uit juli/augustus 2011

of 17 /17
JULI / AUGUSTUS 2011 NUMMER 7 -- HEILIGDOMSVAART CULTUURZOMER MAASTRICHT -- ZOMER AAN DE MAAS -- KIDSACTIVITEITEN IN DEZE : GRATIS RONDLEIDINGEN EXPOSITIES FILMS MUZIEK THEATER

Upload: maastrichts-uitburo

Post on 09-Mar-2016

232 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Culturele maandagenda Maastricht

TRANSCRIPT

Page 1: UIT JULI/AUGUSTUS 2011

JULI / AUGUSTUS 2011nUmmer 7

-- heILIGDomSvAArT

cULTUUrzomer mAASTrIchT

-- zomer AAn De mAAS-- KIDSAcTIvITeITen

In Deze :

GrATIS

rONDLEIDINGENExpOSITIESFILMSMuZIEKTHEATEr

Page 2: UIT JULI/AUGUSTUS 2011

3

ww

w.m

AA

STr

Ich

TSU

ITb

Ur

o.n

L

In Deze :

04 > heiliGdomsvaarT

22 > andrÉ rieu en zijn orkesT op heT vrijThof

en verDer:

06 Lopen Rondleidingenagenda

07 beeLDen Museumagenda

09 A Common Dialect

10 Beleef Maastricht buiten

11 Vertelfestival

12 AGenDA

14 Zomervakantie in Maastricht

16 Cultuurzomer Maastricht

20 AGenDA vervolg

24 KIJKen Filmagenda Pathé

26 KIJKen Filmagenda Lumière

31 zoeKen Adressen vermeld in

heT is een kwesTie van hollen. voor je heT weeT Ben je Te laaTfashionclash gemist? hoe kan dat nu, daar kon je toch echt niet naast kijken. ArTLIve Kunstactief niet meegemaakt die eerste za-terdag van juni? Al die ballonnen die boven de stad hingen niet gezien? Al die amateurspe-lers, musici, schilders en fi lmers niet horen discussiëren? Dan heb je toch zeker de klan-ken van Jeker Jazz gehoord? Ik waarschuwde je al: het is een kwestie van hollen. De maas-trichtse cultuurzomer is losgebarsten.

De Manke van Toneelgroep Maastricht gaat in pre-mière, Opera Zuid gaat in première, Mahler’s grootste symfonie, jawel, wordt gebracht in Theater aan het Vrijthof, Het Manus van Alles Festival, Coup Maas-tricht... en dat terwijl de bezuinigingen hard toeslaan in de Maastrichtse cultuursector.

Juist vanwege die bezuinigingen, juist nu moet er gespeeld worden. Moet er in alle hoeken en gaten ge-speeld worden. Juist nu tonen we, dat we ondanks al-les blijven spelen. Dansen op de vulkaan? Nee, we dan-sen niet tegen beter weten in, we dansen omdat we niet opgeven. Spelen? Als ons het spelen ontnomen wordt, tja wat rest ons dan… De Maastrichtse Cultuurzomer? Haal er uit wat er uit te halen valt. Nu, nu het nog kan.Ik zei het toch: het is hollen geblazen.

GUIDo weverS, ArTISTIeK DIrecTeUr vIA2018

coLUmn

De Musical

Met de grootste hits van

THE GIPSY KINGS!

MET O.A. TOMMIE CHRISTIAAN, RENÉ VAN KOOTEN, LONE VAN ROOSENDAAL, THOM HOFFMAN, MICHELLE SPLIETELHOF, DAVID DAVIDSE E.V.A.

Foto

graf

ie: S

tefa

n Am

mer

laan

MET O.A. TOMMIE CHRISTIAAN, RENÉ VAN KOOTEN, LONE VAN ROOSENDAAL, THOM HOFFMAN, MICHELLE SPLIETELHOF, DAVID DAVIDSE E.V.A.

van dinsdag 30 augustus t/m zondag 4 septemberWWW.THEATERAANHETVRIJTHOF.NL 043 350 55 55

Met de grootste hits van

THE GIPSY KINGS!

JOOP VAN DEN ENDE THEATERPRODUCTIES PRESENTEERT

‘Zorro...een feest!’- het Parool -

De Vreugde

der Wet

15 t/m

18 september

2011

UITbalie 043 3505555www.musicasacramaastricht.nl

concerten, voorstellingen, lezingen, films en meer op historische locaties

in Maastricht

MSM11 adv. UIT 174x129mm.indd 1 20-06-11 14:00

Page 3: UIT JULI/AUGUSTUS 2011

JULI

/ AU

GU

STU

S 20

11

4 5

ww

w.m

AA

STr

Ich

TSU

ITb

Ur

o.n

L

Wat betekent de Heiligdomsvaart voor Maastricht?‘De Heiligdomsvaart wordt door de Maas-trichtenaren beleefd als een eeuwenoude religieuze en culturele traditie die van ge-neratie op generatie wordt overgedragen. Dit blijkt uit de grote aantallen bezoekers

ook van buiten Maastricht – tienduizen-den – en de vele initiatieven die spontaan ontstaan om deel te nemen aan de Om-megangen, religieuze diensten en culturele activiteiten. De voorbereidingen starten al ruim twee jaar van tevoren, honderden vrijwilligers werken hier aan mee en vele stichtingen, overheden en organisaties ge-ven financiële ondersteuning.’

Hoe wordt het thema ‘Het Licht Tegemoet’ zichtbaar?‘Het Licht Tegemoet’ roept op tot engage-ment van iedereen om de wereld te verlich-ten vanuit een belangeloze inzet. De mens heeft licht en warmte nodig om te kunnen leven. Op verschillende plaatsen komt dit thema terug in het culturele programma zoals in het ‘Glas in lood’ project met leer-lingen uit het basisonderwijs, maar ook in de Europese première van de uitvoering door het LSO van ‘De profundis ad lucem’ (van de duisternis naar het licht) van de Amerikaanse componiste Nancy Galbraith.

Al eeuwen lang worden tijdens heiligdomsvaarten relieken van heiligen aan het volk getoond om het geloof voor de gewone mens aanschouwelijk te maken. De heiligdomsvaart van maastricht is de bekendste van nederland en vond voor het eerst plaats in 1391. Sindsdien komen elke zeven jaar duizenden pelgrims naar maastricht met als voornaamste doel een bezoek te brengen aan het graf van Sint Servatius, de eerste bisschop van maastricht. op donderdag 30 juni begint de heiligdomsvaart 2011 met een kleine stoet met het borstbeeld van de bisschop door de binnenstad. UIT vroeg walter van haaren, voorzitter culturele commissie heiligdomsvaart, wat de heiligdomsvaart zo bijzonder maakt.

Het meest bijzondere is de theaterpro-ductie ‘Licht’, onder regie van de jonge regisseur Sybrand van der Werf. Het traditionele historische spel heeft plaats gemaakt voor een eigentijdse voorstelling over de essenties van Waarde en Waar-heid, een actuele thematiek in de samen-leving. Door de grote inzet van een kleine groep professionele en amateurspelers, de sprankelende Vocal Group Odeon en een virtuoos begeleidend muziekensem-ble in combinatie met het gebruik van bijzonder aansprekende filmbeelden is dit spel gegroeid tot iets wat mooi is om naar te kijken én te luisteren.’

Ook voor niet-religieuzen?‘Getracht is een breed programma te ontwikkelen dat grotendeels gratis wordt aangeboden voor een zeer breed publiek. Zowel de gelovige, de minder of niet-gelovige kunnen een keuze maken uit religieuze, kunsthistorische of culturele activiteiten en evenementen. De trigger is om zo veel mogelijk mensen, jong en oud, de gelegenheid te bieden om een stukje van die traditie, die steeds in beweging is, te beleven. Zowel professionele als ama-teurkunstbeoefenaars en musici zetten zich daarvoor in.’

Wat kan het publiek nog meer verwachten?‘Cultuurhistorisch gezien zijn de Om-megangen op zondag 3 en zondag 10 juli en de theaterproductie ‘Licht’ de hoog-tepunten van het 11-daagse programma. Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden om muziekvoorstellingen zoals Bachcan-tates, carillon- en orgelmuziek, films in de openlucht en tentoonstellingen bij te wonen. In het voorprogramma zijn al het spel ‘Servaas en daarna’ en de modepro-cessie van FASHIONCLASH te zien ge-weest. De bijzondere modeontwerpen zijn trouwens nog t/m 10 juli te bezichtigen in de Sint Servaasbasiliek.’

De heILIGDomSvAArT vInDT pLAATS vAn DonDerDAG 30 JUnI T/m zonDAG 10 JULI. KIJK voor heT voLLeDIGe proGrAmmA opwww.heILIGDomSvAArTmAASTrIchT.nL

De eigentijdse theatervoorstel-ling ‘Licht’ is een beeldend on-derzoek naar de kleine waarheid en het grote ge-lijk. In samenspel met het prachtige kerkinterieur en enkele kunst-werken nemen professionele acteurs én ama-teurspelers van alle leeftijden, waaronder Joost Horward, Jan Janssen en Marc van den Eeertwegh, een modern koor en vijf musici je mee op een theatrale zoektocht.

30 JUnI, 1 T/m 3 JULI en 6 T/m 9 JULI, ST. JAnSKerK

TheaTrale zoekTochT

Het internationaal bekende London Community Gospel Choir treedt op met drie jeugdzangkoren uit Maastricht. Be-geleid door een live band brengen ze sa-men twee songs ten gehore. De jeugd-koren verzorgen het voorprogramma.

vrIJDAG 8 JULI, rUITerIJ/pLeIn 1992

De film ‘Des hommes et des dieux’ ver-telt de waargebeurde geschiedenis van acht broeders (allemaal Franse topac-teurs, onder wie Michael Lonsdale en Lambert Wilson) die lid zijn van de orde van Cisterciënzers en leven in het Atlas-gebergte in Algerije. In ‘Slumdog Millio-naire’ zien we hoe een jonge man uit de sloppenwijken van Bombay deelneemt aan de quiz ‘Who wants to be a millio-naire?’ en tegen alle verwachtingen in de hoofdprijs wint.

DInSDAG 5 JULI, KerKpLeIn SInT pIeTerDonDerDAG 7 JULI, pLeIn 1992

Gospel

openluchT film

heILIGDomSvAArT

TeKST: MANON BErNS

foToGrAfIe: VVV MAASTrICHT / pAuL MELLAArT foToGrAfIe: MODEprOCESSIE FASHIONCLASH

Page 4: UIT JULI/AUGUSTUS 2011

JULI

/ AU

GU

STU

S 20

11

6 7

ww

w.m

AA

STr

Ich

TSU

ITb

Ur

o.n

L

DIverSe ronDvAArTen op De mAASMaak een korte of lange-re rondvaart op de Maas. Ook te combineren met een bezoek aan Grotten Zonneberg. Vertrek elk weekend en doordeweeks, vanaf Rederij Stiphout. Zie ook www.stiphout.nl

mAASTrIchT UnDerGroUnDBeleef de stilte, de duis-ternis en de geschiedenis van de mergelgrotten.Grotten Noord dagelijks om dagelijks om 11.00, 12.30, 14.00 en 15.30 uurGrotten Zonneberg (Bui-tengoed Slavante) maan-dag tot en met zaterdag 10.50u tot en met 15.50u, ieder uur; zondag 12.50 t/m 15.50u, ieder uur.Kazematten Neem een kijkje in dit 14-kilometer lang gangenstelsel uit de 18e eeuw en kom meer te weten over ondergrondse oorlogsvoering. Dagelijks om 14.30 uur, in het week-ends ook om 12.30 uur.

Fort Sint Pieter Herbeleef de belegeringen van het Fort Sint pieter (1701-02) met een gids. Maak o.a. kennis met de vele schiet-gaten in de gracht, de ondergrondse gangen, de geheimen van de water-put en natuurlijk de ka-nonnen. Vanaf 2 juli door-deweeks om 12.30, iedere zaterdag om 12.30, 14.00 en 16.00 uur, op zondag om 12.30 en 14.00 uur.

STADSwAnDeLInG mAASTrIchT meT een vvv-GIDS:Laat je betoveren door de verborgen plekjes in de binnenstad en de Maas-trichtse monumenten. Dagelijks om 12.00 en 14.30 uur elke zondag om 12.00 uur

LInIe vAn DUmoULInMaak kennis met dit indrukwekkende ver-dedigingssysteem vol valkuilen, schietgaten en grachten, ontworpen door ing. Dumoulin. Iedere zondag om 15.00u.

Lopen

rondleidinGenaGenda

worKShop vLAAIen bAKKenIedereen maakt zijn eigen vlaai in deze work-shop. Daarnaast word je ontvangen met kof-fie/thee en vlaai, krijg je een rondleiding door molen en bakkerij en als afsluiting is er een ap-pelsapproeverij in het proeflokaal. Duur: circa 3 uur. Elke woensdag en zaterdag in juli en augustus.Reser-veren via VVV Maastricht +31(0)43 325 2121 of via www.vvvmaastricht.eu.Min. 4, max. 30 personen.

bonnefAnTenmUSeUm (gratis met toegangsbe-wijs), max. 20 personenIeder zaterdag en zondag om 11.30u zijn er rondlei-dingen door de lopende tentoonstellingen. Op de laatste zondag van de maand om 15.00u kun je op stap met Alexander van Grevenstein, de di-recteur van het Bonne-fantenmuseum.

GoUvernemenT (provIncIehUIS)Je wandelt met een gids door de belangrijkste ruimtes in het gebouw, waar bijvoorbeeld het Verdrag van Maastricht werd getekend. Elke woensdag om 14.00u (gratis). Bezoekers en groepen tot 15 personen dienen zich vóór 13.00u aan te melden via tel. 043-389 89 89.

mArreS: cenTre for conTemporAry cULTUreDe laatste zondag van de maand kun je een rond-leiding volgen door de lopende tentoonstelling (zie uITbeelden). Vertrek om 14.00u.

bIerbroUwerIJ De Keyzer n.A. boSchDit bijzonder industrieel monument is nagenoeg volledig intact gebleven nadat hier in 1970 de laatste bieren werden gebrouwen. Een gids

beeLDen

museum /expoaGenda

We denken er vaak met weemoed aan terug: de kleine bakker op de hoek die we aanspraken met pie, de slager waar je als kind steevast een schijfje worst kreeg, of de apotheker, die bij iedere bittere pil een sterk verhaal leverde. Winkeliers en on-dernemers horen bij de stad: sterker nog, zonder kleinhandel bestaat de stad niet. Centre Céramique toont in ‘Anders nog iets voor u?’ de geschiedenis van de kleinhandel in Limburg. Een cultuurhistori-sche tentoonstelling vol verhalen, anekdotes, foto’s, illustraties en bijzondere archeologische vondsten.

T/m 26 febrUArI, cenTre cérAmIqUe

anders noG ieTs voor u?

mUSeA

cenTre cérAmIqUeCheck Check... one two one two Foto tentoonstel-ling over de popgeschie-denis van Maastricht. t/m 28 augustusAnders nog iets voor u? Cultuurhistorische ten-toonstelling over de ge-schiedenis van de klein-handel in Limburg. t/m 26 februari 2012Wijzer in geldzaken para-de Boeiende, interactieve reis door de wereld van je eigen geld. t/m 11 juliEus eige leedsjes Tijdens deze expo@2 komen de leedsjes nog verder tot

leven door een histori-sche toelichting en door foto’s uit het archief. 25 juli t/m 25 augustusMike Monoghan illu-streert Ton van Reen Mike Monoghan presenteert de tekeningen die hij gemaakt heeft voor de kinderboeken ‘Ekeltje’ en ‘Je bent een lekker dier’ van Ton van reen. t/m 4 september Geopend: dinsdag en don-derdag 10.30u t/m 19.00u, woensdag en vrijdag 10.30u t/m 17.00u, zaterdag 10.00u t/m 15.00u

Lees verder op pagina 8

toont onder meer de brouwinstallatie en het mouthuis. Aan het einde van het bezoek kun je twee heerlijke bieren proeven. Elke zaterdag om 14.00u, vertrek vanaf het Dinghuis.

cITy-ToUrS meT een oLDTImerbUSDiverse rondritten door Maastricht eventueel in combinatie met een bezoek aan Grotten Zon-neberg en een boottocht. Zaterdag 2 juli, vanaf 5 juli dinsdag t/m zaterdag om 11.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur. Vertrek vanaf het Vrijthof.

ronDLeIDInG ronALD mc DonALD KInDervALLeIrondleiding door het gebouw van Hundertwas-ser, informatie over de architectuur en huidige functie van het gebouw. Elke dinsdag t/m donder-dag om 14.00u, zaterdag om 13.00u. Reserveren via

VVV Maastricht +31(0)43 325 2121 of via www.vvv-maastricht.eu.

mAASTrIchT moLenSTADNa ontvangst met koffie en vlaai bij de Bisschops-molen volgt een prachtige wandeling aan de hand van tekst- en beeldma-teriaal door de oude Maastrichtse binnenstad (op eigen gelegenheid). Dagelijks t/m 14.00u. Te koop aan de balie van VVV Maastricht of via www.vvvmaastricht.eu.

wIJnhUIS ThIeSSenVolg een rondleiding door het oudste wijnhuis van Nederland, waarbij je ken-nismaakt met de wijnkel-ders, bottelarij en stads-wijngaard. Aan het einde van de rondleiding is er een proeverij van 6 wijnen. Iedere zaterdag om 15.30u. Reserveren via VVV Maas-tricht per telefoon of via www.vvvmaastricht.eu.

BonnefantenmuseumMaastricht

12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 en 22 juli9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 en 19 augustus www.bonnefanten.nl

KNOTSGEKKE KLEIWERKEN

DOOR DE BOMEN EEN BOSKinderworkshops

advertentie uit cultuurzomer.indd 1 15-6-2011 17:37:23

conTAcTGeGevenSKIJK voor conTAcTGeGevenS vAn De boven-GenoemDe InSTeLLInGen onDer UITzoeKen, heLemAAL AchTerIn Deze UIT.

Page 5: UIT JULI/AUGUSTUS 2011

JULI

/ AU

GU

STU

S 20

11

8 9

ww

w.m

AA

STr

Ich

TSU

ITb

Ur

o.n

L

mUSeUm De hISTorI-Sche DrUKKerIJVaste collectie een over-zicht van de geschiedenis van druk- en prentkunst. De drukkerij van 1900 laat een glimp van het Maastrichtse drukkers-verleden zien. Volg daar-bij de nieuwe audiotour in 4 talen en bekijk een sfeervolle fi lm over de geschiedenis van druk- en prentkunst.De wereld van René Glaser een veelzijdige collectie grafi ek, teke-ningen en objecten met als thema “De Gedach-tenmechanica”, welke de werking tussen ideeën en krachten uitbeeldt. De Regout Drukwerk-plaats bij een originele drukpers voor de koper-gravure uit 1860 wordt het specifi eke drukpro-cédé van decoratie op aardewerk serviezen getoond.Geopend: zaterdag van 13.00-17.00 uur, doorde-weeks op afspraak ook groepsbezoek (vanaf 6 personen)Gesloten in augustus.

beeLDenTUIn “Door- zIchT”Dorine Beusmans-Kuij-laars (bronzen beelden), Nicole Bots (keramiek) Marjan Smit (glasobjec-ten en etsen) en Nicole Schaap (schilderijen)Geopend: zondag 13.00u tot 18.00 u, en op afspraak.

nATUUrhISTorISch mUSeUmDe collectie dekt de ge-ologie en biologie van Limburg en wijde omge-ving. In het museum vind je heemtuin “De Wever” met Limburgse planten, of je kunt een reis ma-ken door de tijd: van het steenkolentijdperk en de Krijtzee met de Mosa-saurus tot het aquarium met vissen, die vandaag in de Limburgse beken leven. Trilobieten Het Natuur-historisch Museum zet de minimonsters van de oer-zee vól in de schijnwer-pers. t/m 15 januari 2012Geopend: dinsdag t/m vrijdag van 11.00u -17.00u, zaterdag en zondag van 13.00u -17.00u

nAIm/bUreAU eUropAGeopend: dinsdag t/m zon-dag van 11.00-17.00

overIGe eXpoSITIeS

ArT2cSieraden en designpro-ducten van nationale en internationale kunste-naars en ontwerpers. De wisselende collectie bestaat overwegend uit creaties die vervaardigd zijn uit natuurlijke mate-rialen. Geopend: woensdag t/m zaterdag van 10.00u tot 18.00u Overige tijden op afspraak.

mUSeUmKeLDer DerLonJe kunt gratis diverse ro-meinse ruïnes uit de 2e, 3e en 4e eeuw bezoeken. In vitrines worden ro-meinse vondsten tentoon-gesteld en panelen geven aanvullende informatie over de resultaten van het archeologisch onderzoek op deze plaats. Geopend: elke zondag van 12.00u -16.00u

TImmerfAbrIeKOut of storage Honderden topkunstwerken van het Franse FrAC Nord-pas de Calais collectie verhui-zen tijdelijk naar Maas-tricht. t/m 18 decemberGeopend: wo t/m zo 11.00-17.00u, do 11.00- 21.00u.

GoeD om Te weTenADreSSen en TeLe-foonnUmmerS vInD Je In De ADreSSenLIJST AchTer In Deze UIT! voor een compLeeT overzIchT vAn Ten-ToonSTeLLInGen KIJK Je op www.mAAS-TrIchTSUITbUro.nL

A common DIALecTbinnen het zomerproject ‘A common Dialect’ onderzoekt marres het concept van de ‘school’ als een historisch model voor het zelforganiserend vermogen van kunstenaars. enerzijds is er een tentoonstelling waarbij verschillende scholen van beeldend kunstenaars belicht worden. Anderzijds volgt in samenwerking met de Academie beeldende Kunsten maastricht een aantal kunstenaars bij marres een summerschool, waarbij ze op zoek gaan naar eigentijdse varianten van de ‘school’. UIT sprak met curator femke Dekker over het ‘A common Dialect’.Beeldhouwers uit de voorbije eeuwen kregen vaak

een bepaalde opdracht voor het vervaardigen van een beeld in hout of marmer. Na het uitwerken van een aantal schetsen werd er meestal een plastische uitwerking gemaakt in klei: de terracotta. De terra-cotta’s uit de vroegere verzameling Van Herck wer-den eind vorige eeuw aangekocht door de Belgische Koning Boudewijnstichting in Brussel en zijn sinds 1997 ondergebracht in het Koninklijke Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Een groot deel van de collectie is deze zomer in het Bonnefantenmuseum te zien. De verzameling Van Herck bevat terracotta’s van Belgische kunstenaars uit de rijpe barok en de periode daarna en toont naast portretten ook verha-len uit de Bijbel en mythes uit de Oudheid.

3 JULI T/m 9 oKTober, bonnefAnTenmUSeUm

Haar passie is de natuurlijke substantie van klei. Dit materiaal geeft beeldend kunstenares Dorine Beusmans de vrijheid die nodig is om nieuwe vor-men te creëren. Deze vormen zijn soms nog fi gu-ratief, maar worden steeds vaker gestileerd. Zo ontstaan geleidelijk sculpturen die zich kenmerken door krachtige lijnen en vlakken. Als thema kiest Beusmans regelmatig twee fi guren – of beter ge-zegd vormen - waarin een relatie wordt uitgebeeld. Een bezinning met zichzelf en met de ander. Het is vooral deze relatie die haar inspireert.

eLKe zonDAGmIDDAG vAn 12.00 ToT 17.00 UUr, pomeroLLAAn 83

TerracoTTa’s uiT de 17e en 18e eeuw

BeeldenTuin ‘door-zichT’

Vervolg van pagina 7

bonnefAnTenmUSeUmDe vaste collectie omvat o.m. een belangrijke ver-zameling middeleeuwse religieuze voorwerpen uit West Europa, en Zuid-Ne-derlandse schilderkunst uit de periode 1475-1625.Augenspiel Een combi-natie van oude, moderne en hedendaagse kunst. Oud en nieuw lopen door elkaar heen waarbij ie-dereen wordt uitgenodigd zijn eigen blik te vormen. Rik Meijers / Jeroen van Bergen Deze duo presen-tatie is een vlechtwerk van twee solo’s, die de bezoe-ker per zaal laat realise-ren hoe elke kunstenaar

zijn eigen wereld creëert en hoe groot de verschil-len kunnen zijn. t/m 3 juliDe verzameling Van Herck Terracotta’s uit de 17e en 18e eeuw. 3 juli t/m 9 oktoberGeopend: dinsdag t/m zon-dag 11.00u -17.00u, zie ook UITlopen.

mArreS/cenTrUm voor conTemporAIne cULTUUrA Common Dialect Marres onderzoekt het concept van de ‘school’ als een historisch model voor het zelforganiserende vermo-gen van kunstenaars.3 juli t/m 12 augustusGeopend: woensdag t/m zondag 12.00u -17.00u. Zie ook Uitlopen.

Je past in het project op twee verschillende wijzen het begrip ‘school’ toe. Leg uit.‘Het organiseren van een summer-school is een letterlijke toepassing van het begrip. In de tentoonstelling verwijst Marres echter naar het begrip zoals dat wordt gebruikt om een groep van kunstenaars te benoemen die naar aanleiding van overeenkomsten in hun werk, stijl maar vaak ook locatie als school worden geduid.’

Geef eens een voorbeeld van een bekende school?‘Een van de bekendste voorbeelden in de Nederlandse beeldende kunst is de Haagse School. Het duiden van groepen kunstenaars op een dergelijke manier kwam eind 19e eeuw in zwang en wordt met name door kunsthistorici en critici gebruikt om een bepaalde stroming binnen de beeldende kunst te typeren. Het zijn dus niet zozeer de kunstenaars die zichzelf tot school uit-roepen, meestal wordt dit van buitenaf en pas achteraf bepaald.’

Welke scholen komen in dit project aan bod?‘Voor de tentoonstelling in Marres is gekozen om twee zeer recente scholen aan een onderzoek te onderwerpen: de Tilburgse School en de Leipziger Schule. Als centrum voor hedendaagse kunst en cultuur gevestigd in een klas-siek koetshuis is het juist interessant de context van deze moderne varianten van klassieke kunstmodellen te onder-zoeken.’

En hedendaagse kunstenaars, werken die ook samen?‘Of er tegenwoordig onder kunstenaars meer behoefte is aan samenwerking dan tien jaar geleden, durf ik niet te beweren. Het huidige kunstklimaat en de wijze waarop deze zich verhoudt tot de maatschappij vraagt wellicht wel van de kunstenaar om meer om zich heen te kijken. In mijn eigen omgeving is het aangaan van (interdisciplinaire) verbanden en allianties in elk geval een gegeven. Of deze gezamenlijke manifestaties ook daadwerkelijk als scholen kunnen worden benoemd? De tijd zal het leren.’

3 JULI T/m 12 AUGUSTUS mArreS, cenTrUm voor conTemporAIne cULTUUr

Page 6: UIT JULI/AUGUSTUS 2011

10 11

ridderronde Al meer dan 25 jaar wordt de ridderronde verreden op de eerste woensdag in augus-tus. Deze profronde van Maastricht staat met een wielerclinic en dikke banden race voor de jeugd, dames elitekoers en recla-mekaravaan ook wel bekend als dé gezel-ligste wielerronde van Nederland. Elk jaar opnieuw worden alle zeilen bijgezet om

zoveel mogelijk klinkende namen en tour-renners aan de start te brengen. Start en finish blijven op het Vrijthof ter hoogte van de platielstraat en daarmee wordt tege-moet gekomen aan de wens om zoveel mo-gelijk toeschouwers te laten genieten van alles wat zich op en bij de meet afspeelt.woenSDAG 3 AUGUSTUS, mAASTrIchT

poëziewandelinG Jet van Aalst neemt je mee door Maastricht en Wyck aan de hand van zestien gedichten van de Maastrichtse dichter pierre Kemp (1886-1967). Een route door Wyck langs bekende pierre Kempplekken met ter over-peinzing een gedicht op maat.zonDAG 31 JULI, cenTre cérAmIqUe

vrijThof jeu de Boules-ToernooiHet grootste markttoernooi van Nederland is tot ver over de grenzen bekend vanwege de goede organisatie en de prettige sfeer. Jaarlijks nemen honderden boulers aan dit toernooi deel. Traditiegetrouw vinden op vrijdag de recreanten-, gehandicapten- en horecatoernooien plaats. De zaterdag is gereserveerd voor het doubletten- en de zondag voor het triplettentoernooi. 12 T/m 14 AUGUSTUS, vrIJThof

De zomer ligt als een warme deken over de stad. De bankjes onder de platanen op het plein zijn bezet. Terras-sen zitten vol. nog een spa met ijs dan maar. In de verte glinsteren de kerktorens in de brandende zon. het is zo’n zomerse dag waarop je naar een verfrissende duik in de zee verlangt. Die zee zit er in maastricht helaas niet in. maar een strand is er wel. en er zijn deze zomer allerlei buitenactiviteiten onder andere langs de maas die hele-maal passen bij de warmte. Geef je eraan over en geniet.

beLeef mAASTrIchT bUITen

sleepBooTdaGenDoor historische sleepboten eens per jaar aan het publiek te tonen, voorkomen liefhebbers dat deze schepen in de vergetelheid raken. Want wie aan boord van een sleepboot is geweest, een kijkje heeft genomen in de machinekamer en de kapitein heeft gesproken, is verkocht. In het eerste weekend van juli kan het allemaal weer tijdens de Euregionale sleepbootdagen Maastricht. Op vrijdag 1 juli varen de nostalgische sleepboten en schepen vanaf 16.00 uur in konvooi Maastricht binnen en worden zij muzikaal verwelkomd door het orkest ‘de pottemennekes’ bij de aanlegsteiger van rede-rij Stiphout. De rest van het weekend zijn er bezichtigingen, rond-vaarten, een markt en openluchtconcerten. Op zondagavond sluit Frans Theunisz met diverse Limburgse en Brabantse artiesten de sleepbootdagen af vanaf het podium op de Maas tussen de St. Ser-vaasbrug en de Wilhelminabrug. vrIJDAG 1 JULI T/m zonDAG 3 JULI, mAASpromenADe

Maastricht is de meest Franse stad van ons land: de Fransen lieten er hun sporen stevig na en het Bourgondische Franse ‘joie de vivre’ zit er nog altijd diep in. Het is dan ook niet meer dan logisch dat Maastricht de nationale Franse feestdag ‘Le Quatorze Juillet’ viert. De consul van Frankrijk hijst donderdag om 11.00 uur de Franse vlag en opent daarmee het feest. Aansluitend kun je genieten van een petit dejeuner, rond-trekkende muziekgroepen, mini mark-tjes en dansen als de Fransen. Om 22.00 uur start een gratis openluchtvertoning van de film ‘8 Femmes’, een muzikale komedie van François Ozon, bij het pa-ter Vinktorentje in het Stadspark. Na afloop is Franse muziek te horen in de horecazaken. Vanaf de late middaguren tot rond middernacht treden vrijdag her en der in het Jekerkwartier groepjes muzikanten op die (akoestische) gipsy jazz (de zgn. manouche) spelen. Op vrijdag wordt om 22.00 uur de open-luchtfilm ‘Swing’ vertoond bij het pater Vinktorentje.

DonDerDAG 14 en vrIJDAG 15 JULI, JeKerKwArTIer

Half augustus zijn de verhalenvertellers van het Vertelfestival weer in Maastricht. Voor vaste bezoekers van het festival is het even wennen. Niet meer naar de vertrouwde plek bij de berenkuil, maar naar het Mgr. Nolenspark bij de eendenvijver. Het Vertelfestival verhuist niet alleen, maar verspreidt zich ook over verschillende locaties in de stad. Thema van het festival is dit jaar ‘Echt waar?!’. uIT vroeg artistiek leider én verteller rob Meurders wat er gaat veranderen.

De inhoud van het festival blijft natuurlijk hetzelfde. Waarin schuilt jullie succes?‘Wie herinnert zich niet de leerkracht die goed kon vertellen tijdens het lesgeven? Het vertellen heeft een grote kracht. Goed vertelde verhalen blijven lang hangen en als je dat dan ook nog samen met anderen in een bijzondere sfeer kunt doen is dat geweldig. Het vertellen is puur en geeft de luisteraar de ruimte om zelf zijn beelden te maken, niets voorgekauwd, een ieder vult zelf in.’

De locatie verandert: de inktvis slaat zijn tentakels uit over de stad, waarom?‘Van één plek in de stad naar wel vijf verschillende locaties. We willen ons wat nadrukkelijker laten zien en horen in de stad om zo het Vertelfestival nog iets bekender te maken. Van bibliothe-ken, buurten, verzorgingshuizen, wandelingen tot zes dagen en avonden in het park. Dit jaar dus niet het Aldenhofpark maar het Mgr. Nolenspark bij de eendenvijver.’ Een klein tipje van de sluier: naar wie moeten we in elk geval gaan luisteren?‘Dat is teveel gevraagd van de organisator. Maar we zijn wel erg trots op de samenwerking met Veldeke Krink Mestreech en het filmhuis. En niet te vergeten op de door ons zelf opgeleide Maastrichtse amateurvertellers. Het vertelfestival brengt voor elk wat wils, echt waar!’

zonDAG 14 T/m vrIJDAG 19 AUGUSTUS, mGr. noLenSpArK en AnDere LocATIeS. KIJK voor heT voLLeDIGe proGrAmmA op www.verTeLfeSTIvAL.nL

QuaTorze juilleT in maasTrichT

funvalley

verTelfesTival in de openluchT

Lees verder op pagina 12

In ‘De manke’ krijgen de bewoners van een gemeenschap het bericht dat er aan de overkant van het water, dat hen scheidt van de ‘buitenwereld’, een film-ploeg uit Hollywood is neergestreken. Met name de jonge bewoners steken het water over op zoek naar rijkdom en roem. De meesten keren onverrichter zake weer terug. Behalve de 18-jarige Manke Billy. Het gerucht gaat dat deze kreupele ‘loser’ van het eiland is mee-genomen naar Hollywood om daar tot filmster te worden gemaakt. Het leven van de achterblijvers herneemt zijn gewone gang, maanden gaan voorbij zonder een bericht van Billy. Tot hij plot-seling weer op het eiland verschijnt. In de locatievoorstelling ‘De manke’ werkt regisseur Arie de Mol van Toneel-groep Maastricht samen met choreo-graaf Jan van Opstal en muzikant Erik Vandenberge, die de voorstelling zal doorsnijden met zijn opzwepende, rau-we blues. Tegen de achtergrond van een oud industrieel pand op het bedrijven-terrein Bosscherveld krijgt het verhaal van de Ierse schrijver Martin McDonagh een geheel eigen en actuele wending.T/m zonDAG 10 JULI op heT beDrIJvenTerreIn boSScherveLD, LAGe fronTweG 2

openluchTTheaTer

JULI

/ AU

GU

STU

S 20

11

foToGrAfIe: EuGENE DELACrOIx

ww

w.m

AA

STr

Ich

TSU

ITb

Ur

o.n

L

Page 7: UIT JULI/AUGUSTUS 2011

12

ww

w.U

ITb

Ur

o.n

L/m

AA

STr

Ich

T

1313

ww

w.m

AA

STr

Ich

TSU

ITb

Ur

o.n

L

AGenDAzonDAG 3 JULI

Overigen euregionale Sleepbootdagen maastrichtMaastricht, MaaspromenadeZie 1 juli

Wereldmuziek crossover stadsbeiaardier frank Steijns mezzosopraan Dominique colémont13:00, Sint ServaasbasiliekCarillonconcert stadsbeiaar-dier Frank Steijns.

Overigen ommegang14:00, Maastricht binnenstadDe Maastrichtse Heiligdoms-vaartommegang kenmerkt zich door 4 basisfuncties: tonen van relieken, omme-gang door de stad en tonen van de Noodkist, tonen van de stadsdevoties en de uit-beelding van het thema.

Koorzang mariaconcert door hasseltse koren19:30, Sint ServaasbasiliekZangers van de Hasseltse Kerkkoren verzorgen een concert waarin gezangen ten gehore worden gebracht welke zijn toegewijd aan de Maagd Maria.

Theater Licht: theater in de Sint Jan21:00, Sint JanskerkZie 1 juli

Toneel Toneelgroep maastricht: De manke21:00, Industrieterrein BosscherveldZie 1 juli

DInSDAG 5 JULI

Wereldmuziek harmonie De Gele rijders19:30, Koepelhof

Koorzang mannenkoren wieker eindrach borgharen20:00, Sint MartinuskerkBeide koren koesteren hun eigen klank en repertoire, maar werken ook graag sa-men met andere muziekge-zelschappen.

Klassieke muziek orgelconcert hans Leenders20:00, Onze Lieve VrouwebasiliekCantor-organist Hans Leen-ders speelt muziek uit de Franse en Duitse Barok.

Dans zonnekoningen20:00, AINSIZonnekoningen is de afslui-tende dansvoorstelling van Opleiding Dans Maastricht van het Bonnefanten College voor het schooljaar 2010-2011.

woenSDAG 6 JULI

Literaire voordrachtvoorleesuurtje14:30, Bibliotheek HeerKom naar het voorleesuurtje met al je vriendjes of vrien-dinnetjes, lekker luisteren en meedoen! Bij bibliotheek Heer en Malpertuis aanmelden.

Theater Licht: theater in de Sint Jan19:00, Sint JanskerkZie 1 juli

Dans zonnekoningen20:00, AINSIZie 5 juli

Muziek varia harmonie St. petrus en paulus20:30, Sint ServaasbasiliekMuzikale werken die veelal het Licht en soms het donker muzikaal verbeelden.

Toneel Toneelgroep maastricht: De manke21:00, Industrieterrein BosscherveldZie 1 juli

DonDerDAG 7 JULI

Wereldmuziek crossover van stadsbeiaardier frank Steijns met 4 piano’s19:30, Sint Servaasbasiliek

Dans zonnekoningen20:00, AINSIZie 5 juli

Theater Licht21:00, Sint JanskerkZie 1 juli

Toneel Toneelgroep maastricht: De manke21:00, Industrieterrein BosscherveldZie 1 juli

vrIJDAG 8 JULI

Werelduziek harmonie St. walburga19:00, Kershegge AmbyEen zomeravondconcert van Harmonie St. Walburga uit Amby.

Koorzang London commu-nity Gospel choir m.m.v. maastrichtse jeugdkoren19:30, plein 1992In het voorprogramma tre-den enkele Maastrichtse jeugdkoren op, die samen met het London Community Gospel Choir de gospels Faith en Happy are the peop-le zullen uitvoeren.

Popmuziek cD presentatie Sungrazer20:00, MuziekgieterijDeze band houdt ergens het midden tussen de harde kant van Motorpsycho en de groovende kant van Monster Magnet.

Theater Licht: theater in de Sint Jan21:00, Sint JanskerkZie 1 juli

Toneel Toneelgroep maastricht: De manke21:00, Industrieterrein BosscherveldZie 1 juli

zATerDAG 9 JULI

Wereldmuziek carillonconcert stadsbeiaardier frank Steijns in stadhuis12:30, StadhuisZie 2 juli

Muziektheater chapeau voices in motion!14:00, VrijthofDeze dynamische muziek-theatergroep brengt met veel plezier en enthousiasme een breed en licht internatio-naal repertoire.

Wereldmuziek muziek in de stad14:00, Maastricht, diverse locatiesZie 2 juli

Overigen plechtige reliekentoning16:00, Sint ServaasbasiliekZie 2 juli

Koorzang collegium Ad mosam o.l.v. huub ehlen20:00, Sint TheresiakerkFraaie zettingen van tekst-gedeelten uit het Hooglied zijn karakteristiek voor deze cantate.

Popmuziek Lighthouseband presentatie20:00, MuziekgieterijBandpresentatie van de Ku-mulus Lighthouse bands in de Muziekgieterij!

Theater Licht21:00, Sint JanskerkZie 1 juli

Toneel Toneelgroep maastricht: De manke21:00, Industrieterrein BosscherveldZie 1 juli

zonDAG 10 JULI

Popmuziek Accordeonorkest Swentibold10:45, KoepelkerkDit orkest luistert de Heilige Mis op en zal aansluitend nog een paar bijzondere muziek-stukken ten gehore brengen.

Wereldmuziek carillonconcert stadsbeiaardier frank Steijns13:00, Sint Servaasbasiliek

Overigen ommegang14:00, Maastricht binnenstadZie 3 juli

Toneel Toneelgroep maastricht: De manke21:00, Industrieterrein BosscherveldZie 1 juli

DInSDAG 12 JULI

Jeugd Door de bomen een bos14:00, BonnefantenmuseumWorkshop ‘Schilderen en meer’ in het museum. Werkend met afdrukken, vreemdsoortige materialen en verf ga je zelf een land-schap ‘bouwen’. reserveren op nr. 043-3290165 of [email protected]

Klassieke muziek L’europe & L’orgue orgelfestival 20:00, Sint ServaasbasiliekInternationaal orgel festival met divers programma.

woenSDAG 13 JULI

Jeugd Door de bomen een bos14:00, BonnefantenmuseumZie 12 juli

Literaire voordracht voorleesuurtje14:30, Centre CéramiqueZie 6 juli

JULIvrIJDAG 1 JULI

Overigen euregionale Sleepbootdagen maastrichtMaastricht, MaaspromenadeBezichtig authentieke sleep-boten, schepen en oude am-bachten. Geniet daarnaast van rondvaarten, sfeervolle live-muziek en een gezellige braderie.

Klassieke muziek coup maastricht in centre ceramique12:30, Centre CéramiqueTijdens Coup Maastricht bundelen jonge kunstenaars hun creatieve muzikale krachten.

Overigen Ladies night in café rosé20:00, Cafe rosé (COC Limburg)Dit is dé plek voor lesbische en biseksuele vrouwen en meiden om elkaar te ont-moeten! Mannen zijn overi-gens ook gewoon welkom op deze avond.

Poppentheater cantos Animata20:30, ‘t Magisch TheatertjeBeeldende theatervoorstel-ling met poppen en maskers met een bijna magische-spanning.

Theater Licht: theater in de Sint Jan21:00, Sint JanskerkIn samenspel met het prach-tige kerkinterieur en enkele kunstwerken nemen profes-sionele acteurs en amateur-spelers van alle leeftijden, een modern koor en vijf mu-sici u mee op een theatrale zoektocht.

Toneel Toneelgroep maastricht: De manke21:00, Industrieterrein BosscherveldIn De Manke raakt de bevol-king van een klein afgelegen eiland op drift als er aan de overkant van het water een filmploeg uit Hollywood neerstrijkt.

zATerDAG 2 JULI

Overigen euregionale Sleepbootdagen maastrichtMaastricht, MaaspromenadeZie 1 juli

Wereldmuziek carillon-concert stadsbeiaardier frank Steijns in stadhuis12:30, StadhuisStadsbeiaardier Frank Steijns bespeelt het indruk-wekkende Hemony-carillon van het stadhuis.

Muziek muziek in de stad14:00, Diverse locatiesDiverse muziekgezelschap-pen en koren uit Maastricht en omgeving brengen afwis-selend repertoire: van klas-siek tot pop, voor en door jong en oud.

Klassieke muziek LSo en mastreechter Staar20:15, Theater aan het VrijthofEen feestelijk samenwer-kingsverband in het kader van de Heiligdomsvaart.

Theater Licht: theater in de Sint Jan21:00, Sint JanskerkZie 1 juli

Toneel Toneelgroep maastricht: De manke21:00, Industrieterrein BosscherveldZie 1 juli

Vervolg van pagina 11

culTure valley Tijdens inkom Een gloednieuw evenement tijdens de algemene stu-denten introductieweek is Culture Valley: een cultureel festival in het Stadspark! Bereid je voor om overspoeld te worden door cultuur! Loop rond tussen verschillende optredens van muziek, comedy, theater, dans, kunst, film en meer. Ga los op de Balkan beats op het hoofdpo-dium voordat Kensington afsluit! Tot in het park...DonDerDAG 25 AUGUSTUS 20:00 UUr, STADSpArK

30e preuveneminTDe naam ‘preuvenemint’ zegt het al: preuve (proeven) en evenemint (evenement). Elk jaar kijken fijnproevers weer uit naar dit grootste openluchtrestaurant van Nederland. Een restaurant waar je niet alleen voor de gerechten komt, maar ook voor de muziek en gezel-ligheid. Nu het Maastrichtse Vrijthof voor de dertigste keer het toneel is voor dit festijn, bereikt het organise-rende Struyskommitee hiermee een nieuwe mijlpaal. En met succes: de voorbije 29 afleveringen brachten een totaal op van 3.7 miljoen euro voor goede doelen. Kom proeven, genieten en ondersteun daarmee cultu-rele en sociale projecten en instellingen in Maastricht.DonDerDAG 25 T/m zonDAG 28 AUGUSTUS, vrIJThof

AGenDA

Je kunt er heerlijk relaxen en zonnen, terwijl een ober je een ijskoud biertje, je favoriete cocktail of een amuse aanreikt. Vanuit je luie ligstoel geniet je van een schitterend uitzicht over de glinsterende Maas, je voeten warmend aan het mulle zand. Op de achtergrond een loom loungemuziekje….Het ultieme vakantiegevoel op 5 minuten van het brui-sende stadscentrum van Maastricht. Dat is de opzet van Beluga Beach Club. Inderdaad, van dé Beluga. Verwacht geen sterrenrestaurant, het is en blijft tenslotte een beachclub. Maar een 3 gangenmenu kost hier dan ook 19,50 euro. Met een clubhouse, upperdeck, lounge terras én 1500 vierkante meter zandstrand is het hier echt goed toeven. Een fijne vakantie aan de Maas! Kijk voor prijzen en informatie op www.belugabeachclub.nl zATerDAG 13 AUGUSTUS T/m zATerDAG 24 SepTember, De GrIenD

BeluGa Beach cluB

KAJAKKen op De mAAS: www.kajaktourlimburg.nleen DUIK In heT zwembAD: www.zwembadenmaastricht.nleen GeSLAAGD DAGJe UIT bIJ fUn vALLey beAch & pLAy: www.funvalleymaastricht.nlbooTTochT over De mAAS: www.stiphout.nlonDerGronDSe verKoeLInG: www.maastrichtunderground.nl

voor wie heT noG sTeeds Te warm heefT:

JULI

/ AU

GU

STU

S 20

11

Page 8: UIT JULI/AUGUSTUS 2011

JULI

/ AU

GU

STU

S 20

11

14 15

ww

w.m

AA

STr

Ich

TSU

ITb

Ur

o.n

L

show Them you’re a sTar! (11+)Ben je gek op muziek of denk je bij het kijken naar ‘So you wanna be a popstar?’: Dat wil ik ook! Doe dan mee aan deze pop-workshop. Je gaat zelf popmuziek maken en op een drumstel, keyboard of djembé spelen. Jos Netto is een popmuzikant en werkt bij Kumulus. Hij geeft je deze mid-dag belangrijke tips. DonDerDAG 14 JULI, cenTre cérAmIqUe

mijn Toneel (6+)Voorleesvrijwilliger Veroon bezocht een tijdje geleden in Zwitserland een man die al zijn hele leven toneeltjes maakt van karton. Compleet met spelers, decor en muziek. In deze workshop leer je hoe dat moet.DonDerDAG 28 JULI In bIbLIoTheeK mALperTUIS en DInSDAG 9 AUGUSTUS In bIbLIoTheeK heer

voor de Bakker (6+)Trek niet je allernieuwste kleren aan, want deze middag ga je een middeleeuwse watermolen bekijken en dan zelf vlaaitjes bakken in een echte bakkerij! Maar eerst kijken we samen naar de tentoonstelling ‘Anders nog iets voor u’ over oude win-kels in de stad. Daarna lopen we naar de Bisschopsmolen, waar de bakker op ons wacht. woenSDAG 17 AUGUSTUS, STArT cenTre cérAmIqUe.

Goochelshow arThur maGic Van kleins af aan verzorgt het grote (jonge) talent Arthur al shows in Centre Céra-mique. Hij wordt steeds ouder en de shows steeds professioneler. DInSDAG 2 AUGUSTUS In bIbLIoTheeK mALperTUIS en woenSDAG 3 AUGUSTUS In bIbLIoTheeK heer

ruzie om de vuursTeenmijnJe kunt meedoen aan een puzzeltocht door het museum en luisteren naar spannende verhalen. Vandaag staat het boek ‘ruzie om de vuursteenmijn’ van Jacques Vriens centraal.woenSDAG 3 AUGUSTUS, nATUUrhISTorISch mUSeUm

yo! rappen doe je zo (8+)Leren rappen als Jay-Z, Zwart Licht of Winne? Deze middag maak je je eigen hip-hop-beat en een rap. Natuurlijk wordt die ook opgenomen! De workshop wordt gege-ven door Jos Netto, hij is een popmuzikant en werkt bij Kumulus. DonDerDAG 18 AUGUSTUS, cenTre cérAmIqUe.

voorleesuurTjes (4+)Ook in de zomervakantie wordt er elke woens-dagmiddag in een van de Maastrichtse bibli-otheken voorgelezen. Kijk voor data en locaties op www.centreceramique.nl

The smurfs (3d) Wanneer de kwade tovenaar Gar-gamel hun dorp aanvalt, ontsnappen de Smurfen via een magische doorgang, die ‘eens per blauwe maan’ geopend is. Ze komen terecht in een vreemde, nieuwe wereld, die in niets lijkt op wat ze ooit hebben gezien: New york. Ze zitten vast in Manhattan en om weer thuis te komen moeten Grote Smurf en de anderen een echte blauwe maan zien te vinden - voordat Gargamel hén vindt.vAnAf 4 AUGUSTUS, pAThé bIoScoop

ook voor kinderen is er deze zomer van alles te beleven in maastricht. van de nieuwste fi lm van harry potter tot een workshop boetseren. Luister naar spannende verhalen in het park of maak zelf popmuziek. Kom kijken, luisteren, knutselen en lekker veel ontdekken!

zomervAKAnTIe In mAASTrIchT

Twee engeltjes die tegen elkaar aan hangen, een draak aan de voeten van Apollo, een vrouw met wapperende kle-ren maar zonder armen: in de zomerva-kantie zijn er wel vijftig beelden van klei in het Bonnefanten te zien. Ze worden terracotta’s genoemd. Het waren eigen-lijk gewoon schetsen. In de workshop ga je lekker zelf met de handen in de klei. Op een kleitablet boetseer je het verhaal van Apollo met de draak. Aanmelden: [email protected]

DI 19 T/m vr 22 JULI & DI 16 T/m vr 19 AUGUSTUS, bonnefAnTenmUSeUm

knoTsGekke kleiwerken (7+)

Tweede deel van het laatste boek, waarin Harry potter op zoek gaat naar de ‘Gruzielementen’ van Voldemort. Hij moet deze vernietigen om Voldemort defi nitief te verslaan. Het grote pro-bleem is dat Harry, ron en Hermeline niet weten wat de Gruzielementen zijn en waar ze moeten zoeken.

vAnAf 13 JULI, pAThé bIoScoop

harry poTTer and The deaThly hallows - parT 2 (3d)

Je kunt meedoen aan een puzzel-tocht door het mu-seum en luisteren naar spannende verhaal ‘Jij bent een lekker dier’ van Ton van reen.

woenSDAG 27 JULI, nATUUrhISTo-rISch mUSeUm

je BenT een lekker dier

Landschappen laten je wegdromen in de natuur en prikkelen je fantasie. Net zoals in de natuur ga je in de workshop in verschil-lende lagen werken. Eerst met druktechnieken (stukjes behang en stof). Daarna worden diverse materialen zoals veren, draden en zaden op het landschap geplakt. Als laatste stap wordt het schilderen ingezet. Aanmelden: [email protected]

DI 12 T/m vr 15 JULI & DI 9 T/m vr 12 AUGUSTUS, bonnefAnTenmUSeUm

door de Bomen een Bos (7+)

ww

w.m

AA

STr

Ich

TSU

ITb

Ur

o.n

L

voorleesuurTjes (4+)Ook in de zomervakantie wordt er elke woens-dagmiddag in een van de Maastrichtse bibli-otheken voorgelezen. Kijk voor data en

www.centreceramique.nl

Wanneer de kwade tovenaar Gar-gamel hun dorp aanvalt, ontsnappen de Smurfen via een magische doorgang, die

In de laatste week van de zomervakantie strijkt de karavaan van het vertelfestival weer neer in Maastricht. Niet alleen in het park bij de eendenvijver, maar ook in de bibliotheken zijn prachtige verhalen te horen. Kinderboekenschrijvers lezen voor uit eigen werk. En elke bibliotheek heeft een eigen verhalenverteller. Kijk voor het programma en de locaties op www.vertelfestival.nl, zie ook pagina 11.

zonDAG 14 T/m vrIJDAG 19 AUGUSTUS, mGr. noLenSpArK en bIbLIoTheKen

verTelfesTival ‘echT waar?!’

een zomer vol acTieOok deze zomer hoef je je geen mo-ment te vervelen. Kindervakantiewerk Trajekt organiseert weer heel veel activiteiten voor kinderen. In Amby, Borgharen, Heer/Scharn, Malberg/Caberg en Witte-vrouwenveld kun je iedere week terecht voor verschillende activiteiten, van een speurtocht tot knutselen en van mee-speel-theater tot hutten bouwen. Kijk voor meer informatie op www.trajekt.nl

Page 9: UIT JULI/AUGUSTUS 2011

JULI

/ AU

GU

STU

S 20

11

16 17

ww

w.m

AA

STr

Ich

TSU

ITb

Ur

o.n

L

orGelfesTival Met meer dan tien instrumenten opgeno-men op de lijst van belangrijke orgels in Ne-derland is Maastricht een echte orgelstad. Stichting pro Organo stelt zich ten doel deze Maastrichtse rijkdom onder de aandacht van het publiek te brengen. En met resul-taat. Al meer dan vijftig jaar zitten tijdens het internationale orgelfestival L’Europe & l’Orgue de kerkbanken vol met enthousiaste toehoorders. Van 12 juli t/m 16 augustus spelen internationale organisten van faam tijdens zes concerten weer liederen op de eeuwenoude orgels van Maastricht.

12, 19, 26 JULI & 2, 9, 16 AUGUSTUS, onze LIeve vroUwebASILIeK en De SInT ServAAS bASILIeK

Lees verder op pagina 18

cULTUUrzomer mAASTrIchT

een hartstikke handige website en fl yer waarin alle culturele evenementen van de hele zomer gebundeld zijn. van evenementen, dans, theater, kinderprogramma’s tot tentoonstellingen en nog veel meer. hierdoor weet je precies waar je de hele zomer moet zijn in maastricht! Surf naar www.cultuurzomermaastricht.nl en ontdek het complete aanbod. onderstaand alvast een aantal kleurrijke, zomerse tips!

opera l̀es mamelles de Tiresias’ De operaklas van Conservatorium Maastricht voert iedere zomer een opera op. Dit jaar is dat `Les mamelles de Tiresias’ (de borsten van Tiresias), een komische opera van Francis poulenc. Centraal in de opera staat Thérèse, die in opstand komt tegen haar rol als onderda-nige partner in het huwelijk. Zij wil dezelfde rechten hebben als haar man en grijpt naar een rigoureuze maatregel: zij prikt haar borsten lek, wil vanaf dan Tiresias worden genoemd en begint een protest-actie tegen kindergeboorte. poulenc componeerde het werk tussen 1939 en 1944 en slaagt er wonderwel in dit surrealistisch verhaal in

al zijn absurdisch-komische momenten te voorzien van uitstekend passende

muziek. Bijzonder aan deze pro-ductie is de inzet van een virtu-eel decor dat studenten van de afdeling Theatervormgeving van de Toneelacademie Maas-tricht produceerden.

vrIJDAG 1 JULI en zATerDAG 2 JULI, operA

zUID, mALperTUISpLeIn 60

De afsluitende dansvoorstelling van Opleiding Dans Maastricht van het Bonnefanten College verbeeldt rituelen door de tijd heen en in verschillende culturen. Van het 15/16e-eeuwse hof en de Ashanti’s in Ghana naar hedendaagse pubers en weer terug. Iedere plaats en tijd heeft zijn eigen zonnekoningen, idolen en rituelen.

DInSDAG 5 T/m DonDerDAG 7 JULI, AInSI

zonnekoninGen

1 reSTAUrAnT ‘o’

rechtstraat 76www.restaurant-o.nl

2 bébeLLe InTerIeUrS

rechtstraat 79www.bebelle.nl

3 De verwonDerInG

Hoogbrugstraat 21www.verwondering.nl

4 SJIeK KooKpUnT

Hoogbrugstraat 15www.sjiekkookpunt.nl

5 bonnefAnTenmUSeUm Avenue Céramique 250www.bonnefanten.nl

6 beeLDenTUIn

Door-zIchT

pomerollaan 83 www.dorinebeusmans.nl

7 reSTAUrAnT peTIT bonheUr Achter de Molens 2www.petitbonheur.nl

8 mASqUe DU SoLeIL

Bredestraat 9a

9 TheATer AAn heT vrIJThof

Vrijthof 47www.theateraanhetvrijthof.nl

10 oUT of STorAGe

Timmerfabriek, Boschstraat 7 - 9www.outofstorage.nl

1

2

3 4

7

6

8

9

10

5

Page 10: UIT JULI/AUGUSTUS 2011

JULI

/ AU

GU

STU

S 20

11

18

‘Voorlopig staan er vijf avonden met diverse stijlen (semi-akoestische) muziek gepland. Van jazz tot klassiek en van singer-song-writers tot crossovers en wereldse klanken. Na elk concert is er een afterparty met DJ. Het eerste concert was in juni. Zaterdag 27 augustus volgt deel 2 met de prisor Jazz Band en een afterparty met Gipsy grooves, Balkan beats & worldgrooves met DJ Janush (bekend van Tabor, Triska Trio en ushti). Zaterdag 19 november staat een optreden van de Ierse singer-songwriter Declan de Barra op het programma. Een zanger met een magistraal bereik. Denk aan een kruising tussen Jeff Buckley, Nick Cave en Anthony (& the Johnsons), overgoten met Keltische invloeden, en je komt een heel eind in de buurt.’ ‘Feigeli prisor is een op en top solo-gitarist die vanuit een diepe rust en met veel passie gipsy jazz en swing speelt. prisor soleert op hoog niveau, zonder daarbij te technisch te klinken. Hoe geniaal en magisch zijn solo’s vaak ook zijn, hij blijft met ogenschijnlijk groot gemak vanuit zijn onderbuik spelen. Zoals bijna alle Sinti- en roma gitaristen is ook Feigeli prisor autodidact. Simpelweg magisch om te zien wat je met 20 vingers vanuit je hart en ziel met een gitaar kunt doen zonder gestudeerd te hebben. Wat prisors verhaal verder zeker ook interes-sant maakt, is dat hij een verleden heeft in Maastricht. Hij speelde vroeger regelmatig in het Knijpke, dat magische keldertje in de Bernardusstraat.’

‘Het Magisch Theatertje is een rustieke en betoverende locatie. En de opzet is klein-schalig. Kwantiteit staat namelijk niet altijd voor kwaliteit. Er is slechts ruimte voor 100 bezoekers per concert. Vanaf volgend jaar organiseren we in de aangrenzende weide ook buitenevenementen. Maar ook dit jaar brandt er een vuurtje in de weide en worden er hapjes geserveerd.’

Bébelle InterieursR e c h t s t r a a t 7 96221 EH Maastricht

openingstijdenwoe-don-vrij: 13-18u

zat: 13-17ukoopzondagen: 12-17u

MA

AR

T 20

10

16 MODERNE KLASSIEKE MUZIEK

HET SIMONS ENSEMBLEGedurende de hele muziekgeschiedenis komt het voor: dirigenten componeren, componisten dirigeren. De jonge componist, dirigent en violist Marijn Simons heeft zich bij het samenstellen van dit programma hierdoor laten inspireren. Uitgevoerd worden onder andere werken van dirigent/componisten als Leonard Bernstein, Pierre Boulez en Marijn Simons zelf. Met zijn ensemble wil Simons de kloof tussen de hedendaagse muziek en het publiek dichten.

ZATERDAG 13 MAART, THEATER AAN HET VRIJTHOF

TONEEL

TONEELGROEP AMSTERDAM SPEELT ‘ZOMERTRILOGIE’Ivo van Hove regisseert het voltallige ensemble van Toneelgroep Amsterdam in de lichtvoetige komedie ‘Zomertrilogie’. De rijke Filippo en zijn dochter Giacinta bereiden zich voor op de vakantie, evenals haar verloofde Leonardo en diens zus Vittoria. Zij hebben minder geld dan Filippo, maar draaien op krediet mee in de malle-molen van consumptie en decadentie. Wanneer Giacinta’s aanbid-der Guglielmo zich meldt, ontstaat een reeks komische situaties. Nederlands gesproken met Franse boventitels.

DINSDAG 9 EN WOENSDAG 10 MAART, THEATER AAN HET VRIJTHOF

De choreografi eën van Nanine Linning brengen dans, muziek en vormgeving samen en gaan over herkenbare emoties. ‘Endless Song of Silence’ is een nieuwe bewerking van een duet dat zij in 2005 maakte bij haar afscheid van Scapino Ballet Rotterdam. Centraal in deze intieme choreografi e staat de vondst van een verscholen loopband, waarop de dansers zich letterlijk staande moeten houden. Linning gebruikt deze lopende band als meta-foor voor het verstrijken van de tijd. Linning en haar muze Danilo Colonna dansen dit werk op de aangrijpende Derde Symfonie van Gorecki, ondersteund door projecties van fi lm close-ups.

VRIJDAG 12 MAART, AINSI

NANINE LINNINGDANS

MUSIC FOR THE PASSION

The ingredients of this concert are Italian pathos, German virtuosity and French elegance, showing the various musical ways in which 17th and 18th century composers managed to repre-sent the Passion. The repertoire inclu-des works by Giovanni Felice Sances, Heinrich Ignace Franz von Biber and Marc-Antoine Charpentier. SUNDAY 14 MARCH, 3.30 P.M., LUTHERSE KERK

SCHUBERT À QUATRE MAINS In this new concert, Jos van Immerseel will perform with his permanent soloist and piano partner Claire Chevallier. The programme is entirely dedicated to Schu-bert’s piano duets: original material, in which this skilled chamber music com-poser shows his most expressive side.SATURDAY 20 MARCH, 8.15 P.M., MUZIEKSCHOOL KUMULUS

ENDLESS SONG OF SILENCE The choreographic works of Nanine Lin-ning are a perfect combination of dance, music and style, dealing with familiar emotions. Endless Song of Silence is a brand-new revision of a duet that she created in 2005 when she left Scapino Ballet Rotterdam.FRIDAY 12 MARCH, 8.30 P.M., AINSI

Vervolg van pagina 15

V o o r b i j z o n d e r ee y e w e a r c o l l e c t i e s

Bredestraat 9abi j O.L.Vrouweplein6211 HA Maastr ichtTel . : 043 - 326 11 08

MA

AR

T 20

10

16 MODERNE KLASSIEKE MUZIEK

HET SIMONS ENSEMBLEGedurende de hele muziekgeschiedenis komt het voor: dirigenten componeren, componisten dirigeren. De jonge componist, dirigent en violist Marijn Simons heeft zich bij het samenstellen van dit programma hierdoor laten inspireren. Uitgevoerd worden onder andere werken van dirigent/componisten als Leonard Bernstein, Pierre Boulez en Marijn Simons zelf. Met zijn ensemble wil Simons de kloof tussen de hedendaagse muziek en het publiek dichten.

ZATERDAG 13 MAART, THEATER AAN HET VRIJTHOF

TONEEL

TONEELGROEP AMSTERDAM SPEELT ‘ZOMERTRILOGIE’Ivo van Hove regisseert het voltallige ensemble van Toneelgroep Amsterdam in de lichtvoetige komedie ‘Zomertrilogie’. De rijke Filippo en zijn dochter Giacinta bereiden zich voor op de vakantie, evenals haar verloofde Leonardo en diens zus Vittoria. Zij hebben minder geld dan Filippo, maar draaien op krediet mee in de malle-molen van consumptie en decadentie. Wanneer Giacinta’s aanbid-der Guglielmo zich meldt, ontstaat een reeks komische situaties. Nederlands gesproken met Franse boventitels.

DINSDAG 9 EN WOENSDAG 10 MAART, THEATER AAN HET VRIJTHOF

De choreografi eën van Nanine Linning brengen dans, muziek en vormgeving samen en gaan over herkenbare emoties. ‘Endless Song of Silence’ is een nieuwe bewerking van een duet dat zij in 2005 maakte bij haar afscheid van Scapino Ballet Rotterdam. Centraal in deze intieme choreografi e staat de vondst van een verscholen loopband, waarop de dansers zich letterlijk staande moeten houden. Linning gebruikt deze lopende band als meta-foor voor het verstrijken van de tijd. Linning en haar muze Danilo Colonna dansen dit werk op de aangrijpende Derde Symfonie van Gorecki, ondersteund door projecties van fi lm close-ups.

VRIJDAG 12 MAART, AINSI

NANINE LINNINGDANS

MUSIC FOR THE PASSION

The ingredients of this concert are Italian pathos, German virtuosity and French elegance, showing the various musical ways in which 17th and 18th century composers managed to repre-sent the Passion. The repertoire inclu-des works by Giovanni Felice Sances, Heinrich Ignace Franz von Biber and Marc-Antoine Charpentier. SUNDAY 14 MARCH, 3.30 P.M., LUTHERSE KERK

SCHUBERT À QUATRE MAINS In this new concert, Jos van Immerseel will perform with his permanent soloist and piano partner Claire Chevallier. The programme is entirely dedicated to Schu-bert’s piano duets: original material, in which this skilled chamber music com-poser shows his most expressive side.SATURDAY 20 MARCH, 8.15 P.M., MUZIEKSCHOOL KUMULUS

ENDLESS SONG OF SILENCE The choreographic works of Nanine Lin-ning are a perfect combination of dance, music and style, dealing with familiar emotions. Endless Song of Silence is a brand-new revision of a duet that she created in 2005 when she left Scapino Ballet Rotterdam.FRIDAY 12 MARCH, 8.30 P.M., AINSI

Vervolg van pagina 15

V o o r b i j z o n d e r ee y e w e a r c o l l e c t i e s

Bredestraat 9abi j O.L.Vrouweplein6211 HA Maastr ichtTel . : 043 - 326 11 08

MA

AR

T 20

10

16 MODERNE KLASSIEKE MUZIEK

HET SIMONS ENSEMBLEGedurende de hele muziekgeschiedenis komt het voor: dirigenten componeren, componisten dirigeren. De jonge componist, dirigent en violist Marijn Simons heeft zich bij het samenstellen van dit programma hierdoor laten inspireren. Uitgevoerd worden onder andere werken van dirigent/componisten als Leonard Bernstein, Pierre Boulez en Marijn Simons zelf. Met zijn ensemble wil Simons de kloof tussen de hedendaagse muziek en het publiek dichten.

ZATERDAG 13 MAART, THEATER AAN HET VRIJTHOF

TONEEL

TONEELGROEP AMSTERDAM SPEELT ‘ZOMERTRILOGIE’Ivo van Hove regisseert het voltallige ensemble van Toneelgroep Amsterdam in de lichtvoetige komedie ‘Zomertrilogie’. De rijke Filippo en zijn dochter Giacinta bereiden zich voor op de vakantie, evenals haar verloofde Leonardo en diens zus Vittoria. Zij hebben minder geld dan Filippo, maar draaien op krediet mee in de malle-molen van consumptie en decadentie. Wanneer Giacinta’s aanbid-der Guglielmo zich meldt, ontstaat een reeks komische situaties. Nederlands gesproken met Franse boventitels.

DINSDAG 9 EN WOENSDAG 10 MAART, THEATER AAN HET VRIJTHOF

De choreografi eën van Nanine Linning brengen dans, muziek en vormgeving samen en gaan over herkenbare emoties. ‘Endless Song of Silence’ is een nieuwe bewerking van een duet dat zij in 2005 maakte bij haar afscheid van Scapino Ballet Rotterdam. Centraal in deze intieme choreografi e staat de vondst van een verscholen loopband, waarop de dansers zich letterlijk staande moeten houden. Linning gebruikt deze lopende band als meta-foor voor het verstrijken van de tijd. Linning en haar muze Danilo Colonna dansen dit werk op de aangrijpende Derde Symfonie van Gorecki, ondersteund door projecties van fi lm close-ups.

VRIJDAG 12 MAART, AINSI

NANINE LINNINGDANS

MUSIC FOR THE PASSION

The ingredients of this concert are Italian pathos, German virtuosity and French elegance, showing the various musical ways in which 17th and 18th century composers managed to repre-sent the Passion. The repertoire inclu-des works by Giovanni Felice Sances, Heinrich Ignace Franz von Biber and Marc-Antoine Charpentier. SUNDAY 14 MARCH, 3.30 P.M., LUTHERSE KERK

SCHUBERT À QUATRE MAINS In this new concert, Jos van Immerseel will perform with his permanent soloist and piano partner Claire Chevallier. The programme is entirely dedicated to Schu-bert’s piano duets: original material, in which this skilled chamber music com-poser shows his most expressive side.SATURDAY 20 MARCH, 8.15 P.M., MUZIEKSCHOOL KUMULUS

ENDLESS SONG OF SILENCE The choreographic works of Nanine Lin-ning are a perfect combination of dance, music and style, dealing with familiar emotions. Endless Song of Silence is a brand-new revision of a duet that she created in 2005 when she left Scapino Ballet Rotterdam.FRIDAY 12 MARCH, 8.30 P.M., AINSI

Vervolg van pagina 15

V o o r b i j z o n d e r ee y e w e a r c o l l e c t i e s

Bredestraat 9abi j O.L.Vrouweplein6211 HA Maastr ichtTel . : 043 - 326 11 08

La rive droite, Wijck, hier treft u de meest verse vis, fruits de mer en oesters van de stad. Bij “O” komt u erachter dat Maastricht wél aan zee ligt.

Restaurant Rechtstraat 76, 6221 EL Maastricht

T +31 (0)43 3259747, www.restaurant-o.nl

Dorine Beusmans-Kuijlaars (beelden brons)

Nicole Bots (keramiek)

Marjan Smit (glasobjecten en etsen)

Nicole Schaap (schilderijen)

Geopend op zondag van 12.00 tot 17.00 uur en op afspraak 043-3476242 tijdens de maanden juni t/m september.

Pomerollaan 83, 6213 GW Maastricht www.dorinebeusmans.nl

BEELDENTUIN “DOOR-ZICHT”

BEELDENTUIN“DOOR-ZICHT”

Kamermuziekminnend publiek op-gelet. Het Orlando Festival, dat voor het 30e jaar in rolduc musici van alle niveaus met elkaar in contact brengt, verspreidt zich over Zuid Limburg en programmeert ook in Maastricht. Er zijn kamermuziekconcerten te be-luisteren in o.a. selexyz dominicanen, pesthuyspodium en Centre Céramique. Liefhebbers zijn uiteraard ook welkom op rolduc voor het volgen van work-shops en het ondergaan van de unieke Orlandosfeer. zonDAG 24 JULI T/m zonDAG 7 AUGUSTUS, mAASTrIchT en roLDUc

orlando fesTival ook in maasTrichT

Een avontuurlijke musical vol pas-sie, humor en romantiek, omlijst met de authentieke Spaanse Flamenco en de aanstekelijke muziek van de Gipsy Kings, waaronder bekende hits als ‘Bamboleo’, ‘Djobi Djoba’ en ‘Baila Me’. Beleef het verhaal van een gemaskerde strijder die vecht voor rechtvaardigheid en het avontuur liever opzoekt dan uit de weg gaat. Na het succes in Engeland en rusland is de musical eindelijk op tour-nee in Nederland en komt in augustus aan in Maastricht. Onder andere Tom-mie Christiaan (winnaar televisieshow ‘Op zoek naar Zorro’), rené van Kooten, Lone van roosendaal, Thom Hoffman, Michelle Splietelhof en David Davidse spelen in deze op het boek van Isabel Allende geïnspireerde musical.

DInSDAG 30 AUGUSTUS T/m zonDAG 4 SepTember, TheATer AAn heT vrIJThof

Vervolg van pagina 16

maGic music niGhTs maasTrichTeen nieuw initiatief in maastricht. concerten, dance party’s en festivals op een betoverende locatie: het magisch Theatertje. organisator Appie weijers vertelt waarom je de magic music nights maastricht niet mag missen.

U bent van harte welkom: Hoogbrugstraat 15 in Maastricht.

T +31-43-3541934 E [email protected] www.sjiekkookpunt.nl

Hét culinaire kook-punt van Maastricht: Sjiek Kookpunt!Wij verzorgen work-shops, u kunt terecht voor een (h)eerlijke lunch en diner en in onze winkel vindt u het beste uit Italië!Import van olijfolie, import van Italiaanse wijnen, catering.

de verwonderinghoogbrugstraat 21 | maastricht | www.verwondering.nl

foToGrAfIe: rOy BEuSKEr

Grootste tijdelijke kunstmuseum van Europa in Maastricht

26 6 – 18 12 2011

Timmerfabriek, Boschstraat 7-96211 AS Maastrichtwww.outofstorage.nl

musical zorro

zATerDAG 27 AUGUSTUS, heT mAGISch TheATerTJe. KIJK voor meer InformATIe op www.Ap-ArTevenTS.nL en www.mAGISch-TheATerTJe.nL

Page 11: UIT JULI/AUGUSTUS 2011

AGenDAJU

LI /

AUG

UST

US

2011

20

ww

w.U

ITb

Ur

o.n

L/m

AA

STr

Ich

T

2121

ww

w.m

AA

STr

Ich

TSU

ITb

Ur

o.n

L

AGenDADonDerDAG 14 JULI

Evenementen quatorze juillet à maastrichtJekerkwartierHet Jekerkwartier in Franse sferen met het feestelijk hoogtepunt op quatorze juillet.

Jeugd Door de bomen een bos14:00, BonnefantenmuseumZie 12 juli

Jeugd Show them you’re a star14:00, Centre CéramiqueBen je gek op muziek, of denk je bij het kijken naar ‘So you Wanna Be A popstar?’:Dat wil ik ook! Doe dan mee aan deze popwork-shop.

vrIJDAG 15 JULI

Orkest Andre rieu op het vrijthof!21:00In juli is het Vrijthof weer rieu’s thuishaven en het decor voor zijn grootse en meeslepende concerten!

Evenementen quatorze juillet à maastrichtJekerkwartierZie 14 juli

Jeugd Door de bomen een bos14:00, BonnefantenmuseumZie 12 juli

zATerDAG 16 JULI

Orkest Andre rieu op het vrijthof!21:00, Zie 15 juli

zonDAG 17 JULI

Orkest Andre rieu op het vrijthof!21:00, Zie 15 juli

DInSDAG 19 JULI

Jeugd Knotsgekke kleiwerken14:00, BonnefantenmuseumIn de workshop gaan de kinderen lekker zelf met de handen in de klei. reserve-ren op nr. 043290165 of [email protected]

Klassieke muziek L’europe & L’orgue orgelfestival maastricht20:00, Onze Lieve VrouwebasiliekZie 12 juli

woenSDAG 20 JULI

Jeugd Knotsgekke kleiwerken14:00, BonnefantenmuseumZie 19 juli

Literaire voordrachtvoorleesuurtje14:30, Bibliotheek MalpertuisZie 6 juli

DonDerDAG 21 JULI

Jeugd Knotsgekke kleiwerken14:00, BonnefantenmuseumZie 19 juli

vrIJDAG 22 JULI

Orkest Andre rieu op het vrijthof!21:00, Zie 15 juli

Jeugd Knotsgekke kleiwerken14:00, BonnefantenmuseumZie 19 juli

zATerDAG 23 JULI

Orkest Andre rieu op het vrijthof!21:00, Zie 15 juli

Overigen T&T avond20:00, Cafe rosé (COC Limburg)Transgender Kontakt Lim-burg organiseert in samen-werking met COC Limburg een T&T avond voor gemengd publiek.

zonDAG 24 JULI

Orkest Andre rieu op het vrijthof!21:00, Zie 15 juli

Evenementenorlando festival 2011Maastricht, diverse locatiesBijzonder kamermuziekfesti-val met prachtige concerten en een unieke, intensieve interactie tussen amateur- en beroepsmusici.

DInSDAG 26 JULI

Klassieke muziekorlandofestival12:30, Centre CéramiqueCentre Céramique omringt zich graag met muziek en is blij het Orlando Festival te mogen verwelkomen.

Klassieke muziek L’europe & L’orgue orgelfestival maastricht20:00, Onze Lieve VrouwebasiliekZie 12 juli

woenSDAG 27 JULI

Literaire voordrachtvoorleesuurtje11:00, Bibliotheek HeerZie 6 juli

Klassieke muziekorlandofestival in centre ceramique12:30, Centre CéramiqueZie 26 juli

Literaire voordrachtvoorleesuurtje14:30, Centre CéramiqueZie 6 juli

DonDerDAG 28 JULI

Jeugd mijn toneel10:00, Bibliotheek MalpertuisWil jij ook je eigen theater-tjemaken? Kinderen (max. 15) van 6-11 jr zijn van harte welkom. Aanmeldenbij de klantenservice.

Klassieke muziek orlando-festival in centre ceramique12:30, Centre CéramiqueZie 26 juli

vrIJDAG 29 JULI

Evenementen KadefeestenKesselskadeSfeervol muziekevenement met topartiesten langs de Maas.

Klassieke muziek orlandofestival in centre ceramique12:30, Centre CéramiqueZie 26 juli

zATerDAG 30 JULI

Evenementen KadefeestenKesselskadeZie 29 juli

EvenementenScenesconnected11:00, Landgoed portomaarScenesConnected is een spontaan privaat kunstfesti-val initiatief ter bijdrage aan de Maastrichtse regio ambi-ties om Culturele Hoofdstad 2018 te worden.

Klassieke muziek orlandofestival in centre ceramique12:30, Centre CéramiqueZie 26 juli

zonDAG 31 JULI

Overigen poeziewandeling pierre KempCentre CéramiqueJet van Aalst neemt je mee door Maastricht aan de hand van zestien gedichten van deze bijzondere dichter.

Overigen 40+ middag in café rosé15:00, Cafe rosé (COC Limburg)Gezellige middag voor 40-plussers met een klein borrelhapje en rustige muziek.

AUGUSTUS

DInSDAG 2 AUGUSTUS

Overigen Goochelshow Arthur magic11:00, Centre CéramiqueEen sprankelende show van het grote (jonge) talent Arthur.

Klassieke muziek L’europe & L’orgue orgelfestival maastricht20:00, O.L. VrouwebasiliekZie 12 juli

woenSDAG 3 AUGUSTUS

Sport ridder rondeBinnenstadOok dit jaar razen er weer wielrenners over de kas-seien van de Maastrichtse binnenstad.

Overigen Goochelshow Arthur magic11:00, Centre CéramiqueZie 2 augustus

Literaire voordrachtvoorleesuurtje14:30, Bibliotheek HeerZie 6 juli

DonDerDAG 4 AUGUSTUS

Jazz formby band.13:00, Onze Lieve VrouwepleinEen openluchtconcert van een Engelse brassband.

vrIJDAG 5 AUGUSTUS

Overigen Ladies night in café rosé20:00, Cafe rosé (COC Limburg)Zie 1 juli

DInSDAG 9 AUGUSTUS

Jeugd mijn toneel10:00, Bibliotheek HeerZie 28 juli

Jeugd Door de bomen een bos14:00, BonnefantenmuseumZie 12 juli

Klassieke muziek L’europe & L’orgue orgelfestival maastricht20:00, Sint ServaasbasiliekZie 12 juli

woenSDAG 10 AUGUSTUS

Literaire voordracht voorleesuurtje11:00, Bibliotheek MalpertuisZie 6 juli

Jeugd Door de bomen een bos14:00, BonnefantenmuseumZie 12 juli

Literaire voordrachtvoorleesuurtje14:30, Centre CéramiqueZie 6 juli

DonDerDAG 11 AUGUSTUS

Jeugd Door de bomen een bos14:00, BonnefantenmuseumZie 12 juli

vrIJDAG 12 AUGUSTUS

Sport Internationaal vrijthof Jeu de boules ToernooiVrijthofDrie dagen lang verandert het Vrijthof in een grote Jeu de Boules baan. Komt dat zien!

Jeugd Door de bomen een bos14:00, BonnefantenmuseumZie 12 juli

zonDAG 14 AUGUSTUS

Literaire voordrachtvertelfestival maastrichtMaastricht, diverse locatiesHet Vertelfestival laat je ken-nis maken met verschillende vertellers die elk op hun eigen manier verhalen vertellen.

mAAnDAG 15 AUGUSTUS

Literaire voordrachtvertelfestival maastrichtMaastricht, diverse locatiesZie 14 juli

DInSDAG 16 AUGUSTUS

Literaire voordrachtvertelfestival maastrichtMaastricht, diverse locatiesZie 14 juli

Jeugd Knotsgekke kleiwerken14:00, BonnefantenmuseumZie 19 juli

Klassieke muziekL’europe & L’orgue orgel-festival maastricht20:00, Sint ServaasbasiliekZie 12 juli

woenSDAG 17 AUGUSTUS

Literaire voordrachtvertelfestival maastrichtMaastricht, diverse locatiesZie 14 juli

Jeugd Knotsgekke kleiwerken14:00, BonnefantenmuseumZie 19 juli

Jeugd voor de bakker14:00, Centre CéramiqueEen informatieve workshop vlaaitjes bakken voor kin-deren. Aanmelden bij balie Klantenservice Centre Céra-mique, 043-350 5600 [email protected].

Literaire voordrachtvoorleesuurtje14:30, Bibliotheek MalpertuisZie 6 juli

DonDerDAG 18 AUGUSTUS

Literaire voordrachtvertelfestival maastrichtMaastricht, diverse locatiesZie 14 juli

Jeugd Knotsgekke kleiwerken14:00, BonnefantenmuseumZie 19 juli

Popmuziek yo! rappen doe je zo14:00, Centre CéramiqueDeze middag maak je je eigen hip-hop-beat en een rap. Natuurlijk wordt die ook opgenomen! Aanmelden bij balie Klantenservice Centre Céramique, 043-350 5600 / [email protected]

vrIJDAG 19 AUGUSTUS

Literaire voordrachtvertelfestival maastrichtMaastricht, diverse locatiesZie 14 juli

Jeugd Knotsgekke kleiwerken14:00, BonnefantenmuseumZie 19 juli

zATerDAG 20 AUGUSTUS

Evenementen rochusbroonkKerkplein HeugemOp het sfeervolle Kerkplein in Heugem-randwyck wordt weer de traditionele ro-chusbroonk gehouden met diverse optredens en een kinderkermis.

zonDAG 21 AUGUSTUS

Evenementen rochusbroonkKerkplein HeugemZie 20 augustus

DInSDAG 23 AUGUSTUS

Evenementen InKom maastrichtMaastricht, diverse locatiesDe INKOM is de officiële introductieweek van de uni-versiteit Maastricht en Hoge-school Zuyd Maastricht.

woenSDAG 24 AUGUSTUS

Literaire voordrachtvoorleesuurtje14:30, Centre CéramiqueZie 6 juli

DonDerDAG 25 AUGUSTUS

Evenementen preuvenemintVrijthofCulinair festijn met een muzikaal randprogramma. Vier dagen lang presenteren diverse restaurant hun culi-naire hoogstandjes en bieden de kans om te ‘preuve’.

vrIJDAG 26 AUGUSTUS

Evenementen preuvenemintVrijthofZie 25 augustus

Wereldmuziek Salsa en Tango weekendpleintje Grote LooiersstraatDansliefhebbers kunnen ge-nieten van prachtige muziek in een unieke ambiance.

zATerDAG 27 AUGUSTUS

Evenementen preuvenemintVrijthofZie 25 augustus

Wereldmuziek Salsa en Tango weekendpleintje Grote LooiersstraatZie 26 augustus

Wereldmuziek mixed harmony maastricht19:30, O.L. VrouwepleinEen openluchtconcert.

Wereldmuziek magic music nights maastricht deel 220:00, ‘t Magisch TheatertjeIn de tweede editie van Magic Music Nights Maastricht staat ‘Tabor Gypsy party’ op het programma.

Overigen T&T avond20:00, Cafe rosé (COC Limburg)Zie 23 juli

zonDAG 28 AUGUSTUS

Evenementen preuvenemintVrijthofZie 25 augustus

Wereldmuziek fanfare concordia13:00, Onze Lieve VrouwepleinEen openluchtconcert.

Overigen 40+ middag in café rosé15:00, Cafe rosé (COC Limburg)Zie 31 juli

DInSDAG 30 AUGUSTUS

Musical/show rené van Kooten e.a. - zorro20:15, Theater aan het VrijthofZorro is een spectaculaire musicalervaring vol passie, stunts, avontuur, humor en ontroering, omlijst met de au-thentieke Spaanse Flamenco!

woenSDAG 31 AUGUSTUS

Jeugd Kunst uit de natuurNatuurspeelplaats De Gouden WereldKinderen maken tijdens deze workshop een kunstwerk uit materialen welke de natuur voor handen heeft.

Musical/show rené van Kooten e.a. - zorro20:15, Theater aan het VrijthofZie 30 augustus

Page 12: UIT JULI/AUGUSTUS 2011

JULI

/ AU

GU

STU

S 20

11

22 23

ww

w.m

AA

STr

Ich

TSU

ITb

Ur

o.n

L

sTaGe-monsTer‘Sorry hoor, dat ik onze eerste afspraak vergeten was. Als ik net terug ben van een tournee ben ik het dagelijkse ritme kwijt. Dan weet ik gewoon niet meer welke dag het is. Na een week rust zijn we inmiddels weer begonnen met de re-petities in de studio in Amby. In Australië hebben we in alle grote steden een con-cert gegeven. En tussendoor vlogen we nog even naar Nieuw Zeeland. Tijdens de tour hadden we twee dagen vrij. Maar dat is niet altijd zo. In Amerika bijvoorbeeld is het concertprogramma daarvoor te druk. Ik vind het geweldig om mensen uit allerlei culturen te ontmoeten en andere landen te zien. Ja, het is een hectisch leven. Maar ik zou niet anders willen.

Mijn partner zit ook in het vak. We zien

elkaar weinig, maar we kiezen bewust voor dit leven. We zijn nu eenmaal allebei echte “stage-monsters”.’

Goeie oude Tijd‘Ik zit sinds 1989 bij het orkest, een jaar na de oprichting. Toentertijd ging het er heel anders aan toe. Niks fulltime baan en vier sterren hotels. Het orkest was meer een bijbaantje, naast andere orkesten en les-geven. In januari toerden we door het land. De rest van het jaar was op oproepbasis. 75 Gulden per concert. In totaal gaven we zo’n 40 concerten per jaar. We gingen op tournee met eigen auto’s en een lunch-pakket. Als we verder dan anderhalf uur moesten rijden, huurde André een bus. Op de terugweg haalden we bij de frituur bit-terballen en kroketten. Soms mis ik die tijd wel. We waren met vijftien orkestleden, een hecht groepje. Ook voor André was het heel anders. Nu heeft hij met 110 mensen in dienst veel meer verantwoordelijkheid. Bij het koffieapparaat hebben we het nog wel eens over die goeie oude tijd.’

plezier uiTsTralen‘Ik ben een echte entertainer. Ik hou van de ontspannen sfeer waarin we muziek maken. Tijdens het spelen maken we al-lerlei grappen. Wij hebben op de bühne

net zoveel plezier als de mensen in de

zaal. En dat mag ook allemaal. Tot een bepaalde hoogte natuurlijk. Als het echt uit de hand loopt, krijgen we dat wel eens te horen van André. Maar zijn motto is plezier hebben en uitstralen. Daarom is André rieu het orkest ooit begonnen. Andere orkesten hebben nauwelijks contact met het publiek, zijn zo serieus met de muziek bezig. Datzelfde geldt voor het publiek: dat moet muisstil zijn en mag zich niet bewe-gen. Maar van muziek moet je genieten, er om lachen of huilen. En als je wilt dansen of klappen, dan mag dat bij ons ook. De concerten van Johan Strauss waren een soort 19e-eeuwse discotheken. Vergelijk ons daar maar mee.’

BesT ruiG‘Over het algemeen heb je mensen die van popmuziek houden of van klassieke muziek. Het Johan Strauss Orkest heeft het gat daartussen gevuld. Wij maken klassieke werken toegankelijk voor een breed publiek. Mensen denken dat we alleen makkelijke stukken kiezen. Maar het is niet echt simpel om een wals te spelen hoor. Laatst sprak ik iemand die graag naar rockbands als pink Floyd en Status Quo luistert. Hij kwam voor het eerst naar ons concert en had zich geen seconde verveeld. “Best een ruig stuk, die Bolero”, was zijn commentaar. Dat is toch gaaf. Waarom luisteren miljoenen mensen naar het nieuwjaarsconcert van de Wiener philharmoniker? Omdat het dan anders wordt gebracht. Met vuur-werk, show en plezier. Dat doen wij het hele jaar door.’

BonBonneTjes‘Natuurlijk heeft het ook met de aankle-ding te maken. We zijn net bonbonnetjes in die jurken, schreef een journalist eens. Maar moet je persé een zwarte jurk aan als je klassieke muziek speelt? Wij dra-gen graag iets fleurigs. Vroeger had ik ook nog een kroontje op. Dat zat niet lek-ker, ik kreeg er hoofdpijn van. Ik heb al acht jurken versleten. Telkens weer een blauwe. Anderen mogen zelf hun kleur kiezen. Maar mijn jurk is blauw, dat is zo gegroeid en inmiddels moet het van André. Fans noemen mij ook wel “het meisje in de blauwe jurk, dat altijd flauwekul uithaalt”.’

‘fans noemen mij “heT meisje in de Blauwe jurk, daT alTijd flauwekul uiThaalT”.’

Sinds de oprichting van het Johan Strauss orkest weet klarinettist manoe Konings met haar enthousiaste spel en vrolijke uitstraling over de hele wereld de harten van mensen te raken. en dat is precies wat André rieu wil met zijn orkest: contact hebben met het publiek. In juli is het vrijthof weer het idyllische sprookjesdecor van zes concerten. net terug van een tournee door Australië, geeft manoe Konings een kijkje achter de schermen. ‘het is een hectisch leven. maar ik zou niet anders willen’.

TeKST: MANON BErNS

foToGrAfIe: G.rAMAEKErS

AnDré rIeU SpeeLT meT zIJn JohAn STrAUSS orKeST op 15 T/m 17 JULI en 22 T/m 24 JULI op heT vrIJThof.KIJK voor meer InformATIe op www.AnDrerIeU.com

AnDré rIeU en zIJn orKeST weer op heT vrIJThof

Page 13: UIT JULI/AUGUSTUS 2011

JULI

/ AU

GU

STU

S 20

11

24 25

ww

w.m

AA

STr

Ich

TSU

ITb

Ur

o.n

L

cArS 2

KIJKen

BioscooppaThÉ

cArS 2 vanaf 6 juli (3D) De grote ster uit het racecircuit Lightning Mc-Queen en zijn trouwe me-canicien en vriend Mater reizen naar Japan en Europa voor hun eerste grote Grand prix. Maar alsof de snelste auto ter wereld worden nog niet moeilijk genoeg is, raakt Mater betrokken bij een internationaal spionage-complot. Nu moet hij zijn tijd verdelen tussen een geheime spionage-mis-sie en het assisteren van Lightning op het circuit.

brIDeSmAIDS vanaf 7 juli Het leven van Annie (Kristen Wiig) is een puinhoop: ze gelooft niet meer in de liefde en is altijd blut. Wanneer ze door haar beste vriendin Lilian (Maya rudolph) als getuige op haar bruiloft wordt gevraagd, besluit ze Lilian en de hele groep bruidsmeiden mee te nemen op een wilde trip met het huwelijk als eindstation.

hArry poTTer AnD The DeAThLy hALLowS - pArT 2 vanaf 13 juli (3D) Zie pagina 15.

mIJn vADer IS een DeTecTIve: De weT vAn 3 vanaf 21 juli Sinds de vermissing van haar moeder spookt het bij 14-jarige Mara. Ze vraagt aan detective Max haar moeder op te sporen. Max’ zoon Sam en diens vriend Ortwin vinden Mara’s gedrag maar mysterieus en doen

er alles aan om haar geheim te ontmaskeren. Ze belanden in een span-nend oord waar vreemde rituelen worden uitgeoe-fend, dingen verdwijnen en niemand veilig is.

zooKeeper vanaf 21 juli De goedaardige dieren-verzorger Griffin Keyes (Kevin James) is ervan overtuigd dat hij ontslag moet nemen om zijn droomvrouw te vinden. De beesten uit de die-rentuin vinden dit maar niks, raken in paniek en besluiten om Griffin te adviseren. Ze hopen dat hij het meisje van zijn dromen (Leslie Bibb) verovert en toch in de dierentuin kan blijven werken.

cApTAIn AmerIcA: The fIrST AvenGer vanaf 28 juli (3D) De dappere, maar zacht-aardige jonge soldaat Steve rogers moet aan een aantal experimen-ten deelnemen voor het Amerikaanse leger, het zogenaamde Super Soldier programma. Wanneer het experiment wordt stopgezet, wordt besloten Steve te gebrui-ken om het imago van het Amerikaanse leger te verbeteren.

horrIbLe boSSeS vanaf 28 juliDrie vrienden (Bateman, Sudeikis en Day) zijn al-lemaal redelijk gelukkig met hun leven. Ze heb-ben een leuke vriendin, een huis en een baan. Toch gaan ze met tegen-zin naar hun werk, omdat

ze vreselijk behandeld worden door hun supe-rieuren. Na een avondje stappen bedenken ze een plan om hun bazen te vermoorden, zodat niets hun geluk meer in de weg staat.

The Green LAnTern vanaf 4 augustus (3D) In deze spektakelfilm speelt acteur ryan reynolds een man die door een bedreigd bui-tenaards ras wordt uitge-kozen om hen te redden van de ondergang. Ze geven hem een bijzonde-re ring, waarmee hij kan veranderen in superheld Green Lantern.

The SmUrfS vanaf 4 augustus (3D) Zie pagina 15

mr. popper’S pen-GUInS vanaf 11 augustusEen machtige zakenman uit New york erft plot-seling zes pinguïns van zijn vader. Hij verandert zijn appartement in een wonderlijke winterwe-reld. Het blijkt niet mak-kelijk te zijn om voor de dieren te zorgen, maar gaandeweg gaat het hem steeds beter af. Onder-tussen leert popper ook het belang van familie en vrienden kennen. Zakelijk gezien gaat het echter steeds minder voorspoedig.

SUper 8 vanaf 11 augustus In de zomer van 1979 vervoert de Ameri-kaanse Luchtmacht materialen per trein naar een opslagplaats in Ohio. De trein ontspoort.

Een groepje kinderen, dat bezig is om hun eigen zombie-film te maken met hun ‘Super 8’ camera, stuit op de ravage. Als er plotseling verdwijningen plaatsvin-den en onverklaarbare dingen gebeuren, wordt vermoed dat het niet om een ongeluk gaat. Een lokale sheriff pro-beert het mysterie te ontrafelen, maar wil hij de angstaanjagende en onmenselijke waarheid wel weten?

rISe of The pLAneT of The ApeS vanaf 18 augustus In San Francisco houdt de wetenschapper Will rodman zich bezig met genetische manipulatie op apen in zijn strijd te-gen Alzheimer. Wanneer één van de proefdieren, Caesar, zich intellectueel snel begint te ontwikke-len, ontstaat een oorlog tussen mens en aap.

cowboyS & ALIenS vanaf 25 augustus

Zonder zich iets te herin-neren over zijn verleden komt Jake Lonergan (Daniel Craig) in 1873 terecht in het woestijn-stadje Absolution. De bewoners wantrouwen vreemdelingen en doen niets zonder toestem-ming van Colonel Do-larhyde (Harrison Ford). Wanneer ze echter aan-gevallen worden door aliens en de dorpelingen één voor één ontvoerd worden door de buiten-aardse wezens lijkt Jake de enige hoop op red-ding.

brIDeSmAIDS

mIJn vADer IS een DeTecTIve: De weT vAn 3

zooKeeper

cApTAIn AmerIcA: The fIrST AvenGer

horrIbLe boSSeS

mr. popper’S penGUInS

rISe of The pLAneT of The ApeS

cowboyS & ALIenS

The Green LAnTern

Page 14: UIT JULI/AUGUSTUS 2011

Live in High-Definition

15 oktober anna bolena

5 november

siegfried

19 november

satyagraha

21 januari

the enchanted island

7 april

manon

11 februari

götterdämmerung

14 april

la traviata

25 februari

ernani

3 december

rodelinda10 december

faust

29 oktober

don giovanni

bestel snel uw tickets

live voorstellingen

programma 2011-2012

pathÉspecials

operaoperaopera

opera

opera

opera

opera

opera

opera

opera opera

www.pathe.nl/opera

P2191 Adv UIT 194x276 Opera seizoen.indd 1 21-06-11 08:45

pathÉ opera in maastricht

Wilhelminasingel 396221BE Maastricht043-3260543

openingstijden

maandag & dinsdag vanaf 18:00 uur

woensdag, donderdag & vrijdag vanaf 13:30 uur

zaterdag, zondag & schoolvakanties vanaf 12:15 uur

Wilt u het programma van het hele operaseizoen in een handig over-zicht thuis hebben? Vul dan onderstaande bon in en u ontvangt de opera brochure thuis.

U kunt de volledig ingevulde bon opsturen naar:

pathé MaastrichtWilhelminasingel 396221BE Maastricht

algemene informatie opera brochure aanvragen

pathé Opera is inmiddels een begrip. De live-registraties van beroemde operavoorstellingen in the Metropolitan Opera zijn elke keer weer een unieke belevenis. Dankzij de perfecte beeld- en geluidskwaliteit lijkt het alsof u er zelf bij bent in New York. Bovendien heeft u door de vele close-ups een prachtig zicht op de artiesten en hun kostuums.

pathé is bijzonder trots dat de samenwerking met één van de beroemdste operahuizen ter wereld wordt voortge-zet. De met vele prijzen bekroonde reeks van live, in high-Defi nition gepresenteerde opera’s van de New Yorkse Metropolitan Opera in fi lmtheaters blijft vele toeschouwers overal ter wereld boeien.

tickets kopen voor seizoen 2011-2012tickets zijn te koop via de website of aan de kassa van de bioscoop. Kijk voor de data van de live voorstellingen in het overzicht hiernaast of op de website. Bij uw ticketprijs van € 24,50 zijn een welkomstdrankje en de garde-robe inbegrepen.

www.pathe.nl/��ast�icht

graag krijg ik de pathÉ opera brochure thuisgestuurd.

s.v.p. invullen in blokletters

naam

adres

postcode

woonplaats

P2191 Adv UIT 194x276 Opera seizoen.indd 2 21-06-11 08:45

Page 15: UIT JULI/AUGUSTUS 2011

JULI

/ AU

GU

STU

S 20

11

28 29

ww

w.m

AA

STr

Ich

TSU

ITb

Ur

o.n

L

KIJKen

filmTheaTerlumiÈre

pInA 3D

ADem

AnGèLe eT Tony

hAppyThAnKyoUmorepLeASe

GIAnnI eT Le Donne

ArrIeTTy

beyonD The STeppeS

pInA 3D vanaf 7 juli ‘pina’ is een dansfilm in 3D, gedragen door het Ensemble des Tanzthea-ter Wuppertal en door de bijzondere danskunst van de grote Duitse choreo-grafe en danseres pina Bausch, die overleed in de zomer van 2009. Zij veranderde de taal van de dans met haar multi-mediale creaties waarbij de emoties van de kijker aangesproken werden. ‘pina’ is een film voor pina Bausch van Wim Wenders. Wim Wenders neemt het publiek mee op een sensuele en visu-eel adembenemende reis in een nieuwe dimensie: op het podium van het legendarische ensem-ble, maar ook buiten het theater.

ADem vanaf 7 juli De zeventienjarige Tom lijdt aan de terminale, erfelijke longziekte mu-coviscidose. In het ziekenhuis ontmoet hij ‘mede-muco’ xavier, die ondanks zijn ziekte alles uit het leven haalt. Zijn levenslust werkt aan-stekelijk en ze worden vrienden. Dan springt de film vijf jaar vooruit en wachten xavier en Tom beiden in het ziekenhuis op een longtransplanta-tie. Tragisch genoeg is er slechts één donor.

AnGèLe eT Tony vanaf 14 juli De mooie, maar bruuske Angèle komt na twee jaar voorwaardelijk vrij uit de gevangenis. Verteerd door verdriet hoopt ze een nieuw leven op te

bouwen in het Norman-dische vissersplaatsje port-en-Bassin en het contact met haar zoontje te herstellen. Ze reageert op de (contact)adverten-tie van visser Tony. Hij is zowat de tegenpool van Angèle. Nors, in zichzelf gekeerd en eveneens verwond door het leven. ‘Angèle et Tony’ is de debuutfilm van regis-seur Alix Delaporte. Op sfeervolle wijze, zonder nostalgie of idealisering, schildert Delaporte de ontluikende liefde tussen twee mensen die door het leven zijn getekend en zoeken naar menselijk contact.

ArrIeTTy vanaf 7 juliDeze nieuwste anima-tiefilm van de bekende animator Hayao Miyazaki (Spirited away) is alweer een lust voor het oog. De visuele charme is als vanouds, dankzij de met de hand gemaakte teke-ningen en de zorgvuldige aandacht voor de achter-gronden. Onder de vloer van een prachtig landhuis woont een mini-familie, formaat theekopje. Vader pod, moeder Homely en de veertien jaar oude dochter Arrietty overle-ven door het ‘lenen’ van spulletjes van de oude eigenaresse, die daar niets van merkt.

beyonD The STeppeS vanaf 14 juli Een aangrijpend, intiem en visueel indrukwek-kend portret van een vrouw die gedwongen wordt om te strijden tegen de extreme om-standigheden van een

onmenselijke omgeving. Ondanks het feit dat de regisseur geschiede-nis studeerde, legt ze nadrukkelijk niet het ac-cent op het grote verhaal, maar juist op datgene waar het in tijden van oorlog óók over gaat: liefde, medemenselijk-heid en hoop.

hAppyThAnKyoUmore-pLeASe vanaf 28 juli romantische ensemble-comedy die doet denken aan het werk van Woody Allen. De film won de publieksprijs op het Sundance Film Festival. Zes jonge New yorkers staan op de drempel van volwassenheid. Ze zijn te oud om nog als jongere door het leven te gaan, maar proberen de con-sequenties daarvan te ontlopen.

LA nAnA vanaf 28 juli Een huishoudster er-bij nemen om de vaste huishoudster te ontzien. Het lijkt de omgekeerde

wereld. Ieder ander zou blij zijn met wat extra hulp in het ‘zorgen voor anderen’, zo niet raquel, de au pair van pilar en Mundo en hun vier kin-deren. Voor haar is de nieuwkomer een indrin-ger in haar territorium, haar leven. Want naast zorgen voor het gezin lijkt raquel geen eigen leven te hebben. raquel voelt zich gepasseerd en probeert dan ook op alle mogelijke manieren de nieuwe huishoudster te dwarsbomen. ‘La nana’, een wereldwijde hit op diverse filmfestivals - werd bekroond met de Grote prijs van de Jury op het Sundance Film Festival.

LA conqUêTe vanaf 4 augustus Voordat deze film over de Franse president Nicolas Sarkozy het levenslicht zag, hebben legers advocaten het script doorgeplozen. De film geeft een goed beeld van hoe de wat narcistische

staatsman zich een weg omhoog heeft gebaand en zich staande houdt op het politieke toneel. Met pun-tige dialogen en behoor-lijk wat politieke grappen krijgen we een vermake-lijke reconstructie van de vijf jaar die voorafgingen aan de presidentsverkie-zingen van 2007.

A SeperATIon vanaf 11 augustus Nader en Simin zijn een modern stel uit de Iraan-se middenklasse. Na een ferme ruzie over hun emigratieplannen, besluit Simin haar echtgenoot te verlaten. Nader neemt vervolgens de arme ra-zieh in dienst om overdag voor zijn zieke vader te zorgen. Een beslissing met fatale gevolgen, want door een dramatisch incident raken Nader en razieh in een harde juri-dische strijd met elkaar verwikkeld, waarbij alle betrokkenen gevangen blijken in een web van leugens en manipula-tie. Het meeslepende Iraanse familiedrama ‘A separation’ won dit jaar

de hoofdprijs van het filmfestival in Berlijn, de Gouden Beer.

GIAnnI eT Le Donne vanaf 11 augustus Gianni’s gepensioneerde vrienden genieten met volle teugen van hun ‘tweede’ jeugd, inclusief spannend liefdesleven. Zelfs de oude, altijd in een joggingpak gesto-ken Maurizio, heeft een jongere minnares. Deze tweede film van regisseur di Gregorio (pranzo di ferragosto) staat bol van de lichtvoetige humor, zelfspot en romantiek - en brengt je gegaran-deerd in zomerstemming.

LA fILLe DU pUISATIer vanaf 18 augustusEen glossy melodrama over huwelijkszeden en klassenverschillen in de Franse provence, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. De Franse acteur Daniel Auteuil levert met deze remake van de gelijknamige klas-sieker (1940) van Marcel pagnol een geslaagd de-buut als regisseur af.

De jaarlijkse staalkaart van de gay & lesbian ci-nema: poëtisch, intiem, erotisch, controversieel en ontroerend.

30 JUnI T/m 31 JULIvoor meer InformATIe www.LUmIere.nL

special : Gay & lesBian summer Tour

Page 16: UIT JULI/AUGUSTUS 2011

31

ww

w.m

AA

STr

Ich

TSU

ITb

Ur

o.n

L

coLofonJULI / AUGUSTUS 2011, JAArGAnG 6 nUmmer 7

UIT cULTUreLe mAAnDAGenDA mAASTrIchTuIT geeft informatie over voorstel-lingen, tentoonstellingen, festivals en andere evenementen in Maastricht. uIT verschijnt 11 keer per jaar (juli/augustus één nummer).

mAASTrIchTS UITbUro (onderdeel van VVV Maastricht) Kleine Staat 1, 6211 ED MaastrichtT: 043-3280865F: 043-3213746E: [email protected]: www.uitburo.nl/maastricht, www.twitter.com/mtrichtsuitburo

reDAcTIe Ewout van den EngelManon BernsSabine Freens

LoSSe nUmmerSuIT is gratis verkrijgbaar bij VVV Maastricht, diverse theaters en podia, horecabedrijven, musea, galerieën en overige instellingen in Maastricht en omgeving.

poSTAbonnemenTJaarabonnement: € 18,- aanmelden bij Maastrichts uITburo: [email protected] worden jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij 1 maand van tevoren schriftelijk opgezegd.

ADverTenTIeSLaura Da[email protected] of tel.: 043-328 08 35

vormGevInG en opmAAKBigBase, [email protected] of tel.: 046-4230211www.bigbase.nl

DrUKWegener [email protected] oftel.: 055-5388820www.wegenernieuwsdruk.nl

verAnTwoorDInGAlle gegevens voor deze agendazijn door het Maastrichts uITburomet uiterste zorg bijeengebracht.Voor eventuele onjuistheden kan hetMaastrichts uITburo noch de uitgeveraansprakelijk worden gesteld.© 2011 Maastrichts uITburo.Overname uitsluitend na overleg enmet toestemming van het MaastrichtsuITburo.

Bij de naamvermelding van defotograaf hebben wij de grootstenauwkeurigheid betracht. Indienu uw foto herkent, gelieve contact opte nemen met Maastrichts uITburo.

AInSILage Kanaaldijk 115043-3505555www.ainsi.nl

beeLDenTUIn Door-zIchTpomerollaan 83043-3476242www.dorinebeusmans.nl

bIbLIoTheeK heerConcordiastraat 1043-3505608www.centreceramique.nl

bIbLIoTheeK mALperTUISSproetepad 20043-3505609www.centreceramique.nl

bIerbroUwerIJ De KeySer n.A. boSchWycker Grachtstraat 26

bISSchopSmoLenStenenbrug 1-3043-3270613www.bisschopsmolen.nl

bonnefAnTenmUSeUmAvenue Céramique 250043-3290190www.bonnefanten.nl

bUITenGoeD SLAvAnTe mAASTrIchTSlavante 1043-3500309 / 043-3252121www.maastrichtunderground.nl

cAfé IpAnemAAvenue Ceramique 250043-3290157www.ipanema.nl

cAfe roSé (coc LImbUrG)Bogaardenstraat 43043-3218337www.coclimburg.nl

cenTre cérAmIqUeAvenue Céramique 50043-3505600www.centreceramique.nl

chALeT berGrUSTLuikerweg 71043 3255421

www.bergrust.com

forT ST. pIeTerLuikerweg 71043-3252121www.maastrichtunderground.nl

GoUvernemenT AAn De mAASLimburglaan 10+31(0)43 - 389 70 69www.limburg.nl

hoTeL DerLonOnze Lieve Vrouwe plein 6

InDUSTrIeTerreIn boSScherveLDLage Frontweg 2

KAzemATTen - wALDecKbASTIonWaldeckpark nabij Tongerseplein043-3252121www.maastrichtunderground.nl

KerK SInT pIeTer beneDenSint Maternusstraat

KerSheGGe AmbyKershegge

KoepeLKerKHeerderweg 1www.koepelkerk.net

LAnDGoeD porTomAArOosterweg

LInIe vAn DU moULInCabergerweg (naast Meubelboulevard)

LUmIère cInemA mAASTrIchTBogaardenstraat 40bwww.lumiere.nl

LUTherSe KerK mAASTrIchTHondstraat 14

mArreS/cenTrUm voor conTemporAIne cULTUUrCapucijnenstraat 98www.marres.org

mUzIeKGIeTerIJBankastraat 3043-3066532www.muziekgieterij.nl

nAIm/bUreAU eUropAAvenue Ceramique 226www.bureau-europa.nl

nATUUrhISTorISch mUSeUm mAASTrIchTDe Bosquetplein 7043-3505490www.nhmmaastricht.nl

operA zUIDMalpertuisplein 60www.operazuid.nl

onze LIeve vroUwebASILIeKOnze Lieve Vrouwepleinwww.sterre-der-zee.nl

pAThe mAASTrIchTWilhelminasingel 39www.pathe.nl

reDerIJ STIphoUTMaaspromenade 58www.stiphout.nl

reGIonAAL hISTorISch cenTrUm LImbUrGSint pieterstraat 7043-3285500www.rhcl.nl

SInT JAnSKerKVrijthof 24www.sintjanmaastricht.nl

SInT mArTInUSKerKrechtstraat 2

SInT ServAASbASILIeKKeizer Karelpleinwww.sintservaas.nl

SInT ThereSIAKerKSt. Theresiaplein 8

STADhUISMarkt 78

TImmerfAbrIeKBoschstraat 5-9

‘T mAGISch TheATerTJeMolenweg 4043-3630826www.magisch-theatertje.nl

TheATer AAn heT vrIJThofVrijthof 47www.theateraanhetvrijthof.nl

ThIeSSen wIJnKoperSGrote Gracht 18043-3251355www.thiessen.nl

vvv mAASTrIchT - heT DInGhUISKleine Staat 1043-3252121www.vvvmaastricht.eu

wAALSe KerKSt. pieterstraat 6

zoeKen

adressenlijsTjuli / auGusTusMaastricht

aan tafel

31 juli t/m 14 augustus 2011

Een heerlijk menu voor

€25,20

Lekkerbekken en fijnproevers opgelet!

Geniet bij diverse restaurants van een overheerlijk menu (voor-, hoofd- en nagerecht/koffie) voor € 25,20 en steun hiermee het goede doel Extraordinary Ones.

Maar er is meerOntdek tijdens de Maastricht aan Tafel stadswandelingen (6 & 13 aug.) de gastrono mische geheimen van Maastricht of leer vlaaien bakken bij de Bisschops-molen (3, 6, 10 & 13 aug.).

Maastricht, dé gastronomische hoofdstadwww.maastrichtaantafel.nl

BRENG DAN EEN BEZOEK

AAN DE BEROEMDE

GROTTEN VAN DE

SINT PIETERSBERG, HET FORT SINT PIETER

EN DE KAZEMATTEN.

MEER INFORMATIE? TICKETS RESERVEREN?

BEL VVV MAASTRICHT + 31 (0)43 325 21 21 OF KIJK OP WWW.MAASTRICHTUNDERGROUND.NL

NIET BANG

IN HET DONKER?

IN HET DONKER?

Page 17: UIT JULI/AUGUSTUS 2011

Vier-gangen keuzemenu voor € 25

We hopen u een dezer dagen te mogen begroeten!

Peter-Jan Baarda Jef Collijn

Restaurant Petit bonheur

Achter de Molens 2

6211 JC Maastricht

043-3215109

www.petitbonheur.nl

H e t k l e i n e g e l u k v i e r t f e e s t

O n s r e s t a u r a n t i s e e n f r a a i e o a s e m i d d e n i n h e t o u d e ' Q u a r t i e r l a t i n ’

Restaurant Petit Bonheur ligt verborgen tussen het Vrijthof en het Onze Lieve Vrouwe plein. In het mooie hart van Maastricht. U kunt dineren op ons schitterende binnen-terras waar wij een Frans-italiaanse kaart voeren. Met gerechten die uw smaakpapillen op aangename wijze in de watten leggen. De prijs voor ons drie-gangen keuzemenu bedraagt € 29,50

Vanwege ons jubileumjaar 2011 willen wij u verrassen met een bijzondere geste op zondag:

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�a�d�v�e�r�t�e�n�t�i�e� �J�u�b�i�l�e�u�m�a�c�t�i�e� �P�e�t�i�t� �B�o�n�h�e�u�r� �1�9�4�x�2�7�8

�m�a�a�n�d�a�g� �2�0� �j�u�n�i� �2�0�1�1� �1�0�:�0�3�:�4�1