unde ne aflĂm? · • practicarea împreună a unor sporturi diferite la sfârșit de...

of 4 /4
UNDE NE AFLĂM? RÂMNICU SĂRAT 33.000 de persoane Zona orașului în care a avut loc acțiunea: ORAȘUL RÂMNICU SĂRAT, al doilea oraș ca mărime din județul Buzău. Activitățile au avut loc în parcul central, în Sala de Sport Municipală și la sediul Primăriei. CARE SUNT BARIERELE CU CARE SE CONFRUNTĂ FEMEILE ÎN PRACTICAREA SPORTULUI ÎN AER LIBER ÎN RÂMNICU SĂRAT? 47% dintre respondenții la chestionar au menționat lipsa unei persoane cu care să meargă la sport 10% au menționat că se tem de comportamente neplăcute, cum ar fi agresiunea sau atribuirea de porecle Alte motive invocate au fost lipsa facilităților în cadrul comunității și lipsa unei publicități efective în ceea ce privește activitățile disponibile.

Upload: others

Post on 24-Jul-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: UNDE NE AFLĂM? · • Practicarea împreună a unor sporturi diferite la sfârșit de săptămână • Împărtășirea imaginii proiectului SWUP în cadrul comunității locale

CUM PUTEM IMPLICA FEMEILE ÎN ACTIVITĂȚI SPORTIVE ÎN REGIM OUTDOOR ÎN

RÂMNICU SĂRAT?UNDE NE AFLĂM?

• RÂMNICUSĂRAT• 33.000 de persoane • Zonaorașuluiîncareaavutlocacțiunea: ORAȘULRÂMNICUSĂRAT,aldoileaorașcamărimedin

județul Buzău. Activitățile au avut loc în parcul central, înSaladeSportMunicipalășilasediulPrimăriei.

CARE SUNT BARIERELE CU CARE SE CONFRUNTĂ FEMEILE ÎN PRACTICAREA SPORTULUI ÎN AER LIBER ÎN RÂMNICU SĂRAT?

• 47% dintre respondenții la chestionar au menționat lipsauneipersoanecucaresămeargălasport

• 10%aumenționatcăsetemdecomportamenteneplăcute,cumarfiagresiuneasauatribuireadeporecle

• Alte motive invocate au fost lipsa facilităților în cadrulcomunitățiișilipsauneipublicitățiefectiveînceeacepriveșteactivitățiledisponibile.

Page 2: UNDE NE AFLĂM? · • Practicarea împreună a unor sporturi diferite la sfârșit de săptămână • Împărtășirea imaginii proiectului SWUP în cadrul comunității locale

CARE SUNT ACȚIUNILE ÎNTREPRINSE ÎN CADRUL PROIECTULUI SWUP?ACTIVITĂȚI

ProgramulpilotSWUPSUSRAMNICULageneratactivitățideconștientizareprincreareaunuiclubsportivSWUPpentrufemei,auneicafenelepublice,prezentări,consolidareaunorgrupuriși prin organizarea de activități sportive, cum ar fi handbal,pilates,aerobic, jocuri interactiveetc.Scopulafostaceladea crea o comunitate puternică de femei interesate de sport,proveninddinmediidiferite,cumarficompanii,administrație,ONG-urișisocietateacivilă.

REZULTATE

Aproximativ300defemeiauparticipatlaactivitățisportive;aufost implementate peste 12 activități; a fost creat un CLUB DEACTIVITĂȚISPORTIVEPENTRUFEMEISWUPSUSRAMNICUL;afostelaboratăoagendăprivindactivitățileviitoare;aufostimplicatepeste20deentitățilocalepartenereșipeste20dereprezentanțiaiîntreprinderilorlocale;aufostimplicațipeste10reprezentanțiaiorganismeloradministrativelocale;aufostorganizate4întâlniriîninteriorși4întâlniriprivindconștientizareaactivitățilorsportiveînaerliber,utilizându-se4metodologiidiferite.

Page 3: UNDE NE AFLĂM? · • Practicarea împreună a unor sporturi diferite la sfârșit de săptămână • Împărtășirea imaginii proiectului SWUP în cadrul comunității locale

FEEDBACKUL PARTICIPANȚILOR

„InițiativaSWUPafostcuadevăratuimitoare.Artrebuiîncontinuaresăpracticămsportulîmpreună““OrașulRâmnicuSărataveanevoiedeunproiectSWUP.Acum,căne-amimplicat,nunevomopridupăîncheiereaproiectului”“Faptulcăamieșitșiamfăcutsportîmpreunăcuprieteniimeișicăamîntâlnitfemeinoidincadrulcomunitățiiafostcuadevăratuimitor.Nuestevorbadoardespresportșisănătate,cișidespreviaț㔄Chiardacălaînceputamfostsceptic,acumpunctulmeudevederes-aschimbatîntotalitate.HaiSWUP!“

CE AM AVUT DE ÎNVĂȚAT? PUNCTE FORTE

• Practicarea împreună a unor sporturi diferite la sfârșit desăptămână

• ÎmpărtășireaimaginiiproiectuluiSWUPîncadrulcomunitățiilocaleprinacțiunispecificeșicampaniidevizibilitate

• Practicarea unui sport în cadrul unor grupuri și împărtășirearezultatelorprinintermediulresurseloronlineșialinițiativeloroffline.

ASPECTE CARE TREBUIE ÎMBUNĂTĂȚITE:

• Auexistatdificultăți înceeacepriveșteatingereaunuinivelridicatdeparticipareșigăsireaceleimaibuneperioadepentrudezvoltareaactivităților.Responsabilitățileprofesionaleșicelefamilialeauîmpiedicatfemeilesăparticipelafiecaresesiune

• Auexistatdificultățiînceeacepriveșteidentificarealanivellocalaunorinstructoridespecialitateadecvați.

3 PIESE CHEIE DE INFORMARE PRIVIND OBIECTIVUL

• Frica de a practica sport în public a fost probabil cea maimarefrică,deoarecemultepersoane,înspecialadulți,numaipracticaserăunsportdeechipădinperioadaliceului.Dinacestmotiv, contextul oferit prin proiectul SWUP le-a dat o șansăacestorpersoaneșile-amotivat

• Femeiledoresccuadevăratsăpracticesportdacăacestaestelegatdenevoileșiașteptărilelorșidacăaucontextulpotrivit

• Femeile știu cum să lucreze în echipă și doresc să ofere unexemplusolidcopiilorșifamiliilorlor,făcândsport.

Page 4: UNDE NE AFLĂM? · • Practicarea împreună a unor sporturi diferite la sfârșit de săptămână • Împărtășirea imaginii proiectului SWUP în cadrul comunității locale

CARE SUNT PAȘII URMĂTORI PENTRU A CONTINUA SPRIJINIREA SPORTULUI ÎN AER LIBER PRACTICAT DE FEMEI? VA CONTINUA PROGRAMUL PILOT ÎN VREUN FEL?

AfostelaboratădejaoagendăcuacțiunișiresursepentruaasiguracontinuitateaactivitățilorSWUPîncadrulcomunității.Activitățilesportive,precumpilates,aerobicșihandbal,vorfipracticateîncontinuare,iaralteactivități,inclusivlegatedeunstildeviațăsănătos,îmbătrânireaîncondițiibunedesănătate,schimbuldeexperiențedeviațășicomunicareapublicăvorfiluateînconsiderarepentruviitor.Preconizămcăparticipareava crește datorită efectului multiplicator oferit de cei 300 departicipanțiîntimpulactivitățilorpilot.

CE ALTE ACTIVITĂȚI AR PUTEA FI DESFĂȘURATE LA RÂMNICU SĂRAT?

Creștereagraduluideconștientizareîncadrulcomunitățiiesteîncontinuareosarcinăimportantă.Sprijinireaprogramelorpentrufemeiîntoatedomeniileșiinvestițiileînfacilitățireprezintădouăexempleînacestsens.Avândînvederesocietatearomânească,esteesențialsăsecreezefacilitățipentrufemeișipentrufamilii,unde acestea să poată fi împreună, să practice sport și săsocializezeîntr-unmediuprietenos.

TheEuropeanCommissionsupportfortheproductionofthispublicationdoesnotconstituteanendorsementofthecontentswhichreflectsthe

viewsonlyoftheauthors,andtheCommissioncannotbeheldresponsibleforanyusewhichmaybemadeoftheinformationcontainedtherein