varhaiskasvatussuunnitelma päiväkoti tenava-kärrydedik-153. liikkuminen 4.7.3....

Click here to load reader

Post on 31-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Varhaiskasvatussuunnitelma päiväkoti Tenava-Kärry

 • 1. Johdantoa 1.1. Saatteeksi 1.2. Selitteet 1.3. Päivähoitoyritys Suomen Tenava päiväkodit Oy 1.4. Päiväkoti Tenava-Kärry

  2. Arvomme 2.1. Suomen Tenava päiväkodit Oy:n toiminnan arvot 2.2. Tenava päiväkotien arvot päivähoidossa

  2.3. Päiväkoti Tenava-Kärryn arvot 3. Kasvatusnäkemyksemme

  3.1. Lapsikäsitys 3.2. Oppimiskäsitys 3.3. Aikuinen kasvattajana päiväkodissa

  4. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 4.1. Hoito-kasvatus-opetus – kokonaisuus 4.2. Varhaiskasvatusympäristö 4.3. Hoidon aloittaminen ja lapsen päiväkotipäivä 4.4. Toiminnan tavoitteellisuus ja toiminnan näkyväksi tekeminen 4.5. Toiminnan muotoja 4.5.1. Pienryhmätyöskentely 4.5.2. Teematyöskentely

  4.5.3. Perustaitojen harjoittelu 4.6. Kieli ja vuorovaikutus 4.7. Lapselle ominainen tapa toimia

  4.7.1. Leikkiminen 4.7.2. Liikkuminen 4.7.3. Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen

  4.7.4. Tutkiminen 4.8. Sisällölliset orientaatiot

  4.8.1. Minä ja mittatikku (matemaattinen orientaatio) 4.8.2. Minä ja muurahaiset (luonnontieteellinen orientaatio) 4.8.3. Minä ja muistojen kirjo (historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio) 4.8.4. Minä ja kauniit asiat (esteettinen orientaatio) 4.8.5. Minä ja hyvät tavat (eettinen orientaatio) 4.8.6. Minä ja suuret kysymykset (uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio) 4.9. Toiminnan arviointi 5. Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma 6. Yhteistyö vanhempien kanssa, kasvatuskumppanuus 6.1. Tenava Startti

  6.2. Kasvatuskeskustelu 6.3. Vanhempainillat

  6.4. Extranet, tiedotteet 6.5. Minun päiväni –lappu

  6.6. Muut tapahtumat ja juhlat 6.7. Asiakaspalaute

  7. Yhteistyö muiden tahojen kanssa (kumppanuus, verkostot) 8. Erityistarpeet 8.1. Erityistä tukea tarvitseva lapsi 8.2. Eri kieli- ja kulttuuriryhmään kuuluva lapsi

 • 1. Johdantoa 1.1. Saatteeksi Kädessäsi on Tenava päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasvatussuunnitelmassa esitellään kaikille Tenava päiväkodeille yhteiset toimintatavat sekä kunkin yksittäisen päiväkodin erityispiirteet. Varhaiskasvatussuunnitelma toimii päiväkodissa annettavan varhaiskasvatuksen perusteena, kaikki päiväkodin toiminta pohjaa siihen. Tenava päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelman kirjaamisen lähtökohtana on ollut valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet ja ohjeistukset. Varhaiskasvatussuunnitelman muotoutuminen tähän kirjalliseen muotoon on ollut pitkäjänteinen prosessi. Vuosien kuluessa kehittämämme ja dokumentoimamme toimintatavat muodostavat kaikkien Tenava päiväkotien yhteisen osuuden. Jokaisen yksittäisen Tenava päiväkodin kasvattajayhteisö on luonut oman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman osuuden, lähtökohtana oman päiväkodin erityispiirteet ja – tarpeet. Varhaiskasvatussuunnitelman kirjaamisprosessiin olemme saaneet ohjausta Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian kouluttajilta sekä Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitoksen kouluttajilta. Varhaiskasvatussuunnitelman työstäminen on ollut osa Tenava päiväkotien ja Palmenian yhteistä hanketta (Rinnakkaisen päivähoitomallin kehittäminen). Päiväkodissa käytössä oleva varhaiskasvatussuunnitelma koostuu kolmesta, toinen toistaan täydentävästä osasta.

  • Valtakunnallinen varhaiskasvatuksen perusteet • Kuntakohtainen varhaiskasvatussuunnitelma

  Espoo / Kirkkonummi / Nurmijärvi • Tenava päiväkodit / Tenava päiväkoti

  o Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma o Päiväkodin esiopetussuunnitelma, mikäli esiopetusta annetaan

  1.2. Selitteet Perusteksti valkoisella pohjalla kuvaa Tenava päiväkotien yhtenäisiä toimintatapoja ja toimintamalleja

  Perusteksti harmaalla pohjalla kuvaa päiväkoti Tenava-Kärryn konkreettisia arjen toiminnansisältöjä sekä toimintatapoja

  Perusteksti laatikossa kuvaa Tenava päiväkotien yhteisiä ”tuotteita”

  Kursiivinen teksti kuvaa erityisesti alle 3 – vuotiaiden lasten toimintaa

 • 1.3. Päivähoitoyritys Suomen Tenava päiväkodit Oy Suomen Tenava päiväkodit Oy tarjoaa päivähoitopalveluita lapsiperheille. Yrityksen asiakkaita ovat Espoon kaupunki, Kirkkonummen kunta, Nurmijärven kunta sekä lapsiperheet suoraan. Päivähoidon lisäksi välitämme sijaisia päiväkoteihin sekä sairaan lapsen hoitajia yksityiskoteihin. Toimintoihimme kuuluu myös päiväkoti-ikäisille suunnitellun ruuan valmistus ja myyminen. Kolmessa espoolaisessa koulussa toimii myös iltapäiväkerhot, Tenava Klubit. Olemme tietoisesti vuosien kuluessa kasvattaneet toimipisteidemme määrää. Kasvamisen myötä olemme saaneet jatkuvasti lisää osaamista ja ammattitaitoa. Toimintatapojamme olemme jo usean vuoden ajan prosessoineet ja dokumentoineet. Toimintojen jatkuva kehittäminen on meille tärkeää. Haluamme tarjota laadukkaita palveluita lapsiperheiden tarpeisiin.

  Toimintatapaamme (ketjumainen toimintatapa), jolla varmistamme päiväkotiemme toiminnan tasainen laadun, kutsumme pedagogiseksi malliksi. Pedagoginen mallimme on syntynyt ja muokkaantunut vuosien saatossa arjen tarpeista, joita päivähoitotoiminnassa olemme havainneet. Yhteiset toimintatavat mahdollistavat päivähoitohenkilöstön keskittymisen päiväkodeissa olennaisimpaan, varsinaiseen asiakaspalvelutyöhön, lasten hoitoon ja kasvatukseen. Yhteiset toimintatavat on luotu kunkin päiväkodin oman toiminnan pohjaksi. Käytössämme oleva vuosikalenteri luo yhtenäisen toimintarungon ja – rytmin jokaisen Tenava yksikön välille.

  Pedagoginen mallimme koostuu päiväkotitoimintaan liittyvistä prosesseista, asiakkuuteen liittyvistä prosesseista sekä henkilöstön sisäisistä prosesseista. Kaikki prosessit pohjautuvat arvoistamme sekä kasvatusnäkemyksestämme.

  Pedagogisen mallimme vaalijoina toimivat pedagogit. Pedagogit kiertävät säännöllisesti päiväkodeissa varmistamassa sovittujen toimintatapojen toteutumista sekä tukemassa päiväkotihenkilöstöä heidän työssään.

  Toimintatapamme on ratkaisukeskeistä; toimintamme jatkuvaa kehittämistä. Olemme muutosvalmiita tilanteissa, jotka sen vaativat. Ratkaisukeskeisyys lasten toiminnassa tarkoittaa lapsen vahvuuksien korostamista, kannustamista sekä ongelmaratkaisutaitojen opettelua.

 • 1.4. Päiväkoti Tenava-Kärry

  Päiväkotimme Tenava-Kärry avasi ovensa 3.1.2005. Päiväkoti sijaitsee Espoossa Haapaniemen uudella asuinalueella luonnonläheisellä paikalla. Lapsipaikkoja päiväkodissamme on 33. Olemme jakautuneet kahteen ryhmään, Peipon pesässä touhuavat alle 2-vuotiaat lapset ja Tikan kolossa puuhastelevat yli 2-vuotiaat lapset. Päiväkotimme on lämminhenkinen, viihtyisä ja haasteita tarjoava. Kärryssä on tilaa monipuoliseen toimintaan muun muassa rakenteluleikkeihin, kotileikkiin ja liikuntahetkiin. Tilamme tukevat pienryhmätoimintaa ja tarjoavat välineineen monipuolista tekemistä lapsille. Päiväkodissamme työskentelee ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta. Henkilökuntaamme kuuluu kaksi lastentarhanopettajaa sekä neljä lastenhoitajaa. Yhteystiedot: Päiväkoti Tenava-Kärry Kärrynpyöräntie 1 02940 Espoo

 • 2. Arvomme 2.1. Suomen Tenava päiväkodit Oy:n (yrityksen) toiminnan arvot Yrityksen arvot luovat pohjan kaikelle yrityksen toiminnalle:

  • Kunnioittaminen Kunnioitamme kumppaneidemme mielipiteitä ja osaamista.

  • Avoimuus Avoimuus on tasa-arvoisen kumppanuuden elinehto.

  • Jatkuva uudistuminen Uudistumme, jotta voimme palvella paremmin.

  • Asiakaslähtöisyys Asiakkaat ovat kaiken toimintamme perusta. (Kumppani = henkilöstö ja asiakkaat)

  2.2. Tenava päiväkotien arvot päivähoidossa Olemme jaotelleet päivähoidon arvomme kolmeen osaan: lapsinäkökulmaan, vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön sekä päivähoitohenkilöstön työtyytyväisyyteen.

  Lasten viihtyminen päiväkodissa / lasten kasvun ja kehityksen tukeminen • Turvallisuus; fyysinen kasvuympäristö, aikuisen läsnäolo, rajat • Tekemisen ilo; viihtyvyys, positiivisuus (kannustaminen, huumori) • Yksilö; lapsen ainutlaatuisuuden / persoonallisuuden ymmärtäminen ja tukeminen

  Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö • Avoimuus, aitous, rehellisyys, vastuu • Vanhemmuuden tukeminen • Yhteiset tavoitteet

  Työtyytyväisyys • Avoimuus, aitous, rehellisyys, luottamus, joustavuus • Keskusteleminen, asioista sopiminen • Positiivinen ja rakentava palaute • Itsevarmuus • Vastuu työstä

 • 2.3. Päiväkoti Tenava-Kärryn arvot Meillä Kärryssä on keskusteltu arvoista sekä henkilökunnan että vanhempien kesken. Olemme jakaneet arvot kolmeen pääkohtaan, joiden pohjana on lapsen hyvinvointi päiväkodissa päivän aikana ja jotka sisältävät meille lapsilähtöisen työn kannalta keskeisimmät asiat. Toisten kunnioittaminen Opitaan hyväksymään toinen toisemme sellaisena kuin olemme. Kaikki ovat samanarvoisia ja jokaiselle löytyy oma paikka. Toisten mielipiteitä kuunnellaan ja arvostetaan. Luottamus On lähtökohta vastavuoroiselle vuorovaikutukselle. Aikuinen luottaa lapsen omaan kykyyn tehdä ja toimia, jolloin myös lapsen luottamus kasvaa sekä itseä että aikuista kohtaan. Vanhempien ja hen

View more