uppdrag och anslagsfأ¶rdelning 2010 - gأ¶teborgs universitet uppdrag och anslagsfأ–rdelning...

Download Uppdrag och anslagsfأ¶rdelning 2010 - Gأ¶teborgs universitet UPPDRAG OCH ANSLAGSFأ–RDELNING 2010 UPPDRAG

Post on 05-Jan-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • UPPDRAG OCH ANSLAGSFÖRDELNING 2010 UPPDRAG OCH ANSLAGSFÖRDELNING 2010

  1

  UTBILDNINGS- OCH FORSKNINGSNÄMNDEN FÖR LÄRARUTBILDNING

  DNR: B1 1809/09

  2009-11-12

  Uppdrag och anslagsfördelning 2010

  till institutioner med verksamhet inom

  ansvarsområdet för UFL, Utbildnings-

  och forskningsnämnden för

  lärarutbildning

 • UPPDRAG OCH ANSLAGSFÖRDELNING 2010 UPPDRAG OCH ANSLAGSFÖRDELNING 2010

  2

  UPPDRAG OCH ANSLAGSFÖRDELNING 2010 UPPDRAG OCH ANSLAGSFÖRDELNING 2010

  1

  PRODUKTION: Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL)

  Box 100, 405 30 Göteborg • TRYCK: Palmeblads tryckeri, november 2009 • Layout: Fredrik Svensson

  • Foto framsida: Från hemsidan stock.xching

 • UPPDRAG OCH ANSLAGSFÖRDELNING 2010 UPPDRAG OCH ANSLAGSFÖRDELNING 2010

  2

  UPPDRAG OCH ANSLAGSFÖRDELNING 2010 UPPDRAG OCH ANSLAGSFÖRDELNING 2010

  1

  Grundutbildning:

  • Uppdraget till UFL från planeringsavdel- ningen år 2010 är 3 898 hst vilket är 308 hst färre än år 2009. Detta motsvarar ett grund- utbildningsanslag på 316 235 tkr. UFL:s uppdrag till institutioner beräknas till 4 105 hst.

  • UFL får från och med detta år utbildnings- området ”Idrott” i styrelseuppdraget. Det innebär att idrottsprislappen kan ökas.

  • Inriktningskurser med små ekonomiska resurser får möjlighet att ansöka om särskilt ekonomiskt stöd.

  • UFL har beslutat att examensarbeten inom AUO på både det korta och det långa pro- grammet ska skrivas individuellt. Endast i undantagsfall tillåts skrivning i par. Detta finansieras genom skapandet av utbildnings- områdena ”Examensarbete korta program- met” och ”Examensarbete långa program- met”.

  • Antagning till inriktningen Lärande, undervisning och IT stoppas från och med höstterminen 2010.

  • Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämn- dens institutioner omorganiseras från och med 1 juli 2010. UFL lägger därför sitt uppdrag för höstterminen 2010 till fakul- tetsnämnden, som sedan fördelar uppdraget vidare till de nya institutionerna.

  • Rutiner vid ändrad arbetsfördelning finns beskrivna i stycke 1.6.

  Forskning och forskarutbildning:

  • UFL finansierar antagning av sex nya hel- tidsdoktorander HT 2010.

  • UFL finansierar de externfinansierade doktorandernas omkostnader (avseende forskarkurser, planeringsseminarium, kon- ferensresor, huvudhandledare, biträdande. handledare, tryckning och avhandling och opponentarvode) från och med år 2010. Detta gäller för doktorander som antas från och med år 2009

  • Det extra anslag UFL fick av styrelsen 2006 avseende perioden 2007-2010 ingår nu i UFL:s basanslag.

  • UFL har tilldelats en tidsbegränsad ökning av anslaget på 1 600 tkr, 2010-2013 för antagning av två doktorander.

  • Ett nytt temaområde för estetiska uttrycks- former föreslås inrättas.

  Om Uppdrag och anslagsfördelning 2010 Detta dokument reglerar UFL:s anslagsfördelning till enheter inom ansvarsområdet för UFL. Dokumentet och det tillhörande planeringsverktyget finns tillgängliga på http://www.ufl.gu.se/omufl/Uppdrag_2010/ från och med november 2009.

  I förhållande till Uppdrag och anslagsfördelning 2009 har följande större förändringar skett:

 • UPPDRAG OCH ANSLAGSFÖRDELNING 2010 UPPDRAG OCH ANSLAGSFÖRDELNING 2010

  2

  UPPDRAG OCH ANSLAGSFÖRDELNING 2010 UPPDRAG OCH ANSLAGSFÖRDELNING 2010

  3

  Innehållsförteckning

  Om Uppdrag och anslagsfördelning 2010 ....................................................................................................................... 1

  Några förkortningar och ordförklaringar ........................................................................................................................ 3

  1. Grundutbildning ............................................................................................................................................................. 4

  1.1. Uppdrag till institutioner för grundutbildning ............................................................................................................................. 4

  1.2. Så fördelas anslag till grundutbildning.......................................................................................................................................... 6

  1.3. Valwebben ................................................................................................................................................................................... 7

  1.4. Verksamhetsförlagd utbildning, VFU ........................................................................................................................................... 7

  1.5. Kursansvar ................................................................................................................................................................................... 8

  1.6. Fastställande av kursplan och ekonomisk fördelning..................................................................................................................... 8

  1.7. Detta ingår i uppdraget ................................................................................................................................................................ 9

  1.8. Institutionsdialoger .................................................................................................................................................................... 10

  1.9. Uppföljning och prognoser ........................................................................................................................................................ 10

  1.10. Registrering i Ladok ................................................................................................................................................................. 10

  1.11. Om vissa inriktningar och kurser ............................................................................................................................................. 10

  1.12. Det bolognaanpassade Lärarprogrammet .................................................................................................................................. 10

  1.13. Fristående platser ..................................................................................................................................................................... 11

  1.14. Naturvetenskapligt basår .......................................................................................................................................................... 11

  1.15. Påbyggnadsutbildningar ........................................................................................................................................................... 11

  1.16. Utbildningar finansierade av externa medel .............................................................................................................................. 11

  1.17. Planerings- och tilldelningstal 2010 ......................................................................................................................................... 12

  2. Forskning och forskarutbildning ................................................................................................................................ 14

  2.1. Vetenskapligt råd ........................................................................................................................................................................ 14

  2.2. Temaområden ............................................................................................................................................................................ 14

  2.3. Fakultetsövergripande verksamhet .............................................................................................................................................. 14

  3. Anslagsfördelning för UFL 2010 ................................................................................................................................. 15

  3.1. Lokalmedel ................................................................................................................................................................................ 16

  3.2. Stödkostnader för UFL .............................................................................................................................................................. 17

  3,3. Resurser för forskning och forskarutbildning .............................................................................................................................. 18

  Bilaga 1 – Arbetsfördelning mellan institutioner för kurser i grundutbildning .......................................................... 20

  Bilaga 2 – Utbildningsområden för kurser i grundutbildning .................................................................................... 24

  Bilaga 3 – Kursansvariga institutioner för grundutb

Recommended

View more >