université „politehnica“ de bucarest faculté d’automatique et …€¦ · ¾pprofesseur...

of 6 /6
Université „Politehnica“ de Bucarest Faculté d’Automatique et Ordinateurs Splaiul Independentei no. 313 060042 - Bucarest, ROUMANIE www.pub.ro www.acs.pub.ro Ambassade de France en Roumanie Institut Français à Bucarest Académie Roumaine Académie des Scientifiques Roumains D D B B ( ( O O U U J J 3 3 5 5

Upload: others

Post on 03-Oct-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Université „Politehnica“ de Bucarest Faculté d’Automatique et …€¦ · ¾PProfesseur Adina Magda FLOREA ¾MMaître de conférences Andrei OLARU Université « Politehnica

Université „Politehnica“ de Bucarest Faculté d’Automatique et Ordinateurs

Splaiul Independentei no. 313 060042 - Bucarest, ROUMANIE www.pub.ro www.acs.pub.ro

Ambassade de France en Roumanie Institut Français à Bucarest

Académie Roumaine Académie des Scientifiques Roumains

DDBB!!((!!OOUUJJ!!!!3355!!

Page 2: Université „Politehnica“ de Bucarest Faculté d’Automatique et …€¦ · ¾PProfesseur Adina Magda FLOREA ¾MMaître de conférences Andrei OLARU Université « Politehnica

Programme

DB!(!OUJ!3503129! 206

1100::0000--1100::4455 OOuuvveerrttuurree ddee ll’’ééccoollee,, ddaannss llaa ssaallllee dduu SSéénnaatt ddee ll’’UUPPBB

AAddrreesssseerr llee mmoott ddee bbiieennvveennuu aauuxx iinnvviittééss DDiissccoouurrss ddeess iinnvviittééss dd’’hhoonnnneeuurr AAnnnnoonncceerr llee pprrooggrraammmmee ddee ll’’ééccoollee CCAA’’NNTTII 2244..

1100::4455--1111::0000 RReettoouurr ddaannss llaa ssaallllee PPRREECCIISS 000022

!!

1111::0000--1133::0000 DDiiaaggnnoossttiicc SSaannttéé ddeess ÉÉoolliieennnneess PPrrooffeesssseeuurr HHoouucciinnee CCHHAAFFOOUUKK ÉÉccoollee dd’’IInnggéénniieeuurrss GGéénnéérraalliisstteess ddee RRoouueenn,, FFrraannccee

1144::0000--1166::0000 RRéésseeaauuxx ddee PPeettrrii ddiissccrreettss,, ccoonnttiinnuuss eett hhyybbrriiddeess PPrrooffeesssseeuurr HHaassssaannee AALLLLAA IInnssttiittuutt PPoollyytteecchhnniiqquuee ddee GGrreennoobbllee,, GGIIPPSSAA LLaabb

1166::0000--1188::0000 CCoommmmaannddee HH∞∞ :: pprriinncciippeess eett mmiissee eenn œœuuvvrree ssoouuss MMAATTLLAABB PPrrooffeesssseeuurr--aaddjjooiinntt CCrriissttiinnaa MMAANNIIUU UUnniivveerrssiittéé ddee PPaarriiss--SSaaccllaayy,, CCeennttrraalleeSSuuppéélleecc//LL22SS,, GGiiff--ssuurr--YYvveettttee,, FFrraannccee

NNoottee iimmppoorrttaannttee :: LLeess ccoouurrssaannttss ddeevvrraaiieenntt aammeenneerr lleeuurrss ppoorrttaabblleess ((llaappttooppss)) aavveecc eeuuxx ppoouurr ccee ccuurrssuuss.. SSuurr cchhaaqquuee ppoorrttaabbllee uunnee vveerrssiioonn rréécceennttee ddee MMAATTLLAABB ddooiitt êêttrree iinnssttaallllééee..

QQbbvvttff!eeffkkffvvooffss!!

2244;;1111..2255;;1111

Page 3: Université „Politehnica“ de Bucarest Faculté d’Automatique et …€¦ · ¾PProfesseur Adina Magda FLOREA ¾MMaître de conférences Andrei OLARU Université « Politehnica

Programme

DB!(!OUJ!3503129! 306

1100::0000--1122::0000 CCoonnttrrôôllee mmuullttii--mmooddèèllee ppoouurr ddeess aapppplliiccaattiioonnss tteemmppss rrééeell PPrrooffeesssseeuurr PPiieerrrree BBOORRNNEE ÉÉccoollee CCeennttrraallee ddee LLiillllee,, FFrraannccee

1144::0000--1166::0000 DDiiaaggnnoossttiicc ddeess ééoolliieennnneess àà ll''aaiiddee ddee ll''IInntteerrnneett ddeess OObbjjeettss ((IIooTT))

PPrrooffeesssseeuurr HHoouucciinnee CCHHAAFFOOUUKK ÉÉccoollee dd’’IInnggéénniieeuurrss GGéénnéérraalliisstteess ddee RRoouueenn,, FFrraannccee

1166::0000--1188::0000 IInnttrroodduuccttiioonn àà ll’’aapppprroocchhee aallggéébbrriiqquuee ddiifffféérreennttiieellllee ddeess pprroobbllèèmmeess dd’’oobbsseerrvvaattiioonn

PPrrooffeesssseeuurr SSeettttee DDIIOOPP UUnniivveerrssiittéé ddee PPaarriiss--SSaaccllaayy,, CCeennttrraalleeSSuuppéélleecc//LL22SS,, GGiiff--ssuurr--YYvveettttee,, FFrraannccee

QQbbvvttff!eeffkkffvvooffss!!

2233;;1111..2255;;1111

Page 4: Université „Politehnica“ de Bucarest Faculté d’Automatique et …€¦ · ¾PProfesseur Adina Magda FLOREA ¾MMaître de conférences Andrei OLARU Université « Politehnica

Programme

DB!(!OUJ!3503129! 406

1100::0000--1122::0000 OOppttiiccaall FFiibbrree SSeennssoorrss ffoorr IInndduussttrriiaall AApppplliiccaattiioonnss ((eenn aannggllaaiiss))

PPrrooffeesssseeuurr KKeenn GGRRAATTTTAANN UUnniivveerrssiittéé «« CCiittyy »» ddee LLoonnddrreess,, GGrraannddee BBrreettaaggnnee

1144::0000--1166::0000 LLooggiiqquuee fflloouuee :: pprriinncciippeess eett aapppplliiccaattiioonnss PPrrooffeesssseeuurr DDhhaakkeerr AABBBBEESS HHaauuttee ÉÉccoollee dd’’IInnggéénniieeuurrss,, LLiillllee,, FFrraannccee

1166::0000--1188::0000 EExxiiggeenncceess ddaannss ll’’iinnggéénniieerriiee :: pprriinncciippeess eett bboonnnnee pprraattiiqquuee PPrrooffeesssseeuurr NNiiccoollaass DDAACCLLIINN ÉÉccoollee SSuuppéérriieeuurree ddeess MMiinneess dd’’AAllèèss –– ssiittee NNîîmmeess,, FFrraannccee

QQbbvvttff!eeffkkffvvooffss!!

2233;;1111..2255;;1111

Page 5: Université „Politehnica“ de Bucarest Faculté d’Automatique et …€¦ · ¾PProfesseur Adina Magda FLOREA ¾MMaître de conférences Andrei OLARU Université « Politehnica

Programme

DB!(!OUJ!3503129! 506

1100::0000--1122::0000 SSyyssttèèmmeess mmuullttii--aaggeennttss ppoouurr ll''iinntteelllliiggeennccee aammbbiiaannttee PPrrooffeesssseeuurr AAddiinnaa MMaaggddaa FFLLOORREEAA MMaaîîttrree ddee ccoonnfféérreenncceess AAnnddrreeii OOLLAARRUU UUnniivveerrssiittéé «« PPoolliitteehhnniiccaa »» ddee BBuuccaarreesstt,, FFaaccuullttéé dd’’AAuuttoommaattiiqquuee eett OOrrddiinnaatteeuurrss,, RRoouummaanniiee

1144::0000--1166::0000 MMeeddiiccaall IImmaaggeess PPrroocceessssiinngg ((eenn aannggllaaiiss))

AAssssiissttaanntt--PPrrooffeesssseeuurr DDiimmiittrriiss GGLLOOTTSSOOSS TTeecchhnnoollooggiiccaall EEdduuccaattiioonnaall IInnssttiittuuttee ((TTEEII)),, AAtthhèènneess,, GGrrèèccee

1166::0000--1188::0000 RReepprréésseennttaattiioonnss ccrreeuusseess ddaannss llee ttrraaiitteemmeenntt dduu ssiiggnnaall PPrrooffeesssseeuurr BBooggddaann DDUUMMIITTRREESSCCUU UUnniivveerrssiittéé «« PPoolliitteehhnniiccaa »» ddee BBuuccaarreesstt,, FFaaccuullttéé dd’’AAuuttoommaattiiqquuee eett OOrrddiinnaatteeuurrss,, RRoouummaanniiee

QQbbvvttff!eeffkkffvvooffss!!

2233;;1111..2255;;1111

Page 6: Université „Politehnica“ de Bucarest Faculté d’Automatique et …€¦ · ¾PProfesseur Adina Magda FLOREA ¾MMaître de conférences Andrei OLARU Université « Politehnica

Programme

DB!(!OUJ!3503129! 606

1100::0000--1122::0000 CCoommppuutteerr AAiiddeedd DDiiaaggnnoossiiss ((eenn aannggllaaiiss))

AAssssiissttaanntt--PPrrooffeesssseeuurr DDiimmiittrriiss GGLLOOTTSSOOSS TTeecchhnnoollooggiiccaall EEdduuccaattiioonnaall IInnssttiittuuttee ((TTEEII)),, AAtthhèènneess,, GGrrèèccee

1144::0000--1166::0000 LL’’IInntteerrnneett ddeess oobbjjeettss ((IIooTT)) MMaaîîttrree ddee CCoonnfféérreenncceess KKaahhiinnaa HHAASSSSAAMM--OOUUAARRII HHaauuttee ÉÉccoollee dd’’IInnggéénniieeuurrss,, LLiillllee,, FFrraannccee

1166::0000--1188::0000 CCoonnttrrôôllee aaddaappttaattiiff--rroobbuussttee ppoouurr ddeess aapppplliiccaattiioonnss tteemmppss rrééeell

PPrrooffeesssseeuurr DDuummiittrruu PPOOPPEESSCCUU UUnniivveerrssiittéé «« PPoolliitteehhnniiccaa »» ddee BBuuccaarreesstt,, FFaaccuullttéé dd’’AAuuttoommaattiiqquuee eett OOrrddiinnaatteeuurrss,, RRoouummaanniiee

1188::0000 DDéécceerrnneerr lleess ddiippllôômmeess ddee

ppaarrttiicciippaattiioonn aauuxx ccoouurrssaannttss

QQbbvvttff!eeffkkffvvooffss!!

2233;;1111..2255;;1111