työyhteisö ja osaaminen koontiesite

of 4 /4
MENESTY OSAAMISTA KEHITTÄMÄLLÄ OMISTAUTUNUT SINULLE TYÖYHTEISÖ JA OSAAMINEN Välineet työyhteisön sekä organisaation tukitoimintojen kehittämiseen

Upload: rastor

Post on 23-Jul-2016

231 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Välineet työyhteisön sekä organisaation tukitoimintojen kehittämiseen näistä koulutuksista

TRANSCRIPT

Page 1: Työyhteisö ja osaaminen koontiesite

MENESTY OSAAMISTA KEHITTÄMÄLLÄ

OMISTAUTUNUT SINULLE

HELSINKI, Sturenkatu 21, 00510 Helsinki | KUOPIO, Microkatu 1, 70210 Kuopio

OULU, Lentokatu 2, 90460 Oulunsalo | TAMPERE, Kalevantie 2, 33100 Tampere | TURKU, Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku

www.rastor.fi

ESIMIESTYÖEväitä henkilöiden johtamiseen, esimiestyöhön ja työnjohtoon.

JOHTAMINENValmiudet strategisen johtamisen eri osa-alueisiin, muutosjohtami-seen ja itsensä johtamiseen

TYÖYHTEISÖ JA OSAAMINEN Kun henkilöstö voi hyvin, organisaation kilpailukyky kasvaa

MYYNTI JA ASIAKKUUDETLisää myyntiä uusista ja nykyisistä asiakkaista

TUOTEKEHITYS JA KASVUYRITTÄJYYSKasvua innovaatioiden ja uuden ajattelun kautta

Rastorilla koulutetaan käytännönläheisiä osaajia. Koulutuksissamme kehität sekä itseäsi että yritystäsi. Ravistelemme vanhoja käsityksiä, annamme uusia ajatuksia ja autamme sinua löytämään omat vahvuutesi. Olemme luotettava kumppani koko monimuotoisen

työurasi ajan. Yli 70 vuoden kokemuksella ja omistautuvalla asenteella.

OMISTAUTUNUT SINULLE

Yrityksemme tuottaa psykiatrisia lastensuojelu-palveluita. Työssämme kohtaamme haastavissa elämäntilanteissa olevia asiakkaita. Tällaisessa arjessa oman jaksamisen merkitys korostuu.

Rastorin Työhyvinvoinnin asiantuntija -valmennus vaikutti mielenkiintoiselta ja mittasuhteiltaan sopivalta koulutukselta. Parasta oli sen tarjoama kokonais-valtainen kuva työhyvinvoinnin kentästä. Pys tyin hahmottamaan mitkä asiat ovat minun vastuullani ja mihin asioihin voin lähteä hakemaan ratkaisuja.

Rastorin etuna moneen muuhun koulutusyhtiöön verrattuna on napakka eteenpäin viemisen ote. Luennoitsijat olivat todella hyviä ja sain paljon uusia näkökulmia työhöni. Oli myös mielenkiintoista vaihtaa mielipiteitä ja kokemuksia eri alojen ihmisten kanssa.

Toimitusjohtaja Taru Lähde, Pienkoti Aura Oy

Mielenkiintoinen ja mitta­suhteiltaan sopiva koulutus

Viestintäkoordinaattorin koulutus antoi minulle rohkeutta ja itsevarmuutta viestinnän tekemiseen. Käytännönläheisten tehtävien kautta uusia oppeja pääsi kokeilemaan tuo-reeltaan, ja saadusta palautteesta oli todella paljon hyötyä. Johdon tukityössä todella tarvitaan niitä taitoja joita Rastorilta hain; työnkuvan ja työtahdin muuttuessa omien taitojen päivittäminen on todella tärkeää.

Sihteeri Riitta Pinosto, Espoon kaupunki

Rohkeutta viestinnän tekemiseen

TYÖYHTEISÖ JA OSAAMINEN

Välineet työyhteisön sekä organisaation tukitoimintojen kehittämiseen

Page 2: Työyhteisö ja osaaminen koontiesite

Esimiehille, henkilöstön kehittäjille ja henkilöstö­asiantuntijoille suunnattu HR­PRO -ohjelma tarjoaa eväitä strategiseen henkilöstöjohtamiseen sekä osaa-misen ja palkitsemisjärjestelmän kehittämiseen osana yrityksen strategiaa.

Työhyvinvointi­PRO -kehitysohjelma soveltuu puo-lestaan esimiehelle, asiantuntijalle tai HR­osaajalle, joka on kiinnostunut työhyvinvoinnin kokonaisvaltai-sesta kehittämisestä ja halukas edistämään työhy-vinvointia ja työkykyä parantavia käytänteitä omalla työpaikallaan. Osallistuja laatii omaan organisaatioon liittyvän työhyvinvoinnin kehittämishankkeen, jota ohjataan opiskelun edetessä.

Johto­ ja esimiestehtävissä toimiville on tarjolla muun muassa Esimies­PRO – Esimiestyö nyt ja tulevaisuudessa -valmennusohjelma, joka keskittyy tulevaisuuden haasteisiin: uuden sukupolven johta-miseen, osaamisen kehittämiseen, tulevaisuuden ennakointiin, työhyvinvoinnin tukemiseen, erilaisuuden ymmärtämiseen ja itsensä johtamisen analysointiin ja kehittämiseen.

Assistenteille ja sihteereille on tarjolla myynti-sihteerin, viestintäkoordinaattorin ja terveydenhuollon sihteerien koulutusohjelmia, joiden yhteydessä voi halutessaan suorittaa myös sihteerin ammattitutkin-non. Assistentti­PRO ja muut tukipalveluiden asian-tuntijoille räätälöidyt Rastorin ohjelmat antavat valmiudet toimia muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa työyhteisötaitojen merkitys korostuu erityisesti keskeisessä yhteistyöroolissa toimivien sihteerien ja assistenttien työssä.

Hyvinvointiala on voimakkaasti kasvava markkina. Rastorilla on hyvinvointialan yrittäjille sekä myynti­ ja asiakaspalvelutehtävissä toimiville tarkoitettuja wellness-palvelujen kehittämis-, tuotteis-tus- ja myyntiosaamista tukevia koulutusohjelmia. Ohjelmien yhteydessä voi suorittaa wellness-alan yrit-täjän, tuotekehittäjän tai myynnin ammattitutkinnon.

TYÖYHTEISÖN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEN KESKEISET ASIAT OVAT

• Työyhteisön ja osaamisen kehittämisen suunnittelu, seuranta ja arviointi ovat osa liiketoiminnan suunnittelua ja johtamista

• Tehokkaat kehittämisen prosessit, mallit ja menetelmät laaditaan organisaation tarpeen ja tavoitteiden mukaan

• Kehittäminen organisoidaan hyvin ja määritellään selkeät vastuut ja roolit

• Johtaminen ja muut toimintatavat uudistetaan niin, että ne tukevat työyhteisön ja osaamisen jatkuvaa kehittymistä

• Tietojärjestelmiä hyödynnetään työyhteisön ja osaamisen kehittämisen tukena – ei kehitys­prosessien perustana

Sekä tutkimukset että käytännön esimerkit ovat jo vuosien ajan osoittaneet, että organisaatiot, jotka kehittyvät ja kehittävät osaamistaan ja toimintaansa, voivat hyvin ja menestyvät. Hyvässä työyhteisössä osataan hyödyntää yksilön osaamista siten, että sekä henkilön omat odotukset että organisaation kehitys-tavoitteet täyttyvät.

KOHTI LIIKETOIMINNAN TAVOITTEITA

Organisaation osaamisen, hyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi ei ole pikatietä eikä yleispätevää reseptiä. Työyhteisöä, toimintatapoja ja osaamista kehitetään kuitenkin parhaimmillaan kokonaisuutena, edeten suunnitelmallisesti kohti yhteisiä liiketoiminnan tavoitteita.

Yhä useampi organisaatio on asiantuntijayhteisö, jonka kilpailuetu perustuu osaamiseen ja ennen kaikkea siihen, kuinka osaamista pystytään hyödyntämään ja kehittämään. Osaamisen johtaminen ja kehittäminen ovat siten keskeinen osa organisaation strategiaa.

ASIANTUNTIJUUDEN LISÄKSI TARVITAAN TYÖELÄMÄTAITOJA

Osaamisen hyödyntämisessä työelämätaidot nousevat avainasemaan. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, kyky toimia erilaisissa yhteisöissä ja erilaisten ihmisten kanssa, kokonaisuuksien hallinta tai projektien vetämi-nen ja toteuttaminen ovat esimerkkejä niistä kyvyistä, joita tarvitaan asiantuntemuksen lisäksi.

Muutoksia tapahtuu nopeassa tahdissa, toiminta-ympäristöt ja organisaatiot monimutkaistuvat ja työnteon tavat moninaistuvat. Yksilöiden ja yhteisöjen on pystyttävä tarttumaan haasteisiin ripeästi ja teke-mään uudenlaisia ratkaisuja muuttuvissa olosuhteissa. Joustavuus, itseohjautuvuus, kyky toimia erilaisissa verkostoissa ja vaihtuvissa työtehtävissä on nykypäivän asiantuntijan ja esimiehen ydinosaamista.

Tarjoamme organisaatioille sekä kokonaiskonsepteja osaamisen ja työyhteisön kehittämiseen että henkilö-kohtaisesti suunniteltuja ja ohjattuja yksilötason kehitysohjelmia.

Tarvittaessa lähdemme liikkeelle työyhteisön osaamista koskevasta kokonaiskartoituksesta. Sen pohjalta laadimme yhdessä asiakasorganisaation kanssa sen liiketoiminnallisia ja kehitystavoitteita vastaavat osaamisen ja työyhteisön kehittämisen toimintamallit ja ohjelmat.

Toteutamme valmennuksia ja kehitysohjelmia johdolle ja esimiehille sekä HR:n, työhyvinvoinnin ja muiden tukipalveluiden asiantuntijoille.

OSAAVAN JA HYVINVOIVAN TYÖYHTEISÖN JÄLJILLÄ

ORGANISAATION KEHITTÄMISESTÄ YKSILÖN KEHITTÄMISEEN

Esimerkkejä valmennuksistamme

MEILLÄ VOIT SUORITTAA MUUN MUASSA SEURAAVAT TUTKINNOT:

• sihteerin ammattitutkinto• johtamisen erikoisammattitutkinto• yrittäjän ammattitutkinto• myynnin ammattitutkinto• tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto

Osaamisen kehittämisen

mallit ja menetelmät

Asiantuntija-osaaminen

Kehitystyön osaaminen

Työyhteisö-taidot

Työyhteisön ja osaamisen kehittäminen

HR- ja työhyvinvointi-

osaaminen

Johtamis-osaaminen

Page 3: Työyhteisö ja osaaminen koontiesite

Esimiehille, henkilöstön kehittäjille ja henkilöstö­asiantuntijoille suunnattu HR­PRO -ohjelma tarjoaa eväitä strategiseen henkilöstöjohtamiseen sekä osaa-misen ja palkitsemisjärjestelmän kehittämiseen osana yrityksen strategiaa.

Työhyvinvointi­PRO -kehitysohjelma soveltuu puo-lestaan esimiehelle, asiantuntijalle tai HR­osaajalle, joka on kiinnostunut työhyvinvoinnin kokonaisvaltai-sesta kehittämisestä ja halukas edistämään työhy-vinvointia ja työkykyä parantavia käytänteitä omalla työpaikallaan. Osallistuja laatii omaan organisaatioon liittyvän työhyvinvoinnin kehittämishankkeen, jota ohjataan opiskelun edetessä.

Johto­ ja esimiestehtävissä toimiville on tarjolla muun muassa Esimies­PRO – Esimiestyö nyt ja tulevaisuudessa -valmennusohjelma, joka keskittyy tulevaisuuden haasteisiin: uuden sukupolven johta-miseen, osaamisen kehittämiseen, tulevaisuuden ennakointiin, työhyvinvoinnin tukemiseen, erilaisuuden ymmärtämiseen ja itsensä johtamisen analysointiin ja kehittämiseen.

Assistenteille ja sihteereille on tarjolla myynti-sihteerin, viestintäkoordinaattorin ja terveydenhuollon sihteerien koulutusohjelmia, joiden yhteydessä voi halutessaan suorittaa myös sihteerin ammattitutkin-non. Assistentti­PRO ja muut tukipalveluiden asian-tuntijoille räätälöidyt Rastorin ohjelmat antavat valmiudet toimia muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa työyhteisötaitojen merkitys korostuu erityisesti keskeisessä yhteistyöroolissa toimivien sihteerien ja assistenttien työssä.

Hyvinvointiala on voimakkaasti kasvava markkina. Rastorilla on hyvinvointialan yrittäjille sekä myynti­ ja asiakaspalvelutehtävissä toimiville tarkoitettuja wellness-palvelujen kehittämis-, tuotteis-tus- ja myyntiosaamista tukevia koulutusohjelmia. Ohjelmien yhteydessä voi suorittaa wellness-alan yrit-täjän, tuotekehittäjän tai myynnin ammattitutkinnon.

TYÖYHTEISÖN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEN KESKEISET ASIAT OVAT

• Työyhteisön ja osaamisen kehittämisen suunnittelu, seuranta ja arviointi ovat osa liiketoiminnan suunnittelua ja johtamista

• Tehokkaat kehittämisen prosessit, mallit ja menetelmät laaditaan organisaation tarpeen ja tavoitteiden mukaan

• Kehittäminen organisoidaan hyvin ja määritellään selkeät vastuut ja roolit

• Johtaminen ja muut toimintatavat uudistetaan niin, että ne tukevat työyhteisön ja osaamisen jatkuvaa kehittymistä

• Tietojärjestelmiä hyödynnetään työyhteisön ja osaamisen kehittämisen tukena – ei kehitys­prosessien perustana

Sekä tutkimukset että käytännön esimerkit ovat jo vuosien ajan osoittaneet, että organisaatiot, jotka kehittyvät ja kehittävät osaamistaan ja toimintaansa, voivat hyvin ja menestyvät. Hyvässä työyhteisössä osataan hyödyntää yksilön osaamista siten, että sekä henkilön omat odotukset että organisaation kehitys-tavoitteet täyttyvät.

KOHTI LIIKETOIMINNAN TAVOITTEITA

Organisaation osaamisen, hyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämiseksi ei ole pikatietä eikä yleispätevää reseptiä. Työyhteisöä, toimintatapoja ja osaamista kehitetään kuitenkin parhaimmillaan kokonaisuutena, edeten suunnitelmallisesti kohti yhteisiä liiketoiminnan tavoitteita.

Yhä useampi organisaatio on asiantuntijayhteisö, jonka kilpailuetu perustuu osaamiseen ja ennen kaikkea siihen, kuinka osaamista pystytään hyödyntämään ja kehittämään. Osaamisen johtaminen ja kehittäminen ovat siten keskeinen osa organisaation strategiaa.

ASIANTUNTIJUUDEN LISÄKSI TARVITAAN TYÖELÄMÄTAITOJA

Osaamisen hyödyntämisessä työelämätaidot nousevat avainasemaan. Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, kyky toimia erilaisissa yhteisöissä ja erilaisten ihmisten kanssa, kokonaisuuksien hallinta tai projektien vetämi-nen ja toteuttaminen ovat esimerkkejä niistä kyvyistä, joita tarvitaan asiantuntemuksen lisäksi.

Muutoksia tapahtuu nopeassa tahdissa, toiminta-ympäristöt ja organisaatiot monimutkaistuvat ja työnteon tavat moninaistuvat. Yksilöiden ja yhteisöjen on pystyttävä tarttumaan haasteisiin ripeästi ja teke-mään uudenlaisia ratkaisuja muuttuvissa olosuhteissa. Joustavuus, itseohjautuvuus, kyky toimia erilaisissa verkostoissa ja vaihtuvissa työtehtävissä on nykypäivän asiantuntijan ja esimiehen ydinosaamista.

Tarjoamme organisaatioille sekä kokonaiskonsepteja osaamisen ja työyhteisön kehittämiseen että henkilö-kohtaisesti suunniteltuja ja ohjattuja yksilötason kehitysohjelmia.

Tarvittaessa lähdemme liikkeelle työyhteisön osaamista koskevasta kokonaiskartoituksesta. Sen pohjalta laadimme yhdessä asiakasorganisaation kanssa sen liiketoiminnallisia ja kehitystavoitteita vastaavat osaamisen ja työyhteisön kehittämisen toimintamallit ja ohjelmat.

Toteutamme valmennuksia ja kehitysohjelmia johdolle ja esimiehille sekä HR:n, työhyvinvoinnin ja muiden tukipalveluiden asiantuntijoille.

OSAAVAN JA HYVINVOIVAN TYÖYHTEISÖN JÄLJILLÄ

ORGANISAATION KEHITTÄMISESTÄ YKSILÖN KEHITTÄMISEEN

Esimerkkejä valmennuksistamme

MEILLÄ VOIT SUORITTAA MUUN MUASSA SEURAAVAT TUTKINNOT:

• sihteerin ammattitutkinto• johtamisen erikoisammattitutkinto• yrittäjän ammattitutkinto• myynnin ammattitutkinto• tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto

Osaamisen kehittämisen

mallit ja menetelmät

Asiantuntija-osaaminen

Kehitystyön osaaminen

Työyhteisö-taidot

Työyhteisön ja osaamisen kehittäminen

HR- ja työhyvinvointi-

osaaminen

Johtamis-osaaminen

Page 4: Työyhteisö ja osaaminen koontiesite

MENESTY OSAAMISTA KEHITTÄMÄLLÄ

OMISTAUTUNUT SINULLE

HELSINKI, Sturenkatu 21, 00510 Helsinki | KUOPIO, Microkatu 1, 70210 Kuopio

OULU, Lentokatu 2, 90460 Oulunsalo | TAMPERE, Kalevantie 2, 33100 Tampere | TURKU, Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku

www.rastor.fi

ESIMIESTYÖEväitä henkilöiden johtamiseen, esimiestyöhön ja työnjohtoon.

JOHTAMINENValmiudet strategisen johtamisen eri osa-alueisiin, muutosjohtami-seen ja itsensä johtamiseen

TYÖYHTEISÖ JA OSAAMINEN Kun henkilöstö voi hyvin, organisaation kilpailukyky kasvaa

MYYNTI JA ASIAKKUUDETLisää myyntiä uusista ja nykyisistä asiakkaista

TUOTEKEHITYS JA KASVUYRITTÄJYYSKasvua innovaatioiden ja uuden ajattelun kautta

Rastorilla koulutetaan käytännönläheisiä osaajia. Koulutuksissamme kehität sekä itseäsi että yritystäsi. Ravistelemme vanhoja käsityksiä, annamme uusia ajatuksia ja autamme sinua löytämään omat vahvuutesi. Olemme luotettava kumppani koko monimuotoisen

työurasi ajan. Yli 70 vuoden kokemuksella ja omistautuvalla asenteella.

OMISTAUTUNUT SINULLE

Yrityksemme tuottaa psykiatrisia lastensuojelu-palveluita. Työssämme kohtaamme haastavissa elämäntilanteissa olevia asiakkaita. Tällaisessa arjessa oman jaksamisen merkitys korostuu.

Rastorin Työhyvinvoinnin asiantuntija -valmennus vaikutti mielenkiintoiselta ja mittasuhteiltaan sopivalta koulutukselta. Parasta oli sen tarjoama kokonais-valtainen kuva työhyvinvoinnin kentästä. Pys tyin hahmottamaan mitkä asiat ovat minun vastuullani ja mihin asioihin voin lähteä hakemaan ratkaisuja.

Rastorin etuna moneen muuhun koulutusyhtiöön verrattuna on napakka eteenpäin viemisen ote. Luennoitsijat olivat todella hyviä ja sain paljon uusia näkökulmia työhöni. Oli myös mielenkiintoista vaihtaa mielipiteitä ja kokemuksia eri alojen ihmisten kanssa.

Toimitusjohtaja Taru Lähde, Pienkoti Aura Oy

Mielenkiintoinen ja mitta­suhteiltaan sopiva koulutus

Viestintäkoordinaattorin koulutus antoi minulle rohkeutta ja itsevarmuutta viestinnän tekemiseen. Käytännönläheisten tehtävien kautta uusia oppeja pääsi kokeilemaan tuo-reeltaan, ja saadusta palautteesta oli todella paljon hyötyä. Johdon tukityössä todella tarvitaan niitä taitoja joita Rastorilta hain; työnkuvan ja työtahdin muuttuessa omien taitojen päivittäminen on todella tärkeää.

Sihteeri Riitta Pinosto, Espoon kaupunki

Rohkeutta viestinnän tekemiseen

TYÖYHTEISÖ JA OSAAMINEN

Välineet työyhteisön sekä organisaation tukitoimintojen kehittämiseen