ulotka icf

Download Ulotka icf

Post on 31-Jul-2015

51 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. "An ICF Approach in Education and Training Services" W naszej placwce realizowany jest Projekt "Metodolo- gia ICF w uczeniu zawodowym" w ramach programu Fundacji Systemu Rozwoju Edukacji "Leonardo da Vinci" Projekt - uatwienie grupie docelowej Projektu (uczniowie i pracownicy z niepenosprawnoci, specjalnymi potrze- bami edukacyjnymi) wejcia na wolny rynek pracy, - dzielenie si dotychczas wypracowanymi strategiami, narzdziami, dowiadczeniami pomocnymi w pracy z grup docelow, - zdobycie wiedzy na temat wprowadzania metody diagnozy ICF w kadej z placwek partnerskich, - polepszenie jakoci w edukacji i szkoleniu zawodowym poprzez zbadanie mocnych i sabych stron adresatw Projektu a nastpnie dostosowanie dziaa poprzez syste- matyczn ewaluacj, - wypracowanie konkretnych narzdzi diagnostycznych opartych o ICF: arkusze obserwacyjne i ewaluacyjne, CV wypeniane on-line, arkusze autoewaluacyjne, - polepszenie wrd adresatw Projektu umiejtnoci IT oraz umiejtnoci jzykowych. www.artearezzo.it/aiet/ Projekt zakada diagnozowanie w systemie ICF modziey oraz dosrosych pod ktem dalszej kariery zawodowej. Zajcia prowadzone s w szkoach i instytucjach partner- skich: 1. Zakad Aktywnoci Zawodowej, Kamionek Wielki, Polska 2. Istitutio Di Istruzione Superiore Piero Della Francesca, Arezzo, Wochy 3. Cooperativa La Tappa, Arezzo, Wochy 4. Sydsknska gymnasiet, Ro 7, Ystad, Szwecja 5. Frans Suell och Jrgen Kocks gymnasium, avd. HML, Malmo, Szwecja 6. Haydar Akcelik Technical and Vocational High School, Istambu, Turcja 7. stanbul l Milli Eitim Mdrl, Istambu, Turcja Miejsce dziaania Cele projektu: 2. www.artearezzo.it/aiet/ www.artearezzo.it/aiet/ Planowane dziaania Planowane rezultaty Projekt zakada rozliczne dziaania poprzez cay czas swojego trwania. Na pocztku przewidziany jest konkurs na logo projektu, ktry ma na celu popularyzacj projek- tu wrd jego adresatw: uczniw i pracownikw z niepenosprawnoci (w tym niedostosowaniem spoecznym), przewidziane jest rwnie stworzenie strony www Projektu wraz z forum internetowym, na ktrych to prezentowane bd wszystkie wypracowane narzdzia Projektu. Na tym etapie partnerzy przedsta- wiaj swoje metody pracy, osignicia (spotkanie nr 1 - Wochy). Kolejnym etapem jest wsplne wypracowanie przez partnerw arkuszy obserwacyjnych, przetumaczenie ich na jzyki rodzime i uywanie ich po zajciach z ksztace- nia zawodowego. Na spotkaniu nr 2 (Polska) uczestnicy Projektu bior udzia w szkoleniach dla instruktorw zawodu, grupa docelowa bierze udzia w warsztatach zawodowych (kilka propozycji). Bd tu te miejsce wizyty studyjne. Ma tu rwnie miejsce dyskusja nad sposobami, metodami przejcia z fazy nauki zawodu do pracy zawodowej W kolejnej fazie projektu powstanie CV on-line ktrego wypenianie oparte bdzie na arkuszach ewaluacyjnych. - adresaci Projektu bd zna swoje mocne i sabe strony, co pozwoli im wej na wolny rynek pracy, - instytucje partnerskie zdobd narzdzia diagnostyczne w pracy i ksztaceniu zawodowym osb ze specjalnymi potrzebami, - uczestnicy Projektu poprawi swoje umiejtnoci jzykowe i IT, - adresaci Projektu bd posiada wydrukowane i certy- kowane przez ich rodzime placwki CV, - metodologia diagnozy ICF zostanie rozpowszechniona wrd krajw partnerskich. Link do strony Projektu: http://www.artearezzo.it/aiet/ W drugim roku Projektu, na spotkaniu nr 3 (Szwecja) uczestnicy przedstawi swoje najlepsze osignicia zwi- zane z ksztaceniem zawodowym uczniw i pracownikw ze specjalnymi potrzebami, tu take odbd si wizyty studyjne w miejscach ksztacenia zawodowego. Partnerzy wsplnie wypracuj portfolio, w ktrym kady z adresatw Projektu bdzie mia zamieszczone spraw- dzone uzyskane kompetencje zawodowe.Na spotkaniu nr 4 (Turcja) partnerzy bd analizowa, ewaluowa dotych- czas wypracowane metody diagnozy potrzeb zawodo- wych adresatw Projektu. Kady z partnerw jest zobowizany do rozpowszechnie- nia dotychczas wypracowanych metod diagnozy we wasnym rodowisku lokalnym. Ostateczne konkluzje zostan wypracowne podczas spotkania on-line. Pod koniec trwania Projektu powstanie wsplny raport,