tulisan jawi

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

1.0Pengenalan Tulisan Jawi adalah antara tulisan terawal yang pernah ditemui. Tulisan ini telah berkembang sejak zaman Kerajaan Islam Pasai kemudian ke zaman Kerajaan Melaka, zaman Kerajaan Johor dan juga Acheh pada abad ke-17. Bukti kewujudan tulisan ini di Malaysia adalah dengan terjumpanya Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 702H atau 1303M manakala tulisan Rumi yang paling awal ditemui adalah pada akhir kurun ke-19. Ini menunjukkan tulisan Jawi telah sampai ke negara ini lebih awal berbanding tulisan Rumi. Skrip Arab yang diadaptasikan oleh bahasa Melayu untuk pengejaannya seperti yang kita maklum adalah dinamakan sekarang sebagai tidak Skrip Jawi.Namun sehingga yang

dapat

diketahui

siapakah

memberikan nama Jawi kepada skrip itu, namun beliau memetik dalam kamus R.J Wilkinson bahawa perkataan Jawi didalam bahasa Melayu digunakan untuk pokok jawi-jawi atau jejawi dan juga beras jejawi yang

berbeza dengan beras pulut, dan juga dengan makna kerbau atau lembu dalam bahasa Minangkabau. Tetapi apa yang jelas disini nama Jawi tersebut tidak ada kaitan dengan tulisan tersebut Satu Persoalan timbul iaitu dari manakah datangnya istilah Jawi untuk tulisan Jawi ? Skrip tulisan jawi berasal daripada skrip Arab yang telah dibuat beberapa penyelesaian dan

tambahan.Terdapat beberapa ciri tulisan Jawi yang menjadikan ianya unik. Skrip Jawi mengalami evolusi yang boleh dikategorikan kepada empat fasa. Setelah melalui empat fasa ini tulisan Jawi menjadi semakin mantap dan dapat disesuaikan dengan keadaan dan keperluan semasa. Tulisan Jawi telah lama wujud dalam tamadun melayu disekitar gugusan kepulauan melayu iaitu sekitar abad ke 10 Masehi atau 3 Hijrah hingga kemaskini dan ia berasal daripada tulisan Arab.Tulisan inilah yang membangunkan tamadun melayu dan pernah

mendukung bangsa Melayu keambang tamadun Melayu moden pada masa kini.Tulisan rumi hanya wujud dalam tamadun melayu selepas perang dunia kedua

sahaja.(sumber : Kang,1993). adalah merupakan karya yang ditulis dengan tangan dalam tulisan Jawi yang dihasikan dalam lingkungan Abad ke-15M hingga awal abad ke-20M.Dalam manuksrip melayu ini tercatat pelbagai bahan dan ilmu yang menjadi khazanah bangsa Melayu pada masa dahulu. Bukti sejarah kewujudan tulisan jawi dalam tamadun melayu dahulu boleh dilihat bahan-bahan bertulis seperti

batu bersurat, manuskrip lama, kertas lama, majalah, batu nisan,

bahan-bahan yang dibuat daripada logam, kulit, alat senjata,duit syiling, batu lontar, tembikar dan seumpamanya

ukiran-ukiran pada masjid , istana azimat dan tangkal

Penemuan pertama batu nisan yang tertulis dalam bahasa Arab di Sumatera bertarikh 55Hijrah (674M) dan di Kedah bertarikh 290 Hijrah jelas telah

menunjukkan bahawa tulisan Jawi berasal dari orang Arab yang kemudian telah diubahsuai dengan

menambahkan beberapa huruf tambahan kepada huruf Arab bagi menyesuaikannya dengan gaya bahasa orang Melayu telah menyumbangkan kewujudan Tulisan Jawi dalam tamadun Melayu. Akan tetapi siapakan pencipta sebenar kepada tulisan Jawi tidak dapat dipastikan dengan tepat. Manuskrip Melayu adalah didefinasikan oleh Pusat Manuskrip Melayu sebagai karya bertulisan tangan

dalam tulisan Jawi yang dihasilkan dalam lingkungan kurun ke-15 sehingga kurun ke-20 Masihi. Ia adalah sumber rujukan pelbagai ilmu dan catatan yang merupakan khazanah Alam Tamadun Melayu pada zaman silam. Apakah tulisan jawi / bacaan jawi benar-benar mustahak? Dari situasi begitu sudah-sudah, mustahak, ia tidak tetapi

menggambarkan

menggambarkan saki baki maruah nyawa-nyawa ikan Melayu/ Islam dan nostalgia Pendita za`ba sahaja. Tulisan jawi berasal daripada tulisan Arab, sedikitsedikit bahasa parsi, Hindi. Orang Melayu pinjam untuk ganti tulisan Hindu yang sekian lama digunakan di awal kemasukan Islam. Bukti kemasukan ini ialah pada batu nisan maqam Shaikh Abdul Qadiribnu Husin Syah Alam, di Langgar, Alur Setar Kedah pada 290 Hijrah bersamaan 910 Masihi.

Tiga ratus tahun kemudian, timbul pula tanda awal bahasa Melayu yang menggunakan tulisan jawi di Terengganu, dengan tarikh Pada hari Jumaat 4 Rejab 702 Hijrah, bersamaan 22 Februari 1303 dan diikuti dengan penemuan-penemuan lain selepas itu. Kemudian ia tersibar luas, digunakan di daerah-daerah bahasa Melayu dan daerah bukan bahasa Melayu, termasuk ke Pulau Jawa. 2.0BahanDanBatasanKajian Dalammenyiapkankertaskerjainipenulistelahmenggunak ankitabAqaidalNasafisebagaibahankajian.Disampingitupenulismembat askankajiandenganmengambilkirapermasalahankajianda risudutpenggunaanhurufdanpenggunaantandabaris(diakr itik)dalamteksyangdikaji. 3.0PermasalahanKajian 3.1Huruf

DalamkitabiniSyedNaquidmemberihuraianagakterperin citentangsistemejaanyangdigunakan dalamkitabtersebut.Antarayangmenarikperhatianbeliaui alahbunyi/ny/yangdilambangkandenganhuruf() .Jikadikajiperaturanmenggunakantitik/nya/dalamkitabA qaid,..Sebagaicontoh,huruf/nya/yangditandaidengantiti kdibawahterdapatpadaawaldantengahkatasepertidalamp erkataannyamuk( )danbanyak( (

).Sedangkan/nya/yangditandaidengantigatitikdiatasterda patpadaakhirkatasepertituanya ).DalamkitabAqaidterdapatjugaperkataandiejasepertika edahdiatas , sebagaicontoh nyatanya ( ,)menyesatkan( ) danlain-lain. Selaindaripadaitu,SyedNaquibjugamemerlihatkanhuruf/ kaf/( )mewakili[k]danhuruf/ga/( ) mewakilihuruf[ g]dalamtulisanrumi.NamundalamkitabAqaidtandatitikp adahuruf/ga/belumlagidigunakandalampenulisankitabte rsebut.Pembacaketikaitudapatmembezakanantarahuruf/ kaf/dan/ga/denganmelihatdarikontekspenggunaannyadal

amayat.Contohnyapadaperkataanberikut,bagai,keluarga ,segaladansebagainya. Olehitudaripermasalahandiatas,usahatelahdilakukanunt ukmemudahkanpembacamembezakanantarahuruf/kaf/da n/ga/sepertiyangterdapatdalampengejaankatagugur,iaitu denganmeletakkantandasatutitikdi bawahhuruf/kaf/(.) Keadaankurangjelasdalampenggunaansatusatugrafeminijugadalamperlambanganbunyi/pa/( ),/ng/( )dan/sy/(

).Bunyi/pa/dalamkataMelayuaslisepertidaripada,empat, padadansebagainyaadakalanyaditulisdenganhuruf/pa/( )yangditandaidengantitiktigadanpadamasayanglaindila mbangkandenganhuruf/fa/(

)dengansatutitik.Campuradukantaraduaperlambanganitu terdapatjugadalamkitabkitabterdahuludaripadakitabAqaidini. Dilihatdarisegiketerbacaan(readability )antara/pa/dan/fa/dalamtukargantiyangbebastidakbegitu menyekatkelancaranpembacajikadibandingkandenganpe

nggunaanantara/kaf/dan/ga/.Haliniterjadikeranabunyi/p a/dan/fa/jikatersalahsebut,iatidakakanmengubahmaknap erkataanitu,contonnyadalamkatafikir( )danpikir( ).Lainpulahalnyadenganhuruf/kaf/dan/ga/,maknaperkata anakanberubahjikatersalahsebut.Umpamanyaperkataan kalah (

)dangalah()yangdiejasedemikianrupadanhanyadibe zakandengantandatitikpadahuruf/ga/. Dalampunggunaanharian,bunyi/fa/hanyamerupakankela inanbebaskepadabunyi/pa/.Penyebutanuntukkatafahamd anfikiritusudahmenjadikebiasaanbagiorangramaimenye butpahamdanpikir.Tetapikatakalahdangalahyangdilamb angkanolehduafonemyangberbeza,ternyatatidakbolehdit ukargantibagimenandaisatumaknasepertikatafahamda npaham. Seterusnya,dalamejaanJawisekarangini,huruf/qaf /dan/kaf/ kedua-

duanyadipadankandenganhuruf[k]dalamtulisanrumi.Hur uf/qaf/dan/kaf/mempinyaifungsiyangberlainan.Pertama, /qaf/digunakandalamkatapinjamanyangdiambildaribaha saArabyang didalambahasasumbernyadiejadengan/qaf/sebagaiconto hnyadalamkatakiamat(, )kadar( , ) takdir ( )danlain-lainlagi.DalammengejakatakataMelayuasli,huruf/qaf/yangterletakpadahujungkatam elambangkanhentianglotis,sepertidalamkatatidak( ),kakak ( ), dan budak (

).Huruf/qaf/tidakdigunakandalamlingkunganlaindaripad ayangdisebutkandiatasdalammenuliskata-kataMelayu. Huruf/kaf/digunakanuntukmengejakatakataMelayuyangdalamlingkunganawaldantengahkata,m isalnyadalamkata,kita ( ),pukul( )dansebagainya.Padalingkunganakhirkata,seandain yaterdapatsukukataterbuka/ka/yangseharusnyadiejaseba gaikafalif,tetapihokumtelahmenentukanbahawahuruf/kaf/tidak menerima/alif/diakhirkata,jadikata-

kataseperti;buka,lukadansebagainyahendaklahdiejasepe rtiini( ) dan( .) DalamkitabAqaidkaedahyangmenentukanhuruf/kaf/ata u/qaf/dalamejaanmemangsudahada.Umpamanyahuruf/k af/diakhirkatabolehberbunyisegagai[ka],contohnyadala mkatadurhaka( )atauberbunyi/ki/sepertisepertimenghendaki( .) Jikadilihatdarisegiperbendaharaan kata,hampirsemuahurufJawidalamtulisanJawisekarangi nisudahpundigunakandalampenulisanabadke-16.Hurufhurufbaruyangdiimbuhkedalamejaansekarangialahhuruf ca,ga,nga,pa,vadannya.Daripadaenam hurufdiatas,tigadaripadanyasudahdigunakandalamkitab Aqaid,iaituhurufca,ngadannya.Inimenunjukkanbahawa penambahanabjadJawitidakdilakukansecataserentak. Satuhalyangmenarikdalampenggunaanlambang hurufdalambahasaMelayuAqaidialahterdapatnyapengg unaan/ya/bertitik(

).Huruf/ya/bertitikinidigunakansebagaihurufakhiryangb

erbunyisebagai[a]danbukan[i]sepertidalamkatakata;taala( ),mana( )danfatwa(

).JelaslahbahawadalambahasaMelayusekarang,huruf/ya/ bertitikinimewakilisalahsatubunyi,iaitusamaadabunyi/y a/itusendiri,bunyi[i]ataubunyidiftong[ai].Lambang/ya/ti dakbertitikpulatidakmewakilisebarangpewujudanfonolo gi,namuniadikekalkansebagaimengekalkanejaanasalbah asaArabnya. Selainhuruf/ya/mati,dalamkitabAqaidiniterdapathuruf/ wau/yangtidakmewakilimana-manabunyisepertibunyi[ u ]ataudiftong[ au ].Hurufiniterdapatdalamperkataan hayatyangdiejasepertiberikut(

).Inijelasmenunjukkanbahawaperkataaninidiejasemulas epertiejaanasalnyadalambahasaArab. 3.2Diakritik Diakritikialahtandabarisyangdigunakanpadahurufhuruftertentusamaadadiatas,dibawahataudihadapan.Tan dainidigunakanbagimemudahkanbacaanbahasaArabyan gselalunyaterdapatdidalamal-Qurandankitab-

kitabagama.Setiaptandaitudiberinama,sepertifathah( ,)kasrth( ,)dhammah( ,)sukun( ,) tanwin( ,) syaddah( )dansebagainya. DalambahasaMelayudiakritikinitidakdigunakan.Bagaim anapundalamkitabAqaid,penulisnyamasihmenggunaka ntanda-tandatersebutpadaperkataanperkataantertentudengantujuanuntukmemastikanbahawa perkataanitudisebutdenganbetul.Contohnya; a.Sattaru b.karajannya c.bertannung d.kaca e.dajjal f.amar Perkataandiatasdipinjamdaripadabahasayangberlainan.P erkataan(a)dan(b)dipinjamdaribahasaSanskrit.Sementar aperkataan(c)dan(d)pulaberasaldaripadaperkataanMelay udanyangselebihnyadiambildaripadabahasaArab.Tanda-

tandadiakritiksepertidiatasselalunyapuladigunakandala mbahasaArab,tetapidalamkitabinidiakritikturutdigunaka nuntukkatakatabukanbahasaArab.Inimenunjukkanbahawapenuliste ksAqaidiniamattelitidanpadamasayangsamabeliaukhuat irpembacatidakmenyebutperkataanitusepertisepatutnya. Halinitelahmenimbulkantandatanyakepadaparapengkaji, mengapakatakatalaintidakdiberitandayangsedemikian?Jikadiperhatik anpadaperkataansattarudanbertannungdidapatiwujudny apemanjangankonsonanpadahuruftdanhurufn.Dalam ilmufonetik,gejalapemanjangankonsonaninidikenaliseba gaigeminasi.Sedangkandalamilmutajwidpulapemanjang antinidisebutsebagaitasydiddanpemanjangannpuladis ebuttanwin. Geminasi,samaadadalambentuktasydidatautanwin,buka nlahgejalafonetikMelayu.Inibermaknabahawadalamteks MelayuAqaidiniditulis,katapinjamsattarumasihdiucapk andalambahasaasalnyaiaitubahasaSanskrit.Olehitupenul

isnyaperlumenyembunyikansebutanyangsebenarnya.De nganmengambillatarbelakangpenulisitutadi,makajalany angpalingmudahbaginyatentulahdenganmenggunakanta ndatasydid. Soalpenyebutankatakatasepertiyangdikehendakiolehpenulisitujugamerupaka npertimbanganutamadalammenggunakantandatandadikritikpadakatabertannung.BagiorangMelayuSem enanjung,katayangberkenaandisebutsebagaibertenungde ngankatadasartenung.Manakalabentukbertannunginime mpunyaikatadasartannungyangmemakaivokal/a/danbuk annyavokal/e/pepet.Gejalapenukaranvokal/e/pepetkepa davokal/a/adalahgejalafonetikumumbahasaMelayuyang dituturkandiSumetra,khususnyadidaerahSiak,Kamparda nMinagkabau.Dalamhalinidapatdilihatbahawapenuliste ksAqaidinidipengaruhiolehdialekSumateradalammeng gunakankatabertannung.Olehyangdemikian,penulismem astikanbahawatandafathahharusadadiatashuruf/ta/( . )

Timbulpulasatusoalanlain,iaitumengapadigunakannatau tanwin,sedangkangejalayangdemikianitubukangejalafon etikMelayu?Mungkininitimbulgangguandaripadabahasa Arabyangdipelajarinya.Bagikataazalipuladapatdisimpul kanbahawapertimbanganyangmenjadiasaspenggunaanta ndadiakritikituadalahsebutanyangbetul.Barangkaliinilah jugapertimbangandisebalikpenggunaantandafathahpada perkataankaca. Soalnyasekarang,adakahiniperlu?Sukarbagipengkajiunt ukmencarisebabyangsebenarnya.Contohlain,sepertiperk ataandipaccatdankarajannyajugamenunjukkansebutante rsebutyangdikehendakiolehpenulisnya. BagikataArabyangdigunakan,penulismahusupayasebuta nnyaitutidakdiselewengkan.Jikainiterjadi,maknaperkata anituakanberubah.Misalnyapadaperkataanamar( .)Jikatidakdiberitandadiakritikiabolehdiucapkansebag aiamiryangbeertiperintahdandalambahasalisaniahanyadi sebutsebagaiamrsahaja.

Selanjutnyakatadajalyangdiambildaripadakatadajjal( )dalambahasaMelayukinimerujukkepadamakhlukyangdi laknatTuhan.Jikatasydiddiatasjimitudigugurkan( ),maknadaribahasaArabnyaberubahmenjadibaja.Demiki anjugadenganperkataanmazul( ,)jikatidakdiberitandadiakritikiabolehdiucapkanseb agaimazil.Maksudmazulsepertiyangdiberikanpenulisia lahdipecahsedangkanmazilpulabeertitempatyangterpen cil. SatulagitandadiakritikyangterdapatdalamkitabAqaidial ahtandamaddah ( .)

DalambahasaArab,terutamasekalidalamalQuran,tandasepertiinidiletakkandiatashurufalifuntukme nunjukkanbunyi/a/yangpanjangsehinggatigaatauempatd etik,sepertidalamkataamin( ),danakhirat( .)Tandainiperlukeranakepankanganvokalinibertujua nuntukmembezakanmaknaperkataandalambahasaArab. Tanpatandatersebutmaknasesuatuperkataanituakanberub ah.

DalambahasaMelayucirikepanjanganvokalsebagaipemb ezamaknainitidakwujud.Jikaberlakupemanjanganvokala tausukukatahanyaberlakudalamayatdanmaknayangdiba waituadalahertikeseluruhanujaranyangdipengaruhiolehs uasana.PenggunaanmaddahdalamkitabAqaidhanyapad ahurufalifdipermulaankata,seperti;apa( ,)air( ),asa( ),ada( ),asap( ,)danakhirat(

.)Daripadacontohdiatas,hanyaperkataanakhiratsahaj ayangdipinjamdaripadabahasaArab,sementarakatakatalainadalahkataaslibahasaMelayu.Perkataanakhiraty angterdapatdalamteksinisecaraterusmenerusditulisdenga ntandamaddahini.Bagikatakatalainpuladitulisdalamkeadaanbercampurcampur.Misalnyaperkataanapa,asadanadalebihkerapdit ulistanpamaddah. MengapapenuliskitabAqaidinimenggunakantandamad dahtersebut?Bagiperkataanakhirat,jelasmenunjukkanba hawapenulisnyamemindahkankeseluruhankatapinjamitu .BagaimanapuladenganperkataanMelayuasliyangdiberit andamaddahini?Kemungkinanbesarketikapenulisinimen

terjemahayat-ayattersebut,seolaholahdiasedangberkhutbah.Ketikaitu,diamemberipenegas anpadakata-katakataberkenaan.PenegasandalambahasaMelayudiwujudk anserentakdengankepanjanganvokal,tekanankerasdanna dayangtinggi.Olehitupenulismerasakankatakatatersebutharusdiberitandakepanjanganitu. Cirikepanjangan,tekanandannadaadalahantaraciriciridalamlinguistikyangdikenalisebagaiciriprosidi.Dala mbahasaMelayuyangdituturkan,ciriprosidiinilazimnyaja tuhpadasukukatakeduaterakhir.Selalunyaketigatigacirihadirserentak,iaitujikaadakepanjanganvokal,pasti adatekanankerasdannadatinggi. DalamkitabAqaidinihanyaterdapatkepanjanganvokal,n amunbegitutekanankerasdannadatinggiitutidakwujud.Ti gaciriprosididalamkitabAqaidituberlakupadasukukatap ertama.Inimerupakanciripenyimpangandaripadaperatura nbiasadalamfonologibahasaMelayu.Cirisepertiinihanyat erdapatpadapenuturbukanasliMelayu,sepertiorangArab,I

nggerisdanBelandayangterbawabawadengancirifonologibahasamerekasendiri. Kesimpulannya,penuliskitabAqaidinibukanlahpenutura sliMelayu.MenurutpenemuanSyedNaquibbahawapenuli skitabiniadalahseorangberbangsaArab,BeliaubernamaM uhammadal-Hamid. 4.0Kesimpulan HuraiandiatasinimemberipetunjuktentangbahasaMelayu danejaanjawiyangdigunakanpadaabadke16.TernyataejaanJawipadaabadtersebutbelumdikodifika sisepenuhnyadaniadiwujudkanataskemampuanpengaran gberdasarkanlatarbelakangpendidikannya.Selanjutnya, melaluikitabinijugamenunjukkantentangevolusitulisanJa wipada peringkatpermulaan.Inidapatdiperhatikanmelaluihurufhuruftambahanyangtelahdigunakanpadaabadtersebut,se pertihurufca,pa,ngadannyabagimenggambaarkanbunyi kataMelayuyangtidakwujuddalambahasaArab.

KitabAqaidtelahmenggunakansatugrafembagimelamba ngkanfonem[k]dan[g]daniniberterusansehinggaabadke19.Halyangsamaberlakupadagrafem/ya/bagimelambang kanfonem[i]dan[a]diakhirkata.Penggunaantandaduadika takanbermulapadaabadke16daniadisebarluaskanselepasabadtersebutsehinggakaed ahinidiambilaliholehtulisanRumi.AsmahHajiOmarme namaipenggunaantandaduainisebagaikaedahtrengkasda niadianggapsebagaipencermianingenuityorangMelayu. Dibawahinidipaparkan beberapapetikanyangdiambildaripadakitabAqaidalNasafi(SyedMuhammadNaquibal-Attas1988:4549)sebagailampiran. Bibliografi 1.Hj. Mohd Hussein Bin Hj. Baharuddin, Ph.D (2004) Modul Pembelajaran BBM3402, Sistem Tulisan Jawi. Selangor Darul Ehsan: Bahagian Penerbitan Bahan Kendiri, PPL, UPM.

2.Hashim Haji Musa (1999)Sejarah Perkembangan Tulisan Jawi. Hulu Kelang: Dewan Bahasa Dan Pustaka. 3.Amat Johari Moain(1996). Perancangan Bahasa: Sejarah Aksara Jawi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 4.Bahan-bahan rujukan dari internet; http://www.idesa.net.my/modules/news/makepdf.p hp?storyid=79#search=%22tuli san%20khat%20jawi%22 http://www.blackbrown.com.my/rss7.htm http://senikhat.ejawi.net/forum/viewtopic.php?p=1 46&sid=ec95057adfe44a9dfb0 b2746b94294fc

http://www.idesa.net.

1.0 1.1

PENDAHULUAN

Pengenalan Pada masa

kini, kemajuan teknologi maklumat dan multimedia amat dititikberatkan di negara

kita hingga kerajaan sendiri menggalakkan setiap keluarga di sebuah rumah

memiliki komputer sendiri dengan slogannya satu rumah satu komputer.

Melihat kepada perkembangan dunia hari ini yang amat pesat dengan informasi dan

maklumat yang boleh didapati hanya dengan menekan butang di kekunci komputer,

kita dapat melayari ke serata dunia untuk memperolehi maklumat. Justeru itu, penguasaan

bahasa lebih mudah dilakukan melalui penguasaan teknologi maklumat atau secara

khususnya internet.

Semenjak teknologi Internet ( WWW ) dicipta dan diperluaskan perkhidmatannya untuk kegunaan pendidikan dan ekonomi dalam tahun 1993, ternyata

teknologi ini memberi banyak manfaat kepada manusia sejagat. Internet merupakan

suatu teknologi yang paling pantas berkembang berbanding dengan teknologi lain

yang telah dihasilkan oleh manusia sebelum ini. Dalam era dunia yang bergerak

pantas dan semakin global, peranan laman web yang terdapat di internet semakin

relevan dan menjadi keutamaan kepada pelayar pelayar internet bagi mencari

maklumat yang berguna pada mereka.

Terdapat yang berkaitan

pelbagai dengan

jenis pelbagai

laman jenis

web bahasa

yang telah dimuat turun didalam internet. Usaha sebegini amatlah

diperlukan oleh pelayar pelayar laman web yang ingin mempelajari sesuatu

jenis bahasa secara mendalam ataupun sebaliknya. 1.2 Objektif Kajian Dalam kertas kerja ini penulis mengkaji peranan laman web dalam penguasaan berbahasa,

terutama sekali dalam penguasaan bahasa Melayu.

1.3 Kajian Kaedah

Kaedah

yang diguna pakai di dalam menyiapkan tugasan ini ialah dengan menggunakan kaedah

kepustakaan. Beberapa buah buku, modul PPL ( BBM3410 ), majalah, jurnal,dan artikel

telah digunakan sebagai panduan dan rujukan semasa menyusun atur tugasan yang

diberikan ini. Disamping itu penulis juga telah memilih beberapa laman web

sebagai bahan kajian. Segala bahan diperolehi daripada pelbagai sumber ini

dianalisis dan disusun atur mengikut kesesuaian untuk

dikelas

serta

dikategori

di bawah sub topik tugasan.

1.4 Kajian Untuk

Batasan

memenuhi syarat bagi tugasan ini penulis membataskan kajian ini dengan mengkaji

empat elemen utama dalam kemahiran bahasa iaitu kemahiran menulis, membaca,

mendengar dan bertutur dan memberi beberapa contoh yang dikira relevan bagi

tujuan kajian ini.

1.5 Definisi Konsep Menurut Kamus tugas Dewan yang peranan ( bermaksud 1986 : 867), bahagian laman

dipegang

membawa maksud halamam ( 1986 : 645 ), dalam membawa maksud jarak ( jauhnya ) ke bawah atau ke dasar dari permukaan, penguasaan membawa maksud perihal menguasai atau menguasakan ( 1986 : 612 ) manakala bahasa pula membawa

maksud sistem lambang lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat

perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia ( 1986 : 70 ).

2.0

PERANAN

LAMAN

WEB

DALAM

PENGUASAAN BERBAHASA Mudah, cepat, pantas, pintar, cekap, canggih,

sofistikated dan pelbagai lagi jolokan manusia masa kini tentang betapa agung dan gahnya komputer

dan internet pada masa kini. Sebagaimana yang kita ketahui dalam teknologi perkembangan maklumat membolehkan pesat kita

berhubung antara satu sama yang lain tanpa batasan ruang dan masa. Ianya

menjadikan dunia ini tidak mempunyai sempadan. Kemajuan teknologi komputer ini

telah mewujudkan pelbagai jenis perisian yang dimuat turun dalam beberapa jenis

laman web di internet. Dalam konteks penguasaan kemahiran berbahasa, internet

banyak memberi manfaat kepada pengguna dan pelajar. Pelbagai kemahiran berbahasa

dapat dipelajari melalui laman laman web di internet ini. Di antaranya ialah

kemahiran menulis, membaca, mendengar dan bertutur.

2.1 KEMAHIRAN MENULIS Kepner ( 1982 ) menyatakan bahawa pemprosesan perkataan merupakan cara yang menyeronokkan dalam kerja kerja penulisan.

Kemudahan pengeditan yang ada pada pemprosesan perkataan membuat pelajar tidak

berasa takut dengan kesilapan yang dilakukan seperti kata Clements ( 1985 ) ; .This allows children to play with written words just

_______ Arbaie Bin Sujud,BBM3410,Universiti Putra Malaysia,Pusat Pendidikan Luar

as freely as they play with oral language Kemahiran menulis ini terbahagi kepada dua kategori iaitu kemahiran menulis secara mekanis dan kemahiran menulis untuk

pelahiran ( mental ). Kemahiran menulis secara mekanis ini dapat melatih

pergerakan tangan sambil membuat garisan bentuk bentuk tertentu . Justeru itu

pengguna dapat melatih tunjukcara membuat huruf berbantukan komputer. Bagi kemahiran menulis cara penglahiran pula pengguna dapat membuat latihan

penyataan fikiran dan pendapat. Latihan ini dapat kita lihat dalam ruang blog

dan forum dalam sesuatu laman web tersebut. Pengguna juga dapat menyatakan

pendapat mereka yang tulen dan asli.

Salah

satu

daripada

kemahiran menulis yang kita peroleh dalam laman web ialah penghantaran surat menggunakan mel

eletronik

ataupun

E-Mel.Biasanya

bahasa yang digunakan sepertimana yang terdapat dalam memo. Mesej boleh ditulis

dan disalin dengan mudah untuk dihantar dan digunakan oleh orang lain. Antara aktiviti yang boleh dilakukan oleh pengguna dengan menggunakan E-mel ialah :

Berkomunikasi secara dalaman dan luaran sesama guru, ibu-bapa, pelajar, dan pihak

jabatan serta kementerian.

Mendapatkan khidmat nasihat pakar dan bantuan teknikal.

Berkongsi dan bertukar pendapat berhubung dengan proses

pengajaran

dan

pembelajaran

; teknik pengajaran terbaik, idea kreatif dan inovatif, latihan dan

penilaian, bahan bantu mengajar dan sebagainya.

Menghubungi agensi pusat dan swasta serta institusi pendidikan lain mengenai sesuatu

program dan polisi yang digunakan khususnya dalam menyelesaikan sesuatu

masalah yang timbul.

Berkongsi menjalankan sesuatu projek dengan pelajar di sekolah-sekolah lain.

Berbincang dengan rakan dari kalangan berbagai budaya dan

latar

belakang

negara

mengenai berbagai isu semasa.

Mengalakkan perkembangan bahasa terutama bahasa Inggeris melalui komunikasi dengan

rakan pena di luar negara.

Memperolehi bahan dan teknik di dalam menyelesaikan sesuatu masalah on-line. Selain daripada E-mail, kemahiran pelajaran secara

menulis ini boleh juga kita aplikasi melalui skrin internet explorer, morzila

firefox, google dan bermacam lagi injin pencari di internet yang ada. Dalam

penggunaan skrin ini kita boleh menulis sesuatu teks dengan kemas, tulisan terperinci, dengan yang pelbagai Bar saiz mudah, tanpa alatan

melakukan

kesilapan.

yang terdapat di hamparan skrin dapat memudahkan seseorang itu menguasai

kemahiran menulis dalam pengajaran bahasa dengan cepat dan mudah mengikut font yang dikehendaki seperti contoh di bawah ini :

Rajah 1: Paparan tapak untuk menulis E-mail

Menerusi

beberapa

laman

web

ini

penguasaan bahasa terutamanya berkaitan dengan kemahiran menulis dapat berlaku

secara teratur. Selain daripada itu kita juga boleh menguasai kemahiran menulis

ini dengan menggunakan alamat web yang dipanggil URL ( Uniform Resource Location ). Contohnya , URL : http://karyanet.com, http://dbp.gov.my bagi merujuk laman web

tentang karya kreatif dan sebagai bahan rujuk berbahasa yang paling cepat

capaiannya. Justeru itu ianya dapat memperbaiki kemahiran menulis disamping

dapat membalas maklumat dengan arahan yang dikeluarkan. Dengan menggunakan

beberapa laman web ini kita dapat mempelajari pelbagai kemahiran bahasa

disamping dapat memperkembangkan bakat dan minda.

2.2 KEMAHIRAN MEMBACA Penggunaan web browser membolehkan pengguna meneroka dan membaca sambil melihat fail fail dalam World Wide Web. Biasanya paparan

pada setiap laman web sememangnya menjurus pada bacaan dan pemahaman. Menurut

Smith ( 1998:12 ), membaca merupakan satu bentuk komunikasi. Membaca merupakan

percantuman beberapa proses yang kompleks iaitu proses mengamati, mengingat,

mendengar, membezakan bunyi bunyi dengan tepat, menyebut lambang lambang

huruf, mengabungkan bunyi membentuk perkataan dan memindahkan yang dibaca lambang kepada sistem kognatif lambang untuk

diterjemahkan dan difahami.

Sebagai

pengguna

laman

web

sudah pasti tidak akan membaca artikel dalam laman itu dengan teliti. Sebagai

penyelesaian pelayar hendaklah mengetahui beberapa cara dan teknik membaca

laman web tersebut. Kaedah begini akan memudahkan seseorang pengguna tersebut

menguasai bahasa. Di antara teknik membaca yang

sesuai

sekali

untuk

membaca

beberapa laman web ini adalah seperti berikut :

2.2.1 Membaca sekilas ( Skimming ) Oleh sebab petikan dan maklumat yang terdapat dalam laman web terlalu banyak hendak dicapai maka teknik membaca secara sepintas

lalu ini amat sesuai kita gunakan untuk menguasai bahasa di dalam dalam sesuatu tapak mata sesuatu web. Teknik maklumat sebegini bergerak

membolehkan

kita

cepat untuk memerhatikan bahan bertulis, menemukan serta mendapatkan informasi

tertentu. Cara ini pengguna dapat memperolehi kesan secara umum daripada bahan

yang dibaca. Dalam proses ini seseorang pengguna itu dapat meninjau halaman

judul, kata penghantar, daftar isi, indeks atau abstrak yang disediakan di

laman tertentu, di samping dapat memberi gambaran secara buku atau umum pun tentang artikel. Teknik sesuatu bacaan

begini bertujuan untuk menemukan hal hal tertentu daripada bahan yang dibaca.

Justeru itu kita dapat menentukan dengan jelas tentang fakta yang dicari dalam

sesuatu laman web itu.

Selain daripada itu kita juga dapat menggunakan kata kunci atau penanda

wacana , indeks dan daftar kata sesuai, di samping keupayaan perkataan itu atau ayat cepat. kita bagi Melalui sesuatu teknik melirik halaman bacaan

dengan

ini pengguna juga menemukan bahan rujuk dengan cara yang mudah kerana pengguna

dapat menepatkan bahan bahan rujukan secara storan. Kemahiran membaca sekilas

amat penting untuk mengesan sumber bahan yang tepat dan pantas. Secara tidak

langsung kita akan dapat menguasai sesuatu bahasa itu dengan sebegini. teknik bacaan

Rajah 2 : Sebuah artikel di laman Web boleh dibacaan secara sekilas

2.2.2 Membaca sepintas ( Scanning ) Teknik bacaan ini membolehkan pengguna memerhati teks secara pantas untuk mencari sesuatu informasi di samping untuk mendapat

kesahihan sesuatu data sama ada sesuai atau pun

sebaliknya.

Bacaan

sepintas

ini

membantu seseorang pengguna itu berfikir lebih kreatif dan keputusan. cepat memberi

2.2.3 Membaca Intensif Memang tidak dapat kita nafikan bahawa banyak bahan bacaan yang terdapat dalam laman web di internet. Untuk mendapat maklumat yang

lebih berkesan, seseorang pengguna mestilah membaca artikel tersebut secara

teliti kerana teknik bacaan intensif ini melibatkan telaah bahasa dan isi bagi

sesuatu artikel yang kita kehendaki terutamanya dalam penguasaan berbahasa.

Dalam bacaan intensif ini aspek yang dipentingkan adalah tentang ketelitian,

pemahaman, kekritisan berfikir serta ketrampilan memahami diketengahkan. idea yang

Rajah 3 : Gambaran artikel di laman web boleh dibaca secara intensif

2.2.4 Membaca Ekstensif Membaca secara ekstensif ini melibatkan tiga perkara iaitu membaca tinjauan ( survey reading ), membaca sekilas ( skimming ) dan membaca

dangkal( supertical reading ). Teknik bacaan sebegini memerlukan pengguna

membaca sebanyak mungkin teks dalam masa tertentu. Teknik bacaan ini sesuai

bagi pengguna yang mempunyai pengertian dan pemahaman pada tahap yang rendah. .

Rajah 4 : Sesuai dijadikan untuk dijadikan bahan bacaanekstensif 2.2.5 Membaca Kritis. Teknik bacaan secara kritis ini melibatkan penggalian lebih mendalam. Kegiatan bacaan seperti ini dilakukan secara bijaksana, penuh

teliti, mendalam, evaluatif dan analitis. Justeru itu pengguna dapat mengetahui

justifikasi seseorang penulis apabila mengutarakan sesuatu kenyataan. Teknik

bacaan sebegini membolehkan pengguna mengkaji sesuatu perkara dan seterusnya

menemukan alasan alasan tertentu bagi sesuatu maklumat.

2.3 KEMAHIRAN MENDENGAR Kemahiran mendengar merupakan kemahiran

lisan yang paling asas dan berlaku pada peringkat penerimaan. Kemahiran

mendengar dikategorikan pada tiga peringkat iaitu peringkat awal, pertengahan

dan maju. Pada peringkat awalnya pengguna akan mengecam, mengajuk dan memilih

bunyi. Pada peringkat ini juga pengguna akan mengecam bunyi, melakukan arahan

yang disuruh, kemudian bertindak terhadap soalan soalan yang mudah dan

seterusnya pengguna akan mengingat dan memadankan perkataan dan ayat mudah

secara tepat. Bagi peringkat pertengahannya pula kita akan dapat mengecam,

mengingat fakta dan butiran secara tepat dan teperinci. Pada peringkat ini juga

kita akan mengenal informasi informasi yang saintifik di samping dapat

mengenal perhubungan orang yang berinteraksi dan mengenal sikap dan perasaan

orang yang bercakap.

Di pula pengguna

peringkat akan orang mengenal yang peranan bercakap

maju dan dan

perhubungan

boleh mentafsirkan maksud orang yang bercakap. Seandainya terdapat beberapa

masalah di peringkat ini pengguna dapat mencari jalan untuk mengatasi masalah

yang tersebut. Kemahiran mendengar ini boleh kita lihat daripada video dan sesi pengajaran persidangan menggunakan

lintas langsung dan rakaman seperti mana yang dipratikkan oleh

Universiti Putra Malaysia bagi program pengajian pendidikan jarak jauhnya yang

dikenali sebagai ( LIP dan PERL ) di samping itu kita juga boleh melayari laman web ini di alamat : http://www.vod.upm.edu.my. Di laman ini kita akan mendapat pelbagai jenis

informasi

daripada

rakaman

langsung yang dibuat oleh pihak yang bertanggujawab.

Rajah 5 : Rakaman Dari Vod UPM sesuai bagi kemahiran mendengar

2.4 KEMAHIRAN LISAN

Memang tidak dapat kita nafikan bahawa kemahiran lisan merupakan kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh manusia. Apabila manusia itu kemahiran lisan telah menguasai mudah

maka

bagi seseorang itu melakukan pengkongsian maklumat di samping dapat melahirkan

idea idea yang boleh diguna pakai. Justeru itu kemahiran lisan juga memberi

persediaan kepada penguasaan kemahiran berbahasa. Boleh dikatakan sekiranya

seseorang itu dapat membina ayat secara lisan dengan betul ianya juga akan

dapat membantu mereka menguasai kemahiran menulis ayat dengan baik dan

menggunakan struktur bahasa yang tepat. Kemahiran lisan ini juga dapat melatih kita mendengar dan memahami pertuturan seseorang itu dengan lebih baik. Di samping itu ianya juga

membolehkan kita berhubung dengan orang lain secara tepat untuk menyatakan

kehendak, perasaan, pengalaman serta mengutarakan pendapat berkesan. dan pandangan yang

Selain daripada seseorang itu kemahiran bertutur ini juga membolehkan ayat

dengan

ayat yang tersusun di samping dapat menggunakan

perkataan

perkataan

yang

sesuai dengan perbendaharaan kata yang meluas. Apabila kemahiran lisan ini

dapat dikuasai dengan cara yang mendalam maka ianya dapat itu untuk mendorong menguasai kemahiran seseorang bahasa

yang lain selain daripada bahasa pertama iaitu bahasa ibunda dan

seterusnya dapat menguasai kemahiran bahasa secara menyeluruh.

Penguasaan kemahiran lisan ini banyak memberi kebaikan kepada seseorang. Di antaranya

ialah seseorang itu boleh bercakap dengan tenang dalam

gaya

yang

betul,

boleh

berbincang dan berkomunikasi dengan baik dan kita juga boleh bertutur dalam

nada, intonasi, tekanan yang baik. Selain daripada itu kita juga dapat

mengemukakan pendapat secara bernas dan membuat sesuatu pengumuman tentang

sesuatu perkara dengan jelas dan tepat dengan adanya keyakinan kepada diri. Penguasaan kemahiran lisan yang baik mampu membuat seseorang insan dihormati kemahiran itu ramai. lisan dikenali Seseorang yang yang dan mempunyai akan dan kepercayaan

baik

bertutur dengan penuh adab sopan, tutur kata tersusun dengan rapi dan mudah

difahami. Justeru itu ianya dapat memberi rangsangan dan sesuai dengan topik

yang dibincangkan. Kemahiran lisan ini juga dapat memberi galakan pada

percambahan idea idea baru.

Salah satu laman yang memudahkan kita untuk bercakap secara langsung di ruang siber

ialah dengan menggunakan program aplikasi yang dinamakan IRC ( Internet Relay Chat ). Melalui laman ini kita boleh bersembang dengan sesiapa sahaja selagi pengguna itu ada di atas

talian.

Begitu

mudah,

senang

dan

murah

perbelanjaannya.

2.0 PENUTUP Memang tidak dapat dinafikan lagi bahawa laman web mempunyai peranan yang penting dalam penguasaan berbahasa bersesuaian dengan

beberapa kemahiran bahasa yang ada pada setiap individu beberapa mendengar kemahiran dan itu. seperti Penguasaan membaca, menulis,

bertutur

memudahkan

seseorang pengguna itu untuk menguasai kemahiran berbahasa. Selain daripada itu

pengguna juga boleh meningkatkan kemahiran berfikir, kemahiran bahasa dan kemahiran berkomunikasi. Seterusnya kemunculan internet telah meluaskan penggunaan ICT dengan jaringan informasi bersepadu sehingga diaplikasikan melibatkan sebagai teks, media bunyi, membolehkan komunikasi grafik yang dan

video. Fenomena ini secara langsung mempengaruhi dan mencabar kewibawaan dan

kedudukan bahasa . Pada pragmatiknya, situasi ini merupakan satu percubaan yang menarik dalam

evolusi bahasa. Namun demikian manipulasi bahasa seumpama ini jika tidak

dibendung mampu memudaratkan pengguna dan nilai

bahasa

itu

sendiri.

Amalan

seperti

ini

akan

menghasilkan ayat-ayat yang tidak gramatik kerana menyeleweng daripada hukum-hukum

tatabahasa. Timbul juga perkembangan pemelatan katakata, kata-kata bersifat

irama, istilah spesifik dan penggunaan simbol-simbol dengan memeriahkan peringkasan suasana tujuan perbualan, teks kemesraan untuk dan dalam

berkomunikasi di peringkat maya.

Tidak hairanlah kerajaan menggalakkan kita menguasai bidang ICT ini. Mungkin

pada suatu hari kelak pasti kita akan dapat menguasai

beberapa

bahasa

yang

terdapat di dalam dunia ini .Laman web memang berperanan memudahkan maklumat dalam memberikan maklumat dan

pengguna selain

mendapatkan buku dan

pelbagai bahan

merujuk

bacaan. Ini bermakna bahan dan maklumat yang diperolehi boleh membantu dalam

menguasai atau memahirkan penguasaan berbahasa.