valmetin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014

37
Vahva kehitys saaduissa tilauksissa jatkui kannattavuuden parantaminen etenee suunnitelman mukaisesti Osavuosikatsaus, tammikesäkuu 2014 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Markku Honkasalo, talousjohtaja

Upload: valmet-corporation

Post on 12-Feb-2017

136 views

Category:

Investor Relations


3 download

TRANSCRIPT

Vahva kehitys saaduissa tilauksissa jatkui –kannattavuuden parantaminen etenee suunnitelman mukaisesti

Osavuosikatsaus,

tammi–kesäkuu 2014

31. heinäkuuta 2014

Pasi Laine, toimitusjohtaja

Markku Honkasalo, talousjohtaja

Sisältö

31.7.2014 © Valmet2

Q2/2014 lyhyesti

Liiketoimintalinjojen kehitys

Taloudellinen kehitys

Yhteenveto osavuosikatsauksesta Q2/2014

Liitteet

1

2

3

5

6

Osavuosikatsaus, tammi-kesäkuu 2014

Tulosohjeistus ja lyhyen aikavälin markkinanäkymät4

Q2/2014 lyhyesti

• Saadut tilaukset kasvoivat Paperit- ja Sellu ja energia -liiketoimintalinjoilla

• Sellu ja energia -liiketoimintalinjan liikevaihto säilyi kauden Q2/2013 tasolla

• Paperit-liiketoimintalinjan liikevaihto laski verrattuna kauteen Q2/2013

Menestys projektiliiketoiminnan saaduissa tilauksissa jatkui

• Palvelut-liiketoimintalinjan saadut tilaukset kauden Q2/2013 tasolla

• Liikevaihto vakaa verrattuna kauteen Q2/2013

Vakaata kehitystä palveluissa

Q2/2014 lyhyesti

• EBITA1-marginaali parantui verrattuna kausiin Q2/2013 ja Q1/2014, mutta on edelleen alle 6–9 %

tavoitetason

• EBITA1 edellisen vuoden tasolla, mutta kasvoi verrattuna kauteen Q1/2014

• 100 miljoonan euron säästöihin vuoden 2014 loppuun mennessä tähtäävä kannattavuuden

parannusohjelma etenee suunnitelman mukaisesti

• Toiminnallinen tehokkuus: hankinnoissa ja laadussa yhä säästöpotentiaalia

Kannattavuus parantui suunnitelman mukaisesti

Vahva tase ja hyvä kassavirta• Nettovelat -54 miljoonaa euroa ja nettovelkaantuneisuusaste -7 %

• Liiketoiminnan rahavirta 46 miljoonaa euroa

• Tilauskanta kesäkuun lopussa 2 406 miljoonaa euroa – 28 % korkeampi kuin kaudella Q2/2013, 22 %

korkeampi kuin kaudella Q1/2014 ja noin 1 miljardi euroa korkeampi kuin vuoden 2013 lopussa

Tilauskannan kasvu jatkui

31.7.2014 © Valmet4

1) EBITA = Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja sekä ennen kertaeriä

Avainluvut Q2/2014

31.7.2014 © Valmet5

Miljoonaa euroa Q2/2014 Q2/2013 Muutos Q1-Q2/2014 Q1-Q2/2013 Muutos

Saadut tilaukset 1 023 861 19 % 2 124 1 372 55 %

Tilauskanta1 2 406 1 883 28 % 2 406 1 883 28 %

Liikevaihto 588 714 -18 % 1 107 1 345 -18 %

EBITA2 22 22 -3 % 26 48 -47 %

% liikevaihdosta 3,7 % 3,1 % 2,3 % 3,4 %

Liikevoitto (EBIT)3 16 5 >100 % 9 24 -63 %

% liikevaihdosta 2,8 % 0,7 % 0,8 % 1,8 %

Tulos per osake, euroa 0,07 0,01 >100 % 0,03 0,09 -67 %

Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen

veroja4 3 % 5 %

Liiketoiminnan rahavirta 46 -12 89 -17

Nettovelkaantuneisuusaste1 -7 % 8 %

Kertaluonteiset erät: 0 miljoonaa euroa kaudella Q2/2014 (Q2/2013: -11 miljoonaa euroa), -6 miljoonaa euroa kaudella Q1-Q2/2014 (Q1-Q2/2013: -11

miljoonaa euroa)

1) Kauden lopussa

2) Ennen kertaluonteisia eriä

3) Kertaluonteisten erien jälkeen

4) Annualisoitu

Vertailuluvut perustuvat carve-out-lukuihin. Tase ja siihen liittyvät tunnusluvut

31.12.2013 perustuvat toteutuneisiin lukuihin.

Vahva kehitys saaduissa tilauksissa jatkui

• Vakaata kehitystä Palvelut-liiketoimintalinjan saaduissa tilauksissa

• Hyvää kehitystä Sellu ja energia- liiketoimintalinjalla

• Hyvää kehitystä Paperit-liiketoimintalinjalla

• Noin 1 miljardin euron arvosta saatuja tilauksia EMEA-alueella vuoden 2014

ensimmäisellä vuosipuoliskolla

31.7.2014 © Valmet6

Saadut tilaukset (milj. euroa),

liiketoimintalinjoittain

Saadut tilaukset (milj. euroa)

alueittain

282 281 237 233 267 273

61

452

66 102

622 560

168

128

7993

212190

511

861

382428

1 1011 023

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

0

200

400

600

800

1 000

1 200

Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14

Palvelut (vas) Sellu ja energia (vas)

Paperit (vas) Viim. 4 neljännestä (oik)

121 94 104 92185

82

69

402

20 4524 194

212

214

201 178

437

567

33

103

31 74

34

120

76

47

27 39

422

60

511

861

382428

1 1011 023

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

0

200

400

600

800

1 000

1 200

Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14

Aasian ja Tyynenmeren alue (vas) Kiina (vas)

EMEA (vas) Etelä-Amerikka (vas)

Pohjois-Amerikka (vas) Viim. 4 neljännestä (oik)

1 807 1 883

1 658

1 398

1 972

2 406

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14

Tilauskanta kasvoi 434 miljonaa euroa verrattuna kauteen Q1/2014

• Tällä hetkellä noin 40-50 % tilauskannasta odotetaan tuloutuvan liikevaihtona

vuoden 2014 aikana

• Noin 20 % tilauskannasta kuuluu Palvelut-liiketoimintalinjalle

31.7.2014 © Valmet7

Tilauskanta (milj. euroa)

~20 %

~80 %

Palveluliiketoiminta Projektiliiketoiminta

Tilauskannan rakenne

Peruutettu 331 milj. euron Fibria-tilaus on poistettu kauden Q1/2013 luvuista

243 256 257 274224 251

631

714

601

666

519

588

4,1 %3,1 %

5,1 %

-3,7 %

0,7 %

3,7 %

Q1/13 Q2/13 Q3/13 Q4/13 Q1/14 Q2/14

Palveluliiketoiminta

Projektiliiketoiminta

EBITA-%

EBITA tavoite 6–9 %

Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys

31.7.2014 © Valmet8

Liikevaihto ja EBITA ennen kertaluonteisia eriä (milj. euroa)

• Liikevaihto laski verrattuna kauteen Q2/2013, mutta kasvoi verrattuna kauteen Q1/2014

• Kannattavuus parani verrattuna kausiin Q2/2013 ja Q1/2014 kustannussäästöjen ansiosta

EBITA ennen

kertaluonteisia eriä

(milj. euroa)

22 31 -25 4 2226

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

0

20

40

60

80

100

120

140

Q1/2

013

Q2/2

013

Q3/2

013

Q4/2

013

Q1/2

014

Q2/2

014

Milj. euroa (vasen) % liikevaihdosta (oikea)

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

0

20

40

60

80

100

120

140

Q1/2

013

Q2/2

013

Q3/2

013

Q4/2

013

Q1/2

014

Q2/2

014

Milj. euroa (vasen) % liikevaihdosta (oikea)

Valmetin painopisteenä on yhä kannattavuuden parantaminen

31.7.2014 © Valmet9

Bruttokate

(milj. euroa ja % liikevaihdosta)

• Säästöohjelman vaikutus täysimääräisesti näkyvissä myynnin ja hallinnon

yleiskustannuksissa

• Lisätoimenpiteitä bruttokatteen parantamiseksi laatua ja hankintoja kehittämällä

Myynnin ja hallinnon yleiskulut

(milj. euroa ja % liikevaihdosta)

Projektien ja

palvelujen

katteiden

parantaminen

31.7.2014 © Valmet10

Painopisteiden keskeiset tavoitteet kannattavuuden parantamiseksi 6–9 % tavoitetasolle

Prosessien

yhdenmukaistus

Osaamisen

sopeuttaminen

paikallisiin

tarpeisiin

Myynti-

ponnistusten

parempi

kohdentaminen

Projekti-

johtamisen

kehittäminen

Yhteinen laadun

kehittämisen

toimintatapa

Laatutyökalut ja

-prosessit

Keskittyminen

laatuhankkeisiin

ja vastuun

kantamiseen

Laatu-

kustannusten

vähentäminen ja

toimitusaikojen

lyhentäminen

Hankintojen

lisääminen

kustannuskilpailu-

kykyisistä maista

Alihankinnan

lisääminen

Toimitus- ja

varastoverkon

keskittäminen

Hankinnoissa

säästäminen

Kustannus-

kilpailukyvyn

parantamisen

jatkaminen

Panostaminen

kustannuskilpailu-

kykyyn myös 100

miljoonan euron

säästöohjelman

päätyttyä

Tuotteiden

kustannuskilpailu-

kyvyn

parantaminen

bruttomarginaalin

kasvattamiseksi

Keskittyminen

kustannus-

tehokkaaseen

suunnitteluun

Modulaarisuus ja

standardointi

Liiketoimintalinjojen kehitys

282 281

237 233

267 273

0

200

400

600

800

1 000

1 200

0

50

100

150

200

250

300

Q1

/13

Q2

/13

Q3

/13

Q4

/13

Q1

/14

Q2

/14

Saadut tilaukset (vasen)

Saadut tilaukset, viimeiset 4 neljännestä (oikea)

243 256 257274

224251

0

200

400

600

800

1 000

1 200

0

50

100

150

200

250

300

Q1

/13

Q2

/13

Q3

/13

Q4

/13

Q1

/14

Q2

/14

Liikevaihto (vasen)

Liikevaihto, viimeiset 4 neljännestä (oikea)

Vakaata kehitystä Palvelut-liiketoimintalinjalla

31.7.2014 © Valmet12

Liikevaihto (milj. ruroa)Saadut tilaukset (milj. euroa)

• Saadut tilaukset kauden Q2/2013 tasolla

- Saadut tilaukset kasvoivat EMEA-alueella ja laskivat Etelä-Amerikassa ja

Kiinassa

- Saadut tilaukset kasvoivat Tehdasparannukset-liiketoimintayksikössä ja

laskivat Energia ja ympäristö- sekä Kudokset-liiketoimintayksiköissä

• Liikevaihto pysyi vakaana verrattuna kauteen Q2/2013 ja kasvoi verrattuna

kauteen Q1/2014

Q1-Q2/2014:

540 milj. euroa

Q1-Q2/2013:

563 milj. euroa

Q1-Q2/2014:

475 milj. euroa

Q1-Q2/2013:

499 milj. euroa

61

452

66 102

622560

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Q1/1

3

Q2/1

3

Q3/1

3

Q4/1

3

Q1/1

4

Q2/1

4

Saadut tilaukset (vasen)

Saadut tilaukset, viimeiset 4 neljännestä (oikea)

221240

205240

181

229

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Q1/1

3

Q2/1

3

Q3/1

3

Q4/1

3

Q1/1

4

Q2/1

4

Liikevaihto (vasen)

Liikevaihto, viimeiset 4 neljännestä (oikea)

Saadut tilaukset pysyivät hyvällä tasolla Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla

31.7.2014 © Valmet13

Liikevaihto (milj. euroa)Saadut tilaukset (milj. euroa)

• Saadut tilaukset kasvoivat 24 %

- Saadut tilaukset kasvoivat erityisesti EMEA-alueella sekä Aasian ja

Tyynenmeren alueella ja laskivat kauden Q2/2013 korkealta tasolta Etelä-

Amerikassa

- Saadut tilaukset kasvoivat energialiiketoiminnassa ja pysyivät hyvällä tasolla

selluliiketoiminnassa

• Liikevaihto pysyi kauden Q2/2013 tasolla ja kasvoi verrattuna kauteen Q1/2014

Q1-Q2/2013:

461 milj. euroa

Q1-Q2/2013:

513 milj. euroa

Q1-Q2/2014:

410 milj. euroa

Q1-Q2/2014:

1 182 milj. euroa

168

128

7993

212190

0

150

300

450

600

750

900

0

50

100

150

200

250

300

Q1

/13

Q2

/13

Q3

/13

Q4

/13

Q1/1

4

Q2

/14

Saadut tilaukset (vasen)

Saadut tilaukset, viimeiset 4 neljännestä (oikea)

167

218

138152

114 108

0

150

300

450

600

750

900

0

50

100

150

200

250

300

Q1

/13

Q2

/13

Q3

/13

Q4/1

3

Q1

/14

Q2

/14

Liikevaihto (vasen)

Liikevaihto, viimeiset 4 neljännestä (oikea)

Vahvaa kehitystä Paperit-liiketoimintalinjan saaduissa tilauksissa

31.7.2014 © Valmet14

Liikevaihto (milj. euroa)Saadut tilaukset (milj. euroa)

Q1-Q2/2013:

384 milj. euroa

Q1-Q2/2013:

296 milj. euroa

• Saadut tilaukset kasvoivat vahvasti, 48 prosenttia

- Saadut tilaukset kasvoivat EMEA-alueella sekä Kiinassa ja laskivat Pohjois-

Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella

- Saadut tilaukset kasvoivat sekä kartonki ja paperi- että

pehmopaperiliiketoiminnassa

• Liikevaihto laski kauden Q2/2013 tasosta

Q1-Q2/2014:

222 milj. euroa

Q1-Q2/2014:

402 milj. euroa

31.7.2014 © Valmet15

Asiakasaktiviteetti on vilkastunut vuonna 2014

Pvm Kuvaus Liiketoimintalinja Maa Tilauksen arvo

9.1. Esihydrolyysijärjestelmä (pilottikokoluokka) Sellu ja energia Alankomaat Ei julkistettu

27.1. Monipolttoainekattila Sellu ja energia Suomi Ei julkistettu

31.1. Sooda- ja voimakattilan modernisointi Sellu ja energia Ruotsi ja Bulgaria Ei julkistettu

7.2. Sellutehdasprojekti Sellu ja energia Indonesia Noin 340 milj. euroa

10.2. Paperikoneen uudistaminen Paperit Itävalta Ei julkistettu (tyypillisesti yli 20 milj. euroa)

13.2. Lämmöntalteenottokattila Sellu ja energia Ruotsi Lähes 10 miljoonaa euroa

17.2. Valkaisulaitoksen uudistaminen Sellu ja energia Portugali Ei julkistettu (tyypillisesti yli 20 milj. euroa)

27.2. Hakelämpökeskus Sellu ja energia Suomi Noin 27 miljoonaa euroa

7.3. Kartonkikonelinja Paperit Vietnam Ei julkistettu

19.3. Pehmopaperituotantolinja Paperit Meksiko Ei julkistettu (tyypillisesti 20-40 milj. euroa)

27.3. CompactCooking G2 -keittämö Sellu ja energia Ruotsi Noin 30 milj. euroa

27.3. Kierrätyspolttoainetta käyttävä kattila Sellu ja energia Ruotsi Ei julkistettu

3.4. Advantage-pehmopaperituotantolinja Paperit Turkki Ei julkistettu

28.4. Suuri kattilalaitos Sellu ja energia Suomi Tyypillisesti kolmasosa 260 milj. euron kokonaisinvestoinnista

5.5. Kemimekaanisen massan ja kartongin valmistuslinjat Sellu ja energia, Paperit Kiina Noin 115 milj. euroa

6.5. Sellun kuivauslinjojen tilaussopimuksen viimeistely Sellu ja Energia Brasilia Tyypillisesti 150-200 milj. euroa

13.5. Paperikoneuudistus Paperit Suomi Noin 30 milj. euroa

20.5. Kokonainen kattilalaitos Sellu ja energia Unkari Noin 50 milj. euroa

20.5. Kokonainen kattilalaitos Sellu ja energia Tšekki Noin 50 milj. euroa

21.5. Osa merkittävästä sellutehtaan uudistushankkeesta Sellu ja energia Thaimaa Noin 30 milj. euroa

21.5. Kattilalaitos Sellu ja energia Suomi Noin 30 milj. euroa

3.6. Merkittävä sellutehtaan uudistus ja uusia laitteita Sellu ja energia Ruotsi Noin 200 milj. euroa

16.6. Osatoimitus sellutehtaan uudistushankkeeseen Sellu ja energia Portugali Ei julkistettu

24.6. Uusi liimapuristin Paperit Saksa Ei julkistettu

27.6. Kokonainen Advantage ThruAir -pehmopaperilinja Paperit Yhdysvallat Ei julkistettu

2.7. Advantage DCT 200 -pehmopaperilinja Paperit Lähi-itä Ei julkistettu

8.7. Puunkäsittelylaitos Sellu ja energia Ruotsi Noin 20 milj. euroa

Taloudellinen kehitys

Positiivinen rahavirta

31.7.2014 © Valmet17

• 30.6.2014 nettokäyttöpääoma oli -249 miljoonaa euroa

• Investoinnit poistoja pienemmät

Liiketoiminnan rahavirta (miljoonaa euroa)

-5 -12

12

-38

43 46

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

Q1/2

01

3

Q2/2

01

3

Q3/2

01

3

Q4/2

01

3

Q1/2

01

4

Q2/2

01

4

30

71

0 -1

-39

-54

3 %

8 %

0 % 0 %

-5 %-7 %

-15 %

-10 %

-5 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

Q1/1

3

Q2/1

3

Q3/1

3

Q4/1

3

Q1/1

4

Q2/1

4

Nettovelka (milj. euroa) Nettovelkaantuneisuusaste (%)

40 %39 % 39 %

41 %40 % 40 %

30 %

35 %

40 %

45 %

Q1/1

3

Q2/1

3

Q3/1

3

Q4/1

3

Q1/1

4

Q2/1

4

Nettovelat, nettovelkaantuneisuusaste ja omavaraisuusaste

31.7.2014 © Valmet18

• Nettovelkaantuneisuusaste negatiivinen (-7 %) ja nettovelat -54 miljoonaa euroa

Nettovelat (milj. euroa) ja

nettovelkaantuneisuusaste (%)

Omavaraisuusaste (%)

44 5188

1

200*

0

50

100

150

200

250

2014 2015 2016 2017 2018

Lainojen rakenne

31.7.2014 © Valmet19

Korollisten velkojen maturiteettiprofiili

(milj. euroa)

*) 200 miljoonan euron syndikoitu luottolimittisopimus, joka ei ollut käytössä

30.6.2014

• Pitkäaikaisten lainojen keskimääräinen

maturiteetti on 2,7 vuotta

89 miljoonan euron laina, EIB Erääntyy: H2/2016

72 miljoonan euron pankkilaina Erääntyy: H1/2016

24 miljoonaa euroa muista rahoituslähteistä

200 miljoonan euron kotimainen

yritystodistusohjelma• 195 miljoonaa käyttämättä

200 miljoonan euron syndikoitu

luottolimittisopimus• Ei käytössä

• Erääntyy: joulukuu 2018

Pääasialliset rahoituslähteet

Rahoitusreservit

Korolliset velat yhteensä: 185 miljoonaa euroa (30.6.2014)

Tulosohjeistus ja lyhyen aikavälin markkina-näkymät

Tulosohjeistus ja lyhyen aikavälin markkinanäkymät

21 31.7.2014 © Valmet

Valmet arvioi, että vuonna 2014 liikevaihto laskee vuoden 2013

tasosta ja tulos (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) nousee

verrattuna vuoteen 2013

Sellu ja

energia

Paperit

Tyydyttävä

Sellu

Energia

Kartonki ja paperi

Pehmopaperi

Tulos-

ohjeistus

2014

Palvelut

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Tulosohjeistus 2014 (annettu 6.2.2014)

Tyydyttävä

Heikko

Heikko

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Tyydyttävä

Hyvä

Tyydyttävä

Q2/2014

Yhteenveto osavuosikatsauksesta Q2/2014

Q2/2014 lyhyesti

31.7.2014 © Valmet23

• Saadut tilaukset kasvoivat Paperit- ja Sellu ja energia -liiketoimintalinjoilla

• Sellu ja energia -liiketoimintalinjan liikevaihto säilyi kauden Q2/2013 tasolla

• Paperit-liiketoimintalinjan liikevaihto laski verrattuna kauteen Q2/2013

Menestys projektiliiketoiminnan saaduissa tilauksissa jatkui

• Palvelut-liiketoimintalinjan saadut tilaukset kauden Q2/2013 tasolla

• Liikevaihto vakaa verrattuna kauteen Q2/2013

Vakaata kehitystä palveluissa

• EBITA1-marginaali parantui verrattuna kausiin Q2/2013 ja Q1/2014, mutta on edelleen alle 6–9 %

tavoitetason

• EBITA1 edellisen vuoden tasolla, mutta kasvoi verrattuna kauteen Q1/2014

• 100 miljoonan euron säästöihin vuoden 2014 loppuun mennessä tähtäävä kannattavuuden

parannusohjelma etenee suunnitelman mukaisesti

• Toiminnallinen tehokkuus: hankinnoissa ja laadussa yhä säästöpotentiaalia

Kannattavuus parantui suunnitelman mukaisesti

Vahva tase ja hyvä kassavirta• Nettovelat -54 miljoonaa euroa ja nettovelkaantuneisuusaste -7 %

• Liiketoiminnan rahavirta 46 miljoonaa euroa

• Tilauskanta kesäkuun lopussa 2 406 miljoonaa euroa – 28 % korkeampi kuin kaudella Q2/2013, 22 %

korkeampi kuin kaudella Q1/2014 ja noin 1 miljardi euroa korkeampi kuin vuoden 2013 lopussa

Tilauskannan kasvu jatkui

1) EBITA = Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja sekä ennen kertaeriä

Liitteet

© Valmet25 31.7.2014

Suurimmat osakkeenomistajat 30.6.2014Perustuu Euroclear Finland Oy:ltä saatuihin tietoihin

# Osakkeenomistajan nimi Osakkeiden lukumäärä %-osuus osakkeista ja äänistä

1 Solidium Oy1 16 695 287 11,14 %

2 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 4 292 126 2,86 %

3 Nordea Nordenfonden 3 327 700 2,22 %

4 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 908 465 1,94 %

5 Nordea-rahastot 2 281 050 1,52 %

6 Valtion eläkerahasto 1 720 000 1,15 %

7 Keva 1 543 015 1,03 %

8 Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö 1 400 307 0,93 %

9 Skagen Global Verdipapirfond 882 429 0,59 %

10 OP-rahastot 789 950 0,53 %

10 suurinta osakkeenomistajaa yhteensä 35 840 329 23,92 %

Muut osakkeenomistajat 114 024 290 76,08 %

Yhteensä 149 864 619 100,00 %

Suurimmat osakkeenomistajat

1) Suomen valtion kokonaisuudessaan omistama holding-yhtiö

Cevian Capital II Master Fund L.P. tekemän ilmoituksen mukaan 10.3.2014 Cevian Capital Partners Ltd. omistaa 20 813 714

osaketta, mikä vastaa 13,89 prosenttia Valmetin kaikista osakkeista.

53,7 %

20,6 %

11,1 %

14,6 %

Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat

Suomalaiset instituutiot, yritykset ja yhteisöt

Solidium Oy

Suomalaiset yksityissijoittajat

© Valmet26 31.7.2014

1) Suomen valtion kokonaisuudessaan omistama holding-yhtiö

Omistusrakenne 30.6.2014

Sektori Omistajien määrä % kaikista omistajista Osakkeiden määrä % osakkeista

Hallintarekisteröidyt ja ulkomaiset omistajat 328 0,6 % 80 480 738 53,7 %

Suomalaiset instituutiot, yritykset ja yhteisöt 3 137 6,0 % 30 817 477 20,6 %

Solidium Oy1 0 0,0 % 16 695 287 11,1 %

Suomalaiset yksityissijoittajat 48 678 93,4 % 21 871 117 14,6 %

Yhteensä 52 143 100,00 % 149,864,619 100.0%

Omistusrakenne perustuu Tilastokeskuksen sektoriluokitukseen.

48 000

49 000

50 000

51 000

52 000

53 000

54 000

55 000

56 000

57 000

58 000

59 000

44%

45%

46%

47%

48%

49%

50%

51%

52%

53%

54%

55%

12/2013 01/2014 02/2014 03/2014 04/2014 05/2014 06/2014

Ulkomaiset omistajat (vas) Omistajien lukumäärä (oik)

© Valmet27 31.7.2014

Ulkomaisten omistajien osuus ja osakkeenomistajien määrä

Paperin, kartongin ja pehmopaperin tuotantotrendit

31.7.2014 © Valmet28

Lähde: RISI

Pohjois-Amerikka (miljoonaa tonnia) Eurooppa (miljoonaa tonnia)

Kiina (miljoonaa tonnia) Aasian ja Tyynenmeren alue (milj. tonnia)

10

20

30

40

50

4

6

8

10

12

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Pehmopaperi (vas) Sanomalehtipaperi (vas)

Paino- ja kirjoituspaperi (oik) Ulkopakkauskartonki (oik)

Sisäpakkauskartonki (oik)

10

15

20

25

30

35

40

5

7

9

11

13

15

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Pehmopaperi (vas) Sanomalehtipaperi (vas)

Paino- ja kirjoituspaperi (oik) Ulkopakkauskartonki (oik)

Sisäpakkauskartonki (oik)

5

15

25

35

45

55

2

4

6

8

10

12

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Pehmopaperi (vas) Sanomalehtipaperi (vas)

Paino- ja kirjoituspaperi (oik) Ulkopakkauskartonki (oik)

Sisäpakkauskartonki (oik)

5

10

15

20

25

30

35

3

4

5

6

7

8

9

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Pehmopaperi (vas) Sanomalehtipaperi (vas)

Paino- ja kirjoituspaperi (oik) Ulkopakkauskartonki (oik)

Sisäpakkauskartonki (oik)

Paperin, kartongin ja pehmopaperin käyttöasteet

31.7.2014 © Valmet29

Lähde: RISI

Pohjois-Amerikka Eurooppa

Kiina Aasian ja Tyynenmeren alue

75%

80%

85%

90%

95%

100%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Pehmopaperi Sanomalehtipaperi

Paino- ja kirjoituspaperi Ulkopakkauskartonki

Sisäpakkauskartonki

80%

85%

90%

95%

100%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Pehmopaperi Sanomalehtipaperi

Paino- ja kirjoituspaperi Ulkopakkauskartonki

Sisäpakkauskartonki

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Pehmopaperi Sanomalehtipaperi

Paino- ja kirjoituspaperi Ulkopakkauskartonki

Sisäpakkauskartonki

80%

82%

84%

86%

88%

90%

92%

94%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Pehmopaperi Sanomalehtipaperi

Paino- ja kirjoituspaperi Ulkopakkauskartonki

Sisäpakkauskartonki

Paperin ja kartongin kulutuksen kasvutrendit

31.7.2014 © Valmet30

Väestö kasvaa

kehittyvillä markkinoilla

nopeammin kuin

kehittyneillä markkinoilla

Kulutustaso henkeä

kohti on kehittyvillä

markkinoilla selvästi

kehittyneitä

markkinoita

alemmalla tasolla

Tämä luo pitkän

aikavälin

kasvupotentiaalia

Paperin ja kartongin kulutus henkeä kohti vs. väestö

Keskikulutus maailmanlaajuisesti: 53 kg henkeä kohti

Lähde: RISI

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

0

50

100

150

200

250

Itä

-Eu

roo

pp

a

nsi-

Eu

roo

pp

a

Po

hjo

is-A

me

rikka

La

tin

ala

inen

A

me

rikka

Ja

pa

ni

Kiin

a

Mu

u A

asia

Ose

aa

nia

Afr

ikka

hi-

itä

Kulutus henkilöä kohden, kg (vasen) Väestö, miljoonaa (oikea)

Pehmopaperin kulutuksen kasvutrendit

31.7.2014 © Valmet31

Uudet tuotteet ja

kulutusmallit lisäävät

pehmopaperin

kulutusta

kehittyneillä

markkinoilla

Kehittyvien

markkinoiden kulutus

yhä pientä, mutta

kasvussa

Luo pitkän aikavälin

kasvupotentiaalia

sekä kehittyneillä että

kehittyvillä

markkinoilla

Pehmopaperin kulutus henkeä kohti vs. väestö

Keskikulutus maailmanlaajuisesti: 4,5 kg henkeä kohti

Lähde: RISI

0

5

10

15

20

25

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

Itä

-Eu

roo

pp

a

nsi-

Eu

roo

pp

a

Po

hjo

is-A

me

rikka

La

tin

ala

inen

A

me

rikka

Ja

pa

ni

Kiin

a

Mu

u A

asia

Ose

aa

nia

Afr

ikka

hi-

itä

Väestö, miljoonaa (vasen) Kulutus henkilöä kohden, kg (oikea)

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1.1

2.2

00

7

1.3

.20

08

1.6

.20

08

1.9

.20

08

1.1

2.2

00

8

1.3

.20

09

1.6

.20

09

1.9

.20

09

1.1

2.2

00

9

1.3

.2010

1.6

.20

10

1.9

.20

10

1.1

2.2

01

0

1.3

.20

11

1.6

.20

11

1.9

.20

11

1.1

2.2

01

1

1.3

.20

12

1.6

.20

12

1.9

.2012

1.1

2.2

01

2

1.3

.20

13

1.6

.20

13

1.9

.20

13

1.1

2.2

01

3

1.3

.20

14

1.6

.20

14

Eukalyptussellu (USD/t) Pohjoinen valkaistu havupuusellu (USD/t)Päällystämätön (USD/t) Kopiopaperi (EUR/t)Testlinerkartonki (EUR/t)

Sellun ja paperin hintatrendi

31.7.2014 © Valmet32

Lähde: Bloomberg

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1.1.2010 1.6.2010 1.11.2010 1.4.2011 1.9.2011 1.2.2012 1.7.2012 1.12.2012 1.5.2013 1.10.2013 1.3.2014

CIF ARA höyryhiili (USD/t) (vasen) Brent raakaöljy (USD/barrel) (vasen) Maakaasu spot hinta NBP (GBp/therm) (oikea)

0

20

40

60

80

100

120

0

20

40

60

80

100

1.1.2010 1.6.2010 1.11.2010 1.4.2011 1.9.2011 1.2.2012 1.7.2012 1.12.2012 1.5.2013 1.10.2013 1.3.2014

European Energy Exchange, Phelix (EUR/MWh) (vasen) Nordpool Power (EUR/MWh) (vasen)

UK:n peruskuorma (GBP/MWh) (oikea)

Raakaöljy, höyrykaasu, maakaasu ja sähkö

31.7.2014 © Valmet33

Lähde: Bloomberg

Eurooppa

0

1

2

3

4

5

6

0

20

40

60

80

100

120

140

1.1.2010 1.6.2010 1.11.2010 1.4.2011 1.9.2011 1.2.2012 1.7.2012 1.12.2012 1.5.2013 1.10.2013 1.3.2014

FOB Höyryhiili Richards Bay (USD/t) (vasen) WTI raakaöljy (USD/barrel) (vasen) Henry Hub kaasu (USD/MMBtu) (oikea)

70

75

80

85

90

0

50

100

150

200

1.1.2010 1.6.2010 1.11.2010 1.4.2011 1.9.2011 1.2.2012 1.7.2012 1.12.2012 1.5.2013 1.10.2013 1.3.2014

Sähkön spot hinta, PJM (USD/MWh) (vasen) Sähkön spot hinta, NEPOOL (USD/MWh) (vasen)USA:n hyödykekapasiteetin käyttöaste (oikea)

Raakaöljy, höyrykaasu, maakaasu ja sähkö

31.7.2014 © Valmet34

Lähde: Bloomberg

Yhdysvallat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2.1

1.2

012

16

.11

.201

2

30

.11

.201

2

14

.12

.201

2

28

.12

.201

2

11

.1.2

013

25

.1.2

013

8.2

.20

13

22

.2.2

013

8.3

.20

13

22

.3.2

013

5.4

.20

13

19

.4.2

013

3.5

.20

13

17

.5.2

013

31

.5.2

013

14

.6.2

013

28

.6.2

013

12

.7.2

013

26

.7.2

013

9.8

.20

13

23

.8.2

013

6.9

.20

13

20

.9.2

013

4.1

0.2

013

18

.10

.201

3

1.1

1.2

013

15

.11

.201

3

29

.11

.201

3

13

.12

.201

3

27

.12

.201

3

10

.1.2

014

24

.1.2

014

7.2

.20

14

21

.2.2

014

7.3

.20

14

21

.3.2

014

4.4

.20

14

18

.4.2

014

2.5

.20

14

16

.5.2

014

30

.5.2

014

13

.6.2

014

27

.6.2

014

European Energy Exchange (EEX) spot hinta (EUR/t)

Euroopan hiilipäästöoikeudet

31.7.2014 © Valmet35

Lähde: Bloomberg

Olennainen huomautus

TÄRKEÄÄ: Seuraava koskee tätä dokumenttia, siihen liittyvää suullista esitystä joko Valmetin (jäljempänä ”Yhtiö”) tai sitä edustavan henkilön toimesta sekä kyselytilaisuuksia, jotka

seuraavat suullisia esityksiä (nämä yhdessä jäljempänä, ”Informaatio”). Informaatiota saavana sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja.

Informaatio ei ole suunnattu tai tarkoitettu jaettavaksi tai käytettäväksi missään valtiossa tai muulla lainkäyttöalueella mikäli Informaation jakelu tai käyttö olisi vastoin lakia tai

määräyksiä tai vaatisi rekisteröintiä tai lisensiointia tällaisella lainkäyttöalueella. Tietoja ei ole tarkoitettu julkaistavaksi, julkistettavaksi tai jaettavaksi Yhdysvalloissa, Isossa-

Britanniassa, Australiassa, Kanadassa eikä Japanissa.

Informaatio ei ole tarjous merkitä tai ostaa Yhtiön arvopapereita eikä se muodosta suositusta koskien mitään arvopapereita. Mahdollisten sijoittajien tulee suorittaa omat itsenäiset

tutkimuksensa ja arviointinsa koskien Yhtiön liiketoimintaa ja taloudellistaa tilaa ennen Yhtiön arvopapereita koskevan sijoituspäätöksen tekemistä. Mahdollisten sijoittajien tulee

tutustua 23.9.2013 julkaistun jakautumisesitteen sisältämään tietoon sekä jakautumisesitteen jälkeen julkaistuihin Yhtiötä koskeviin pörssitiedotteisiin.

Mitään Yhtiön arvopapereita ei ole tarjottu tai myyty, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin, eikä mitään Yhtiön arvopapereita ole rekisteröity eikä niitä tulla

rekisteröimään vuoden 1933 Yhdysvaltojen Arvopaperilain (muutoksineen) (jäljempänä ”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) tai minkään Yhdysvaltojen osavaltion arvopaperilakien

mukaisesti, eikä niitä saa siten tarjota tai myydä tarjota tai myydä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin (kuten Yhdysvaltain Arvopaperilain Regulation S -

säännöksessä on määritelty), ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti tai Yhdysvaltain arvopaperimarkkinalain rekisteröintivaatimuksista säädetyn

poikkeuksen mukaisesti ja soveltuvia Yhdysvaltain osavaltioiden arvopaperimarkkinalakeja noudattaen.

Informaatio on tarkoitettu yksinomaan: (i) muualla kuin Isossa-Britanniassa asuville henkilöille, (ii) henkilöille, joilla on ammatillista investointikokemusta Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 -lain Article 19(5) ja sen muutosten tarkoittamalla tavalla (”Order”), (iii) nettoarvoltaan suurille yhteisöille ja muille henkilöille, joille

Informaation saa laillisesti ilmoittaa Orderin Article 49(2)(a)–(d) mukaisesti sekä (iv) henkilöille, joille muutoin saa laillisesti esittää tai esityttää investointikutsun tai -kehotuksen

(Financial Services and Markets Act 2000, section 21 tarkoittamalla tavalla) Yhtiön tai ko. konsernin osan arvopapereiden liikkeeseen laskun tai myynnin yhteydessä (kaikkiin

kohdissa (i)–(iv) tarkoitettuihin henkilöihin viitataan yhteisesti ilmauksella ”Asianomaiset henkilöt”). Kaikenlainen Informaatioon liittyvä investointitoiminta on sallittu ainoastaan

Asianomaisille henkilöille, ja ainoastaan he tulevat sitä harjoittamaan. Kenenkään muun kuin Asianomaisen henkilön ei pidä toimia Informaation perusteella tai tehdä sen perusteella

päätöksiä. Informaatiota saavana vakuutat olevasi Asianomainen henkilö.

Informaatio sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Kaikki lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja, ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tulevaisuutta koskevat

lausumat perustuvat Yhtiön tämänhetkisiin odotuksiin ja arvioihin Yhtiön taloudellisesta tilasta, liiketoiminnan tuloksesta, suunnitelmista, tavoitteista, tulevaisuuden tuloksesta ja

liiketoiminnasta. Näiden lausumien edellä, yhteydessä tai jäljessä voidaan käyttää esimerkiksi sellaisia sanoja kuin ”tavoite”, ”uskotaan”, ”odotetaan”, ”pyritään”, ”on tarkoitus”,

”saattaa”, ”ennustettu”, ”arvioitu”, ”suunnitelma”, ”projekti”, ”aikoo”, ”voi olla”, ”todennäköisesti” jne. sekä vastaavia kieltomuotoja. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät

tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, epävarmuustekijöitä ja muita tekijöitä jotka eivät ole Yhtiön vaikutusmahdollisuuksien piirissä, mikä voi vaikuttaa Yhtiön todelliseen tulokseen,

suoritukseen tai sen saavutuksiin olennaisesti, verrattuna tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyyn, tai niihin sisältyvään odotettuun tulokseen, suoritukseen tai saavutukseen.

Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat lukuisille oletuksille, jotka liittyvät Yhtiön nykypäivän ja tulevaisuuden strategiaan sekä Yhtiön tulevaisuuden

liiketoimintaympäristöön.

Esitetyn Informaation tai sen sisältämien kannanottojen tasapuolisuudesta, tarkkuudesta, kattavuudesta tai oikeellisuudesta ei anneta minkäänlaisia suoria tai epäsuoria takuita.

Informaatiota ei ole itsenäisesti vahvistettu eikä sitä tulla päivittämään. Informaatio on annettu tämän dokumentin päivämääränä. Yhtiö ei tule erikseen päivittämään tai tarkistamaan

Informaatiota. Tiedossa käytetyt markkinatiedot, joita ei ole johdettu mistään tietystä lähteestä, ovat Yhtiön arvioita eikä niitä ole itsenäisesti vahvistettu.

31.7.2014 © Valmet36