tutorial animasi layer masking

Download Tutorial animasi layer masking

Post on 13-Jan-2015

597 views

Category:

Technology

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tutorial animasi layer masking

TRANSCRIPT

  • 1. TUTORIALANIMASIFLASH TEKNIKLAYERMASKING DISUSUNOLEH DEKAMUKHAMADWILDAN SKS12.2 410391290015 SEKOLAHTINGGIELEKTRONIKADANKOMPUTER (STEKOM) TAHUNAKADEMIK2013

2. G.LAYERMASKINGMENGGAMBARDANMENGHAPUS MaskingmerupakansebuahteknikdasardalampembuatananimasidenganMacromediaFlash.Dengan teknikinikitabisamembuatcaramenampilkanobjectflashsesuaidengankeinginankita.Contoh penggunaanlayermaskingmenggambardanmenghapusobjek,sepertidibawahini: 1. Bukaaplikasimacromediaflash8danklikFlashDocumentpadamenuCreateNew. 2. SetelahitumasukkangambardengancaraklikmenufilepilihimportlalupilihImportto stage. 3. Kemudiansesuaikangambarnyadenganstageanimasinyalalubuatlayerbarudengannama MASK. 4. Selanjutnyabuatframebarupadalayer1ataulayerobjekgambartersebutpadatimeline nomor20. 3. 5. Setelahituubahlayeryangbernamamaskmenjadimaskinglayerdanhilangkantandagembok padakedualayertersebut,kemudianbuatobjekbrushdenganwarnabebasdanletakkandi ujungkiriatassepertigambardibawahini: 6. Kemudianbuatkeyframebarupadalayermaskingpadatimelinenomor2dengancara menekantombolF6untukshortcutkeyboardmembuatkeyframebaru,setelahitubuatlagi brushnyaletakkandibawahbrushpertamasepertigambardibawahini: 7. Selanjutnyabuatkeyframeberurutandengancarayangsamasepertitadidanbuatbrushwarna yangsamasepertitadi,buatseperticontohgambardibawahini: 4. 8. Kemudianbuatobjekpensiluntukmembuatefekmenggambarobjeknyadenganterlebih dahulumembuatsimbolbarudengannamapensildantipemovieclip. 9. Setelahitugantinamalayer1menjaditengah,lalubuatobjekpersegipanjangdenganwarnafill birusepertigambardibawahini: 10. Kemudiankuncilayertengahtersebutsetelahitubuatlayerbarudengannamakanan,lalubuat objekpersegipanjanglagidenganwarnafillgradasitipelinearpadamenuColoryangterdapat disampingkananatasstage. 5. 11. Setelahitugantiwarnagradasihitammenjadibirudenganmengklikikon padamenucolordibawahmenualpha. 12. Danhasilnyaakanterlihatsepertigambardibawahini:yangterdapat 13. Selanjutnyabuatlayerbarudengannamakiri,lalubuatobjekyangsamasepertiobjeksebelah kanandenganwarnagradasiyangsebaliknya,danhasilnyaakanterlihatsepertigambardi bawahini: 14. SetelahituklikmenuFreeTransformToollaluubahbentukobjekpersegipanjangsebelahkanan dankiridanobjekpersegipanjangbagiantengahsepertigambardibawahini: 6. 15. Kemudianbuatlayerbarudengannamaatasdanletakkandipalingataslayer,lalubuat2 lingkaransepertigambardibawahini: 16. Setelahitubuatlayerbarulagidengannamabawahdanletakkanpalingbawahlayer,lalubuat objeksegitigadenganmenggunakanmenupolystaryangterdapatsatutooldenganRectangle Tool,kemudianklikoptionpadamenuproperties,kemudianpadaNumberOfSidesyangtadinya 5ubahmenjadi3laluklikok. 17. Kemudianbuatobjeksegitiga,letakkandibawahobjeklainsepertigambardibawahini: 7. 18. Selanjutnyabuatlagiobjeksegitigapadalayerbaruyangbernamaujungdenganposisidiatas layerbawah,seperticontohgambardibawahini: 19. Setelahitukembalikestageanimasiutama,kemudianbuatlayerbarudengannamaalattulis, letakkandiataslayermaskdanmasukkanobjeksymbolpensilnyakedalamstageutamadan letakkanobjeknyasepertigambardibawahini: 20. Kemudianbuatkeyframebarupadalayeralattulispadatimelinenomor2danletakkanobjek pensilnyasepertigambardibawahini: 21. Selanjutnyabuatlagikeyframebarusampaidengankeyframenomor20padalayeralattulisdan sesuaikanposisiobjekpensilsepertilangkahtadidanhasilnyaakanterlihatsepertigambardi bawahini: 8. 22. Setelahitubuatframebarupadalayer1padatimelinenomor40. 23. Kemudianbuatkeyframebarupadalayermaskpadatimelinenomor21,setelahituhapus brushnyadaribawahdenganmenggunakanmenuEraseToolsepertigambardibawahini: 24. Selanjutnyalakukanhalyangsamasepertitadipadakeyframeselanjutnyasampaipada keyframenomor40sehinggaobjeknyaakankembalisepertisemuladanhasilnyaakanterlihat sepertigambardibawahini: 9. 25. Setelahitubuatsymbolbarudengannamapenghapusdantipemovieclip,lalubuatgambar penghapusdenganmenggunakanmenuRectangleTool,seperticontohgambardibawahini: 26. Selanjutnyakembalikestageutama,setelahitubuatkeyframebarupadalayeralattulispada timelinenomor21,kemudiangantiobjekpensilmenjadipenghapusyangsudahdibuattadi dansesuaikanukurandanposisinyasepertipadapensiltadi. 27. Setelahitulakukanhalyangsamapadakeyframekeyframelainnyasepertitadi,hinggahasilnya akanterlihatseperticontohgambardibawahini: 10. 28. Selanjutnyabuatkeyframebarupadalayer1padatimelinenomor41,setelahitugantiobjek gambarlayer1denganyanglaindengancaraimportfiledaricomputerdenganmenuimportto stagedenganukurandanposisiyangsamapadaobjekgambaryangpertama. 29. Setelahitubuatbentukefekanimasilayermaskmasknyasepertigambarpertamatadi, kemudiansimpanprojectnyadanjalankananimasinya,sehinggahasilnyaakanterlihatseperti contohgambardibawahini: 11. BIODATAPENULISPenulisyangbernamaasliDekaMukhamadWildaninimenamatkandirinyadariSMKBhakti NusantaraBojaKendaltahun2011jurusanTeknikKomputerdanJaringan(TKJ),yangberalamat diBojajuga.SekaranginipenulisbekerjadiSMKBhaktiNusantarasebagaistaffTataUsaha sekaligusadmindariwebsitewww.smkbhinus.netsejakbulanAgustus2011,sambilmengajar jugadikelas1programkeahlianRekayasaPerangkatLunak(RPL)tentangpemrogramanweb. PenulisjugamasihaktifsebagaimahasiswaSTEKOMSemarangangkatan2012,mengambil ProgramstudiD3jurusanTeknikKomputer.Hobipenulisyaitubelajarilmukomputerapaaja yangpentingtentangkomputer,laluBermainbolaVoly,NontonTV,Facebookan,dansurfingdi internet.

Recommended

View more >