urz Ąd marszaŁkowski wojewÓdztwa dolno...

of 13 /13
Solecka Strategia Rozwoju wsi KRZYDLINA WIELKA w Gminie WOLÓW 1 URZĄD MARSZALKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO SOLECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KRZYDLINA WIELKA W GMINIE WOLÓW Atrakcyjne tradycje w tajemniczej Kredzie AUTORZY - Grupa Odnowy Wsi Krzydlina Wielka w skladzie: Wioletta Krakowska Bartlomiej Krakowski Józef Blaszczyk BoŜena Bondaronok Ryszard Szelewa Janina Gryzan MODERATORZY: Edyta Rząsa Barbara Sulma luty 2012 r

Author: buidang

Post on 02-Mar-2019

226 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: URZ ĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNO …gmina.wolow.sisco.info/zalaczniki/6248/formularz_soleckiej... · wulkanizacyjny diagnostyka samochodowa M.Korzeniowski x gospodarstwa

Sołecka Strategia Rozwoju wsi KRZYDLINA WIELKA w Gminie WOŁÓW 1

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNO ŚLĄSKIEGO

SOŁECKA STRATEGIA ROZWOJU WSI KRZYDLINA WIELKA

W GMINIE WOŁÓW

Atrakcyjne tradycje w tajemniczej Kredzie

AUTORZY - Grupa Odnowy Wsi Krzydlina Wielka w skład zie:

• Wioletta Krakowska • Bartłomiej Krakowski • Józef Błaszczyk • BoŜena Bondaronok • Ryszard Szelewa • Janina Gryzan

MODERATORZY:

• Edyta Rząsa • Barbara Sulma

luty 2012 r

Page 2: URZ ĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNO …gmina.wolow.sisco.info/zalaczniki/6248/formularz_soleckiej... · wulkanizacyjny diagnostyka samochodowa M.Korzeniowski x gospodarstwa

Sołecka Strategia Rozwoju wsi KRZYDLINA WIELKA w Gminie WOŁÓW 2

SPIS TREŚCI ANALIZA ZASOBÓW .................................................................................................................... 3

ANALIZA SWOT ............................................................................................................................. 6

ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJU WSI KRZYDLINA WIELKA ... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. WIZJA ............................................................................................................................................... 8

PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ROZWOJU WSI ................................................................ 9

PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ROZWOJU WSI KRZYDLINA WIELKA ........................ 10 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ...................................................................................... 12 UCHWAŁA ZEBRANIA WIEJSKIEGO ...................................................................................... 13

Przeprowadzenie warsztatów zostało sfinansowane ze środków Gminy WOŁÓW Koordynator gminny – Regionalnej Odnowy Wsi Dolnośląskiej - Patrycja Olech Stawiska

Page 3: URZ ĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNO …gmina.wolow.sisco.info/zalaczniki/6248/formularz_soleckiej... · wulkanizacyjny diagnostyka samochodowa M.Korzeniowski x gospodarstwa

Sołecka Strategia Rozwoju wsi KRZYDLINA WIELKA w Gminie WOŁÓW 3

ANALIZA ZASOBÓW Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi. Zwrócić uwagę na elementy specyficzne i rzadkie (wyróŜniające wieś). Opracowanie: Ryszard Wilczyński

Rodzaj zasobu Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje

Znaczenie zasobu (odpowiednio wstaw X) Małe DuŜe wyróŜni

ające 1 2 3 4 5 Przyrodniczy -walory krajobrazu, rzeźby terenu.....................

• Krajobraz nizinny(bory ,mokradła,

x

-stan środowiska................................................

• Środowisko ekologiczne mało zanieczyszczone

x

walory klimatu..............................................

• Klimat jeden z najcieplejszych w regionie

x

walory szaty roślinnej........................................

• DuŜe połacie lasów i zadrzewienia (grzyby) ,15 gatunków chronionych flory, Krzydlińskie łąki gdzie występują storczyki

• Park Jezierzycy, stara leśniczówka

x

x

-cenne przyrodniczo obszary lub obiekty.......... -świat zwierzęcy (ostoje, siedliska)...................

• chronione gatunki ptactwa orzeł bielik ,kania rdzawa ,baŜanty ,bociany, Ŝurawie ,bekas ,czarne bociany Zwierzęta dziki ,sarny ,borsuki, lisy ,zające

x

-wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy).......

• na południu wsi ciek Nowy Rów,

Niecieczna

x

-wody podziemne.............................................. • studnie trzeciorzędowe x

• gleby słabej klasy V, IV

x

-gleby.................................................................

-kopaliny............................................................

-walory geotechniczne....

Rodzaj zasobu

Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje

Znaczenie zasobu (odpowiednio wstaw X) Małe DuŜe wyróŜniające

Kulturowy

-walory architektury Zabytki : Kościół św. M. Magdaleny (sufit drewniany malowany ręcznie farbami z roślin); kapliczki przydroŜne ,droga brukowa

x

-walory przestrzeni wiejskiej publicznej

Stara świetlica

x

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej

Stary budynek szkoły(pruski mur)

x

osobliwości kulturowe Stara kuźnia x

Page 4: URZ ĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNO …gmina.wolow.sisco.info/zalaczniki/6248/formularz_soleckiej... · wulkanizacyjny diagnostyka samochodowa M.Korzeniowski x gospodarstwa

Sołecka Strategia Rozwoju wsi KRZYDLINA WIELKA w Gminie WOŁÓW 4

święta, odpusty, pielgrzymki 22.lipca odpust św. M. Magdaleny, droga

krzyŜowa Święto OSP św. Floriana Festyn „Święto rodziny”

x

waŜne postacie i przekazy historyczne

Znane osoby: Wincenty Sielicki Kombatanci II Wojny Światowej (Sielicki, Pawłowski, Grzeczny, Zabelik, Dzumyk) Pierwszy sołtys Piotr Popiel, Kościelny od 1945r.-Józef Dzumyk

x

specyficzne nazwy Dawna nazwa wsi KREDA x specyficzne potrawy Potrawy tradycyjne: Sękacz ,pierogi ruskie, kutia, x dawne zawody Zawody rzemieślnicze: stolarz, rzeźnik x tradycje, obrzędy, gwara Pisanki zabuŜańskie

Tradycje zabuŜańskie Tradycja wielopokoleniowa wykonywania szopek boŜonarodzeniowych Rękodzieło

x

Obiekty i tereny

działki pod zabudowę mieszkaniową

Wyznaczone są działki pod zabudowę mieszkaniową

x

pustostany mieszkaniowe We wsi znajdują się pustostany mieszkaniowe x tradycyjne nie uŜytkowane obiekty gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, młyny, itp.)

Nie wykorzystane stodoły spichlerze Teren pod budowę skweru

x

Infrastruktura społeczna place publicznych spotkań, festynów

Stare boisko ,boisko przy nowej szkole x

sale spotkań, świetlice, kluby Klub OSP, świetlica Wiejska x miejsca uprawiania sportu Boiska oraz Sala Gimnastyczna x miejsca rekreacji Altanka przy OSP, plac zabaw przy szkole x ścieŜki rowerowe, szlaki turystyczne

Szlak turystyczny Tarchalice - LubiąŜ x

szkoły Szkoła Podstawowa im .Janusza Korczaka wraz z zespołem przedszkolnym i biblioteką

x

Infrastruktura techniczna

wodociąg, kanalizacja wodociąg gminny x drogi (nawierzchnia, oznakowanie oświetlenie)

Główna ulica brukowa boczne utwardzone w części oświetlone ,drogi gminne asfaltowe w złym stanie oznakowane

x

chodniki, parkingi, przystanki Chodniki tylko przy głównej drodze wiejskiej , ,przystanek PKS

x

sieć telefoniczna i dostępność internetu

TPSA , internet na łączach TPSA oraz radiowy x

telefonia komórkowa PLUS, T-MOBILE, ORANGE x inne Wieś została włączona do scalania gruntów

rolnych w 2011r. x

Gospodarka, rolnictwo Miejsca pracy Miejsca pracy znane firmy: Zakład mechaniczny

P. Stolarz -naprawa samochodów, Piekarnia- E.K. Korzeniowski -wypiek pieczywa, zakład wulkanizacyjny diagnostyka samochodowa M.Korzeniowski

x

gospodarstwa rolne Gospodarstwa indywidualne od 1 ha-800ha x uprawy hodowle Ferma drobiu i hodowla bydła x zasoby odnawialnych energii Segregacja śmieci x

Page 5: URZ ĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNO …gmina.wolow.sisco.info/zalaczniki/6248/formularz_soleckiej... · wulkanizacyjny diagnostyka samochodowa M.Korzeniowski x gospodarstwa

Sołecka Strategia Rozwoju wsi KRZYDLINA WIELKA w Gminie WOŁÓW 5

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy środki udostępniane przez gminę FUNDUSZ SOŁECKI x środki wypracowywane DOCHODY Z KIERMASZY, FESTYNÓW I

Dotacji x

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) Autorytety i znane postacie we wsi Radny Kawalec M ,Sołtys ,pielęgniarki .ratownik

medyczny, pszczelarz (p. Stolarz P ,Stolarz St,,Łabuda P .Fylak P) stolarz (p. Pluta)

x

Osoby o specyficznej lub waŜnej dla wiedzy i umiejętnościach, m.in. studenci

inŜ.(Krakowski M) studenci dziennikarstwa, mechatroniki), nauczyciele p( Zdobylak A ,Kozłowska- Wójcik , Mytnik D ,Pielich) , straŜak zawodowy Pielich Jarosław ,Furmański Mateusz

x

Przedsiębiorcy, sponsorzy p. Skorupa T , Korzeniowski Krzysztof i Ewa x Osoby z dostępem do Internetu i umiejętnościach informatycznych

Dzieci i młodzieŜ

x

Związki i stowarzyszenia Stowarzyszenie Mieszkańców Krzydliny Wielkiej ”KREDA”(prezes Krakowska Wioletta) UKS (prezes Szpak BoŜena) OSP Krzydlina Wielka (prezes Pielich Jarosław)

x

Współpraca zagraniczna i krajowa Wymiana dzieci niemiecko - polska x Informacje dostępne o wsi Wzmianki i artykuły w Internecie x Publikatory, lokalna prasa Informacje w prasie lokalnej KURIER GMIN x KsiąŜki, przewodnik- Strony WWW

http://www.ospkrzydlinawielka.cba.pl/ http://www.wsiepolskie.pl/wies/38382/krzydlina-wielka http://www.kreda.org.pl

x

Page 6: URZ ĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNO …gmina.wolow.sisco.info/zalaczniki/6248/formularz_soleckiej... · wulkanizacyjny diagnostyka samochodowa M.Korzeniowski x gospodarstwa

Sołecka Strategia Rozwoju wsi KRZYDLINA WIELKA w Gminie WOŁÓW 6

ANALIZA SWOT SILNE STRONY SŁABE STRONY

1. PręŜnie działające organizacje pozyskujące środki na realizację projektów ( Stowarzyszenia Mieszkańców Krzydliny Wielkiej „Kreda” i OSP)

2. Grupa odnowy wsi, UKS i aktywni mieszkańcy współpracujący ze społecznością lokalną i stowarzyszeniem

3. Umiejętność pozyskiwania środków na działania wsi.

4. Organizacja dnia św. Floriana i odpustu św. Magdaleny jako święta budujące toŜsamość i poczucie wspólnoty mieszkańców Krzydliny

5. Rodzinna wielopokoleniowa tradycja wykonywania szopek boŜonarodzeniowych

6. Tradycje zabuŜańskie 7. Tradycyjne rękodzieło wykonywania pisanek 8. Lokalne produkty kulinarne (sękacz, kutia) 9. Szkoła z salą gimnastyczną z pełnym zapleczem

edukacyjnym 10. Zespół przedszkolny i biblioteka przy szkole 11. Dostęp do edukacji przedszkolnej i szkolnej na

terenie wsi. 12. Obiekty słuŜące społeczności: Klub OSP i

świetlica wiejska 13. Lokalne imprezy integrujące mieszkańców (święto

rodziny) 14. Dawna nazwa wsi (Kreda) wykorzystywana w

celach promocyjnych 15. Zabytki , szczególnie kościół stanowią atrakcje

turystyczną 16. Boisko przy nowej szkole jako stałe miejsce

spotkań 17. Teren pod budowę skweru 18. Dostępność i dobry zasięg telefoniczny 19. Dobry dostęp do Internetu 20. Miejsca pracy na terenie wsi 21. Mieszkańcy segregujący śmieci przyczyniając się

do ochrony środowiska 22. Wodociąg 23. Sponsorzy 24. DuŜe zasoby przyrodnicze fauny i flory 25. Dobry klimat, czyste środowisko (lasy, parki, park

krajobrazowy {obszar chroniony - Natura 2000} 26. Działki pod zabudowę mieszkaniową 27. Przez wieś przebiega Szlak Turystyczny

Tarchalice - LubiąŜ

1. Brak kanalizacji 2. Niezintegrowani mieszkańcy (większość) 3. Brak zaplecza do organizacji imprez

integracyjnych 4. Niewykorzystane zasoby tradycji i kultury

zaburzanskiej do celów promocyjnych i zwiększania środków na rozwój wsi.

5. Niewystarczająca ilość zajęć dla dzieci poza obowiązkiem szkolnym

6. Brak organizacji rekultywujących tradycje 7. Stara świetlica do remontu 8. Zły stan dróg gminnych przebiegających przez

Krzydlinę Wielką 9. Kościół do renowacji 10. Niewystarczająca ilość chodników i

utwardzonych dróg (zwłaszcza wokół cmentarza)

11. Niewystarczające oświetlenie wsi 12. Zła lokalizacja boiska sportowego 13. Drogi polne nie dostosowane do transportu

rolnego 14. Pustostany stanowiące zagroŜenie dla dzieci 15. Stara szkoła w rękach prywatnych wymagająca

remontu 16. Nie wykorzystane stodoły i spichlerze

SZANSE ZAGROśENIA 1. Scalanie gruntów 2. MoŜliwość pozyskania pieniędzy z UE 3. Udział w programie odnowy wsi 4. Zwiększenie dostępności komunikacyjnej

poprzez Budowę mostu w Brzegu dolnym 5. Współpraca z Gminą i LGD 6. Fundusz sołecki i inne środki pienięŜne

udostępniane przez Gminę Wołów 7. Szlaki turystyczne okalające gminę (piesze,

rowerowe, cysterski) jako atrakcja turystyczna 8. Współpraca szkoły ze stroną niemiecką, kontakt

z byłymi mieszkańcami wsi (Niemcy) . 9. Napływ nowych mieszkańców dzięki działkom

pod zabudowę

1. Zanikanie tradycji 2. Nierówne szanse rozwoju dzieci w dostępie do

edukacji, kultury itp w stosunku do obszarów miejskich

3. Niewystarczający dostęp do usług medycznych 4. ZagroŜenie powodzią 5. Niewystarczająca komunikacja 6. Migracja młodych za pracą 7. ZagroŜeniem wysiedleniem i rozproszeniem

społeczności poprzez budowę kopalni odkrywkowej (plan)

Page 7: URZ ĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNO …gmina.wolow.sisco.info/zalaczniki/6248/formularz_soleckiej... · wulkanizacyjny diagnostyka samochodowa M.Korzeniowski x gospodarstwa

Sołecka Strategia Rozwoju wsi KRZYDLINA WIELKA w Gminie WOŁÓW 7

Analiza potencjału rozwojowego wsi Krzydlina Wielka

11 2 5 3

9 0 3 4 ( + ) + ( + ) -

7 2 3 2 ( + ) = ( + ) - 2 5 1 1 silne strony szanse słabe strony zagroŜenia

Standard Ŝycia (warunki materialne) 9,10,12,16,17,18, 19,22,26,27,1,3,7,8,10,11,12,13,15,1

,4,

Jakość Ŝycia (warunki niematerialne) 2,11,13,21,25,2,5,14,3,5,7,2,3,4,5

ToŜsamość wsi i wartości Ŝycia

wiejskiego 4,5,6,7,8,15,24,6,9,16,8,9,1,7

Byt (warunki ekonomiczne)

1, 3,14,20,23,4,2,6,

6

Page 8: URZ ĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNO …gmina.wolow.sisco.info/zalaczniki/6248/formularz_soleckiej... · wulkanizacyjny diagnostyka samochodowa M.Korzeniowski x gospodarstwa

Sołecka Strategia Rozwoju wsi KRZYDLINA WIELKA w Gminie WOŁÓW 8

WIZJA Wizja hasłowa

Atrakcyjne tradycje w tajemniczej Kredzie Wizja opisowa Krzydlina wielka- wsią kultywującą tradycje, dbającą o toŜsamość i integrację oraz o poziom Ŝycia mieszkańców. To miejsce pełne atrakcji dla kaŜdego, słynące z Kredowskiego Sękacza, zabuŜańskich tradycji i zabytkowego kościoła. Otwarci i aktywni mieszkańcy skupieni w róŜnych organizacjach, współpracują ze sobą, pozyskując fundusze na rozwój wsi.

Foto z warsztatów

Page 9: URZ ĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNO …gmina.wolow.sisco.info/zalaczniki/6248/formularz_soleckiej... · wulkanizacyjny diagnostyka samochodowa M.Korzeniowski x gospodarstwa

Sołecka Strategia Rozwoju wsi KRZYDLINA WIELKA w Gminie WOŁÓW 9

PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ROZWOJU WSI Krzydlina Wielka

na okres 03.2012-03-2013

Kluczowy problem

Odpowiedź

Propozycja projektu

(nazwa)

Czy nas stać na realizację? (tak/nie)

Punktacja

Hierarchia

Organizacyjnie

Finansowo

Co nas

najbardziej zintegruje?

wspólna praca -budowa skweru z altaną ,miejscem do grillowania

i wypoczynku

tak

nie

4,4 ,3,4 ,3

18

II

Na czy nam najbardziej

zaleŜy?

na lepszej integracji ,pozyskaniu miejsca

np. spotkań, przeprowa-dzenia projektów ,biura stowarzyszenia

remont budynku po starej świetlicy (utworzeniu

centrum kulturalnego wsi)

tak

nie

5,4 ,5,3 ,4 21

I

Co nam

najbardziej przeszkadza

?

zły wizerunek wsi

oznakowanie wsi, postawienie tablic

tak

nie

2,2,3,5,5 17

III

Co

najbardziej zmieni

nasze Ŝycie?

udział w programie

odnowy wsi i promocja wsi

udział w konkursie piękna wieś

utworzenie produktu tradycyjnego „Kredowski

Sękacz”

tak

tak

4,3, 2, 5,2 16

IV

Co nam

przyjdzie najłatwiej?

wspólna zabawa organizacja festynu św. Floriana i DoŜynek

tak

tak

2,3 ,2,3 1

11

V

Projekt jaki zgłosimy do PROW na lata 2007-

2013

Remont budynku po starej świetlicy (utworzeniu centrum kulturalnego wsi)

Page 10: URZ ĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNO …gmina.wolow.sisco.info/zalaczniki/6248/formularz_soleckiej... · wulkanizacyjny diagnostyka samochodowa M.Korzeniowski x gospodarstwa

Sołecka Strategia Rozwoju wsi KRZYDLINA WIELKA w Gminie WOŁÓW 10

PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ROZWOJU WSI Krzydlina Wielka Atrakcyjne tradycje w tajemniczej Kredzie Wizja: Krzydlina wielka- wsią kultywującą tradycje, dbającą o toŜsamość i integrację oraz o poziom Ŝycia mieszkańców. To miejsce pełne atrakcji dla kaŜdego, słynące z Kredowskiego Sękacza, zabuŜańskich tradycji i zabytkowego kościoła. Otwarci i aktywni mieszkańcy skupieni w róŜnych organizacjach, współpracują ze sobą, pozyskując fundusze na rozwój wsi.

I. Plan rozwoju II. Program rozwoju

1. Cele jakie musimy osiągnąć by urzeczywistnić wizję naszej wsi

2. Co nam pomoŜe osiągnąć cel? 3. Co nam moŜe przeszkodzić?

Projekty, przedsięwzięcia

jakie wykonamy?

Zasoby Czego uŜyjemy?

ATUTY Silne strony

i Szanse Co wykorzystamy?

BARIERY Słabe strony

Co wyeliminujemy? ZagroŜenia

Czego unikniemy? A. TOśSAMOŚĆ WSI I WARTO ŚCI śYCIA WIEJSKIEGO

1. Ochrona zabytków historycznych i krajobrazu Krzydliny Wielkiej 2. Kultywowanie tradycji i obyczajów wsi 3. Budowanie toŜsamości i poczucia wspólnoty

-kościół -współpraca z urzędami -rada parafialna -sponsorzy -lokalne produkty - tradycje - dotacje i fundusz sołecki

-pręŜnie działające organizacje -współpraca z gminą i LGD - aktywni mieszkańcy -umiejętność pozyskiwania środków -moŜliwość pozyskania funduszów z UE - aktywni mieszkańcy

-kościół do renowacji -bak organizacji rekultywujących tradycje - Niewykorzystane zasoby tradycji i kultury zabuŜańskiej - Niewystarczająca ilość zajęć dla dzieci poza obowiązkiem szkolnym - zanikanie tradycji

1.1 Renowacja kościoła 2.1 Organizacja doŜynek 2.2 Organizacja odpustu św. Magdaleny 2.3 i 3.1 Organizacja konkursu na największego „Kredowskiego Sękacza” 2.4 i 3.2 Organizacja konkursu na Szopkę BoŜonarodzenią 2.5 i 3.3 Organizacja warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych (wypieku sękacza, wykonywania pisanek i szopki) 3.4 ZałoŜenie koła gospodyń wiejskich 3.5 Organizacja Kiermaszu Wielkanocnego

B. STANDARD śYCIA

Page 11: URZ ĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNO …gmina.wolow.sisco.info/zalaczniki/6248/formularz_soleckiej... · wulkanizacyjny diagnostyka samochodowa M.Korzeniowski x gospodarstwa

Sołecka Strategia Rozwoju wsi KRZYDLINA WIELKA w Gminie WOŁÓW 11

1. Polepszenie infrastruktury technicznej i społecznej Krzydliny Wielkiej 2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wsi

-świetlica -drogi -plany kanalizacyjne -plany scaleniowe gruntów -teren pod budowę skweru -aktywni mieszkańcy - stowarzyszenie

-aktywni mieszkańcy -współpraca z gminą -plany w gminie -fundusz sołecki -umiejętność pozyskiwania funduszów -moŜliwość pozyskania funduszów z UE

-brak kanalizacji - brak zaplecza do organizacji imprez - stara świetlica do remontu - zły stan dróg

1.1. Remont świetlicy wiejskiej 1.2.Remont dróg wiejskich 1.3. Poprawa oświetlenia we wsi 1.4. Budowa kanalizacji 1.5 Wykonanie drogi wokół cmentarza 1.6. Wykonanie chodników i parkingu 2.1. Oznakowanie wsi, postawienie tablic 2.2. Budowa skweru

C. JAKOŚĆ śYCIA

1. Zwiększenie dostępu do edukacji, kultury i rozwijania zainteresowań mieszkańców Wsi Krzydlina Wielka 2. Integrowanie społeczności lokalnej wsi 3. Zwiększenie ruchu turystycznego 4. Poprawa bezpieczeństwa na terenie wsi

-kościół -sala gimnastyczna -świetlica -fundusz sołecki -rada sołecka -sponsorzy - lokalne imprezy i tradycje - szkoła - stowarzyszenie - fundusz sołecki

-aktywni mieszkańcy -współpraca z gminą i organizacjami -umiejętność pozyskiwania funduszów -moŜliwość pozyskania funduszów z UE

-nierówne szanse dzieci w dostępie do edukacji i kultury - Niewystarczająca ilość zajęć dla dzieci poza obowiązkiem szkolnym

1.1. Stworzenie oferty zajęć popołudniowych dla dzieci i młodzieŜy 1.2 Udostępnienie sali gimnastycznej dla mieszkańców (propagowanie kultury fizycznej) 2.1 Organizacja festynów : -dzień straŜaka -święto rodziny 1.3 i 3.1 Organizacja koncertów w zabytkowym kościele 4.1 Zabezpieczenie pustostanów

D. BYT

1. Poprawa sytuacji finansowej mieszkańców wsi 2. Ułatwienie dostępu do usług medycznych 3. Promowanie tradycji i walorów wsi Krzydlina Wielka 4. Zwiększenie środków na rozwój wsi

-aktywni mieszkańcy -rada sołecka -grupa odnowy wsi -rolnicy -walory przyrodnicze - stowarzyszenie - fundusz sołecki

-stowarzyszenie „Kreda” -stowarzyszenie OSP -umiejętność pozyskiwania funduszów -moŜliwość pozyskania funduszów z UE

-eliminacja braku bazy noclegowej -migracje i bezrobocie -nieświadomość zdrowotna społeczeństwa -brak środków

1.1 Szkolenie z zakładania gospodarstw agroturystycznych 2. 1 Organizacja pikniku zdrowia z udziałem lekarzy i ratowników 3..1 Rozbudowa strony www 3.2 Rozpowszechnianie dawnej nazwy miejscowości 3.3 i 4.1 Udział w programie odnowa wsi 3.4 i 4.4 Stworzenie Produktu loklanego: . Kredowski Sękacz i Kredowskie pisanki 4.5. SprzedaŜ Sękacza i pisanek na kiermaszach wielkanocnych

Page 12: URZ ĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNO …gmina.wolow.sisco.info/zalaczniki/6248/formularz_soleckiej... · wulkanizacyjny diagnostyka samochodowa M.Korzeniowski x gospodarstwa

Sołecka Strategia Rozwoju wsi KRZYDLINA WIELKA w Gminie WOŁÓW 12

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Page 13: URZ ĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNO …gmina.wolow.sisco.info/zalaczniki/6248/formularz_soleckiej... · wulkanizacyjny diagnostyka samochodowa M.Korzeniowski x gospodarstwa

Sołecka Strategia Rozwoju wsi KRZYDLINA WIELKA w Gminie WOŁÓW 13

UCHWAŁA ZEBRANIA WIEJSKIEGO