us - upravljanje projektom - upravljanje rizikom na projektu

Download US - Upravljanje Projektom - Upravljanje Rizikom Na Projektu

If you can't read please download the document

Post on 08-Feb-2016

48 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Univerzitet Singidunum

  Beograd, 2009.

  Univ erzitet S ingid unum

  Upravljanje projektomUpravljanje rizikom na projektu

  Radoslav Avlija

  Up

  ravl

  jan

  je p

  roje

  ktom

  Up

  ravl

  jan

  je r

  izik

  om n

  a p

  roje

  ktu

 • UNIVERZITET SINGIDUNUM

  Prof. dr Radoslav Avlija

  UPR AVLJAN JEPROJEKTOM

  upravljanje rizikom na projektu

  Beograd, 2009.

 • UPRAVLJANJE PROJEKTOM UPRAVLJANJE RIZIKOM NA PROJEKTU

  Autor:Prof. dr Radoslav Avlija

  Recenzenti:Prof. dr Petar JovanoviDoc. dr Dejan Petrovi

  Izdava:UNIVERZITET SINGIDUNUMBeograd, Danijelova 32

  Za izdavaa:Prof. dr Milovan Stanii

  Tehnika obrada:Novak Njegu

  Dizajn korica:Milan Nikoli

  Godina izdanja:2009.

  Tira:200 primeraka

  tampa:UGURA print, Beogradwww.cugura.rs

  ISBN: 978-86 - 7912 -144-8

 • III

  PREDGOVOR

  Upravljanje projektom doticalo se uvek odreenog stepena upravljanja neizvesnou, od onog vremena od kada su neizvesnost i pratei rizik prisutni u svakom projektu. Na primer, dobra praksa u planiranju, koordinaciji, promene u procedurama za kontrolu itd., ukljuuju uoptene odgovornosti prema izvorima rizika kao to su ljudske greke, propusti, komunikacioni neuspesi itd. Ukoliko upravljanje rizikom prihvatimo na eksplicitan i formalan nain kao rutinski aspekt upravljanja projektom neuspeh bi neminovno usledio. Poveanje konkurencije, sve vea tranja od strane investitora, poveanje brzine tehnolokog razvoja i ostale promene, poveavaju kompleksnosti nove mogunosti poslovanja, a sve to u globalu poveava potrebu za sistematinijim i efektnijim pristupom upravljanju neizvesnou i rizikom na projektu.

  Predlozi, koje daje koncept upravljanja rizikom u ovoj knjizi, poboljavaju izvoenje projekta preko njegove sistematine identi kacije, koja je veoma bitna u visoko rizinim projektima. Primena postupka upravljanja rizikom imala je esto ogranieno gledite to se tie sredstava izloenosti potencijalnim gubicima i moguim posledicama.

 • IV

  Tokom izrade ove knjige nuno je bilo prevazii vie istraivakih problema, od kojih su najznaajniji:

  Dolazilo je do tekoa oko pribavljanja i prezentacije podataka u projektantskim rmama zbog konspirativne prirode posla kojim se bave.Prikupljanje, analiza i obrada podataka zahteva projektni, tj. timski pristup, to je podrazumevalo angaovanje strunjaka iz raznih oblasti (konstrukcija, projektovanja, tehnologije, marketinga, nabavke, prodaje, nansija i dr.).Nedostatak naunih radova i praktinih primera koji se odnose na koncept upravljanja rizikom.Sloeno identi kovanje funkcije za upravljanje rizikom i uspostav- ljanje njenog odnosa sa drugim funkcijama upravljanja projektima, sistemom za upravljanje projektima i funkcijom upravljanja rizikom matine rme.Nedostatak dovoljno de nisanog fonda znanja potrebnog za upravljanje projektima, odnosno za funkciju upravljanja rizikom projekta, itd.

  Budunost upravljanja projektima, a samim tim i upravljanja rizikom, u pristupu koji je vie kreativan nego mehaniki i koji je eksibilan, maksimalno e uvecati obim potencijalnih reenja. Baziran je na dinaminim vezama ume-sto na strogim hijerarhijama, na izvodljivoj logici, umesto na komandnim i kontrolnim strukturama.

  U skladu s tim u knjizi su prezentovani osnovni teorijski, ali i praktini rezultati primene koncepta upravljanja rizikom projekta. Knjiga je namenjena svima koji se bave problematikom upravljanja projektima i upravljanjem, rizi-kom, kao posebnim delom ovog procesa.

  Januar, 2007. Autor

 • VSADRAJ

  PREDGOVOR III1. UVODNA RAZMATRANJA 12. KONCEPT UPRAVLJANJA PROJEKTOM 5

  2.1 Pojam i karakteristike projekta 72.2. Savremeni koncept project management-a 10

  2.2.1. Nastanak i razvoj koncepta upravljanja projektom 102.2.2. Uticaj okoline na upravljanje projektima 112.2.3. De nicija koncepta upravljanja projektom i njegove karakteristike 122.2.4. Proces upravljanja projektom 142.2.5. Ameriki koncept project management-a 16

  2.3. Organizacija za upravljanje projektima 202.3.1. Organizaciona struktura projekta 212.3.2. Projektni tim i projektni menadzer 25

  2.4. Planiranje projekta 302.4.1. Planiranje i plan 302.4.2. Karakteristike planova 312.4.3. Proces planiranja projekta 32

  2.5. Praenje i kontrola realizacije projekta 342.5.1. Praenje i kontrola vremena realizacije projekta 352.5.2. Praenje i kontrola resursa 352.5.3. Praenje i kontrola trokova realizacije projekta 36

  2.6. Sistem izvetavanja o realizaciji projekta 372.7. Primena raunara u upravljanju projektima 38

 • VI

  3. ANALIZA POSTOJEIH KONCEPATA UPRAVLJANJA RIZIKOM 39

  3.1. Opte o upravljanju rizikom 413.2. Analiza koncepta upravljanja rizikom de nisanog od strane PMI 43

  3.2.1. Uvod 433.2.2. Upravljanje rizikom 44 3.2.2.1. De nicija rizika i upravljanja rizikom 453.2.3. Koncept upravljanja rizikom 46 3.2.3.1. Identi kacija rizika 46 3.2.3.2. Analiza posledica rizika 47 3.2.3.3. Sistem reagovanja 49 3.2.3.4. Upotreba podataka 49 3.2.3.5. Planiranje reagovanja 50

  3.3. Analiza koncepta upravljanja rizikom de nisanog od strane Kerznera 51

  3.3.1. De nicija rizika 523.3.2. De nicija upravljanja rizikom 543.3.3. Koncept upravljanja rizkom 55 3.3.3.13 Pristup riziku 55 3.3.3.2. Analiza rizika 58 3.3.3.3.Upravljanje rizikom 63 3.3.3.4. Nauene lekcije 65

  3.4. Analiza koncepta upravljanja rizikom de nisanog po Je Bush-u 70

  3.4.1. Uvod 703.4.2. Koncept upravljanja rizikom 71

  4. KONCEPT UPRAVLJANJA RIZIKOM 754.1. Upravljanje rizikom 77

  4.1.1. Ciljevi projekta kao bitan faktor upravljanja rizikom 784.1.2. Sutina procesa upravljanja rizikom 80

 • VII

  4.2. Predloeni koncept za upravljanje rizikom projekta 824.2.1. Prikaz koncepta upravljanja rizikom 82

  4.2.1.1. Proces upravljanja rizikom 83 4.2.1.1.1. Upravljanje rizikom: Identi kacija rizika 85 4.2.1.1.2. Upravljanje rizikom: Analiza i procena rizika 89 4.2.1.1.3. Upravljanje rizikom: De nisanje protivmera 98 4.2.1.1.4. Upravljanje rizikom: Raspored protivmera 99 4.2.1.1.5. Upravljanje rizikom: Kontrola rizika 100 4.2.1.1.6. Upravljanje rizikom:Upravljanje informacijama 1024.2.2. Elementi koncepta upravljanja rizikom 103

  5. PRIMER UPRAVLJANJA RIZIKOM NA PROJEKTU 1075.1. Primena koncepta upravljanja rizikom na projektu 1125.2. Koncept upravljanja rizikotn: Identi kacija rizika 1135.3. Koncept upravljanja rizikom: Analiza i procena rizika 1195.4. Koncept upravljanja rizikom: De nisanje protivmera 1255.5. Koncept upravljanja rizikom: Raspored protivmera 1305.6. Koncept upravljanja rizikom: Kontrola rizika 1315.7. Koncept upravljanja rizikom: Upravljanje informacijama 1365.8. Analiza primenjenog koncepta upravljnja rizikom projekta 138

  LITERATURA 141

 • POGLAVLJE 1

  Uvodna razmatranja

 • 3Uvodna razmatranja

  Moramo se sloiti sa konstatacijom da je ovo vek velikih promena, kako u tehnici i nauci, tako i u itavom okruenju u kome se nalazimo. Dananje vreme moe se okarakterisati kao vreme koje svaki dan nosi neke novosti kojih moramo biti svesni, i koje moramo na neki nain da predvidimo. Neke promene su za nas pozitivne, a neke ne. Bavei se bilo kakvim poslom, problemom ili projektom ulazimo u sferu rizika koji nas oekuju ba zbog promena koje e se desiti ili nee.

  U ovoj knjizi ne govori se o jednoj vrsti rizika, ve o itavom spektru rizika, koji moda pojedinano ne deluju zastraujue, ali povezano mogu katastro-falno uticati na na projekat. Kada govorimo o projektima, treba rei da se upravljanje projektima tretira kao nauka jo od 50 godina ovog veka i da su se vremenom iskristalisale funkcije upravljanja projektima koje su dosta dobro obraene i objanjene na naunim osnovama.

  Na amerikom Institutu za upravljanje projektima (Project Management Institute), nakon rada po komisijama 1987. godine konsenzusom je odlueno da se upravljanje projektima sastoji od sledeih osam funkcija razloenih po WBS strukturi i to:

  upravljanje obimom, upravljanje kvalitetom, upravljanje vremenom, upravljanje trokovima, upravljanje komunikacijama, upravljanje rizikom, upravljanje nabavkom, upravljanje ljudskim resursima.

 • 4 Upravljanje projektom

  Meutim, moemo konstatovati da funkcija upravljanja rizikom nije dovoljno obraena i da kod nas nepostoji mnogo literature koja se bavi ovom temom. Kompleksnost ove teme moe se dokazati na vie naina, ali dovoljno je uka-zati na skup rizika na koje ovek nailazi svakodnevno, ne bavei se nikakvim projektima ili problemima, ve obavljajui uobiajne poslove.

  Predmet istraivanja ovog rada ogranien je na oblast moguih vrsta rizika koji se javljaju ili se pak mogu javiti pri realizaciji jednog projekta, kao i na iznalaenje adekvatnih naina, aktivnosti i metoda kojima se moe upravljati rizikom na projektu.

  Projekti koji se realizuju u preduzeima vrlo su sloeni, jer obuhvataju ve-liki broj faza i pojedinanih aktivnosti. U njima uestvuje veliki broj uesnika, a sve radi ostvarivanja ciljeva preduzea ili drutva u celini, a to su njihovo funkcionisanje, opstanak, rast i razvoj. Svi projekti, koji se realizuju, izrauju se u uslovima neizvesnosti i rizika. Treba, takoe napomenuti da to je projekat sloeniji to su projektanti suoeni sa veim rizicima.

  Meutim, postoji itav skup uticajnih faktora koji ine projekat rizinijim, a sa druge strane postoje tehnike i metode koje e nam ukazati na veliinu rizika u koji se uputamo i na osnovu kojih emo pronai strategije za smanjenje ili izbegavanje rizika, tj. upravljati rizikom na projektu.

  Ako na poetku izrade projekta shvatimo znaaj upravljanja rizikom i stu-diozno pristupimo ovo