, hem kamuda adeta seferberlik ilan edil-mifl. “Kim giriflimci olmak istiyor, kiminparlak fikri var, ifl modeli nedir getirsin des-tek olal›m” deniyor. Krediler, teflvikler sa¤-lan›yor. Dolay›s›yla giriflimcinin önü art›khiç olmad›¤› kadar aç›k. Bir fikirleri varsa,o fikri, her yönüyle de¤erlendirsinler, malive teknik analizlerini yaps›nlar. Ard›ndangünlük ticari hayata uygun oldu¤una kararverdikten sonra yüzde 100 inançla yola ç›k-s›nlar. Dünya, teknolojinin geliflmesiyle çokküçüldü. Hedeflerimiz dünya ölçe¤inde ol-mal›. Gözümüzde büyüttü¤ümüz ülke, mar-ka ve flirketlerden hiçbir eksi¤imiz yok. Da-ha çok çal›flma iste¤imiz, daha çok çal›flmaheyecan›m›z, daha çok çal›flmaya ihtiyac›-m›z var. Ancak tek eksi¤imiz; cesaretimizve özgüvenimiz. Yapmam›z gereken tekfley kararl›l›k, cesaret ve çok çal›flarak ken-dimize koydu¤umuz hedeflere ulaflmak içinbir hamle. Tüm ifller baflar›l› ile sonuçlana-bilir. Yapmam›z gereken tek fley kararl›l›k,cesaret ve çok çal›flarak kendimize koydu-¤umuz hedeflere ulaflmak için bir hamle.

Tek eksi¤imiz; cesaretimiz ve özgüveni-miz. Yapmam›z gereken tek fley kararl›l›k,cesaret ve çok çal›flarak kendimize koydu-¤umuz hedeflere ulaflmak için bir hamle.

Kararl›l›k, cesaret veçok çal›flarak hedeflereulaflmak için bir hamle..

S‹M‹T SARAYI YÖNET‹M KURULU BAfiKANI HALUK OKUTUR: