tÜrkİye – ab İlİŞkİlerİ

147
TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

Upload: clio

Post on 18-Mar-2016

62 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ. - Ortalıktan Tam Üyelik Başvurusuna - Tam Üyelik Başvurusundan Gümrük Birliğine - Gümrük Birliğinden Adaylık Sürecine - Adaylıktan Katılım Müzakerelerine - Müzakerelerin Başlatılması Kararı ve Sonrası. TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİTÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

Page 2: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

- Ortalıktan Tam Üyelik Başvurusuna- Ortalıktan Tam Üyelik Başvurusuna

--Tam Üyelik Başvurusundan GümrükTam Üyelik Başvurusundan Gümrük BirliğineBirliğine

--Gümrük Birliğinden Adaylık SürecineGümrük Birliğinden Adaylık Sürecine

--Adaylıktan Katılım MüzakerelerineAdaylıktan Katılım Müzakerelerine

--Müzakerelerin Başlatılması Müzakerelerin Başlatılması Kararı Kararı ve Sonrasıve Sonrası

Page 3: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİTÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

Türkiye AET’ye katılmak için ilk Türkiye AET’ye katılmak için ilk başvurusunu 31 Temmuz 1959’da yaptıbaşvurusunu 31 Temmuz 1959’da yaptı

Page 4: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİTÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

Türkiye ile AET arasında bir ortaklık Türkiye ile AET arasında bir ortaklık anlaşması olan Ankara Antlaşması 12 Eylül anlaşması olan Ankara Antlaşması 12 Eylül 1963’te imzalandı ve 1 Aralık 1964’te 1963’te imzalandı ve 1 Aralık 1964’te yürürlüğe girdi.yürürlüğe girdi.

Bu Antlaşma Türkiye’nin hazırlık, geçiş ve Bu Antlaşma Türkiye’nin hazırlık, geçiş ve nihai dönemleri içeren 3 aşamalı bir süreci nihai dönemleri içeren 3 aşamalı bir süreci kapsamaktaydı.kapsamaktaydı.

Page 5: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİTÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ Bu anlaşmanın temelinde üç aşamada Bu anlaşmanın temelinde üç aşamada

tesis edilen Gümrük Birliği tesis edilen Gümrük Birliği bulunmaktadır. bulunmaktadır.

-- Mali ProtokolMali Protokol-- ikinci Mali Protokol 1970 yılında ikinci Mali Protokol 1970 yılında -- üçüncü Mali Protokol de 1977 de üçüncü Mali Protokol de 1977 de imzalandıimzalandı

Page 6: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

ANKARA ANTLAŞMASIANKARA ANTLAŞMASI

Ankara Antlaşması 33 maddelik ana metin, ek Ankara Antlaşması 33 maddelik ana metin, ek bir geçici protokol, bir son senet, 4 niyet ve bir geçici protokol, bir son senet, 4 niyet ve yorum bildirisi ve bir mektuptan oluşmaktadır.yorum bildirisi ve bir mektuptan oluşmaktadır.

Page 7: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

ANKARA ANTLAŞMASIANKARA ANTLAŞMASI

Antlaşmanın 2. Maddesine göre temel amaç, Antlaşmanın 2. Maddesine göre temel amaç, Türkiye ekonomisinin hızla kalkınmasını ve Türkiye ekonomisinin hızla kalkınmasını ve Türk halkının istihdam düzeyinin ve yaşam Türk halkının istihdam düzeyinin ve yaşam standartlarının yükseltilmesini sağlamak.standartlarının yükseltilmesini sağlamak.

Page 8: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

ANKARA ANTLAŞMASIANKARA ANTLAŞMASI

28. maddesi ise Türkiye'nin üyeliğini 28. maddesi ise Türkiye'nin üyeliğini düzenlemektedir: "Anlaşma'nın işleyişi, düzenlemektedir: "Anlaşma'nın işleyişi, Topluluğu kuran Antlaşma'dan doğan Topluluğu kuran Antlaşma'dan doğan yükümlülüklerin tümünün Türkiye'ce yükümlülüklerin tümünün Türkiye'ce üstlenilebileceğini gösterdiğinde, Akit üstlenilebileceğini gösterdiğinde, Akit

Taraflar, Türkiye'nin Topluluğa Taraflar, Türkiye'nin Topluluğa katılması olanağını incelerler." katılması olanağını incelerler."

Page 9: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

HAZIRLIK DÖNEMİHAZIRLIK DÖNEMİ

Bu dönemde Türkiye, geçiş dönemi ve son dönem Bu dönemde Türkiye, geçiş dönemi ve son dönem boyunca kendine düşecek yükümlülükleri boyunca kendine düşecek yükümlülükleri üstlenebilmek için, Topluluğun yardımıyla üstlenebilmek için, Topluluğun yardımıyla ekonomisini güçlendirecekti. Bu dönemin ekonomisini güçlendirecekti. Bu dönemin

süresi 5 yıl olarak saptandısüresi 5 yıl olarak saptandı

Page 10: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

GEÇİŞ DÖNEMİGEÇİŞ DÖNEMİ

Bu dönemde taraflar, Türkiye’nin ekonomik Bu dönemde taraflar, Türkiye’nin ekonomik politikalarının Topluluğun ekonomik politikalarının Topluluğun ekonomik

politikalarına yakınlaştırılmasını politikalarına yakınlaştırılmasını sağlayacaklardı. Süre 12 yıl olarak belirlendi.sağlayacaklardı. Süre 12 yıl olarak belirlendi.

Page 11: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

SON DÖNEM

Son dönem Gümrük Birliği’ni ifade etmekteydi Son dönem Gümrük Birliği’ni ifade etmekteydi ve bu dönem için süre saptanmamıştı. ve bu dönem için süre saptanmamıştı.

Page 12: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

GEÇİCİ PROTOKOLGEÇİCİ PROTOKOL

Bu belgeyle hazırlık döneminde tarafların Bu belgeyle hazırlık döneminde tarafların birbirlerine karşı izleyeceği ticaret birbirlerine karşı izleyeceği ticaret

politikalarının çerçevesi çizilmekteydi. Hazırlık politikalarının çerçevesi çizilmekteydi. Hazırlık döneminden, geçiş dönemine geçiş bir Katma döneminden, geçiş dönemine geçiş bir Katma Protokol ile gerçekleştirilecekti. Geçiş Dönemi Protokol ile gerçekleştirilecekti. Geçiş Dönemi

22 yıllık bir dönemdi22 yıllık bir dönemdi

Page 13: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

MALİ PROTOKOLMALİ PROTOKOL

Türkiye’nin AET ile bir ortaklık ilişkisine Türkiye’nin AET ile bir ortaklık ilişkisine girmesinden dolayı karşı karşıya kalabileceği girmesinden dolayı karşı karşıya kalabileceği ekonomik zorlukları bir ölçüde gidermek için ekonomik zorlukları bir ölçüde gidermek için

topluluğun sağlayacağı mali kaynakları topluluğun sağlayacağı mali kaynakları içermekteydiiçermekteydi

Page 14: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

KATMA PROTOKOLKATMA PROTOKOL

GB hedefine ulaşılması için gerekli koşulları GB hedefine ulaşılması için gerekli koşulları düzenleyen bir belgeydi. Katma Protokol ile düzenleyen bir belgeydi. Katma Protokol ile geçiş döneminin takvimi oluşturulmaktaydı geçiş döneminin takvimi oluşturulmaktaydı Protokolle Türkiye ve AET’ye önemli mali, Protokolle Türkiye ve AET’ye önemli mali,

ekonomik ve sosyal yükümlülükler ekonomik ve sosyal yükümlülükler getirilmekteydi. getirilmekteydi.

Page 15: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİTÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

23 Kasım 1970’de Katma Protokol imzalandı. 1 23 Kasım 1970’de Katma Protokol imzalandı. 1 Ocak 1973’de yürürlüğe girdiOcak 1973’de yürürlüğe girdi

Katma Protokol: Katma Protokol 22 yıllık bir Katma Protokol: Katma Protokol 22 yıllık bir süre zarfında gümrük birliği hedefine süre zarfında gümrük birliği hedefine ulaşılmasını teminen alınacak teknik ulaşılmasını teminen alınacak teknik önlemlerin zaman çizelgesini belirtmektedir.önlemlerin zaman çizelgesini belirtmektedir.

Page 16: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

Katma Protokol

taraflar arasında sanayi ürünleri, tarım taraflar arasında sanayi ürünleri, tarım ürünleri ve kişilerin serbest dolaşımının ürünleri ve kişilerin serbest dolaşımının

sağlanması ve Gümrük Birliği'nin sağlanması ve Gümrük Birliği'nin tamamlanması öngörüldütamamlanması öngörüldü

Page 17: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

Katma Protokol

Topluluk, bazı petrol ve tekstil ürünleri Topluluk, bazı petrol ve tekstil ürünleri dışında Türkiye'den ithal ettiği tüm dışında Türkiye'den ithal ettiği tüm sanayi mallarına uyguladığı gümrük sanayi mallarına uyguladığı gümrük

vergileri ve miktar kısıtlamalarını tek vergileri ve miktar kısıtlamalarını tek taraflı olarak sıfırladıtaraflı olarak sıfırladı

Page 18: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

Katma Protokol

Buna karşılık, Türkiye'nin AB kaynaklı Buna karşılık, Türkiye'nin AB kaynaklı sanayi ürünlerinde gümrük vergilerini sanayi ürünlerinde gümrük vergilerini

tedricen sıfırlaması öngörülmüş ve tedricen sıfırlaması öngörülmüş ve böylece Gümrük Birliği'nin fiilen böylece Gümrük Birliği'nin fiilen

yürürlüğe girmesi için 22 yıllık bir süre yürürlüğe girmesi için 22 yıllık bir süre tanınmıştırtanınmıştır

Page 19: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİTÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

1974 sonlarından itibaren ilişkilerde sorunlu bir 1974 sonlarından itibaren ilişkilerde sorunlu bir döneme girildi. Bunun temel nedenleri:döneme girildi. Bunun temel nedenleri:-- 1974 Türkiye’nin Kıbrıs’a askeri 1974 Türkiye’nin Kıbrıs’a askeri müdahalesimüdahalesi-- 1973 Petrol Krizi (Ekonomik sıkıntılar)1973 Petrol Krizi (Ekonomik sıkıntılar)-- Katma Protokol’de bağıtlanmasına rağmen Katma Protokol’de bağıtlanmasına rağmen Türk işçilerinin serbest dolaşım hakkına Türk işçilerinin serbest dolaşım hakkına Federal Federal Almanya’nın karşı çıkmaya Almanya’nın karşı çıkmaya yönelik sinyaller yönelik sinyaller vermesivermesi

Page 20: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİTÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

Aralık 1976’da AET’den yeni tavizler Aralık 1976’da AET’den yeni tavizler

koparılamamış ve Protokolden doğan koparılamamış ve Protokolden doğan yükümlülükler 1 yıl süreyle ertelemiştir. yükümlülükler 1 yıl süreyle ertelemiştir.

Page 21: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİTÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

1980’deki askeri müdahale sonrası, 22 Ocak 1980’deki askeri müdahale sonrası, 22 Ocak 1982’de AB, Türkiye ile ilişkilerini dondurma 1982’de AB, Türkiye ile ilişkilerini dondurma kararı aldı. Eylül Darbesi, ilişkilerin 1986’ya kararı aldı. Eylül Darbesi, ilişkilerin 1986’ya

kadar soğumasına neden oldu.kadar soğumasına neden oldu.

Page 22: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİTÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

16 Eylül 1986 tarihli Ortaklık Konseyi 16 Eylül 1986 tarihli Ortaklık Konseyi toplantısından sonra AB ile ilişkilerin yeniden toplantısından sonra AB ile ilişkilerin yeniden

canlanması süreci başladıcanlanması süreci başladı

Page 23: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİTÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

14 Nisan 1987’de 14 Nisan 1987’de Türkiye, AT’ye, Roma Türkiye, AT’ye, Roma AntlaAntlaşşması’nın 237 nci, AKÇTması’nın 237 nci, AKÇT AntlaAntlaşşması’nın ması’nın 98 nci ve EURATOM Antla98 nci ve EURATOM Antlaşşmasmasıı’nın 205 nci ’nın 205 nci maddelerine istinaden tam üye olmak üzere maddelerine istinaden tam üye olmak üzere

müracaat etti.müracaat etti.

Page 24: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİTÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

BaBaşşvuru üzerine 18 Aralık 1989’da açıklananvuru üzerine 18 Aralık 1989’da açıklanan KomisyoKomisyonn görü görüşşünde,Türkiye'nin üyelik için ünde,Türkiye'nin üyelik için

uygun bir ülke olduuygun bir ülke olduğğuna ancak birliuna ancak birliğğin kendiin kendi iç iç pazarınpazarınıı tamamlama sürecinden tamamlama sürecinden önce (1992) önce (1992) yeni üye kabul edemeyeceyeni üye kabul edemeyeceğği ve Türkiye’nin i ve Türkiye’nin

birlibirliğğe katılmadan önce sosyal ve siyasal alanda e katılmadan önce sosyal ve siyasal alanda geligelişşmesine ihtiyaçmesine ihtiyaç duyulduduyulduğğuna deuna değğinildi.inildi.

Page 25: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİTÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

1990’lı yıllarda Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde 1990’lı yıllarda Türkiye’nin AB ile ilişkilerinde iki temel unsur belirleyici olmuşturiki temel unsur belirleyici olmuştura) Soğuk Savaşın Sona ermesia) Soğuk Savaşın Sona ermesib) Avrupa bütünleşmesi yolunda meydana b) Avrupa bütünleşmesi yolunda meydana gelen hızlı ilerlemelergelen hızlı ilerlemeler

Page 26: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİTÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ Bu dönemde Türkiye – AB ilişkilerinde 6 önemli Bu dönemde Türkiye – AB ilişkilerinde 6 önemli

gelişme vardır:gelişme vardır:1) 1) Eski sosyalist ülkelerin demokrasiye ve Eski sosyalist ülkelerin demokrasiye ve Pazar ekonomisine geçmeleriPazar ekonomisine geçmeleri2)2) AT’unda parasal ve ekonomik birliğin AT’unda parasal ve ekonomik birliğin yanında siyasal birliğinde sağlanması yanında siyasal birliğinde sağlanması görüşlerinin güçlenmesigörüşlerinin güçlenmesi3)3) Avrupa’nın siyasal sınırlarının Avrupa’nın siyasal sınırlarının belirlenmesi belirlenmesi tartışmaları ve kültür, kimlik tartışmaları ve kültür, kimlik konularının konularının gündeme gelmesigündeme gelmesi

Page 27: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİTÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

4) İnsan hakları kavramının uluslararası 4) İnsan hakları kavramının uluslararası ilişkilerde belirleyici rol oynamaya ilişkilerde belirleyici rol oynamaya başlaması ( Kopenhag Kriterleri) başlaması ( Kopenhag Kriterleri)5) Türkiye’nin yaşadığı siyasal 5) Türkiye’nin yaşadığı siyasal ekonomik istikrarsızlık (PKK, Kıbrıs)ekonomik istikrarsızlık (PKK, Kıbrıs)6) Türkiye ile AB’nin 6) Türkiye ile AB’nin yaklaşımlarındaki temel farklılıklaryaklaşımlarındaki temel farklılıklar

Page 28: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİTÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

6 Mart 1995, 6 Mart 1995, Türkiye ile AB arasında Gümrük Türkiye ile AB arasında Gümrük BirliBirliğği’nin gerçeklei’nin gerçekleşştirilmesi ile ilgili ve tirilmesi ile ilgili ve

Gümrük BirliGümrük Birliğği döneminde uygulanacak usul, i döneminde uygulanacak usul, esas ve süreleri belirleyen 1/95 ve 2/95 sayılı esas ve süreleri belirleyen 1/95 ve 2/95 sayılı kararlar Ortaklık Konseyi’nin 36 nci dönem kararlar Ortaklık Konseyi’nin 36 nci dönem

toplantısında kabul edildi.toplantısında kabul edildi.

Page 29: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİTÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

1 ocak 1996, 1 ocak 1996, Türkiye, AB ileTürkiye, AB ile entegrasyonunda 22 entegrasyonunda 22 yyııl süren “Geçisl süren “Geçis Dönemi”ni 31 Aralık 1995 Dönemi”ni 31 Aralık 1995

tarihinde tamamlayarak, 1.1.1996 tarihi tarihinde tamamlayarak, 1.1.1996 tarihi itibariyle, tam üyelik sürecinde “Son Dönem”e, itibariyle, tam üyelik sürecinde “Son Dönem”e,

sanayi ürünlerinde ve isanayi ürünlerinde ve işşlenmilenmişş tar tarıım m ürünlerinde saürünlerinde sağğlanan Gümrük Birlilanan Gümrük Birliğği ile i ile

girmigirmişştir.tir. Tam üyelik yolundaki nihai dönem Tam üyelik yolundaki nihai dönem başlamıştır.başlamıştır.

Page 30: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİTÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

malların serbest dolaşımına ilişkin değil, malların serbest dolaşımına ilişkin değil, aynı zamanda rekabet kuralları, devlet aynı zamanda rekabet kuralları, devlet

yardımları fikri ve sınaî mülkiyet hakları yardımları fikri ve sınaî mülkiyet hakları gibi alanlarda da Topluluk mevzuatına gibi alanlarda da Topluluk mevzuatına

uyum yükümlülüğü doğmuşturuyum yükümlülüğü doğmuştur

Page 31: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

Türkiye'nin üstlendiği yükümlülükler çerçevesinde

yapılanlar• • Topluluk gümrük mevzuatına uyumTopluluk gümrük mevzuatına uyum• • Topluluk ticaret politikasına ve üçüncü ülkelerle Topluluk ticaret politikasına ve üçüncü ülkelerle

yaptığı tercihli ticaret anlaşmalarına uyumyaptığı tercihli ticaret anlaşmalarına uyum• • Sanayi ürünleri ticaretindeki teknik engellerin Sanayi ürünleri ticaretindeki teknik engellerin

kaldırılmasıkaldırılması• • Rekabet politikası ve fikri mülkiyet hukukuna uyumRekabet politikası ve fikri mülkiyet hukukuna uyum

Page 32: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİTÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

29 Nisan 1997 Türkiye – AT Ortaklık Konseyi 29 Nisan 1997 Türkiye – AT Ortaklık Konseyi Lüksembourg’da toplandı. Konsey Başkanı Lüksembourg’da toplandı. Konsey Başkanı Türkiye’nin AT üyeliğine ehil olduğunu ve Türkiye’nin AT üyeliğine ehil olduğunu ve

diğer tam üyeliğe başvuran ülkelerle birlikte, diğer tam üyeliğe başvuran ülkelerle birlikte, aynı kriterler altında değerlendirileceğini aynı kriterler altında değerlendirileceğini

vurguladı.vurguladı.

Page 33: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİTÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

Türkiye 16 Temmuz 1997’de yayınlananTürkiye 16 Temmuz 1997’de yayınlanan ““GündemGündem 2000”de genişleme sürecinde yer 2000”de genişleme sürecinde yer almadı.almadı.

Rapor, Gümrük Birliği’nin Türkiye’nin uyum Rapor, Gümrük Birliği’nin Türkiye’nin uyum konusunda başarılı olduğunu gösterecek şekilde konusunda başarılı olduğunu gösterecek şekilde yürüdüğü yönünde ifadeler kullanmakla yürüdüğü yönünde ifadeler kullanmakla birlikte, Türkiye hakkındaki politik ve birlikte, Türkiye hakkındaki politik ve ekonomik argümanları tekrarlaekonomik argümanları tekrarlamıştırmıştır..

Page 34: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

GÜNDEM 2000GÜNDEM 2000

16 Temmuz 1997 tarihinde AB Komisyonu, 16 Temmuz 1997 tarihinde AB Komisyonu, AB’nin 21. Yüzyıldaki güçlenme ve genişleme AB’nin 21. Yüzyıldaki güçlenme ve genişleme perspektiflerini bu belgeyle ortaya koymuştur. perspektiflerini bu belgeyle ortaya koymuştur. Belge 1300 sayfadan oluşmuştur. Dört temel Belge 1300 sayfadan oluşmuştur. Dört temel konuyu içermektedir:konuyu içermektedir:-- GenişlemeGenişleme-- OTP’nın ReformuOTP’nın Reformu-- Yapısal Fonlarda DeğişiklikYapısal Fonlarda Değişiklik-- AB’nin FinansmanıAB’nin Finansmanı

Page 35: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

Aralık 1997 Lüksemburg Zirvesi

12-13 Aralık 1997, Avrupa Birliği'nin 12-13 Aralık 1997, Avrupa Birliği'nin Lüksemburg'ta gerçekleştirdiği Devlet ve Lüksemburg'ta gerçekleştirdiği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonucunda Çek Hükümet Başkanları Zirvesi sonucunda Çek Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Macaristan, Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovenya, Romanya, Bulgaristan, Polonya, Slovenya, Romanya, Bulgaristan, Litvanya, Letonya, Estonya ve Kıbrıs Rum Litvanya, Letonya, Estonya ve Kıbrıs Rum Yönetimi tam üyelik için aday ülkeler olarak Yönetimi tam üyelik için aday ülkeler olarak belirlenmiştir. Türkiye ise aday ülkeler belirlenmiştir. Türkiye ise aday ülkeler arasında zikredilmemiş, tam üyeliğe ehil arasında zikredilmemiş, tam üyeliğe ehil olduğu teyid edilmiştir.olduğu teyid edilmiştir.

Page 36: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

Aralık 1997 Lüksemburg Zirvesi

Çek CumhuriyetiÇek Cumhuriyeti Kıbrıs Rum Yönetimi Kıbrıs Rum Yönetimi EstonyaEstonya Macaristan Macaristan PolonyaPolonya Slovenya ile müzakereler başlamıştır.Slovenya ile müzakereler başlamıştır.

Page 37: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

Aralık 1997 Lüksemburg Zirvesi

Kopenhag kriterlerine uyum müzakerelerin Kopenhag kriterlerine uyum müzakerelerin başlayabilmesi için bir ön koşuldur.başlayabilmesi için bir ön koşuldur.

Müzakerelere başlanması demek bütün Müzakerelere başlanması demek bütün ülkelerin müzakereleri aynı zamanda başarılı ülkelerin müzakereleri aynı zamanda başarılı bir şekilde tamamlayacağı anlamına gelmezbir şekilde tamamlayacağı anlamına gelmez

Aday ülkelerin katılımı, Kopenhag kriterleri ile Aday ülkelerin katılımı, Kopenhag kriterleri ile tam uyuma ve Birliğin yeni üyeleri alabilme tam uyuma ve Birliğin yeni üyeleri alabilme kapasitesine bağlıdır.kapasitesine bağlıdır.

Bu ülkeler için genel bir müzakere çerçeve Bu ülkeler için genel bir müzakere çerçeve belgesi hazırlanmıştırbelgesi hazırlanmıştır

Page 38: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

İLERLEME RAPORUİLERLEME RAPORU

İlerleme Raporları AB Komisyonu’nun, AB’ye İlerleme Raporları AB Komisyonu’nun, AB’ye üye adayı olan ülkelerin, 1993’te saptanan üye adayı olan ülkelerin, 1993’te saptanan Kopenhag Kriterleri açısından ne ölçüde Kopenhag Kriterleri açısından ne ölçüde ilerleme kaydettiklerini saptadığı raporlardır. ilerleme kaydettiklerini saptadığı raporlardır. Yani aday ülkenin başarısının veya Yani aday ülkenin başarısının veya başarısızlığının değerlendirildiği bir karnedir.başarısızlığının değerlendirildiği bir karnedir.

Page 39: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

İLERLEME RAPORUİLERLEME RAPORU

İlerleme Raporlarının hazırlanmasına 1997 İlerleme Raporlarının hazırlanmasına 1997 Lüksemburg Zirvesi’nde karar verilmiştir.Lüksemburg Zirvesi’nde karar verilmiştir.

1998 Cardiff Zirvesi’nde de Türkiye için 1998 Cardiff Zirvesi’nde de Türkiye için ilerleme raporu hazırlanmasına karar ilerleme raporu hazırlanmasına karar verilmiştir.verilmiştir.

Kısaca, aday ülkenin üyelik gerekliliklerini Kısaca, aday ülkenin üyelik gerekliliklerini üstlenebilme kapasitesinin değerlendirildiği üstlenebilme kapasitesinin değerlendirildiği raporlar, her yılın ekim ayında raporlar, her yılın ekim ayında yayınlanmaktadır.yayınlanmaktadır.

Page 40: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

İLERLEME RAPORUİLERLEME RAPORU Komisyon ilerleme raporlarını hazırlarken;Komisyon ilerleme raporlarını hazırlarken;

- Aday ülkelerin üyelik yönünde göstermiş olduğu - Aday ülkelerin üyelik yönünde göstermiş olduğu gelişmelere ilişkin olarak sundukları bilgilere,gelişmelere ilişkin olarak sundukları bilgilere,- Parlamento raporları ve kararları- Parlamento raporları ve kararları- Avrupa Konseyi- Avrupa Konseyi- AGİT- AGİT- Uluslararası finans kuruluşları- Uluslararası finans kuruluşları- STKlar- STKlar- Uluslararası örgütlerin değerlendirmeleri esas - Uluslararası örgütlerin değerlendirmeleri esas alınmaktadır.alınmaktadır.

Page 41: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

İLERLEME RAPORUİLERLEME RAPORU

İlerleme Raporlarının önemi ise, aday ülke ile İlerleme Raporlarının önemi ise, aday ülke ile katılım müzakerelerinin başlatılması aday katılım müzakerelerinin başlatılması aday

ülkenin tam üye olması kararının verilmesinde ülkenin tam üye olması kararının verilmesinde bu rapor başlıca kaynak olmaktadır.bu rapor başlıca kaynak olmaktadır. Bu Bu seneki İlerleme Raporu 12 Ekim’de seneki İlerleme Raporu 12 Ekim’de

yayınlanmıştır.yayınlanmıştır.

Page 42: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

2011 İLERLEME RAPORU2011 İLERLEME RAPORU- aşırı tutukluluk sürelerine dikkat çekilmekteaşırı tutukluluk sürelerine dikkat çekilmekte gazeteciler aleyhine açılan davalardan endişe gazeteciler aleyhine açılan davalardan endişe

duyulduğuduyulduğu yüzde 10’luk seçim barajı eleştirilmekteyüzde 10’luk seçim barajı eleştirilmekte Milletvekili dokunulmazlıkları ve bu Milletvekili dokunulmazlıkları ve bu

dokunulmazlıkların kapsamıdokunulmazlıkların kapsamı Anayasa değişikliği, "doğru yönde atılmış Anayasa değişikliği, "doğru yönde atılmış

bir adım" olarak görülmektebir adım" olarak görülmekte

Page 43: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

2011 İLERLEME RAPORU2011 İLERLEME RAPORU Müktesebatın Kabulü için 2008 Ulusal Müktesebatın Kabulü için 2008 Ulusal

Programı’nın ve 2010-2011 Eylem Planı’nın Programı’nın ve 2010-2011 Eylem Planı’nın daha iyi takip edilmesinin gerektiği daha iyi takip edilmesinin gerektiği belirtilmektebelirtilmekte

Belediyelerin hâlâ büyük oranda merkezden Belediyelerin hâlâ büyük oranda merkezden sağlanan gelire bağlı olması raporda eleştiri sağlanan gelire bağlı olması raporda eleştiri konusu olmuşturkonusu olmuştur

ceza davaları olmak üzere, yığılma nedeniyle ceza davaları olmak üzere, yığılma nedeniyle bekleyen davaların sayısına dikkat çekilmektebekleyen davaların sayısına dikkat çekilmekte

Page 44: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

2011 İLERLEME RAPORU2011 İLERLEME RAPORU

Türkiye’nin, Avrupa Konseyi Çocukların Türkiye’nin, Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve Tacize Karşı Koruması Cinsel Sömürü ve Tacize Karşı Koruması Sözleşmesi’ni Kasım 2010’da, Birleşmiş Sözleşmesi’ni Kasım 2010’da, Birleşmiş

Milletler İşkenceye Karşı Milletler İşkenceye Karşı Konvansiyonu’nun İhtiyari Protokol’ünü Konvansiyonu’nun İhtiyari Protokol’ünü

de Eylül 2011’de parlamentosunda de Eylül 2011’de parlamentosunda onayladığı belirtilmekteonayladığı belirtilmekte

Page 45: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

2011 İLERLEME RAPORU2011 İLERLEME RAPORU

2010 yılı Ekim ayından itibaren 2010 yılı Ekim ayından itibaren Türkiye’den AİHM’e 7,764 yeni başvuru Türkiye’den AİHM’e 7,764 yeni başvuru yapılmıştır. Türkiye, AİHM karalarının yapılmıştır. Türkiye, AİHM karalarının çoğuna uymuş, 2010 yılında toplam 24.5 çoğuna uymuş, 2010 yılında toplam 24.5

milyon Avro tazminat ödemiştirmilyon Avro tazminat ödemiştir

Page 46: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

2011 İLERLEME RAPORU2011 İLERLEME RAPORU

Adalet Bakanlığı nezdinde bir İnsan Adalet Bakanlığı nezdinde bir İnsan Hakları Bölümü’nün kurulduğu, hâkim, Hakları Bölümü’nün kurulduğu, hâkim, savcı, polis ve kamu görevlilerinin insan savcı, polis ve kamu görevlilerinin insan

hakları eğitimi aldıklarına da vurgu hakları eğitimi aldıklarına da vurgu yapılmıştır.yapılmıştır.

Page 47: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

2011 İLERLEME RAPORU2011 İLERLEME RAPORU

kolluk kuvvetlerinin uyguladığı kötü kolluk kuvvetlerinin uyguladığı kötü muamelede daha önceki yıllara göre muamelede daha önceki yıllara göre

belirli bir azalma kaydedildiği belirli bir azalma kaydedildiği vurgulanmış ANCAKvurgulanmış ANCAK

gözaltına alınma esnasında kötü muamele ve gözaltına alınma esnasında kötü muamele ve şiddet iddialarının hala mevcut olduğu, şiddet iddialarının hala mevcut olduğu,

göçmen barınma kamplarında da olumsuz göçmen barınma kamplarında da olumsuz koşulların sürdüğü vurgulanmıştır.koşulların sürdüğü vurgulanmıştır.

Page 48: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

2011 İLERLEME RAPORU2011 İLERLEME RAPORU Rapor, çocuk ve gençlere yönelik Rapor, çocuk ve gençlere yönelik

mahkeme ve tutukevi sayısının yetersiz mahkeme ve tutukevi sayısının yetersiz olduğunu da dile getirmiştirolduğunu da dile getirmiştir

ifade özgürlüğü ihlallerinin endişe ile ifade özgürlüğü ihlallerinin endişe ile izlendiği vurgulanmakta, basın izlendiği vurgulanmakta, basın özgürlüğünün kısıtlandığına, özgürlüğünün kısıtlandığına, gazetecilerin tutuklandığına dikkat gazetecilerin tutuklandığına dikkat çekilmektedir.çekilmektedir.

Page 49: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

2011 İLERLEME RAPORU2011 İLERLEME RAPORU

Trabzon’daki Sümela Manastırı’ndaki Trabzon’daki Sümela Manastırı’ndaki Ortodoks Ayini ile Van’daki AkdamarOrtodoks Ayini ile Van’daki Akdamar

Kilisesi’ndeki Ermeni Ayini’nin ikinci kere Kilisesi’ndeki Ermeni Ayini’nin ikinci kere düzenlenmesi 2011 İlerleme Raporu’nda düzenlenmesi 2011 İlerleme Raporu’nda

dadaolumlu olarak belirtilmektedir.olumlu olarak belirtilmektedir.

Page 50: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

2011 İLERLEME RAPORU2011 İLERLEME RAPORU kadın haklarına ve cinsiyet eşitliğine ilişkin kadın haklarına ve cinsiyet eşitliğine ilişkin

sınırlı ilerleme kaydedildiği belirtilmektedirsınırlı ilerleme kaydedildiği belirtilmektedir cinsiyet eşitliğinin, namus cinayetlerinin ve erken cinsiyet eşitliğinin, namus cinayetlerinin ve erken

ve zorla evlilikler dahil kadına yönelik şiddetve zorla evlilikler dahil kadına yönelik şiddet özellikle kadının siyasette, kamu yönetiminde özellikle kadının siyasette, kamu yönetiminde

yönetici pozisyonunda, eğitim alanında yönetici yönetici pozisyonunda, eğitim alanında yönetici pozisyonunda, vali olarak, siyasi partilerde ve pozisyonunda, vali olarak, siyasi partilerde ve sendikalarda temsilinin genel olarak sınırlı sendikalarda temsilinin genel olarak sınırlı kaldığının altı çizilmektekaldığının altı çizilmekte

Page 51: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

2011 İLERLEME RAPORU2011 İLERLEME RAPORU İşçi hakları ve sendikalara ilişkin mevcut İşçi hakları ve sendikalara ilişkin mevcut

yasal çerçevenin halen AB ve ILO yasal çerçevenin halen AB ve ILO Sözleşmeleri ile uyumlu olmadığı hususu Sözleşmeleri ile uyumlu olmadığı hususu eleştirilmiştireleştirilmiştir

Page 52: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

Aralık 1999 Helsinki ZirvesiAralık 1999 Helsinki Zirvesi

Aralık 1999’daki Helsinki Zirvesi’nde Türkiye Aralık 1999’daki Helsinki Zirvesi’nde Türkiye önkoşulsuz olarak aday ülke statüsüne alındı.önkoşulsuz olarak aday ülke statüsüne alındı.

Türkiye’nin de diğer aday ülkelere tanınan Türkiye’nin de diğer aday ülkelere tanınan olanaklardan faydalanması, Katılım Ortaklığı olanaklardan faydalanması, Katılım Ortaklığı Belgesi gibi üyelik sürecindeki reformları Belgesi gibi üyelik sürecindeki reformları destekleyecek katılım öncesi stratejileri destekleyecek katılım öncesi stratejileri oluşturması yolu açıldı.oluşturması yolu açıldı.

Page 53: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

Aralık 1999Helsinki ZirvesiAralık 1999Helsinki ZirvesiAB’nin tutum değişikliğinin nedenleri:AB’nin tutum değişikliğinin nedenleri:- 1999 yılında Kosova’ya gerçekleştirilen uluslar 1999 yılında Kosova’ya gerçekleştirilen uluslar

arası müdahale ve Kafkaslardaki enerji arası müdahale ve Kafkaslardaki enerji kaynaklarının güvenliği çerçevesinde, kaynaklarının güvenliği çerçevesinde, Türkiye’nin stratejik konumuTürkiye’nin stratejik konumu

- AGSK çerçevesinde Türkiye’nin askeri bir güç AGSK çerçevesinde Türkiye’nin askeri bir güç olarak vazgeçilemezliğiolarak vazgeçilemezliği

- ABD’nin girişimleri (daha sonra bu girişimler ABD’nin girişimleri (daha sonra bu girişimler ters tepmiş ve Türkiye için “Truva Atı” ters tepmiş ve Türkiye için “Truva Atı” değerlendirilmesi yapılmıştır)değerlendirilmesi yapılmıştır)

Page 54: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

Aralık 1999Helsinki ZirvesiAralık 1999Helsinki Zirvesi

AB’nin tutum değişikliğinin nedenleri:AB’nin tutum değişikliğinin nedenleri:- AB ülkelerinin bazılarındaki iktidar AB ülkelerinin bazılarındaki iktidar

değişiklikleri. Sosyal demokrat partilerin değişiklikleri. Sosyal demokrat partilerin iktidara gelmeleriiktidara gelmeleri

- Yunanistan’da Simitis Hükümeti’nin Yunanistan’da Simitis Hükümeti’nin Türkiye’ye karşı ılımlı bir tutum izlemesiTürkiye’ye karşı ılımlı bir tutum izlemesi

- Türkiye’de olumlu ekonomik ve siyasal Türkiye’de olumlu ekonomik ve siyasal gelişmelerin yaşanması (sınırlıda olsa)gelişmelerin yaşanması (sınırlıda olsa)

Page 55: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİTÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

Türkiye’nin Katılım Ortaklığı Belgesi Avrupa Türkiye’nin Katılım Ortaklığı Belgesi Avrupa Bakanlar Konseyi tarafından 8 Mart 2001’de Bakanlar Konseyi tarafından 8 Mart 2001’de kabul edildi.kabul edildi.

Katılım Ortaklığı Belgesi’nin imzalanmasından Katılım Ortaklığı Belgesi’nin imzalanmasından sonra, hükümet 19 Mart 2001’de birliğe uyum sonra, hükümet 19 Mart 2001’de birliğe uyum süreci ile ilgili olarak kendi Ulusal Programı’nı süreci ile ilgili olarak kendi Ulusal Programı’nı açıkladı.açıkladı.

Page 56: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

KATILIM ORTAKLIĞI KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİBELGESİ

Katılım OrtaklıKatılım Ortaklığğı, aday ı, aday ddevletlerin üyelik evletlerin üyelik hazırlıklarına yardımda kullanılacak bir dizi hazırlıklarına yardımda kullanılacak bir dizi politika aracının temelini oluştururpolitika aracının temelini oluşturur. Adaylık . Adaylık sürecinin pürüzsüz ve kısa sürede ilerlemesi, sürecinin pürüzsüz ve kısa sürede ilerlemesi, belgede öngörülen koşulların, yine belgede belgede öngörülen koşulların, yine belgede

öngörülen süreler içinde yerine getirilmesine öngörülen süreler içinde yerine getirilmesine bağlıdır. KOB, aday ülkelerin üyelik bağlıdır. KOB, aday ülkelerin üyelik

süreçlerinde ilerleme kaydetmeleri için yerine süreçlerinde ilerleme kaydetmeleri için yerine getirmeleri beklenen hususları içermektedir.getirmeleri beklenen hususları içermektedir.

Page 57: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

KATILIM ORTAKLIĞI KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİBELGESİ

Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB) 1993 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesi (KOB) 1993 tarihli ünlü Kopenhag Kriterleri’nin her aday ülkenin ünlü Kopenhag Kriterleri’nin her aday ülkenin özel koşullarına göre uyarlanmış ve çok daha özel koşullarına göre uyarlanmış ve çok daha detaylı bir açılımıdır ama özünü Kopenhag detaylı bir açılımıdır ama özünü Kopenhag Kriterleri’nden almaktadır.Kriterleri’nden almaktadır.

KOB bu sene İlerleme Raporu ile birlikte KOB bu sene İlerleme Raporu ile birlikte yayımlanmıştır.yayımlanmıştır.

Page 58: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

ULUSAL PROGRAMULUSAL PROGRAM Aday ülkeler kendilerine sunulan KOB sonrası Aday ülkeler kendilerine sunulan KOB sonrası

AB Komisyonu’na cevaben bir Ulusal Program AB Komisyonu’na cevaben bir Ulusal Program hazırlamaktadırlar. hazırlamaktadırlar.

Türkiye’nin AB üyeliğinin gereklerini yerine Türkiye’nin AB üyeliğinin gereklerini yerine getirebilmek üzere üstleneceği mevzuat uyumu getirebilmek üzere üstleneceği mevzuat uyumu ve yapısal değişim yükümlülüklerini ne şekilde ve yapısal değişim yükümlülüklerini ne şekilde ve ne kadar sürede karşılayacağını ortaya ve ne kadar sürede karşılayacağını ortaya koyduğu belgedir.koyduğu belgedir.

Page 59: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

ULUSAL PROGRAMULUSAL PROGRAM

Ulusal Program altı ana başlıkta oluşurUlusal Program altı ana başlıkta oluşur-- Giriş (Programın Gerekçesi, Hedefi)Giriş (Programın Gerekçesi, Hedefi)-- Siyasi Kriterler (Demokrasi, İnsan Siyasi Kriterler (Demokrasi, İnsan Hakları)Hakları)-- Ekonomik Kriterler (Ekonomik Ekonomik Kriterler (Ekonomik Gelişmeler)Gelişmeler)

Page 60: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

ULUSAL PROGRAMULUSAL PROGRAM-- Üyelik yükümlülüklerini üstlenebilme Üyelik yükümlülüklerini üstlenebilme kapasitesi ( AB Müktesebatının kapasitesi ( AB Müktesebatının üstlenilebilmesi için alınması gereken üstlenilebilmesi için alınması gereken önlemler) önlemler) -- Müktesebatın Uygulanmasına Yönelik Müktesebatın Uygulanmasına Yönelik İdari İdari Kapasite (Türk mevzuatında Kapasite (Türk mevzuatında yapılması yapılması gerekli gerekli değişiklikler)değişiklikler)-- Reformların Mali Açıdan Global Reformların Mali Açıdan Global Değerlendirmesi ( Yerine getirilmesi Değerlendirmesi ( Yerine getirilmesi gereken gereken reformların gerektirdiği kaynak reformların gerektirdiği kaynak ihtiyacı)ihtiyacı)

Page 61: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİTÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

14-15 Aralık 2001 tarihlerinde yapılan Laeken 14-15 Aralık 2001 tarihlerinde yapılan Laeken Zirvesinde, Türkiye tarafından Ekim 2001’de Zirvesinde, Türkiye tarafından Ekim 2001’de gerçekleştirilen Anayasa değişiklikleri, Türkiye gerçekleştirilen Anayasa değişiklikleri, Türkiye ile müzakerelerin başlatılması yönünde önemli ile müzakerelerin başlatılması yönünde önemli bir gelişme olarak değerlendirildi ve bir gelişme olarak değerlendirildi ve Türkiye’nin siyasi ve ekonomik kriterlere Türkiye’nin siyasi ve ekonomik kriterlere uyum yönünde reformlara devam etmesinin uyum yönünde reformlara devam etmesinin önemi vurgulandı.önemi vurgulandı.

Page 62: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİTÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ Haziran 2002’deki Sevilla Zirvesinde, Türkiye’nin, Haziran 2002’deki Sevilla Zirvesinde, Türkiye’nin,

Katılım Ortaklığı Belgesinde belirtilen önceliklerin Katılım Ortaklığı Belgesinde belirtilen önceliklerin tamamlanması konusundaki gayretlerinin tamamlanması konusundaki gayretlerinin desteklendiği belirtildi, siyasi ve ekonomik desteklendiği belirtildi, siyasi ve ekonomik reformların hayata geçirilmesiyle Türkiye’nin reformların hayata geçirilmesiyle Türkiye’nin AB’ye katılım ihtimalinin ortaya çıkacağı ifade AB’ye katılım ihtimalinin ortaya çıkacağı ifade edildi. edildi.

Türkiye’nin adaylığının bir sonraki aşamasına Türkiye’nin adaylığının bir sonraki aşamasına ilişkin kararın da Kopenhag Zirvesinde ilişkin kararın da Kopenhag Zirvesinde alınabileceği vurgulandı. alınabileceği vurgulandı.

Page 63: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİTÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ 12-13 Aralık 2002 tarihlerinde yapılan Kopenhag 12-13 Aralık 2002 tarihlerinde yapılan Kopenhag

Zirvesinde, Türkiye’nin Kopenhag kriterlerine Zirvesinde, Türkiye’nin Kopenhag kriterlerine uyum yönünde 2002 yılı içinde kaydettiği uyum yönünde 2002 yılı içinde kaydettiği ilerlemelerin olumlu karşılandığı belirtildi, ancak ilerlemelerin olumlu karşılandığı belirtildi, ancak siyasi kriterlere uyum bakımından uygulamanın da siyasi kriterlere uyum bakımından uygulamanın da önem taşıdığı vurgulandı. önem taşıdığı vurgulandı.

Zirvede, Komisyonun görüş ve tavsiyeleri ışığında, Zirvede, Komisyonun görüş ve tavsiyeleri ışığında, Aralık 2004’te toplanacak Zirvenin Türkiye’nin Aralık 2004’te toplanacak Zirvenin Türkiye’nin Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirdiği yönünde Kopenhag siyasi kriterlerini yerine getirdiği yönünde bir karar alması durumunda müzakerelerin bir karar alması durumunda müzakerelerin gecikmeksizin gecikmeksizin başlatılacağı ifade edilmiştir.başlatılacağı ifade edilmiştir.

Page 64: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİTÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ 19-20 Haziran 2003'te yapılan Selanik 19-20 Haziran 2003'te yapılan Selanik

Zirvesinde, başta 2003 yılı sonuna kadar Zirvesinde, başta 2003 yılı sonuna kadar tamamlanması öngörülen hukuki düzenlemeler tamamlanması öngörülen hukuki düzenlemeler olmak üzere, Türk hükümetinin reform olmak üzere, Türk hükümetinin reform sürecininin devam ettirilmesine ilişkin sürecininin devam ettirilmesine ilişkin kararlılığının memnuniyetle karşılandığı kararlılığının memnuniyetle karşılandığı belirtildi ve katılım müzakerelerinin belirtildi ve katılım müzakerelerinin başlatılması için Kopenhag siyasi kriterlerinin başlatılması için Kopenhag siyasi kriterlerinin yerine getirilmesi yönünde sürdürülen yerine getirilmesi yönünde sürdürülen çabaların desteklendiği ifade edilmiştir.çabaların desteklendiği ifade edilmiştir.

Page 65: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİTÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

16 – 17 Aralık 16 – 17 Aralık 2004 Brüksel Zirvesi’nde 2004 Brüksel Zirvesi’nde 3 Ekim 3 Ekim 2005 tarihinde 2005 tarihinde Türkiye ile tam üyelik Türkiye ile tam üyelik

müzakerelerine başlanacağı kararı verilmiştirmüzakerelerine başlanacağı kararı verilmiştir

Page 66: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

17 ARALIK SONRASI 17 ARALIK SONRASI DÖNEMİN TEKNİK YÖNLERİDÖNEMİN TEKNİK YÖNLERİ

Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program önümüzdeki dönemin ana unsurlarıdır. önümüzdeki dönemin ana unsurlarıdır. Türkiye’ye KOB iletilecek ve Türkiye’de buna Türkiye’ye KOB iletilecek ve Türkiye’de buna cevaben Ulusal Programını hazırlayacakcevaben Ulusal Programını hazırlayacak

Diğer iki ana unsur ise tarama ve katılım Diğer iki ana unsur ise tarama ve katılım müzakereleridir müzakereleridir

Page 67: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

AB İLE MÜZAKERELERE AB İLE MÜZAKERELERE BAŞLAMAK NE ANLAMA BAŞLAMAK NE ANLAMA

GELİYOR?GELİYOR? Üyelik müzakerelerinin anlamı, her aday Üyelik müzakerelerinin anlamı, her aday

ülkenin Avrupa Birliği müktesebatını ne kadar ülkenin Avrupa Birliği müktesebatını ne kadar sürede kabul edip, yürürlüğe koyacağının ve sürede kabul edip, yürürlüğe koyacağının ve etkili bir şekilde uygulayacağının saptanması, etkili bir şekilde uygulayacağının saptanması, aday ülkenin Avrupa Birliği’ne hangi aday ülkenin Avrupa Birliği’ne hangi koşullarda katılabileceğinin belirlenmesi ve koşullarda katılabileceğinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği üyeliğinin getireceği Avrupa Birliği üyeliğinin getireceği yükümlülüklerin karşılanabilecek duruma yükümlülüklerin karşılanabilecek duruma gelinebilmesini ifade etmektedir. gelinebilmesini ifade etmektedir.

Page 68: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

AB İLE MÜZAKERELERE AB İLE MÜZAKERELERE BAŞLAMAK NE ANLAMA BAŞLAMAK NE ANLAMA

GELİYOR?GELİYOR? TTemel amaç aday ülkenin Avrupa Birliği’ne emel amaç aday ülkenin Avrupa Birliği’ne

sağlıklı bir şekilde katılmasını sağlamak ve sağlıklı bir şekilde katılmasını sağlamak ve ülkeyi üyelik hedefine ulaştırmaktır. ülkeyi üyelik hedefine ulaştırmaktır.

Avrupa Birliği mevzuatAvrupa Birliği mevzuatı ı 115 bin sayfadan 115 bin sayfadan meydana gelmeydana gelmektedirmektedir

Avrupa Birliği müktesebatı olarak da Avrupa Birliği müktesebatı olarak da adlandırılan “acquis” toplam 3adlandırılan “acquis” toplam 355 ana başlıktan ana başlıktan meydana gelmektedirmeydana gelmektedir. .

Page 69: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

AB MÜKTESEBATI (ACQUIS AB MÜKTESEBATI (ACQUIS COMMUNAUTAIRE)COMMUNAUTAIRE)

Kurucu Antlaşmalar (Roma Antlaşması ile Tek Kurucu Antlaşmalar (Roma Antlaşması ile Tek Senet, Maastricht, Amsterdam, Nice Senet, Maastricht, Amsterdam, Nice Antlaşmaları)Antlaşmaları)

Topluluk tarafından kabul edilen tüzükler, Topluluk tarafından kabul edilen tüzükler, direktifler ve kararlardirektifler ve kararlar

Page 70: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

AB MÜKTESEBATI (ACQUIS AB MÜKTESEBATI (ACQUIS COMMUNAUTAIRE)COMMUNAUTAIRE) Adalet Divanı kararlarıAdalet Divanı kararları Topluluk tarafından imzalanan Topluluk tarafından imzalanan

uluslararası anlaşmalaruluslararası anlaşmalar Üye ülkelerin Birlik faaliyetine ilişkin Üye ülkelerin Birlik faaliyetine ilişkin

kendi aralarındaki anlaşmalarkendi aralarındaki anlaşmalar

Page 71: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

MÜZAKEREMÜZAKERE SÜRECİ SÜRECİ Türkiye ile müzakereler 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile müzakereler 3 Ekim 2005 tarihinde

toplanatoplanann Hükümetler Arası Konferans ile Hükümetler Arası Konferans ile başlabaşlamıştırmıştır. .

Müzakereler, sürecin ilk aşaması olan Müzakereler, sürecin ilk aşaması olan “tarama” ile başlatılmaktadır.“tarama” ile başlatılmaktadır.

Page 72: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TARAMA SÜRECİTARAMA SÜRECİAB müktesebatı kapsamındaki mevzuat AB müktesebatı kapsamındaki mevzuat

hakkında bilgi verilmekte, AB hakkında bilgi verilmekte, AB müktesebatı ile aday ülke mevzuatı müktesebatı ile aday ülke mevzuatı

arasındaki farklılıklar belirlenmekte ve arasındaki farklılıklar belirlenmekte ve bu farklılıkların giderilmesi anlamına bu farklılıkların giderilmesi anlamına

gelen uyum sürecinin çok genel bir gelen uyum sürecinin çok genel bir takvimi ve bu süreçte karşılaşılacak takvimi ve bu süreçte karşılaşılacak

muhtemel sorunlar saptanmaya muhtemel sorunlar saptanmaya çalışılmaktadır. çalışılmaktadır.

Page 73: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TARAMA SÜRECİTARAMA SÜRECİ

Müzakerelerin başlatılacağı müktesebat Müzakerelerin başlatılacağı müktesebat başlıklarını belirleyen ve müzakerelerin genel başlıklarını belirleyen ve müzakerelerin genel

seyrinin ortaya çıktığı süreç.seyrinin ortaya çıktığı süreç.

Page 74: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

KATILIM MÜZAKERELERİKATILIM MÜZAKERELERİ Her aday ülkenin AB müktesebatını ne kadar Her aday ülkenin AB müktesebatını ne kadar

sürede kabul edip, yürürlüğe koyacağının ve de sürede kabul edip, yürürlüğe koyacağının ve de etkili bir şekilde uygulayacağının belirlendiği etkili bir şekilde uygulayacağının belirlendiği süreçtir.süreçtir.

Klasik müzakerelerden çok faklı olarak Klasik müzakerelerden çok faklı olarak manevra alanı çok dardır.manevra alanı çok dardır.

Page 75: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE NELERİ MÜZAKERE TÜRKİYE NELERİ MÜZAKERE EDEBİLECEK?EDEBİLECEK?

Avrupa Birliği ile yeni dönem “müzakere” Avrupa Birliği ile yeni dönem “müzakere” başlığını taşısa da, bu süreçte klasik başlığını taşısa da, bu süreçte klasik müzakerelerin aksine pazarlık payları ve manevra müzakerelerin aksine pazarlık payları ve manevra alanları çok sınırlı tutulmaktadır. Avrupa Birliği alanları çok sınırlı tutulmaktadır. Avrupa Birliği müktesebatının parçası olan kriterlerin, müktesebatının parçası olan kriterlerin, standartların ve uygulamaların müzakere standartların ve uygulamaların müzakere edilemediği bu süreçte, yalnızca bunların “ne edilemediği bu süreçte, yalnızca bunların “ne kadar sürede” kabul edilip yürürlüğe koyulacağı kadar sürede” kabul edilip yürürlüğe koyulacağı ve etkili bir şekilde uygulamaya geçirileceği ve etkili bir şekilde uygulamaya geçirileceği müzakere edilebilmektedir.müzakere edilebilmektedir.

Page 76: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

GEÇİŞ DÖNEMLERİ VE GEÇİŞ DÖNEMLERİ VE DEROGASYONLAR NE DEROGASYONLAR NE ANLAMA GELİYOR?ANLAMA GELİYOR?

İlgili aday ülkenin yapısal dinamiklerine bağlı İlgili aday ülkenin yapısal dinamiklerine bağlı olarak Avrupa Birliği müktesebatına olarak Avrupa Birliği müktesebatına ekonomik, sosyal ve siyasal gibi bazı alanlarda ekonomik, sosyal ve siyasal gibi bazı alanlarda mevzuatın katılım sırasında uygulanması mevzuatın katılım sırasında uygulanması mümkün olmayan durumlarda, uyum için geçiş mümkün olmayan durumlarda, uyum için geçiş dönemleri ya da derogasyonlardönemleri ya da derogasyonlar (istisnalar) (istisnalar) talep edilebilmektedir. Örneğin Malta’da beş talep edilebilmektedir. Örneğin Malta’da beş yıldan az yaşamış olan Avrupa Birliği yıldan az yaşamış olan Avrupa Birliği vatandaşlarının ikinci bir gayrvatandaşlarının ikinci bir gayriimenkul menkul edinmeleri sürekli olarak engellenmiştir.edinmeleri sürekli olarak engellenmiştir.

Page 77: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

GEÇİŞ DÖNEMLERİ VE GEÇİŞ DÖNEMLERİ VE DEROGASYONLAR NE DEROGASYONLAR NE ANLAMA GELİYOR?ANLAMA GELİYOR?

Avrupa Birliği bazı alanlarda geçiş Avrupa Birliği bazı alanlarda geçiş dönemlerine kesinlikle yanaşmamaktadır. Bu dönemlerine kesinlikle yanaşmamaktadır. Bu alanlar:alanlar: -- temel serbest piyasa ekonomisi kuralları temel serbest piyasa ekonomisi kuralları

ile ilişkili konularile ilişkili konular-- işletmelerin rekabet gücünü doğrudan işletmelerin rekabet gücünü doğrudan

etkileyen hususlaretkileyen hususlar -- Avrupa Birliği’nde siyasi açıdan önemli Avrupa Birliği’nde siyasi açıdan önemli

bazı düzenlemelerbazı düzenlemeler

Page 78: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

GEÇİŞ DÖNEMLERİ VE GEÇİŞ DÖNEMLERİ VE DEROGASYONLAR NE DEROGASYONLAR NE ANLAMA GELİYORANLAMA GELİYOR??

Avrupa Birliği’nin geçiş dönemine olanak Avrupa Birliği’nin geçiş dönemine olanak tanıdığı alanlartanıdığı alanlar::-- üretim sürecini dolaylı etkileyen ve aday üretim sürecini dolaylı etkileyen ve aday ülkeye büyük maliyet getirecek hususlarülkeye büyük maliyet getirecek hususlar-- sektörel olumsuz etkinin somut şekilde sektörel olumsuz etkinin somut şekilde kanıtlanmasıkanıtlanması -- devlet bütçesine aşırı yükün belirlenmesidevlet bütçesine aşırı yükün belirlenmesi -- ulusal çıkarla çelişmesi ve söz konusu ulusal çıkarla çelişmesi ve söz konusu çıkarın Avrupa Birliği açısında büyük çıkarın Avrupa Birliği açısında büyük önemönem taşımıyor olmasıtaşımıyor olması

Page 79: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

GEÇİŞ DÖNEMLERİ VE GEÇİŞ DÖNEMLERİ VE DEROGASYONLARDEROGASYONLAR

Tarım başlığı konusunda “doğrudan gelir Tarım başlığı konusunda “doğrudan gelir destekleri”’ne (Polonya) başlangıçta karşı olan destekleri”’ne (Polonya) başlangıçta karşı olan AB, daha sonra aşamalı olarak verilmesini AB, daha sonra aşamalı olarak verilmesini kabul etti.kabul etti.

“ “Sermayenin Serbest dolaşımı” başlığı altında Sermayenin Serbest dolaşımı” başlığı altında emlak fiyatlarının ucuzluğu gerekçe emlak fiyatlarının ucuzluğu gerekçe gösterilerek, yabancıların ülkelerinde mülk gösterilerek, yabancıların ülkelerinde mülk edinmeleri konusunda uzun geçiş dönemleri edinmeleri konusunda uzun geçiş dönemleri elde edildi. (Polonya, Macaristan, Çek elde edildi. (Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan) Cumhuriyeti, Bulgaristan)

Page 80: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

GEÇİŞ DÖNEMLERİ VE GEÇİŞ DÖNEMLERİ VE DEROGASYONLARDEROGASYONLAR

Tarım alanları ve ormanlara yatırım gibi Tarım alanları ve ormanlara yatırım gibi konularda Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, konularda Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Macaristan 7 yıllık geçiş dönemi Slovakya ve Macaristan 7 yıllık geçiş dönemi elde etti.elde etti.

Polonya bu alanlarda 12 yıllık geçiş dönemleri Polonya bu alanlarda 12 yıllık geçiş dönemleri elde etti.elde etti.

Page 81: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

GEÇİŞ DÖNEMLERİ VE GEÇİŞ DÖNEMLERİ VE DEROGASYONLARDEROGASYONLAR

Ancak, her aday ülkenin kendi özgü özellikleri Ancak, her aday ülkenin kendi özgü özellikleri

söz konusu. Bu sebeple geçmişteki söz konusu. Bu sebeple geçmişteki uygulamaların aynen devan edeceğini uygulamaların aynen devan edeceğini

düşünmek hataya neden olabilirdüşünmek hataya neden olabilir. .

Page 82: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE’Yİ TÜRKİYE’Yİ MÜZAKERELERDE EN ÇOK MÜZAKERELERDE EN ÇOK ZORLAYACAK KONULAR ZORLAYACAK KONULAR

NELER?NELER? Avrupa Birliği ile 3 Ekim 2005’te başlayan Avrupa Birliği ile 3 Ekim 2005’te başlayan

müzakere sürecinde kişilerin serbest dolaşımı, müzakere sürecinde kişilerin serbest dolaşımı, tarım, çevre, bölgesel politika ile yapısal fonlar, tarım, çevre, bölgesel politika ile yapısal fonlar, mali ve bütçesel işler olmak üzere en zor mali ve bütçesel işler olmak üzere en zor görüşmelerin bu beş konu çerçevesinde görüşmelerin bu beş konu çerçevesinde gerçekleşmesi beklenmektedir.gerçekleşmesi beklenmektedir.

Page 83: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE, MÜZAKERE TÜRKİYE, MÜZAKERE SÜRECİNDE AB’DEN NE SÜRECİNDE AB’DEN NE KADAR MALİ YARDIM KADAR MALİ YARDIM

ALABİLECEKALABİLECEK Türkiye, 2002, 2003 ve 2004 yıllarında sırasıyla Türkiye, 2002, 2003 ve 2004 yıllarında sırasıyla

126 milyon, 144 milyon ve 250 milyon Euro’luk 126 milyon, 144 milyon ve 250 milyon Euro’luk mali yardım almıştır.mali yardım almıştır.

2000-2006 dönemi için Türkiye’ye toplam 1.7 2000-2006 dönemi için Türkiye’ye toplam 1.7 milyar Euro ayrılmıştır.milyar Euro ayrılmıştır.

2007 – 2013 bütçesinde de Türkiye yönelik 2007 – 2013 bütçesinde de Türkiye yönelik yardımlardayardımlarda çok büyük sıçramalar çok büyük sıçramalar beklenmemektedir. beklenmemektedir.

2014 yılında yıllık mali yardım miktarının 1 2014 yılında yıllık mali yardım miktarının 1 milyar Euro civarında olacaktırmilyar Euro civarında olacaktır

Page 84: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

DİĞER ADAY ÜLKELERE VE DİĞER ADAY ÜLKELERE VE RİLEN MALİ YARDIMLAR VE RİLEN MALİ YARDIMLAR VE

TÜRKİYE (2000– 2006 TÜRKİYE (2000– 2006 MİLYAR€)MİLYAR€)

ROMANYA: 5,1ROMANYA: 5,1BULGARİSTAN: 2,8BULGARİSTAN: 2,8POLONYA: 15,3POLONYA: 15,3TÜRKİYE: 1,7TÜRKİYE: 1,7

Page 85: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

MÜZAKERE ÇERÇEVE MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESİBELGESİ

MÇB, üç bölümden oluşmaktadırMÇB, üç bölümden oluşmaktadır Müzakerelerin Kuralları ( Türkiye’den Müzakerelerin Kuralları ( Türkiye’den

beklentilere, müzakerelerin ilerlemesi ve askıya beklentilere, müzakerelerin ilerlemesi ve askıya alınması)alınması)

Müzakerelerin özü ( AB Müktesebatına ilişkin Müzakerelerin özü ( AB Müktesebatına ilişkin sorumluluklar)sorumluluklar)

Müzakerelerin Prosedürü ( Müzakerelerin Müzakerelerin Prosedürü ( Müzakerelerin başlatılabilmesi için hazırlık derecesi) başlatılabilmesi için hazırlık derecesi)

Page 86: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

MÜZAKERE ÇERÇEVE MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESİBELGESİ

Belge üzerinde halen uzlaşılamayan konular Belge üzerinde halen uzlaşılamayan konular olmasına rağmen en önemli husus olmasına rağmen en önemli husus müzakerelere başlanmış olunmasıdır. müzakerelere başlanmış olunmasıdır.

Hedef tam üyeliktir ve bunun aksi yönünde Hedef tam üyeliktir ve bunun aksi yönünde herhangi bir ibare MÇB’nde yer herhangi bir ibare MÇB’nde yer almamaktadır.almamaktadır.

Page 87: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

MÜZAKERE ÇERÇEVE MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESİBELGESİ

ANCAKANCAK

Belgede Türkiye’nin Katılım Sürecini Olumsuz Belgede Türkiye’nin Katılım Sürecini Olumsuz Etkileyebilecek Unsurlar da Vardır.Etkileyebilecek Unsurlar da Vardır.

Page 88: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

MÜZAKERE ÇERÇEVE MÜZAKERE ÇERÇEVE BELGESİBELGESİ

Müzakerelerin ucunun açık olmasıMüzakerelerin ucunun açık olması Türkiye’nin en sıkı bağlar ile AB Türkiye’nin en sıkı bağlar ile AB

Kurumlarına bağlanması talebiKurumlarına bağlanması talebi Kıbrıs konusu (Ek Protokol)Kıbrıs konusu (Ek Protokol) Kalıcı kısıtlamalar gibi konularda Kalıcı kısıtlamalar gibi konularda

sürecin sağlıklı yürümesi açısından sürecin sağlıklı yürümesi açısından oldukça önemlidir.oldukça önemlidir.

Page 89: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

MÜZAKEREYE AÇILAN MÜZAKEREYE AÇILAN BAŞLIKARBAŞLIKAR

Şirketler HukukuŞirketler Hukuku Fikri Mülkiyet HukukuFikri Mülkiyet Hukuku İstatistikİstatistik İşletmeler ve Sanayi Politikasıİşletmeler ve Sanayi Politikası Trans-Avrupa AğlarıTrans-Avrupa Ağları Bilim ve AraştırmaBilim ve Araştırma Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı 

Page 90: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

MÜZAKEREYE AÇILAN MÜZAKEREYE AÇILAN BAŞLIKARBAŞLIKAR

Tüketicinin ve Sağlığının KorunmasıTüketicinin ve Sağlığının Korunması Mali Kontrol Mali Kontrol VergilendirmeVergilendirme Bilgi Toplumu ve MedyaBilgi Toplumu ve Medya Sermayenin Serbest DolaşımıSermayenin Serbest Dolaşımı ÇevreÇevre

Page 91: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

MÜZAKEREYE AÇILAN MÜZAKEREYE AÇILAN BAŞLIKARBAŞLIKAR

Bilim ve Araştırma faslı geçici olarak Bilim ve Araştırma faslı geçici olarak kapandıkapandı

Page 92: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

MÜZAKERESİ ASKIYA MÜZAKERESİ ASKIYA ALINAN BAŞLIKLARALINAN BAŞLIKLAR

Avrupa Komisyonu’nun 29 Kasım 2006 tarihli Avrupa Komisyonu’nun 29 Kasım 2006 tarihli tavsiye kararına istinadentavsiye kararına istinaden

AB Dışişleri Bakanları’nınAB Dışişleri Bakanları’nın11 Aralık 2006 Tarihli Kararı11 Aralık 2006 Tarihli Kararı

Gümrük Birliği'ne ilişkin yükümlülüklerini Gümrük Birliği'ne ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyleyerine getirmediği gerekçesiyle

Page 93: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

EK PROTOKOL İMZALANDIEK PROTOKOL İMZALANDI

Türkiye, Gümrük Birliği Anlaşması’nın, Rum Türkiye, Gümrük Birliği Anlaşması’nın, Rum Kesimi’ni de kapsayacak şekilde Kesimi’ni de kapsayacak şekilde

genişletilmesini öngören ek protokol metnini genişletilmesini öngören ek protokol metnini imzaladı ve Kıbrıs Rum Kesimi'ni tanımadığını imzaladı ve Kıbrıs Rum Kesimi'ni tanımadığını

bir deklarasyonla bildirdibir deklarasyonla bildirdi

29-07-200529-07-2005

Page 94: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE'NİN AB'YE İLETTİĞİ KIBRIS DEKLARASYONU

1. Türkiye, Kıbrıs sorununa siyasi bir çözüm 1. Türkiye, Kıbrıs sorununa siyasi bir çözüm bulunması yönündeki kararlılığını muhafaza bulunması yönündeki kararlılığını muhafaza

etmektedir ve bu yöndeki tutumunu da açıkça etmektedir ve bu yöndeki tutumunu da açıkça ortaya koymuştur. Bu doğrultuda Türkiye, BM ortaya koymuştur. Bu doğrultuda Türkiye, BM

Genel Sekreteri’nin iki-kesimli yeni bir Genel Sekreteri’nin iki-kesimli yeni bir ortaklık devleti kurulmasını hedefleyen ortaklık devleti kurulmasını hedefleyen

kapsamlı çözüme ulaşma yönündeki çabalarını kapsamlı çözüme ulaşma yönündeki çabalarını desteklemeyi sürdürecektir. Adil ve kalıcı bir desteklemeyi sürdürecektir. Adil ve kalıcı bir çözüm, bölgede barışa, istikrara ve uyumlu çözüm, bölgede barışa, istikrara ve uyumlu

ilişkilerin tesisine önemli bir katkıda ilişkilerin tesisine önemli bir katkıda bulunacaktır. bulunacaktır.

Page 95: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE'NİN AB'YE İLETTİĞİ KIBRIS DEKLARASYONU

2. İşbu Protokol’de atıfta bulunulan Kıbrıs 2. İşbu Protokol’de atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuriyeti, 1960’ta kurulan asıl ortaklık Cumhuriyeti, 1960’ta kurulan asıl ortaklık

devleti değildirdevleti değildir

Page 96: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE'NİN AB'YE İLETTİĞİ KIBRIS DEKLARASYONU

3. Türkiye bu nedenle, Kıbrıs Rum 3. Türkiye bu nedenle, Kıbrıs Rum makamlarının, halihazırda olduğu gibi, makamlarının, halihazırda olduğu gibi, Kıbrıs’ta sadece ara bölgenin güneyinde Kıbrıs’ta sadece ara bölgenin güneyinde

otorite, denetim ve yetki icra ettiği ve Kıbrıs otorite, denetim ve yetki icra ettiği ve Kıbrıs Türk halkını temsil etmediği şeklindeki Türk halkını temsil etmediği şeklindeki

tutumunu sürdürecek ve anılan makamların tutumunu sürdürecek ve anılan makamların tasarruflarını buna göre muameleye tabi tasarruflarını buna göre muameleye tabi

tutacaktırtutacaktır

Page 97: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE'NİN AB'YE İLETTİĞİ KIBRIS DEKLARASYONU

4. Türkiye bu Protokol’ün imzalanması, 4. Türkiye bu Protokol’ün imzalanması, onaylanması ve uygulanmasının, Protokol’de onaylanması ve uygulanmasının, Protokol’de

atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin atıfta bulunulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin herhangi bir biçimde tanınması anlamına herhangi bir biçimde tanınması anlamına gelmediğini ve Türkiye’nin 1960 Garanti, gelmediğini ve Türkiye’nin 1960 Garanti,

İttifak ve Kuruluş Anlaşmalarından İttifak ve Kuruluş Anlaşmalarından kaynaklanan hak ve mükellefiyetlerini haleldar kaynaklanan hak ve mükellefiyetlerini haleldar

etmediğini beyan eder. etmediğini beyan eder.

Page 98: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE'NİN AB'YE İLETTİĞİ KIBRIS DEKLARASYONU

5. Türkiye, işbu Protokol’e taraf olmasının Kuzey 5. Türkiye, işbu Protokol’e taraf olmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile mevcut ilişkilerini Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile mevcut ilişkilerini

değiştirmeyeceğini teyit eder. değiştirmeyeceğini teyit eder.

Page 99: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE'NİN AB'YE İLETTİĞİ KIBRIS DEKLARASYONU

6. Kapsamlı bir çözüm bulununcaya değin, 6. Kapsamlı bir çözüm bulununcaya değin, Türkiye’nin Kıbrıs’a ilişkin tutumu Türkiye’nin Kıbrıs’a ilişkin tutumu

değişmeyecektir. Türkiye, Kıbrıs’ta kapsamlı değişmeyecektir. Türkiye, Kıbrıs’ta kapsamlı bir çözüm sonucunda oluşacak yeni ortaklık bir çözüm sonucunda oluşacak yeni ortaklık

devleti ile ilişkiler tesis etmeye hazır olduğunu devleti ile ilişkiler tesis etmeye hazır olduğunu beyan eder.beyan eder.

Page 100: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

AB’NİN KARŞI AB’NİN KARŞI DEKLARASYONUDEKLARASYONU

Avrupa Birliği, gümrük birliği anlaşmasını Avrupa Birliği, gümrük birliği anlaşmasını genişleten protokolü imzalarken, ''imza genişleten protokolü imzalarken, ''imza

Kıbrıs'ı tanıma anlamına gelmez'' görüşünü Kıbrıs'ı tanıma anlamına gelmez'' görüşünü savunan Türkiye'ye karşı bir deklarasyonla savunan Türkiye'ye karşı bir deklarasyonla

yanıt verdiyanıt verdi

21-09-2005 21-09-2005

Page 101: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

AB’NİN KARŞI AB’NİN KARŞI DEKLARASYONUDEKLARASYONU

11. Avrupa Topluluğu ve üye devletleri, Aralık . Avrupa Topluluğu ve üye devletleri, Aralık 2004 tarihli Avrupa Konseyi Zirve sonuçları 2004 tarihli Avrupa Konseyi Zirve sonuçları

uyarınca, bir tarafta Topluluk ve üye devletleri uyarınca, bir tarafta Topluluk ve üye devletleri diğer tarafta Türkiye olmak üzere taraflar diğer tarafta Türkiye olmak üzere taraflar arasında ortaklık ilişkisi kuran Anlaşma’ya arasında ortaklık ilişkisi kuran Anlaşma’ya ilişkin Ek Protokol’ün Türkiye tarafından ilişkin Ek Protokol’ün Türkiye tarafından

imzalanmasını teyit eder. Avrupa Topluluğu ve imzalanmasını teyit eder. Avrupa Topluluğu ve üye devletleri, Türkiye’nin, Protokol’ün imza üye devletleri, Türkiye’nin, Protokol’ün imza aşamasında Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ilişkin bir aşamasında Kıbrıs Cumhuriyeti’ne ilişkin bir

deklarasyon yayınlamaya gerek görmesini deklarasyon yayınlamaya gerek görmesini esefle karşılaresefle karşılar

Page 102: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

AB’NİN KARŞI AB’NİN KARŞI DEKLARASYONUDEKLARASYONU

2. Avrupa Topluluğu ve üye devletleri işbu 2. Avrupa Topluluğu ve üye devletleri işbu deklarasyonun tek taraflı olduğunu, deklarasyonun tek taraflı olduğunu,

Protokol’ün bir parçası olmadığını ve Protokol’ün bir parçası olmadığını ve Türkiye’nin Protokol’de yer alan Türkiye’nin Protokol’de yer alan

yükümlülükleri üzerinde hukuki bir etkisi yükümlülükleri üzerinde hukuki bir etkisi bulunmadığını açıkça belirtirbulunmadığını açıkça belirtir

Page 103: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

AB’NİN KARŞI AB’NİN KARŞI DEKLARASYONUDEKLARASYONU

3. Avrupa Topluluğu ve üye devletleri, Ek 3. Avrupa Topluluğu ve üye devletleri, Ek Protokol’ün tam ve ayrımcılık yapmaksızın Protokol’ün tam ve ayrımcılık yapmaksızın

uygulanmasını ve ulaştırma araçlarına getirilen uygulanmasını ve ulaştırma araçlarına getirilen sınırlamalar da dahil olmak üzere malların sınırlamalar da dahil olmak üzere malların

serbest dolaşımına ilişkin tüm engellerin serbest dolaşımına ilişkin tüm engellerin kaldırılmasını bekler. Türkiye, Protokol’ü tüm kaldırılmasını bekler. Türkiye, Protokol’ü tüm

üye devletlere bütünüyle uygulamalıdır. AB üye devletlere bütünüyle uygulamalıdır. AB bunu yakından takip edecek ve 2006 yılında bunu yakından takip edecek ve 2006 yılında

tüm uygulamayı değerlendirecektir. tüm uygulamayı değerlendirecektir.

Page 104: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

AB’NİN KARŞI AB’NİN KARŞI DEKLARASYONUDEKLARASYONU

3. Avrupa Topluluğu ve üye devletleri, ilgili 3. Avrupa Topluluğu ve üye devletleri, ilgili başlıklarda müzakerelerin başlamasının, başlıklarda müzakerelerin başlamasının,

Türkiye’nin anlaşmadan doğan Türkiye’nin anlaşmadan doğan yükümlülüklerini tüm üye devletlere karşı yükümlülüklerini tüm üye devletlere karşı

yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgular. yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgular. Yükümlülüklerin bütünüyle yerine Yükümlülüklerin bütünüyle yerine

getirilmemesi müzakerelerin genel seyrini getirilmemesi müzakerelerin genel seyrini etkileyecektir.etkileyecektir.

Page 105: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

AB’NİN KARŞI AB’NİN KARŞI DEKLARASYONUDEKLARASYONU

4. Avrupa Topluluğu ve üye devletleri, Kıbrıs 4. Avrupa Topluluğu ve üye devletleri, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 1 Mayıs 2004 tarihi itibariyle Cumhuriyeti’nin 1 Mayıs 2004 tarihi itibariyle

Avrupa Birliği üyesi olduğunu hatırlatır. Avrupa Birliği üyesi olduğunu hatırlatır. Uluslararası hukuk konusu olarak sadece Uluslararası hukuk konusu olarak sadece

Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıdıklarının altını Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıdıklarının altını çizer çizer

Page 106: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

AB’NİN KARŞI AB’NİN KARŞI DEKLARASYONUDEKLARASYONU

55. Tüm üye devletlerin tanınması katılım . Tüm üye devletlerin tanınması katılım sürecinin gerekli bir parçasıdır. Buna uygun sürecinin gerekli bir parçasıdır. Buna uygun

olarak AB, Türkiye ve tüm üye devletler olarak AB, Türkiye ve tüm üye devletler arasındaki ilişkilerin biran evvel arasındaki ilişkilerin biran evvel

normalleşmesine verdiği önemi vurgularnormalleşmesine verdiği önemi vurgular

Page 107: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

AB’NİN KARŞI AB’NİN KARŞI DEKLARASYONUDEKLARASYONU

6. Konsey, 2006 yılında, tüm bu konulara ilişkin 6. Konsey, 2006 yılında, tüm bu konulara ilişkin kaydedilecek gelişmelerin takibini temin kaydedilecek gelişmelerin takibini temin

edecektir edecektir

Page 108: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

AB’NİN KARŞI AB’NİN KARŞI DEKLARASYONUDEKLARASYONU

7. Bu deklarasyon bağlamında, Avrupa 7. Bu deklarasyon bağlamında, Avrupa Topluluğu ve üye devletleri BM Genel Topluluğu ve üye devletleri BM Genel Sekreteri’nin, ilgili Birleşmiş Milletler Sekreteri’nin, ilgili Birleşmiş Milletler

Güvenlik Konseyi Kararları ve AB’yi kuran Güvenlik Konseyi Kararları ve AB’yi kuran temel ilkeler doğrultusunda, soruna kapsamlı temel ilkeler doğrultusunda, soruna kapsamlı

bir çözüm getirme yolundaki çabalarına destek bir çözüm getirme yolundaki çabalarına destek verilmesinin önemi hakkında ve adil ve kalıcı verilmesinin önemi hakkında ve adil ve kalıcı

bir çözümün bölgede barış, istikrar ve uyumlu bir çözümün bölgede barış, istikrar ve uyumlu ilişkilere katkıda bulunacağı konusunda ilişkilere katkıda bulunacağı konusunda

mutabıktırlar.mutabıktırlar.

Page 109: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

AB KOMİSYONU’NUN KARARI

AB Komisyonu, 11 Aralık’ta toplanacak AB AB Komisyonu, 11 Aralık’ta toplanacak AB Dışişleri Bakanlarına 8 müzakere başlığının Dışişleri Bakanlarına 8 müzakere başlığının

bekletilmesine, diğer başlıkların da bekletilmesine, diğer başlıkların da yükümlülükler yerine getirilmediği sürece yükümlülükler yerine getirilmediği sürece

kapatılmamasını tavsiye etmeye karar verdikapatılmamasını tavsiye etmeye karar verdi

29-11-200629-11-2006

Page 110: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

AB DIŞİŞLERİ BAKANLARI’NIN KARARI

AB dışişleri bakanları, Türkiye ile müzakerelerin AB dışişleri bakanları, Türkiye ile müzakerelerin 8 başlıkta askıya alınması konusunda 8 başlıkta askıya alınması konusunda

uzlaşmaya vardı. Varılan uzlaşmaya göre 8 uzlaşmaya vardı. Varılan uzlaşmaya göre 8 başlıkta müzakere durdurulurken, Ek Protokol başlıkta müzakere durdurulurken, Ek Protokol

yükümlülükleri yerine getirilene dek diğer yükümlülükleri yerine getirilene dek diğer fasılların kapatılmaması öngörülüyor…fasılların kapatılmaması öngörülüyor…

11-12-2006 11-12-2006

Page 111: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

14-15 2006ARALIK AB LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ

BİLDİRİSİKonsey, Avrupa Topluluğu ve üye devletlerin 21 Konsey, Avrupa Topluluğu ve üye devletlerin 21

Eylül 2005 tarihli (Türkiye'nin Gümrük Birliği Eylül 2005 tarihli (Türkiye'nin Gümrük Birliği Ek Protokolü gereği limanlarını Rumlara Ek Protokolü gereği limanlarını Rumlara

açması, müzakere başlıklarının açılmasının açması, müzakere başlıklarının açılmasının buna bağlı olması ve 'Kıbrıs Cumhuriyeti'ni buna bağlı olması ve 'Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanıması gerektiğini içeren) deklarasyonunu tanıması gerektiğini içeren) deklarasyonunu

anımsatarak, Türkiye'nin Gümrük Birliği Ek anımsatarak, Türkiye'nin Gümrük Birliği Ek Protokolü'nün ayrım gözetmeksizin tümüyle Protokolü'nün ayrım gözetmeksizin tümüyle

uygulanmasına yönelik yükümlülüklerini uygulanmasına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmediğini not ederyerine getirmediğini not eder

Page 112: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

14-15 2006ARALIK AB LİDERLER ZİRVESİ SONUÇ

BİLDİRİSİKonsey, Komisyon'un 29 Kasım tarihli Konsey, Komisyon'un 29 Kasım tarihli tavsiyelerini memnuniyetle karşılar. Bu tavsiyelerini memnuniyetle karşılar. Bu

bağlamda, Konsey, üye ülkelerin, Türkiye'nin bağlamda, Konsey, üye ülkelerin, Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yönelik kısıtlamaları Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yönelik kısıtlamaları

içeren politikalarla ilgili başlıkların açılmasına, içeren politikalarla ilgili başlıkların açılmasına, Komisyon Türkiye'nin ek protokoller bağlantılı Komisyon Türkiye'nin ek protokoller bağlantılı

yükümlülüklerini tam olarak uyguladığını yükümlülüklerini tam olarak uyguladığını doğrulamadan karar veremeyeceğini doğrulamadan karar veremeyeceğini

kararlaştırırkararlaştırır

Page 113: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

ASKIYA ALINAN SEKİZ ASKIYA ALINAN SEKİZ BAŞLIKBAŞLIK

Malların Serbest DolaşımıMalların Serbest Dolaşımı Gümrük BirliğiGümrük Birliği BalıkçılıkBalıkçılık UlaştırmaUlaştırma Mali HizmetlerMali Hizmetler İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisiİş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunma Serbestisi Tarım ve Kırsal KalkınmaTarım ve Kırsal Kalkınma Dış İlişkilerDış İlişkiler

Page 114: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

FRANSA’NIN VETOSU

TÜRKİYE’Yİ AB TAM ÜYELİĞİNE TÜRKİYE’Yİ AB TAM ÜYELİĞİNE YAKLAŞTIRDIĞI İÇİNYAKLAŞTIRDIĞI İÇİN

Page 115: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

FRANSA’NIN VETOSU

- Tarım ve Kırsal KalkınmaTarım ve Kırsal Kalkınma- Ekonomik ve Parasal Politika Ekonomik ve Parasal Politika - Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların

Koordinasyonu Koordinasyonu - Mali ve Bütçesel Hükümler Mali ve Bütçesel Hükümler - Kurumlar Kurumlar

Page 116: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

GKRY’NİN VETOSU İş Gücünün Serbest Dolaşımı İş Gücünün Serbest Dolaşımı Enerji Enerji Hukuki ve Temel Haklar Hukuki ve Temel Haklar Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Eğitim ve Kültür Eğitim ve Kültür Dış Güvenlik ve Savunma Dış Güvenlik ve Savunma

Page 117: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

MÜZAKERELER

AB VE AB DEVLETLERİNCE ASKIYA AB VE AB DEVLETLERİNCE ASKIYA ALINAN VEYA BLOKE EDİLEN ALINAN VEYA BLOKE EDİLEN TOPLAM BAŞLIKLARIN SAYISITOPLAM BAŞLIKLARIN SAYISI

1818

Page 118: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

BU DURUMDA, AÇILABİLECEK BAŞLIK

SAYISI Kamu İhaleleriKamu İhaleleri Rekabet Rekabet Sosyal Politikalar ve İstihdam Sosyal Politikalar ve İstihdam

Page 119: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

12. FASIL: GIDA GÜVENLİĞİ,

VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI

Gıda Güvenliği, tüketicinin korunması, Gıda Güvenliği, tüketicinin korunması, bilgilendirilmesine yönelik hijyen ve bilgilendirilmesine yönelik hijyen ve sunum kuralları, gıda güvenliğinin sunum kuralları, gıda güvenliğinin teminine yönelik mekanizmalar ve teminine yönelik mekanizmalar ve denetimlere yönelik düzenlemelerdenetimlere yönelik düzenlemeler

Page 120: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

12. FASIL: GIDA GÜVENLİĞİ,

VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI

canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerin canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerin topluluk içi ticareti, hastalık kontrol ve topluluk içi ticareti, hastalık kontrol ve eradikasyonu, AB dışındaki ülkelerden eradikasyonu, AB dışındaki ülkelerden gelecek ürünlere ilişkin teknik ve idari gelecek ürünlere ilişkin teknik ve idari

düzenlemeler ile hayvansal kökenli düzenlemeler ile hayvansal kökenli ürünlerin üretiminin kontrolüne ilişkin ürünlerin üretiminin kontrolüne ilişkin

düzenlemelerdüzenlemeler

Page 121: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

12. FASIL: GIDA GÜVENLİĞİ,

VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI

Bitki ve bitkisel kökenli ürünlere zarar Bitki ve bitkisel kökenli ürünlere zarar veren organizmaların kontrolü, dikim veren organizmaların kontrolü, dikim

amaçlı bitkilerin ticaretinde bitki amaçlı bitkilerin ticaretinde bitki pasaportunun kullanılması, zirai pasaportunun kullanılması, zirai

mücadele ilaçlarının ruhsatlandırılması mücadele ilaçlarının ruhsatlandırılması işlemleri, iç ve dış karantina tedbirleriişlemleri, iç ve dış karantina tedbirleri

Page 122: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

12. FASIL: GIDA GÜVENLİĞİ,

VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI

hayvan hastalıklarının bildirimi, hayvan hastalıklarının bildirimi, hayvanların kimliklendirilmesi ve hayvanların kimliklendirilmesi ve

hareketlerinin takibine ilişkin gerekli hareketlerinin takibine ilişkin gerekli idari yapılara ve mekanizmalara ilişkin idari yapılara ve mekanizmalara ilişkin

kapsamlı düzenlemelerkapsamlı düzenlemeler

Page 123: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

(FASIL 19) SOSYAL FASIL 19) SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAMPOLİTİKA VE İSTİHDAM

iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği, kadın ve iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği, kadın ve erkek arasında eşit muamele, erkek arasında eşit muamele,

ayrımcılıkla mücadele, sosyal diyalog, ayrımcılıkla mücadele, sosyal diyalog, istihdam, sosyal içerme ve sosyal istihdam, sosyal içerme ve sosyal

koruma,koruma, çalışma ve yaşama koşullarının çalışma ve yaşama koşullarının iyileştirilmesi iyileştirilmesi

Page 124: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

FASIL 19) SOSYAL FASIL 19) SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAMPOLİTİKA VE İSTİHDAM

sendikal hakların AB standartları ve ilgili sendikal hakların AB standartları ve ilgili ILO Konvansiyonları ile uyumlu olmasıILO Konvansiyonları ile uyumlu olması

Page 125: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE’NİN KATILIM SÜRECİ İÇİN

AB STRATEJİSİAMAÇ:AMAÇ:

katılım müzakerelerine önümüzdeki katılım müzakerelerine önümüzdeki dönemde daha fazla ivme kazandırılması dönemde daha fazla ivme kazandırılması

kamuoyunun bilgilendirilerek kamuoyunun bilgilendirilerek farkındalığının ve desteğinin artırılmasıfarkındalığının ve desteğinin artırılması

Page 126: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE’NİN KATILIM SÜRECİ İÇİN

AB STRATEJİSİStrateji’nin dört platformu:Strateji’nin dört platformu:

Birinci Platform: resmi müzakere süreci:Birinci Platform: resmi müzakere süreci:

Açılmış fasıllardaki taahhütlerimizin ve Açılmış fasıllardaki taahhütlerimizin ve strateji belgelerindeki unsurların yerine strateji belgelerindeki unsurların yerine getirilmesi,getirilmesi,

Page 127: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE’NİN KATILIM SÜRECİ İÇİN

AB STRATEJİSİStrateji’nin dört platformu:Strateji’nin dört platformu:

Birinci Platform: resmi müzakere süreci:Birinci Platform: resmi müzakere süreci: Müzakerelere açılabilmesi muhtemel Müzakerelere açılabilmesi muhtemel

fasıllarla ilgili çalışmalar, müzakere fasıllarla ilgili çalışmalar, müzakere pozisyon belgelerinin hazırlanması, mevcut pozisyon belgelerinin hazırlanması, mevcut tıkanıklıkların aşılmasına yönelik kurumlar tıkanıklıkların aşılmasına yönelik kurumlar arası çalışmaların koordinasyonu,arası çalışmaların koordinasyonu,

Page 128: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE’NİN KATILIM SÜRECİ İÇİN

AB STRATEJİSİStrateji’nin dört platformu:Strateji’nin dört platformu:

Birinci Platform: resmi müzakere süreci:Birinci Platform: resmi müzakere süreci: Açılmış fasıllarda mevcut kapanış Açılmış fasıllarda mevcut kapanış

kriterleri ile ilgili taahhütlerin yerine kriterleri ile ilgili taahhütlerin yerine getirilmesi yer alacakgetirilmesi yer alacak

Page 129: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE’NİN KATILIM SÜRECİ İÇİN

AB STRATEJİSİStrateji’nin dört platformu:Strateji’nin dört platformu:

İkinci Platform:İkinci Platform:fasılların açılıp açılmadığına, askıya alındığına fasılların açılıp açılmadığına, askıya alındığına

veya blokeveya blokeedildiğine bakılmaksızın MUP, KOB ve UP edildiğine bakılmaksızın MUP, KOB ve UP

önceliklerinin gündemde tutulmasıönceliklerinin gündemde tutulması

Page 130: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE’NİN KATILIM SÜRECİ İÇİN

AB STRATEJİSİ

Strateji’nin dört platformu:Strateji’nin dört platformu:

İkinci Platform:İkinci Platform:Türkiye, 35 fasıldan oluşan bir platformda Türkiye, 35 fasıldan oluşan bir platformda

çalışmalarını sürdürecekçalışmalarını sürdürecek

Page 131: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE’NİN KATILIM SÜRECİ İÇİN

AB STRATEJİSİStrateji’nin dört platformu:Strateji’nin dört platformu:

İkinci Platform:İkinci Platform:- AB’ye katılım sürecine ilişkin olarak AB’ye katılım sürecine ilişkin olarak

kamuoyu desteğindeki düşüşü önlemekamuoyu desteğindeki düşüşü önleme Sivil toplum, üniversiteler ve AB alanında Sivil toplum, üniversiteler ve AB alanında

çalışmaya hazır unsurlar yeniden etkili çalışmaya hazır unsurlar yeniden etkili biçimde devreye sokmabiçimde devreye sokma

Page 132: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE’NİN KATILIM SÜRECİ İÇİN

AB STRATEJİSİStrateji’nin dört platformu:Strateji’nin dört platformu:

İkinci Platform:İkinci Platform: AB henüz açılmamış fasılları açmaya AB henüz açılmamış fasılları açmaya

karar verdiğinde, Türkiye’nin çok daha karar verdiğinde, Türkiye’nin çok daha fazla ilerleme sağlamış ve ilgili faslın fazla ilerleme sağlamış ve ilgili faslın kapanabilme aşamasına yaklaşmış olmasıkapanabilme aşamasına yaklaşmış olması

Page 133: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE’NİN KATILIM SÜRECİ İÇİN

AB STRATEJİSİ

Strateji’nin dört platformu:Strateji’nin dört platformu:

İkinci Platform:İkinci Platform:AB’nin Türkiye için biçtiği süre ve hız AB’nin Türkiye için biçtiği süre ve hız

tersine çevrilmiş olacak, kontrolün tersine çevrilmiş olacak, kontrolün Türkiye’de olmasıTürkiye’de olması

Page 134: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE’NİN KATILIM SÜRECİ İÇİN

AB STRATEJİSİ

Strateji’nin dört platformu:Strateji’nin dört platformu:

Üçüncü Platform: siyasi kriterlerle ilgiliÜçüncü Platform: siyasi kriterlerle ilgiliSiyasi reformların daha etkin şekilde Siyasi reformların daha etkin şekilde

sürdürülmesi ve uygulamanın takip sürdürülmesi ve uygulamanın takip edilebilmesiedilebilmesi

Page 135: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE’NİN KATILIM SÜRECİ İÇİN

AB STRATEJİSİStrateji’nin dört platformu:Strateji’nin dört platformu:

Dördüncü Platform: diğer üç platformu Dördüncü Platform: diğer üç platformu destekleyecek iletişim stratejisidestekleyecek iletişim stratejisi

Türkiye’yi Avrupa’ya, Avrupa’yı da Türkiye’yi Avrupa’ya, Avrupa’yı da Türkiye’ye anlatmaTürkiye’ye anlatma

Page 136: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

AB'YE DESTEK

TÜRKİYE'DE AB ÜYELİĞİNİ TÜRKİYE'DE AB ÜYELİĞİNİ DESTEKLEYENLERİN ORANI SON 6 DESTEKLEYENLERİN ORANI SON 6

AYDA YÜZDE 48'DEN YÜZDE 45'E AYDA YÜZDE 48'DEN YÜZDE 45'E GERİLEDİGERİLEDİ

Page 137: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

AB'YE DESTEK AB KURUMLARINA DUYULAN GÜVEN AB KURUMLARINA DUYULAN GÜVEN

DE SON 6 AYDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DE SON 6 AYDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE GERİLEDİ. GERİLEDİ.

AP’YE GÜVENENLERİN ORANI % AP’YE GÜVENENLERİN ORANI % 27'DEN % 19'A VE AB 27'DEN % 19'A VE AB

KOMİSYONU'NA GÜVENENLERİN KOMİSYONU'NA GÜVENENLERİN ORANI % 20'DEN % 18'E İNDİ.ORANI % 20'DEN % 18'E İNDİ.

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Page 138: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

ATAUM ATAUM KAMUOYU VE TÜRK DIŞ KAMUOYU VE TÜRK DIŞ

POLİTİKASI ANKETİPOLİTİKASI ANKETİ

““Türkiye’nin AB’ye üye olmasını istiyor Türkiye’nin AB’ye üye olmasını istiyor musunuz” musunuz”

EVET: % 55,3EVET: % 55,3HAYIR: %25,2HAYIR: %25,2

Page 139: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

““Sizce AB Türkiye’ye karşı güvenilir ve Sizce AB Türkiye’ye karşı güvenilir ve samimi davranıyor mu?” samimi davranıyor mu?”

HAYIR: %83,9HAYIR: %83,9EVET: %11,6EVET: %11,6

ATAUM ATAUM KAMUOYU VE TÜRK DIŞ KAMUOYU VE TÜRK DIŞ

POLİTİKASI ANKETİPOLİTİKASI ANKETİ

Page 140: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

ATAUM ATAUM KAMUOYU VE TÜRK DIŞ KAMUOYU VE TÜRK DIŞ

POLİTİKASI ANKETİPOLİTİKASI ANKETİ

““Türkiye AB ilişkilerinde en büyük sorun Türkiye AB ilişkilerinde en büyük sorun nedir?” nedir?”

% 32,4: “din ve kimlik farklılığı” % 32,4: “din ve kimlik farklılığı” % 15,8 “Kıbrıs”,% 15,8 “Kıbrıs”,%14,4 “Türkiye’nin ekonomik sorunları”%14,4 “Türkiye’nin ekonomik sorunları”

Page 141: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

ATAUM ATAUM KAMUOYU VE TÜRK DIŞ KAMUOYU VE TÜRK DIŞ

POLİTİKASI ANKETİPOLİTİKASI ANKETİ

AB’ye tam üyelik ne zaman gerçekleşirAB’ye tam üyelik ne zaman gerçekleşir

%32,8: “hiçbir zaman”%32,8: “hiçbir zaman”%20,5: “5–10 yıl sonra”%20,5: “5–10 yıl sonra”%17,1: “11–15 yıl sonra”%17,1: “11–15 yıl sonra”

Page 142: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

ATAUM ATAUM KAMUOYU VE TÜRK DIŞ KAMUOYU VE TÜRK DIŞ

POLİTİKASI ANKETİPOLİTİKASI ANKETİAB’ye tam üyelik ne zaman gerçekleşirAB’ye tam üyelik ne zaman gerçekleşir

%15,2: “20 yıldan fazla”%15,2: “20 yıldan fazla”%9,5: 16–20 yıl sonra”%9,5: 16–20 yıl sonra” % 4,8 “5 yıldan az”% 4,8 “5 yıldan az”

http://ataum.ankara.edu.tr/d9.htmhttp://ataum.ankara.edu.tr/d9.htm

Page 143: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE’NİN TAM TÜRKİYE’NİN TAM ÜYELİĞİNİN AB’NE ÜYELİĞİNİN AB’NE

KATKILARIKATKILARISİYASİ KONULAR VE GÜVENLİK BOYUTUSİYASİ KONULAR VE GÜVENLİK BOYUTU Türkiye’nin AB üyeliği, AB’nin savunma Türkiye’nin AB üyeliği, AB’nin savunma

politikalarına ve bölgesel istikrara önemli ölçüde politikalarına ve bölgesel istikrara önemli ölçüde katkıda bulanacaktırkatkıda bulanacaktır

Tam üyelik, AB’nin enerji kaynakları Tam üyelik, AB’nin enerji kaynakları çerçevesindeki stratejik çıkarlarının çerçevesindeki stratejik çıkarlarının korunmasında belirleyici olacaktırkorunmasında belirleyici olacaktır

Türkiye’nin tam üyeliği, AB’nin adalet ve Türkiye’nin tam üyeliği, AB’nin adalet ve içişleri alanındaki politikalarının etkinliğinin içişleri alanındaki politikalarının etkinliğinin artmasına katkı sağlayacaktırartmasına katkı sağlayacaktır

Page 144: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE’NİN TAM TÜRKİYE’NİN TAM ÜYELİĞİNİN AB’NE ÜYELİĞİNİN AB’NE

KATKILARIKATKILARISİYASİ KONULAR VE GÜVENLİK BOYUTUSİYASİ KONULAR VE GÜVENLİK BOYUTU Avrupa’nın dünya siyasetinde önemli bir Avrupa’nın dünya siyasetinde önemli bir

küresel rol oynamasını sağlayacaktır.küresel rol oynamasını sağlayacaktır. Türkiye, AB’nin ABD’nin hegemonvari dış Türkiye, AB’nin ABD’nin hegemonvari dış

politikasını dengelemede önemli bir işlev politikasını dengelemede önemli bir işlev üstlenecektir.üstlenecektir.

AB’nin küreselleşmeyi daha demokratik ve AB’nin küreselleşmeyi daha demokratik ve sosyal adalet içeren temellere oturtma isteği sosyal adalet içeren temellere oturtma isteği Türkiye’nin tam üyeliğiyle gerçekleşebilecektir.Türkiye’nin tam üyeliğiyle gerçekleşebilecektir.

Page 145: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE’NİN TAM TÜRKİYE’NİN TAM ÜYELİĞİNİN AB’NE ÜYELİĞİNİN AB’NE

KATKILARIKATKILARIEKONOMİK KONULAREKONOMİK KONULAR AB pazarının genişlemesi AB ekonomisine AB pazarının genişlemesi AB ekonomisine

büyük katkı sağlayacaktırbüyük katkı sağlayacaktır Türkiye’nin tam üyeliği, AB firmalarına Türkiye’nin tam üyeliği, AB firmalarına

doğrudan yatırımlar çerçevesinde önemli doğrudan yatırımlar çerçevesinde önemli fırsatlar kazandıracaktırfırsatlar kazandıracaktır

Tam üyelikle beraber tarife dışı ve teknik Tam üyelikle beraber tarife dışı ve teknik engellerin tümüyle ortadan kalkması AB engellerin tümüyle ortadan kalkması AB piyasalarına önemli faydalar sağlayacaktırpiyasalarına önemli faydalar sağlayacaktır

Page 146: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE’NİN TAM TÜRKİYE’NİN TAM ÜYELİĞİNİN AB’NE ÜYELİĞİNİN AB’NE

KATKILARIKATKILARI

KÜLTÜREL VE SOSYAL KONULARKÜLTÜREL VE SOSYAL KONULAR

Türkiye’nin AB üyeliği, Birliğin bir “Hristiyan Türkiye’nin AB üyeliği, Birliğin bir “Hristiyan Klübü” olmadığını kanıtlayacaktırKlübü” olmadığını kanıtlayacaktır

AB’nin Yakın ve Ortadoğu ile olan ilişkileri AB’nin Yakın ve Ortadoğu ile olan ilişkileri Türkiye’nin tam üyeliğinden olumlu yönde Türkiye’nin tam üyeliğinden olumlu yönde etkilenecektiretkilenecektir

Page 147: TÜRKİYE – AB İLİŞKİLERİ

TÜRKİYE’NİN TAM TÜRKİYE’NİN TAM ÜYELİĞİNİN AB’NE ÜYELİĞİNİN AB’NE

KATKILARIKATKILARI

KÜLTÜREL VE SOSYAL KONULARKÜLTÜREL VE SOSYAL KONULAR

AB’nin kültürel çoğulculuk çerçevesindeki AB’nin kültürel çoğulculuk çerçevesindeki kimlik oluşumuna önemli ölçüde katkıda kimlik oluşumuna önemli ölçüde katkıda bulanacaktırbulanacaktır

Türkiye’nin AB üyeliği Trans –Avrupa Türkiye’nin AB üyeliği Trans –Avrupa Ağlarının genişlemesi yönünde faydalar Ağlarının genişlemesi yönünde faydalar getirecektirgetirecektir