vasile alecsandri - impreunapentrueducatie.com · 1868 public[, ]n “convorbiri literare”,...

255

Upload: others

Post on 13-Aug-2021

14 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea
Page 2: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

Vasile

DESPOT-VOD{

S~NZIANA +I PEPELEA

ALECSANDRI

Page 3: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

CUPRINS

Not[ asupra edi\iei ......................................................................................... 2Tabel cronologic .............................................................................................. 3

DESPOT–VOD{ACTUL I ....................................................................................................... 10ACTUL I (tabloul II) .................................................................................... 35ACTUL II ...................................................................................................... 49ACTUL II (tabloul II) ................................................................................... 79ACTUL III .................................................................................................... 88ACTUL IV .................................................................................................. 109ACTUL V .................................................................................................... 136

S~NZIANA +I PEPELEAACTUL I ..................................................................................................... 162ACTUL II .................................................................................................... 179ACTUL III .................................................................................................. 199ACTUL IV .................................................................................................. 219ACTUL V .................................................................................................... 236

Aprecieri critice .......................................................................................... 251

Page 4: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

NOT{ ASUPRA EDI|IEI

Coperta: Isai C`rmu

ISBN 9975–74–023–5 © «LITERA»

CZU 859.0–93A 36

Textele au fost reproduse duip[ volumele:

Va s i l e A l e c s a n d r i, Opere, VI =i VII. Teatru. Text ales =i stabilit, note =ivariante de Georgeta R[dulescu-Dulgheru. Colec\ia “Scriitori români”. Ed. Minerva,Bucure=ti, 1979 =i, resprectiv, 1981;

Va s i l e A l e c s a n d r i, Muntele de foc. Ed. Litera, Chi=in[u, 1996.

Respectând ]n principiu vocabularul =i limbajul scriitorului, editura a intrevenit pealocuri, ]n sensul aplic[rii normelor ortografice ]n vigoare.

CUPRINS

Page 5: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

TABEL CRONOLOGIC

1821 Iulie 21 S-a n[scut, conform opiniei majorit[\ii cercet[torilor, cel de-al doileacopil, Vasile, al medelnicerului Vasile Alecsandri =i al Elenei, n[scut[ Cozoni, ]nora=ul Bac[u. Curând familia viitorului scriitor se mut[ la Ia=i.(Conform altor surse, Alecsandri s-ar fi n[scut ]n 1819 sau chiar ]n 1818.)

1827 Vasile Alecsandri ia primele lec\ii de la dasc[lul maramure=ean Gherman Vida,profesor la Seminarul de la Socola.

1828-1834 Viitorul scriitor ]=i continu[ ]nv[\[tura ]n pensionul lui Victor Cuénim,deschis ]n 1828 la Ia=i. Verile =i le petrece la Mirce=ti, unde tat[l s[u cump[rasemo=ia.

1834-1839 }mpreun[ cu al\i fii de boieri, Vasile Alecsandri ]=i face studiile la Paris.Dup[ trecerea bacalaureatului literar se preg[te=te s[ intre la medicin[, darabandoneaz[. Urmeaz[ cursurile facult[\ii de drept, ]ns[ dup[ câteva lunirenun\[. Tat[l s[u l-ar fi vrut inginer, dar ]i lipsea bacalaureatul ]n =tiin\e, pecare nu-l poate ob\ine. Se dedic[ literaturii, scriind primele versuri ]n limbafrancez[, ]ntre care poemul Zunarilla.

1839 }n drum spre Patrie Vasile Alecsandri ]ntreprinde o lung[ c[l[torie prin Italia.Viziteaz[ Floren\a, Roma, Padova, Vene\ia, Triest. Din aceast[ c[l[torie culegeimpresii necesare scrierii primelor opere ]n limba român[ Buchetiera de laFloren\a =i Muntele de foc.

1840 }n revista “Dacia literar[“ (nr. 3, mai–iunie) este publicat[ nuvela Buchetierade la Floren\a. Este numit, ]mpreun[ cu C. Negruzzi =i M. Kog[lniceanu,director al Teatrului din Ia=i. Pentru nevoile scenei scrie vodevilul Farmazonuldin Hârl[u, care se joac[ la 18 noiembrie.

CUPRINS

Page 6: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

4 Vasile Alecsandri

1841 Pe scena teatrului ie=ean se joac[ piesa lui Vasile Alecsandri Modista =icinovnicul.

1842 V. Alecsandri c[l[tore=te prin mun\ii Moldovei, fapt care i-a prilejuit “descoperireatezaurului poeziei populare”. Sub influen\a acestora Vasile Alecsandri scrieprimele sale poezii române=ti — Doinele.

1843-1844 Scriitorul ]ntreprinde lungi excursii prin mun\ii =i prin satele Moldovei,culegând folclor. Din aceast[ perioad[ dateaz[ nuvela O primblare la mun\i.

1844 La 18 ianuarie are loc premiera piesei Iorgu de la Sadagura, primit[ de publiccu deosebit[ c[ldur[. }mpreun[ cu Mihail Kog[lniceanu =i Ion Ghica, scriitorulse afl[ ]n fruntea revistei “Prop[=irea”. Aici sunt publicate o parte a doinelorsale, nuvelele O primblare la mun\i =i Istoria unui galben.

Aflat pentru cur[ la Borsec, Vasile Alecsandri scrie nuvela Borsec. D[ la iveal[“fiziologia” Ia=ii ]n 1844.

1845 Face cuno=tin\[ cu Nicolae B[lcescu =i cu al\i tineri munteni la mo=ia Mânjinaa lui Costache Negri. Tot acum viziteaz[ Bucure=tii. Este epoca ]n care cre=teafec\iunea sa pentru Elena Negri, c[reia ]i dedic[ o seam[ de poeme (8 Mart=.a.).

1846-1847 Vasile Alecsandri o ]nso\e=te pe Elena Negri ]n str[in[tate, pentru ]ngrijireas[n[t[\ii. Italia, Austria, Germania, Fran\a, apoi din nou Italia ]i prilejuiescimpresii profunde. }ns[ boala Elenei se agraveaz[, iubita poetului stingându-sepe vapor la ]ntoarcere ]n Patrie. }n var[ se afl[ la odihn[ la Balta Alb[. Impresiiledin aceast[ localitate =i-au g[sit expresia ]n nuvela Balta Alb[.

1847 Scrie piesa Piatra din cas[.

1848 Martie }ncepe mi=carea revolu\ionar[ din capitala Moldovei. Alecsandri scrieDe=teptarea României =i redacteaz[ ]mpreun[ cu al\i patrio\i peti\iacuprinzând revendic[rile ce trebuiau aduse la cuno=tin\a domnitorului MihailSturza. Dup[ ]n[bu=irea mi=c[rii se refugiaz[ ]n mun\i, apoi trece la Bra=ov.Evocarea acestor ]ntâmpl[ri o face ]n fragmentul de proz[ Un episod din anul1848.

Page 7: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

5Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

1849 Vasile Alecsandri redacteaz[ studiul Românii =i poezia lor, sub forma uneiscrisori c[tre A. Hurmuzachi, studiul fiind publicat ]n revista “Bucovina”.

1850 Aprilie 9 Are loc reprezenta\ia piesei Chiri\a ]n Ia=i sau Dou[ fete =-o neneac[.

1851 La ]ntoarcerea din Paris =i Londra, cu vaporul pe Dun[re, vasul e pe punctul dea se scufunda. }ntâmplarea e povestit[ ]n episodul }necarea vaporului Secenipe Dun[re, destinat s[ apar[ ]n primul num[r al proiectatei reviste “Românialiterar[“. Episodul este mai târziu ]ncadrat ]n nara\iunea dramatizat[ Un sa-lon din Ia=i.

1852 Aprilie Apare la Ia=i prima fascicul[ din colec\ia de opere folclorice: Poeziipoporale. Balade (cântece b[trâne=ti) adunate =i ]ndreptate de V.Alecsandri.

Mai Se reprezint[ piesa Chiri\a ]n provincie.

Octombrie Vasile Alecsandri scoate prima culegere din teatrul s[u, Repertoriudramatic.

La Paris, unde se g[sea ]nc[ din toamna precedent[, public[ primul volum depoezii originale, Doine =i l[crimioare, dispuse ]n trei cicluri: Doine,L[crimioare, Suvenire.

La Ia=i apare cea de-a doua fascicul[ a Poeziilor poporale.

Vasile Alecsandri ]ntreprinde o lung[ c[l[torie ]n sudul Fran\ei, ]n Spania =i ]nnordul Africii. Relatarea par\ial[ a acestei c[l[torii se cuprinde ]n “ziarul dec[l[torie” C[l[torie ]n Africa. Scriitorul intercaleaz[ ]n cursul relat[rii diverseepisoade narative, ca Cel ]ntâi pas ]n lume (publicat ini\ial ]n 1841 ]n “Albinaromâneasc[“ sub titlul Pierderea iluziilor) =i Suvenire din Italia. Monte difo, publicat tot acolo, ]n 1843.

1854 Moare tat[l scriitorului. Preluându-=i mo=tenirea, Alecsandri elibereaz[ \iganiirobi de pe mo=iile sale.

1855 Apare, sub conducerea poetului, revista “România literar[“, ]n care se public[poezia Anul 1855. Tot aici apar fragmente din C[l[torie ]n Africa =i nuvelaBalta Alb[.

Page 8: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

6 Vasile Alecsandri

1856 Are loc congresul de pace de la Paris, decisiv pentru viitorul politic al Principatelor,care aspirau la unire. Alecsandri se dedic[ integral cauzei luptei pentru Unire.

}n “Steaua Dun[rii”, ziar condus de Mihail Kog[lniceanu, apare la 9 iunie HoraUnirii.

1857 Vede lumina tiparului culegerea de proz[ Salba literar[, con\inând povestiri,impresii de c[l[torie =i câteva scrieri dramatice.

}n ziarul “Concordia” din Bucure=ti apare poezia Moldova ]n 1857.

1859 Dup[ alegerea ca domnitor a lui Cuza, scriitorul pleac[ ]ntr-o lung[ misiunediplomatic[ la Paris, Londra =i Torino, pentru a ob\ine recunoa=terea dubleialegeri a lui Cuza. La Paris ]i viziteaz[ pe Lamartine =i pe Mérimée =i caut[ s[câ=tige bun[voin\a ambasadorului Rusiei, contele Kisseleff, fostul guvernatoral Principatelor ]ntre 1829 =i 1834.

1860 Abandoneaz[ activitatea politic[ =i se retrage la Mirce=ti, ]n mijlocul familiei,unde se dedic[ scrisului, compunând piese de teatru, printre care Rusaliile =icâteva cântecèle comice.

1861 }ndepline=te o nou[ misiune diplomatic[, ]ncredin\at[ de Cuza. }n vederearecunoa=terii Unirii de c[tre puterile europene, Alecsandri viziteaz[ Parisul,Torino, Milano, iar un timp gireaz[ afacerile agen\iei diplomatice de la Paris, ]nlocul fratelui s[u.

Re]ntors la Mirce=ti, scrie piese =i cântecèle comice.

1863 La Ia=i apare edi\ia a doua a volumului Doine =i l[crimioare cu ciclulM[rg[rit[rele.

Apare partea a doua a Repertoriului dramatic, cuprinzând ultimele piese alescriitorului.

1867 Apare ]ntr-un volum ]ntreaga colec\ie a Poeziilor populare.

E numit membru al Societ[\ii literare române pentru cultura limbii, care ]n1879 avea s[ devin[ Academia Român[.

1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna,Gerul etc.

Page 9: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

7Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

1871 }=i d[ demisia din Societatea literar[ român[, dup[ ce aceasta hot[râse s[adopte principiul etimologic ]n scriere =i s[ publice dic\ionarul lui Laurian =iMassim.

1872 Apare studiul Introducere la scrierile lui Constantin Negruzzi, mai ]ntâi ]n"Convorbiri", apoi ca prefa\[ la volumul de scrieri ale lui Negruzzi scos deEditura Socec.

Scrie Dumbrava Ro=ie, pe care o cite=te la o =edin\[ a “Junimii”.

1874 Apare piesa Boieri =i ciocoi, fiind reprezentat[ pe scena teatrului ie=ean.

1875 Apar la Socec primele patru volume din seria Operelor complete, cu o prefa\[a autorului. Ele cuprind crea\ia dramatic[.

}n acela=i an apar urm[toarele trei volume, cuprinzând crea\ia poetic[.

1876 Apare volumul al optulea al Operelor complete: Proza.

1877 Mai 9 Proclamarea independen\ei \[rii ]n parlament. La aflarea ve=tii Alecsandriscrie poezia Balcanul =i Carpatul, cu care inaugureaz[ ciclul Osta=ii no=tri.

1878 Apare volumul Osta=ii no=tri.

Se dedic[ lucrului la drama istoric[ Despot-Vod[. }n mai 1879 cite=te piesa lao =edin\[ a “Junimii” bucure=tene. Are loc reprezenta\ia piesei la Teatrul Na\ionaldin Bucure=ti. Este invitat s[-=i reia locul la Academie =i s[ participe la lucr[rileanuale, fiind ales ]n comisia pentru modificarea ortografiei.

1880 Apare cel de al nou[lea volum din seria Operelor complete, cuprinzândLegende nou[ =i Osta=ii no=tri.

Apare nuvela Vasile Porojan, sub forma unei scrisori c[tre Ion Ghica. Scriefeeria Sânziana =i Pepelea. }n Albumul macedoromân al lui V. A. Urechi[apare “istorioara de ]nceput de amor” Marg[rita, scris[ cu zece ani mai ]nainte,dar relatând un episod de tinere\e, localizat ]n timp prin 1850—1852.

1881 I se decerneaz[ Marele premiu “N[sturel-Her[scu” al Academiei Române pentrudrama Despot-Vod[ =i poeziile din ultimul volum de Opere complete.

1883 }ntr-o =edin\[ a “Junimii” =i la Academie Alecsandri cite=te noua sa pies[ FântânaBlanduziei.

Page 10: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

8 Vasile Alecsandri

1884 Fântâna Blanduziei este reprezentat[, cu mare succes, la Teatrul Na\ional.Scrie piesa Ovidiu.

1885 Este numit ministru plenipoten\iar al României la Paris, post pe care ]l de\inepân[ la moarte.

1886 Realizeaz[ o nou[ versiune a piesei Ovidiu.

1888 Scrie Plugul blestemat. Se ivesc primele semne ale bolii care avea s[-l r[pun[.

1890 August 22 Vasile Alecsandri se stinge din via\[ la Mirce=ti. Este ]nmormântat la26 august ]n gr[dina casei, d[ruit[ ]n 1914 Academiei, de c[tre so\ia poetului.Deasupra mormântului a fost ridicat un mausoleu din ini\iativa Academiei, ]n1928. }ntreg ansamblul a devenit muzeu memorial.

Page 11: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

ALEXANDRU L{PU+NEANU, DomnMoldovii, 50 aniRUXANDRA DOAMNA, so\ia lui L[pu=-neanu, 25 aniDESPOT-ERACLID, competitor tronuluiMoldovii, 30 aniMO|OC VORNICUL, boier conspirator,55 aniANA, fiica lui, 20 aniMAICA FEVRONIA, sora lui Mo\oc,50 aniTOM+A, boier neao=, 40 aniILIA+, copilul lui Tom=a, 14 aniSPANCIOCHARNOVSTROICITOROIPANCIUB{R-VOD{, 45 aniALBERT LASKI, palatinul Siradii, 55 ani

DESPOT-VOD{LEGEND{ ISTORIC{ }N VERSURI

5 acturi =i 2 tablouri

P E R S O N A J E L E

CARMINA, so\ia lui Laski, 30 aniROZEL, aventurier francez, 25 aniSOMMER, poet german, 25 aniANTON SECUIUL, =eful secuimii dinArdeal, 30 aniPISOZKI, comandant castelului de laZips, 30 aniTOMA CALABAICANUL, om de ]ncredereal lui L[pu=neanu, 40 aniAHMED BAIRACTARUL, trimis al luiSoliman Sultanul, 40 aniLIMB{-DULCE, pl[ie=, 30 aniJUM{TATE, idem, 30 aniUN |{RANO |{RANC{|{RANI, T~RGOVE|I, BOIERI, OSTA+IROM~NI, MERCENARI, UNGURI,FRANCEZI, LE+I, NEM|I etc., C{LU-G{RI

(Drama se petrece la anii 1558-1561.)

NOT{: Versurile precedate de semnul * pot s[ nu fie declamate ]n cursulreprezenta\iilor (V. A.)

} boieri

35 ani45 ani25 ani25 ani

Page 12: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

ACTUL I

Culmea Carpa\ilor ce desparte Bucovina de Transilvania.

Un brad, ]n dreapta. Panorama de mun\i, ]n fund.

SCENA IJ U M { T A T E , L I M B { - D U L C E

J U M { TAT E(rezemat de brad, c`nt[)

Frunz[ verde de stejar,Sus pe munte, la hotar,Zi =i noapte stau p`ndar...

L I M B { - D U L C E(vine din st`nga, obosit, aduc`nd un fedele= pe um[r)

Uf! Iat[-m[ pe culme cu fedele=u-n spate!

J U M { TAT EVenit-ai, Limb[-Dulce?

L I M B { - D U L C EVenit, m[i Jum[tate,

Dar cad de oboseal[... +tii tu c[ dintr-un zborSunt zece mii de st`njeni de-aici p`n’ la izvor?

J U M { TAT EOr fi, dar apa-i bun[... Ian s-o cerc[m de-i rece?

L I M B { - D U L C E(d`ndu-i fedele=ul)

Na.

CUPRINS

Page 13: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

11Despot-Vod[

J U M { TAT E(bea)

Ad[... A!!L I M B { - D U L C E

}\i place?J U M { TAT ELa inim[ chiar trece...

Cu minte zicea tata: D[-mi, Doamne, orice-oi vrea,Iar mai cu seam[ ap[ u=oar[-n cale grea.

L I M B { - D U L C ENu se temea de broasc[, era voinic mo= Tinc[,Dar tatii-i era groaz[ de ap[... =i-n opinc[.Iar bei?

J U M { TAT E}nc[ o du=c[... M[ arde setea-n piept.

L I M B { - D U L C EBe\iv mai e=ti!

J U M { TAT EG`nde=te... de ieri de c`nd te-a=tept!

Pe ast[ culme goal[, ]ncredin\at[ nou[,M`nc[m r[bd[ri pr[jite =i bem numai c`nd plou[;C`t despre somn...

L I M B { - D U L C ENici vorb[... P`ndarului e scris

C-un ochi ]nchis s[ doarm[, =i cel[lalt deschis.(R[sun[ codrul de un bucium ]n st`nga.)

J U M { TAT EUn bucium se aude ]n codri... Ce-o fi oare?

L I M B { - D U L C EBoierii din Suceava fac ast[zi v`n[toare.I-am ]nt`lnit devale cu patru ur=i bl[ni\i,

Page 14: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

12 Vasile Alecsandri

De somnul cel mai vecinic tuspatru adormi\i,+i mai era cu d`n=ii... mult am mai r`s v[z`ndu-l...Un soi de hop-peoparte cu portul =i cu g`ndul,Numit Ciub[r =i Vod[. (Se ]ndreapt[ spre fund.)

J U M { TAT E+tiu, un nebun de soi

Cu visuri de domnie, cum sunt mul\i pe la noi.L I M B { - D U L C E

Dar ce v[d colo-n vale, ]n \ara ungureasc[?J U M { TAT E

Ce vezi?L I M B { - D U L C E

O ceat[-ntreag[ cu hain[ husareasc[.J U M { TAT E

Mul\i-s?L I M B { - D U L C E

Mai mul\i de zece, mai mul\i =i vin merei...Dar ceata se opre=te... Iat[! doi dintre eiDescalec[ =i-n grab[ apuc[ pe c[rareLa deal... ]i vezi?

J U M { TAT EV[d... Iat[-i ajun=i sub d`mbul mare...

|in sfat =i iar[=i pleac[... Or fi niscai fugariCe vor s[ treac[-n \ar[.

L I M B { - D U L C ECe-or fi, maghiari, t[tari,

S[-i prindem.J U M { TAT E

Dar, s[-i prindem, c[ci noi suntem de paz[Aici, la pragul \[rii... Feri, m[i, s[ nu te vaz[.

L I M B { - D U L C E+tii ce? Hai de pe culme pe ei s[ ne-arunc[m.

Page 15: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

13Despot-Vod[

J U M { TAT EBa nu; la p`nd[-aice mai bine s-a=tept[m.Vin’ cole, dup[ st`nc[.

L I M B { - D U L C ECe p`nd[? Lupta-i dreapt[:

Ei doi, noi doi!... nu-ncape nici p`nd[, nici...J U M { TAT E

(oprindu-l)A=teapt[,

Nu fi n[t`ng, ascult[...L I M B { - D U L C E

Rom`ne, doi =i doi...J U M { TAT E

Ascult[,-\i zic.L I M B { - D U L C E

Ce?J U M { TAT E

Care-i mai mare dintre noi?L I M B { - D U L C E

Tu... fie pe-a ta voie... a=a n-ar fi dreptateCu doi voinici s[ lupte un om =i... Jum[tate.

(Ies am`ndoi prin dreapta.)

SCENA IID E S P O T, L A S K I

L A S K I(dup[ culme, ]n fund)

Despot, ajuns-ai?D E S P O T

(s[rind pe culme)Iat[!

Page 16: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

14 Vasile Alecsandri

L A S K I(ivindu-se)Ha! iat[-m[ =i eu.

Greu e sui=ul, frate!... D[-mi m`na.D E S P O T

|ine.L A S K I

(s[rind pe scen[)Greu!

Uf!... Caldu-i!... de m-ai stoarce ai face, z[u, o balt[.(Se pune jos la r[d[cina bradului.)

A fost un timp odat[ c`nd st`nca cea mai nalt[Mi \i-o urcam eu, Laski, ca cerbul cel u=or.Acum simt ca o cange ]nfipt[ ]n picior,+i pare c[ m[ trage...

D E S P O TLa deal?

L A S K IBa nu, la vale.

D E S P O TOricum, e=ti verde ]nc[ =i ai o\el ]n =ale.

L A S K IA=a-i!... M[ simt, z[u, ]nc[ puternic c`t un tun.Mi-e drag[ lumea, frate, =i-mi place traiul bun.Eu nu sunt ca evreii ce zic c[ via\a-i lung[Sau scurt[, m[sur`nd-o pe banii lor din pung[.Eu zic: Hei! deie Domnul mul\i ani ca s[ tr[im+i planurile noastre cur`nd s[ le-mplinim.

(Se scoal[ =i se primbl[ pe scen[.)

Iat[-ne-ajun=i cu bine pe naltele hotareCe zac ]ntre Moldova =i \[rile maghiare,Loc trist, de lupte crunte, cu s`nge pl[m[dit,

Page 17: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

15Despot-Vod[

C[ci fiarele-s cumplite, dar omu-i mai cumplit!...Prive=te colo-n fa\[, ]n zarea luminat[:Ca mantie regal[, frumoas[ =i bogat[,Apare-n ochii no=tri Moldova, dulce rai,Comoar[ nesecat[ de bun =i dulce trai.Ea are gr`u, =i miere, =i vinuri, ah! ce vinuri!Toiag de b[tr`ne\e, viu balsam pentru chinuri.+i are mii de nade a scumpelor pl[ceri,Copile, ah! ce copile!... muieri, ah! ce muieri!}\i fur[ ochii, mintea, =i inima \i-o fur[C-o raz[ de sub gean[, c-un z`mbet de pe gur[.+i ]ns[ moldovenii orbi, crun\i, nep[s[tori,Stropesc ades cu s`nge gr[dina lor de flori.

D E S P O TCum e st[p`nul casei a=a-i =i gr[dinarul?

L A S K IA=a, c[ci L[pu=neanul... el m`n[ ast[zi carul.

D E S P O TEl bate-n boi.

L A S K I O! Despot, pe acest m[nos p[m`nt

Domnea odinioar[ un domn viteaz =i sf`nt,Un +tefan! leu n[prasnic a c[rui larg[ ghear[Rupea cumplit du=manii =i-n \ar[, =i-n afar[.Pe vremea lui boierii osta=i erau, osta=iCum n-au mai fost!... Acuma nepo\ii lor trufa=i,Mici r`vnitori de tronuri, seci, r[i, ie=i\i din minte,P[g`ni prin a lor fapte, s-ating de cele sfinte,De sceptru, de mo=ie, de neam =i de popor,Iar \ara, muma, piere gem`nd sub talpa lor.

D E S P O TCu Vod[ L[pu=neanul ei ast[zi nu se-mpac[?

Page 18: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

16 Vasile Alecsandri

L A S K INu! n-ar putea nici dracul pe tron ca s[ le plac[.

D E S P O TLe trebuie, se vede, un domn c[zut din cer?

L A S K IBa mai degrab[-un... Despot cu bra\ul lung de fier,S[ bat[, s[ apese pe d`rza lor cerbice+i-n capul lor s[m`n\a de vrajb[ s[ o strice...+i iat[ de ce, frate, primit-am bucurosCa s[ ajut av`ntu-\i de dor ambi\ios.Sunt leah; cu moldovenii ]n veci n-am ]mp[care,Tu cau\i un tron, Despot?... eu caut r[zbunare!

(D`ndu-i m`na.)Fii domn!

D E S P O TPrea bine, ]ns[ nu crezi mai nimerit

Ca fierul, deocamdat[, s[ fie... poleit,+i m`na zdrobitoare s[ fie deocamdat[Ascuns[-ntr-o m[nu=[?

L A S K I Ca laba cea =ireat[

Ce unghia-=i ascunde?D E S P O T

}ntocmai.L A S K I

Minunat.Bravo!... m[nu=a... laba... pricep, e=ti diplomat.}n arta de capcane e=ti me=ter cu ispit[...

D E S P O T(z`mbind)

Am fost crescut la Roma, ]n =coala iezuit[.

Page 19: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

17Despot-Vod[

L A S K IE=ti om cu dou[ daruri: sub haina de o=teanPor\i inim[ viteaz[ =i cugetul... viclean?A=a spunea Carmina, c`nd ea glumea cu tine.

D E S P O TAh! c`t a fost de bun[ so\ia ta cu mine!Eu, un pribeag din lume, un zv`nturat str[in,}n casa ta m[noas[ c[zut chiar din senin;Eu, piatr[ nestemat[ din splendid[ cunun[,}n pulbere zv`rlit[ acum de-o rea furtun[!...Ah! Laski, mult[ lume c[lcat-am pribegind,Luceferi mul\i ]n cale-mi v[zut-am str[lucind,Dar suflet bun =i nobil ca scumpa ta so\ieEu n-am v[zut, m[ crede, la nici o-mp[r[\ie.

L A S K IA=a-i c-am avut parte ]n lume de noroc?Carmina-i jun[, ]ns[ de juni ea-=i bate joc,+i numai pentru mine suspin[ ea.

D E S P O T(]n parte, z`mbind)

S[rmanul!L A S K I

+-apoi ]nc[-o virtute: ur[=te pe sultanul.D E S P O T

}n toate-i dar perfect[?L A S K I

(cu m`ndrie)}n toate!

D E S P O TOm fericit!

Nimica nu-\i lipse=te din c`te ai dorit.M[rirea? te alint[ ca pe-un copil ]n fa=e.

Page 20: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

18 Vasile Alecsandri

Tu st[p`ne=ti ]n pace mul\ime de ora=e.E=ti cap, e=ti om de c`rm[, ne=tiutor de fr`u.Averea?... la picioare-\i lin curge ca un r`u.Norocul?... o so\ie frumoas[, iubitoare,La Zips, castelul falnic ]\i luce ca un soare,Pe inima-i spaniol[ lipindu-te iubit...Om fericit e=ti, Laski, de trei ori fericit!Iar eu, o biat[ frunz[ pe v`nt ]n veci purtat[,Putea-voi r[d[cin[ s[ prind ]n loc vrodat[?M[ cheam[ viitorul la el...

L A S K IAlearg[ dar

La glasul lui, =i fie-\i mersul nu ]n zadar.Colo, jos, ]n Suceava g[si-vei r[zvr[tirea,Clocind =i preg[tindu-\i m[rirea sau pieirea.Fii om, mergi!

D E S P O TDar! voi merge... N[scut pe-al m[rii mal,

Deprins sunt din pruncie s[ lupt cu-al m[rii val.Voi =ti s[-nfrunt eu soarta.

L A S K I }nfrunt-o b[rb[te=te;

Iar dac[ ea de tine ar r`de muiere=te,G[sind c[ nu e=ti vrednic de-a fi ce zici c-ai fost,Atunci din nou la mine s[ cau\i ad[post.Eu pentru tine, Despot, aici am ]ntins nada.Acum ]\i zic: La lupt[, izb`nd[, iat[ prada!Moldova-i o comoar[!... ferice-ar fi de eaS[ cad[ cu-a ei scule pe m`na ta... =-a mea.Pas! eu te las, adio, =i s-auzim de bine.

(Se ]ndreapt[ spre fund.)C`nd ]i fi mare, Despot, s[ te g`nde=ti la mine.

Page 21: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

19Despot-Vod[

D E S P O TAdio, Laski... Via\a e plin[ de furtuni.Tu cu a ta so\ie s[ face\i rug[ciuniPentru Despot.

L A S K I(cobor`nd culmea)

Adio. (Dispare.)D E S P O T

Ba nu... la revedere.

SCENA III

D E S P O T(se primbl[ pe scen[ =i prive=te cu mul\umire ]mprejurul lui)

A!... iat[-m[-n Moldova!... m[riri, averi, putere,Aici sunt partea celui ce =tie-a zice: vreu!Eu vreu!... de-acum ajute-mi ]n plin norocul meu.Eu, slug[-odinioar[ lui Iacob Eraclidul,Dar nobil prin av`ntul sufletului ca Cidul;Eu, bulg[r de aram[ schimbat ]n aur; eu,Fiu de pescar din Creta, purtat ]n zborul meuPrin Spania, Lehia, Germania =i Fran\aCu-a mea so\ie, spada, cu sora mea, speran\a,Azi vin =i pun piciorul pe-acest p[m`nt rom`n+i zic: Moldovo, -n mine cunoa=te-al t[u st[p`n!Deci pune-\i mari podoabe, frumoasa mea mireas[,S[ faci cu mine-o nunt[ de m`ndr[-mp[r[teas[.}mbrac[-a tale haine \esute-n mii de flori,}ncinge curcubeul alung[tor de nori+i-ntinde pe-ai t[i umeri, ]n zi de s[rb[toare,Hlamida ta ce poart[ o lun[, -o stea =-un soare...Acum a sosit timpul, de fericire plin,Ca s[-\i alegi un mire viteaz, m[re\, str[in,

Page 22: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

20 Vasile Alecsandri

Un mire din Bizan\a, cum se cuvine \ie,Ca s[ fond[m aice greceasca dinastie.E timpul, o! Moldovo, uni\i noi am`ndoi,S[ facem visuri, planuri =i fapte de eroi,S[ =tergem umilin\a din fruntea cre=tineasc[,S[ liber[m Bizan\a =i patria greceasc[!}ntreaga lume-a=teapt[ s[ vad[-n r[s[ritUn soare nou, cu raze de foc, pe cer ivit.S[ ard[ semiluna c`t nu e lun[ plin[+i planta cea p[g`n[ s-o sece-n r[d[cin[.Eu fi-voi acel soare aprins de Dumnezeu.+i tu, Moldovo scump[, tu fi-vei cerul meu!A! tremure Osmanul sub palo=ul drept[\iiLa r[cnetul lui Despot =i al cre=tin[t[\ii,C[ci azi ]ncepe ziua cre=tinei re-nvieri,C[ci jur a fi eu, Despot, st[p`n acestei \[ri...

(Pleac[ =i iese ]n dreapta.)(Not[. — Bucium =i glasuri dep[rtate ]n st`nga.)

SCENA IVM O | O C , T O M + A , S PA N C I O C , S T R O I C I , H A R N O V,

T O R O I PA N , V ~ N { T O R I

(aduc`nd cerbi =i ur=i uci=i)

S T R O I C I(intr[ din st`nga, examin`nd pe jos urme de fiare)

Pe-aici a trecut cerbul.(Intr[ Toroipan.)

Vezi urma, Toroipane?T O R O I PA N

V[d, iaca!... Tom=a, Harnov, Mo\oc, Spancioc, +oimane,Veni\i!

Page 23: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

21Despot-Vod[

(Boierii intr[, ]n costume de v`n[tori.)Stroici copilandrul, abia scos din pelinci,A dat de urme...

T O | IUrme de cerb?

T O R O I PA N

(r`z`nd)Ba, de opinci.

Era ]nc[l\at cerbul.(To\i r`d ]naint`nd pe scen[. V`n[torii ce aduc v`natul

se opresc ]n fund.)

M O | O C

Stroici este copil ]nc[.El, c`te p[s[ri vede...

T O R O I PA NLe prinde =i m[n`nc[.

S T R O I C I

M-am ]n=elat ]ntocmai ca v[rul meu SpanciocC`nd te-a luat pe tine de urs, ca mo= Mo\ocC`nd te-a luat de bivol, =i chiar, z[u, ca =i tineC`nd te crezi om.

T O R O I PA NIa seama cu cine gr[ie=ti...

S T R O I C I

Cine?M[i, pane Toroipane, gorunu-i nalt =i gros,Securea-i mic[, ]ns[ gorunul cade jos.

T O R O I PA N

Ia seama,-\i zic.(Stroici =i Toroipan scot palo=ii. Harnov ]i desparte.)

Page 24: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

22 Vasile Alecsandri

M O | O C(intervenind)

Ajung[ at`te vorbe goale.

S PA N C I O CHei! de =i-ar sparge capul, ce de mai h`rbi de oaleAr zbura-n v`nt!

M O | O C

A=a e, Spancioc, dar, f[tul meu,Stricatul este lesne =i dresul este greu.Noi am plecat de-acas[ voio=i ]n v`n[toarePrin mun\i, la cerbi, la iepuri, la ur=i, la c[prioare.Din jalnica Suceav[ cu to\ii am ie=it,S[ r[sufl[m un aer mai viu, mai r[corit,S[ azv`rlim ]n v`nturi g`lceava =i aleanul,S[ mai uit[m ]n pace de Vod[ L[pu=neanul,Iar nu s[ facem certe.

S PA N C I O CMo\oace, ]n zadar

Cutreierat-am mun\ii chiar p`n[ la hotar,S[rind din st`nc[-n st`nc[ prin dealuri =i v`lcele,+i nop\ile pe iarb[ dormind sub brazi, la stele.Eu unul pretutindeni z[resc trec`nd, zbur`nd,O umbr[ ur`cioas[ muncit[ de-un r[u g`ndCe tainic printre arbori se furi=[-n t[cere+i cu doi ochi de ur[ ne fulger[.

M O | O CP[rere,

Spancioc!... tu e=ti lunatic, \i-e fric[ de strigoi,De iele, de v`ntoase, de stafii, de moroi,+i ai ajuns acuma ]n mintea-\i vis[toareS[ faci din L[pu=neanul o umbr[ p`nditoare...Nu-i umbr[-acel ce mu=c[ din s`nul bietei \[ri,

Page 25: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

23Despot-Vod[

Nu, chinurile \[rii nu-s umbre de dureri.Nu-i umbr[ tirania c[lare pe robie!Da-i umbr[, trist[ umbr[ a noastr[ b[rb[\ie,C[ci de-am avea vroin\[ =i inimi de o\el,Tiranul... vai! nici umbr[ n-ar r[m`nea din el!

T O M + AMo\oace, e=ti prea aspru, =i asprele-\i cuvinte}mi par nepotrivite cu v`rsta =-a ta minte.Prive=te ]mprejuru-\i cu ochi mai b[rb[te=ti+i spune nou[-n fa\[: de cine te-ndoie=ti?De mine?

M O | O CBa nu, Tom=a.

S PA N C I O CDe mine?

M O | O CNiciodat[.

S T R O I C IDe mine?

M O | O CNu, copile, ai inim[ curat[.

H A R N O VDe mine, dar?

M O | O C Nu, Harnov.

T O R O I PA NDe mine?

M O | O CNicidecum.

Nu m[-ndoiesc de nime, boieri, dar...

Page 26: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

24 Vasile Alecsandri

T O M + ASpune-acum

Pe-a c[rui frunte ast[zi vezi scris[ mi=eliaC`nd este-anevoin\[ de-a-=i ap[ra mo=ia?O! vornice Mo\oace, n[prasnic lupt[tor,De domni ce nu-\i plac \ie dibaci r[sturn[tor,Care-ai v[zut at`tea =-at`tea zile rele,R[spunde verde-n ochii-mi: ]n cumpenele greleG[sit-ai vreodat[ rom`n nep[s[torC`nd draga lui mo=ie ]i cere ajutor?Nu, nu! ]n lumea larg[ =i care ne-nconjoar[Mai lesne tu g[si-vei un vultur mort ce zboar[,Un grec f[r[ trufie, un deal f[r[ sui=,Copaci f[r[ de v`rfuri, v[i f[r’ de cobor`=,Dec`t, atunci c`nd \ara e la ne]ndem`n[,O lips[ de-ndr[zneal[ ]n inima rom`n[.

T O | IA=a e, Tom=a.

M O | O CTom=a, ]mi place s[ te-ascult

C`nd ne gr[ie=ti tu astfel... =i voi, ]mi place multS[ v[d a voastre fe\e aprinse de-acea par[Ce falnic izbucne=te din dragostea de \ar[.A! simt o nou[ via\[ intrat[-n al meu s`nC`nd ]ntrev[d sf`r=itul tiranului hain...Acest stolnicul Petre, un om de r`nd, un stolnicCe p`n[ la domnie s-a pref[cut nevolnic,Puhoi f[r-ob`r=ie, uitat-a cine-a fost...S[ te fereasc[ cerul de mintea celui prost!El calc[ deopotriv[ cu-o oarb[ nep[sarePe capul celui smerin, pe fruntea celui mare,+i taie, schingiuie=te, =i trece prin poporCa viforul de ghea\[ ce cade pe-un ogor.

Page 27: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

25Despot-Vod[

Privi\i: e \ara plin[ de tristele-i victime,Ologi, ciunti\i, orbi, mizeri, slu\i\i de-a lui cruzime,}nc`t, de-a sta cal[ul mult timp domnind aici,O s[ prefac[ neamul ]n turm[ de calici!

H A R N O V(]n parte, ar[t`nd pe Mo\oc)

Amar[-i este limba de c`nd nu-i la putere.A=a turbeaz[ viespea c`nd nu mai are miere.

M O | O CCe morm[ie=ti din buze tu, Harnov, ]ntr-ascuns?}\i place L[pu=neanul? cu el nu \i-e de ajuns?

H A R N O VBa... ]ns[-a= zice-o vorb[...

T O M + AEu nu =tiu ce ai zice,

Dar zic eu, +tefan Tom=a, cu cerul fa\[-aice,C[ mie nu-mi prie=te =i \[rii nu-i dorescUn domn, supus[ slug[ a craiului le=esc,Un om a c[rui frunte c`nd m`ndr[, c`nd p[lit[,St[ d`rz[-n s`nul \[rii =-afar[ umilit[.Aceast[ \ar[-a noastr[ nu =tie-a slug[ri;Ea las[ altor neamuri pe br`nci a se t`r].De ]nsu=i +tefan-Vod[ Moldova e deprins[S[ \ie mai sus capul cu c`t e mai ]nvins[.Deci piar[ orice proclet, \[ran, vecin, st[p`n,Pe tron, sub tron, oricine nu =tie-a fi rom`n!

M O | O CDeci piar[ L[pu=neanul cu-ntreaga-i semin\ie!

S PA N C I O CPrea bine, dar pe cine s[-l punem la domnie?E lesne-a schimba domnii, b[tr`nii ]ns[ spun:Schimbare de domnie, f[lire de nebun.

Page 28: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

26 Vasile Alecsandri

M O | O CCum? tu, Spancioc, om t`n[r, cu mintea luminat[,Te-nchini la vorbe proaste din timpi de alt[dat[?

S PA N C I O CM[-nchin =i cred, Mo\oace, ]n datini str[mo=e=tiCa-n dogmele preasfinte a legii cre=tine=ti;Cred c[ treptat se pierde a neamului fiin\[C`nd el se dep[rteaz[ de-a bunilor credin\[.Dar! cred c[ ast[ \ar[, lipsit[ de noroc,S[tul[-i de-a fi astfel tot scoas[-n iarmaroc,De-a trece ca o vit[ din m`n[-n alt[ m`n[,+i Zimbrul s[ ajung[ un bou ce to\i ]l m`n[.E r[u cu r[u, se zice, dar mai r[u f[r’ de r[u!+i c`nd privesc ]n juru-mi, Mo\oace, nu v[d, z[u,Menit pentru domnie din noi to\i nici pe unul,Doar numai Ciub[r-Vod[, Ciub[r-Vod[ nebunul,+i, de v[ place vou[, nu mie-ntr-adev[r,Nu-mi place s[ v[d tronul ascuns sub un ciub[r.

M O | O C

Spancioc, e=ti bun de glum[, dar gluma-\i c`teodat[...

S PA N C I O C

Roste=te adev[rul?M O | O C

Ba-i groas[ =i prea lat[.

S T R O I C I

Dar unde-i Ciub[r-Vod[? Noi l-am uitat de tot.

T O R O I PA N

L[satu-l-am ]n codru c[lare pe un ciot,Crez`nd c[ se g[se=te pe Ducipal c[lare+i intr[ ]n Suceava ca domn cu ]ng`mfare.

Page 29: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

27Despot-Vod[

S PA N C I O CS[rmanul! ]nc[ unul cu g[rg[uni domne=ti.Aceasta-i trista boal[ a min\ii rom`ne=ti!

(Ciub[r strig[ speriat ]n st`nga.)

C I U B { RS[ri\i! ajutor!

T O | ICe e?

M O | O CCiub[r strig[-n p[dure.

Alearg[, Stroici.S PA N C I O C

Cu ur=ii s-o fi-nt`lnit la mure.

C I U B { RS[ri\i! m[ m`nc[ ursul!

S PA N C I O CO! trist al lumii curs!

C[t[m un domn, =i domnul e-n laba unui urs!(Toroipan, Stroici =i al\i v`n[tori ies repede ]n st`nga.)

M O | O C(]n parte)

}n contra tiraniei lui L[pu=neanul uraCre=te =i la to\i umple =i inima =i gura.R[zvr[\ul e ]n aer ca fulgerul ]n nori.R[bdare...

S PA N C I O C(privind ]n st`nga)

Ciub[r vine adus de v`n[tori.

Page 30: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

28 Vasile Alecsandri

SCENA V

Cei dinainte, CIUB{R-VOD{ (purt`nd hlamid[ peticit[ =istem[ de h`rtie poleit[, intr[ sus\inut de Stroici =i de Toroipan)

T O R O I PA NN-ai grij[.

C I U B { R(slab)

Ah!M O | O C

Ce este?S T R O I C INimic... l-am g[sit fa\[

C-un urs, ucis de Tom=a, pe care-l credea-n via\[.(To\i r`d.)

C I U B { R(se pune pe o r[d[cin[)

Ah! ap[, ap[...S PA N C I O C

Da\i-i mai bine-un pic de vin,E leac de spaim[.

S T R O I C I(d`nd un teas lui Ciub[r)

|ine.C I U B { R

(b`nd) A!... dar nu-i teasul plin,

Mai ad[. (Bea.) De pe ochii-mi o cea\[ se ridic[.Ah! sfinte Agaftocle, cum n-am murit de fric[!

S PA N C I O CCe? fric[?... Ciub[r-Vod[, lui Papur[ nepot,Fricos?... Eu nu-o pot crede.

Page 31: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

29Despot-Vod[

C I U B { RNici eu, Spancioc, nu pot,

Dar c`nd am z[rit ursul, deodat[-am sim\it, frate,(o\erindu-se) Brrr! un puhoi de sloiuri curg`ndu-mi ici, ]n spate.Era o matahal[ c`t muntele Ceahl[u,Ce sta, sug`ndu-=i laba, ]nfipt ]n drumul meu.}i strig ]n gura mare s[ deie ]ntr-o parte,El nu!... atunci ]n grab[ eu dau s[ fug departe,Dar fiara m[ cloce=te cu ochii ro=i de foc+i eu, cu d`nsul fa\[, r[m`n ]nfipt pe loc.Vroiam s[-i spun c[-s Vod[, Ciub[r-Vod[, dar glasulMi se taiase, -o! Doamne, sim\eam c[-mi sun[ ceasul.Era s[ mor!... o crede\i, boieri?... era s[ mor!Ce jale, ce durere pe voi =i pe popor!}mi pare c[ v[zduhul de clopote r[sun[.Prin sate, prin ora=e to\i oamenii s-adun[+i zic cu-nduio=ire: ah! lumea-i pe sf`r=it!Ciub[r, adev[ratul domn, iat[ c-au murit!

S PA N C I O C+i Dumnezeu s[-l ierte!... s-a dus ]n iad z[loag[...P[cat numai de d`nsul c[ ]i lipsea o doag[.

S T R O I C I+-o s`mb[t[.

T O R O I PA N+-o joie.

C I U B { RVoi r`de\i?

S PA N C I O C Ba, jelim

+i ca pe-un mort ]n via\[ voio=i te prohodim.

Page 32: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

30 Vasile Alecsandri

SCENA VI

Cei dinainte, DESPOT, LIMB{-DULCE, JUM{TATELIMB{-DULCE

(]n culisele din dreapta)Hai, nu ]ntinde vorba, hai...

D E S P O TDar ce vrei, cre=tine?

De ce m[-ntorci din cale?L I M B { - D U L C E

Mergi, zic, c`t e cu bine,C[ jur pe sf`nta cruce...

D E S P O TM[i, =tii tu cine s`nt?

L I M B { - D U L C EDe-i face-un pas, cu ghioaga te culc mort la p[m`nt.

(Despot, Limb[-Dulce =i Jum[tate intr[ pe scen[.)

D E S P O TPe mine?

L I M B { - D U L C E(]mping`nd pe Despot)

Mergi.M O | O C

Ce este, rom`ne?L I M B { - D U L C E

Ce s[ fie?Am prins colea sub st`nc[ un ungur cu trufieCare-a trecut hotarul, ca vulpea pe furi=,Dar i-am scurtat eu calea pe d`mb ]n stej[ri=.

M O | O C(lui Despot)

Str[ine, spune nou[: ce e=ti =i cum te cheam[?

Page 33: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

31Despot-Vod[

D E S P O TDar voi, care vi-i dreptul de-a-mi cere mie seam[?

T O M + AAl nostru drept ]nscris e pe \ar[-n lung =i-n lat.Boieri suntem de-ai \[rii ]n care ai intrat.Mo\oc c`nd te ]ntreab[, r[spunde cu-nchinare.

C I U B { R+i-n fa\a mea te pleac[.

D E S P O T(]nchin`ndu-se lui Mo\oc)

Mo\oc, vornicul mare!L I M B { - D U L C E

(lui Mo\oc)St[p`ne, s[ las robul?

M O | O CS[-l la=i.L I M B { - D U L C E

Da-i prea limbut+i limba-i sfredel dulce de diavolul f[cut.

S PA N C I O CDe-aceea Limb[-Dulce te-au poreclit pe tine?

L I M B { - D U L C E(r`z`nd)

Se poate. (Lui Jum[tate.) Hmm! boierul m-a p[c[lit.M O | O C

(lui Despot)Str[ine,

Urmeaz[-\i drumu-n pace; e=ti liber.D E S P O T

Nicidecum,Recuno=tin\a vie mai sclav m[ face-acum;

Page 34: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

32 Vasile Alecsandri

Dar cine poart[-n s`nu-i curat[ con=tiin\[Voios prime=te lan\ul numit recuno=tin\[.Oricum mi-a fi norocul ]n lume schimb[tor,}mi voi aduce-aminte de-al meu liberator,Mo\oc.

C I U B { R

Ei! =i de mine nu?

M O | O C Vorbele-\i sunt bune

+i chipul de om neao=, dar cine e=ti, ne spune.

D E S P O T

Eu sunt ]n voia soartei un vecinic c[l[tor,Atras ]n cale-mi lung[ de-un tainic viitor,Purtat printre popoare din \[rmuri dep[rtate,Trecut cu spada-n m`n[ prin lupte ]ncruntate.Din frageda-mi pruncie eu sunt...

T O M + A(c[tre Spancioc)

Un venetic...D E S P O T

(auzindu-l)Acel ce-a zis cuv`ntul de venetic, ]i zicC[ a min\it =i-s gata de-a-nfige cu-a mea pal[Cuv`ntul s[u ]n pieptu-i... s[ ias[ la iveal[.

T O M + A

Eu sunt! eu, +tefan Tom=a!... V[zut-am pe la noiMul\i pribegi\i f[\arnici, viermi palizi de gunoi,Ce vin =i-n s`nul nostru fac cuiburi veninate.Cine e=ti tu? r[spunde!... la vorbe ]ng`mfate,La provoc[ri sume\e de-un soi de zv`nturatArunc dispre\ul.

Page 35: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

33Despot-Vod[

D E S P O TCine-s?... Ascult[ ]nclinat:

Sunt Despot Eraclidul din Paros!... Al meu tat[A fost frunta= de oameni ]n Grecia bogat[,Prin\ falnic! de pe tronu-i c[zut =i r[sturnatSub apriga urgie a turcului turbat.

C I U B { RE=ti prin\?... deci v[r cu mine?

T O M + AE=ti bun de limbu\ie,

Dar unde \i-e dovada de nalt[ ob`r=ie?(Despot arat[ un pergament.)

D E S P O TPrivi\i; iat[ diploma lui ]nsu=i Carol-Quint+i gloriosu-i nume ]n litere de-argint.

(Mo\oc =i cu boierii, afar[ de Tom=a, examineaz[ diploma.)

M O | O CA=a-i!... Fii, Eraclide, p[rta= de-al nostru soare.E=ti oaspele Moldovei de bunuri d[t[toare,C[ci ast[ \ar[ vecinic priime=te-n s`nul eiCu drag pe bunii oaspe\i, cu mil[ pe cei r[i.

(C[tre v`n[tori.)Aduce\i teasuri pline de vin pentru cinstire.

T O M + A(]n parte, ie=ind prin dreapta)

Ades ]n cupa plin[ se-ascunde o c[ire.(Boierii iau teasuri =i ]nchin[.)

M O | O C(lui Despot)

Noroc =i voie bun[!

Page 36: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

34 Vasile Alecsandri

C I U B { R

(asemene)Supus s[-mi fii deplin!

D E S P O T

Boieri! pentru Moldova paharul meu ]nchin.S[-i deie Creatorul ]n veci zile senine.+-un domn cu omenie, iubit de to\i!

C I U B { R(]naint`nd)

Ca mine!Ca mine!... Domn ca mine se poate-a fi mai bun?Hai dar, boieri, la Curte!

D E S P O T

(lui Mo\oc)Ce zice?

M O | O C

(lui Despot)Un nebun.

S PA N C I O CBoieri!... a sa-n[l\ime Ciub[r ne porunce=te.La Curte dar, c[ci tronul de dorul lui t`nje=te.

M O | O C+i dumneata, pribege, purtat din loc ]n loc,E timp s[ gu=ti odihna ]n casa lui Mo\oc.Hai!

(Boierii pleac[ =i ies prin dreapta, Limb[-Dulce =i Jum[tate r[m`n singuri.)

L I M B { - D U L C ECe zici, Jum[tate?

J U M { TAT E }mi \iuie auzul.

Page 37: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

35Despot-Vod[

L I M B { - D U L C E

Boierilor de ast[zi nebunu-i c[l[uzul.Din to\i care-i mai tuie=?

J U M { TAT ENu =tiu.

L I M B { - D U L C E

(ar[t`nd ]n culise) Nu =tiu nici eu.

Dar cel mai cu dr[cie, vezi tu?... e robul meu.( C o r t i n a c a d e . )

ACTUL I

TABLOUL II

Un salon ]n palatul de la Suceava.Portrete de domni pe pere\i. U=i mari ]n fund.Alte dou[ u=i ]n dreapta =i ]n st`nga.O mas[ de stejar pe planul I, ]n dreapta. Jil\uri.

SCENA IA L E X A N D R U L { P U + N E A N U , D O A M N A R U X A N D R A

(Am`ndoi stau pe jil\uri l`ng[ mas[. Doamna lucreaz[ la un aer.)

L { P U + N E A N U L}n vremea-ndelungat[ c`t singur, cu smerire,Am fost spre ]nchinare la sf`nta m[n[stireA Slatinei, aice cum ai mai petrecut,Iubita mea Ruxandr[?

CUPRINS

Page 38: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

36 Vasile Alecsandri

D O A M N A}n aur am cusut

Doi ]ngeri l`ng[ Sf`nta Maria-n[sc[toare,Pe aer.

L { P U + N E A N U LEste gata?

D O A M N AMai am ]nc[ o floare

De crin deschis a coase ]n alb m[rg[ritar+i aerul l-om pune pe-al Slatinei altar.

L { P U + N E A N U}mi place, scump[ Doamn[, frumoas[ =i cuminte,S[ v[d m[iastra-\i m`n[ lucr`nd odoare sfinte.G`ndirea ce se-nal\[ la cer, la Dumnezeu,Din cuget =i din cas[ alung[ duhul r[u...Dar spune-mi: auzit-ai de un pribeag din lume,Un... Despot... mi se pare c-acesta-i al s[u nume...Aice, la Suceava, ]n lipsa mea sosit?Se zice c[-i odrasl[ de neam prea str[lucit,C[-i domn de Samos, Paros, =i c[-i ]n leg[tur[Cu ]mp[ra\i... c[ are ]ntins[-nv[\[tur[+i limb[ ml[dioas[, o limb[ ce-n cur`ndPe to\i boierii tineri i-a fermecat pe r`nd...Ce ai aflat de d`nsul?

D O A M N A(cu sfial[)

Am auzit mult bine,+i... chiar a cerut voie la Doamna s[ se-nchine.

L { P U + N E A N U+i... l-ai primit ]n Curte?

D O A M N APrimit...

Page 39: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

37Despot-Vod[

L { P U + N E A N U(posomor`ndu-se)

}ntr-adev[r?D O A M N A

Era o datorie... Despot ]mi este v[r.L { P U + N E A N U

Cum? v[r m[riei-tale?... De unde p`n[ unde?D O A M N A(z`mbind)

M[rg[ritaru-n scoic[ de mare se ascunde.Despot, pe malul m[rii n[scut, e fiu curatLui Iacob Eraclidul, din Paros alungat,Ce se rudea de-aproape cu maica-mi r[posat[.

L { P U + N E A N UCrezi?

D O A M N AI-am v[zut chiar spi\a pe pergament lucrat[.

L { P U + N E A N U(scul`ndu-se, ]n parte)

O spi\[-nchipuit[ de d`nsul, pre c`t =tiu,Ce-l face rud[ bun[ cu Hercul Olimpiu.Plastograful! ]i zboar[ sus g`ndul... (tare) =i ce cat[Aici, la noi?

D O A M N AS[rmanul!... cu inima-nfocat[,

El vrea la pragul u=ii m[riei-tale-a sta+i via\a-i s-o jertfeasc[ pentru m[ria-ta,C[-i om de s`nge nobil ce-n ap[ nu se schimb[.Viteaz! ce are-n suflet el are =i pe limb[.

L { P U + N E A N UPrea bine... V[d c[ Despot e me=ter vr[jitor.

Page 40: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

38 Vasile Alecsandri

La to\i deopotriv[ el v-a vr[jit pe dor.Am grab[ de-a-l cunoa=te.

D O A M N A(se scoal[ vesel[)

Te-nduri s[-i faci primire?

L { P U + N E A N UCum nu?... Doresc chiar ast[zi s[ cerc a lui vr[jire.El are ca s[ vie cu vornicul Mo\oc.

D O A M N AO! de-ar c[dea pe d`nsul o raz[ de norocCa el s[ fie-un oaspe pl[cut m[riei-tale!...Mo\oc =i eu ]n tain[ am pus de g`nd =i-n caleCu fiica lui, cu Ana, pe Despot s[-l unim+i de coroana \[rii credin\a-i s-o lipim.

L { P U + N E A N U(lu`nd-o de m`n[)

S[-\i fie via\a dulce ca chipul =i ca glasul,Tu care cu iubire m[-nt`mpini la tot pasulPrivind ]n Domnul \[rii pe scumpul t[u b[rbat+i-n so\ul vie\ii tale pe Domnu-ncoronat!(Se ]ndreapt[ cu Doamna spre u=a din st`nga.)Acum te du s[ cau\i de pruncu=ori, de cas[,+i, ca o gospodin[, g[te=te mare mas[Ca s[ cinstim cu pr`nzul pe Despot... v[rul t[u.

D O A M N AAh! Doamne... (Vrea s[-i s[rute m`na.)

L { P U + N E A N U(atr[g`nd-o la s`n)

Nu, iubito... aici, pe s`nul meu.(S[rut[ pe Doamna, care iese ]n st`nga.)

Page 41: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

39Despot-Vod[

SCENA II

L { P U + N E A N U(privind lung dup[ Ruxandra)

Muierea, tot muiere!... o biat[ cioc`rlieSpre tot ce str[luce=te zbur`nd cu veselie...O inim[, comoar[, =-un cap frumos... dar sec!...A-nduio=at-o Despot cu glasul lui de grec,+i to\i boierii, du=mani obl[duirii mele,Sunt prin=i de-acest paing[n ]n desele-i re\ele.

(Se primbl[ tulburat.)A! scorpie greceasc[!... eu planul \i-am p[truns.Tu vrei s[-mpungi ]n mine cu ghimpele-\i ascuns.Tu vrei, fiin\[-oloag[, n[scut[-n putrezime,S-ajungi prin t`r`ire l-a tronului n[l\ime?Doar Vod[ L[pu=neanul va =ti, prev[z[tor,Pe-o scorpie ca tine s-o farme sub picior,+i nu-a l[sa ]n via\a-i pe tronul \[rii saleS[ fluture nici umbra de=ert[ciunii tale.

(Scoate un r[va= =i-l prive=te.)Ioan Sigmund Polonul, prin mine ]ntronat}n \ara ardelean[, de =tire azi mi-a dat+i-n \ar[, =i-n afar[ s[ fiu cu priveghere,C[ci Despot zv`nturatul r`vne=te-a mea putere.Te-oi urm[ri, vr[jma=e, cu aprigul meu veghiP`n’ ce din priveghere \i-oi face un priveghi+-al[ture cu tine vei ]nt`lni morm`ntulC`nd tu din ]ntuneric ]i vrea s[-\i iei av`ntul.

(Pe g`nduri.)Cum s[-i deschid capcan[?... Ce curs[ s[ ]ntindPe el cu-ai lui tovar[=i ]n la\u-mi s[-i cuprind?...A!... ce s[ pierd eu timpul cu intrigi mici de Curte?Domnia tare cere bra\ lung =i vorbe scurte.

Page 42: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

40 Vasile Alecsandri

C`nd du=manul ]n tain[ s-apropie de cort,Scurteaz[-i drumul grabnic prin moarte, sau e=ti mort!

(Merge la u=a din dreapta, o deschide =i cheam[:)Toma!

SCENA III

L { P U + N E A N U , T O M A C A L A B A I C A N U L

L { P U + N E A N UTu e=ti bulgarul Toma Calabaicanul.

T O M A

Sunt Toma, credinciosul rob al lui L[pu=neanul.

L { P U + N E A N UC`nd am cuprins Ardealul ce erai tu?

T O M A

Nimic.L { P U + N E A N U

Te-am miluit cu via\a ]n lupta de la Cic.(Toma s[rut[ poala lui L[pu=neanu.)

E=ti om tu de credin\[?(Toma ]ngenuncheaz[.)

Vroiesc s[ fac cercareDe-ai meritat =i meri\i a noastr[ ]ndurare...

(}n tain[.)Cuno=ti pe Despot grecul?... pe-acel str[in trufa=Ce zv`rle bani cu pumnul prostimii din ora=?El vrea s[ m[ ucid[...

(Toma se scoal[ pun`nd m`na pe hamger.)

T O M AEl trebuie s[ moar[!

Page 43: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

41Despot-Vod[

L { P U + N E A N UBine, voinice Toma!... V[d, g`ndul t[u se-nsoar[Cu-a mea dorin\[... Bine!... tu vei ie=i bogatDin ast[ ]nso\ire... (Tainic.) Azi este la palatPr`nz mare... Vin boierii cu Domnul s[ cinsteasc[.Tu s[-l sluje=ti pe Despot la masa cea domneasc[,Tu singur s[ ai grij[ de-a-i fi paharul plin...

(d`ndu-i un =ipu=or)+i... tainic =ipul ista s[-l ver=i ]n al s[u vin.Ai ]n\eles?

(Toma ia =ipul =i se ]nchin[ ]n t[cere.)Fii vrednic =i mut p`n[ la groap[...

(Toma s[rut[ m`na lui L[pu=neanu =i iese.)

L { P U + N E A N U(singur)

}n groap[ cade-acela ce altui groapa sap[.

SCENA IV

L { P U + N E A N U L , U N C { P I TA N D E S E I M E N I

C { P I TA N U L(la u=a din fund)

M[ria-ta! boierii la curte aduna\i...L { P U + N E A N U

S[ intre!... C[pitane, pe l`ng[-acei chema\iMai este cine-n sal[?

C { P I TA N U LStr[inul Despot este.

L { P U + N E A N UPrea bine: mergi la Doamna s[-i duci aceast[ veste.

(C[pitanul iese.)

Page 44: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

42 Vasile Alecsandri

L { P U + N E A N U(singur)

O! sarcin[ amar[ de tron amenin\at!Anevoin\[ crud[ de-a fi ne]mp[cat!...M-oblig[ boierimea ]n veci ambi\ioas[}n ghear[ s[-mi schimb m`na =i sceptrul meu ]n coas[...O! lege-a ospe\iei, te calc, dar ce s[ fac?...Prin moartea unui du=man eu \ara mi-o ]mpac!

SCENA VL { P U + N E A N U , D O A M N A R U X A N D R A , A N A ,

D A M E A L E C U R | I I (intr[ prin st`nga)

D O A M N AM[ria-ta, d[-mi voie cu-a mele jup`neseUrare s[-\i aducem.

L { P U + N E A N U(]naint`nd spre dame)

Flori m`ndre =i aleseDin stratul boierimii, cu drag v[ mul\umesc.A=a cunun[-o prinde pe Doamna ce-o iubesc.

(Doamna, urmat[ de jup`nese, se ]ndreapt[ spre mas[.)

D O A M N A(]ncet, Anei)

M[ria-sa e vesel!...A N A

Dar.D O A M N A

Cu-at`t mai binePentru Despot. (Se pune pe jil\.)

A N A(]ncet, Doamnei)

La Curte el vine ast[zi?

Page 45: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

43Despot-Vod[

D O A M N AVine.

(Damele formeaz[ grup ]mprejurul Doamnei.)

SCENA VI

Cei dinainte, M O | O C , H A R N O V, S P A N C I O C , S T R O I C I ,T O R O I PA N , B O I E R I (intr[ prin fund)

L { P U + N E A N U

(pe jil\)Bine-a\i sosit la Curte, boieri prea credincio=i!

M O | O C

Mul\i ani m[riei-tale! Boierii azi voio=i,L[s`nd de ei departe =i vrajba =i g`lceava,Se-nchin[ to\i lui Vod[ ]ntors acu-n Suceava.

H A R N O V

Pleca\i ei se ]nchin[ ]n fa\a celui unsPe care sf`nta cruce cu raze l-a p[truns,De-a potolit ]n \ar[ pornirile pizma=e,D`nd scule =i icoane la sfintele loca=e.

L { P U + N E A N U

M[ bucur c[ g`lceava din \ar[ a pierit,Boieri, c[ci e o boal[ ce-aduce r[u sf`r=it...Dar nu z[resc pe Tom=a?

H A R N O VEl n-a venit.

L { P U + N E A N U

Cum? oareS[ n-aib[ mul\umire de-a noastr[ s[rb[toare?E Sf`ntul Alexandru ast[zi, e ziua mea.

Page 46: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

44 Vasile Alecsandri

H A R N O VLa veselia noastr[ p[rta= a fi nu vrea,Se vede.

L { P U + N E A N U

Fie!... ]ns[ nu-i nici Ciub[r nebunul?H A R N O V(r`z`nd)

Pereche minunat[ fiind ei tot ca unul.Se cred deopotriv[ meni\i ]ntre frunta=i,S[ mearg[ ]nainte de gloate cu trei pa=i.

L { P U + N E A N U}n lipsa lor s[ facem, boieri, azi ]mpreun[Osp[\ de s[rb[toare, fr[\esc, cu voie bun[.

B O I E R I ITr[iasc[-a ta m[rire!

H A R N O V(lingu=itor)

}n veci sl[vit s[ fii!

M O | O CDar soarele luce=te pe mun\i =i pe c`mpii.E drept ca ziua-aceasta =i la str[ini s[ fie,Precum la to\i rom`nii, izvor de bucurie.

L { P U + N E A N UE drept.

M O | O CDeci ]nvoiasc[ acum m[ria-ta

Lui Despot, al meu oaspe, s[ vie-a-l saluta.L { P U + N E A N U

S[ vie.(Mo\oc iese prin fund.)

Page 47: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

45Despot-Vod[

D O A M N A(Anei)

Bun e Vod[!A N A

Dar!... (]n parte, z`mbind) ca nealt[dat[.

L { P U + N E A N U(]n parte)

S-apropie de mine n[p`rca-nveninat[.

SCENA VII

Cei dinainte, D E S P O T, M O | O C

M O | O C(pe prag)

M[ria-ta sl[vit[... Despot! (}l prezint[.)L { P U + N E A N U

Fii bun sositLa Curte, Despot.

(Despot ]nainteaz[ ]n mijlocul salonului.)

D E S P O TSire!... cu sufletul uimit,

+i tremur`nd m-apropii de sacra-\i maiestateCa s[-i aduc la r`ndu-mi ur[rile-mi plecate.S[ v[-mpleteasc[ cerul a gloriei cununi+i-n veci s[ le fereasc[ de grelele furtuni!...Eu, Despot Eraclidul, condus de-o bl`nd[ stea;R[pit de al meu suflet curat ca spada mea,Depun ]n ziua mare, ca lumea s[ le vad[,Depun azi la picioare-\i bra\, inim[ =i spad[...P[rintele meu Iacob, odinioar[ domn,P`n-a nu-nchide ochii atin=i de-al mor\ii somn,

Page 48: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

46 Vasile Alecsandri

Mi-a zis: Te du cu bine ]n cale dep[rtat[+i mergi drept la Moldova ]n mari viteji bogat[;Acolo tu g[si-vei un domn m[re\, viteaz,La pragul \[rii sale veghind cu ochiul treaz,+-un ]nger de virtute, frumoasa lui so\ieCe mie mi-e nepoat[ =i var[ bun[ \ie.Mergi drept la ei, tu Despot, ca s[ le duci prinosLui Vod[ a ta spad[ =i bra\u-\i credincios,Iar Doamnei, aste scule, =iraguri =i paftale,Purtate de-a sa maic[ ]n ziua nun\ii sale.

(Ia un scrin din m`inile unui paj r[mas la u=a din fund =i vine de-l prezint[Doamnei, ]ngenunchind dinaintea ei.)

D O A M N AAh! pre\ioase scule!

A N ACe dar str[lucitor!

L { P U + N E A N U(]n parte)

O! greci vicleni ]n vorbe =i-n darurile lor!D O A M N A(lui Despot)

Prin aste suvenire m[-ndatore=ti mult, vere.D E S P O T

(]n parte, scul`ndu-se)C`nd ar vedea Carmina a sale giuvaiere!

D O A M N ADar pot s[ pun pe mine comoara ce-ai adus?

D E S P O TLumina de sus cade =i iar se-ntoarce sus.

L { P U + N E A N UDomni\[, aste scule str[bune le prime=te

Page 49: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

47Despot-Vod[

+i-n semn de mul\umire cu ele te g[te=te,Ca s[ serb[m norocul ce azi ne-a d[ruitUn v[r m[riei-tale =i mie-un... neam iubit.

SCENA VIII

Cei dinainte, T O M A C A L A B A I C A N U L

T O M A

(]n fund, pe prag)Merindele-s pe mas[! Noroc =i poft[ bun[!

L { P U + N E A N UBoieri! prietenia la s`nu-i ne adun[.Hai s[ ciocnim la mas[ pahare de Cotnar.S[ bei fr[\e=te, Despot... (]n parte) paharul cel amar!

(L[pu=neanu d[ m`na Doamnei. Despot, Anei. Boierii, damelor,=i se ]ndreapt[ spre fund.)

SCENA IX

Cei dinainte, C I U B { R - V O D { (se arat[ ]n fund)

C I U B { RSta\i!... ]ncotro v[ duce\i, boieri, f[r-a mea =tire?Ce-i ast[-adun[tur[? Ce-i ast[ preg[tireDe pr`nz =i de be\ie aici ]n casa mea?

L { P U + N E A N U(r`z`nd)

Ha, ha! Iaca nebunul Ciub[r.

H A R N O V

Popa-Belea.

Page 50: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

48 Vasile Alecsandri

C I U B { RDar!... eu sunt!... Ciub[r-Vod[, n[scut din fiu ]n tat[Cu tron pe cap, cu stem[ sub mine a=ezat[!Eu, care-n strun[ dreapt[ prin +tefan m[ pogorDin Cesar, =ti\i, al lumii st[p`n, ]nving[tor.Cum dar, stolnice Petre, cum dar tu, L[pu=nene,Te r[\oie=ti la soare fudul cu-a mele pene?Mult ai s[ stai tu ]nc[ pe tronu-mi str[mo=esc?Destul acum, ajung[-\i c[, z[u, te-afurisesc!Ie=i din palat!... Aice eu singur, eu am dreptulS[ stau d`rzoi cu capul, s[ stau umflat cu pieptul+i ca o moa=te sf`nt[ s[ fiu de to\i sl[vit.D[-mi tronul c[ m[ m`nii...

H A R N O V

(r`z`nd)Nebunu-i mucalit.

L { P U + N E A N UBa, dec`t s[ te m`nii m[ria-ta, Ciubere,Mai bine mergi ]n sal[ ca s[ te pui pe bere,S[ te m[sori cu... Despot.

C I U B { R(]nveselit)

Sub mas[-l voi l[sa!(Se ]ntoarce spre fund =i pleac[ strig`nd:)

Loc, loc!... feri\i, c[ trece Ciub[r =i urma sa!( C o r t i n a c a d e , ]n vreme ce to\i se ]ndreapt[ spre fund.)

Page 51: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

49Despot-Vod[

ACTUL IISalon ]n casa lui Mo\oc — u=[ ]n fund, u=[ ]n st`nga, u=[ ]n dreapta.Fereastr[ ]n dreapta. O mas[ lung[ ]n st`nga, planul I, cu jil\uri]mprejur. O icoan[ ]n peretele din fund, cu lamp[ aprins[.

SCENA ID E S P O T

C[l[ul, L[pu=neanu, la masa lui domneasc[,Gr[indu-mi cu bl`nde\e, a vrut s[ m-otr[veasc[.Dar!... am sim\it amarul ucig[tor ]n teas...Vr[jma=a lui cercare zadarnic[-a r[mas,C[ci port eu totdeauna un balsam din MoravaCe nimice=te moartea desotr[vind otrava.*Iat[-l! (Arat[ un =ip.) O! rou[ scump[ din plaiuri ]ngere=ti,*Esen\[-ap[r[toare a vie\ii omene=ti!*Dator ]\i sunt cu via\a, dar mult mai mult datoare*|i-a fi a mea g`ndire ]n zi r[zbun[toare!

(St[ pu\in pe g`nduri.)C[l[ul prepuielnic hr[ne=te-un cuget r[u,+i el o s[ m[ piard[ de nu l-oi pierde eu.R[bdare!... to\i boierii de r[zvr[tire-s gata.Mo\oc, pe c`t ]mi pare, vrea s[-=i m[rite fataCu mine, ca prin mine, de el pe tron urcat,S-ajung[ socru mare de ginere-ntronat.*O! de-ar vroi norocul cur`nd s[-=i schimbe pasul!*C`nd el vroie=te, anii nu-aduc ce-aduce ceasul.*A= fi pe tron, eu Despot, n[l\at =i fericit,*A= fi... o! vis feeric! cu Ana ]nso\it,*Cu Ana, dulce floare c[zut[-aici din stele*S[ fie floarea vie\ii =i a coroanei mele!...Dar ce-a zice Carmina de care sunt iubit?...A!... ea-i frumoas[, jun[, =i Laski-mb[tr`nit.

CUPRINS

Page 52: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

50 Vasile Alecsandri

Cur`nd s-a stinge focul =i apriga-i durereG[sind ]ntr-un alt Despot o nou[ m`ng`iere...

(Se primbl[ agitat.)Amorul pentru Ana =i glorie m-aprind...A c[rie dulci mreje mai tare m[ cuprind?...Ah! tronul, tronul, tronul!... la el de-a drept m-oi duceChiar de-a fi p`n’ la d`nsul s[ calc pe sf`nta cruce!

(Se stinge candela icoanei.)

Ce! candela icoanei s-a stins ]n untdelemn!...De-a= fi din ast[ \ar[, a= crede c[-i r[u semn,Dar omul de-o natur[ ]nalt[ =i viteaz[Iubit de ceruri este =i cerul ]l p[streaz[.

SCENA II

D E S P O T, M O | O C

M O | O C

(venind din st`nga)Ce faci, iubite oaspe, =i cum te mai g[se=tiSub sarcina de daruri a dragostei domne=ti?De c`nd ai fost la Curte poftit la osp[tareL-ai fermecat pe Vod[.

D E S P O TO crezi?

M O | O C

A=a se pare,C[ci nu e zi lasat[ de bunul Dumnezeu}n care s[ nu-\i deie dovezi de placul s[u.Alalt[ieri primit-ai o sabie turceasc[,Ieri un caftan =i ast[zi o iap[ ar[peasc[.

Page 53: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

51Despot-Vod[

D E S P O T

+tiu, iapa de la Tunis pe care nici un bravA-nc[leca nu poate?

M O | O C

Haramu-i cu n[rav.Pe to\i mereu tr`nte=te =i, f[r[ de sfial[,I-a tras lui ]nsu=i Vod[ o sf`nt[ de tr`nteal[.

(La fereastr[.)

Ian cat[ prin ograd[ cum se fr[m`nt[-n loc!S[ juri c-a fost hr[nit[ de zmei numai cu foc.

D E S P O T

M[ duc s-o-ncerc.M O | O C

Mai bine o las[ c[-i n[t`ng[.De nu \i-ar fr`nge capul...

D E S P O TN-am team[ s[ mi-l fr`ng[.

Deprinsu-m-am cu caii spanioli =i ar[pe=tiCe sub a lor copite au aripi vulture=ti.+-apoi... ceva ]mi spune cu-o tainic[ =optireC[ moartea respecteaz[ pe omul cu menire.

M O | O C

Dar dac[ tu n-ai team[, eu am, c[ci m[-ngrijescDe m`na l[pu=nean[ cu dar... prietenesc.Cunosc[tor de oameni sunt eu la b[tr`ne\e.Tu ai, iubite oaspe, apuc[turi m[re\e.Boierii te admir[; poporu-ademenitDeasupra lui te vede ca pe un domn iubit.

D E S P O T

Domn!...

Page 54: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

52 Vasile Alecsandri

M O | O C+i de ce nu, Despot?... Un om de nalt[ fire

Unit cu mine poate s-ating[-orice m[rire.

D E S P O TDar L[pu=neanu?...

M O | O C

Steaua-i ]n cer s-a stins de mult.

D E S P O T(]n parte)

M[ cearc[...M O | O C

(observ`ndu-l, ]n parte)Priceput-au?

D E S P O T

(asemene)S[-l cred?

M O | O C(asemene)

Dar!...D E S P O T(asemene)

S[-l ascult?(Se apropie de Mo\oc cu o sfial[ simulat[.)

A= vrea... =i n-am curajul de-a te-n\elege bine.

M O | O C}n mine ai credin\[?...

D E S P O T

(cu supunere)F[ ce-i vroi cu mine...

(Arunc[ ochii pe fereastr[.)

Page 55: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

53Despot-Vod[

Dar uli\a =i curtea sunt pline de norod...S[ vad[ de-s mai tare dec`t un voievod.M[ duc... vii jos ]n curte? (Iese prin fund.)

M O | O CVin, dar; f[ ]nainte...

Strune=te bine gura iepei =i fii cu minte.

M O | O C(singur)

Despot e la p[rere zburdalnic =i u=or,Dar are minte coapt[ =i ochi p[trunz[tor,+i inim[-ndr[znea\[, =i-nv[\[tur[ mult[.Pe mine m[ respect[, de mine el ascult[...A=a domn ne convine, a=a ginere vreu.Domnind, el va fi bra\ul, iar capul voi fi eu!

(Iese prin fund.)

SCENA IIIA N A , M A I C A F E V R O N I A (intr[ prin st`nga)

M A I C A+i Vod[ a fost vesel, zici tu, ca niciodat[?

A N A

Dar!... c`t a \inut masa, cu fruntea-nseninat[M[ria sa pe Despot z`mbind l-a ascultat...Era cu Vod[-n fa\[ la mas[ a=ezat,Pl[cut, iste\ la vorb[, purt`nd m[rirea-n sineSub haina spanioleasc[ ce-l prinde-at`t de bine!}nc`t, z[u, de m-ai crede, maicu\[, ]ntre noi,Adev[ratul Vod[ p[rea dintre-am`ndoiEl, Despot!... L`ng[ d`nsul, la spate, ]n picioareSta Toma, vel-paharnic, \in`nd dou[ ulcioare

Page 56: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

54 Vasile Alecsandri

Din care-i dregea singur vin dulce ]n pahar,F[c`nd turce=ti tal`muri, c`t poate un bulgar.

M A I C ADar spune-mi: Doamna, Doamna era =i ea voioas[?

A N AVoioas[, fericit[, la fa\[ luminoas[,C[ci ea vedea pe Vod[ prin Despot fermecat+i pe-al ei v[r, pe Despot, de lume admirat.

M A I C A(z`mbind)

De lume =i... de tine?A N A

(exalt`ndu-se)+i cum s[ nu-l admire?

El ne-a f[cut de via\a-i o lung[ povestire,O halima ]ntreag[ =i plin[ de minuniCa cele de pe timpul vitejilor str[buni.Ne-a spus a sale lupte =i trecerile salePrin c`mpuri s`ngeroase, prin cur\i imperiale,C`nd simplu om de oaste, c`nd prin\ adev[rat,Recunoscut de Carol, augustul ]mp[rat.*Ne-a spus cum el, viteazul, a risipit ]ndat[*Cu cavalerii negri a fr`ncilor armat[*La Renti, Valenciena, Hezdin =i Teruan*Sub contele de Schwarzburg, vestitul c[pitan;*+i ce-a vorbit cu-a lumii puternic[ treime,*Regi, filozofi =i Pap[... =i altele-o mul\ime.Apoi ne-a spus de \[rmuri sc[ldate-n aer caldCe sunt cu drag ]ncinse de-o mare de smarald+i au fructe de aur, =i zile-n veci frumoase,+i nop\i de ]nc`ntare ca ziua luminoase.Ah! ce s[-\i zic, maicu\[?... Mesenii ]nc`nta\i

Page 57: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

55Despot-Vod[

R[mas-au, ascult`ndu-l, fl[m`nzi =i ]nseta\i,At`t era de vie =i de atr[g[toareVorbirea lui!

M A I C ANepoat[, a= pune o prinsoare

C[ dintre to\i mesenii cel mai cu drag r[pitAi fost tu, Anicu\a.

A N A(uimit[)

Eu?M A I C A

Tu... vezi? te-ai ro=it...Ascult[-m[, copil[: Tu e=ti o dulce floareCe n-a v[zut sub ceruri dec`t zile cu soare+i nici m[car viseaz[ de zilele cu noriAmare, furtunoase, cumplite pentru flori.Alin[, ]nfr`neaz[ a ta ]nchipuire,C-ades ne r[t[ce=te a inimii pornire+i c`nd, din fermecare cerc[m s[ revenim,}n bra\ele durerii cuprinse ne g[sim.Nu zic c[ Despot este om r[u... Doamne fere=te!El e cre=tin, se-nchin[, pe Dumnezeu sl[ve=te+i mie totdeauna m`na-mi s[rut[, dar,Ca s[ nu-\i fie lips[ dumnezeiescul har,G`nde=te, copili\[ cu bl`nd[ inimioar[,C[ pas[rea ce c`nt[ e pas[re ce zboar[.Str[in e Despot...

A N A(repede)

Despot?... ah! maic[, nu-i str[in.E v[r cu Doamna noastr[, e conte palatin,E cavaler de aur, e prin\ de la Elada,Distins de Papa-n Roma, de Carol ]n Grenada

Page 58: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

56 Vasile Alecsandri

+i de al meu p[rinte, iubit... ]ntr-un cuv`nt,El e oaspele nostru =-un oaspe... =tii c[-i sf`nt.

M A I C ASf`nt, sf`nt, nu totdeauna. (}n parte.) Curat[ nebunie,Cu fat[ mare-n cas[ asemene-ospe\ie.(Tare.) Ah! scump[ nepo\ic[, tu faci un vis frumos,Dar visul...

(Zgomot de glasuri ]n curte.)

A N A(alerg`nd la fereastr[)

Ce s-aude? ce zgomot?M A I C A

Unde?A N A

Jos.Prive=te ici ]n curte.

M A I C A(apropiindu-se de Ana)

Ce?A N A

O mul\ime mareSe uit[-n fund spre poart[ cu spaim[ =i mirare.

M A I C ACe-i oare?... Vai de mine!... o fi iar vreun bunt?

A N ABa nu; ]n dep[rtare nu vezi lucind un punt?El vine =i tot cre=te... dar e un om c[lare...Ce v[d?... e ]nsu=i Despot!... Ah! Doamne, sare, sareChiar peste zidul cur\ii!...

M A I C A(speriat[)

S[rmanul!... s-a zdrobit?

Page 59: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

57Despot-Vod[

A N A(vesel[)

Ba nicidecum.M A I C A

Nu?A N A

Iat[-l... ]n loc el a opritFugarul alb de spume =i, vesel, cu m`ndrie,Se-nchin[-n dreapta,-n st`nga, la to\i z`mbind, =i... mie!Ah! pare c[-i un rege!

M A I C AFugi, drag[, din fere=ti.

Nu st[ o fat[ mare ]n ochii b[rb[te=ti.(Glasuri zgomotoase afar[.)

G L A S U R I

Ura! — Tr[iasc[ Despot! — Frumos viteaz el este! —S[ juri c[-i Sf`ntul Gheorghe!— Chiar zmeul din poveste!

D E S P O T

(sub fere=ti, ]n curte.)

Na, oameni buni! Voi ast[zi s[ be\i ]n cinstea mea,+i-n s[n[tatea Doamnei s[ be\i!

G L A S U R IVom bea, vom bea,

Ura!M A I C A

Fugi din fereast[, fugi... Despot intr[-n cas[.Hai ]n camara noastr[.

A N ABa, vin[ l`ng[ mas[.

(Merg de se pun pe jil\uri l`ng[ m[su\a din dreapta)

Page 60: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

58 Vasile Alecsandri

SCENA IV

A N A , M A I C A F E V R O N I A , D E S P O T (intr[ prin fund)

D E S P O T(r`z`nd)

Ce vesel a fi Vod[ c`nd teaf[r m-a vedea!A! dona Ana! (Se-nchin[ Anei.) Maic[... (S[rut[ m`na Fevroniei.)

A N A(]n parte)

Cum bate-inima mea!

M A I C ADe ce-i at`ta lume ]n curte adunat[?

D E S P O TCa s[ m[ vad[-n lupt[ cu-o fiar[ blestemat[,O iap[ tunisian[ ce-n fug[ p`n-acumA dus pe ceea lume vro zece oameni.

A N ACum?

+-ai ]ndr[znit?...D E S P O T

Mai bine era s-ar[t sfial[Dec`t s[ vad[ lumea c[-s om cu ]ndr[zneal[?+-apoi... cum de n-ar trece prin foc chiar cei frico=iC`nd sunt cu-nduio=ire privi\i de ochi frumo=i?+i cum, prin ce cuvinte a= spune a mea fal[V[z`ndu-te prezent[ la lupta-mi triumfal[Atunci c`nd mii de oameni st[teau cu ochi deschisS[ m[ priveasc[-n curte ucis de-un cal?

A N A(]nfiorat[)

Ucis!

Page 61: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

59Despot-Vod[

M A I C AFere=te, Doamne sfinte!

D E S P O T}n Spania, se spune

C[ Linda Raia, fiica lui Boabdil, minuneAscuns[ ]n Alhambra, la lume s-ar[taO dat[ pe an numai, =-atunci soarele staPe cer ca s-o admire, uit`nd de a lui cale,+i mii de flori frumoase ie=eau pe-a Veg[i vale,+i inimile-n s`nuri ca ele ]nfloreau.+i maurii ]n lupte sub ochii s[i mureauCrez`nd c[ merg ]n raiul lui Mahomed, ferice...

(Apropiindu-se de Ana.)O alt[ Lind[ Rai[, de la fere=ti, de aiceS-au ar[tat azi mie, =-atunci c`nd te-am z[rit,M[ jur pe-ast[ icoan[, chiar rege m-am sim\it.

M A I C A(cu spaim[)

Dar candela e stins[!... Vai! candela e stins[!Semn r[u!... nenorocire!... de groaz[ sunt cuprins[.

(Merge la icoan[, ia candela =i iese ]n st`nga.)

SCENA VA N A , D E S P O T

A N A(]ngrijat[)

Semn r[u?D E S P O T

Ce-mi pas[ mie!... O candel[ s-a stins,Dar alta mai cereasc[ ]n mine s-a aprins,Ce lumineaz[ tainic o ginga=[ icoan[.

Page 62: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

60 Vasile Alecsandri

A N A(z`mbind)

Icoana unei sfinte?D E S P O T

Dar.A N A

Care?D E S P O T

Sf`nta An[.A N A

Patroana mea sl[vit[?D E S P O T

+i zeitatea meaCe m[ conduce-n lume precum ]i conduceaLuceaf[rul pe magii din r[s[rit =i care,Ca s[ ajung la d`nsa, m[-ndeamn[ a fi mare.

(Ana voie=te a se retrage.)

D E S P O T(oprind-o)

O! dona Ana, las[ pe-un biet nenorocitS-apropie altarul de care-i desp[r\it+i tremur`nd s[-\i zic[: angelic[ madon[,C[ci nu pot a depune pe frunte-\i o coron[!

A N A(r`z`nd)

Cum? o coroan[ mie?D E S P O T

Dar, suflet ]ngeresc!E=ti visul fericirii mele.

A N A

Eu?

Page 63: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

61Despot-Vod[

D E S P O TTe iubesc!

A N A(vesel[, ]n parte)

El! Despot m[ iube=te!D E S P O T

Iau martor Provedin\aCare-mi cunoa=te g`ndul =i-mi vede con=tiin\a.Iubesc ]n tine cerul =i naltul Creator,}n tine iubesc lumea, prezent =i viitor,}n tine am credin\[, ]n tine ]mi pun traiul.El f[r de tine-i iadul... Ah! dar cu tine-i raiul!

(}ngenuncheaz[.)

A N A(]n parte)

O! Doamne, ]mi pierd mintea... Ce-aud? Ce-am auzit?

D E S P O TAn[,-un cuv`nt...

A N A Ah! Despot, mi-e sufletul uimit,

Mi-e mintea tulburat[... }n casa p[rinteasc[N-a ]ndr[znit nici unul mie-astfel s[-mi gr[iasc[.Cum... m[ iube=ti pe mine?

D E S P O TDar!... te iubesc pierdut,

Mai mult =i dec`t \ara ]n care m-am n[scut,Mai mult =i dec`t tronul!

A N A(cu glas solemn)

Despot, aste cuvinteLe-aude cerul!...

Page 64: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

62 Vasile Alecsandri

D E S P O T(apuc`nd-o de m`n[)

An[, prin mii de jur[minteM[ leg eu c[tre tine...

(Mo\oc apare ]n fund.)

SCENA VIA N A , D E S P O T, M O | O C

M O | O C

(simul`nd indignarea)De c`nd pe-acest p[m`ntTr[darea neagr[ calc[ =i spurc[ pragul sf`ntAl ospe\iei?

A N A

(speriat[, ]n parte)Doamne!

M O | O C

Ce?... nici o respectareNu mai exist[-n lume?... =i oarba desfr`nareR[pe=te azi copiii sub ochii p[rinte=ti!(Anei.) Cum de-ai uitat, s[rman[ nebun[, cine e=ti?Cum de-ai uitat de muma ce te-a n[scut, copil[Lipsit[ de ru=ine?...

A N AIertare!... fie-\i mil[!

M O | O C

Cum de-ai uitat de mine?A N A

(desperat[, cade-n genunchi)Ah! tat[, ]l iubesc!

Page 65: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

63Despot-Vod[

D E S P O TNu ne-os`ndi, Mo\oace, cu glasu-\i p[rintesc.Iubirea e un ]nger ce-n cas[ c`nd p[=e=te+i pragul =i c[minul cu pasul lui sfin\e=te.Iubesc pe a ta fiic[ =i de so\ie-o vreu.Prime=te-m[ ]n bra\e ca pe copilul t[u.

M O | O C(vesel, ]n parte)

Al meu e Despot!... planu-mi ia zbor acum mai tare.D E S P O T(rug[tor)

Mo\oace...A N A

Tat[...M O | O C

(dup[ o pauz[)Fie!... =i binecuv`ntare,

Copiii mei.A N A

(arunc`ndu-se ]n bra\ele t[t`ne-s[u)Ah! tat[!

M O | O C(s[rut`nd-o)

Trai bun =i cu noroc.D E S P O T(]n parte)

E scar[ de-n[l\are un socru ca Mo\oc.M O | O C

(Anei)Acum mergi de te roag[, copila mea, ]n paceLa Cel-de-Sus ce toate le face =i desface.

(Ana pleac[ ]n st`nga. Despot o conduce p`n[ la u=[.)

Page 66: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

64 Vasile Alecsandri

D E S P O TC`nd te-i ruga, iubito, la sf`ntul Dumnezeu...

A N A(cu dragoste)

G`ndi-voi tot la tine.M O | O C(]n parte)

A! Despot e al meu!

SCENA VIIM O | O C , D E S P O T

M O | O CAcum suntem noi singuri!... s[ ne privim ]n fa\[.Norocul, =tii, at`rn[ de la un fir de a\[Slab omului nemernic, bun celui iscusit+i tare ca odgonul pentru cel hot[r`t.Despot! a sosit timpul ca s[ cerc[m noroculNoi doi!... cu sume\ie ]n v`nt s-aprindem focul.Te uit[ drept ]n ochii-mi =i-mi spune: E=ti b[rbat}n stare s[-nfrun\i moartea cu g`nd nestr[mutat?E=ti om ]n stare-a merge de-a drept c[tre m[rirePe margini de pr[p[stii c[lc`nd f[r-o\erire?

D E S P O TSunt!... tron sau moarte!... Iat[ deviza ce-am ]nscris}n falnicul meu suflet, ]n pieptul meu decis.Venit-am ]n Moldova cu g`ndul =i cu planulDin scaunul domniei s-alung pe L[pu=neanul+i de pe ai s[i umeri hlamida s[ smuncesc.Sunt gata!

M O | O CGata?

Page 67: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

65Despot-Vod[

D E S P O T

Gata s[ mor sau s[ domnesc.

M O | O CBine... Acuma, Despot, m[ las[... timpul trece...De-a \[rii boierime cei mai frunta=i, vro zece,Aici au s[ s-adune spre a ne concerta.

(}l conduce p`n[ la u=a din dreapta =i-i d[ m`na.)

Dea Domnul s[-\i pot zice cur`nd: M[ria-ta!M O | O C

(singur)Mo\oace, v`lva lumii e r`u cu nalte maluri...Faci bine, nu faci bine s[ te azv`rli ]n valuri?+i oare c[z`nd tronul pe m`na lui Despot,Nu ar c[dea =i \ara cu-ai s[i boieri, cu tot?

(St[ pe g`nduri.)Oricare ]n[l\ime sub cer se pr[bu=e=te,Tot surp[ =i doboar[ ce-n cale-i ]nt`lne=te...G`nde=te-te, Mo\oace... (Hot[r`t.) A! fie cum va fi.Nu are parte cine nu =tie-a se jertfi.

(U=ile din fund se deschid.)Dar vin boierii... Iat[-i!... La lucru-acum, Mo\oace.

SCENA VIIIM O | O C , T O M + A , H A R N O V, S PA N C I O C , S T R O I C I , T O R O I P A N

(=i al\i cinci boieri intr[ prin fund, dau m`na cu Mo\oc =i merg de se a=eaz[]mprejurul mesei; Tom=a ]n cap[tul din st`nga, Mo\oc ]n cap[tul din dreapta)

M O | O CPoftim, boieri, prieteni! poftim, veni\i ]ncoace+i v-a=eza\i pe jil\uri ca sfetnici ]n\elep\i,Pe c`t viteji la lupte, pe-at`t la cuget drep\i.

Page 68: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

66 Vasile Alecsandri

S T R O I C IDar unde-i Despot, tovar[=ul seme\Ce a mirat ora=ul ca neao= c[l[re\?Noi l-am v[zut c[lare pe zmeul ar[pescZbur`nd cum zboar[ v[zul din ochiul omenesc,+i sub fereastra Doamnei, venit[ ca s[-l vad[,Silind s[ steie iapa =i pe genunchi s[ cad[,Apoi s[rind cu d`nsa trei bu\i de Odobe=tiSub ochii cei de pardos, sub ochii l[pu=ne=ti.

S PA N C I O CSe zice c[ ]n vreme ce gloata striga ura,De ciud[ L[pu=neanu cumplit ]=i mu=ca gura.El s-a=tepta ca Despot, sl[bind ca un mi=el,Cu iapa s-o p[\easc[ cum a p[\it-o el.

S T R O I C IDoar un fecior ca d`nsul de zmei grij[ nu are.Voinic e din picioare, voinic =i de c[lare.

T O R O I PA NA=a-i =i prec`t Despot pe cal e ]ndr[zne\,E =i arma= de frunte.

H A R N O V(cu entuziasm comic)Sume\... m[re\... iste\!

U N B O I E R+i e mintos.

A LT U L+i darnic.

A LT U L+i de ]nalt[ vi\[.

A LT U LStejarul bun =i trainic d[ trainic[ ml[di\[.

Page 69: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

67Despot-Vod[

M O | O CBoieri, ]mi pare bine c[ v[ aud pe r`ndPe Despot, al meu oaspe, cu to\ii l[ud`nd,Fiind de lumea-ntreag[ iubit, apre\uit,C[ci am o bun[ veste cu voi de-mp[rt[=it...Cu fiica mea, cu Ana, vrea Despot s[ se-nsoare.

H A R N O V(lingu=ind)

Pereche minunat[!... Ea lun[ =i el soare!+i c`nd e cununia?

M O | O CC`nd? Voi sunte\i chema\i

A hot[r] =i ziua =i...T O | I

Noi?

M O | O CVoi!... asculta\i:

Ne-am pl`ns ]n multe r`nduri de Vod[... m[celarul,+i-n orice ]nt`lnire ne-am rev[rsat amarulPrin vorbe =i blestemuri ]ntocmai ca muieri.Ba L[pu=neanu-i aprig =i r[u pentru boieri,Ba L[pu=neanu-i tiran, ba-i fiar[ f[r’ de nume,Ba-i ho\, c[l[u, urgelnic, ba-i cium[ pentru lume.A=a-i?

B O I E R I IA=a!

M O | O CEi bine, ce suntem noi aici?

St[p`ni pe soarta noastr[, sau robi pleca\i sub bici,Ca, f[r[ de p[sare =i f[r[ s`nge-n vine,Noi s[ r[bd[m pe tronul acestei \[ri, pe cine?Pe-un tiran, un f[\arnic, o cium[, un viclean,

Page 70: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

68 Vasile Alecsandri

Un du=man al Moldovei, un ho\, un L[pu=nean?R[spunde\i: se cuvine ca noi s[ fim o turm[+i el cu ghioaga-n m`n[ de noi s[ r`d[-n urm[?

B O I E R I INu, nu!

M O | O CCe dar s[ facem?

S T R O I C IDin tron s[-l r[sturn[m!M O | O C

Jura\i pe cea icoan[ c[ vre\i?...B O I E R I I

(se scoal[ =i ]ntind m`inile spre icoan[)Jur[m, jur[m!

M O | O CJura\i, boieri, c[-n ceasul c`nd eu v-oi da de =tire,Voi ve\i s[ri la goan[ cu to\i ]ntr-o unire?

B O I E R I IJur[m!

M O | O C(c[tre cer)

Atotputernic! Tu, Doamne, sf`nt, sf`nt, sf`nt!Prime=te la altaru-\i al nostru jur[m`nt.+i pentru-al \[rii bine din cer ne lumineaz[+i inimile noastre acum le-mb[rb[teaz[!

B O I E R I IAmin!

(Se pun iar pe jil\urile lor.)

S PA N C I O CAmin, dar!... ]ns[ ]ntreb iar pe Mo\oc:

D`nd jos pe L[pu=neanu, urc[m pe cine-n loc?

Page 71: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

69Despot-Vod[

M O | O C

Pe-un om viteaz =i darnic, de vi\[ str[lucit[,Arma=, c[l[re\ ager, cu minte iscusit[,Precum a\i spus-o ]nsu=i... Pe-un om ce-au ]nv[\atDe la-mp[ra\ii lumii a fi chiar ]mp[rat;Pe-un om ce are dreptul la tron ca s[ aspire+i prin iubirea noastr[ =i prin a lui rudire.

S PA N C I O C

Dar unde-i?(Mo\oc se duce la u=a din dreapta, o deschide =i aduce pe Despot.)

SCENA IXCei dinainte, D E S P O T

M O | O C

Iat[-l!B O I E R I I

(scul`ndu-se)Despot?

M O | O C

Despot!(Tom=a se ridic[ indignat, r[sturn`nd jil\ul s[u.)

T O M + A

Un bizantin!Un grec!... Ce! oare-n \ar[ nu cre=te dec`t spin?Ce! tot p[m`ntul nostru e ]n a=a sterpire,+i neamul nostru ager e ]n a=a-njosireC`t pe mo=ia noastr[ s[ nu g[sim un pom+i pentru tronul \[rii s[ nu g[sim un om!Unde-am ajuns, o! Doamne? Ce \i-am gre=it noi \ie

Page 72: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

70 Vasile Alecsandri

Ca un boier de-ai \[rii, un moldovan s[ vieC-un zv`nturat de m`n[, s[ ni-l arunce-aiciCa domn, cum se arunc[ pomana la calici!Ru=ine, f[rdelege, batjocur[, tr[dare!

M O | O CMin\i, Tom=o!

T O M + AO! Mo\oace, m[ jur: p[catul mare

C[ n-ai intrat, b[tr`ne, de viu chiar ]n morm`ntC-un ceas mai ]nainte de-a zice-acest cuv`nt!Vrei greci tu la domnie?... deci sufletu-\i r[spund[De r[ul care-n \ar[ prin greci o s[ p[trund[?

M O | O C(st[p`nindu-se)

Tu aiure=ti, s[rmane... Eu nu-s hain, nebun,C`nd vi-l aduc pe Despot =i domn eu vi-l propun.Mi-e inima amar[ precum ]\i e =i \ieDe a vedea Moldova un cuib de anarhie}n care tot smintitul se crede-un om pr[datC`nd vede tronul \[rii de altul ocupat.Mi-e inima atins[ de-a mor\ii grea lovireDe a vedea Moldova un c`mp de jefuirePe care to\i alearg[ turba\i, neodihni\i,Ca s[ ajung[ tronul din care-s ]mbr`nci\i.Au ochi ca s[ nu vad[, urechi s[ nu aud[,C[ci inima lor stearp[ cu c`rti\a e rud[,+i to\i vecinii, du=mani acestei m`ndre \[ri,G[tesc a ei c[dere prin chiar ai s[i boieri,Hr[nind ]n al lor suflet o poft[ de domnieCe-aduce lor pieire =i \[rii calicie.Destul!... vreau pace-n \ar[ domnind sub cer senin,+i iat[ de ce, Tom=o, propun un domn str[in.

Page 73: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

71Despot-Vod[

T O M + ACuv`ntul t[u, Mo\oace, mai r[u te os`nde=te,El laud[ str[inul =i neamul t[u hule=te!

(Despot ]nainteaz[ cu mult[ demnitate.)

D E S P O T(grav)

Viteze Tom=a!... Despot, de tine-aici respins,Respect[ tulburarea din sufletu-\i aprins,+i-n tine el admir[ virtutea str[mo=easc[Ce vrea coroana \[rii pe-o frunte rom`neasc[,Dar dac[ prin m`nie acum n-ai fi orbit,De-ai fi, cum se cuvine, cu g`ndul lini=tit,Ai ]n\elege, Tom=a, c[ na=tere =i numeSunt jocuri de-ale soartei care domne=te-n lume.Nu, Tom=a, nu e locul ce face pe-un b[rbatStr[in sau fiu al \[rii, om r[u sau l[udat,C[ci omul mare-n suflet, mo=nean, str[in el fie,}n suflet poart[ lumea ]ntreag[ drept mo=ie!Nu, Tom=a, nu-i cu dreptul de-a zice c[-i str[inAcel care dore=te la to\i noroc deplin+i care pentru \ara ce l-a priimit cu bineE gata s[ jertfeasc[ tot s`ngele din sine.Str[in este acela crunt, orb, nelegiuit,Ce-nfinge-n rana \[rii cu\itul otr[vit!Str[in este acela ce, orice nume poart[,Nu-i pas[ de-a lui \ar[ chiar de-ar vedea-o moart[!Nu dar eu, v[r cu Doamna, str[in aice sunt,Ci L[pu=neanu, du=man acestui drag p[m`nt!

H A R N O VJos L[pu=neanu!

S T R O I C IMoarte hainului!

Page 74: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

72 Vasile Alecsandri

T O R O I PA NSf`r=easc[

+i via\a-i =i domnia!H A R N O V

+i Despot s[ tr[iasc[!

B O I E R I I(afar[ de Tom=a)

Dar, dar!T O M + A(c[tre cer)

Sunt orbi, o! Doamne, din cer nu-i asculta!D E S P O T

Boieri, recuno=tin\a...T O M + A

Recuno=tin\a ta?Pe cine vrei s[-ntuneci?... Cum noi s-avem credin\[}n vorbele-\i viclene =-a ta recuno=tin\[C`nd tu, chiar v[r cu Doamna, f[\arnic ca un ho\,Vrei s[ r[storni din culme pe ea =i pe-al ei so\?A! =arpe, vrei s[ luneci sub mantia domneasc[?}n l[turi!

D E S P O TL[pu=neanu a vrut s[ m-otr[veasc[!

}n cupa lui perfid[ eu moartea am b[ut+i, f[r-a mea ispit[, de mult a= fi pierdut.El vrea a mea pieire?... deci ghear[ pentru ghear[!El zice: piar[ Despot!...! eu, L[pu=neanu piar[!

M O | O CSe va-mplini cuv`ntu-\i, poporul e cu noi.

T O M + ACu voi poporul?... fie!... eu nu mai sunt cu voi!

Page 75: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

73Despot-Vod[

M[ duc, v[ las orbirii, las \ara-n seama voastr[.S[ da\i seama de d`nsa!

(Trece m[re\ pe dinaintea boierilor =i se ]ndreapt[ spre u=a din fund.)

D E S P O TE=ti dar ]n contra noastr[?

Boieri, Tom=a ne las[... El are-ntru nimicLui Vod[ s[ ne v`nd[.

T O M + A

(cu dispre\)Pribeag cu suflet mic!...

Rom`nul vie\uie=te =i moare, c`nd se jur[,Cu arma alb[-n m`n[, nu cu tr[darea-n gur[.}nva\[ de la d`n=ii a fi rom`n de po\i.Boieri! g`ndi\i la muma ce v-a n[scut pe to\i!(Iese. Boierii r[m`n pe g`nduri. Despot =i Mo\oc gr[iesc ]ncet deoparte.)

SCENA XT O | I , afar[ de T O M + A

S PA N C I O CE aspru cu noi Tom=a.

H A R N O VL[sa\i-l ca s[ fie.

Avea g[rg[uni poate de domn, cine mai =tie?

S PA N C I O CEu =tiu... te-n=eli... Nu, Tom=a, rom`n dintre str[buni,E om ]n toat[ mintea, ferit de g[rg[uni.El nu vrea domn pe Despot pentru c[-i grec, dar oareS[ n-aib[ el dreptate, de \ar[ c`nd ]l doare?Str[bunii, du=i de timpuri prin feluri de nevoi,Aveau o zic[toare venit[ p`n’ la noi:

Page 76: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

74 Vasile Alecsandri

“S[ te fere=ti, rom`ne, de cui str[in ]n cas[.”Pe mine ast[ vorb[ ]n pace nu m[ las[,Boieri, =i eu ca Tom=a ]ncep a sta pe g`nd.

H A R N O V

+tii c[... mai c[... ]mi vine... fire=te judec`nd...M[-ntreb =i eu acuma...

M O | O C

Ce?

H A R N O V

Dac[ e prielnic,De=i-am jurat... s-alegem un grec?...

M O | O C

Om =ov[ielnic!C`nd omul are cuget, cuv`ntu-i e cuv`nt,+i fapta-i =i cuv`ntul deopotriv[ s`nt.

H A R N O VA=a-i, dar voi ce zice\i, boieri?

U N B O I E R

+tim noi?

M O | O C

Ru=ine!(Despot vine ]n fa\a boierilor.)

D E S P O T

Boierii stau pe g`nduri, nedumeri\i?... Prea bine.Deci fac[-se lumin[ ]n ochii tuturor+i spuie to\i de-a r`ndul cu glas deschis: ce vor?Eu, f[r[ ame\eal[ de visuri de-n[l\are,Vreau gloria Moldovei, =i-a ei neat`rnare!Mai mult!... Vreau s[ rump jugul cumplit =i ru=inos

Page 77: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

75Despot-Vod[

Ce-apas[ omenirea ]n fiii lui Hristos!Mai mult!... Vreau rom`nimea-nainte merg[toare}n sf`nta cruciad[ lui Christ liber[toare,Ca nime-n cursul lumii, nici crai, nici ]mp[ratDe soart[-i s[ dispuie cu dreptul uzurpat.Aceast[ sentinel[ la r[s[rit, cu fal[,Are-o menire mare =i providen\ial[,E zidul ce opre=te potopul fanatic...C[zut acum e zidul, eu vreau ca s[-l ridic!

(O pauz[. Boierii ]ncep a se aprinde.)

S T R O I C I

(entuziast)Dar, dar!

D E S P O T

O cruciad[ l-apus se preg[te=te}n contra semilunii lui Mohamed, ce cre=teCa meteor de moarte pe cerul cre=tinesc.Doi ]mp[ra\i =i Papa, vicar dumnezeiesc,Filip, Ferdinand, Pavel, cu fulgerii ]n m`n[,Stau gata s[ detune ]n hidra cea p[g`n[,+i tristele victime din tristul r[s[ritA=teapt[-acea minune a lan\ului zdrobit.Sublim[ ]ncercare! m[rea\[ f[ptuireCe-nal\[ omenirea p`n’ la dumnezeire!...Cui se cuvine fala de-a fi ]ncep[torDe nu acestui ager, m[rinimos poporCe,-mp[rt[=ind cu +tefan =i inima =i g`ndul,A ]ngrozit Osmanul ani patruzeci de-a r`ndul?...Iat[ ce vreau eu, Despot, str[inul... ]ns[ voiCe vre\i?

Page 78: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

76 Vasile Alecsandri

S T R O I C IVrem domn pe tine ]n pace =i r[zboi.

}n ochii mei deschis-ai o zare nou[, larg[...Tot sufletul spre d`nsa cu tine vrea s[ mearg[.

S PA N C I O CDespot!... de \i-a fi faptul ca rostul... s[ tr[ie=ti!Fii domn!... ]n \ara noastr[ pe +tefan s-aminte=ti.

H A R N O VTr[iasc[ Despot-Vod[!

M O | O C T[cere, cump[tare,

Urechea l[pu=nean[ aude-n dep[rtare.Boieri, noaptea se-ntinde =i timpu-i priincios.Hai s-a\`\[m r[scoala ]n breslele de jos+i m`ini, ]n zori de ziu[, s[ vad[ m`ndrul soare}n br`nci pe L[pu=neanu, pe Despot ]n splendoare!

B O I E R I IHai!

S PA N C I O C(se apropie de Despot =i-i d[ m`na)

S[ fii rom`n verde!D E S P O T

Rom`n m-oi ar[ta.S T R O I C I

(d`nd m`na cu Despot)Despot, noroc!

M O | O C(asemene)

Unire!H A R N O V

(]nchin`ndu-se plecat)Mul\i ani, m[ria-ta!

Page 79: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

77Despot-Vod[

(Ceilal\i boieri se-nchin[ =i ies cu to\ii prin fund.)

D E S P O T(singur)

E vis?... sunt Domn, eu Despot? Din mic iat[-m[-s mare!Boierii, capi ai \[rii, cu-o nobil[ mi=careMi-au dat fr[\e=te m`na, voio=i m-au aclamat...Un singur numai, Tom=a, din to\i cel mai b[rbat...El mi-a jurat o ur[ cumplit[, ne-mp[cat[,El chiar... m[ va ucide c`nd va putea, vreodat[...Un glas de presim\ire mi-o spune-n tain[... darPrudent e s[ la=i via\a vr[jma=ului barbar?R[bdare!... a mea spad[ o voi pl`nta-o-ntr-]nsul,+i dac[ moldovenii vor fi n[t`ngi ca d`nsul,Voi =ti eu din lei aprigi a-i face mielu=ori.

SCENA XID E S P O T, T O M A C A L A B A I C A N U L , A N A , M O | O C ,

M A I C A F E V R O N I A , S E I M E N I

T O M A(la u=a din fund)

Pe d`nsul, copii!(Seimenii se arunc[ pe Despot de-l prind.)

D E S P O T(surprins)

Ce e?T O M A

(amenin\`nd pe Despot cu pumnarul)S[ nu te mi=ti c[ mori!

D E S P O T(zb[t`ndu-se)

S[ri\i, prieteni, oameni!

Page 80: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

78 Vasile Alecsandri

T O M A

Taci, taci, vulpe viclean[.

A N A

(intr[ speriat[ din st`nga)Despot!

M O | O C(intr[ prin fund =i, v[z`nd lupta lui Despot, se repede asupra lui Toma)

Ce-i?... ho\i!T O M A

(resping`nd pe Mo\oc)}n l[turi!... Dreptatea l[pu=nean[

L-a os`ndit pe Despot la moarte!

M O | O C

O! cal[u!

A N A

Ce-aud?... Ah! Despot!...D E S P O T

(l`ng[ u=a din fund)An[!...

A N A

(cade le=inat[ pe jil\) E mort norocul meu!

(Mo\oc =i maica Fevronia se apropie de Ana. Seimenii ies prin fund cu Despot.)

( C o r t i n a c a d e . )

Page 81: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

79Despot-Vod[

ACTUL II

TABLOUL II

Un beci de ]nchisoare. Fereastr[ cu gratii ]n st`nga. U=[ ]nfund. O mas[ cu dou[ scaune ]n mijloc. Un f[nar aprins.

SCENA I

D E S P O T(pe scaun, l`ng[ mas[)

O! soart[ schimb[toare ce r`zi de omenire!Nebun cine se-ncrede ]n tine cu orbire!Nebun cine se urc[ pe-al muntelui sui=,Prapastia-l a=teapt[ cu-ad`ncu-i pr[v[li=!...A=adar eu, s[rmanul, a soartei juc[rie,Ajuns iubit de-un ]nger, aproape de domnie,Iat[-m[-acum aice din raiul meu c[zut+i din lumina lumii ]n umbr[ iar pierdut!...Sunt eu?... Sunt treaz?... ]n via\[?... =i adev[r e oare?Eu, Despot, vultur falnic, eu zac la ]nchisoare!

(Se scoal[ =i cat[ ]mprejur)Ace=ti pere\i sunt umezi, tri=ti, negri!... Ah! ei s`ntNu ziduri de palate, dar ziduri de morm`nt!}n ele cine intr[ din ele nu mai ieseDec`t pe-o racl[ neagr[ cu zilele-i culese!

(}nfior`ndu-se)O! reci fiori de groaz[ prin sufletul meu trec.R[suflu-aburi de moarte... Un biet str[in, un grec,La cine pot s[ aflu o raz[ de-ndurare?La Doamna numai, ]ns[ nici o putere n-are,C[ci Vod[ L[pu=neanu de mil[-i dep[rtat

CUPRINS

Page 82: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

80 Vasile Alecsandri

C`t de p[m`ntul negru e cerul ]nstelat.Cum?... mort ]n floarea vie\ii!... Cum? mort ca un mi=el,Ucis de L[pu=neanu, lipsit de tron... =i el!...O! nu, nu! nu se poate... cu unghiile tociteVoi sparge-aceast[ hrub[ ce-n s`nul ei m[-nghite.

(Se azv`rle turbat peste pere\i =i-i love=te cu pumnii.)

Deschide-te, morminte!... d[-mi drumul s[-mi r[zbun.C[de\i, infame ziduri! (C[z`nd pe scaun.)Ah! Doamne, sunt nebun...

(Dup[ o scurt[ pauz[.)Mizerie!... cu g`ndul p[trund bolta cereasc[+i bra\ul meu nu poate o piatr[ s[ urneasc[!

(}nduio=indu-se.)

*Ah! nu-i nici o sperare... Cei ce m-au cunoscut*Vor zice-a fost un Despot, a fost... ce s-a f[cut?*+i to\i m-or da uit[rii... chiar Ana... lume, lume!*Uita-va =i amorul =i jalnicul meu nume.Adio, planuri nalte! Adio, mari sper[ri,A lumii ideale sublime aspir[ri!Adio tot: junie, lumin[, fericire...N[luc[ este omul =i via\a — o clipire.

(Prive=te fereastra.)O! Despot, te salut[ ai veciniciei zori.Fii om!... C`nd vine moartea, te-nchin[ ei =i mori!

(St[ ab[tut, cu capul plecat pe bra\ul lui.)

SCENA IID E S P O T, C I U B { R -V O D { (intr[; u=a se ]nchide dup[ el)

C I U B { R

Ei!... Despot, frate Despot, a=a-i c[ ai p[\it-o?

Page 83: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

81Despot-Vod[

D E S P O T

(tres[rind)Ce-aud? Ce v[d?... Smintitul?

C I U B { R

Cu Vod[-ai ]mplinit-o?(Prive=te beciul.)

Frumos palat!... prive=te: ce stofe pe pere\i!Pe jos ce de covoare \esute cu... bure\i!Ce mobile-aurite! Ce m`ndre policandre!...M[rire \ie, Vod[, m[i Vod[ Alexandre,Ce bine =tii ]n curte pe oaspe\i s[ prime=ti+i pe-ale tale rude cu drag s-ad[poste=ti!

D E S P O T(]n parte)

S[rmane Despot!... iat[ la ce-ai ajuns pe lume:S[ r`d[ =i nebunii de tine cu-a lor glume!

C I U B { R

Despot!D E S P O T

Ce vrei, n[uce?C I U B { R

N[uc e=ti tu =i prost.Tu vezi ce sunt eu ast[zi, iar nu ceea ce-am fost.Am fost odinioar[ un domn ]n str[lucireC`t soarele cu mine era-n nepotrivire;Puternic ca trei Cesari, frumos ca Machedon,C[lare pe un sceptru, iar nu pe-acest baston,+i m[ loveam cu capul de nouri =i de stele,+i m[suram p[m`ntul cu pasurile mele!...Dar Vod[ L[pu=neanu, un ho\, un destr[mat,M-a prins =i de-a mea v`lf[ ]n drum m-a dezbr[cat.

Page 84: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

82 Vasile Alecsandri

+i eu =i tu ajuns-am ca dou[ frunze-uscateDe-o p`nz[ de paingen ]n aer aninate.Tot v`ntul mic sau mare ne clatin[ sufl`nd...Ei! =-apoi?... V`ntul bate =i c`inii fug l[tr`nd.

(Se apropie de fereastr[.)

D E S P O T

(]n parte, scul`ndu-se)O! Doamne, s[ fiu oare =i eu ]n a lui stare,}n c`mpul nebuniei pe-un g[rg[un c[lare?Cum? visurile mele de falnic viitorS[ fi f[cut din mine un om aiuritorCa d`nsul?...

C I U B { RFrate Despot, =tii tu ce-i m[dr[guna?

O fat[ ce alearg[ pe c`mpi c`nd iese luna+i merge de se scald[ ]n roua de pe floriCu g`nd s[ se m[rite c-un ]mp[rat ]n zori.Am prins-o ]ntr-o noapte, frumoas[, goal[, alb[,Dar ho\ul L[pu=neanu mi-a =ters-o ca pe-o salb[!...Ce-mi pas[! Scarao\chi ]i este lui n[na=Iar eu al m[dr[gunii sunt mire dr[g[la=.

(Ia o poz[ maiestuoas[.)

D E S P O TDar bine, Ciub[r, spune-mi: Cum ai intrat aice?+i tu e=ti ca =i mine ]nchis?

C I U B { REu?... Cine zice

C-a ]ndr[znit vrodat[ o m`n[ de capc`nM[car s[ se ating[ de-al lumilor st[p`n?Nu! Am venit eu ]nsumi la tine-n pu=c[rieTrimis de L[pu=neanu s[-\i \in tov[r[=ie,

Page 85: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

83Despot-Vod[

Ca s[-\i gr[iesc de moarte ca un prieten bunP`n’ ce-a veni c[l[ul, al temni\ei t[un.

D E S P O TCum? L[pu=neanu ]nsu=i \i-a dat ast[ solie?

C I U B { REl!... =i-\i trimite... iat[... un dar de berb[n\ie.

(Arunc[ pe mas[ scrinul oferit de Despot Doamnei Ruxandrei.)+iraguri =i paftale, s[ ai cu ce-am[giNevasta lui Satana spre a v[ ]ndr[gi.

(Se pune pe un scaun, ]n fa\[ cu Despot.)Ei!... ce mai zici tu, Despot?... A=a-i c[ via\a-i scurt[?A=a-i c[ nu pl[te=te nici c`t un dram de turt[?}n faptul viu al vie\ii ne pare drumul lung,Trei pa=i de-abia =i-n cap[t picioarele ajung.Omul ca iarba!... via\a ca... iapa cea b[l\at[,C`t trece dealul mare, nu se mai vede... iat[!Eu unul cred c[ omul nerezemat de tronE mic ca =i o musc[ pe muntele Sion,Dar tu ce e=ti acuma sosit pe prag de moarte,Ce zici?

D E S P O T(]n parte)

O! ce idee!... (Tare.) Eu zic c[ relei soarteE drept s[ ne supunem c`nd altfel nu putem.

C I U B { RCum asta?

D E S P O TTu, de pild[, lipsit de diadem,

S[ duci o via\[ trist[ =i plin[ de nevoie,Iar eu ]n ast[ \ar[ s[ fiu domn f[r’ de voie.

C I U B { RCe? tu? domn?

Page 86: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

84 Vasile Alecsandri

D E S P O TEu, Ciubere! (Tainic.) Crezi tu c[-s destinat

A trece-n ceea lume taiat sau sp`nzurat?Te-n=eli... ai mei prieteni sunt gata ca s[ vie}n zori, =i s[ m[ duc[ de-a dreptul la domnie.

C I U B { RCe spui? ce spui?

D E S P O T+i martor mi-e sf`ntul Dumnezeu

C[ eu fug de putere ca de p[cat.C I U B { R

Nu eu!D E S P O T

A=a-i fatalitatea =i n-am, vai, ce m[ face.Am s[ fiu domn, Ciubere, de-mi place, de nu-mi place.Ah! (Face un gest de desperare.)

C I U B { R+i te pl`ngi de asta?... E=ti un nebun, n[t`ng.

D E S P O TDec`t p[stor de oameni mai bine, z[u!...

C I U B { RTe pl`ng!

D E S P O TEu sunt un biet om simplu, eu n-am visuri de=arte.De grijile m[ririi doresc a fi departe.Mi-e team[ s[ fiu capul unui popor.

C I U B { RBa, z[u!

Dec`t a fi ]n coad[ mai bine-n frunte vreu.D E S P O T

(observ`nd pe Ciub[r care se exalteaz[ la cuvintele lui)Nu-mi place pompa lumii, nici la a mea ivire

Page 87: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

85Despot-Vod[

Poporul s[ m-aclame, poporul s[ m-admire,+i o=tile s[-nchine stindarde-n fa\a mea,+i-n frunte-mi s[ luceasc[ surguciul ca o stea,+i surlele s[ c`nte, =i tunul s[ detune,+i clopotele toate ]n cale-mi s[ tot sune.+-apoi, Ciubere drag[, eu am cugetul drept+i mult =i greu se bate a mea inim[-n pieptC`nd =tiu c[ tronul \[rii e dreapta mo=tenireA lui Ciub[r.

C I U B { R

(]mbr[\i=`nd pe Despot)Ah! frate, e=ti bun, bun peste fire.

Nu eu c`nd vine fala a= zice ba!... Nu eu!Hei! c[ci nu vrea norocul s[ fiu ]n locul t[u!

D E S P O TAi vrea?

C I U B { RCum nu?

D E S P O TE lesne.

C I U B { RCum, cum, cum?

D E S P O TFoarte lesne.

C I U B { RDar cum?

D E S P O TTe schimb[-n Despot din cap =i p`n-]n glezne.

+i m`ini ]n zori de ziu[ poporul adunat}n locul meu te-a duce pe tine la palat.

C I U B { RM`ini?

Page 88: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

86 Vasile Alecsandri

D E S P O TM`ini. (}n parte.) S-a prins nebunul.

C I U B { R(]nc`ntat)

Despot, m-ai scos din minte.Domn!... eu, Ciub[r!... d[-mi iute a ta ]mbr[c[minte,D[-mi p[l[ria.

D E S P O TNa-\i-o.

(Ciub[r schimb[ hlamida pe mantaua lui Despot.)

C I U B { R+i-n schimb, na stema mea,

Dar fii cu ]ngrijire s[ nu te culci pe ea.(Schimb[ stema pe p[l[ria lui Despot.)

D E S P O TCe-\i pas[; m`ini te-a=teapt[ o stem[-mp[r[teasc[.

C I U B { R(vesel)

A! =tiu c[ L[pu=neanu de ciud[-o s[ plesneasc[.D E S P O T

Acum ici, l`ng[ mas[, te-a=eaz[ lini=tit+i stai ca un om mare pe g`nduri ad`ncit.

(Ciub[r se pune pe scaun.)A=a, =i p[l[ria pe frunte \i-o apas[,Nicicum s[ te cunoasc[ cine-ar intra ]n cas[.

C I U B { RBine-i a=a?

D E S P O TPrea bine.

C I U B { RDar tu ce-ai s[ devii?

Page 89: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

87Despot-Vod[

D E S P O TEu dintre mor\i, Ciubere, m[-ntorc printre cei vii.Noroc de-acuma nou[!... cu pene-mprumutateTu zbori c[tre m[rire, eu, c[tre libertate!(}mbr[cat cu hlamida =i ]ncoronat cu stema lui Ciub[r, vine ]n fa\a scenei.)Nebun aici intrat-am? nu =tiu, dar nebun ies.Privi\i!... din pompa lumii cu ce, vai, m-am ales?Cu-o stem[ de h`rtie, cu-o c`rp[ de hlamid[,Cu tot ce poate face pe oameni ca s[ r`d[.Dar bun[-i r[zbunarea!... pre sf`ntul Dumnezeu,Voi r`de mult mai tare =i eu la r`ndul meu!

(Iese.)

U N G L A S(afar[)

Stai! Cine-i?...D E S P O T

(imit`nd glasul lui Ciub[r)Ciub[r-Vod[.

G L A S U LTreci.

(Hohote de r`s afar[.)

C I U B { R(singur)

Prost!... s[-mi lase mieTot ce-i mai scump, m[rire, putere, avu\ie,+i el s[ nu vroiasc[ a fi chiar domnitor!Nebun! (Casc[.) Dar eu cu minte... m[-nal\... =i zbor, =i zborSus, sus pe v`rful lumii ce visul ]i arat[C`nd omul m`ndru doarme cu gura lui c[scat[...Pozna=[ ]nt`mplare! (Casc[.) eu domn, eu domn, eu domn!Pe tron... m[ urc... cu fal[... =i ]ns[... cad de somn!

(Adoarme cu capul pe mas[.)

Page 90: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

88 Vasile Alecsandri

ACTUL III

Salon ]n castelul lui Laski, ]n Ardeal. }n fund, u=[ mare =i larg[ decapel[. }n dreapta, u=[ tainic[. }n st`nga, u=[ mare. Al[ture cu capela,o fereastr[. Panoplii =i portrete de palatini pe pere\i. O canapea ]ndreapta, planul I. O mas[ mic[ l`ng[ ea. Pe mas[ un scrin cu giuvaiere.

SCENA IC A R M I N A , D E S P O T (pe canapea)

C A R M I N ATu e=ti, iubite Despot! te-ascult, te simt, te v[d.Tu e=ti, inima-mi spune, =i tot nu m[ ]ncred.

D E S P O TEu sunt, eu, l`ng[ tine, iubita mea Carmin[.

C A R M I N AGr[ie=te-mi, prelunge=te p[rerea mea divin[,}mi pare c[ sunt prada celui mai dulce vis.El sufletu-mi ]ng`n[ =i raiul mi-a deschis.

D E S P O T(cuprinz`nd-o cu bra\ele)

Nu vezi?... a zburat visul l[s`ndu-mi mie prada.C A R M I N A

Ah! Despot, scumpe Despot, m[ cred c[-s ]n Grenada!Vorbe=te-mi tu de d`nsa cu glasul t[u iubit,S[ m[ report ferice ]n g`ndul meu r[pitLa patria-mi cu soare, cu-amor, cu poezie...O! magic[ Grenad[! o dulce-Andaluzie! (Pl`nge.)

D E S P O TCarmina...

C A R M I N AAh! m[ las[ s[ pl`ng... mi-e dor...

CUPRINS

Page 91: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

89Despot-Vod[

D E S P O T

Nu vreu.Vreu s[-mi z`mbe=ti.

C A R M I N A(z`mbind printre lacrimi)

Vrei?... fie... (Pl`nge.) Ah! nu pot, scumpul meu.

D E S P O TDe ce at`tea lacrimi c`nd dup[ desp[r\ireNe reg[sim ferice ]n leag[n de iubire?C`nd Laski-i dus departe =i oaspe\ii cu el?G`nde=te, suntem siguri, noi singuri ]n castel.

C A R M I N AM[ iart[... sunt muncit[ de-o crud[ presim\ire...Fantasma mor\ii zboar[ pe-a mea ]nchipuire...De ce te-ai dus de-aice, de ce m-ai p[r[sit?

D E S P O TPentru c[-mi e=ti tu drag[, pentru c[ te-am sl[vit,Pentru c[-n exaltare, ]mpins de-a mea sim\ire,Am vrut sub cer s[-\i caut un cuib de fericire;Am vrut, l[rgind ]n ochi-\i a lumii orizon,S[-\i pun pe frunte-o stem[ =i la picioare-un tron;Dar soarta p`n-acuma s-au ar[tat contrar[...

C A R M I N AAh! lipsa ta, iubite, a fost mult mai amar[!Ai p[timit tu, Despot, =tiu, multe-ai p[timit,Dar eu, eu f[r’ de tine aici cum am tr[it?}n lacrimi, ]n durere, ]n grij[, ]n mustrare,Lipsit[ de-orice sprijin, str[in[ de sperare,}nchis[-n aste plaiuri s[lbatice, pustii,C[t`nd ziua =i noaptea pe drumuri, dac[ vii,+i-n loc de tine, Despot, g[sindu-m[ cu cine?

Page 92: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

90 Vasile Alecsandri

Cu so\ul meu, cu Laski, b[tr`n, gelos de mine,Cu Zay, al s[u prieten, un ungur ]ng`mfatCe vecinic m[ insult[ cu-amoru-i desfr`nat,+i al\ii de-ai lui Laski tovar[=i de be\ieCare-i m[n`nc[-avutul r`vnind a lui so\ie.

D E S P O T+i eu, ]n gheara mor\ii de dou[ ori cuprins,Am fost ca prin minune din cle=tetu-i desprinsPrin aste talismanuri, pre\ioase suvenireDe tine date mie ]n ziua de pornire, (arat[ scrinul pe mas[)C[ci glasul lor ]n tain[ ziceau: fii fericit!Carmina te a=teapt[, de d`nsa e=ti iubit.

C A R M I N AAh!

D E S P O TNumai pentru tine =i pentru altul nime

Am vrut s-ating ]n zboru-mi a lumii ]n[l\ime;Am vrut =i tot vreau ]nc[ norocul a cercaAl[ture cu mine pe tron a te urca,Tu prin a ta frumse\[ regin[ e=ti n[scut[.Eu vreau s[ fii prin mine ]n raze ]nv[scut[.Destule zile negre m`hnirii ai jertfit,E timp ca s[ reintri ]n nimbul str[lucitLipit[, alintat[ ]n dulce leg[nare,Pe-o inim[ fierbinte =i plin[ de-adorare.

C A R M I N AO! vis din soare!

D E S P O TVisul va fi realizat,

Carmin[, c[ci amorul e zeu ]naripat,+i el ne va conduce, pereche-ncoronat[,Pe tronul cu splendoare din \ara-nvecinat[.

Page 93: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

91Despot-Vod[

C A R M I N APe tron! (}n parte.) Dorul meu falnic!

D E S P O TDar!... orice tu dore=ti

Se va-mplini!... zi numai, iubito, c[ vroie=ti.

C A R M I N AA! cine-i la-ntuneric =i fuge de lumin[?Dar ce pot face?... spune-mi.

D E S P O T

Mult poate o regin[!Pe Laski =-ai t[i oaspe\i de vrei a-ndupleca}n calea-mi ]ndr[znea\[ cu mine-a s-arunca,Noi doi avem m[rirea, ei fal[ =-avu\ie.

C A R M I N A

(decis[)Cu to\ii, Despot, ast[zi se vor ]nchina \ie.

D E S P O T

O! scumpa mea domni\[, tu m[ re-nsufle\e=ti.Ce jertfe vrei?

C A R M I N A

Vreau numai... pe tron s[ m[ iube=ti.

D E S P O T

Ah! via\a mea ]ntreag[ a ta-i! (O str`nge la piept.)(Zgomot de cai ]n curte.)

C A R M I N A

(merg`nd la fereastr[)Ce-aud afar[?

A!... Laski =i prefectul Zay vin... Iat[-i, la scar[Au =i sosit... O! Doamne, ce sup[rare!

Page 94: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

92 Vasile Alecsandri

D E S P O TZay

Dispune de-o o=tire cu zece mii de cai.El poate s[ m-ajute.

C A R M I N ACum?

D E S P O TLu`nd ]nvoire

De la-mp[ratul.C A R M I N A

Bine; azi am s[-i fac primireCa niciodat[, ]ns[ gelos s[ nu apari.(R`z`nd.) Zay crede c[-i Apolon pierdut printre maghiari.

SCENA IIC A R M I N A , D E S P O T, L A S K I

L A S K I(afar[)

Carmina!(Carmina se dep[rteaz[ de Despot =i merge spre u=a din st`nga.)

C A R M I N A(lui Despot)

Vine.L A S K I

(intr`nd prin st`nga, s[rut[ pe Carmina)Carmen!... A! Despot?... scumpe frate.

D E S P O TScumpul meu Laski!

L A S K ICum?... pe nea=teptate?

Ce v`nt, ce ]nt`mplare la noi iar te-au adus?C`nd ai venit?

Page 95: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

93Despot-Vod[

C A R M I N AChiar ast[zi.

D E S P O T+i multe am de spus.

L A S K IZi, sunt cu ner[bdare...

C A R M I N ALaski, o ]nt`lnire

}=i pierde, c`nd sunt martori, sincera ei pornire.Ave\i, cred, multe taine... aice dar v[ las.

L A S K IMergi, drag[, ]n gr[din[; acolo au r[mas+i Zay =-ai no=tri oaspe\i...

C A R M I N AM[ duc.

(Ea preschimb[ cu Despot o ochire fugitiv[ =i iese prin st`ngacondus[ de Laski p`n[ la u=[.)

SCENA IIID E S P O T, L A S K I

L A S K I(]ntorc`ndu-se repede)

Acum r[spunde:Prin mari furtuni trecut-ai... o =tiu; ]ns[ de undeRevii?

D E S P O TDe la Moldova, din iad, unde am fost

Zdrobit, =i vin la tine s[ caut ad[post.L A S K I

Cum? tu renun\i?...

Page 96: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

94 Vasile Alecsandri

D E S P O TNu, Laski!... un om viteaz din lupt[

Nu se retrage grabnic c`nd arma lui e rupt[.Destinul crunt l-oi fr`nge din nou sub pa=ii mei.

L A S K IA! bravo!... A=a, Despot, te vreau.

D E S P O T

A=a m[ vrei?Iubite Laski, crede c[-n via\a-mi tulburat[Nu am pierdut credin\a ]n tine niciodat[.Deci vin aice iar[ ca barca la liman+i-\i zic: ]ntinde-mi m`na... sunt domn p`n[-ntr-un an!

L A S K I+i m`na =i averea toat[-a mea putereSunt ale tale, Despot... Dispune,-ordon[, cere,Ce vrei?

D E S P O TVreau bani =i oameni.

L A S K I

Bani? voi amanetaMo=iile, castelul, =i sper a c[p[taVreo zece mii de galbeni... de nu, chiar le voi vindeCa s[ putem ]n grab[ r[zboiul a-ntreprinde.

D E S P O T

At`ta sum[ numai?L A S K I

Mai mult nu cred s[ pot,C[ci... \i-o declar ]n tain[, sunt ruinat de tot.

D E S P O TTu, ruinat?

Page 97: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

95Despot-Vod[

L A S K IA! frate, nu-nt`rzie ruina

C`nd Laski-i palatinul =i Carmen palatina!*Eu, =tii, cu m`na spart[, n[scut risipitor,*De tot ce-i scump, tablouri, cai, arme, iubitor,*|in`nd casa deschis[ ]n care tot drume\ul,*Zi, noapte, ]=i g[se=te culcu=ul =i ospe\ul,*La v`rst[-naintat[ pierdut de-namorat,*Cu-o nobil[ spaniol[ voios m-am ]nsurat,*Carmina din Grenada, silfid[-nc`nt[toare*Cu foc de soare-n suflet =i-n ochi cu foc de soare!...*Sosit[-aici, s[rmana!... ]n tristul meu castel,*Ur`tul o cuprinse =i, ca s-o scap de el,*Am aruncat cu pumnul ]ntregul meu tezaur,*Vroind s[-ntind pe cale-i un lung covor de aur...*Am adunat ]n juru-i poe\i =i baladini*+-o curte-mp[r[teasc[ de neao=i palatini...*Dar oricare f`nt`n[ de la o vreme seac[...*Ce vrei?... =-a mea avere c[tre secare pleac[!Deci azi, ca juc[torul ce-arunc[ nu-n zadarPe cartea unui altui chiar ultimul dinar,Vroiesc cu tine, Despot, s[ fac tov[r[=ieDe c`=tigat ]n parte, eu bani =i tu domnie...+-arunc pe a ta carte ]ntregul meu avut.

D E S P O TEu, domn, ]\i dau Hotinul cu-ntregul s[u \inut,

L A S K I

Primesc! noroc!(Dau m`na am`ndoi).

D E S P O TDar oameni?

Page 98: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

96 Vasile Alecsandri

L A S K IOameni? A! hoit s[ fie,

De corbi nu este lips[... C`\i trebuie? o mie,Trei, patru, =apte, zece?... ]n v`nt c`t oi striga,Mul\ime de str`nsur[ aici va alerga,*Ho\i buni de =treang, la =treanguri meni\i cum li se cade,*Ce =tiu numai s[ ard[, s[ taie =i s[ prade.*Chiar ]n castel acuma avem c`\iva str[ini,*N[prasnici =efi de bande, eroici spadasini*Ce v`ntur[ Europa cu spada vecinic goal[,*C[t`nd moartea-n r[zboaie =-av`nd groaz[ de boal[.*Villel care comand[ cincizeci de burghinioni,*Rozel ce are-n m`na-i o sut[ de valoni*+i Sedle\ =i Legmanul cu mult[ c[l[rime,*+-Anton iubit fanatic de crunta secuime,*+i al\ii mul\i, afar[ de to\i voinicii mei*Ce-s lupi c`nd n-au prilejul ca s[ devie lei.

D E S P O T

Prea bine, dar cu-o m`n[ de bravi, c`t de bravi fie,A merge la Moldova ar fi o nebunie.+tii ]nsu\i: moldovanul e iute la r[zboi.Tot omul e ]n stare a se lupta cu doi.Ne trebuie-o putere, pot zice-mp[r[teasc[.Nu se ]nvinge lesne o \ar[ rom`neasc[...Ce zici de Zay prefectul?... El este ascultatDe Ferdinand?... Cum oare l-am face aliat?

L A S K I

O! de-ar vrea Zay, complotul cu sprijinul s[u tareAr merge strun[, ]ns[...

D E S P O TCe stric[ o cercare?

Page 99: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

97Despot-Vod[

L A S K IHai s[ cerc[m, dar afl[ c[ Zay, prefect regal,|i-a cere-n schimb de sprijin ca s[ devii vasalLui Ferdinand.

D E S P O TEu?

L A S K ISpune: prime=ti cu el a face

Tratat de ]nchinare fie-n r[zboi sau pace?D E S P O T

(dup[ o pauz[)Primesc.

L A S K IDeci ad[ m`na... Noroc!... =-acuma hai

}n turn... Acolo tainic s[ te-nvoie=ti cu Zay...Dar, isc[lind tratatul, vei fi tu cu credin\[?

D E S P O TCredin\a cea mai sf`nt[... (}n parte.) C`t mi-a fi de priin\[.

L A S K IMoldova ]nchinat[ lui Ferdinand... Ce dar!+i pentru-a lui coroan[ ce scump margaritar!

D E S P O TPrea bine; d[ de =tire lui Zay c`t mai degrab[.

L A S K IMerg; tu ascute-\i limba =i s[ te v[d la treab[...

(Iese prin dreapta.)

D E S P O TN-ai grij[,-n trei cuvinte pe Zay l-am ]ncurcat (]n parte, vesel)Prin farmecul Carminei, frumosul avocat.

(Iese dup[ Laski.)

Page 100: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

98 Vasile Alecsandri

SCENA IVC A R M I N A , R O Z E L , S O M M E R , A N T O N S E C U I U L

=i al\i aventurieri (Intr[ pe u=a din st`nga.)

R O Z E L*Contes[, Francisc Primul, al Fran\ei galant rege,*Erou, poet =i vesel, iubea mult a culege*Pe c`mpi de s`nge lauri, ]n lume desfat[ri*+i pe frumoase buze fierbinte s[rut[ri.*Eu am, francez ca d`nsul, aceea=i aplecare*+i pentru vitejie =i pentru s[rutare.

C A R M I N A(r`z`nd)

*Te cred, ]ns[ un rege cu titlul de galant,*C`nd n-ar purta coroan[, cum s-ar numi?

A N T O N(posomor`t)

*Berbant.R O Z E L

*A fi berbant e prob[ de-o inim[-arz[toare*+i de-o natur[ vie, artist[, sim\itoare,*Ce lesne se ]nal\[ spre tot ce-i luminos,(r`z`nd) L[s`nd pe-Anton Secuiul s[ morm[ie pe jos.

A N T O N(]n parte)

*Fr`nd tue=!S O M M E R

*Francisc Primul, rege-n galanterie,*A =i compus, ]mi pare, o mic[ poezie,*Un c`ntec, o deviz[ cu vesel ]n\eles?

R O Z E L*Dar, Sommer, aste versuri ce le c`nta ades:

Page 101: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

99Despot-Vod[

*Femeia este schimb[toare,*Nebun cine se-ncrede-n ea!

C A R M I N A*A! pentr-un galant rege ideea nu-i galant[.

R O Z E L*Eu am mai completat-o prin ast[ variant[:

*Femeia des e schimb[toare,*Ferice cui se-ncrede-n ea!*Ah! deie-mi dulcea sa favoare*+i schimbe-se-apoi c`t a vrea!

(To\i r`d)

C A R M I N A

*Bravo, Rozel!A N T O N

*Palavre!... mai bine-n r[zboire*A= vrea ca s[ se schimbe aceast[ amor\ire*Ce se nume=te pace, c[ci timpul de r[gaz*Preface-n om netrebnic pe omul cel viteaz.

C A R M I N A

*Cum? prefera\i r[zboiul dec`t o via\[ lin[?A N T O N

*Da! palo=ului nostru i-e team[ de rugin[.

R O Z E LContes[, – orice fiin\[ se na=te pre p[m`ntCu-o tainic[ menire, c-un dor =i c-un av`nt,Noi s[ ne batem, floarea s[ scoat[ dulci parfume+i dumneata, contes[, s[ fii iubit[-n lume.

C A R M I N A

Ei bine, fi\i dar veseli; eu cred c[ nu t`rziuSe va preface-n fapt[ un dor at`t de viu.

Page 102: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

100 Vasile Alecsandri

R O Z E LNe-n=eli?

C A R M I N ANu; am o veste, o veste cum v[ place...

De c`nd a voastr[ arm[ dormind ]n teac[ zaceUr`tul v[ m[n`nc[ de vii; sunte\i m`hni\i,Cu ochii stin=i, la fa\[ galbeni =i ve=tezi\i,C`t cine-acum v[ vede =i cine v[ cunoa=teSe-ntreab[ cu mirare: Ce sunt? osta=i ori moa=te?

A N T O NA=a-i!... dec`t ur`tul, mai bine =treangu-n g`t...

C A R M I N AEu v-am g[sit de lucru =i leacul de ur`t.Sus palo=ul la soare!... sus fruntea!... v`ntul bate+i-ndeamn[ a naval[ ]n \[ri ]nvecinate.Vroi\i voi dup[ d`nsul cu to\i s[ v[ lua\i?

T O | IVrem!... unde?

C A R M I N ANu departe... colea, peste Carpa\i.

A N T O NCum? la Moldova?... Ellien!

C A R M I N AAcolo st[p`ne=te

Un domn pe care \ara ]ntreag[ ]l ur[=te.C`t ]\i sufla deasupr[-i, din tron el va c[dea+i toat[-a lui avere a voastr[-a r[m`nea.

R O Z E LDar tronul s[u?

C A R M I N AAcelui cu inima regeasc[

Page 103: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

101Despot-Vod[

Ce-a =ti cu m`na larg[ pe to\i s[ r[spl[teasc[,Lui Despot.

T O | IDespot?

R O Z E LFie!... de-l vrei, =i eu ]l vreu.

A N T O N+i eu!

C E I L A L | I+i eu!

C A R M I N A(]n parte)

O! Despot, e=ti domn, iubitul meu!Cur`nd dorin\a noastr[ va fi realizat[!

SCENA VCei dinainte, D E S P O T (vine repede din dreapta, tulburat)

D E S P O TAmici!... din turn z[rit-am o numeroas[ ceat[Venind despre Moldova cu steag moldovenesc.Ei par c[ vin aice... E poate-un sol domnescTrimis de L[pu=neanu ]n goan[ dup[ mine.

C A R M I N ACe?... ]n castelul nostru?

D E S P O T(la fereastr[)Privi\i! aice vine!

Dar!... ceata l`ng[ poart[, afar[, s-a oprit.R O Z E L

De-a fi un sol de pace, s[ fie bun sosit,

Page 104: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

102 Vasile Alecsandri

De nu, amar de d`nsul!... cu ast[ pal[ vie}i dau pe ceea lume o grabnic[ solie.

C A R M I N ABa nu, Rozel; stai pa=nic... De-a fi sol moldovan,Ca s[ sc[p[m pe Despot urmeaz[ al meu plan...

R O Z E LCum?

C A R M I N AMergi de preg[te=te capela funerar[

Ca pentru-o-nmorm`ntare.

SCENA VICei dinainte, L A S K I (intr[ din dreapta), P I S O Z K I (intr[ din st`nga)

L A S K ICe vuiet e afar[?

Ce oameni sunt la poart[?C A R M I N A(la fereastr[)Pisozki-n foi=or

De sus cu ei gr[ie=te... vom =ti cur`nd ce vor.Iat[-l c[ vine.

P I S O Z K I(intr`nd)

Pane!... sosit-au cu putereUn sol de la Moldova.

L A S K ICe caut[? ce cere?

P I S O Z K INu =tiu, ]ns[ de Despot, sosind, a ]ntrebat.

D E S P O TDe mine?... L[pu=neanu ]n urme-mi a c[lcat...

Page 105: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

103Despot-Vod[

L A S K I(lui Pisozki)

Mergi!... por\ile deschide!... osta=ii s[ se-adune}n =iruri p`n’ la scar[; fanfarele s[ sune+i steagul s[ se-nchine deplin desf[=urat}n calea lui, c[ci solul e ca =i-un ]mp[rat.Mergi.

(Pisozki iese.)

C A R M I N ALaski, ast[ pomp[?...

L A S K IE dreapt[; se cuvine.C A R M I N A

Dar se cuvine, spune, din cas[ de la tine,R[pind pe al t[u oaspe un bra\ ]ndr[znitor,S[ lase-o pat[ neagr[ pe vechiul t[u onor?

L A S K IContes[, te alin[. B[tr`nul Laski =tieA-=i ]mp[ca onorul cu sacra-i datorie.Lui Sigismund al nostru credin\[ am jurat.Respect pe el ]n solul trimis de-un aliat.

C A R M I N ARespect[ tu cal[ul, eu respectez victima.|in oaspele ]n cas[ =i dau afar[ crima,C[ci e o crim[ oarb[ de-a vinde-oaspele s[u.

D E S P O TMai bine moarte mie!

C A R M I N AT[cere!... te scap eu.

Cu mine vin[-n grab[; prin moarte simulat[,S[ te ferim, amice, de moarte-adev[rat[.

(Iese cu Despot prin dreapta.)

Page 106: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

104 Vasile Alecsandri

L A S K IA! planu-i bun; v[ duce\i.

(Fanfare ]n curte.)

SCENA VII

L A S K I , A N T O N S E C U I U L , S O M M E R =i ceilal\i oaspe\i ]n dreapta,PI S O Z K I , T O M A C A L A B A I C A N U L , urmat de seimeni, C A R M I N A

P I S O Z K I

(intr[ anun\`nd)Solul!

L A S K I

(f[c`nd doi pa=i ]naintea solului)Fii bun venit!

T O M A

(intr[ prin u=a din st`nga, ]ntov[r[=it de doi c[pitani de seimeni)Eu, Toma, sol de pace, ]n numele sl[vitLui Vod[ L[pu=neanu, Domn \[rii moldovene,+i-n numele lui Sigmund, Domn \[rii ardelene,Vin ca s[ cer pe Despot aici ad[postit.Lui Vod[ el e du=man viclean =i ne-mbl`nzit;Deci viu =i-ntreg am ordin s[-l iau, s[-l duc ]n \ar[.Am zis.

(Carmina reintr[ =i se opre=te l`ng[ u=a din st`nga.)

L A S K I

E=ti sol de pace?... deci, Toma, ]\i zic iar[Bine-ai intrat ]n cas[-mi... =i iat[-al meu r[spuns:}n zidurile mele oricine a p[trunsDevine-un oaspe sacru, c[ci legea ospe\iei}i pune-un scut puternic sub pav[za fr[\iei.

Page 107: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

105Despot-Vod[

Aici eu sunt st[p`nul!... Aici st[p`n sunt euMai mult dec`t un rege st[p`n pe tronul s[u,+i nime n-are voie, =i nime drept nu are,Cer`ndu-mi pe-al meu oaspe, s[-mi cear[ o tr[dare!Un oaspe face parte din zidul str[mo=escPrecum onorul sacru din suflet omenesc.O piatr[ scoas[... zidul sl[bit se pr[bu=e=te.O fapt[ rea... onorul ca frunza ve=teze=te...Eu sunt dintr-acei oameni ce vie\uiesc =i mor}n casa lor ]ntreag[ cu-ntreg onorul lor!

C A R M I N A(]naint`nd)

Bine, Laski.T O M A

Destul[ at`ta limbu\ie.Nu m[ uime=ti pe mine cu seaca ta m`ndrie.|i-am spus c[ vreau pe Despot viu... ]n zadar pe elTu cerci de a-l ascunde ]n vechiul t[u castel...

C A R M I N ACastelul n-are team[ de oaspe\i a r[spunde.Pe vii el nu-i tradeaz[, pe mor\i el nu-i ascunde.Despot e mort!

T O M AMort, Despot?

C A R M I N A}l ceri tu ]n zadar.

A fost r[nit de moarte trec`nd peste hotar+-au espirat aice ]n cr`ncen[ durere.

T O M ANu cred; e iscodire viclean[ de muiere.Seimeni! naval cu to\ii... Castelul cerceta\i}n numele lui Sigmund =i L[pu=neanu.

(C`\iva seimeni intr[ pe scen[.)

Page 108: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

106 Vasile Alecsandri

C A R M I N A(se repede ]naintea osta=ilor)

Sta\i!Vroi\i pe Despot?... Iat[-l!... (Deschide u=ile din fund.)

Not[: Se vede l[untrul capelei luminat[ cu policandre. Pe o mas[acoperit[ de catifea neagr[ st[ Despot lungit, palid ca un mort, =i cucrucea pe piept. C`\iva c[lug[ri ]l ]nconjur[ purt`nd tor\e aprinse.Rozel, deghizat ]n capucin, st[ ]n genunchi l`ng[ catafalc. Un cor deglasuri, ]mpreunat de acordurile unui organ, psalmodiaz[: “Beati qui

moriuntur in Domino ”.

T O M A(oprindu-se l`ng[ u=a capelei)

Mort?C A R M I N A

Mort!... Te du de spuneLui Vod[, a sa frunte cu lauri s-o ]ncunune.El a ucis pe Despot!

T O M A E mort!... Chiar mort ]l vreu.

(Face un pas. Rozel se scoal[ =i se pune ]n fa\a lui Toma pe pragul capelei.)

R O Z E L}n l[turi to\i!... Cadavrul este-a lui Dumnezeu.

T O M A(amenin\[tor)

}n l[turi tu!...R O Z E L

Profane, turbarea-\i e semea\[.Respect[ m[car moartea ]n omul f[r’ de via\[.

(Laski ]nainteaz[ maiestos.)Stai, Toma!... L[pu=neanu a vrut pe Despot viu.Solia-\i ]nceteaz[ aproape de sicriu.

Page 109: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

107Despot-Vod[

(Toma st[ pu\in nedumerit, ]n vreme ce u=a capelei se ]nchide,dup[ ce mai ]nt`i Rozel =i al\i osta=i deghiza\i ]n c[lug[ri au

ie=it =i s-au pus de paz[ dinaintea capelei.)

T O M A(c[tre seimeni)

E mort! pentru domnie deci team[ nu mai este.Haide\i, lui L[pu=neanu s[ ducem ast[ veste.

(Iese cu seimenii lui.)

C A R M I N A(la fereastr[)

S-a dus, curtea-i de=art[ =i poarta s-a ]nchis.(Merge la u=ile din fund.)

Despot!(U=ile se redeschid. Despot apare pe prag.)

SCENA VIIICei dinainte, D E S P O T, R O Z E L

D E S P O TIat[-m[-s iar[ mai viu =i mai decis!

(}nainteaz[ ]n mijlocul scenei, sco\`nd spada.)Din toate-a noastre spade s[ facem to\i o spad[,Pe Vod[ L[pu=neanu la vulturi s[-l d[m prad[.

R O Z E LPas, Despot!... unde-i merge, voio=i mergem =i noi!

D E S P O TNorocul =i izb`nda cu mine =i cu voi!S[ d[m armelor noastre atingerea fr[\easc[.

(To\i ]n fund ating v`rfurile spadelor.)Sc`nteia-nfl[c[r[rii din ele s[ zbucneasc[,+-acea sc`nteie zboare ca fulger r[zbitor

Page 110: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

108 Vasile Alecsandri

Lui L[pu=neanu-n frunte s[ scrie: tr[d[tor!Acum el mort m[ crede?... Eu mort, =i el ]n via\[,E timp viul cu mortul s[ se-nt`lneasc[-n fa\[.La arme, fra\i!

T O | ILa arme!

D E S P O TCa domn sau ca osta=,

}n luptele de moarte m[ jur a fi frunta=!La lupte, fra\i!

T O | ILa lupte!

L A S K IDeci haide\i, fiecare

S[ ne-adun[m osta=ii ]n codri, la hotare.T O | I

Hai!D E S P O T

Gloria v[ cheam[!... zbura\i la glasul ei!...L A S K I

Ha!... moarte sau izb`nd[!D E S P O TIzb`nd[, fra\ii mei!

(To\i pleac[ prin st`nga. Laski se ]ntoarce de la u=[ =i zice lui Despot:)

L A S K ITu, stai ascuns aice p`n’ ce \i-i lua zborul.Te las. (Iese.)

D E S P O T(]ntinz`nd bra\ele)

Carmina!...C A R M I N A

(arunc`ndu-se ]n bra\ele lui Despot)Despot!

Page 111: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

109Despot-Vod[

D E S P O TAl nostru-i viitorul!...

( C o r t i n a c a d e . )

ACTUL IV

Sala tronului ]n palatul de la Suceava. }n dreapta, pe planul I, ofereastr[. Pe planul II, tronul cu cortine de catifea staco=ie =i cutorsade de aur. }n fund, arcade ce se deschid pe o alt[ sal[ mare. }nst`nga, u=a apartamentului domnesc. Pe pilastrele arcadelor, panoplii,

dintre care una compus[ de armele lui +tefan cel Mare.

SCENA IL I M B { - D U L C E , J U M { TA T E (]n sentinele l`ng[ arcade)

L I M B { - D U L C EAi fi crezut, f`rtate, acum trei ani =-o lun[,C[ Despot, ca un fulger plecat dintr-o furtun[,Pe L[pu=neanu-n frunte de-a dreptul va lovi+i oastea lui domneasc[ ]n clip[-o va strivi?

J U M { TAT EHei! dac[ v`nz[torul Mo\oc nu-ntorcea cuiul}n broasca \[rii, Despot =i Zay =i-Anton SecuiulNu-ntrau a=a de lesne ]n \ar[... dar Mo\oc...Tr[darea cic[-i fiar[ cu zece limbi de foc.

L I M B { - D U L C ECe vrei?... a=a e lumea! =i, iat[, ca prin vraj[,El domn, =i noi, pl[ie=ii, la u=a lui de straj[.

J U M { TAT EHei! bine zicea tata: La noi s[ nu te miriAici c`nd ]i vedea plopii d`nd flori de trandafiri.

CUPRINS

Page 112: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

110 Vasile Alecsandri

C`te-am v[zut cu ochii de c`nd suntem pe lume!R[zboaie, n[v[lire, l[custe, focuri, ciume,+i dintre toate r[ul cel mai ]ngrozitor —Lupta-ntre fra\i, pieirea s[rmanului popor!

L I M B { - D U L C EAd`nc \i-e rostul!... parc[ te-aud citind pe carte.Dar Vod[ L[pu=neanu =tii unde-i?

J U M { TAT EH[t... departe,

}n |arigrad, cu Doamna =i copila=ii s[i.L I M B { - D U L C E

Ce-o fi f[c`nd el oare?J U M { TAT E

El!... pa=te bobocei.

L I M B { - D U L C EBa, mai degrab[-a= crede c[ Vod[ alungatulPe Despot, m[ri,-l pa=te ]ntocmai ca p[catul.

J U M { TAT ESe poate, c[ci ]n \ar[, sub domnul ist grecescStr[inii calu-=i joac[ =i zilnic se-nmul\esc,}nc`t noi, p[m`ntenii, purt`ndu-i ]n spinare,Nu mai avem ]n \ar[ nici loc de ]ngropare.

L I M B { - D U L C EP[m`ntul gras prie=te spinoaselor urzici.Moldova-i n[v[lit[ de greci =i eretici,+i biruri peste biruri, v`naturi pentru mas[,+-un galben pe tot anul de fiecare cas[,}nc`t biata sudoare a muncii s-a schimbat}ntr-un p`r`u de aur ce curge la palat.Pe noi ne duce foamea la margine de groap[+i din avutul nostru l[custele se-ndoap[.

Page 113: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

111Despot-Vod[

R[u e c`nd r`de culmea de mu=uroi, de jos,Dar vai de cap c`nd talpa-i m`ncat[ p`n’ la os!...Aceste g`nduri negre ]n mine turba-mpl`nt[+i, z[u, simt c`teodat[ c[ dracul m[ desc`nt[,M`nia fierbe-n mine =i, de n-a= fi pl[ia=,De n-a= fi rom`n, frate, m-a= face uciga=!

J U M { TAT EHei! asta, Limb[-Dulce, n-ar fi ]nc[ nimic[.Rom`nul rabd[ multe, c[ci el e tare-n chic[.El are m`na larg[, de=i este s[rac,Lipsit de lum`nare, lipsit =i de colac;Dar Despot cu p[catul a dat m`na fr[\easc[,El r`de cu p[g`nii de legea cre=tineasc[,Icoane =i potire el le tope=te-n bani+i vrea pe to\i rom`nii s[-i fac[ luterani.Crezi tu una ca asta?

L I M B { - D U L C EO fi vroind p[g`nul,}l cred, o fi vroind-o... nu vrea ]ns[ rom`nul!}n lege ca ]n piele-i n[scut, el bucurosD[ pielea, dar r[m`ne ]n lege-i credincios!

(Tropote de cai =i strig[te de “Ura!” afar[.)

J U M { TAT EDar ce s-aude?

L I M B { - D U L C EVine m[ria-sa c[lare.

J U M { TAT EDe unde oare vine acum?

L I M B { - D U L C EDe la primblare,

Ca totdeauna... Iaca, a =i sosit... La loc! (Se pun ]n sentinele]n fund.)

Page 114: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

112 Vasile Alecsandri

(Noi strig[te afar[: “Ura! s[ tr[iasc[ Vod[!”)Be\ivii strig[ “Ura” cu glas din poloboc.

(Dup[ intrarea lui Despot, ei se retrag dincolo de arcade.)

SCENA IID E S P O T, L A S K I , S O M M E R

D E S P O TA! dulce este via\a =i bun[ e putereaC`nd Domnul r[sp`nde=te ]n \ar[ m`ng[ierea+i mii de mii de glasuri ]ntr-un acord fr[\escCu-a clopotelor zvonuri ]n cale-i se unesc!

S O M M E RC`t vulturul e=ti falnic, =i c`t albina harnic,C`t toamna cea m[noas[ ]mbel=ugat =i darnic!Cum dar s[ nu te-aclame poporul fericit?

D E S P O TSunt vesel, m[ simt mare, puternic =i iubit,+i de-nt`lnesc m`hnirea, eu r`d, iar ea dispareCa negurile dese c`nd soarele r[sare.}mi pare, scumpi prieteni, c[ cerul mai seninCreat-a pentru mine cel mai frumos destin+i cel mai demn de-un suflet cu-av`nt de ]n[l\are:M[rirea-ncoronat[ de-a lumii adorare!C[ci m-am n[l\at prin mine =i bra\u-mi hot[r`t,Lovind orice obstacol, minuni a s[v`r=it.

S O M M E RPe-o bun[ hot[r`re c`nd bra\ul se m[soar[,El mic, printr-]nsa cre=te, =i mun\ii mari doboar[.

L A S K IA=a-i!... pe L[pu=neanu ]nvins, r[t[citor,Silitu-l-ai cu spaim[ s[ fug[ la Bosfor

Page 115: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

113Despot-Vod[

+-acolo s[ t`njeasc[ ]n l`nced[ sclavieDe-a tronului Moldovei duioas[ nostalgie.

S O M M E RHmm!... L[pu=neanu ]ns[ nu-i om, m[ria-ta,Din moartea-i aparent[ a nu se de=tepta.

D E S P O TO =tiu; cunosc prea bine a sale intrigi, ]ns[Politica turceasc[ ]n punga mea e str`ns[.Ea sufer[ de-o boal[... de aur; eu, bun vraci,Vro zece mii de galbeni i-am dat peste haraci,+-a=a de bine, Sommer, i-am lecuit durerea,C`t Soliman Sultanul mi-a confirmat puterea,L[s`nd pe L[pu=neanu str[in de diadem+i mie trimi\`ndu-mi o pal[ =-un alem.Azi trebuie s[ vie Ahmed BairactarulCu pomp[-oriental[ ca s[-mi aduc[ darul...Boierii ]ns[ nu =tiu de birul ce-am m[rit.

S O M M E ROricare act ]n tain[ e mult mai nimerit.

L A S K I(r`z`nd)

Dar ce-or zice boierii?... dar ce-a zice poporul?D E S P O T(sup[rat)

Boierii to\i vor zice cum zice domnitorul.Poporul e din fire-i blaj`n =i ]n\elept.El d[ tot pentru Vod[ c`nd Vod[ este drept.

L A S K I+i Vod[-i drept!... o =tie ]n lume ori=icine...

(Apropiindu-se de Despot.)Osta=ii mei cer plata ce lor li se cuvine.

Page 116: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

114 Vasile Alecsandri

D E S P O TIar plat[, iar?

L A S K I(]ncet =i amenin\[tor)

G`nde=te c[ ei cu pieptul lorFac zid ]ntre Moldova =i ]ntre domnitor.

D E S P O T(]ncet lui Sommer)

C`nd oi sc[pa de d`n=ii?S O M M E R

(]ncet)C`nd s-a ]ndura cerul.D E S P O T(lui Laski)

Mergi de te ]n\elege cu Harnov vistierul.(Laski se ]nchin[ =i iese prin fund ]n dreapta.)

SCENA IIID E S P O T, S O M M E R

D E S P O TOmid[ nes[\ioas[!... Sommer, l-ai auzitCum c[ina poporul de d`n=ii calicit?Dar cine poate zice c[-i jertfa nep[s[rii?C[ nu doresc a-l pune pe calea-naint[rii,C`nd am fondat cu tine =i Peucer GasparA noastr[-Academie din t`rg de la Cotnar?C`nd eu la desp[r\enii pun stavili numeroase,C`nd, afirm`nd a \[rii vechi datini glorioase,Am =i b[tut moned[ cu efigia mea?

(Arat[ o moned[ de aur.)Prive=te =i cite=te ecserga de pe ea.

Page 117: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

115Despot-Vod[

S O M M E R(citind)

“Heraclidis. Despote Patris Patrice Vindex et DefensorLibertatis Patrice.”Ecserga e pompoas[, dar nu este deplin[,C[ci a uitat Ardealul =i \ara cea vecin[,Valahia lui Mircea.

D E S P O TDar eu nu le-am uitat!

Eu vreau cu trei coroane s[ fiu ]ncoronat,Cu-a mea, cu a lui Mircea =-a lui Sigmund Polonul.O! g`ndul meu ]n zboru-i str[bate orizonul.Peste Carpa\i pe Sigmund ]l sap, =i ]n cur`ndMoldova cu Ardealul vor fi tot ]ntr-un g`nd.Rozel s-a dus din parte-mi ]n \ara bulg[reasc[+i-n Grecia, r[scoala cre=tin[ s-o urzeasc[.Ah! Sommer, vreau a pune, trec`nd peste Balcani,Piciorul meu ]n cuibul cumpli\ilor sultani.

S O M M E RSublim av`nt!

D E S P O TNorocul ]mi va-nt[ri av`ntul

C`nd spada mea viteaz[ ]=i va rosti cuv`ntul.S O M M E R

Pe-a gloriei n[l\ime pas, zbori, m[ria-ta.+i eu, poetul Sommer, triumful \i-oi c`nta.

(Sunete de clopote ]n ora=. Trece o procesiune sub ferestre.)Dar clopotele sun[... S[ fie-o s[rb[toare?

D E S P O TBa nu... o simpl[ rug[ de ploaie cer=etoare.E secet[ ]n \ar[ =i, dup[-un vechi eres,To\i preo\ii cu prapuri =i cu icoane ies

Page 118: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

116 Vasile Alecsandri

La c`mp ca s[ ]nal\e la cer o sf`nt[ rug[,(r`z`nd) Pe c`nd poporul primbl[ prin sate-o papalug[.Prive=te al prostimii cortegi nenum[rat,Condus de-o psalmodie cu tonul tr[g[nat,Cum merge cu sp[sire =i cum ]ngenuncheaz[Crez`nd c[ m`ndrul soare se =i ]nnoureaz[...Ha, ha, popor nemernic =i supersti\ios!...

(Privind cu luare-aminte pe fereastr[.)

Dar ce v[d?... un c[lug[r fanatic =i b[rbos?S[ juri c[-i Ciub[r-Vod[. (Strig[ afar[:) P[rinte, mucenice;Ce veste-n ceea lume?... Vin’ de mi-o spune-aice.

(}ntorc`ndu-se c[tre Sommer.)A! Sommer, te repede din cale-i s[-l opre=ti+i s[-l trimi\i la mine; apoi s[ te g[te=tiCa rector a te-ntoarce l-a noastr[-AcademieDe la Cotnar, acolo poemul meu vei scrie.Cu-a mea prerogativ[ ce Carol-Quint mi-a datAzi te numesc al Curtei poet laureat.

S O M M E RPentru-a c`nta pe Despot ar trebui un Omer.

D E S P O TNu-s ]nc[ Agamemnon, m[ mul\umesc cu Sommer.

(Sommer iese prin fund, ]n dreapta.)

D E S P O T

(singur)Ciub[r-Vod[ c[lug[r!... Cum? din senin, din v`nt,Sp`nzur[toarea face dintr-un nebun un sf`nt?...Ce-ar r`de-acum Carmina, ea care este-n stareA-nebuni chiar sfin\ii cu-o simpl[ s[rutare!

(Pe g`nduri.)Carmina!... c[tre d`nsa m[ simt eu str`ns legat.

Page 119: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

117Despot-Vod[

Promisu-i-am chiar tronul... iubirea i-am jurat,+i ea, ]n p[r[sire v[z`ndu-se uitat[,Aice de trei zile sosit-a desperat[.Ea st[-n palat ascuns[... Ce-o s[ devin cu ea,C[ci a se re]ntoarce l-al ei castel nu vrea,+i Laski-i ]n Suceava!... pericolul spore=te...Dar =tie de pericol femeia c`nd iube=te?Amoru-i pune-n suflet puteri dumnezeie=ti...

SCENA IVDESPOT, CIUB{R-VOD{ (]n haine de c[lug[r, intr[ prin fund)

C I U B { RM[ria-ta...

D E S P O T(r`z`nd)

Nu-i glum[!... Cum?... tu, Ciubere, e=ti?Tu, care-odinioar[ purtai un falnic nume,Azi te rev[d c[lug[r, re-ntors din ceea lume?Prin ce minune stema c[zut-a de pe cap+i-n locul ei pe frunte-\i crescut-au un potcap?

C I U B { R(grav)

A=a vroit-a cerul!D E S P O T

Dar cerului ce-i pas[S[ por\i pe ai t[i umeri hlamid[ sau o ras[?

C I U B { RCe vrea cu noi el face!... Tu-n umbr[ aruncatDin ura l[pu=nean[ prin mine ai sc[pat.Am fost eu dus la moarte ]n locul t[u, =i-n urm[Trimis din mila Doamnei ]n cre=tineasca turm[.

Page 120: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

118 Vasile Alecsandri

Acum eu sunt c[lug[r smerit dar luminat,De vechea-mi nebunie prin rug[ vindecat.

D E S P O TCe? nu mai visezi tronul?

C I U B { RLas altor min\i u=oare,

R`vnind de=ert[ciunea, a r[t[ci sub soare.Eu m-am retras ]n umbr[ aproape de morm`nt,Sl[vind ]n lume numai pe Dumnezeul sf`nt,(cu extaz) Lumin-adev[rat[!

D E S P O TDuioas[ convertire!

Deci nu mai e=ti, Ciubere, al m[dr[gunii mire,C[lare pe un sceptru, frumos ca Machedon,Cu tron pe cap?

C I U B { RAltarul m-a vindecat de tron.

D E S P O THa, ha! pricep, hlamida \i-a fost hain[ fatal[?Tu ai ]nlocuit-o prin haina monahal[Ca s[ ]n=eli mai lesne poporul credincios.

C I U B { R(indignat)

Nu-i ]n=elat acela ce crede ]n Hristos!D E S P O T

}\i place peste \ar[ s[-ntinzi ]ntunecimea+i prin eresuri proaste s[ speculezi mul\imea,F[c`nd-o, c`nd nu plou[, s-alerge c`mpii...

C I U B { R Eu?

D E S P O TTu!... vrei s[-n=eli =i oameni =i chiar pe Dumnezeu! (R`de.)

Page 121: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

119Despot-Vod[

C I U B { RTu r`zi de o credin\[ preasf`nt[ =i str[bun[,O! Despot, dar ia seama, ia seama la furtun[!

D E S P O TFurtuna e ]n tidv[-\i, Ciubere... Drept s[ spun,Erai mult mai cu minte pe c`nd erai nebun.Mergi iar la m[n[stire s[-nchizi a tale zileSub sfintele molitve a Sf`ntului Vasile.

C I U B { RNebuni odinioar[ am fost, Despot, noi doi,Dar tu r[mas-ai singur nebun dintre-am`ndoi,C[ci fugi de fapta bun[, de cer =i de crezareCa liliecii nop\ii ce fug de ziua mare.Tu crezi, beat de putere, c[ Dumnezeu de sus,Se-nchin[ \ie, vierme, =i e al t[u supus...R[m`i ]n ]ntuneric! (C[tre cer.) O! Doamne, cu-ndurareD[ orbilor lumin[ =i r[ilor iertare! (Iese.)

D E S P O T

Mergi, sfinte, mergi, preasfinte, de-a dreptul mergi ]n rai,Condus de to\i nebunii din lume cu alai! (R`de cu hohot.)

SCENA V

DESPOT, MO|OC (intr[ prin fund din st`nga)

D E S P O TA! Vornice Mo\oace, ce zici de-acest lunatic?

M O | O C

Primejdios e, doamne, c[ci este-un om fanatic.

D E S P O TCe-mi pas[!... dar r[spunde: ne vii cu bune ve=ti?

Page 122: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

120 Vasile Alecsandri

M O | O CPrea bune!...-n fericire mul\i ani s[ vie\uie=ti,M[ria-ta!

D E S P O TCe veste din |ara Munteneasc[?

M O | O C}mpin=i de noi ]n tain[ ca s[ se r[zvr[teasc[,Boierii sap[ tronul lui Mircea, pe c`t =tiu.

D E S P O TA! bine... ]ns[ Tom=a e mort sau ]nc[ viu?Ce face? ce urze=te vr[jma=ul?... ]n ce parteDe \ar[ el se afl[? aproape sau departe?Undit-ai cu-a ta minte ]n cugetu-i ascuns?Aflat-ai a lui planuri? p[trunsu-l-ai?

M O | O C

P[truns!M[ria-ta s[ fie ]n pace, nep[sare.S[rmanul Tom=a-i searb[d =i suflet nu mai areDe c`nd ai prins la m`n[ z[log pe fiul lui.

D E S P O TO! dar, am pus piciorul pe puiul =arpelui,Dar =arpele-i aproape, ]n umbra mea ]l simt,+i cercul s[u de ur[ se face tot mai str`mt.De c`nd sunt ]n Suceava, de c`nd sunt ]n domnie,El n-a dat ochi cu mine.

M O | O C

*Se teme de urgie...D E S P O T

*Se teme?... nu, Mo\oace... Desigur a aflat*C[ eu pe to\i o=tenii rom`ni am dezarmat* — Veniturile \[rii fiind acum secate —

Page 123: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

121Despot-Vod[

*+i c[ pe l`ng[ mine aice, ]n cetate,*Nu am dec`t un num[r restr`ns de buni pl[ie=i*Cu ungurii lui Laski, voinici de cei ale=i.*Eu cred c-a lui d`rzie devine =i mai tare*V[z`nd acum sc[derea puterii de-ap[rare.

M O | O CCe-\i pas[ dac[ Tom=a ar fi ]nver=unatC`nd to\i locuitorii, supu=i, s-au bucuratV[z`nd pe tronul \[rii odrasla Eraclid[Ce-a scuturat cu m`na-i copacul de omid[+-a scos din al Moldovei p[m`nt suferitor,Pe Zay, Anton Secuiul =i to\i osta=ii lor?

D E S P O TA=a-i!... am scos din s`nu-i l[custele str[ineCe m`ncau tot, =i-n urm[ m-ar fi m`ncat pe mine.

M O | O CO =tim, =i noi, boierii, plecat ]\i mul\umim.Ne cost[ mult str[inii adu=i ]n \ar[!... +timCe darnic a fost Despot pl[tind a lor simbrie.Ei au luat cu d`n=ii ]ntreaga visterie...Dar astfel se cuvine s[ fie d[t[torUn domn m[re\ ]n toate =i... recunosc[tor.

D E S P O T}mi place s[ am m`na deschis[-mbel=ugat[Ca bunelor servicii s[ verse bun[ plat[.*Pe Zay, Anton Secuiul, Rozel =-al\i capitani*I-am ]nc[rcat de daruri, de scule =i de bani,*Le-am dat =i arme scumpe, =i blane de samur,*+i haine-n flori de aur cusute pe-mprejur;*Lui Laski celui lacom, lui Laski palatinul,*Cu zece mii de galbeni i-am dat ]ntreg Hotinul.*Apoi pe to\i boierii cu care-am complotat

Page 124: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

122 Vasile Alecsandri

*La ranguri de m[rire pe r`nd i-am ridicat,*+-apropia\i de mine, sub a coroanei raz[,*A lor ]nalt[ frunte acuma sc`nteiaz[.*Ei sunt chiar ai mei sfetnici, de=i-mprotivitor,*Nu totdeauna pacinic admit p[rerea lor.

M O | O CA=a-i!... te-ai pl[tit grabnic de orice datorie,Da-\i mai r[m`ne una de achitat.

D E S P O TCui?

M O | O CMie!

D E S P O T(cu mirare)

Nu e=ti vornic de \ar[, cum zice\i voi, os sf`nt?M O | O C

Da! ]ns[ totodat[ eu =i p[rinte s`nt.D E S P O T

Ce vrei s[ zici, Mo\oace?M O | O C

Cum?... nu m[ ]n\elegi?D E S P O T

Nu... \i-e legat[ limba, f[ bine s-o dezlegi.M O | O C

Nu?... C`t a fost Moldova ]n lupt[ mult amar[,Eu am p[strat t[cere... Acum e pace-n \ar[+i vin, =i-\i zic la r`ndu-mi cu glasul de p[rinte:De Ana, de-a mea fiic[, ]\i mai aduci aminte?

D E S P O TAh!... Ana?... Cum?... tr[ie=te?... Cum?... Nu-i adev[ratC[ a murit?

Page 125: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

123Despot-Vod[

M O | O CTr[ie=te cu-amoru-i neuitat.

Respec\i tu jur[m`ntul de-a o lua so\ie?D E S P O T

Tr[ie=te ]nc[ Ana?M O | O C

Dar!... la c[lug[rieSe hot[r`se a merge din ceasul ce-a v[zut}n cursa l[pu=nean[ iubitul ei c[zut.Dar jertfei sale crude am pus ]mpotrivire.Ea-i sor[ numai... Ana a=teapt[ pe-al ei mire.

D E S P O TAh! martor ]mi e Domnul c`t ]nc[ o iubesc!Ea-i cerul meu... =i ]ns[ de cer m[ desp[r\esc.

M O | O CDe Ana?... tu?...

D E S P O T(]ng[imat)

Pricepe cu agera ta minte.Domnia cu amorul nu are leg[minte,Nu!... fiecare treapt[ a-ntinsei omeniri}=i are-a sale drepturi =-a sale-ndatoriri.Ce vrea ca om, vai! Domnul nu poate s[-mplineasc[,Silit fiind adese natura s[ jertfeasc[,Pe inim[-i s[ calce, =-oric`t de desperat,Supus s[ se ]nchine ra\iunilor de stat.Aceste adev[ruri... te vor convinge ele,}n interesul \[rii =-a dinastiei meleM-oblig[... c`t de mare ar fi durerea mea...De=i iubesc pe Ana... ca s[ renun\ la ea...+i chiar o alian\[ s[ cat ele m-oblig[,Pentru-ale mele planuri... cu spi\a unui rig[...

Page 126: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

124 Vasile Alecsandri

Aceast[ declarare voi face azi la sfat...Nu te m`hni, Mo\oace... ce vrei?... sunt obligat...

(Se ]ndreapt[ spre apartamentul s[u.)Azi u=ile-s deschise... \in curte de dreptate...Mo\oace... te-am vrut socru?... te vreau =i mai mult... frate!

(Iese prin st`nga.)

SCENA VI

M O | O C(posomor`t, prive=te cu ur[ dup[ Despot)

Da!... frate precum Abel =i Cain!... A! tu creziC[ mi-i fugi din m`n[ ca apa?... =i nu veziC[ palid[-mi e fruntea =i scurt[ r[suflareaSub viforul ce na=te ]n mine r[zbunarea?A lui Mo\oc copil[ nu-i demn[... tu mi-ai spus,Al[ture cu tine s[ steie pe tron, sus?}\i trebuie-alian\[ de rigi... mi-ai spus tu mie,Tu ce-ai avut drept sceptru un b[\ de calicie?A= r`de dac[ r`sul ar mai g[si vrun locPe l`ng[-a lui m`nie ]n pieptul lui Mo\oc...O! grec, at`t de mare-i a lui de=ert[ciuneC`t ]=i admir[ umbra c`nd soarele apune+i crede, c`nd o vede lungit[ pe p[m`nt,C[ umbra cu statura-i deopotriv[ s`nt...Dar \i-oi scurta eu, Despot, =i umbra =i lumina+i-n loc de-a ta m`ndrie \i-i m[sura tu vina,+-atunce vei pricepe c`t e=ti tu de pitic.Nimic ai fost!... =i iar[=i prin mine-i fi nimic!

Page 127: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

125Despot-Vod[

SCENA VIIMO|OC, SPANCIOC, STROICI (se arat[ ]n fund)

S PA N C I O CMo\oc =ade pe g`nduri cu fa\a nourat[?Semn r[u!... Semn de furtun[ ]n zare adunat[.

(Se apropie de Mo\oc.)Hmm!... Vornice Mo\oace, e=ti trist, posomor`t.De via\[, de putere, de lume \i-ai ur`t?Via\a trece, puterea trece, =i lumea trece;Zi dar m`hnirii tale ca d`nsele s[ plece.M`hnirea-i oaspe du=man ce trebuie-alungat.Ea-i parte femeiasc[, tu e=ti ]nc[ b[rbat.

M O | O C(repede)

Spancioc, unde mi-e Tom=a?S PA N C I O C

(z`mbind)Nu =tiu.

M O | O CTu, Stroici, r[spunde,

Unde-i Tom=a?S T R O I C I

N-am =tire.M O | O C

Ba =ti\i!... El este undeAr trebui cu to\ii s[ fim, de mai avem}n vine-un dram de s`nge curat de-orice blestem.Nu =ti\i unde e Tom=a? Nu? dar cine v[ crede?Voi =ti\i, o =ti\i ca mine, c[ Tom=a se repedeAcuma spre Suceava cu partizanii s[i+i cu-a lui oaste mic[, dar oaste tot de zmei.

Page 128: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

126 Vasile Alecsandri

+ti\i c[ viteazul Tom=a, rom`n cu pre=tiin\[,A spus de mult c[ Despot nu-i \[rii de priin\[+i vine s[-l r[stoarne!... sunte\i chiar preg[ti\i,+i ]ns[ voi, ca mine, v[ face\i c[ nu =ti\i!

S PA N C I O CMo\oace, cuno=ti multe!... iar dac[ Tom=a vine,G`nde=ti c[ bine face?

M O | O CDa, da! el face bine

C[ci Despot pe to\i r[ii din culme-a ]ntrecut!Chiar cerul, ca p[m`ntul, r[bdarea =i-a pierdut.

S PA N C I O CCum?... tu ne gr[ie=ti astfel?... tu, care-odinioar[Vroiai s[ legi de Despot pe dulcea ta fecioar[,Pe Ana, =i-mpreun[ s[-i urci pe tron?

M O | O CSpancioc,

}n rana ce m[ arde, ah! nu arunca foc.Am fost orbit de ur[ ]n contra tiraniei+-aprins ca totdeauna de dragostea mo=iei...Acest f[\arnic, Despot, amar ne-a ]n=elat+i-n inimile noastre dibaci s-a ]ncuibat,C[-i om cu dou[ fe\e: ]n suflet poart[ ur[+i dulcea dezmierdare ]n ochi-i =i pe gur[.

S PA N C I O CA=a-i!... el avea miere pe buza lui, =i noiNe-am adunat ]n juru-i ca mu=tele de roi.Pro=ti!... am crezut c[-i matc[ de stup, =i deodat[Trezitu-ne-am c-un tr`ntor =i cu mierea m`ncat[.

S T R O I C IE tr`ntorul ]n faguri?... afar[ el din stup!E lupu-n st`na \[rii?... pe lup, zavozi, pe lup!

Page 129: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

127Despot-Vod[

M O | O CD[mol, Stroici!... s[ fim gata, c`nd lupul se arat[,S[-mpingem spre capcan[ jigania turbat[,+i Despot de la sine ]n ea va fi condus.A=a e scris acelui ce cat[ tot pe sus.Netotul!... ]n m[rire se-ndeas[ f[r’ de cale?M[rirea s[-l ]nece ]n valurile sale!

S T R O I C IA! bine zicea Tom=a, dar nu l-am ascultat.

M O | O CDar!... Despot e urgia cumplitului p[cat!El vrea ca s[ supuie, lipsit de-orice c[in\[,Vroin\a omenirii la simpla lui vroin\[.+i-i m`ndru cu boierii! =i, vai, nep[s[torDe \ar[, de o=time, de lege, de popor!C[ci a umplut mo=ia de lifte blestemate+i de n[ravuri rele, hidoase, desfr`nate.El, lacom, seac[ \ara!... el, grec neru=inat,Petrece cu-o spaniol[ ascuns[ ]n palat,+i ]n dispre\ul legii, credin\a lui profan[Din paraclis f[cut-a capel[ luteran[.Semea\[ f[rdelege!... O! cum nu v[ trezi\i,R[zbun[toare umbre a domnilor m[ri\i,Ca sub privirea voastr[, sub fulgerul privirii,Tiranul s[ dispar[ ]n h[ul nimicirii!

S PA N C I O CMo\oace! las[ mor\ii =i cheam[ pe cei vii.Cine-i strechiatul Despot, ]l =tim precum ]l =tii;Un grec trec`nd prin i\e ca sprintena suveic[,Un cuget ce r[sun[ de glas de cucuveic[.Dar ce facem cu d`nsul?

Page 130: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

128 Vasile Alecsandri

M O | O CCe facem?

S PA N C I O CDar.

M O | O C(]n tain[)

Ce faciC`nd c`nt[ cucuveuca pe cas[?

S PA N C I O CO alung.

M O | O CTaci!

Boierii =i bresla=ii la Curte se adun[...(Boieri, bresla=i =i \[rani intr[ =i formeaz[ grupuri ]n fund.

Osta=i rom`ni =i str[ini se a=eaz[ ]n r`nduri dincolo de arcade.)

SCENA VIIIM O | O C , S P A N C I O C , S T R O I C I , T O R O I PA N , H A R N O V,

B R E S L A + I , | { R A N I , O + T E N I , C I U B { R -V O D {(ascuns ]ntre popor)

S PA N C I O C+i chiar prostimea vine cu d`n=ii ]mpreun[Ca s[ priveasc[ fala de=ertului pe tron.Azi Despot vrea s[-ntreac[ pe ]nsu=i Solomon.

H A R N O V(apropiindu-se)

Ei! vornice Mo\oace, ai vreo sup[rare?E=ti trist!

M O | O C(]ntorc`nd spatele)

}\i pare.

Page 131: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

129Despot-Vod[

S PA N C I O C(lui Harnov)

Spune-mi: tot suferi de mustrare?

H A R N O V(oft`nd)

Tot!... ah! eu n-am odihn[ =i-n veci sunt tulburatDe c`nd pe L[pu=neanu din tron l-am r[sturnat.

S PA N C I O C+i ]nc[-acea mustrare \i-aduce mari foloase.J[le=ti pe L[pu=neanu, dar rozi mereu la oaseSc[pate pentru tine din m`na lui Despot.

H A R N O VMustrarea nu m-opre=te de a tr[i cum pot.

S PA N C I O C+tiu; \i-ai f[cut dintr-]nsa o bun[ mo=ioar[+i \ii prea bun[ cas[ cu con=tiin\a chioar[.

H A R N O VNu te pricep.(Se ]ndreapt[ spre u=a din st`nga.)

S PA N C I O CCu-at`ta mai bine... Acum mergi

Domneasca urm[, c`ine, cu limba s[ o =tergi.(Harnov iese.)

Ciocoi cu falca larg[, cu ceafa-n veci plecat[!El s-a f[cut lui Despot unealt[ blestemat[.

SCENA IXCei dinainte, D E S P O T, H A R N O V

U=ile din st`nga se deschid. Doi copii din cas[ intr[ purt`nd pe pernede catifea, unul arcul =i cel[lalt topuzul domnesc; ei merg de iau loc

Page 132: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

130 Vasile Alecsandri

l`ng[ tron. Dup[ d`n=ii, patru c[pitani unguri =i le=i ]n uniforme bogate.Pe urm[, Harnov =i, ]n fine, Despot, purt`nd coroan[ =i hlamid[.

H A R N O V(anun\`nd)

M[ria-sa sl[vit[! Capetele pleca\i!P O P O R U L

Ura!(}n sunetul muzicii care executeaz[ un mar= triumfal, Despot intr[ maiestos, se

]nchin[ u=or la boieri =i la popor =i merge de se suie pe tron).

D E S P O TAzi ]mprejuru-mi v[z`ndu-v[-aduna\i,

Boieri, =i tu, prostime, simt mul\umire mare.Azi e ziua drept[\ii, =i Domnul cu r[bdareDator e s[ asculte pe-orice jeluitor,De neam m[rit el fie, sau fie din popor,Chiar dac[-n contra noastr[ ar fi vreo t`nguire.Cine-are a se pl`nge?

(T[cere.)Nime?... Deci fac de =tire

C[ vreau prin cununie s[ leg al meu destinCu fiica lui Sborovski, regescul palatin.A=a cere-nteresul politic, a=a cereChiar viitorul \[rii... =i buna mea pl[cere!...Cu pomp[ maiestoas[ cur`nd voi celebraAceast[ nunt[ care pe to\i va bucura.E dar cu drept ca \ara l-a tronului serbareVoioas[ bani s[ deie =i orice bunuri are.Tu, Harnov, cu asprime de grij[ vei purtaLa sporul visteriei.

H A R N O V(]nchin`ndu-se)

Ascult, m[ria-ta.

Page 133: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

131Despot-Vod[

U N | { R A NN-avem de unde... mil[!... nu mai avem nimic[...Suntem lipsi\i de \[rn[ =i lumea e calic[.Str[inii f[r[ cuget =i multele nevoiAu stors, m[rite doamne, =i m[duva din noi!

O | { R A N C {Nu-ngreuia, st[p`ne, a \[rii grea povar[.Ne pl`ng bie\i copila=ii de foame.

H A R N O VCe?... afar[,

Afar[, mojici! (Alung[ \[ranii =i iese cu d`n=ii.)D E S P O T

Harnov, s[ stai pe capul lor.M O | O C

(lui Spancioc)Prea bine!... Despot ]nsu=i cu foc zv`rle-n popor.

H A R N O V(]ntorc`ndu-se)

M[ria-ta!... trimisul lui Soliman SultanulLa u=a ta domneasc[ a=teapt[ cu firmanul.

D E S P O TS[ intre.

(Fanfare ]n curte. Intr[ prin fund, din dreapta, Ahmed Bairactarul, urmat de maimul\i pa=i, dintre care doi poart[ un steag verde =i o sabie bogat[.)

SCENA XCei dinainte, AHMED BAIRACTARUL, HARNOV

B A I R A C TA R U L(dup[ o temenea)

Allah \ie, m[rite beilerbei,S[ verse-a sale daruri din cer, precum le vrei,

Page 134: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

132 Vasile Alecsandri

+i fie-\i calea plin[ de flori de iasomie!...Sultanul ce ]ntinde a sa ]mpara\ie}n patru p[r\i a lumii, c`t ochiul ostenitNu-i vede ]nceputul =i fundul nesf`r=it,V[rs`nd azi peste tine lumina-i suveran[,Confirm[-a ta domnie pe \ara moldovan[,+i-n semn de mul\umire c[ ]nsu=i ai crescutCu zece mii de galbeni haraciul din trecut,Prin mine ]\i trimite o pal[-mp[r[teasc[+-un steag cu semiluna lui Mohamed!

D E S P O T(scul`ndu-se)

Tr[iasc[Sultanul preaputernic!

B A I R A C TA R U L+i Despot, robul s[u!

(La cuv`ntul de rob, boierii sunt cuprin=i de indignare.)

M O | O C(]naint`nd)

Rob!... Domnul \[rii noastre?... Pre sf`ntul DumnezeuCe-aud?... ]n aste ziduri de capi=te str[bun[Cuv`ntul de robie cu fal[ azi r[sun[!+i boltele-nvechite nu cad, sub piatra lorS[-ngroape-aici cuv`ntul de rob, umilitor!...Ce-aud?... Tu ]nsu\i, Despot, din buna ta vroin\[Ai mai crescut haraciul cu-a \[rii umilin\[,F[r-a-ntreba de mine, de bresle, de boieri?+i de popor ce zace ]n lipsuri =i dureri?Ai mai crescut haraciul cu-o m`n[ de risip[F[r-a vedea c[ \ara s[rman[-o dai de r`p[?Ce lege-\i ]nvoie=te ca s[ dispui de ea?Ce sfetnic ]ndr[znit-a?...

Page 135: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

133Despot-Vod[

D E S P O TCe lege? Vrerea mea!

Ce sfetnic?... ast[ spad[, simbol al demnit[\ii,Unealt[-a vitejiei, =i cump[na drept[\ii!Eu port toat[ puterea, pe cap, pe bra\, pe piept.Puterea cov`r=e=te universalul drept!

S PA N C I O C(]naint`nd)

Vorbe=ti de a ta spad[ tu, Despot?... unde?... -n fa\[Cu armele lui +tefan?... Prive=te-le =i-nghea\[!

(Adres`ndu-se c[tre armele lui +tefan cel Mare.)Odoare cioc`rtite sub mii de lovituri!Care-a\i taiat aripa vr[jma=ilor vultúri,S[ri\i din zid =i spune\i lui Despot r[t[citul,Cu-a voastr[ z`ng[nire ce-o =tie R[s[ritul,C[ cine-=i cat[ reazem afar[ din poporSe reazem[ pe-o umbr[ de nour trec[tor...Ne-ai zis odinioar[ tu, Despot, cu glas tare:Vreau gloria Moldovei =-a ei neat`rnare.Ea-i zidul ce opre=te potopul fanatic;C[zut acum e zidul, eu vreau ca s[-l ridic!...A=a vorbeai atunce, =-acum?

D E S P O T}\i ]ngr[de=te

Gura, Spancioc.S PA N C I O C

Nu, Despot!... Acel care-\i gr[ie=teBoier e, st`lp de-al \[rii, cu drept mo=tenitorDe a vorbi cu domnii f[\i= ]ndr[znitor,Cu capul sus, cu glasul tare!

D E S P O TGura-\i ]nchide,

Spancioc!... Moartea te pa=te!

Page 136: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

134 Vasile Alecsandri

S PA N C I O C+-apoi de m-ai ucide?

Ucisul care moare z`mbind, dispre\etor,Ucide mult mai cr`ncen pe-al s[u ucig[tor...Despot! am fost cu tine c`t ai fost om al \[rii.Te-ai lep[dat de \ar[?... de-acum te las perz[rii.

(Iese prin fund.)

M O | O CR[m`i ]n p[r[sire, Despot, cu-ai t[i str[ini...Tu por\i pe sub coroan[ cununa cea de spini!

(Iese prin fund ]mpreun[ cu al\i boieri.)

SCENA XIT O | I , afar[ de M O | O C =i de S PA N C I O C

D E S P O T(furios)

Pieri\i, pieri\i din ochii-mi, fiin\i cutez[toare,Cu limb[ ]ndr[znea\[ sub buze cobitoare!V`rtelni\i c`rmuite de al tr[d[rii v`nt!Ca s[-mi gr[i\i voi astfel uitat-a\i cine s`nt?}n=el[tori de gloate, umbla\i cu \ara-n gur[,Cerc`nd a m[ atinge cu-a voastr[ mu=c[tur[.Ha, ha! v-a lovit mila de \ar[ c`nd am vrutDintr-un haraci mai mare s[-i fac un mare scut?Ei bine, =i poporul =i voi cu-averea voastr[Pl[ti-ve\i =i haraciul =i cununia noastr[.V-oi scoate eu din gur[ to\i din\ii cei de lup;V-oi vinde =i cenu=a =i pielea de pe trup.

(Ceilal\i boieri p[r[sesc sala.)+i dac[ n-a ajunge, voi pune la topireIcoane, policandre, cruci, tot!...

(Deodat[ Ciub[r-Vod[ iese dintre popor aprins, indignat, fanatic.)

Page 137: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

135Despot-Vod[

C I U B { R - V O D {Nelegiuire!

Blestem!... apostasie!D E S P O T

Ce v[d? iar un smintit?Ciub[r-Vod[?

C I U B { REu ]nsumi! =i-\i spun cu glas uimit

C[ inima-\i =erpoaic[, de mil[ fiind stoars[,Apuci pe calea mor\ii ce nu-are cale-ntoars[.Tu vrei s[-ntinzi pe scule o m`n[ de t`lhar,Dar tr[snetul, ia seama, te-a=teapt[ pe altar!

D E S P O TAi zis? (}n parte.) R[bdare, Despot. (Tare.) Zi tot ce ai a-mi spune,Dar cump[ne=te-\i bine cuvintele, nebune.

C I U B { RP[g`ne! r`zi de lege c-un r`s neomenos?Prefac[-\i-se r`sul ]n bocet dureros,+i toat[ veselia din s`nul t[u s[ piar[!Str[in s-ajungi de lege, str[in s-ajungi de \ar[,S[ fug[ to\i de tine, to\i, chiar =-ai t[i copii,+i alungat pe lume de spectrul t[u s[ fii.

D E S P O TCiubere! meri\i moarte!... d`rzia ta e mare,Dar mi-ai sc[pat tu via\a... Eu \ie-\i dau iertare.

SCENA XIICei dinainte, HARNOV (vine speriat din fund)

H A R N O VM[ria-ta, boierii ora=u-au p[r[sit,+i larma se ]ntinde c[ Tom=a a sosit.

Page 138: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

136 Vasile Alecsandri

D E S P O TCum?... Tom=a?

SCENA XIIICei dinainte, L A S K I (vine din fund, alerg`nd)

L A S K IDespot! Despot!... ]n zarea dep[rtat[

S-aude-un zgomot mare =-o oaste se arat[.E Tom=a!

D E S P O T(]n picioare)

Tom=a, Tom=a? (C[tre osta=i.) La ziduri, bravi osta=i!S[ nu r[m`ie-n \ar[ nici urm[ de vr[jma=i!...

(Face un gest poruncitor. Osta=ii ies ]n grab[ dup[ Laski.)( C o r t i n a c a d e . )

ACTUL V

Acela=i decor ca la actul precedent. La ridicarea cortineise aud tunuri ]n dep[rtare.

SCENA IC A R M I N A , I L I A +

(Carmina, ]n mijlocul scenei, st[, ascult`nd cu spaim[. Ilia=, suit pe unscaun l`ng[ fereastr[, cat[ afar[.)

I L I A +Auzi cum bate tunul?

C A R M I N A(]n parte)

Dar; azi e lupt[ crunt[!Chiar Despot la b[taie s-a dus =i moartea-nfrunt[.

CUPRINS

Page 139: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

137Despot-Vod[

To\i l-au urmat... palatul acum e p[r[sit.Eu singur[ r[mas-am cu-acest copil robit,Cu Ilia=... O! Doamne, c`t tremur de uimire!M[ simt amenin\at[ de o nenorocire...De-ar =ti so\ul meu Laski!... de-ar =ti c[-aici eu s`nt!...

I L I A +A! cum alearg[ caii cu n[rile ]n v`nt!Iat[-i s-ajung!... bataia pe c`mp e ]ncle=tat[...

C A R M I N A(]n parte)

+i poate chiar acuma ]n lupta desperat[R[nit de moarte, Despot... O! nu, el este-al meu.}l ap[r[ =i g`ndul =i-ntreg amorul s[u.Nu cade-n fa\a mor\ii acel ce prin iubire}=i face rai ]n via\[ =i scut de nemurire.

I L I A +Prive=te-i!... cum se bate osta= l`ng[ osta=!M[ duc =i eu la lupt[. (Se coboar[ de pe scaun.)

C A R M I N A(oprindu-l)

Stai, drag[ Ilia=.C`nd a plecat azi Vod[, te-a confiat el mieS[ te p[zesc, copile, de crunta vijelie.Stai l`ng[ mine-aice. (}n parte.) Vai! pot eu prevedeaCe soart[ mult cumplit[ pe noi azi va c[dea?

(Str`nge pe copil la s`n =i ]l s[rut[.)

I L I A +Adev[rat s[ fie aceea ce se spuneDe-o sf`nt[ ap[rut[ la noi ca o minune?Se zice...

C A R M I N ACe se zice?

Page 140: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

138 Vasile Alecsandri

I L I A +C[-i fiica lui Mo\oc,

C[-i ]ns[=i Ana.C A R M I N A

Ana?I L I A +

Dar!... cic[-n acest loc,Pe uli\i unde zace gr[mad[-n putrezimeDe trupuri ne-ngropate =i de r[ni\i mul\ime,O ginga=[ copil[ cu chipul ]ngerescRevars[ m`ng`iere la cei ce p[timesc.Poporu-i zice sf`nt[ =i urmele-i s[rut[...A=a numeau cre=tinii pe biata mama!... Hai,Hai s[ videm pe Ana.

(Carmina ]l opre=te.)

SCENA IIC A R M I N A , I L I A + , H A R N O V (vine alerg`nd din fund)

H A R N O VAmar de noi =i vai!

Ne-a ]nvins Tom=a!I L I A +

Tata?C A R M I N A(]ncremenit[)}nvins?

I L I A +Ce bucurie!

El e ]nving[torul!... el trebuia s[ fie! (Alearg[ iar la fereastr[.)H A R N O V

Taci, taci, nenorocite!... Fugi, pieri, te f[ ascuns;S[ nu te vad[ Despot de furie p[truns.

Page 141: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

139Despot-Vod[

Ah! Ah! s-au sf`r=it toate!... Domnia-i la pierzare!(}n parte.)

Revino, L[pu=nene, s[ stingi a mea mustrare.C A R M I N A

}nvin=i!... dar spune Harnov, cum Tom=a ne-a ]nvins?H A R N O V

Ah! Ah! Zadarnic Despot, cu palo=ul ]ncins,Ie=it-a din cetate =-a dat pe loc naval[}n oamenii lui Tom=a, to\i oameni buni de pal[.Eroica-i cercare deodat[ s-a lovit+i fr`nt, ca de o st`nc[, de pieptul o\elitAl du=manului Tom=a!... Mul\i au pierit ]n lupt[!+i Despot se ]ntoarce din c`mp cu arma rupt[.

(O bomb[ love=te ]n zidurile palatului.)A! tunurile-acuma chiar ]n palat lovesc...Ai no=tri fug!... Tom=anii turbat ]i urm[resc.

I L I A +Iaca t[tuca!... vine! (Deschide fereastra =i strig[:) T[tuc[!...

(Un tun. Fereastra se sparge.)

I L I A +(c[z`nd ame\it)

A!C A R M I N A

(speriat[, alearg[ la Ilia=)R[nit?

Mort, poate!H A R N O V

(plec`ndu-se pe Ilia=)Ba nu...

C A R M I N A(fr`ng`ndu-=i m`inile)

Doamne!

Page 142: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

140 Vasile Alecsandri

H A R N O VE numai ame\it.

S-a speriat copilul. (}l ridic[ pe bra\e.)C A R M I N A

E rece ca de ghea\[...Hai s[ cerc[m de-a-l face a reveni la via\[.

(Iese grabnic ]n st`nga)

SCENA IIID E S P O T, L A S K I (vin prin fund)

D E S P O T}nvins!... ]nvins de Tom=a!... o! trist[ umilin\[!

L A S K IDespot, curaj...

D E S P O TO! Laski, lipsit de biruin\[,

Speran\a-mi de pe urm[ ]n tine-i.

L A S K INu te las,

Dar dintr-ai mei tovar[=i pu\ini au mai r[mas!D E S P O T

O =tiu!... =i Rozel ]nsu=i ]n \ara elineasc[Pierit-a f[r-a-ncepe r[scoala cre=tineasc[!+i sf`nta cruciad[ ]n care am speratR[mas-a am`nat[ pe-un timp ]ndelungat!

(Se primbl[ tulburat.)O! dac-ar fi cu mine Mo\oc, Mo\oc du=manul!De-ar vinde el pe Tom=a precum pe L[pu=neanu...Atunci... dar cum s[-nduplec pe cr`ncenul Mo\oc,C`nd am respins pe Ana =-am stins al ei noroc?

Page 143: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

141Despot-Vod[

At`t de mare-i ura ce mi-a jurat el mieC[ numai dac[ Ana ar fi a mea so\ie,S-a stinge acea ur[ de moarte... ]ns[, vai!E prea t`rziu!

L A S K IN-ai grij[, pe mine c`t m[ ai.

D E S P O TN-am grij[, c[ci ne leag[ pe am`ndoi destinul.De-oi pierde eu Suceava, tu, Laski, pierzi Hotinul...

L A S K IA! merg s[ mor sub ziduri sau s[ ]nving. (Iese repede.)

D E S P O T

Mergi, mergi,Dar mult m[ tem, s[rmane, la moarte c[ alergi!

SCENA IV

D E S P O T}nvins!... de cer =i oameni l[sat ]n p[r[sire!...+i L[pu=neanu vine asupr[-mi cu o=tire,+i to\i vecinii, Sigmund, Mircea, asupr[-mi vin,+i \ara-i ]n r[scoal[, =i-s singur!... Crunt destin!Ce groaznic ]ntuneric urmat-a dup[ soare!Ce vifor aprig dup[ o zi ]nc`nt[toare!O! de=teptare aspr[ din cel mai splendid vis!...C`nd mi-am deschis eu ochii, vai, cerul s-a ]nchis!+-acum nu v[d ]n juru-mi dec`t de=ert[ciune,Sub mantia regal[ v[d numai goliciune!...*Sunt trist ca cl[tinarea de arbori desfrunzi\i*C`nd sufl[ v`ntul iernii pe codrii ]nnegri\i*+i-mi par c[-s o ruin[ pe care buhna \ip[*+i timpul odihne=te b[tr`na lui arip[...

Page 144: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

142 Vasile Alecsandri

Destin, destin n[prasnic, ]n pumnul t[u deschisMi-ai ar[tat coroana dincolo de-un abis.Eu orb, dorind lumina, eu mic, r`vnind m[rimea,F[r-a vedea abisul, v[zui numai n[l\imea.Ca vulturul vroit-am zenitul s[ p[trund,Dar m-a atras ad`ncul =-acum iat[-m[-n fund!...

(Dup[ o pauz[)*Ce stranie c[dere!... =i ]ns[ lumea vie*Nicicum nu se urne=te din vechea-i temelie.*Nu!... oarba nep[sare r[m`ne mut[ c`nd*Pe Despot de pe tronu-i ]l vede azi c[z`nd...Dezbrac[-te, o! Despot, de pompele lume=ti,C[ci cerul \ine fr`ul voin\ei omene=ti,+i nu-i nimic al nostru dec`t morm`ntul rece,+i el ca noi devine un putregai ce trece!Ce-am fost c`nd dintre oameni, ie=ind, am rupt eu r`ndul?Culeg[tor de umbr[ cu m`na =i cu g`ndul!Ce sunt?... o p[r[sire, un vreasc f[r’ de rasad!Ce-oi fi?... un pumn de \[rn[ pe-o sc`ndur[ de brad!Deci pentru ce r[bdare c`nd cupa-i de=ertat[?Ce-mi face-un rest de via\[ c`nd via\a-i condamnat[?Mi=elul rabd[... omul viteaz nu-i r[bd[tor.Cu bra\ul lui de sine-=i el e liberator.

(Prive=te spada lui cu g`nd de sinucidere.)

Dar ce zic?... Nal\[ spada, Despot!... Un om ca tineA nu pieri ]n lupt[ este-a pieri-n ru=ine.Dec`t ]n cartea \[rii s[ las o neagr[ pat[Mai bine cu-al meu s`nge s-o v[d azi inundat[.Despot am fost ]n culme!... c[zut, tot Despot s`nt.Viteazul nu s-ascunde de moarte ]n morm`nt!...

(St[ ad`ncit pe g`nduri.)

Page 145: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

143Despot-Vod[

SCENA VD E S P O T, A N A (se arat[ ]n fund, ]n negru, =i acoperit[ pe obraz cu un v[l)

A N A(uimit[)

M[ria-ta!D E S P O T(tres[rind)

Ce este?A N A

Poporu-n agonie,Rug`ndu-m[ cu lacrimi, mi-a dat trista soliePentru Suceava-n doliu a cere mila ta.

D E S P O T(]n parte)

Ce glas aud?A N A

Ora=ul ]ntreg, m[ria-ta,Expir[ ]n durerea mor\ii... Trei luni de lupt[,De foamete grozav[, de spaim[ nentrerupt[Adus-au poporimea la ultimul ei ceas;Redus[-n jum[tate, ea zace f[r[ glas.Pe uli\i, pe sub ziduri, o palid[ gr[mad[Cu \[rna s`ngerat[ s-a pref[cut pl[mad[.Bisericile-s pline de mor\i =i de copii,Femeile-s v[dane =i casele pustii.O! Doamne, fie-\i mil[... Suceava ]n ruin[Cade-n genunchi, ca mine, se roag[ =i se-nchin[.

(}ngenuncheaz[.)

D E S P O T(]n parte)

Acest glas m[ p[trunde... o! dar... e glasul ei!...E Ana.(Ridic`ndu-i v[lul.) Tu e=ti, An[?... te v[d cu ochii mei!

Page 146: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

144 Vasile Alecsandri

A N A(confuz[)

M[ria-ta...D E S P O T

(]n parte, fericit)Speran\a ]n cale-mi iar r[sare! (Anei.)

E=ti tu, copil[ scump[, fiin\[ de-adorare?

A N A(]n parte)

O! Doamne!D E S P O T

Tu?... ah! cerul tot e ]ndur[tor,C[ci ]mi trimite-un ]nger iubit =i iubitorCa s[ lumine umbra ]n care eu disparC`nd soarta m[ azv`rle de=ertului amar...

(Ana se dep[rteaz[ uimit[ de Despot.)

O! nu fugi de mine, copil[, dulce An[!Eclipsul se ]ntinde pe fruntea-mi suveran[,Dar tu-mi r[m`i... acuma desfid destinul r[u...Loveasc[-m[!... nu-mi pas[, de am sufletul t[u!

A N A

O! Despot, nu e timpul de zis aste cuvinte.Suceava, te g`nde=te, e plin[ de morminte.Solia mea e sacr[, =i eu acuma s`nt}n ast[-or[ solemn[ str[in[ de p[m`nt.

D E S P O TStr[in[ fii de lume, de cer =i de lumin[,Dar tu ]n veci de mine nu po\i a fi str[in[.

(Ana ridic[ ochii la cer.)

O! nu invoca cerul... Nu, An[... te iubesc,Cum te-a r[pit el mie =i eu lui te r[pesc.

Page 147: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

145Despot-Vod[

(O str`nge la piept cu exaltare.)Ai fost a mea mireas[, vei fi a mea so\ie...

A N AAh! te conjur pe lege, pe tot ce-i sacru mie,Taci, taci, cerul ne-aude! taci!... simt, la glasul t[u,C[ uit =-a mea fiin\[ =i chiar pe Dumnezeu!

D E S P O TDar!... uit[ tot pe lume ]n ora de=tept[rii;C`nd sunt eu la pieire, fii ]ngerul salv[rii.Tu, singura speran\[ a mea pe-acest p[m`nt,Tu, raza ce dezmiard[ o piatr[ de morm`nt.

(Ana se lupt[ cu sim\irile sale.)

A N A

O! Despot, sunt r[pit[ de farmecul sim\irii...Ai mil[... nu ne duce ]n volbura pieirii,C[ci nu mai v[d lumina ]n cerul meu lucind+i mintea mea ]n umbr[ se pierde r[t[cind...}n mun\i, la m[n[stire, ascuns[-ntr-o chilie,Vroind s[ scap, s[rman[, de-a dorului urgie,Mi-am ]n[l\at g`ndirea la cer, la Dumnezeu...+i Dumnezeu =i ]ngeri aveau to\i chipul t[u!

D E S P O T(dezmierd[tor)

O! scumpa mea!A N A

+i moart[ ]n floarea tinere\ii,Afar[ din cuprinsul =-al inimii =-al vie\ii,Am vrut s[ fug de mine, =-aice am fugit,Sper`nd s[ aflu moartea acelor ce-au murit,Dar n-a vrut cerul aspru ]ndur[tor s[-mi fie,N-a vrut moartea de mine!

Page 148: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

146 Vasile Alecsandri

D E S P O TNu! te-a l[sat ea mie

Ca s[-mi re-nvii prestigiul cu-al t[u ceresc amor,F[c`nd pe-al t[u p[rinte s[-mi vie-ntr-ajutor.

A N AEl?

D E S P O T

El! c[ci \ine firul cumplitei mele soarte.Tu, fiica lui, po\i ast[zi a-mi da via\[ sau moarte!

A N A

(vesel[)Eu?

D E S P O TTu!

A N AAh! tot voi face cu dor neobosit,

Chiar de \i-a fi norocul cu via\a mea pl[tit.}n tab[ra lui Tom=a m[ duc, alerg ]ndat[,Cu lacrimile mele s[-ndulplec pe-al meu tat[.

(Carmina se arat[ pe pragul u=ii din st`nga.)

D E S P O T

(str`ng`nd-o la s`n)O! scumpa mea so\ie!

A N A

(fericit[)O! Despot, scumpul meu!

D E S P O TA! cine de-acum poate s[ ne despart[?

Page 149: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

147Despot-Vod[

SCENA VID E S P O T, A N A , C A R M I N A

C A R M I N A(]naint`nd =i desp[r\indu-i)

Eu!D E S P O T

Carmina!C A R M I N A

Eu! Carmina!D E S P O TTu?

C A R M I N AM[ cuno=ti?... prive=te,

Eu sunt, =i, de ai suflet, privindu-m[, ro=e=te!Dar ce zic?... e=ti ]n stare tu ca s[ mai ro=e=ti?Cinismul =i minciuna ]n tine le-nso\e=ti.

A N A(lui Despot)

Ast[ femeie... Cine-i?C A R M I N A

Cine-s?... sunt, ca =i tine,O victim[-n=elat[ de el f[r’ de ru=ine.

A N AAdev[rat e, Despot?... taci?... este-adev[rat?

C A R M I N AT[cerea lui gr[ie=te.

A N A(dup[ o mic[ lupt[ cu sine) R[m`i dar neiertat! (Se ]ndreapt[ spre fund.)

(Cu durere, ]n parte.)

Page 150: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

148 Vasile Alecsandri

Ah!... cum m[ pedepse=te cerul, nenorocit[!+-am meritat pedeapsa la care-s os`ndit[!

D E S P O TNu... An[... stai! (Face doi pa=i spre Ana.)

A N A(}n fund, oprindu-l c-un gest)

Departe!... (Iese.)D E S P O T(ab[tut)

+i tu m[ p[r[se=ti!

SCENA VIIC A R M I N A , D E S P O T

C A R M I N AInfame!... tu, infame!... om infernal ce e=ti!Nimic nu-i sacru \ie!... A tale jur[minteAscund ipocrizia sub magice cuvinte...O! crud[ mi=elie!... Trei ani eu te a=teptCu dorul, cu speran\a, cu ner[bdarea-n piept...+i ]ns[ eu de tine eram dat[ uit[rii!...Ce-am fost dar pentru tine?... o prad[-a desfr`n[rii?

D E S P O TAscult[-m[, Carmin[...

C A R M I N AO! taci, nu mai cerca

Prin fals[ protestare din nou a te spurca.Om f[r’ de con=tiin\[, om f[r[ de mustrare,}n mintea-mi desorbit[ ai stins orice crezare.Tu m-ai tr[dat pe mine?... pe mine m-ai tr[dat?...O! Dumnezeu, =tii bine c`t eu l-am adorat,Cum sub a lui picioare am pus cu fericire

Page 151: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

149Despot-Vod[

Onorul meu ca treapt[ la scara-i de m[rire.+i el!... O! cine-ar crede?... (Pl`ng`nd.) Cum poate-n lume a fiPedeaps[ pentru inimi ce vor a se jertfi!

D E S P O T(lu`ndu-i m`na)

Carmina mea...C A R M I N A

Departe, om f[r[ de sim\ire!Contactul t[u insufl[ dezgust =i o\erire.E=ti om?... O!... nu, ]n pieptu-\i nimic nu-i omenesc.E=ti domn?... Nu, ]n purtare-\i nimic nu e domnesc.Por\i strean\a infamiei ca purpur[ regal[,Serveasc[-\i ea la moarte de fa=[ morm`ntal[+i, de mai este-n ceruri dreptate, Dumnezeu,Ajung[-te =i ura =i tot blestemul meu!

SCENA VIIIC A R M I N A , D E S P O T, L A S K I (venind repede prin fund)

L A S K IDespot, ]ntreg poporul vrea por\ile s[ strice,Vrea s[ capituleze... Ce v[d?... Carmin-aice?

C A R M I N A(decis[)

Aice.L A S K I

Cum?... de unde?C A R M I N A

Castelu-am p[r[sit+i l`ng-al meu complice de crime am venit.

L A S K IComplice tu de crime?... Ce spui?... Care \i-e vina?

Page 152: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

150 Vasile Alecsandri

C A R M I N A+tii tu cine e Despot?... +tii tu cine-i Carmina?Doi tr[d[tori!

D E S P O TCarmina...

C A R M I N AAcest om l-ai crezut

Prieten?... pentru d`nsul mari jertfe ai f[cut.I-ai dat =i al t[u s`nge, =i bunuri, =i domnie?El, drept recuno=tin\[, a vrut =-a ta so\ie.

L A S K IEl?... Iadul m[ cuprinde!... (Lui Despot.) Tu, tu?

C A R M I N AAscult[ tot:

Sunt adulter[, Laski!... victima lui Despot!Jertfind onor =i lege, ]n oarba-mi fericire,Te-am ]nfierat pe frunte cu-a mea prostituire.

L A S K IO! tr[d[tori, vre\i moarte?

C A R M I N ADa!... pentru-acest p[cat

Eu cu al meu complice o moarte-am meritat.Ucide-ne-mpreun[ ca, pentru vecinicie,S[ fim doi spectri gemeni uni\i prin infamie+i-n iadul ce ne-a=teapt[ deschis, s[-l ]nso\esc,C[ci, c`t e de culpabil... ah! tot, tot ]l iubesc!...

L A S K I(turbat, scoate hamgerul =i amenin\[ pe Carmina, care, ]nfior`ndu-se,

se apropie de Despot)A!... mori, infam[!...

D E S P O T(sco\`nd spada)

Laski!...

Page 153: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

151Despot-Vod[

L A S K I(]njunghiind pe Carmina)

Cu tine crima-\i piar[!C A R M I N A

(c[z`nd moart[)Ah!... Despot!...

D E S P O TOm de s`nge!... turbat[, crunt[ fiar[!

A scris a ta os`nd[ pumnarul t[u vr[jma=...(Ridic[ spada asupra lui Laski.)

L A S K IUcide...

D E S P O T(st[p`nindu-se)

Te-a= ucide, de-a= fi un uciga=Ca tine... De-al meu palo= te ap[r[ cu spada.

L A S K IEu s[ combat cu tine? Nu!... te las a fi pradaLui Tom=a care vine a fi r[zbun[tor+i mie, =i Carminei, infame tr[d[tor!R[m`i cu a ta crim[!... Eu p[r[sesc cetatea.Cur`nd te vor ajunge pacatul =i dreptatea! (Iese.)

D E S P O TUcig[tor s[lbatic de ginga=e femei,}n veci s[ por\i stigmatul ce-nfiar[ pe mi=ei!

SCENA IXD E S P O T

(privind cu durere pe Carmina moart[ ]n mijlocul scenei)Ea, moart[!... u=a mor\ii eu, Despot, am deschis-o!A ]njunghiat-o Laski, dar vai! eu am ucis-o!

Page 154: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

152 Vasile Alecsandri

Eu!... c[ci ]n a mea poft[ de zbor ambi\ios,Primind, f[r[ iubire, amoru-i generos,Am profanat, o! barbar robit de o idee,Altarul cel mai sacru, un suflet de femeie!

(}ngenuncheaz[ l`ng[ Carmina =i-i ridic[ capul pe genunchiul lui.)O! nobil[ victim[, amorul t[u ceresc,Acea sc`nteie vie din ochi dumnezeiesc,R`vnit-au pentru mine m[riri, pompe de=arte...Ei bine, m[car moart[ de tron s[ ai tu parte.

(O ia ]n bra\e =i o a=eaz[ pe tron.)Aici ]\i era locul!... Pe tron s[ vie\uie=ti,Pe tron s[ mori!... Carmina!... c`t de m[rea\[ e=tiSub palida, duioasa =i sacra maiestateA mor\ii, pe-acest scaun de nalt[ vanitate,Purt`nd pe a ta frunte cel mai suprem odor,Coroana de martir[ a cruntului amor!

(Se pune ]n genunchi la picioarele tronului.)O! dac[ eu ]n ceruri mai pot g[si iertare,G`nde=te tu la mine de sus cu ]ndurare+i las[ ca s[ cad[ la glasul meu uimitO jalnic[ privire pe-un biet nenorocit!

(N.B. Zgomote de popor afar[.)

D E S P O TCe larm[ se aude?... Poporul strig[-afar[...

(Merge de ascult[ ]n fund.)

SCENA XD E S P O T, L I M B { - D U L C E , J U M { TA T E , P O P O R U L

(palid, stren\eros, desperat)

L I M B { - D U L C E(afar[)

Hai sus, la Vod[...

Page 155: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

153Despot-Vod[

D E S P O TGloata se suie acum pe scar[...

S[ fie vreo r[scoal[? (Vine de acoper[ pe Carmina cu cortineletronului.)

J U M { TAT E(afar[)

Hai sus!... ne-am s[turatDe-at`te lupte oarbe, de-at`t s`nge v[rsat.

P O P O R U L(n[v[lind ]n sal[)

Hai, hai!D E S P O T

Ce vre\i? Ce este?L I M B { - D U L C E

M[ria-ta! poporulDe nou[zeci de zile ]l secer[ omorul,}nc`t a noastr[ grij[ nu e cum s[ tr[im,Nu, Dumnezeu o =tie, dar e cum s[ murim!R[bd[m nenorocirea de nou[zeci de zile,V[z`nd cum pier de foame nevesti, copii, copile,+i ne-au ajuns cu\itul!... Nu vrem a mai r[bda...Poporul vrea lui Tom=a cetatea a preda.

D E S P O TLui Tom=a, al meu du=man, s[ ]nchina\i cetatea?Rom`ni! unde v[ este credin\a =i dreptatea?

L I M B { - D U L C ECredin\a, ne-am pl[tit-o cu trei luni de dureri!Dreptatea, noi o cerem!... tu n-ai dreptul s-o ceriC`nd \ara-i chiar prin tine adus[ la pieire.

D E S P O TSume\e!...

Page 156: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

154 Vasile Alecsandri

L I M B { - D U L C ESume\ia-mi e rod de suferire.

Destul amar!... destul[ batjocur[ de noi...Hai s[ deschidem poarta, rom`ni.

P O P O R U LHai!

D E S P O TSta\i!... O! voi,

Copii acelor oameni gigan\i de alt[dat[Ce ]nfruntau sub +tefan restri=tea-nviforat[,Ei to\i ]n locul vostru sub zid s-ar ]ngropa+i poarta cu-a lor trupuri lupt`nd ar astupa...+i voi!... g`ndi\i ce-ar zice eroii din vechime,G`sindu-se azi fa\[ cu-a voastr[ mic=orime?...Dar ce-mi pierd eu cuv`ntul?... str[mo=ii erau zmei,Rom`ni de vi\[ bun[, =i voi, ni=te mi=ei!...V[ pl`nge\i voi de lupte?

L I M B { - D U L C EBa nu!... de s[r[cie!D E S P O T

(arunc`nd o pung[ cu galbeni poporului)Na!... pune\i poleial[ l-a voastr[ mi=elie.

L I M B { - D U L C ERom`ni!... nu v[ atinge\i de banii cu p[catCe poart[ a lui Despot chip m`ndru-ncoronat.E aur de icoane, e aur de potireTopit chiar de Satana cu a lui Despot =tire!E foc ce arde m`na!... Despot, suntem \[rani.Nu vindem \ara noastr[, nici cugetul pe bani.Ca s[-\i culeag[ darul =-a ta poman[ seac[Ar fi ca s[ se plece rom`nul... nu se pleac[!

(Respinge punga cu piciorul.)

Page 157: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

155Despot-Vod[

Opinca ]\i azv`rle pomana ]napoi.Nici noi suntem de tine, nici tu nu e=ti de noi!

(C[tre popor.)Hai!

D E S P O T

(am[r`t, ]n parte)

C`t[ umilire mi-a rezervat azi soarta!S-a sf`r=it tot!... (Tare.) V[ duce\i, s[rmani!... deschide\i poarta!

(Poporul se repede s[ ias[. Despot r[m`ne ]n st`nga ab[tut.)

SCENA XICei dinainte, M O | O C , S P A N C I O C , S T R O I C I , B O I E R I =i O S TA + I

(vin prin fund)

M O | O C

Poarta-i deschis[, Despot!... cetatea s-a predat+i Tom=a te ajunge; el intr[ ]n palat.Cutremur[-te!... moartea s-apropie de tine!

D E S P O T

Nu eu, boieri, dar Tom=a cutremure-se-n sine,C[ci \in ]n a mea ghear[ copilu-i dr[g[la=.Un pas... =i el r[m`ne lipsit de copila=!

(Iese ]n st`nga, pe c`nd Tom=a intr[ prin fund.)

SCENA XII

Cei dinainte, T O M + A , C { P I TA N I , S E I M E N I , C I U B { R - V O D {

T O M + A

(ar[t`nd pe Despot)

Pe d`nsul!... ]nainte!... du=manu-i la str`mtoare.

Page 158: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

156 Vasile Alecsandri

S PA N C I O CStai, Tom=a!... un pas numai =i copila=u-\i moare!

T O M + ACopilul meu!

S PA N C I O CDar!... Despot ]nvins, desper[tor,

E-n stare s[-l ucid[ cu bra\ r[zbun[tor.T O M + A

(dup[ o scurt[ lupt[ cu sine)O! rumpe-mi-se pieptul ]n spasmele durerii,Mai bine r[u p[rinte dec`t r[u fiu al \[rii!

(C[tre o=teni.)Nainte!

(U=ile din st`nga se deschid. Despot apare.)

SCENA XIIIT O | I , D E S P O T (=i, mai pe urm[, A N A =i I L I A + . Despot se arat[ maiestos,

cu hlamida pe umeri =i cu coroana pe cap.)

C I U B { R -V O D {

(ar[t`nd pe Despot)Iat[-l... iat[ cumplitul fariseu!Tu, antihrist! tu, Despot, cuprins de duhul r[u,}n \[rna ce te-a=teapt[ cobori din ]n[l\ime!...

T O M + ACe mi-ai f[cut copilul, cal[u plin de cruzime?

(Despot se ]ntoarce spre u=[ =i face un semn. Ilia= intr[ =i vreas[ alerge la tat[-s[u.)

D E S P O T(apuc`nd pe Ilia= de m`n[)

Viteze Tom=a, iat[ copilul t[u iubit!Am respectat z[logul, odor nepre\uit,

Page 159: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

157Despot-Vod[

+i l-am p[strat ]n via\[ cu dragoste, cu bine,Cum merit[ odrasla unui viteaz ca tine.

(Lui Ilia=)Mergi, Ilia=.

I L I A +(arunc`ndu-se ]n bra\ele lui Tom=a)

T[tuc[!D E S P O T(lui Tom=a)

S[rut[-l fericit,+i fie-\i g`ndul aspru de d`nsul ]mbl`nzit! (}naint`nd.)Eu, Despot, Domn Moldovii prin ]ns[=i voia \[rii,+-ajung prin mine ]nsumi la culmile puterii,Azi sunt c[zut din tronul lui +tefan celui sf`nt+i vin, =i-n fa\a lumii declar acum c[ s`ntDe-a mea fatalitate ]nvins contra drept[\ii...Deci spada mea ciuntit[ o-nchin fatalit[\ii!

(Arunc[ spada lui jos.)

T O M + ADespot! p[=ind spre tronul de tine uzurpat,Pe un p[cat de moarte picioru-\i a c[lcat,+i purpura domneasc[ pic`nd pe-a ta privireI-a fost, nenorocite, o p`nz[ de orbire.

C I U B { RBlestem!

P O P O R U LBlestem lui Despot!

T O M + AAuzi?... om ne-n\elept!

Aceast[ \ar[ bun[ te-a priimit la piept.Tu, Despot, ai v`ndut-o lui Ferdinand Germanul,Lui Sigismund Polonul, lui Soliman Sultanul,

Page 160: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

158 Vasile Alecsandri

La to\i du=manii care \i-au fost de ajutor.S[ te prive=ti ]n fa\[ c-un vis am[gitor.

M O | O CA r`s de toate: \ar[, o=time!...

C I U B { RLege!

T O M + AEi bine,

Fi\i voi judec[torii!... Spune\i ce se cuvineLui Despot Ereticul de \ar[ v`nz[tor?

M O | O CPedeapsa ce a=teapt[ pe-oricare tr[d[tor,Moartea!

C I U B { RDar! moartea!

P O P O R U LMoartea!

D E S P O T(privind ]n fa\a tuturor cu m[rire)

Boieri =i tu, o=time!Morm`ntul ca =i tronul e sacr[ ]n[l\ime,+i c`nd vorbe=te omul pe piatr[ de morm`nt,E drept s[ se asculte solemnul s[u cuv`nt...R`vnit-am tronul \[rii, dar r`vna mea regal[A fost ]nsufle\it[ de-o \int[ colosal[.Vis`nd neat`rnarea, vroit-am prin rom`niS[ dau loviri de moarte osmanilor p[g`ni.Am vrut cu-al nostru palo=, fr`ng`nd soarta-ncruntat[,S[ scol cre=tin[tatea pe-al ei morm`nt culcat[...De-mi ajuta norocul s-ating visu-mi din zbor,A= fi numit de lume erou, liberator,Dar nu m-au dus destinul =i timpul la izb`nd[

Page 161: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

159Despot-Vod[

+i iat[-m[, eu, Despot, c[zut azi la os`nd[!A=a lumea-i deprins[ pe om a-l transporta}nving[tor, pe-Olimp, ]nvins, pe Golgota!...

(Mic[ pauz[. To\i ]l ascult[ cu bun[voin\[.)Vre\i moartea mea?... sunt gata!... Ucide\i, c[ci n-am team[De-a mele fapte-n via\[ s[ dau ]n ceruri seam[;Dar tronul mai sus este de bra\ul omenesc,+i singurul s[u jude e judele ceresc!Dar mirul e o rou[ cereasc[, sanctitoare,Pe fruntea ce-au atins-o ]n veci nepieritoare!Nici soarele nu poate s[ o prefac[-n nor,Nici omul s[ o =tearg[ cu bra\ul muritor!...Vre\i moartea mea?... Ucide\i!... dar eu, trist[ victim[,Istoria Moldovei vreau s-o scutesc de-o crim[,S[ nu poarte stigmatul ]n ziua re-nvieriiC[ a pl[tit cu moarte pe Despot, Domn al \[rii!

(Sco\`ndu-=i coroana de pe cap =i arunc`nd-o.)Mi-arunc din cap coroana!... din m`n[ sceptru-mi scot...Nu mai sunt Domn!... acuma ucide\i pe Despot!

(To\i r[m`n ]ncremeni\i.)I L I A +

(cu lacrimi)Iertare, tat[!

B O I E R I ITom=a, iertare!

P O P O R U L}ndurare!

T O M + AO cere\i?... fie!... Despot, de moarte ai iertare,Dar tu la m[n[stire pe via\[-i fi ]nchis.

C I U B { R(d`nd semne de o exaltare fanatic[, ]nainteaz[ =i strig[:)

Iertare!... cui?... lui Despot?... Iertare?... Cine-a zis?

Page 162: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

160 Vasile Alecsandri

}n veci nu iart[ cerul pe-acel care-l desfide.(Se repede furios =i ]njunghie pe Despot.)

Ai vrut s[ ucizi legea?... Mori! legea te ucide!D E S P O T(c[z`nd)

Ah!... mor!T O | I

(cu reprobare)O!

T O M + A(lui Ciub[r)

Crunt fanatic! turbat ucig[tor!Pieri!... Nu e sf`nta cruce unealt[ de omor.

(Ciub[r se retrage aiurit, cu ochii \inti\i la trupul lui Despot. Seimenii ]l aresteaz[.}n fund r[sun[ deodat[ un \ip[t dureros.)

A N ADespot! (Vine, alerg`nd desperat[, =i ]ngenuncheaz[ l`ng[ Despot.)

Mort!... Despot, moartea m[ va uni cu tine...O! Doamne!... fie-\i mil[... de d`nsul... =i de mine!...

(Cade le=inat[ pe pieptul lui Despot.)

M O | O C(uimit)

Copila mea!...T O M + A

(oprindu-l)Mo\oace, a=a vrea Dumnezeu!

Acel ce-=i vinde \ara ]=i pierde neamul s[u!

( C o r t i n a c a d e . )

FINE

Page 163: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

S~NZIANA +I PEPELEAFEERIE NA|IONAL{ }N 5 ACTE

P E R S O N A J E L E

PAPUR{-}MP{RATS~NZIANA, fata luiPEPELEAP~RLEA-VOD{L{CUST{-VOD{P{CAL{T~NDAL{BABA RADAZMEULZ~NA-LACULUIZ~NA-CODRULUISTATU-PALM{-BARB{-COTIARNACRIV{|UL

ZORIL{MURGIL{DASC{LUL MACOVEITOMAM{RICASAFTACRAINICUL LUI PAPUR{STOLNICUL LUI L{CUST{PAHARNICUL LUI P~RLEAUN GENIUAL DOILEA GENIUUN URS ALBO PAS{RE M{IASTR{POPOR, OSTA+I, |{RANI, |{RANCE

Page 164: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

ACTUL I

Teatrul reprezint[ o c`mpie ars[ de soare, ]n fund o p[dure, ]n st`nga o c[su\[]ntre copaci usca\i, ]n dreapta, spre fund, un lac.

SCENA I

D A S C { L U L M A C O V E I , T O M A , M { R I C A , S A F TA , | { R A N I ,| { R A N C E , P E P E L E A (doarme sub copaci l`ng[ c[ru\[)

CORCe secet[, ce foc!Amar =i vai de noi!Avem lips[ de ploi+i lips[ de noroc. (bis)

S A F TA (ar[t`nd pe Toma)Ce-a fost verde s-a uscat,Ca =i bietul meu b[rbat!

T O M A (ar[t`nd pe Safta)Ce-a-nflorit s-a scuturat,Ca nevasta mea din sat.

CORCe secet[, ce foc!Amar =i vai de noi!Avem lips[ de ploi+i lips[ de noroc. (bis)

M A C O V E I : Uff!... de c`nd tr[iesc eu, dasc[lul Macovei, =i slav[Domnului!... tr[iesc de c`nd c`inii purtau colaci ]n coad[... ]nc[ a=aar=i\[ n-am apucat; s[ juri c[ ne g[sim ]n \ara lui P`rlea-Vod[.

CUPRINS

Page 165: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

163S`nziana =i Pepelea

T O M A : Dar cum e \ara aceea, jup`ne dasc[le?...M A C O V E I : O \ar[ unde-i a=a de cald tot anul, c[ g[inile fac ou[

r[scoapte.T O M A : He! He! gogonat[ o mai spuse=i, jup`ne.M A C O V E I : Tomo!... e=ti necredincios, o =tie lumea-ntreag[... dar

prost,de c`nd?T O M A : Apoi d[, jup`ne, eu nu-s c[rturar ca d-neta, care =tii Alexan-

dria pe de rost =i care ai umblat pe unde =-a-n\[rcat dracul copiii.M { R I C A : A=a-i; jup`nul Macovei, b[rbatul meu, cunoa=te =i-Afga-

tanghelescu.M A C O V E I : Tronc, M[rico!... ai sclintit-o, fata mea, vrei s[ zici

Afgatanghelul!... Da, oameni buni, =tiu multe, de toate... nu c[ m[laud... c[ci am fost prin \ara c[pc[unilor =i prin \ara n[ucilor... undeoamenii p[timesc de boala politicii.

T O M A : Dar ce boal[ o mai fi =-aceea?M A C O V E I : Boal[ de balamuc, care seac[ toate sim\irile =i-

nvr[jbe=te fra\i cu fra\i.T O M A : Fie lor acolo!..M A C O V E I : +-am mai fost, oameni buni, pe la Sf`nta Vineri, pe

la Sf`nta Joi, pe la Sf. Mercuri, unde m-am ]nt`lnit cu Statu-Palm[-Barb[-Cot, cel care fuge c[lare pe un iepure =chiop =i doarme ]ntr-unv`rf de plop.

T O M A : He! He! asta e =i mai gogonat[, =i mare, c`t... c`t...M A C O V E I : C`t prostia ta.T O | I : Ha! ha! ha! te-a p[c[lit, Tomo!M { R I C A (r`z`nd): Cred =i eu c[ l-a p[c[lit, dac[ jup`n Macovei,

b[rbatul meu, =tie =i cerul din toac[... asta... toaca din cer.M A C O V E I : Tronc, M[rico, iar ai sclintit-o, sufle\ele. +-am mai

fost, oameni buni, pe la curtea lui L[cust[-Vod[.T O | I : L[cust[-Vod[?MACOVEI: Da! Ce? n-a\i auzit de el?... un domn mare, cu oaste mare...

=i cu stomac =i mai mare... El m[n`nc[, m[n`nc[, de cum se treze=tep`n’ ce adoarme, =i tot nu se mai satur[, vecinic fl[m`nd =i slab.

Page 166: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

164 Vasile Alecsandri

T O M A : +-o fi m`nc`nd =i com`ndul; dar poporul lui?...M A C O V E I : S[rmanul! e =i mai slab =i mai fl[m`nd dec`t d`nsul.T O M A : Halal de el!... Vrea s[ zic[, tot mai bine la noi, ]n \ara lui

Papur[-}mp[rat, de=i se spune c[ ]mp[ratul nostru e cam =ov[i, =ov[i...ca numele lui.

M A C O V E I : Tac[-\i gura, leh[ule!... nu te-atinge de mai-marelet[u; ]mp[ratul nostru e om cu chibzuial[ =i are doi sfetnici mari, peP[cal[ =i pe T`ndal[. Unul ]l sf[tuie=te ]ntr-un fel, altul ]ntr-alt fel, =iaugustatea sa se tot clatin[ ]ntre-am`ndoi.

T O M A : Ca papura dup[ v`nt.M A C O V E I : Ei! +-apoi!... Clatine-se papura, broa=tele s[ h[l[du-

iasc[... nu-i a=a?...T O | I : A=a, a=a, jup`ne.M{RICA: Cic[, pe c`nd tr[ia ]mp[r[teasa, ea c`nta cucurigu-n cas[?M A C O V E I : Ce-ai spus?M { R I C A : +-acum, se zice c[-l poart[ de nas fata lui, domni\a

S`nziana?M A C O V E I : O fi!... c[-i bun[ =i frumoas[.M { R I C A : Frumoas[, ce-i drept, pe d`nsa po\i c[ta, dar pe soare

ba, asta... pe soare...M A C O V E I : Destul; iar ai sclintit-o, M[rico drag[; dar noi st[m

de vorb[ =i ziua trece.T O M A : +i soarele ne pr[je=te.| { R A N I I : +i s[m[n[turile pier.|{RANCELE (v[it`ndu-se): Pier, pier, p[catele noastre! Ce-o s[ deve-

nim?... O s[ ne moar[ copiii de foame!MACOVEI: Tac[-v[ ciocul, gai\elor!... dec`t a\i urla, mai bine v-a\i

apuca s[ face\i desc`ntece de ploaie.M { R I C A : C[ doar noi nu suntem vr[jitoare ca Baba Rada, din

c[su\a aceea... Numai ea =tie s[ fac[ vr[ji =i s[ trag[-n bobi, =i s[desc`nte de dragoste cu ulcica, =i s[ dezlege norii...

M A C O V E I : Da de unde =tii, jup`neas[, c[ Baba Rada desc`nt[ dedragoste cu ulcica? Nu cumva...

Page 167: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

165S`nziana =i Pepelea

M { R I C A : Fereasc[ Dumnezeu, b[rbate, nu se afl[! dar toat[ lu-mea =tie c[ Baba Rada cite=te =i-n stele... =i-i carte de tob[, asta... tob[de carte.

M A C O V E I : Tronc, M[ric[!... Oameni buni, hai s[ ne mai sf[tuimcu p[rintele Pricochi =i s[-l rug[m s[ mai ias[ cu icoanele.

T O | I : Hai! hai! (Repet[ corul =i iese prin dreapta.)P E P E L E A (trezindu-se): A!... bun somn am tras!... =i frumos vis

am f[cut!... Eu, Pepelea, b[iat s[rac, f[r[ tat[, f[r[ mam[, venit ]nlocurile acestea din |ara Rom`neasc[, p[rea c[ m[-nsurasem cu fata]mp[ratului, dup[ ce o sc[pasem din ghearele unui zmeu, care-o r[pisedin palatul t[t`ne-s[u. Greu m-am luptat prin somn... dar i-am venit eude hac zmeului.

ARIEFrumoas[ S`nzian[,Copili\[ Cos`nzean[,R[pit[-era d-un zmeu!Am dat pe el n[val[+i, cu viteaza-mi pal[,Ucisu-l-am chiar eu.Iar fata, ]n uimire,Mi-a dat a sa iubire,}n schimb pe dorul meu.

A=! vorb[ s[ fie... ]mp[ratul a trimis crainici ]n tuspatru p[r\i alelumii, ca s[ dea =tire crailor =i ]mp[ra\ilor c[ acel din ei care va pl[ceaS`nzianei ]l va lua de ginere; =i-i va da zestre jum[tate de-mp[r[\ie...Ce mai trebuie zestre?... Eu m-a= mul\umi numai cu fata, pre legeamea.

Page 168: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

166 Vasile Alecsandri

SCENA II

P E P E L E A , B A B A R A D A(ea st[ pe pragul u=ii, sprijinit[ pe o c`rj[, ]i g`rbovit[

=i zdren\uroas[, cu plete albe)

B A B A R A D A (auzindu-l, ]n parte): Auzi pu=chiul, pe unde-i batg`ndurile... chelului ]i trebuie chitie de m[rg[ritar. (Tare.) Pepeleo...

PEPELEA: E!... Iaca =i Baba Rada... vino colea, m[tu=ic[, am s[-\ispun un vis d-ale pozna=e.

B A B A R A D A : Nu pot, dragul m[tu=ei; c[-s oloag[ de-o c`rj[.P E P E L E A : Oloag[ de-o c`rj[?...B A B A R A D A : De-abia-mi port tinere\ile, cu ajutorul c`rjelor... =i

mi s-a fr`nt una ast[-noapte.P E P E L E A : Se vede c[ ]nc[lecase=i pe ea, ca s[ mergi la nunta lui

Statu-Palm[.B A B A R A D A : Ba am alungat o pisic[ neagr[ care se b[gase pe

co= la oala cu sm`nt`n[.P E P E L E A : O fi fost duhul necurat?B A B A R A D A : Ucig[-l toaca!... C`nd am lovit-o cu c`rja, a scos

foc pe ochi; =i c`rja s-a f[cut numai \[nduri ]n m`na mea... bun[tate dec`rj[... mi-o dedese chiar Str`mb[-Lemne, acu o sut[ de ani.

P E P E L E A : Str`mb[-Lemne?... Alei!... dar de c`nd e=ti pe lume,m[tu=ic[?...

B A B A R A D A : Eu?... Ascult[:

ARIEI

Eu sunt de c`nd ]n ast[ lumeRom`nul ]nc[ n-avea nume;De c`nd Carpa\ii cei m[re\iErau ca ni=te bure\i;De c`nd lupii la noiErau p[stori de oi

Page 169: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

167S`nziana =i Pepelea

+i ur=ii cu cimpoiM`nau cirezi de boi.

IIEu sunt de c`nd pe m`ndrul soareNu erau pete arz[toare;De c`nd un purice u=orPurta potcoav[ la picior,Potcoav[ grea de fierCu care s[rea-n cer,+-apoi din cer venea+i barba mi-o ciupea.

Pe atunci eram t`n[r[, frumoas[... eram z`n[... dar m-a scos dinminte F[t-Frumos... =i mi-am pierdut darul.

P E P E L E A : }n adev[r, c[ e=ti cam schimbat[ la fa\[.B A B A R A D A : He! He!... Vremea vremuie=te, fe\ele se zb`rcesc,

b[l[malele sl[besc =i ]n locul puricilor sprinteni au ie=it pe lume altejig[nii, care sar din gunoi... =i cu-o s[ritur[ ajung... sus... sus... sus.

P E P E L E A : Hei!... c[ nu sunt =i eu o jiganie din soiul lor.B A B A R A D A : +i ce-ai face, m[i b[iete?...P E P E L E A : A= zbura tocmai l`ng[ fata ]mp[ratului.B A B A R A D A : (]l trage de urechi): |i-e drag[!... Hai?...P E P E L E A : Ca ochii din cap.B A B A R A D A : Dar tu ei?...P E P E L E A : +i ea mie, vorba \iganului.BABA RADA: Ei, =tii una?... Pepeleo, hai cu mine ]n p[dure, s[-mi

durezi o c`rj[ nou[ de alun... +i eu voi culege flori de n[valnic, ca s[-\ifac o sc[ld[toare de dragoste.

P E P E L E A : +i crezi c[ S`nziana m-a ]ndr[gi, dac[ m-oi sc[lda?...B A B A R A D A : De ce nu?P E P E L E A : Oare?... Hai la p[dure, m[tu=ic[... Hai la p[dure...

(O ia de bra\ =i pleac[ ]n fug[.)BABA RADA: }ncet, ]ncet... vai de mine... parc[ te-au umflat rusaliile.

Page 170: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

168 Vasile Alecsandri

P E P E L E A : M-au umflat... hai... nu pot sta pe loc... mi s-au aprinsc[lc[iele...

BABA RADA (sare-ntr-un picior): }ncet, ]ncet, nebunule, cad, \ine-m[, ]ncet, vai de mine! (Ies am`ndoi =i intr[ ]n p[dure.)

SCENA III

L { C U S T { -V O D { , S T O L N I C U L , S E R V I T O R I =i O S TA + I(sub costum de l[custe)

S T O L N I C U L (vine alerg`nd =i purt`nd un steag pe care e bro-dat[ o l[cust[): Pleca\i-v[, ]nchina\i-v[, c[ vine m[ria-sa L[cust[-Vod[...iaca, nu-i nimeni? nu face nimica, eu s[-mi fac meseria mea. (Strig`nd.)Pleca\i-v[, ]nchina\i-v[...

(Stolnicul intr[ cu servitori care poart[ merinde.)

C O R (de l[custe)Trece-aci L[cust[-Vod[,Dintre domni cel mai fl[m`nd.S[-i ]ntindem mas[ mare,Chiar ]n drum, c`t mai cur`nd.

(A=eaz[ merindele pe-o mas[ ]n dreapta, blide cum`nc[ri, garafe =i potire.)

S T O L N I C U L : Gr[bi\i, copii, gr[bi\i... M[ria-sa ne calc[ peurme... A=a... a=eza\i fripturile-n r`nd... unde-s piftiile? Pune\i-le laiveal[, colea, bine.

(}n sunetul unui mar= bizar, intr[ L[cust[-Vod[, rezematpe doi curteni.)

L { C U S T { : M`ncare, m`ncare, mor de foame! Unde-i ministrulmeu secretar de stat la departamentul buc[t[riei?

S T O L N I C U L (]nchin`ndu-se): Aici, m[ria-ta!L { C U S T { : Masa gata-i?...

Page 171: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

169S`nziana =i Pepelea

S T O L N I C U L : Gata, privi\i...L { C U S T { : Stolnice, ai binemeritat de la Patrie, te decorez cu

ordinul “Frig[rii de aur”.S T O L N I C U L : S[ tr[ie=ti, m[ria-ta.L { C U S T { (=ade la mas[): Bune bucate!... ]mi fac cu ochiul... de

unde s[-ncep... A!... de la curcan (m[n`nc[), minunat!... am un \igan,buc[tar me=ter, cinci zlo\i pe lun[, leaf[... (La suita lui.) Vou[ v[ efoame?

T O | I : Foame, m[ria-ta.L { C U S T { : Bine: privi\i la mine cum m[n`nc =i v[-ndestula\i.T O | I : Poft[ bun[, milostive st[p`ne!L { C U S T { : V[ place poate friptura de curcan?T O | I : Place, place.L { C U S T { (lacom m`nc`nd): D-apoi mie!...T O | I : M[n`nc[-l s[n[tos, m[ria-ta.L { C U S T { : Acum s[ zic dou[ vorbe astor piftii... Ce miros, ce

parfum, (mirosindu-le) ce arom! (Suitei.) Dar piftiile v[ plac?T O | I : Plac, plac.L { C U S T { : Cu vanilie, sau... sadea.T O | I : Ba cu usturoi.L { C U S T { : M[ bucur... dar ce s-aude?... (Afar[, tr`mbi\e.)S T O L N I C U L : Se-nainteaz[ o oaste mare!L { C U S T { (]nec`ndu-se): O! oa... o oa, oaste... or fi du=mani!...

Unde mi-e palo=ul? Na, l-am uitat acas[... Cu ce s[ m[ ap[r?... Ha! cufurculi\a ast[ mare. Vie de-acum chiar P`rlea-Vod[... Vitejilor, aduna\i-v[ ]mprejurul meu =i s[ muri\i cu to\ii, ap[r`ndu-mi via\a =i masa.

(To\i se grupeaz[ l`ng[ L[cust[, care se ]narmeaz[ cu ofurculi\[ lung[.)

Page 172: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

170 Vasile Alecsandri

SCENA IV

Aceia=i, P ~ R L E A -V O D { , P A H A R N I C U L , C R A I N I C U L ,S E R V I T O R I =i O S T A + I (to\i sunt ]mbr[ca\i ]n ro=)

C R A I N I C U L (venind repede ]n scen[): }nchina\i-v[, pleca\i-v[,c[ sose=te m[ria-sa P`rlea-Vod[.

L { C U S T { : P`rlea-Vod[... Sunt platc[...

(Intr[ paharnicul, urmat de servitori, care poart[balerce ]n spinare.)

CORIat[ vine P`rlea-Vod[}nfocat =i-mbujorat;Dintre to\i domnii din lume,Cel mai ro=, mai ]nsetat!

P ~ R L E A (Intr[ repede. El e gras =i aprins la fa\[.)

ARIEEu sunt P`rlea cel aprins,Care ard ]n foc nestins+i dau foc =i mistuiescInimile ce-nt`lnesc.Uf! uf! uf! ]n s`nul meuCurge lav[ de vulcan,Da\i-mi ap[ ca s[ beu,S[ tot beu c`t un borcan.

P ~ R L E A : Ap[, ap[, mor de sete.PA H A R N I C U L : M[ria-ta, balercele sunt de=erte; ai b[ut tot.P ~ R L E A : Nu-i ap[?... m-am stins!... Paharnice, te os`ndesc s[-\i

tai capul tu singur, cu m`na st`ng[. (Vede masa.) A!... iaca chileal[.(Se repede la mas[.)

Page 173: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

171S`nziana =i Pepelea

L { C U S T {Seme\e! un pas numai de-i face c[tr[ mas[,Cazi mort, de ast[ arm[ str[puns...

(}l amenin\[ cu furculi\a.)P ~ R L E A

Str[puns?... Nu-mi pas[!Mai bine mort de palo=, ca un viteaz, dec`tDe sete, mi=ele=te, cu iasc[-aprins[-n g`t.

(Apuc[ o garaf[ =i o de=art[.)

L { C U S T { : Iaca minune... gr[im am`ndoi ]n stihuri, ca ni=teapelipisi\i?... Aferim, vere.

P ~ R L E A : Vere?... Cine e=ti tu, de ]ndr[zne=ti a m[ v[rui?L { C U S T { : Eu sunt domn, ca =i tine.P ~ R L E A : Domn... (Amabil.) S[ m[ fericesc cu numele?...L { C U S T { : L[cust[-Vod[!P ~ R L E A (furios): L[cust[?... du=manul meu de moarte?L { C U S T { : Tocmai.P ~ R L E A (gra\ios): Sunt prea fericit de cuno=tin\[. (D[ m`na.)L { C U S T { : +i eu tij, vere... poftim la mas[.P ~ R L E A : Mul\umesc; sunte\i prea amabil.L { C U S T { : Da, m[ rog, nu te mai fasoli.P ~ R L E A (=ade): N-a= vrea s[ fiu indiscret.L { C U S T { : S[ m[ vezi pe n[s[lnic.P ~ R L E A : Ba mai bine pe bra\e, vere.L { C U S T { (vesel, ghiontind pe P`rlea): Pe bra\e, berbantule? Pe

bra\ele S`nzianei?P ~ R L E A (posomor`t): Ba c`t despre fata lui Papur[-}mp[rat, pune-

\i pofta-n cui.L { C U S T { : +i pentru ce, m[ rog...?P ~ R L E A : Pentru c[ m[ duc s-o-mpe\esc.L { C U S T { (ironic): +-ai s-o p[\e=ti, ]n adev[r, vere.

Page 174: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

172 Vasile Alecsandri

P ~ R L E A : Ver-vere?... +i cum asta?L { C U S T { : Fiindc[ =i eu m[ duc la curtea S`nzianei, cu g`nd de-

a-i face curte.P ~ R L E A (se scoal[): Suntem rivali!... unul din noi dar e de prisos

pe lume; trebuie s[ piar[.L { C U S T { (lini=tit): Ai dreptate; pieri tu.P ~ R L E A : Ba tu... Scoal[ =i vin la lupt[, s[ ne cioc`rtim cu palo=ele.L { C U S T { : Ce face?... S[ ne batem ]mpreun[?... cat[-\i de treab[,

omule; avem o=ti pentru certele noastre, ucig[-se ]ntre ele... =i noi s[petrecem cu voie bun[... A=a-i r`ndul crailor =-al ]mp[ra\ilor. (Strig[.)Stolnice!... pune-te ]n capul armatei mele... =i taie buc[\i oastea luiP`rlea-Vod[; de-i sc[pa teaf[r... de te-i ar[ta leu... te-oi face “ban”.

P ~ R L E A (asemene): Paharnice!... ai auzit?... S[ te v[d; harcea-parcea ]n oamenii lui L[cust[-Vod[; de-i fi ]nving[tor... te schimb dinparticular ]n general.

S T O L N I C U L (cu glas slab): Nu putem, m[ria-ta, c[ suntem mor\ide foame.

PA H A R N I C U L (asemene): N-avem vlag[, m[ria-ta; suntem mor\ide sete.

L { C U S T { : Ei, dar fie pe alt[ dat[.. (Lui P`rlea.) Prime=ti,veri=orule... s[ ne ucidem alt[ dat[?

P ~ R L E A : Bucuros... acum s[ plec[m la curtea lui Papur[-}mp[rat.L { C U S T { : S[ plec[m; cuno=ti drumul?P ~ R L E A : Ba nu!... m-am r[t[cit de vreo =apte ori, de c`nd am

pornit de-acas[.L { C U S T { : Ai umblat ]n bobote ca =i mine; ne trebuie dar un

c[l[uz. Stolnice, un c[l[uz c`t oi bate-n palme.S T O L N I C U L (nemi=c`ndu-se): Numaidec`t, m[ria-ta.P ~ R L E A : Paharnice, un c[l[uz.PA H A R N I C U L (st[ pe loc): Numaidec`t.

(Pepelea se ive=te ]ntre copaci.)

Page 175: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

173S`nziana =i Pepelea

SCENA V

Aceia=i, P E P E L E A

P E P E L E A (aparte): Am l[sat pe m[tu=a-n p[dure s[ caute bu-ruieni.

P ~ R L E A : G[situ-l-a\i?...S T O L N I C U L (z[rind pe Pepelea): Iaca unul, pe d`nsul, voinici.

(To\i se reped =i-l apuc[.)P E P E L E A : Ho! \ar[!... ce este?... ce v-au apucat?S T O L N I C U L (tr[g`ndu-l): Te cheam[ L[cust[-Vod[.PA H A R N I C U L (asemenea): Te cheam[ P`rlea-Vod[.P E P E L E A : Minciuni... nu m[ cheam[ nici P`rlea, nici L[cust[...

m[ cheam[ Pepelea.L { C U S T { : Pepelea!... Ha! Ha! Ha! pozna= nume!P ~ R L E A (r`z`nd): Nu-i nume de calendar.L { C U S T { : Ca ale noastre. (Tare.) Pepeleo, r[spunde, po\i s[ ne

duci la curtea lui Papur[-}mp[rat?P E P E L E A (aparte): Or fi pe\itori de-ai S`nzianei.L { C U S T { : Ai auzit?P ~ R L E A (tare): Po\i, m[?P E P E L E A : Pot!... v[ duc =i p`n[ la “m[ru ro=”, dac[ vre\i, =i p`n[

la calea-ntoars[.L { C U S T { : Nu, c[-i prea departe.P E P E L E A : +i p`n[ la dracu-n praznic.P ~ R L E A : Praznic? hai dar cu noi... pleac[-nainte.P E P E L E A : Bine... (Aparte.) Am s[-i r[t[cesc ]n p[durea cea deas[,

din ea s[ nu mai ias[. (Servii fur[ merindele de pe mas[.)L { C U S T { : Mergem?... Poftim, vere.P ~ R L E A : Ce se potrive=te... apuc[ d-ta ]nainte, vere, e=ti mai

c[runt.L { C U S T { : C[runt eu?... =tii c[ te g[sesc nostim?P ~ R L E A : M[-i fi g[sind... d[-mi bra\ul =-aidem ]mpreun[.

Page 176: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

174 Vasile Alecsandri

(P`rlea =i L[cust[ ]=i dau bra\ul =i cearc[ a pleca odat[ cu piciorul st`ng,dar nu nimeresc. Ies cu to\ii prin fund =i dispar ]n p[dure c`nt`nd.)

CORHaide\i cu to\i la curteaLui Papur[-mp[rat,Atra=i de S`nzianaCu nume l[udat.

SCENA VI

D A S C { L U L M A C O V E I , T O M A , M { R I C A , | { R A N I ,| { R A N C E (care vin prin dreapta)

T O M A : A=a o fi, jup`ne dasc[le... sf`nt[ s[-\i fie vorba, mareadev[r ai rostit... nu plou[ pentru c[-i secet[.

M A C O V E I : +i-i secet[, pentru c[ nu plou[.T O M A : Dar f[ bine de ne spune, pentru ce-i =i secet[ =i lips[ de

ploaie?M A C O V E I : O fi trecut prin v[zduh un zmeu cu limb[ de foc.T O | I (speria\i): Un zmeu?M A C O V E I : Sau poate c[ zidarii =i c[r[midarii or fi legat norii.T O M A : Dar nu cuno=ti d-ta vreun chip de-a-i dezlega?M { R I C A : B[rbatul meu s[ nu cunoasc[... ai pripit de te-ai vorbit;

asta... ai vorbit de te-ai pripit.M A C O V E I : Tronc, M[rico!... Oameni buni, este un leac de secet[

care nu d[ gre=.T O | I : Care, care?...M A C O V E I : S[-neca\i o bab[.T O | I : +-a ploua?M A C O V E I : Cu cofa.T O | I : Hai, m[i, s[ g[sim o bab[. (Ar[t`nd femeile.) Pe care din

ele s-o alegem?F E M E I L E (ar[t`ndu-se una pe alta): Pe Catrina, pe Safta, pe Tu-

dora, pe Tofana, pe jup`neasa d[sc[li\a...

Page 177: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

175S`nziana =i Pepelea

M { R I C A : Pe mine?... Eu bab[?... (Lui Macovei.) Bab[-s, jup`nedasc[le? bab[?

M A C O V E I : Ba! ba...B { R B A | I I : Pe d`nsele, m[i! (Se lupt[ b[rba\ii cu femeile; ele

dau \ipete.)B { R B A | I I

Degrab[, degrab[S[ prindem o bab[+i-n ap[ s-o d[m.Degrab[ printr-]nsaDe foc =i de d`nsaAcum s[ sc[p[m.

F E M E I L EHo\ilor! pieri\i de-aici,C[ v-om bate cu urzici,V-om zg`ria ca pisiciDe-\i fi to\i numai be=ici.

SCENA VII

Aceia=i, B A B A R A D A (se ive=te-n fund)

B A B A R A D A : S[ tr[iasc[ Pepelea!... bun[ c`rj[ mi-a durat... ams[-i desc`nt de dor.

F E M E I L E : Iaca o bab[, iaca o bab[!T O | I : Baba Rada, vr[jitoarea!M A C O V E I : Ea o fi legat norii... pe d`nsa, oameni buni... =i

u=tiuluc! ]n balt[. (B[rba\ii se reped de apuc[ pe bab[, lu`nd-o-n sus.)B { R B A | I I : }n balt[!B A B A R A D A : Ce-i? ce-i?F E M E I L E : }n balt[!B A B A R A D A : }n balt[? Vai de mine... dar ce v-am gre=it eu,

oameni buni?...

Page 178: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

176 Vasile Alecsandri

M A C O V E I : }n balt[, talpa iadului!B A B A R A D A : Ajutor! ajutor! Pepeleo!

SCENA VIII

Aceia=i, P E P E L E A (alearg[ prin fund)

P E P E L E A : Cine m[ cheam[?... Mama Rada?...B A B A R A D A : Nu m[ l[sa, Pepela= drag[, vor ho\ii s[ m[-nece.P E P E L E A : S[ te-nece, pentru ce? Sta\i, oameni buni... nu face\i

p[catul.T O | I : }n l[turi, m[ sfrijitule.P E P E L E A : Nu m[ las de voi, cihar de m-a\i ucide... Mama Rada-i

nevinovat[.M A C O V E I : Cum ]ndr[zne=ti, m[i \ing[ule, s[ te ]mpotrive=ti

voin\ei poporului?... Nu =tii ce spuneau str[mo=ii no=tri:”Box, pipili,Box...”

P E P E L E A : Ce box, m[, na box!... (Trage un pumn ]n ghigilicul luiMacovei.)

M A C O V E I : Aoleo! m-a necinstit.T O M A : Iii!... a ridicat m`na asupra lui jup`n Macovei.M { R I C A : I-a turtit nasul pe ghigilic? asta...M A C O V E I : Lega\i-l, m[i, s[-l ducem la procuror. C`t pentru bab[,

u=tiuluc ]n balt[. (|[ranii leag[ m`inile lui Pepelea.)P E P E L E A (lupt`nd): Ho\ilor, tic[lo=ilor!... v[ pune\i o sut[ pe un

om, ca corbii =i ca judanii. (|[ranii las[ pe Pepelea legat =i se-ntorc laBaba Rada.)

B A B A R A D A : Pepeleo, Pepeleo... (|[ranii ridic[ pe bab[ =i se]ndreapt[ spre lac cu ea.)

P E P E L E A : Tic[lo=ii... ucid pe biata bab[, f[r[ vin[, =i pe minem-au legat, ca s[ m[ duc[ la ]nchisoare... s-au dus cu to\ii... nu-i nime,p-aici mi-e drumul. (Fuge-n c[su\[.)

| { R A N I I (pe malul lacului): Una!

Page 179: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

177S`nziana =i Pepelea

B A B A R A D A : Pepeleo!| { R A N I I : Dou[, trei... hup, u=tiuluc. (O arunc[ pe bab[ =i deo-

dat[ s-aude un tunet dep[rtat, cerul s-acopere de nouri negri.)M A C O V E I : Parapanghelos! De-acum umfla\i pe Pepelea =i hai la

procurorul.| { R A N I I (revenind ]n scen[): Dar unde-i?| { R A N I I : A pierit!M A C O V E I : Pierit s[ fie! (}ncepe furtun[ mare, tunete prelungite.)

Iaca, m[i!... vede\i? cum a\i ]necat vr[jitoarea, a =i-nceput a ploua.T O M A : Plou[ cu fulgere, jup`ne dasc[le, dar ap[ — tuf[.F E M E I L E : Vai de noi! o s[ ne tr[sneasc[.M { R I C A : Hai s-aprindem Pa=ti de la lum`nare... asta... lum`nare

de la Pa=ti.M A C O V E I : Tronc, M[rico!T O | I : Hai pe-acas[, la s[n[toasa, voinici. (Un fulger cade-n lac,

to\i fug ]n dreapta speria\i.)

SCENA IX

P E P E L E A (ie=ind din c[su\[): S[ se fi ]necat biata m[tu=[?... de-a= =ti c[ a= g[si-o, m-a= arunca ]not. Ia s[ vedem. (Vine ]n scen[ =ig[se=te o c`rj[.) Iaca una din c`rjele ei... poate s[-mi fie de ajutor... (Lamal). A!... pare c[ z[resc ceva... ea-i... plute=te... d[, Doamne, s-oscap. (}ntinde c`rja-n ap[ =i scoate sumanul babei.) Nu-i ea. S[rmana,e numai sumanul ei, a murit! S-a dus pe ceea lume, =i eu am r[mas iarsingur. (Pl`nge.) R[u m[ doare inima dup[ ea... dar ce aud!... ce v[d!

(Furtuna trece, norii dispar =i luna se ]nal\[ de dup[ copaci, ]n fund...pe suprafa\a lacului r[sar mai multe flori mari de nuf[r =i ]n fiecaredin ele st[ ]nchis[ c`te-o z`n[; ]n cea mai frumoas[ se g[se=te Baba

Rada, metamorfozat[ ]n Regina Z`nelor; razele lunii lumineaz[tainic tabloul.)

Page 180: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

178 Vasile Alecsandri

SCENA X

P E P E L E A , Z~NE, B A B A R A D A (schimbat[ ]n z`n[)

COR DE Z~NEFrumoas[ Z`n[ cu dulce numeDin s`nul apei iese la lume.Ferice omul care pe eaLa foc de stele o va vedea.

(Florile de nuf[r se deschid, z`nele ies de formeaz[ ]mpreun[ un grupartistic ]n lumina electric[. }n floarea din mijloc apare Baba Rada subfigura =i sub costumul unei z`ne tinere =i frumoase =i ]ncununat[ cu

plante acvatice.)Z ~ N A

Pepeleo, bl`nd suflet, tu singur cu-ndurare,Ai vrut s[-mi aperi via\a de-a pro=tilor turbare.Pe tine eu din umbr[ te-oi scoate la lumin[,C[ci fosta Baba Rada de-acum e a ta z`n[.

(Z`na, ie=ind din floare, p[=e=te pe fa\a apei=i vine ]n scen[.)

P E P E L E A (cade-n genunchi): O!... ce minune cereasc[.Z ~ N A : Pepeleo!... de azi ]ncepe o via\[ plin[ de lupte pentru tine...

dar s[ n-ai grij[, vei fi pretutindeni ap[rat =i sus\inut de mine. |ineacest fluiera= de trestie, el te va ajuta la orice nevoie... c`nd ]i c`nta dinel... \ine =-acest inel de logodn[ cu S`nziana.

P E P E L E A : Ah!... z`n[ frumoas[ =i milostiv[, m[ logode=ti cunorocul.

Z ~ N A : Norocul s[ te ]nso\easc[ ]n calea vie\ii. Acum te las, Pepe-leo... r[m`i cu bine, eu m[-ntorc ]n ]mp[r[\ia z`nelor.

(Z`na se-ntoarce ]n floarea ei, toate florile s-afund[ ]ncet, ]n sunetulsimfonic al orchestrei. Corul repet[ refrenul de la ]nceput.)

( S f ` r = i t u l a c t u l u i I . )

Page 181: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

179S`nziana =i Pepelea

ACTUL II

Teatrul reprezint[ sala tronului lui Papur[-}mp[rat... Vasuri mari cu planteacvatice sunt a=ezate ]n col\uri... un tron mare de aur ]n st`nga, alt tron mai mical[turi, spre public... o u=[ ]n st`nga, ce duce ]n apartamentul ]mp[r[tesei... ]n

dreapta, u=i mari... ]n fund, arcade largi =i ]nalte, ce se deschid pe teras[, deasupragr[dinii.

SCENA I

P E P E L E A (se ive=te cu sfial[ pe teras[, apoi intr[ ]n scen[): Num[ vede nime? M-am furi=at prin gr[dina ]mp[r[teasc[, doar oi z[ripe S`nziana... dar toate ferestrele palatului sunt ]nchise... Ce bog[\ii...Ce loca= fermec[tor!... Bine m-a= deprinde a tr[i aice... al[turea cufata ]mp[ratului. Dac[ m-ar ajuta Z`na-Lacului s[ mi se ]mplineasc[dorul... Ian s[-mi ]ncerc norocul, sun`nd din fluierul [sta!... S[ vedemce poate el!... (Privind fluierul, c`nt[.)

ARIEI

Fluiera= frumos,Mult zici tu duios.Scumpe fluiera=,Mult zici dr[g[la=,Zi cu glasul t[u,Zi pe g`ndul meu,Versul cel cu foc,Ce-aduce noroc.

IIFluiera= de fag,A! spune cu drag,Spune de-al meu dorScumpului odor,C[ inima mea

CUPRINS

Page 182: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

180 Vasile Alecsandri

Vecinic pentru eaBate ne-ncetatD-un amor curat.

(El vrea s[ c`nte din fluier, dar se opre=te, z[rind ]ndreapta pe T`ndal[.) Dar vine cineva... m[ ]nchin cu

c`ntecul =i, la fug[... s[ m[ ascund ]n gr[din[. (Disparedup[ arcade.)

SCENA II

T ~ N D A L { , pe urm[ P { C A L {(am`ndoi ]n haine brodate cu fir =-acoperite cu decora\ii pe piept =i pe spate)

T ~ N D A L { (venind din dreapta): St[p`nul meu, augustatea-samarele ]mp[rat Papur[ doarme... Doarm[ s[n[tos =i f[r[ grij[, c`t m[are pe mine, T`ndal[, prim-ministru... Toat[ sarcina statului e pe spina-rea mea... Sarcin[ grea!... (Cu emfaz[.) }ns[ m[ simt m`ndru de-a opurta pentru gloria, prosperitatea, prop[=irea =i moralitatea poporuluice se ad[poste=te la umbra sceptrului ]mp[r[tesc al august[\ii-sale...(Z[rind pe P[cal[.) Dar pare c[ g[sesc pe P[cal[, colegul meu de cabi-net... un =iret de frunte, care ades m[ p[c[le=te!... Cum s[ m[ dezbarde el?... Am c[tat s[-l trimit departe, peste nou[ m[ri =i nou[ \[ri, ]ntr-oambasad[... dar n-a primit... Ce tertip s[ mai iscodesc?... (St[ peg`nduri.)

P { C A L { (intr[ pe sub arcade): Doarme augustul nostru, =i soarele-isus... }ns[ are =i dreptate s[-=i odihneasc[ b[tr`ne\ele. (Z[rind peT`ndal[.) A!... iaca T`ndal[, perechea mea de la carul statului... cums[-l dau peste cap?...

T ~ N D A L { : Ce v[d? Excelen\a-voastr[ la curte a=a de diminea\[?P { C A L { : Datoria-mi fac, urm`nd pildei excelen\ei-voastre.T ~ N D A L { : Datorie sacr[... c`nd st[p`nul trage la aghioase...

Sluga credincioas[ vegheaz[, pentru gloria...P { C A L { : Prop[=irea...

Page 183: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

181S`nziana =i Pepelea

T ~ N D A L { : Prosperitatea...P { C A L { : +i moralitatea poporului, ce s-ad[poste=te...T ~ N D A L { : La umbra sceptrului p[rintesc.A M ~ N D O I (]nclina\i): Al august[\ii-sale...P { C A L { : Bine, acuma ad-o colea jum[tatea milionului ce-ai

c`=tigat ast[-noapte.T ~ N D A L { : Ce milion? Care milion? de unde milion?P { C A L { : Care? (}i =opte=te la ureche.) Cel care ai c`=tigat ru=fet

de la concesionarii baloanelor.T ~ N D A L { (cu mirare): De unde o =tii?P { C A L { : E scris pe nasul excelen\ei-voastre, ad-o...T ~ N D A L { : Ei, =tii una? Las[-mi mie milionul [sta, =i eu ]\i

f[g[duiesc alt milion la anul.P { C A L { : Cum?T ~ N D A L { (]i vorbe=te la ureche): Din r[scump[rarea concesiu-

nii baloanelor.P { C A L { : Parol?T ~ N D A L { : Parol!P { C A L { : Ba, ba, ba, mai bine azi un ou dec`t la anul un bou;

ad[!T ~ N D A L { : Bine, om regula socotelile mai pe urm[, acum s[ ne

ocup[m de afacerile politice... +tii c[ domni\a S`nziana e fat[ mare?...P { C A L { : O fi; =i, prin urmare, i-a ab[tut s[ se m[rite numaidec`t.T ~ N D A L { : Fat[ mare nu-i? Trebuie s[-i credem.P { C A L { : +i ]mp[ratul, care se supune la toate voin\ele ei, a trimis

crainici pe la toate ]mp[r[\iile ca s[ le duc[ aceast[ veste.T ~ N D A L { : O =tiu.P { C A L { : +i chiar au ]nceput a sosi ]n ora= mai mul\i din acei ce-

au auzit de frumuse\ea domni\ei.T ~ N D A L { : Care =i care?...P { C A L { : Zoril[, craiul R[s[ritului; Murgil[, craiul Apusului... =i

P`rlea-Vod[, =i L[cust[-Vod[, =i al\i mul\i din toate p[r\ile lumii.T ~ N D A L { : Minunat; =i unde au tras la gazd[?

Page 184: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

182 Vasile Alecsandri

P { C A L { : La “Grand Hotel”, la “Trei sarmale”.T ~ N D A L { : Cred c-om c[p[ta ceva decora\ii de la ei... decora\ii

cu briliante primprejur... iar nu ca potcoavele astea, care c`nt[resczece oca... de aram[... Prive=te: ordinul Hipopotamului!... ordinul Uran-gutanului!... ordinul Bivolului... ordinul Bibilicului... etc...

P { C A L { : Acestea sunt decora\ii zoologice... dar unde le-om maianina =i pe celelalte?...

T ~ N D A L { : Pe din[untrul livrelei... ca c[ptu=al[.

(S-aude-n st`nga un c[scat lung.)

P { C A L { : Taci... s-anun\[ ]mp[ratul.

(Papur[-}mp[rat vine ]n halat =i papuci galbeni... =i cu coroana pestescuf[.)

SCENA III

Aceia=i, P A P U R {

PA P U R { : A... a... a!... Bine am dormit.A M ~ N D O I : S[ v[ fie de bine, augustate.PA P U R { : Aici sunte\i, mini=trii mei iste\i!T ~ N D A L { : La u=a august[ a iatacului ]mp[r[tesc...P { C A L { : Precum se cuvine...PA P U R { : Vine... bine vreau s[ zic, ne place s[ v[ vedem aproape

de tron, pentru c[ sunte\i ageri.A M ~ N D O I (]nchin`ndu-se): M[ria-ta...PA P U R { : Credincio=i!A M ~ N D O I : Augustate...PA P U R { : }ntegri.A M ~ N D O I : Luminate ]mp[rate...PA P U R { : De=i nu prea frumo=i...A M ~ N D O I : Milostive st[p`ne...PA P U R { : Destul, nu v[ mai fr`nge\i =alele... c`te ceasuri sunt?...

Page 185: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

183S`nziana =i Pepelea

T ~ N D A L { : C`te porunce=te augustatea-voastr[ s[ fie.PA P U R { : M-am trezit destul de diminea\[, nu-i a=a?T ~ N D A L { : A=a! v-a\i trezit odat[ cu zorile.PA P U R { : Oare?... Ce crezi =i tu, P[cal[... ]mi pare c[ soarele-i

sus.P { C A L { : Zorile au mai ]nt`rziat ast[zi, pentru pl[cerea august[\ii-

voastre.PA P U R { : Bine-au f[cut, pentru c[ eram foarte obosit... trebile

statului...T ~ N D A L { : V[ prea osteni\i, augustate; =i nu se cade s[ compro-

mita\i augusta voastr[ s[n[tate. Nou[, servitorilor tronului, ne incumb[truda; pentru gloria...

P { C A L { : Prop[=irea...T ~ N D A L { : Prosperitatea!P { C A L { : +i moralitatea poporului ce s-ad[poste=te...T ~ N D A L { : La umbra sceptrului p[rintesc...A M ~ N D O I : Al august[\ii-voastre!PA P U R { : Frumoas[ imagine!... umbra sceptrului... mi-o repeta\i

]n toate zilele... e cam monoton[, ]ns[ pl[cut[... =i ce mai face poporul?...nu l-am v[zut de mult...

T ~ N D A L { : Nu-=i ]ncape ]n piele de fericire.PA P U R { : A=a s[ fie, P[cal[, ]=i ]ncape sau nu-=i ]ncape?P { C A L { : Nu-=i ]ncape... e burduf...PA P U R { : Burduf!... A!... mul\umirea mea este deplin[... adic[

tocmai deplin[ nu... pentru c[ tarafurile politice se-nmul\esc pe toat[ziua... C`te avem p`n-acum?

P { C A L { : 57, augustate.PA P U R { : Numai at`tea?... le credeam mai plodoase... care au

mai ie=it la maidan?...P { C A L { (desf[=ur`nd o h`rtie lung[): Iat[ lista.PA P U R { : Breee!... ce pomelnic!... cite=te-l, P[cal[.P { C A L { : Categoria-nt`i.PA P U R { : Cum?... Sunt pe categorii?

Page 186: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

184 Vasile Alecsandri

PA P U R { : Dar, categorisi\i.PA P U R { : Zi-nainte.P { C A L { : Categoria-nt`i! Tarafuri colorate.PA P U R { : Colorate?...P { C A L { : Da!... pentru ca s[ bat[ mai bine la ochi. (Citind.) Taraful

verde.PA P U R { : Verde? Pentru ce verde?P { C A L { : Pentru c[-i spanac. (Citind.) Taraful galben.PA P U R { : Galben?... O fi taraf de dovleci?...P { C A L { : Tocmai... e un taraf care a prins g[lbea\[. (Citind.)

Taraful alb.PA P U R { : Alb?... Se vede c[-i mai sp[lat?P { CA L { : +i p[time=te de albea\[ pe ochi. (Citind.) Taraful stacojiu.PA P U R { : Stacojiu?... pentru ce?P { C A L { : Pentru c[ cu c`t e mai fiert, cu at`t e mai ro=.PA P U R { : Ca racii.P { C A L { : Raci progresi=ti etc. Categoria a doua... Taraful na\ional-

liberal, taraful liberal-na\ional, taraful liberal-na\ional-moderat, tara-ful moderat-na\ional-liberal.

PA P U R { : Treci la alt[ categorie, asta-i cam ]ntr-acela=i p[r.P { C A L { : A treia categorie... Taraful aristocrat, democrat, burto-

crat, pungocrat, postocrat...PA P U R { : Destul... m-am ame\it =i simt c[ devin prostocrat ca

d`n=ii... +i care-i deviza politic[ a tuturor?P { C A L { : Una =-aceea=i... “Scoal[-te de la locul t[u, s[ m[ pun

eu.”PA P U R { : Adic[, cu alte cuvinte... S[ v[ dau afar[ pe voi =i s[-i

iau pe d`n=ii ]n loc?P { C A L { : Cam a=a!PA P U R { : +-a=a se poate... s[ v[ dau afar[... s[ nu v[ dau?... Ba

s[ v[ dau.A M ~ N D O I : Fereasc[ Dumnezeu, auguste.PA P U R { : Dar dac[ v[ voi p[stra... Cum s[ salv[m situa\iunea?...

Page 187: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

185S`nziana =i Pepelea

T ~ N D A L { : Tr`ntind tarafurile la pu=c[rie.PA P U R { : Bun[ idee, s[ le tr`ntim... oare s[ le tr`ntim?... =i pen-

tru ce s[ nu le tr`ntim?... Ce zici =i tu, P[cal[?...P { C A L { : Zic s[ nu le tr`ntim, maiestate... pentru c[ o asemenea

tr`nt[ ar fi o m[sur[ ]n incompatibilitate cu abilitatea guvernamental[.PA P U R { (aiurit): A=a... (Aparte.) N-am prea ]n\eles. (Tare.) Apoi

dar s[-i l[s[m ]n pace, mai cu seam[ c[ am alt[ belea pe capul meu...S`nziana mi-a declarat c[ vrea s[ se m[rite pe placul ei... iar nu dup[convenien\ele politicii statului... Eu chibzuisem s[ fac alian\[ cu vecinulmeu, cu Piperu=-Craiul... dar fata-l g[se=te prea iute... =i nu-l vrea.

T ~ N D A L { : Asta poate s[ nasc[ mari complica\iuni.P { C A L { : Poate chiar =i r[zboaie.PA P U R { : +-apoi?... nu mi-e team[ de-un Piperu=. C`\i pip[ru=i

am m`ncat eu, de c`nd ]mp[r[\esc!... Au ]nceput s[ curg[ pe\itori pen-tru S`nziana?

T ~ N D A L { : }nceput... Hotelul “La trei sarmale” e plin de crai,domni =i ]mp[ra\i, care a=teapt[ s[ fie invita\i a se prezenta la Curte.

PA P U R { : Bine, face\i-le cunoscut c[-i voi primi chiar ast[zi...G[tit-a\i tot pentru ceremonialul primirii lor?

P { C A L { : Totul e gata.PA P U R { : Merge\i dar s[-i aduce\i ]n prezen\a noastr[, hai, mar=!A M ~ N D O I : Numaidec`t, auguste... (Ies ]nchin`ndu-se.)PA P U R { (singur): Un cap ]ncoronat trebuie s[ aib[ caracter ferm

=i voin\[ nestr[mutat[... altminterea se-ncurc[ r[u i\ele politice... Euam hot[r`t s[ fac pe voia S`nzianei... =i nu m[ schimb odat[ cu capul(o pauz[), =i ]ns[ prudent de-a expune ]mp[r[\ia la cine =tie ce calamit[\i,pentru capriciul unei copile alintate... Ce-ar fi, adic[, dac[ n-a= m[rita-oacum?... ar pl`nge =-at`ta tot... dar de ce s-o fac s[ pl`ng[, dr[gu\a?...Vrea s[ se m[rite, lucru natural. (Schimb[ tonul.) Vrea, vrea... multevrea omul... de m-a= potrivi... ea are voin\a ei... dar =i eu am pe-amea... =i, ]n sf`r=it, cine-i ]mp[ratul? Eu!... cine are dreptul de a porun-ci?... Eu! prin urmare, s-o m[rit... alta n-am ce face. (St[ pe g`nduri,num[r`nd pe degete.) S-o m[rit?... s[ n-o m[rit?...

Page 188: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

186 Vasile Alecsandri

SCENA IV

PA P U R { , S ~ N Z I A N A (iese din apartamentul ei)

S ~ N Z I A N A : T[tuc[. (Vine de-l s[rut[.)PA P U R { : Copila mea, te-ai trezit?...S ~ N Z I A N A : Ce fel? trezit?... Soarele-i amiazi, =i d-ta tot ]n halat

=i cu scufa de noapte?...PA P U R { : Am avut multe de pus la cale cu mini=trii.S ~ N Z I A N A (z`mbind): }n\eleg... a\i organizat ceremonialul de

ast[zi... Scumpul meu p[rinte, c`t m[ doare s[ m[ despart de d-ta.PA P U R { : Apoi dac[ te doare a=a de mult, pentru ce vrei numaidec`t

s[ ie=i din casa p[rinteasc[?S ~ N Z I A N A : Pentru ca s[ m[ duc =i eu la casa... a=a a f[cut =i

mama.PA P U R { : Dumnezeu s-o ierte... ]ns[, pe vremea ei, fetele se m[ritau

dup[ placul p[rin\ilor.S ~ N Z I A N A : S-au schimbat lucrurile de-atuncea, t[tuc[. Ast[zi

suntem libere =i independente.PA P U R { : Forma\i =i voi un taraf?...S ~ N Z I A N A : Dar, g[sim c[ e drept s[ ne alegem noi ]n=ine

tovar[=ii vie\ii noastre.PA P U R { : De aceea s-au ]nmul\it desp[r\eniile... Ascult[, S`nzia-

n[... n-ai putea s[ mai rabzi vreo doi-trei ani?...S ~ N Z I A N A : De ce nu zece?... s[-mpletesc coad[ alb[.PA P U R { : P`n’ la coad[ alb[ mai ai mult, fata mea.S ~ N Z I A N A : T[tuc[, vrei s[ afli adev[rul?... mi-a prezis o

vr[jitoare c[, de nu m-oi m[rita ]n anul acesta, am s[ m[ g[sesc ]ntr-o primejdie de moarte.

PA P U R { : De moarte!... s[ mori?... fereasc[ Dumnezeu! s[ nu faciuna ca asta... mai bine te m[rit de 17 ori, cu cine \i-a cere inima...chiar c-un zmeu, dac[ ai poft[ de zmei.

S ~ N Z I A N A : Bunul meu p[rinte!... Tocmai de zmei mi-e team[,

Page 189: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

187S`nziana =i Pepelea

pentru c[ ei fur[ fete de-mp[ra\i... =i mi-a spus vr[jitoarea c[ suntamenin\at[...

PA P U R { (speriat): Ce?... s[ te r[peasc[ o dihanie de pe ceealume?... Merg s[ dau porunci ca s[ pun[ str[ji ]mprejurul palatului...(Strig[:) P[cal[, T`ndal[... iaca, uitasem c[ ei sunt du=i la “Trei sar-male!”

S ~ N Z I A N A : Nu te turbura, t[tuc[, mai bine mergi de te g[te=te,ca s[ primim oaspe\ii veni\i la noi de prin fundul lumii.

PA P U R { : Ai dreptate; m[ duc s[-mi lep[d halatul =i s[-mi punhlamida... Pup[-m[ frumos... Pup[-m[ ]nc[ o dat[. (Dup[ ce-o s[rut[iese zic`nd:) E frumoas[... rupt[ din soare! +i-mi sam[n[ mie, buc[\ic[t[iat[. (Iese-n st`nga.)

SCENA V

S ~ N Z I A N A (singur[): Azi trebuie s[-mi aleg un mire!... pe care?...pe cel mai viteaz, mai t`n[r =i mai frumos.

RECITATIVDe multe nop\i mi-e somnul agitat+i p`n[-n zori ades nu pot dormi.Un glas ascuns ]mi zice ne-ncetatC[ am ajuns ]n timpul de-a iubi.

ARIEI

F[r[ dor, f[r[ iubire,Nu e-n lume fericire,Spune doica mea.Ea-i b[tr`n[, ispitit[;Ca s[ fiu dar norocit[,S-o ascult pe ea.

IIF[t-Frumos, o, dulce mire,Te a=tept, vin’ cu gr[bire,

Page 190: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

188 Vasile Alecsandri

Vino de m[ ia,Ca s[ ducem ]mpreun[Via\[ dulce, via\[ bun[Cum inima vrea.

Ah!... c`nd ar veni F[t-Frumos... (St[ g`ndind. Un zmeu trece c[lareprin v[zduh.) C`nd ar ap[rea deodat[-n ochii mei...

(Zmeul apare ]ntre arcade.)

SCENA VI

S ~ N Z I A N A , Z M E U L

Z M E U L (]n fund): S`nzian[!S ~ N Z I A N A (tres[rind): Cine m[ cheam[? (Vede pe zmeu.) A!...

(Vrea s[ fug[.)Z M E U L : Nu fugi, dulce minune; vestea frumuse\ii tale a trecut

peste nou[ m[ri =i nou[ \[ri =i, ca s[ te v[d, am venit ]n zbor nou[ zile=i nou[ nop\i.

S ~ N Z I A N A : Dar cine e=ti tu, care ]ndr[zne=ti?...Z M E U L : Eu sunt ]mp[ratul zmeilor.S ~ N Z I A N A (cu groaz[): E=ti zmeu?...Z M E U L : +-am jurat s[ te fac so\ia mea.S ~ N Z I A N A : Eu?...Z M E U L : Vino cu mine.S ~ N Z I A N A : Mai bine s[ mor.Z M E U L : Vino!... (Face un pas, ]ntinz`nd m`na spre ea.)

SCENA VII

Aceia=i, P E P E L E A (se arat[ sub arcade)

P E P E L E A : Stai, fiar[ de pe ceea lume!... un pas mai mult, e=ti mort.Z M E U L : Ce?... tu, piticule, ]mi porunce=ti mie?

Page 191: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

189S`nziana =i Pepelea

P E P E L E A : Pieri, pieri ]\i zic.Z M E U L (ridic[ buzduganul): Se vede c[ vrei s[ legi fr[\ie de moarte

cu buzduganul meu?P E P E L E A : +i tu cu fluiera=ul meu. (Sun[ din fluier.)Z M E U L (r[m`ne ]ncremenit, vrea s[-nainteze, dar nu poate; vrea

s[ ridice buzduganul, =i-i cade bra\ul f[r[ putere): P[c[tosule!...a=teapt[... Ce-am p[\it?... nu pot face un pas ]nainte... nu pot purtabuzduganul, sunt fermecat... fluierul acesta m[-nvinge... (Se tot re-trage ]nd[r[t, ]mpins de-o putere misterioas[, ]n sunetul fluierului Pepe-lea-l urm[re=te, am`ndoi dispar ]n gr[din[.)

S ~ N Z I A N A (trezindu-se din buim[ceal[): Am visat?... Era s[ m[r[peasc[ un zmeu?... +i m-a sc[pat de el?... Cine m-a sc[pat?... Poatec[ era F[t-Frumos.

F[t-Frumos, o, dulce mire,Te a=tept vin’ cu gr[bire,Vino de m[ ia... etc.

(Iese prin st`nga c`nt`nd sotto voce.)

SCENA VIII

P { C A L { , T ~ N D A L { , P ~ R L E A -V O D { ,L { C U S T { -V O D { , Z O R I L { , M U R G I L {

(mai multe persoane din toate p[r\ile lumii, ]n diverse costume fantastice)(S-aud fanfare-n curte, u=ile-n dreapta se deschid; doi u=ieri vin de se a=eaz[ la

intrare. Intr[ cortegiul de crai, domni =i ]mp[ra\i, preceda\i de T`ndal[ =i P[cal[ =iurma\i de steaguri cu emblemele lor. Se pun ]n semicerc, ]n fa\a tronului.)

CORAzi e ziua mult dorit[,C`nd, uimi\i, o s[ vedemO minune str[lucit[,Un crin alb cu diadem.

Page 192: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

190 Vasile Alecsandri

T ~ N D A L { : Poftim, vesti\i =i de bun neam domni, crai =i ]mp[ra\i!}n cur`nd va sosi marele, gloriosul, m[rinimosul, augustul Papur[-}mp[rat, ]mpreun[ cu frumoasa, ]nc`nt[toarea, augusta sa copil[,domni\a S`nziana.

(}n sunetul unui mar= triumfal, intr[ Papur[ cu hlamid[=i cu coroan[ aurit[, \in`nd pe S`nziana de m`n[,

urma\i de mai multe dame =i magna\i de Curte... ei facjurul s[lii, salut`nd pe oaspe\i, =-apoi merg de se suie petronuri. Steagurile se ]nclin[ ]n fa\a lor =i to\i oaspe\iir[m`n extazia\i, privind la S`nziana... P`rlea-Vod[ d[

semne de admira\ie grotesc[.T`ndal[ st[ l`ng[ tron.)

CORIat[ ]mp[ratul,Iat[ luminatulCu S`nziana,M`ndra Cos`nzeana,Ori=icine-o vedeJur[ =i credeC[ e un juvaer,C[zut aici din cer.

SCENA IX

Aceia=i, P A PU R { cu S ~ N Z I A N A

PA P U R { (pe tron): Bine-a\i venit la curtea noastr[, oaspe\i de soi=i de tot soiul!... Crainicii no=tri v-au dus vestea despre copil[ =i zestreaei... jum[tate de ]mp[r[\ie, f[r[ ipotec[... Care din voi va avea norocs[ plac[ fetei va avea parte de am`ndou[... Haide, ar[ta\i-v[ talentele=i nurii, concursul e deschis; am zis!...

Page 193: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

191S`nziana =i Pepelea

T O | I : Tr[iasc[ Papur[-}mp[rat!PA P U R { : Acum =i pururea =i-n vecii vecilor...T O | I : Amin!P A P U R { : P[cal[, te numesc mare=al de ocazie, f[r[ leaf[.

Prezenteaz[-ne concuren\ii cu tropos.P { C A L { : Ascult. (Prezent`nd pe Zoril[.) M[ria-sa Zoril[, craiul

R[s[ritului.PA P U R { : Zoril[?... Am cunoscut ]n tinere\e pe babacu-t[u;

p[timea, s[rmanul, de c[scat, altminterea era de=tept =i cam... ber-bant. (R`z`nd.) }mi aduc aminte c[ odat[ ne-am ]nt`rziat ]mpreun[p[n[-n faptul zilei, ]ntr-o mahala!... ha! ha! ha! St`rnisem to\i c`inii =icomisarii... ha, ha, ha!

T ~ N D A L { (]ncet, cu dezaprobare): Auguste...PA P U R { (serios): Ai dreptate, T`ndal[, nu iart[ ighemoniconul.

(Arat[ pe S`nziana.) +i e s[rb[toare-n cas[; iaca tac, tac.ZORIL{ (]ngenunche dinaintea tronului S`nzianei =i declam[):

Princes[! R[s[ritul e raiul p[m`ntesc;Din el r[sare luna =i soarele ceresc!Prime=te-a fi regin[ acelui dulce plai,Ca s[ priveasc[ lumea-n mirare rai ]n rai.

(Se scoal[ =i se retrage.)

PA P U R { (lui T`ndal[): Rarerarerai ]n rai? parc[ aud broa=tele,T`ndal[.

T ~ N D A L { : Poezie imitativ[, auguste.PA P U R { : O fi!...P { C A L { (prezent`nd pe Murgil[): M[ria-sa Murgil[, craiul Apu-

sului.PA P U R { : Murgil[?... St[i... am cunoscut =i pe babacu-t[u; era

cam posomor`t de firea lui. Ce mai face?M U R G I L { (posomor`t): A apus...PA P U R { : A apus!... Ce spui? A dat pielea popii? Hei!... lume,

Page 194: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

192 Vasile Alecsandri

lume!... to\i suntem mai mult sau mai pu\in muritori. (}=i sufl[ nasultare.) Ca m`ine ]i apune =i tu.

M U R G I L { (asemenea =i el ]ngenunche ]naintea S`nzianei =i dec-lam[):

Princes[, ]n Apusul profund, mistuitor,Apune soare, lun[, tot ce-i str[lucitor,Dar jur pe-a ta frumse\[, de lume admirat[,C[ tu nu vei apune din ochii-mi niciodat[.

(Se retrage.)

PA P U R { : Frumos!... (Lui T`ndal[.) Ce au, T`ndal[, de gr[iescto\i ]n stihuri?... e vreo boal[ nou[?

T ~ N D A L { : Da... o boal[ ce se nume=te stiho-morbus.PA P U R { : O fi!...P { C A L { (prezent`nd pe L[cust[): M[ria-sa L[cust[-Vod[.PA P U R { : L[cust[? Te =tiu de mult... mi-ai potopit ogoarele ]ntr-o

vreme... la anul o mie =i ceva!L { C U S T { : Era foamete, augustate... =i eram pe atunci un copil

f[r[ judecat[, zburdalnic.PA P U R { : A=a!... +-acum v[d cu mul\umire c[, de=i e=ti fl[c[u

tomnatic, te \ii bine; tot verde!L { C U S T { : Am stomac bun!PA P U R { (lui T`ndal[): Stomac de L[cust[.L { C U S T { (]ngenuncheaz[ dinaintea S`nzianei =i declam[):

Frunz[ verde de mohorMor de dor... z[u... de dor mor,Mor... mor... mor...

(Aparte.) Ce dracu!... am uitat restul =i mi-am pierdut rostul.PA P U R { (lui T`ndal[): Ian ascult[, T`ndal[... [sta mormorose=te

ca un urs.L { C U S T { (cat[ a continua):

Frunz[ verde de mohorMor, mor, mor...

Page 195: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

193S`nziana =i Pepelea

PA P U R { : L[cust[... drag[ L[cust[, las[, nu mai muri acum, f[tulmeu, pe alt[dat[, pe alt[dat[, a=a s[ tr[ie=ti.

L { C U S T { (retr[g`ndu-se): Curios!... mi-am uitat improviza\ia.P { C A L { (prezent`nd pe P`rlea): M[ria-sa, P`rlea-Vod[.PA P U R { : P`rlea?... p`rlit e=ti de soare!P ~ R L E A : Ba din n[scare, augustate. (Declam[:)

Princes[, a ta frumse\[-nfocat[ =i b[laie}n vulcanul meu de suflet a aprins o p[l[laie.Ard, ard, ard, m[ fac cenu=[, c[ci amorul m[ ]ncinge.A! precum ai aprins focul, f[ bine de mi-l =i stinge.

PA P U R { : Pompieri!... chema\i pompierii... e-n stare s[-mi deafoc palatului. (S-aude afar[ fluierul lui Pepelea.)

P ~ R L E A (indignat): Cine m[ fluier[?PA P U R { : Ce se-aude, un fluier?S ~ N Z I A N A (uimit[, aparte): Parc[-i fluierul care m-a sc[pat de

zmeu.(Apare Pepelea pe pragul u=ii din dreapta.)

SCENA X

Aceia=i, P E P E L E A

PA P U R { : Cine e=ti tu, seme\ule, de ]ndr[zne=ti s-ai ]ndr[znealade a te prezenta dinaintea noastr[?

P E P E L E A : Luminate ]mp[rate, sunt solul Z`nei-Lacului!... Aceaz`n[ n[zdr[van[ a auzit de preaputernicul, prea]n\eleptul, pream[-rinimosul Papur[-}mp[rat, precum =i de cereasca frumuse\e a fiicei sale,care-i sam[n[...

PA P U R { (]mbl`nzit): A=a mai vii de-acas[... urmeaz[.P E P E L E A : +i, vr`nd s[ v[ arate admirarea ce i-a\i inspirat, v[

trimite prin mine, pentru serbarea de ast[zi, dou[ prezenturi, cum nu s-amai v[zut pe lume.

Page 196: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

194 Vasile Alecsandri

PA P U R { : Care? unde-s?...P E P E L E A (face un semn afar[; un paj intr[, aduc`nd o colivie

mic[ de aur, ]n care este ]nchis[ o pas[re albastr[, =i al\i doi servitoriaduc o oglind[ mare, pus[ pe dou[ picioare aurite): Iat[-le!... o pas[rem[iastr[, pentru frumoasa =i ]nc`nt[toarea princes[. (Ia colivia =-oprezint[ S`nzianei.) +-aceast[ oglind[, pentru augustatea-voastr[...Pas[rea are grai omenesc =i r[spunde la toate ]ntreb[rile... Oglindaarat[ adev[rul... Z`na v[ roag[ s[ le primi\i bucuro=i, din parte-i.

(Servitorii a=eaz[ oglinda ]ntre ambele arcade,fa\[ cu publicul.)

PA P U R { : Primim, cum nu?... =i-i trimitem asigurarea ]naltei noas-tre considera\iuni.

S ~ N Z I A N A : Ce frumoas[ pas[re!PA P U R { : O fi dumbr[veanc[? (Lui Pepelea.) +i zici c[ ast[ pas[re

gr[ie=te?P E P E L E A : E pas[re m[iastr[... adresa\i-i orice ]ntrebare, ea va

r[spunde.PA P U R { : Ce s-o-ntreb? Ha! am g[sit... P[s[ric[ drag[... spune-

mi: sunt co\cari ]n ]mp[r[\ia mea?PA S { R E A : Da! da! da! da!PA P U R { : Nu m[-ndoiam de asta... care sunt cei mai mari

ghe=eftari?PA S { R E A : P[cal[... T`ndal[...PA P U R { : Ce-a zis?P { C A L { : A zis T`ndal[.T ~ N D A L { : Ba P[cal[.P { C A L { : Ba T`ndal[.T ~ N D A L { : Ba P[cal[.PA S { R E A : P[cal[-T`ndal[, T`ndal[-P[cal[.PA P U R { : Cum se poate?... +i eu credeam...T ~ N D A L { -P { C A L { : Minciuni, minciuni, gai\[ neru=inat[!...

Nu o crede\i, augustate.

Page 197: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

195S`nziana =i Pepelea

PA P U R { (sever): T[cere!... M`ine voi fi supremul vostru judec[tor,ast[zi n-am vreme s[ fiu dec`t p[rinte... S`nzian[, ai v[zut =-ai ascul-tat pe onorabilii preopinan\i... asta... aspiran\i... r[spunde, care dindumnealor ]l soco\i mai demn de a-mi fi ginere mie =i, prin urmare,b[rbat \ie?

S ~ N Z I A N A (scul`ndu-se): Sire, sunt confuz[ ]n momentul aces-ta... =i nu m[ pot pronun\a ]ndat[... at`t de mari sunt meriteledumnealor.

PA P U R { : Prea bine, fata mea... Vom suspenda =edin\a pe zeceminute; pentru ca s[ ai tot timpul necesar de-a lua o rezolu\ie. (Tare.)+edin\a e suspendat[ pe zece minute. Pofti\i la bufet, dac[ v[ place. (Sescoal[.)

S ~ N Z I A N A (aparte): Am s[ consult pas[rea despre ursitul meu.(C[tre pas[re.) P[s[ric[ drag[, cum se nume=te ursitul meu?...

PA S { R E A : Pepelea! Pepelea.S ~ N Z I A N A : Pepelea. (Iese printre arcade ]mpreun[ cu damele.)PA P U R { : Acum m[ pot cobor] de pe tron, s[-mi mai dezmor\esc

=alele... (Se coboar[.) Unde-i cel ce-a adus pas[rea =i oglinda?P E P E L E A : Eu sunt.PA P U R { : Cum te cheam[?P E P E L E A : Pepelea.PA P U R { : Din botez sau de-aiurea.P E P E L E A : Ba de-aiurea.PA P U R { : A=a am chitit =i eu... acum spune-mi ce me=terie are

oglinda asta?... P[n[ azi eu n-am v[zut oglinzi?P E P E L E A : Ea arat[ chipul =i totdeodat[ caracterul fiec[rui om ce

se uit[ ]n ea.PA P U R { : Minunat. (Aparte.) Prin ea am s[ cunosc firea musafiri-

lor mei. (Tare.) P[cal[, T`ndal[... ian privi\i-v[ mutrele ]n oglindaasta... ca s[ vede\i c`t sunte\i de frumo=i.

P { C A L { -T ~ N D A L { (cu sfial[): Auguste...PA P U R { : Am poruncit... mar=.

Page 198: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

196 Vasile Alecsandri

(P[cal[ =i T`ndal[ se duc ]n fa\[ la oglind[, carereflecteaz[ doi lupi cu gurile c[scate, tr[g`nd de-o

pung[.)

P { C A L { -T ~ N D A L { : Doi lupi!... piei, drace!... suntem lupi?PA P U R { : Lupi! Mini=trii mei, secretari de stat, sunt lupi! =i eu i-am

r`nduit p[stori la oi?... (Sever.) Am s[ v[ h[ituiesc cu copoi, pungivorilor!P { C A L { -T ~ N D A L { (ab[tu\i): Ne-am dat de gol! Am p[\it-o.T O | I (cu mirare): O!PA P U R { (aparte): Acum s[ trecem la musafiri. (Tare.) L[cust[-

Vod[... ai idee de nurii cu care te-a ]nzestrat natura?L { C U S T { : Aproximativ, augustate, dup[ c`t m-au ]ncredin\at

sexul frumos.PA P U R { : Treci la oglind[, treci ca s[ te aproximative=ti cu ochii.L { C U S T { : Bucuros... (Se pune ]n fa\a oglinzii. Oglinda reflectea-

z[ o l[cust[ slab[.)T O | I (r`z`nd): A!... o l[cust[?L { C U S T { : Eu! L[cust[?...PA P U R { : Aidoma.P ~ R L E A (r`de cu hohot): A p[\it-o v[rul.PA P U R { : P`rlea-Vod[, e r`ndul dumitale.P ~ R L E A : Eu n-am grij[... sunt frumos. (Cat[ ]n oglind[. Oglinda

reflecteaz[ un curcan.) Un curcan!

(To\i r`d.)

PA P U R { : Numai bun de pus ]n frigare.P ~ R L E A (furios): Asta-i o insult[... cere r[zbunare. (Scoate sabia

ca s[ loveasc[ oglinda.)PA P U R { (oprindu-l): Ba te poftesc s[-mi la=i mobilele ]n pace; nu

po\i lupta cu adev[rul... Am s[ m[ uit =i eu... privi\i =i admira\i. (Sepune majestos ]naintea oglinzii. Oglinda reflecteaz[ o broasc[ purt`ndscuf[.) Ce?... un buhai de balt[? Eu?... Asta-i brosc[rie... bo=c[rie vreau

Page 199: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

197S`nziana =i Pepelea

s[ zic; sf[r`ma\i oglinda asta obraznic[ ]n 40 de mii de buc[\i. Buhaide balt[?... Pepelea, unde-i Pepelea?

P E P E L E A (ie=ind de dup[ oglind[): Aici.PA P U R { : La sp`nzur[toare... duce\i-l la =treang.T ~ N D A L { -P { C A L { : Pe d`nsul cu to\ii!

(To\i se reped asupra lui Pepelea, care scoate fluierul dela br`u.)

P E P E L E A (aparte): Am s[ te v[d, fluiera=ule, ce po\i.

(Fuge spre u=a din dreapta.)

PA P U R { : Nu-l l[sa\i s[ scape.P E P E L E A : Sun[, fluiera=ule, s[-i faci a juca de streche.

(Sun[ din fluier ca la u=a cortului. To\i se opresc dingoan[ =i ]ncep a juca ]n loc, s[rind ]n sus, str`mb`ndu-se

=i neput`ndu-se opri; Pepelea iese, fluierul ]nceteaz[,dansul se opre=te.)

T O | I : Dup[ el! (Se reped spre u=[, fluierul se aude mai departe,dansul iar ]ncepe =i continu[ mai strechiat, p`n’ ce fluierul tace.) Uf! amobosit, nu mai pot, ]mi dau sufletul. (Unii cad pe scaune, al\ii se rea-zem[-mpreun[, spate de spate.)

PA P U R { (c[z`nd pe treptele tronului): Uf! am jucat f[r[ voie cala u=a cortului, la b[tr`ne\e. Suntem vr[ji\i.

SCENA XI

Aceaia=i, D A M E L E C U R | I I , M A C O V E I , T O M A , | { R A N I ,| { R A N C E

D A M E L E (dau \ip[t afar[): A!T O | I (tres[rind): Ce este?D A M E L E (pe teras[): Zmeul! Zmeul!... S[ri\i... a r[pit pe domni\a!

Page 200: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

198 Vasile Alecsandri

(Zmeul trece c[lare prin aer, cu S`nziana ]n bra\e.)

T O | I : Zmeul!...D A M E L E (vin, alerg`nd speriate, ]n scen[): Zmeul! (Se ascund

dup[ tronuri.)PA P U R { : Ce zmeu? unde-i zmeul?... ce-a\i p[\it?O D A M { (repede): }n vreme ce domni\a sta departe pe teras[,

gr[ind cu pas[rea cea m[iastr[, soarele s-a-ntunecat ca de un nor =ideodat[ a ap[rut prin v[zduh un zmeu c[lare; el a trecut pe l`ng[domni\a, a luat-o ]n bra\e =i s-a dus, s-a dus...

PA P U R { (buim[cit): S-a dus, s-a dus, unde s-a dus?D A M A : +i s-a f[cut ]n cur`nd nev[zut.PA P U R { (tare): Unde?D A M A : }n fundul orizontului.T O | I : A!PA P U R { : Tocmai ]n fund?D A M A : Tocmai.T O | I : A!... A!...PA P U R { : Ce a... a... a?... ce a\i c[scat gurile?... La goan[ dup[

el! (Scoate palo=ul =i umbl[ pe scen[ ca un nebun, strig`nd:) Dup[ el,voi to\i... Domni, crai, ]mp[ra\i, P[cal[, T`ndal[, Macovei. O=tile, s[ias[ o=tile... Poporul!... S[ sar[ poporul! Cum?... s[-mi fure bun[tatede fat[ pe sub nas? Dup[ ho\, la goan[; ]narma\i-v[ cu buzdugane, cuciomege, cu ce-\i g[si — ]nc[leca\i pe cai, pe m[gari, pe pr[jini, =idup[ zmeu, la goan[. Eu plec ]nainte... Hai, nu m[ l[sa\i singur.

T O | I : Hai! Hai!COR

La goan[, la goan[, la goan[,}n grab[, la fug[, mereu!S[-l prindem, s[-l facem tocan[,Pe ho\ul, pe h`trul de zmeu!

(To\i ies, alerg`nd pe u=[ =i pe sub arcade.)

( S f ` r = i t u l a c t u l u i I I .)

Page 201: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

199S`nziana =i Pepelea

ACTUL IIITeatrul reprezint[ o p[dure deas[, prin care se deschide o alee ce duce din fa\a

scenei p`n[-n fund; ]n dreapta, un tufar, sub care st[ ghemuit Statu-Palm[.

SCENA I

S TA T U - PA L M { , apoi Z ~ N A - C O D R U L U I

C O R(]n p[dure)

}n p[durea fermecat[St[m ]nchi=i, vai! f[r[ vin[.O! tu, z`n[ adorat[,Scoate-ne iar la lumin[.

S TAT U - P A L M { : Ian auzi cum se bocesc to\i nenoroci\ii prin=i]n codru de Mama-P[durii!... Ce dihanie r[ut[cioas[!... Pe cine-l]nt`lne=te r[t[cit pe-aice, ]l ]nchide ]ntr-un copac... Chiar pe mine,unche=ul Statu-Palm[-Barb[-Cot, m-a os`ndit s[ stau ]n tufarul ista...=i mi-a luat amanet iepura=ul meu cel =chiop... De nu l-ar fi m`ncatostrop[\, s[rmanul... Dar iat[ c[ vine... La tufar, mo=ule... (Se ascundedup[ tufar.)

Z ~ N A (care vine prin alee): Frate-meu, zmeul, a r[pit pe S`nziana...=i de-atunci nu l-am mai v[zut... l-o fi fermecat, =i-l \ine legat de poa-lele ei... Ce proast[ be\ie e be\ia amorului!... Cum ea schimb[ pe om ]nneom... Eu dispre\uiesc aceast[ sl[biciune omeneasc[... n-am iubit,nici voi iubi vreodat[, de=i mul\i s-au ]namorat de mine =i s-au r[t[citprin codru, c[ut`ndu-m[. N[ucii! le-am ar[tat eu cine-i Mama-P[durii...i-am atras aici ]n desime =i i-am ]nchis ]n trunchii copacilor... }n ste-jarul cel mare am pe F[t-Frumos; ]n salcia cea pletoas[, pe un poetbocitor; ]n tufa ceea de spini ]nvenina\i, pe un invidios jurnalist... ]nputregaiul cel de ulm, un fost ministru putred la inim[; ]n str`mb[turacea de lemnul-c`inelui, un fals patriot; ]n tufarul cela am ]nchis pe

CUPRINS

Page 202: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

200 Vasile Alecsandri

Statu-Palm[-Barb[-Cot =i i-am luat z[log iepura=ul lui cel =chiop, ha!ha! ha! (Corul iar se repet[.) Ei pl`ng, =i eu r`d de bocetele lor... Dar cez[resc? Iaca frate-meu, zmeul... posomor`t e!... efectul amorului!

SCENA II

Z ~ N A , Z M E U L (vine prin alee trist, palid =i ab[tut)

Z ~ N A : Bine-ai venit, frate!... Ce-ai p[\it de e=ti a=a trist?Z M E U L (ofteaz[): Ha!Z ~ N A : E=ti bolnav?Z M E U L (d[ din cap): Ha!Z ~ N A : Nu?... ai pierdut poate pe S`nziana?Z M E U L (tragic): Ah!... n-am pierdut-o, soro... ea m-a pr[p[dit pe

mine.Z ~ N A : Cum?Z M E U L : Nu vrea!Z ~ N A : Ce nu vrea?Z M E U L : S[ m[ iubeasc[.Z ~ N A : Cum se poate?... tu, zmeul zmeilor!Z M E U L : Eu, zmeul zmeilor!Z ~ N A : Carevas[zic[, nu te-ai ]ndulcit cu nimica p`n[ acum?Z M E U L : }ndulcit?... Zi am[r`t, c[ci numai amar am ]nghi\it...

prive=te-m[ ]n fa\[, =-apoi m[-ntreab[ de via\[.Z ~ N A : }ntr-adev[r, e=ti cam tras la fa\[.Z M E U L : +i tras pe sfoar[... Sunt galben ca nuf[rul, c[ci nici

m[n`nc, nici beau, nici dorm; sunt n[uc.Z ~ N A : Adic[ ]namorat?Z M E U L : }namorat lulea.Z ~ N A : Lulea?Z M E U L (tragic): Lulea, ascult[: Dup[ ce am r[pit-o de la curtea

lui Papur[... am adus-o prin v[zduh la palatul meu din insula ceanev[zut[... S[rmana!... era le=inat[ de spaim[... c`nd s-a trezit =i a dat

Page 203: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

201S`nziana =i Pepelea

cu ochii de mine... ]n loc s[-mi z`mbeasc[, ca celelalte fete bine cres-cute, =tii ce-a f[cut?

Z ~ N A : Ce?Z M E U L : S-a-nfuriat ca o pisic[ s[lbatic[, =i c`t pe-aci s[ m[ chio-

rasc[ cu unghiile sale trandafirii... Eu am ]nceput, dup[ obicei, a-i]n=ira vorbe dr[g[la=e... a=!... ca =i c`nd a= fi gr[it politic[.

Z ~ N A (r`z`nd): A=a efect de=[n\at ai produs?Z M E U L : A=a!... i-am spus c[ o iubesc, c[ vreau s-o fac ]mp[r[teasa

zmeilor, c[ i-oi aduce toate comorile din lume, botine cu tocuri de-o=chioap[, corsete, chirase, degeaba!... ]n sf`r=it, i-am c[zut la ge-nunchi... Am pl`ns chiar, crezi tu, P[dureanco?

Z ~ N A : +i ea?Z M E U L : Ea s-a uitat la mine cu dispre\ =i mi-a zis: Slut e=ti c`nd

te sc`nce=ti.Z ~ N A : +i tu?Z M E U L : Eu m-am sup[rat =i am r[spuns: Slut, neslut, ai s[ fii a

mea, de voie, de nevoie; =i m-am repezit s-o apuc ]n bra\e.Z ~ N A : +i ea?Z M E U L : Ea mi-a tras o palm[... dar =tii ce palm[? de mi-au

sc[p[rat ochii... (Duios.) Cine ar crede c[ o m`nu=i\[ at`t de fraged[ar putea... Mi-e umflat[ falca?

Z ~ N A : Umflat[ bine... =i tu?Z M E U L : Eu m-am f[cut c[ n-am m`ncat palma =i am dat asalt

]nainte...Z ~ N A : Atunci?Z M E U L : Ea a scos, de nu =tiu unde, un pumnar =i mi-a declarat c[

se ucide de-oi face un pas mai mult.Z ~ N A : +i tu ai crezut-o?Z M E U L : Era ]n stare s[ se str[pung[, diavoloaica, pentru ca s[-=i

apere... onoarea.O copili\[ cu m`na-i alb[Pe mine, soro, m-a prins de nas.+i l`ng[-aceast[ minune dalb[

Page 204: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

202 Vasile Alecsandri

N-am nici putere, nu am nici glas.Credeam odat[ c[ cel mai tare+i cel mai mare pe lume-s eu.Ce nerozie!... o fat[ mareE mai zmeoaic[ dec`t un zmeu!

Z ~ N A : De este a=a, te j[lesc, fr[\ioare... Dup[ c`te mi-ai spus,S`nziana are m`ndrie =i energie?...

Z M E U L : Prea mult[ energie... (}=i pip[ie falca.) +i eu nu mai amvlag[ ]n mine de c`nd m[ munce=te dorul... puterile mi-au secat, ]nc`tsunt foarte ]ngrijit, c[ci am aflat de venirea lui Papur[-}mp[rat asupramea cu oaste mare!

Z ~ N A : Cine \i-a adus ast[ veste?Z M E U L : Un =oim cu cap de cuc.Z ~ N A : Vro pas[re m[iastr[?Z M E U L : Nicidecum!... Un simplu cuc, care =i-a schimbat numele,

ca s[ se co\of[neasc[.Z ~ N A : +i ce-ai de g`nd s[ faci?Z M E U L : De-a= fi ]n apele mele, nu mi-ar p[sa de oastea lui Papur[...

dar m[ simt f[r[ curaj... de c`nd m-a muiat amorul... =i m[ tem...Z ~ N A : Nu te teme, c`t sunt eu ]n calea lor... alt drum dec`t acest din

codru nu duce spre insula ta. De-or intra ]n el, ]i prind ]n mrejele mele.Z M E U L : Prinde-i, surioar[! mai cu sam[ pe ]mp[ratul... S`nziana

va face tot ce voi vrea eu pentru ca s[ scape pe tat[-s[u... =-atunci voiredeveni iar zmeul zmeilor, cu-o falc[-n cer =i cu alta pe p[m`nt... darce s-aude? (}n st`nga e un zgomot de oameni.)

Z ~ N A : Z[resc o oaste mare... o fi Papur[.Z M E U L : O oaste?... fug...Z ~ N A : Mergi degrab[ de te ]nchide ]n cetatea ta.Z M E U L : M-am dus! (Iese fuga prin fund.)Z ~ N A : S[rmanul fr[\ior, cine-ar zice c-a fost spaima lumii...

prive=te, din zmeu, s-a schimbat ]n iepure. Efectul amorului! (Intr[ ]np[dure.)

Page 205: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

203S`nziana =i Pepelea

SCENA III

PA P U R { , P { C A L { , T ~ N D A L { , M A C O V E I ,| { R A N I , O S TA + I

(to\i sunt ]narma\i cu felurimi de arme; intr[ din st`nga, obosi\i de drum)

CORAoleo! nu mai pot,Ostenit sunt de tot,Am s[ mor!Ce necaz! p`n-acum,De un an sunt pe drumUmbl[tor, mor, z[u, mor.

PA P U R { : Unde suntem, T`ndal[?T ~ N D A L { : La marginea unui codru, auguste.PA P U R { : Ai vorbit de te-ai pripit... te ]ntreb, ]n ce \ar[ am ajuns?T ~ N D A L { : Cine poate =ti... de un veac de om umbl[m lela pe fa\a

p[m`ntului, f[r[ a-i da de cap[t... Ne-am pierdut =i drumul =i c[rarea.PA P U R { : A=a este, mi-am l[sat tronul, masa =i odihna, ca s[-mi

g[sesc fata... ]n ce hal oi g[si-o!P { C A L { : Dac[-i g[si-o?...PA P U R { : Dac-oi g[si-o, precum zici... Dar adic[ de ce n-a= g[si-

o? Cu toate c[ se poate prea bine s[ n-o g[sesc, dar se poate s-o =ig[sesc... ]ns[ ]n ce hal?... ]n ce hal?... asta-i ]ntrebarea?

P { C A L { : Asta.PA P U R { : }n sf`r=it, unde ne afl[m?... Am trecut, ca Alexandru

Machedon, prin \ara furnicilor, prin \ara c[pc[unilor, =i abia am sc[patteferi, de=i am pierdut jum[tate de oaste... a=a vom sc[pa =i de-acumnainte... nu v[ teme\i. Dasc[le Macovei... tu, care e=ti membru Societ[\iiGeografice din Podul Iloaiei, trebuie s[ cuno=ti partea asta de lume?

M A C O V E I : M[ria-ta... de nu cumva am intrat ]n ]mp[r[\ia uria=ilorsau ]n cr[ia piticilor, sau ]n domnia tricolicilor, apoi trebuie s[ nu fimdeparte de \ara zmeilor.

Page 206: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

204 Vasile Alecsandri

T O | I (cu fric[): Oare?PA P U R { : Cum?...s[ fie oare zmeul a=a aproape de noi?T O | I (d`nd ]nd[r[t): }n codrul [sta?PA P U R { (se d[ dup[ osta=i): Ce v-a\i speriat, voinicilor?... au nu

v[ g`ndi\i la str[mo=ii vo=tri?! la acei eroi care sunt meni\i a fi exploata\ide str[nepo\ii lor?... P[cal[-T`ndal[, unde sunte\i?

P { C A L { -T ~ N D A L { (ie=ind dintre osta=i): Prezen\i.PA P U R { : Intra\i ]n codru =i trage\i cu ochiul, nu cumva ]\i z[ri

zmei pe dup[ copaci.A M ~ N D O I (uimi\i): Noi?PA P U R { : Voi, d-apoi cine?... eu?... Hai, mar=... de-\i sc[pa din

ghearele lor, voi fi marinimos cu voi, iert`ndu-v[ p[catele... mar=...A M ~ N D O I : Ne-am topit...PA P U R { : Pornit-a\i azi?...A M ~ N D O I : Pornit, auguste.PA P U R { (osta=ilor): P`n[ se vor ]ntoarce din misiunea lor ex-

traordinar[, de se vor mai ]ntoarce... voi ]ntinde\i-mi cortul subp[dure\ul cel stufos, ca s[ m[ odihnesc... (Arat[ ]n dreapta, ]nspreculise.) Unde-s P`rlea =i L[cust[?

M A C O V E I : Au r[mas pe urm[, dup[ obicei.PA P U R { : Pare-mi-se c[ bat l[turile... Hai! (Iese pe g`nduri.) }n ce

hal oi g[si-o? (Iese-n dreapta, c`nt`nd corul de la ]nceputul scenei.)

SCENA IV

P { C A L { , T ~ N D A L {

T ~ N D A L { : P[cal[?P { C A L { : Ce-i, T`ndal[?T ~ N D A L { : Te-ai spov[duit p`n-a nu pleca de-acas[?P { C A L { : Ba nici am g`ndit; dar tu te-ai ]mp[rt[=it?T ~ N D A L { : Nici at`t.P { C A L { : Apoi halal de noi!

Page 207: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

205S`nziana =i Pepelea

T ~ N D A L { : Halal!... P[cal[, =tii una?P { C A L { : Ce?...T ~ N D A L { : Dac[ am sp[la putina?P { C A L { : M-am g`ndit de mult la asta... dar unde s[ mergem?...

]ncotro s-apuc[m singuri-singurei?... s[ ne r[t[cim?... s[ ne m[n`ncefiarele?... asta vrei?...

T ~ N D A L { : Fereasc[ Sf`ntul... hai dar ]n codru... de-om ]nt`lnivreun zmeu... i-om da decora\iile noastre, ca s[-l ]mbl`nzim... Cine=tie?... poate c[ =i zmeii s[ aib[ sl[biciune pentru decora\ii...

P { C A L { : Bun[ idee... T`ndal[... nu e=ti prost de tot... Hai!...

(Intr[ am`ndoi ]n alee =i se ]ndreapt[ cu sfial[ sprefund. Deodat[ mul\ime de \`n\ari ies dintre copaci,

b`z`ind prin v[zduh, =i-i atac[.)

T ~ N D A L { : P[cal[, vezi ceva?P { C A L { : Nimic alt, dec`t un soi de \`n\ari mor\i de foame... s[

juri c[-s postulan\i.T ~ N D A L { (apropiindu-se): H`=, dihanie... na!... m-a pi=cat de

m`n[... (}=i trage o palm[ peste m`n[.)P { C A L { : L-ai ucis?...T ~ N D A L { : Ba!... ia seama, se pune unul pe obrazul t[u.P { C A L { : }l aud b`z`ind =i-l p`ndesc.T ~ N D A L { : D[-i!P { C A L { : Na! (}=i trage o palm[ peste obraz.)T ~ N D A L { : L-ai ucis?P { C A L { : Ba nu, ucig[-l crucea. (}naint`nd.) Vezi ceva printre

copaci, T`ndal[?T ~ N D A L { : Tuf[!... Stai...P { C A L { : Ce-i?T ~ N D A L { : Un \`n\ar c`t un bivol... Iaca vine... b`z`ie... se pune

pe v`rful nasului... na!... aoleo!... (}=i trage un pumn peste nas.)P { C A L { : L-ai turtit?...T ~ N D A L { : Ba, mi-am turtit nasul!

Page 208: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

206 Vasile Alecsandri

P { C A L { : S[-i fie de bine!...

(Tot ap[r`ndu-se de \`n\ari =i examin`nd desimeacodrului, ajung ]n fund.)

T ~ N D A L { : P[cal[... apuc[ tu ]n dreapta =i eu ]n st`nga... de-acum ce-o vrea Dumnezeu cu noi.

P { C A L { : Poate s[ pierim... T`ndal[, s[ ne ]mbr[\i=[m, pentru]nt`ia =i ultima oar[... S[ ne iert[m...

T ~ N D A L { (lu`ndu-l ]n bra\e): Multe \i-am gre=it, frate.P { C A L { : +i eu \ie...T ~ N D A L { : Am c[tat s[ te dau peste cap din minister.P { C A L { : +i eu pe tine.T ~ N D A L { : +tii c[ asta nu-i delicat?... Dar suntem chit... adio...

s[ ne vedem s[n[to=i.P { C A L { : Da! pe ceea lume.

(Se despart, apuc`nd unul ]n dreapta =i cel[lalt ]nst`nga... ei dispar... Tremolo.)

T ~ N D A L { (cu glas speriat, ]ntre culise): P[cal[!...P { C A L { (asemenea): T`ndal[!...

(Vin am`ndoi ]n scen[, plini de groaz[ =i cu nasurileb[=icate.)

T ~ N D A L { : Ce este? Zmeul? ai v[zut zmeul?...P { C A L { : Ba nu... dar tu?...T ~ N D A L { : Nici eu.P { C A L { : Apoi de ce m-ai chemat?...T ~ N D A L { : Mi-a fost dor de tine!...P { C A L { : Zi mai bine c[ \i-a fost fric[.T ~ N D A L { : Fric[?... nicidecum!... groaz[!...P { C A L { : Iaca!... Da ce-ai p[\it, T`ndal[? |i-e nasul ro= =i umflat

ca o sfecl[.T ~ N D A L { : +-al t[u ca un morcov.

Page 209: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

207S`nziana =i Pepelea

P { C A L { : Suntem decora\i am`ndoi cu ordinul legumelor.T ~ N D A L { : Taci!... S-aude ceva... la s[n[toasa, frate.P { C A L { : St[i, nu te teme... vine ]mp[ratul.

SCENA V

T ~ N D A L { , P { C A L { , PA P U R { (cu suita)

PA P U R { : Ha! ha! v-a\i ]ntors din codru?... a\i cercetat bine?... a\iv[zut ceva?...

P { C A L { : Am v[zut numai ni=te \`n\ari.T ~ N D A L { : C`t ni=te zmei!PA P U R { : +i v-a\i r[zboit cu d`n=ii... judec`nd dup[ halul nasurilor

voastre... Ha! ha! ha! ce frumo=i sunte\i!... ]ncepe\i a da mugur. (To\i r`d.)

CORCe nas ro=covan,S[ juri c[-i curatMorcov degeratSau muc de curcan.Ha, ha, ha, ha, ha!Ha, ha, ha, ha, ha!

T ~ N D A L { : Ce r`de\i?...PA P U R { : Dar, ]n sf`r=it, v-a\i convins c[ nu-i nici o primejdie de

trecut prin codru... Hai dar, copii, aduna\i-v[-mprejurul meu. +i cruce-ajut[... Hai...

(Vor s[ plece spre alee.)

SCENA VI

Aceia=i, Z ~ N A - C O D R U L U I

Z ~ N A : Cale bun[, ]mp[rate!PA P U R { : S[rut ochii, dr[guli\[.Z ~ N A : Unde mergi cu a=a oaste mare?... Vrei s[ cotrope=ti lumea?...

Page 210: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

208 Vasile Alecsandri

PA P U R { : Ba, deocamdat[, merg s[-mi g[sesc fata.Z ~ N A : Pe S`nziana, care a r[pit-o zmeul?PA P U R { : Tocmai!... dar nu prea cunoa=tem drumul; n-ai putea d-

ta s[ ne ]ndrep\i spre \ara zmeului?Z ~ N A : Cum nu, dar ce-mi dai?...PA P U R { : }\i dau un b[rb[\el, gig`t =i frumu=el, ]ntr-ales... Vrei

pe T`ndal[?Z ~ N A : Unde-i, s[-l v[d?PA P U R { : Iat[-l.Z ~ N A (r`z`nd): Borc[nosul [sta?T ~ N D A L { (sup[rat): +i ea r`de? apoi n-are haz!...PA P U R { : Nu c[ta c[-i cam beteag la nas... l-au pi=cat \`n\arii,

altminterea-i nostim.Z ~ N A (r`z`nd): Mai bine v[ duc degeaba... Hai!PA P U R { : Dar nu ne-or m`nca \`n\arii?Z ~ N A : N-ave\i grij[... i-au s[turat nasul d-sale! (Arat[ pe T`ndal[.)P { C A L { (aparte): Pe mine nu m-a v[zut? (Se ascunde la fa\[.)Z ~ N A : +i al d-tale. (Arat[ pe P[cal[.)P { C A L { : Na.Z ~ N A (aparte): Au ]nc[put pe m`na mea? am s[-i schimb ]n

dobitoace.(Ies cu to\ii ]n codru, c`nt`nd: “Ce nas ro=covan” etc.)

SCENA VII

S TA T U - PA L M { - B A R B { - C O T, L { C U S T { -V O D {

S TAT U - PA L M { (ie=ind din tufar): S-a dus Mama-P[durii, ca s[fac[ iar vreo r[utate... C`nd a= putea s[ fug de-aici... c`nd a= g[si unom s[ m[ poarte ]n spinare!... b[tr`ne\ile m-au f[cut olog de picioa-re... =i iepura=ul meu a pierit, s[rmanul... dar pare c[ vine cineva...sam[n[ a fi un besmetic, iat[-l. (Se pune sub tuf[.)

L { C U S T { (intr[ ]n st`nga, ]ngrijit): Ce s-a f[cut oastea?... ]nco-tro a apucat?... m-am r[zle\it de ea, ca s[ m[n`nc ceva... =i m-am

Page 211: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

209S`nziana =i Pepelea

r[t[cit. Unde m[ aflu? de cine s[ ]ntreb? nu v[d \ipenie de om... baparc[ z[resc ceva colo, sub tuf[. (Se apropie de tufar.) Un mo=negu\!Mo=ule, unchea=ule... n-ai v[zut trec`nd o oaste pe-aici?

S TAT U - PA L M { (surd): Ha!L { C U S T { : O oaste?S TAT U - PA L M { : Ha!L { C U S T { (mai tare): Oameni mul\i.S TAT U - PA L M { : Ha!L { C U S T { : E surd, s[rmanul... s[ strig mai tare. (Strig[.) Mo=ule,

n-ai v[zut pe Papur[-}mp[rat?S TAT U - P A L M { : Ai m`ncat p[par[?L { C U S T { : Bree, astupate-i sunt urechile. (Tare, c`t poate.) Papur[.S TAT U - PA L M { : Papar[?L { C U S T { : Oi s[ m[ culc l`ng[ el, ca s[-i chiui la ceaf[. (Pus pe

br`nci l`ng[ el r[cne=te.) Papur[, Papur[-}mp[rat.S TAT U - PA L M { (s[rind c[lare pe umerii lui L[cust[): Am auzit...

ce strigi a=a?...L { C U S T { (surprins): Iaca, ce-ai p[\it, unchea=ule, de ]ncaleci pe

mine?S TAT U - PA L M { : Te-am ]nc[lecat pentru ca s[ m[ por\i ]n spinare

pe lume.L { C U S T { (scul`ndu-se): Eu s[-\i fiu cal?... Nu-mi spui c[ e=ti

ghidu=? Coboar[ de pe umeri.S TAT U - P A L M { : Nici g`ndesc... mi-e bine aici.L { C U S T { : |i-o fi, dar mie nu... d[-te jos.S TAT U - PA L M { : Ha!L { C U S T { : Nu te mai face c[ e=ti surd... Hai, destul[ glum[!S TAT U - PA L M { : Ha!L { C U S T { : Ei, apoi nu te ]ntrece, ghiujule, c[-\i trag o tr`nteal[

s-o pomene=ti...S TAT U - P A L M { (]l bate cu c[lc`iele): Hi! hi!... j[rpane!L { C U S T { : J[rpane?... a=teapt[, s[ te hurduc p`n[ \i-a ie=i sufle-

tul... s[-\i ar[t eu j[rpan. (Sare-n loc, se zbucium[ ]n toate p[r\ile.)

Page 212: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

210 Vasile Alecsandri

S TAT U - P A L M { : Degeaba te trude=ti... m-am f[cut una cu tru-pul t[u.

L { C U S T { : Una?... dar cine e=ti tu, afurisitule?S TAT U - PA L M { : Statu-Palm[-Barb[-Cot!L { C U S T { (]ngrozit): Statu-Palm[? Aoleo!... aoleo!... ajutor!...

ajutor! oameni buni! (Alearg[ nebun.)S TAT U - P A L M { (r`z`nd): Hi! hi! hi! hi!... nu te-aude nime...

doar numai Mama-P[durii.L { C U S T { : Mama-P[durii!... s[ri\i, nu m[ l[sa\i, s-a legat

n[pastea de mine ca boala de om s[n[tos.S TAT U - PA L M { : Ha! ha! ha! (R`de.)L { C U S T { : M[ duc s[ m[ arunc ]ntr-o f`nt`n[, ca s[-l ]nec...

(Fuge-n dreapta.) Aoleo!...S TAT U - P A L M { : Hi... m`r\oag[... Ha! ha! ha!...

SCENA VIII

P ~ R L E A -V O D { (vine alerg`nd de la st`nga)

P ~ R L E A : Parc-am auzit zbier`nd pe L[cust[. Ce i s-a ]nt`mplat?S[-l fi m`ncat vreun balaur?... Prost dejun, dar eu, cu toate acestea,nici n-am osp[tat, nici n-am b[ut... ci am r[mas ]n urm[ de oameniimei... ce s[ m[ fac? ]ncotro s[-mi ]ndrept pa=ii? drum nu-i, doar s-apucprin cel codru... Hei!... ce-mi v[zur[ ochii!

SCENA IX

P ~ R L E A -V O D { , P A P U R { - } M P { R A T (cu cap de buhai de balt[),T ~ N D A L { - P { C A L { (cu capete de lup), M A C O V E I (cu cap de m[gar),C E I L A L | I (cu capete de buratici =i de alte viet[\i. Ies cu to\ii dintre copaci =i

]nconjoar[ pe P`rlea-Vod[, imit`nd cu to\ii broa=tele.)

CORUa ca, ua ca, ua ca, ua ca, ua ca!Am p[\it-o iaca-a=a...Ua ca, ua ca, ua ca, ua ca, ua ca!

Page 213: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

211S`nziana =i Pepelea

P ~ R L E A : Ce or buraticii [=tia?... ]mi dau de =tire c[ are s[ plou[...Bine, bine, v[ mul\umesc c[-mi anun\a\i ploaie, doar mi s-a mai stingesetea din piept.

PA P U R { (cu un ton pl`ng[tor): Ua ca, ua ca, ua ca!P ~ R L E A : Curios lucru... cum sam[n[ broscoiul [sta cu Papur[.

(T`ndal[ =i P[cal[ se apropie de P`rlea =i url[ ca lupii.) Tio, dih[nii!...la st`n[... s[ juri c[-s P[cal[ =i T`ndal[. (Macovei rage ca m[garii laurechile lui P`rlea.) Ha! urecheatule... [sta e Macovei ]nv[\atul ]npicioare.

Z ~ N A (se arat[): }n codru, dih[niilor!

(Papur[ cu ai lui dispar ]n p[dure, re]ncep`ndcorul de buratici.)

SCENA X

P ~ R L E A , Z ~ N A - C O D R U L U I

P ~ R L E A : O nev[stuic[?Z ~ N A (aparte): Cine s[ fie ardeiul [sta?P ~ R L E A (aparte): Frumu=ic[... ochi plini de foc... talie plinu\[...

bra\e de ca=... ]mi dau poft[ de m`ncare... Dac[ mi-a= cerca norocul?...(Gra\ios.) Puiculi\[, de-aici e=ti?

Z ~ N A : De aici.P ~ R L E A : +i cum te cheam[, maic[?Z ~ N A : P[dureanca m[ cheam[, taic[.P ~ R L E A : P[dureanca!... se vede c[ e=ti n[scut[ ]n codru?Z ~ N A : Ai ghicit.P ~ R L E A : Dar... nu e=ti s[lbatic[?...Z ~ N A : Nu cred.P ~ R L E A : Bujora=ule, a=a te vreau.Z ~ N A : Dar de ce m[ vrei a=a?...P ~ R L E A : De ce?... Hm!... ascult[, m[iculi\[, ce ai zice dac[ \i-a=

face o propunere...

Page 214: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

212 Vasile Alecsandri

Z ~ N A : Ce propunere?P ~ R L E A : Foarte nevinovat[... adic[ s[ ne primbl[m ]mpreun[, a

la bra\et[, prin cea desime.Z ~ N A : A la bra\et[?...P ~ R L E A : Dar; hai s[ culegem cimbri=or.Z ~ N A : Nu te pricep.P ~ R L E A : Vorb[ s[ fie... parc[ n-ai mai cules cimbri=or de c`nd

e=ti.Z ~ N A : De unde s[ culeg, dac[ nu-i?P ~ R L E A (aparte): E cam prostu\[, dar frumoas[ coz. (Tare =-apro-

piat.) Cum se poate?... un juvaer ca mata, cu o guri\[ a=a de ]mbobocit[,cu ni=te spr`ncene a=a de ]mbinate... cu o talie a=a de rotunjoar[. (Vreas[ o apuce de mijloc.)

Z ~ N A (lovindu-l peste m`n[): Nu pune laba.P ~ R L E A (]nc`ntat): Lab[?... e nostim[ de tot P[dureanca! vorb[

mult[, s[r[cie... +tii una?Z ~ N A : Spune.P ~ R L E A : }mi placi, nevoie mare; m-ai fermecat, m-ai scos din

\`\`ni... =i, de vrei s[-\i g[se=ti norocul, n-ai dec`t s[ te dai ]n dragostecu mine, pe legea mea.

Z ~ N A : Oare? dar cine e=ti d-ta?P ~ R L E A (cu emfaz[): P`rlea-Vod[.Z ~ N A : P`rlea-Vod[ cel vestit?P ~ R L E A (m`ndru): Eu!Z ~ N A : Cel frumos?P ~ R L E A : Eu!Z ~ N A : Cel dr[g[la=?P ~ R L E A : Eu!...Z ~ N A : Cel =uchet?...P ~ R L E A : Tot eu! v[d c[ m[ cuno=ti, ca =i c`nd m-ai fi f[cut.Z ~ N A (oft`nd): Ah!P ~ R L E A : Oftezi?... oftezi dup[ mine... g[inu=a tatei?... m[

a=teptai?...

Page 215: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

213S`nziana =i Pepelea

Z ~ N A (cobor`nd ochii): Ah!P ~ R L E A : Ei! nu mai suspina, c[n[ra=ule, c[ nu-s doar nemilos-

tiv... =tiu s[ comp[timesc la amorurile ce aprind... Pe c`t sunt de pl[cut,sunt =i m[rinimos.

Z ~ N A : Ce bun e=ti!P ~ R L E A : A=a mi-i crasisul. (Deschide bra\ele.) +i de vreme ce m-ai

]ndr[git nitam-nisam... vino-n bra\ele mele... eu s[ te schimb pe tine ]nz`na fericirii =i tu s[ m[ schimbi pe mine ]n...

Z ~ N A (]nainteaz[ =i-l atinge cu o v[rgu\[): }n curcan... (P`rlea sepreface ]n curcan.)

P ~ R L E A : Aoleo!Z ~ N A : Ha! ha! ha! ]nc[ unul!... la cotea\[. (}l alung[.)P ~ R L E A : Glu! glu! glu! glu!

(P`rlea fuge-n p[dure. Deodat[ s-aude-n dep[rtarefluierul lui Pepelea.)

Z ~ N A (singur[): Un fluier?... ]l cunosc?... e fluierul lui Pepelea,dat lui de Z`na-Lacului, du=mana mea de moarte... El fur[ min\ile =ip[trunde inimile. (Ascult[.) Ce armonie ]nc`nt[toare!... Cu el, Pepeleapoate realiza tot ce dore=te ]n ast[ lume. Pepelea se duce s[ scape peS`nziana din insula fratelui meu... Cum s[-l opresc de-a merge ]nainte?...Cum s[-i smulg arma din m`n[, fluierul cel vr[jit?... A!... bun[ idee!...s[ iau chipul =i glasul S`nzianei, s[-i ies ]n cale, s[-l ame\esc, s[-lorbesc... minunat! (Fluierul ]nceteaz[.) Are s[ cad[ =i el ]n mrejelemele. (Intr[ ]n p[dure.)

SCENA XI

P E P E L E A =i, mai pe urm[, Z ~ N A - C O D R U L U I

ARIEP E P E L E A

}n zadar alerg p[m`ntul,}n zadar m[ ostenesc

Page 216: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

214 Vasile Alecsandri

Pe iubita-mi S`nzian[De la zmeu s[ o r[pesc.Calea-i lung[, f[r[ margini,Cum e =i iubirea mea,Zi =i noapte alerg c`mpii,F[r-a m[-nt`lni cu ea.

S[rmana copil[!... o v[d pretutindeni, ]n flori, ]n stele, ]n zori, ]numbr[, dar nu e dec`t o n[luc[ ce dispare =i eu r[m`n tot singur =inem`ng[iat. (Se pune pe o r[d[cin[. }n p[dure se aude glasul S`nzianei.)

G L A S U L}n zadar pl`ng zi =i noapteCer`nd lumii ajutor.Nu g[sesc, vai! nici un sufletDe-a mea soart[-ndur[tor.

P E P E L E A (tres[rind): Ce-aud?... e glasul S`nzianei. (Se scoal[tulburat.)

G L A S U L S ~ N Z I A N E IVia\a mea se ofile=teCa un fir de iarb[-n v`nt,+i eu, trista S`nzian[,M[ apropii de morm`nt.

(Z`na-Codrului vine ]n scen[ sub figura S`nzianei.)

P E P E L E A : S`nzian[-S`nzian[!Z ~ N A : Cine m[ cheam[?P E P E L E A : Eu, S`nzian[!Z ~ N A : Cine e=ti tu?P E P E L E A : Nu m[ recuno=ti?... Eu sunt Pepelea, care te-am sc[pat

de zmeu ]n palatul t[u ]mp[r[tesc... =i \i-am adus o pas[re m[iastr[.Z ~ N A : C`nd?... a!... mi-aduc aminte... e mult de-atunci, judec`nd

dup[ chinurile ce-am suferit, c`t am fost ]n puterea zmeului.P E P E L E A : Dar acuma nu mai e=ti ]n puterea lui?

Page 217: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

215S`nziana =i Pepelea

Z ~ N A : Nu; am fugit din palatul lui, =i de-atunci umblu r[t[cindnoaptea =i stau ascuns[ c`t e ziua... dorul =i speran\a mea sunt de-a m[]ntoarce acas[ la tat[l meu.

P E P E L E A : Te-oi duce eu, S`nzian[, eu care venisem ca s[ ucidzmeul, s[ te scap de el.

Z ~ N A : S[-l ucizi?... A! fere=te-te de d`nsul, c[ci el are un buzduganpe care-l arunc[ ]n dep[rtare de =apte po=te, =i tu n-ai nici o arm[.

P E P E L E A : Te ]n=eli, S`nzian[, am dou[ arme ne]nvinse, cu carepot face minuni.

Z ~ N A : Dou[?... ce arme?...P E P E L E A : Amorul ce mi-ai inspirat =i care m[ face a dispre\ui

toate primejdiile, toate piedicile.Z ~ N A : Cum? M[ iube=ti?P E P E L E A : A= fi venit s[ lupt de moarte cu zmeul, dac[ nu te-a=

iubi?Z ~ N A : Ah! Pepeleo! dac[ ]n adev[r sim\i comp[timire pentru mine,

nu-\i expune zilele ]n zadar; mai bine fugi de aceste locuri =i m[ p[r[se=tesoartei mele nenorocite.

P E P E L E A : Eu s[ te p[r[sesc, dup[ ce te-am reg[sit?... Mai bu-curos s[ mor.

Z ~ N A : Ah! Pepeleo! ce mi-ar folosi un rest de via\[ dac[ ai muritu? N-ai ]n\eles c[ =i eu, din parte-mi... te iubesc?

P E P E L E A (fericit): Tu pe mine? O, de-acum sunt ]mp[ratul lu-mii!... Vie zmei, balauri, pajuri n[zdr[vane, le voi combate, le voi]nvinge.

Z ~ N A : Dar cu ce?P E P E L E A : Cu fluiera=ul [sta pe care mi l-a dat Z`na-Lacului.Z ~ N A : |i-ai perdut min\ile, Pepeleo?... cu o biat[ trestie crezi tu

s[ sf[r`mi buzduganul zmeului?P E P E L E A : Dar tu nu cuno=ti puterea acestei trestioare, prin

farmecul ei eu am sc[pat de toate nevoile; Z`na-Lacului, care m[ocrote=te, mi-a zis s[ nu m[ despart niciodat[ de fluiera=ul [sta, s[ nu-ldau nim[nui, c[ci pe loc m-ar cuprinde moartea.

Page 218: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

216 Vasile Alecsandri

Z ~ N A (cu glas dezmierd[tor): Nici mie m[car?P E P E L E A : O! \ie-\i dau tot, tu e=ti via\a mea =i fericirea vie\ii

mele.Z ~ N A : Adev[rat? ad[ fluierul ca s[ suflu ]n el, =i el s[-mi spuie de

este adev[rat amorul t[u?P E P E L E A (d`ndu-i fluierul): |ine.Z ~ N A (lu`nd fluierul =i schimb`nd tonul): A! te-am dezarmat,

nemernicule, =i te-am redus iar la nimicirea ta omeneasc[.P E P E L E A : Ce zici?Z ~ N A : Ai crezut c[ sunt S`nziana?... prive=te... (}=i scoate v[lul.)

Sunt sora zmeului, P[dureanca, Mama-P[durii, =i te os`ndesc s[ intride viu ]n p[m`nt... Pieri!...

P E P E L E A (desperat): A! (}ncet intr[ ]n p[m`nt.)Z ~ N A : Pieri de la lumina soarelui =i te afund[ ]n noaptea mor\ilor.P E P E L E A : O, Z`na-Lacului, Z`na-Lacului!

(S-aude un tunet. Z`na-Lacului apare ]n v[zduh, purtat[pe aripile unei pajuri.)

SCENA XII

Aceia=i, Z ~ N A - L A C U L U I

Z ~ N A - L A C U L U I : Stai!Z ~ N A - C O D R U L U I (]nfior`ndu-se): Z`na-Lacului, sunt pierdut[!

(Scap[ fluierul din m`n[.)Z ~ N A - L A C U L U I : Pepeleo, ie=i din p[m`nt. (Pepelea iese ]ncet

pe fa\a p[m`ntului.) Iar tu, P[dureanco, Z`na-Codrului, tu care nucuno=ti pe lume nici mila, nici iubirea, dispari.

Z ~ N A - C O D R U L U I (retr[g`ndu-se speriat[, se apropie cu spa-tele de un stejar, care se deschide =-o ]nghite. Disp[r`nd): A!

P E P E L E A (]ngenunchind): O! Z`n[ binef[c[toare, cum s[ pl[tescbinele ce mi-ai f[cut?

Z ~ N A - L A C U L U I : F[c`nd =i tu bine altora; sun[ din fluier, ca

Page 219: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

217S`nziana =i Pepelea

s[ dezlegi de farmecele P[durencei pe to\i nenoroci\ii care gem ]nchi=i]n codrul acest blestemat.

Adio, r[m`i cu bine,}mpline=te-\i soarta ta.+i g`nde=te-n veci la mine,Eu voiesc a te-ajuta.}ntr-o oar[ de urgieTu mi-ai fost ap[r[tor,Eu voi fi cu bucurieAl t[u ]nger p[zitor. (Dispare.)

(Pepelea, lu`nd fluiera=ul de jos, sun[ ]n el; deodat[copacii se deschid, l[s`nd s[ ias[ din trunchiurile lormai mul\i oameni fermeca\i de P[dureanca: Papur[,

P`rlea-Vod[, Macovei, T`ndal[, P[cal[ etc. Reapar to\isub figurile lor. Muzic[ la orchestr[. Pepelea iese.)

SCENA XIII

P A PU R { , P ~ R L E A , T ~ N D A L { , P { C A L { , M A C O V E I ,apoi L { C U S T { = i S T A T U - P A L M { etc.

CORDin p[durea fermecat[,Unde gemeam f[r’ de vin[,O! minune, - iat[-ne, iat[C-am ie=it iar la lumin[!

PA P U R { : Uf! am sc[pat!... m[ ]ntorc acas[... Cine vine cu mine?...T O | I : Eu! Eu! Eu!PA P U R { : Hai!... de-acum aib[ parte S`nziana de zmeul ei; m-am

s[turat de v`nturat lumea.P { C A L { : D-apoi eu!...T ~ N D A L { : D-apoi eu!...

Page 220: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

218 Vasile Alecsandri

(L[cust[ intr[ alerg`nd cu Statu-Palm[ ]n spinare.)

L { C U S T { (]ntre culise): Ajutor! Ajutor!...PA P U R { : Ce mai este?...L { C U S T { (intr`nd): Sc[pa\i-m[!... nu m[ l[sa\i.PA PU R { : Iaca L[cust[-Vod[, ce-ai p[\it, ce \i-a crescut ]n spinare?...L { C U S T { : Mi-a crescut un unchea=, Statu-Palm[-Barb[-Cot!...

Am obosit. Sunt mort! (Cade pe p[m`nt l`ng[ tufari.)S TAT U - PA L M { (z[rind un iepure l`ng[ tufari, sare din spinarea

lui L[cust[ =i ]ncalec[ pe iepure): Iaca iepura=ul meu cel =chiop. Te las,L[cust[; nu mai am nevoie de tine.

L { C U S T { (scul`ndu-se): Uf! greu e de-a fi vit[.PA P U R { : Tu o spui, L[cust[? m[ mir, m[ mir... Vii cu mine acas[.

+i tu, P`rleo?P ~ R L E A : Ba, mergem s[ g[sim pe S`nziana.S TAT U - P A L M { : Voi fi eu c[l[uzul.PA P U R { : C[l[torie spr`ncenat[.

C O RCale bun[, cale bun[,Hai acas[ ]mpreun[... etc.

(Papur[ cu ai lui apuc[ ]n st`nga; Statu-Palm[, P`rlea =iL[cust[, ]n dreapta.)

( S f ` r = i t u l a c t u l u i I I I .)

Page 221: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

219S`nziana =i Pepelea

ACTUL IV

Teatrul reprezint[ insula zmeului... ]n st`nga, un palat v[zut ]n profil =i terminat]n fa\a publicului prin un turn cu dou[ caturi. Turnul are c`te-o fereastr[ cu gratii defier la fiecare cat. Dincolo de turn, poarta palatului. }n fund, o st`nc[, dup[ st`nc[,marea. }n dreapta, un cap[t de p[dure... ]n mijlocul scenei, un pu\ cu ciutur[; l`ng[pu\ dou[ poloboace mari, un h`rle\ =i un butuc de stejar.

SCENA I

P ~ R L E A -V O D { , L { C U S T { -V O D {(La ridicarea cortinei, unul scoate ap[ cu ciutura din pu\,

cel[lalt o de=art[ ]n poloboc.)

L { C U S T { : }n ce hal am ajuns, vere P`rle!... noi, odinioar[ domnist[p`nitori, iat[-ne acum arga\i la blestematul cel de zmeu, care ne-aprins robi.

P ~ R L E A : P[catul omului, L[cust[, vere!... mai cuminte f[ceamde urmam pe Papur[, s[ ne ]ntoarcem la domniile noastre, dec`t s[alerg[m nebuni dup[ S`nziana.

L { C U S T { : A=a este, dar tat[l ei =tii c[ f[g[duise jum[tate de]mp[r[\ie aceluia care i-a deveni ginere. +i m[rturisesc c[ zestrea asta]mi f[cea cu ochiul.

P ~ R L E A : +i mie... =-apoi eu mai am un p[cat, mi-s dragi fetele =inevestele... Pentru ele sunt ]n stare s[ alerg p[n[-n ceea lume... natur[blestemat[, ce vrei? (Scoate o ciutur[.)

L { C U S T { (v[rs`nd ciutura ]n poloboc): +i iat[ la ce cap[t ne-auadus patimile tinere\ii!... ah! ah!...

P ~ R L E A : Taci, vere, nu mai sc`r\`i din g`t, c[ m[ ]nduio=ezi.L { C U S T { : Buturuga cea de Statu-Palm[ ne-a jucat chiulul... El

ne-a scos la malul m[rii =i ne-a dat pe m`na zmeului... bun c[l[uz,m`nca-l-ar guzganii!

P ~ R L E A : +i zmeul, f[r[ nici o considera\iune pentru ni=te per-

CUPRINS

Page 222: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

220 Vasile Alecsandri

soane simandicoase ca noi, ne-a pus sub arip[ =i ne-a adus porto-fran-co ]n insula asta, pierdut[-n fundul m[rilor.

L { C U S T { : +-aicea zmeul, tot f[r[ acea lips[ de considera\iune,ne-a condamnat la muncile publice, ziua-ntreag[ trebuie s[ scoatemap[, pentru buc[t[ria lui. El m[n`nc[ c`t un casier =i noi... poste=terobul lui Dumnezeu... Ian prive=te, mi s-au lungit urechile de foame.

P ~ R L E A : De ce nu le m[n`nci pe ele, vere? ai avea cu ce s[ te-ndestulezi!

L { C U S T { : |ie \i-e a glumi, dar nu-i de glumit. P`rleo, zmeul areg`nd r[u cu noi, ziua ne pune la munc[ =i noaptea ne ]nchide ]n turnul[sta plin de =oareci... Via\[-i asta?... te ]ntreb?... =i mult o s[ mai \ie?...

P ~ R L E A : }ntreab[-l pe zmeu!L { C U S T { : }ncaltea de-am fi avut... m`ng`ierea de-a vedea pe

S`nziana, dar unde-i?P ~ R L E A : O fi ]nchis[ =i ea ]ntr-un beci, s[rmana, jertfa geloziei =i

a barbariei zmeului.L { C U S T { : Se poate =i asta, dar, oricum, ea ca ea; ]ns[ noi ce ne

facem? Vere, crezi tu c[ vom sc[pa vreodat[ de-aicea?P ~ R L E A : Cum nu, s[ n-ai ]ndoial[, vom ie=i pe ceea lume.L { C U S T { : Pu=chea pe limb[-\i...

D U OL { C U S T { +I P ~ R L E A

Fost-am domn ]ncoronat,+-acum iat[-m[ argat,P[r[sit de-al meu noroc+i legat de-un poloboc!

L { C U S T {De nu l[sam =i cas[ =i domnieCa s[ alerg dup[ c[s[torie...

P ~ R L E ADe nu l[sam =i tron =i bun[ mas[Ca s[ alerg hai-hui dup[ mireas[...

Page 223: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

221S`nziana =i Pepelea

L { C U S T {Eu nu p[\eam a=a ru=ine mare,S-ajung un prost ]n desconsiderare.

P ~ R L E ANici eu p[\eam a=a ru=ine,Din domn m[re\ s-ajung un prost ca tine.

} M P R E U N {Fost-am domn ]ncoronat etc.

P ~ R L E A : Taci, vine dihania... la lucru, L[cust[!

SCENA II

Aceia=i, Z M E U L

Z M E U L (ie=ind din palat): Umplut-a\i poloboacele?L { C U S T { : Umplut. (Aparte.) Plesni-le-ar doagele, =i \ie capul.Z M E U L : Bine; acum le lua\i ]n spinare =i le duce\i ]n buc[t[rie.L { C U S T { : }n spinare?... poloboace de c`te 60 vedre unul?... s[

ne de=el[m?...Z M E U L : Ce-mi pas[?... doi de=ela\i mai mult pe lume... mare

pagub[?P ~ R L E A (demn): Nici nou[ nu ne-ar p[sa dac-ar fi pe spinarea

altora, dar umerele noastre nu-s deprinse cu asemenea greut[\i... Eleau purtat numai sarcinile statului...

Z M E U L : +-acum vor purta poloboace... Hai la buc[t[rie, cur`nd.P ~ R L E A : Non possumus.Z M E U L : Ce-ai zis?P ~ R L E A : Am zis catolice=te... non possumus, adic[: m[-nchin cu

plec[ciune.Z M E U L : }ndr[zni\i a v[ ]mpotrivi mie?P ~ R L E A : }ndr[znim... da!... f[ cu noi ce-i voi. E=ti mai tare =i ne

ai la m`n[, dar dup[ ce ne-am ]njosit a scoate ap[ cu ciutura, ca ni=tearga\i... s[ ne mai ]njosim a c[ra poloboace, ca ni=te hamali? Nicio-dat[, demnitatea =i filotimia nu ne iart[.

Page 224: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

222 Vasile Alecsandri

Z M E U L (ridic`nd palma): V[ m[n`nc[ falca, se vede.L { C U S T { : S[ nu dai, c[ m[ m`nii...P ~ R L E A (d`rz): Love=te... fii brutal, cum te arat[ chipul. Arat[-\i

arama, ca s[ te vaz[ S`nziana cine e=ti.Z M E U L (aparte): S`nziana?... are dreptate!... s[ m[ st[p`nesc,

p`n[ mi-oi s[v`r=i cununia.L { C U S T { (lui P`rlea): Ce st[ pe g`nduri?P ~ R L E A : L-am f[cut mar\ cu elocven\a mea.Z M E U L : Sume\ia voastr[ merit[ o pedeaps[, dar fiindc[ m[-nsor

m`ine cu S`nziana, v[ iert; =i fiindc[ o s[-mi fi\i necesari pentru osp[\ulcununiei, v[ scutesc de c[ratul poloboacelor pe ast[zi... Merge\i ]np[dure, ca s[ da\i la p[m`nt zece stejari de cei mai gro=i... Hai!

P ~ R L E A (lui L[cust[): Hai s[ tragem un somn la umbr[. (Iese ]ndreapta.)

L { C U S T { : Bine. (Ie=ind.) Poftim!... argat... hamal... =i p[durar!...Ce cumul!... of!... of!...

(S`nziana iese pe furi= =i dispare dup[ st`nca din fund.)

Z M E U L : Mi=eii, nu pot s[ ridice m[car un poloboc plin, lucrul celmai lesne; ce-i un poloboc? o cof[ mai m[ricic[, =-at`ta tot... S[-l ducdar eu ]nsumi ]n cas[ pe um[r... (}l ridic[.) E u=or-u=urel, ca o pan[.(Iese.)

SCENA III

S ~ N Z I A N A (vine-n scen[ cu colivia-n m`n[)

S ~ N Z I A N A : M-am furi=at din palat, ca s[ merg la malul m[rii...nenorocita de mine! n-am z[rit nici o corabie!... nici un ajutor nu-mivine! Sunt uitat[ =i de Dumnezeu =i de oameni!... numai p[s[rica astam[ mai m`ng`ie.

Spune-mi, pas[re iubit[,Cu grai dulce omenesc,

Page 225: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

223S`nziana =i Pepelea

Veni-va ziua dorit[,Acest loc s[ p[r[sesc?

PA S { R E A : Da! da! da! da! da! da!S ~ N Z I A N A

Peste mun\i =i peste apeVeni-va ursitul meu,}ntr-o noapte, s[ m[ scapeDe-nchisoare =i de zmeu?

PA S { R E A : Da! da! da! da! da! Vine... vine...S ~ N Z I A N A : Vine Pepelea?...PA S { R E A : Vine... vine... vine...

(Pe mare, ]n fund, se arat[ o barc[, cu p`nzele umflate,=i ]n barc[ Pepelea. Barca dispare dup[ st`nc[.)

S ~ N Z I A N A (z[rind barca): Iat[-l... iat[-l... el e, vine!!!

SCENA IV

S ~ N Z I A N A , Z M E U L

Z M E U L (cu mirare): S`nziana afar[?S ~ N Z I A N A (aparte): O! Doamne, ce fericire! (Vrea s[ alerge.)Z M E U L (sever): S`nzian[, unde alergi?S ~ N Z I A N A : Zmeul?!Z M E U L : Cum ai ie=it din palat? Pe unde?S ~ N Z I A N A : Pe u=[.Z M E U L : M[ c[tai pe mine?S ~ N Z I A N A : Ba nici am g`ndit.Z M E U L : S`nzian[, tot sup[rat[ e=ti pe mine, care m[ usuc de

dragoste?S ~ N Z I A N A (]i ]ntoarce spatele): Iar ]ncepi cu ahturile. D[-mi

pace, nu m[ mai ame\i.

Page 226: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

224 Vasile Alecsandri

Z M E U L : M[ ur[=ti?...S ~ N Z I A N A : Din toat[ inima.Z M E U L : Dar ce \i-am gre=it de nu m[ po\i suferi?S ~ N Z I A N A : }nc[ m[ ]ntrebi?... m-ai r[pit din casa p[rinteasc[...

m-ai dep[rtat de lume, ai f[cut nenorocirea mea... =-apoi te miri c[-mie=ti ur`t de moarte?

Z M E U L : Ur`t de moarte?... c`nd vreau s[ te iau de so\ie?S ~ N Z I A N A : Eu, so\ia ta? Niciodat[!Z M E U L (m`niat): A=a? Ei bine, afl[ c[ nu mai t`rziu dec`t m`ine

avem s[ ne cunun[m... toate sunt gata... am poftit pe to\i amicii =i petoate rudele mele.

S ~ N Z I A N A : Frumoas[ adun[tur[ trebuie s[ fie, dac[-\i sam[n[...Ha! ha! ha!...

Z M E U L : R`zi?... ai vreun g`nd ascuns... vrei s[ fugi?S ~ N Z I A N A : Vreau s[ scap de tine prin toate mijloacele, chiar

de-a fi s[ m[ arunc ]n mare.Z M E U L : Ba te-ai arunca ]n bra\ele mele, nu ]n valuri, =i, pentru

mai bun[ siguran\[, mergi ]n cas[... am s[ te ]nchid ]n turnul [sta, deunde n-ai putea s[-\i iei zborul.

S ~ N Z I A N A : A=a crezi tu? (Aparte.) Bine c-a venit Pepelea.Z M E U L : A=a... hai! (Vrea s-o apuce de bra\.)S ~ N Z I A N A (resping`ndu-l): Nu te atinge de mine. (Intr[ ]n palat.

Zmeul ]nchide poarta cu o cheie mare.)Z M E U L (singur): Se face c[-i m`nioas[?... dar cine o crede?...

C`nd a vedea m`ine rochia de nunt[ =i beteala, o s[ zburde. Cu toateacestea (arat[ cheia.), paza bun[ nu stric[... Acum hai ]n p[dure s[c[r[m lemne pentru osp[\ul cununiei. Ha! ha! ha! Bie\ii P`rlea =i L[cust[doboar[ la copaci, f[r[ a =ti c[ pe unul am s[-l pun ]n frigare =i pecelalalt am s[-l fierb ]n c[ldare. Ce chef!... ce chef! (Pleac[ spre dreapta.)

Page 227: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

225S`nziana =i Pepelea

SCENA V

Z M E U L , P E P E L E A (vine de dup[ st`nc[)

P E P E L E A : Bine am g[sit, zmeule!Z M E U L : Ce? un p[m`ntean aicea? de unde?P E P E L E A : Din lume.Z M E U L : Cum ai intrat ]n ]mp[r[\ia mea?P E P E L E A : Cum se intr[.Z M E U L : +i cine e=ti tu?P E P E L E A : Feciorul t[t`ne-meu.Z M E U L : +i ce ca\i aicea?P E P E L E A : Te cat pe tine, ca s[ ne prindem ]mpreun[ fra\i de

cruce... cum e datina vitejilor.Z M E U L : Tu cu mine? preten\ia \i-e gogonat[... dar e=ti tu ]n stare

s[-\i m[sori puterile cu ale mele?P E P E L E A : Vom cerca... nu c[ta c[-s mic; te-am mai ]nvins o

dat[.Z M E U L : Unde? c`nd? minciuni!P E P E L E A : Ad[-\i aminte... eu te-am alungat din palatul lui Pa-

pur[-}mp[rat.Z M E U L : Tu?... bine c[ te-am prins ]n m`inile mele, s[ m[ r[zbun...

vino la lupt[.P E P E L E A : Bucuros... care a dovedi va fi st[p`n pe via\a celuilalt.Z M E U L : Se ]n\elege... am s[ te str`ng ]n bra\e, p`n[ \i-a ie=i

sufletul.P E P E L E A : +i eu pe tine, p`n[ \i-a ie=i limba de-un cot.Z M E U L : Mare \i-e lauda. Vin[!P E P E L E A : |ine-te bine, zmeule.

(Se apuc[ br[\i= la tr`nt[, se opintesc =i cat[ s[ ser[stoarne unul pe altul.)

Z M E U L (str`ng`ndu-l): }\i place a=a?P E P E L E A (aparte): Bat[-l crucea, c[ r[u m[ str`nge!

Page 228: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

226 Vasile Alecsandri

Z M E U L : Ce-ai holbat ochii la cer?P E P E L E A : Cat s[ v[d ]n care nor s[ te azv`rl.Z M E U L : S[ m[ azv`rli ]n nori? (Aparte.) {sta-i dracul.P E P E L E A : Nu te da, zmeule, acu-i acu, una, dou[...Z M E U L : Stai! e=ti viteaz c`t =i mine... m[ prind frate cu tine... =i

te poftesc la nunta mea.P E P E L E A : Pe c`nd?Z M E U L : Pe m`ine.P E P E L E A : Cu cine?Z M E U L : Cu S`nziana! O s[ facem pr`nz mare, o s[ avem =i doi

domni la mas[.P E P E L E A : Care =i care?Z M E U L : P`rlea-Vod[ =i L[cust[-Vod[... mi i-a adus pe=che= Statu-

Palm[.P E P E L E A: Pe=che=?Z M E U L : Dar; a= fi preferat c[prioare... dar cred c-or fi buni cu

tarhon =i cu ardei.P E P E L E A : Vrei s[-i m[n`nci? }ncalte destul de gra=i sunt?Z M E U L : Unu-i plinu\, cel[lalt sl[bu\, dar ]mp[n`ndu-i cu sl[nin[...P E P E L E A : Vor fi de minune?Z M E U L : Acum, fiindc[ e=ti oaspele meu... spune-mi cum te cheam[?P E P E L E A (repede): Tot am zis c-am zis c-oi zice, dac-oi zice, tot

oi zice, ca s[ zic c-am zis c-oi zice!Z M E U L : Ciudat nume... cine \i l-a dat?P E P E L E A : Na=ul meu, care se cheam[: Rotofei de tei pe miri=te

de mei.Z M E U L : O fi fost de neam mare?P E P E L E A : Se rudea cu Capra calc[-n piatr[, piatra crap[-n patru.Z M E U L : Destul... ziua trece =i noi o pierdem cu vorba; cred c[ mi-i

ajuta la preg[tirile nun\ii.P E P E L E A : Bucuros, ce-i de f[cut?Z M E U L : Deocamdat[, car[ polobocul [sta dup[ cas[, la g[in[rie.P E P E L E A : Cu ce s[-l car?

Page 229: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

227S`nziana =i Pepelea

Z M E U L : Cu spinarea, cum fac eu.P E P E L E A : Bine; numai unul?... a= vrea s[ duc dou[ odat[.Z M E U L (aparte): Zdrav[n e! (Tare.) M`ine ]i c[ra zece, acum, la

treab[... te las, ]\i preg[te=te f[lcile, pe m`ine... Eu m[ duc ]n p[dures[ aduc lemne... o s[ facem guleai. (Iese ]n dreapta.) Ce chef! Ce chef!

P E P E L E A (singur): S-a dus; cum s[ ]nt`lnesc pe S`nziana?... Undes[ fie?... }n palat?... (Merge la u=a palatului.) U=a-i ]nchis[ cu =aptebroa=te... s[-i dau de =tire cu fluierul. (Sun[ din el. S`nziana apare lafereastra de sus a turnului.)

SCENA VI

P E P E L E A =i S ~ N Z I A N A

S ~ N Z I A N A : Pepeleo... Pepeleo!P E P E L E A (v[z`nd-o): Iat-o! Iat-o... ea-i! S`nzian[! Tu e=ti? Tu e=ti?S ~ N Z I A N A : Eu, Pepeleo, roab[ =i foarte nenorocit[!... vrea zmeul

s[ m[ sileasc[ a m[ cununa cu d`nsul... S[ nu m[ la=i, Pepeleo!P E P E L E A : N-ai grij[, iubito... am venit ]nadins ca s[ te scap...

Po\i ie=i la noapte din palat?S ~ N Z I A N A : Ba nu, zmeul m[ ]nchide ]n turn... dac[ ai avea

iarba fierului, ai putea s[ sf[r`mi broa=tele.P E P E L E A : N-am nevoie de iarba fierului... dar spune-mi ce face

zmeul dup[ ce te-nchide?S ~ N Z I A N A : M[n`nc[, bea, se-mbat[ =i doarme dus.P E P E L E A : Minunat!... S[ fii de=teapt[ ast[ noapte.S ~ N Z I A N A : Ah! Pepeleo!... de m-ai sc[pa de-aice, te-oi iubi toat[

via\a mea... ia seama, vine zmeul. (Dispare.)P E P E L E A (singur, ia h`rle\ul de l`ng[ f`nt`n[ =i ]ncepe a s[pa

]mprejurul ei, c`nt`nd):Cine sap[D[ de ap[+i s-adap[P[n’ ce crap[.

Page 230: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

228 Vasile Alecsandri

SCENA VII

P E P E L E A , Z M E U L , P ~ R L E A , L { C U S T {(P`rlea =i L[cust[ intr[ purt`nd pe umeri un stejar lung =i gros. Ei cad pe br`nci sub

greutatea copacului.)

Z M E U L : Hai, lene=ilor, mai iute, mai cu inim[; duce\i stejarul ]nlemn[rie.

L { C U S T { : Aoleo... aoleo, nu mai pot.P ~ R L E A : Nici eu, sunt turtit.L { C U S T { : Sunt spetit.P ~ R L E A : Sunt =oldit!L { C U S T { : Sunt murit!Z M E U L : Ian prive=te, mi=eii, nu-s ]n stare s[ duc[ un stejar ]n

spate, ei doi.P ~ R L E A (scul`ndu-se): Duc[-l cine-i zmeu sau vit[... noi suntem

de-o alt[ f[ptur[.Z M E U L : Ba de-o alt[ friptur[.P ~ R L E A : Ce friptur[... cum friptur[? eu, friptur[?Z M E U L : Tu... stejarul [sta are s[ te rumeneasc[ pe tine-n fri-

gare... =i pe L[cust[ s[-l fiarb[-n c[ldare.L { C U S T { : Ce c[ldare, cum c[ldare... eu, ]n c[ldare?Z M E U L : A=a; nu vre\i s[ duce\i copacii ]n buc[t[rie?P ~ R L E A : |i-am declarat-o catolice=te: non possumus.Z M E U L : Bine, v[ ve\i c[i ]n cur`nd de ]nte\area voastr[. (Se apro-

pie de copac.)P ~ R L E A : Ce zici tu, L[cust[, te-ai c[i?L { C U S T { : Ba nici g`ndesc; bine c-am sc[pat nestrica\i =i frumo=i.Z M E U L : Poftim... o surcea de lemn, =i ei nu au curajul s[ o care,

mi=eii!L { C U S T { : Auzi, vere, cic[-i surcea gojgogea stejar!P ~ R L E A : Nu te potrivi, vere, las[-l s[ bodog[neasc[.Z M E U L : S[-l duc tot eu ]n buc[t[rie... Haide. (Ridic[ copacul

sub\ioar[ =i pleac[.)

Page 231: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

229S`nziana =i Pepelea

P ~ R L E A : Bre... ian prive=te, a ridicat copacul sub\ioar[... zdrav[ne, bat[-l codrul!

L { C U S T { : S[ juri c[ merge la +osea cu be\i=orul ]n m`n[, ca unco=codan.

P ~ R L E A : Duc[-se c[lare pe el, p`n[ s-o lovi de toarta p[m`ntului.Z M E U L (ie=ind): R[bdare, r[bdare p[n[ m`ine.P ~ R L E A (]naint`nd): Ce-a spus?L { C U S T { : Ce-a zis?P E P E L E A (ie=ind dup[ f`nt`n[): A zis c[ o s[ v[ fac[ bucate.L { C U S T { : Ce v[d? Pepelea?P E P E L E A : Eu... Zmeul m-a poftit la mas[.P ~ R L E A : Cum, =i tu ai s[ m[n`nci din noi?Z M E U L (revenind): Hei! Tot voi zice, umput-ai poloboacele?... Ce

faci acolo cu h`rle\ul?P E P E L E A : Sap pu\ul primprejur.Z M E U L : Pentru ce?P E P E L E A : S[ vezi, frate zmeule; am chitit a=a, dec`t s[ c[r[m

ap[ cu poloboacele, mai nimerit ar fi s[ iau pu\ul ]n spinare... =i s[-lduc ]n buc[t[rie, odat[ pentru totdeauna.

Z M E U L (uimit, aparte): Bree!... adineoarea c[ta s[ m[ azv`l[-nnori, =-acum vrea s[-mi care pu\ul?... Grozav om =i primejdios!... Trebuienumaidec`t s[ m[ dezbar de el. (St[ pe g`nduri.)

L { C U S T { (lui P`rlea): Gogonat[-i.P ~ R L E A : Nu ]ncape pe u=[.P E P E L E A : Hei, pune\i m`na cu to\ii s[ scoatem pu\ul din p[m`nt

=i mi-l a=eza\i pe spate; dar, lua\i bine seama, nu cu gura-n jos; odat[— una, dou[!

Z M E U L : Nu!... Pepeleo drag[, nu te osteni, las[ pu\ul la locul lui,e deprins din copil[rie a sta aici.

P E P E L E A (azv`rle h`rle\ul): Fie cum vrei, eu c[tam s[ te]ndatorez.

Z M E U L (str`ng`ndu-i m`na): Mul\umesc, fr[\ioare.

(Pepelea d[ un r[cnet de durere.)

Page 232: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

230 Vasile Alecsandri

Z M E U L : Ce este?P E P E L E A : Am crezut c[ \i-am fr`nt m`na, str`ng`nd-o ]ntr-a

mea.Z M E U L (aparte): E primejdios! (Tare.) Dar ]ncepe a ]nnopta. (Lui

P`rlea =i L[cust[.) Intra\i la culcu= ]n turn, voi doi; c`t pentru tine, fratePepeleo... n-am unde s[ te ad[postesc; culc[-te colea, l`ng[ f`nt`n[, lar[coare; =i dormi ]ntruna p[n[ diminea\a.

P E P E L E A : Las’ pe mine.Z M E U L : Deci, noapte bun[.P E P E L E A : Visuri cornorate!...Z M E U L (urm`nd pe P`rlea =i L[cust[, care intr[ ]n palat, zice

aparte): Cum o adormi, am s[ vin s[-l ciom[gesc, p`n[ l-oi ucide.(Iese.)

P E P E L E A : Zmeul are vrun g`nd r[u cu mine; s[ m[ prefac c[dorm... Unde s[ m[ culc? Ha! pe trunchiul [sta, dar s[-mi pun fluierulpe piept, ca un scut.

(Se ]ntinde pe trunchiul de l`ng[ pu\, se acoper[ cumantaua =i-=i afund[ p[l[ria pe cap, ]nc`t

nu se mai cunoa=te.)

SCENA VIII

P E P E L E A =i S ~ N Z I A N A(ea se ive=te la fereastra de sus a turnului)

S ~ N Z I A N A : Pepeleo!P E P E L E A : S`nzian[!S ~ N Z I A N A : Fugim?... Zmeul a intrat ]n cas[, sunt cu ner[bdare

s[ ies din turn.P E P E L E A : Fii lini=tit[ =i f[-te c[ dormi... |i-oi da de =tire c`nd a

veni momentul.

Page 233: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

231S`nziana =i Pepelea

SCENA IX

P E P E L E A , S ~ N Z I A N A , P ~ R L E A , L { C U S T {

L { C U S T { (la fereastra de jos a turnului): Iat[-ne iar ]n pu=c[rie.P ~ R L E A : Mai bine aici, dec`t ]n frigare =i ]n c[ldare.L { C U S T { (o\[r`ndu-se): Brrr.... P`rleo, nu z[re=ti pe Pepelea?P ~ R L E A : Pare-mi-se c[ doarme, colo, l`ng[ pu\.L { C U S T { : N-ar putea el s[ ne scape?P ~ R L E A : Taci, aud zmeul.L { C U S T { : Vine s[ ne taie de pe-acum. Brr...P ~ R L E A : Taci!... nu tot b`r`i, c[ b`r`i =i eu.

SCENA X

Aceia=i, Z M E U L

Z M E U L (iese ]ncet din palat, armat cu buzduganul, tainic):Doarme! (}ncet.) Frate, fr[\ioare... Nu r[spunde... a adormit... acu-ivremea s[-i turtesc tidva cu buzduganul. (Se apropie de Pepelea pev`rful picioarelor =i love=te ]n trunchi cu buzduganul.) Na, una; l-amame\it... s[-i mai dau vreo c`teva (love=te), dou[, trei, patru; tarec[p[\`n[!...

L { C U S T { : Ce face zmeul dracului?... ]n cine bate cu buzduganul?P ~ R L E A : }n bietul Pepelea.L { C U S T { : L-o fi ucis ho\ul.P ~ R L E A : Cel pu\in i-a f[cut sc[f`rlia numai \[nd[ri.Z M E U L : De-acum cred c[-i ajunge... nu mi=c[... L-am ucis!...m-am

dezb[rat de el. (Pleac[ =i iar se ]ntoarce.) Dar tot s[-i mai trag una,drept ad[lma=. (Mai love=te ]nc[ o dat[; buzduganul se sf[r`m[.) Na!mi-am fr`nt buzduganul, arma mea cea mai puternic[!... ce fac euacum f[r[ ea, dar fie! ]ncalte l-am ucis... Ce chef!, ce chef!... Hai de-acum la culcare. (Intr[ ]n palat.)

L { C U S T { : S[rmanul Pepelea!

Page 234: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

232 Vasile Alecsandri

P ~ R L E A : Parapanghelos de-acum.L { C U S T { : Ba iaca ]nvie, ]nvie!... mare minune!

(Pepelea se mi=c[ =i se ridic[.)

L { C U S T { : Pepeleo...P E P E L E A : Cine m[ cheam[?...L { C U S T { : N-ai pierit?...P E P E L E A : Nu cred... am dormit dus.L { C U S T { : Dar n-ai sim\it nimic prin somn?P E P E L E A : Ba, parc[ m-au pi=cat ni=te \`n\ari.L { C U S T { -P ~ R L E A : Breee! breee! bree! bree!

(A ]nnoptat; cer cu stele.)

P E P E L E A (scul`ndu-se): Groaznic m-a ciom[git fratele meu decruce! noroc c-a lovit ]n fluier... dar ]ncalte =i-a fr`nt buzduganul...minunat!... o arm[ mai pu\in ]n m`inile lui... oare ce face el acum?...s-a culcat?... a adormit?... (Se apropie de poarta palatului =i ascult[.Se aude un hor[it grozav ]n[untru.) Doarme butuc... =i hor[ie=te ca omoar[ stricat[... acu-i vremea de sc[pat pe S`nziana =i pe bie\ii voie-vozi, s[ le dau semn.

(Cuartet)P E P E L E A

S`nzian[, te de=teapt[,Eu te chem la s`nul meu.Al t[u mire te a=teapt[S[ te scape-acum de zmeu.

S ~ N Z I A N A (ivindu-se la fereastr[)Ah! Pepeleo, sunt de=teapt[Ca =i viul dor al meu.A mea inim[ a=teapt[Ca s[ zbor la s`nul t[u.

Page 235: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

233S`nziana =i Pepelea

P ~ R L E A =i L { C U S T { (la fereastra de jos)Groaz[-n mine se de=teapt[,M[ fr[m`nt-amar =i greu.Moartea crud[ ne a=teapt[}n c[ldarea celui zmeu.

P E P E L E AAm c[lcat, venind la tine,Peste nou[ \[ri =i m[ri.

S ~ N Z I A N AAm r[bdat, g`ndind la tine,Mii =i mii de sup[r[ri.

P E P E L E ADar acum soarta sur`de,Raiul dulce se deschide.

S ~ N Z I A N AOri=iunde-oi fi cu tineVa fi raiul pentru mine.

(}mpreun[.)P E P E L E A

S`nzian[, m[ a=teapt[S[ te scap de crudul zmeu...

S ~ N Z I A N AA mea inim[ a=teapt[Ca s[ zbor la s`nul t[u.

P ~ R L E A =i L { C U S T {Moartea crud[ ne a=teapt[La osp[\ul celui zmeu.

P E P E L E A : Zmeul e beat de somn... sunte\i gata?S ~ N Z I A N A : Gata.L { C U S T { : Dar cum ie=im din turn?

Page 236: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

234 Vasile Alecsandri

P E P E L E A : Feri\i-v[, c-am s[ deschid turnul prin farmecul fluieru-lui meu. (Pepelea sun[ din fluier; fa\ada turnului se pr[bu=e=te, form`ndo scar[. S`nziana se coboar[, P`rlea =i L[cust[ ies pe sub scar[.)

S ~ N Z I A N A (sus, ]n capul sc[rii): Pepeleo!P E P E L E A (cobor`nd-o): S`nzian[, cobori iute.S ~ N Z I A N A (cobor`nd, se arunc[ ]n bra\ele lui Pepelea): A!

scumpul meu mire!P E P E L E A : Scumpa mea mireas[!L { C U S T { (]mbr[\i=`nd pe Pepelea): A! scumpul nostru liberator!P E P E L E A : Nu-i vreme de pierdut... la fug[, barca ne a=teapt[

dup[ st`nc[... Hai!P ~ R L E A : Hai!... =i tu, loca= afurisit, s[ cad[ tr[snetele pe tine, s[

te macini ca m[laiul... s[ te...L { C U S T { : Las[ blestemurile pe alt[ dat[... acum, la s[n[toasa.

(Fug to\i patru =i dispar dup[ st`nc[.)

SCENA XI

Z M E U L (iese somnoros)

Z M E U L : Pare c[ am auzit un vuiet neobicinuit? am sim\it ca uncutremur, care m-a trezit... s-a fi pr[bu=it vreo st`nc[ ]n mare? ce v[d?...turnul e deschis?... o scar[?... S`nziana a fugit?... cum?... =i P`rlea, =iL[cust[?... ]ncotro au apucat? spre p[dure, negre=it... o! de i-a= prinde,am s[-i m[n`nc de vii. (Alearg[ spre p[dure.)

(O auror[ boreal[ se arat[ pe cer. La lumina ei sez[re=te o barc[ lunec`nd pe mare; ]n ea se afl[ Pepelea,

S`nziana, P`rlea =i L[cust[.)

T U S PAT R U (c`nt[)Pe-ale m[rii bl`nde valuri,Barc[ mic[, zbori departe.

Page 237: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

235S`nziana =i Pepelea

Z M E U L (oprindu-se): Ce aud?+i de-aceste crunte maluriCu gr[bire ne desparte.

(Barca se dep[rteaz[ spre orizont.)

Z M E U L (oprindu-se): Ce v[d?... S`nziana cu ucisul meu? unde-ibuzduganul, s[-l azv`rl ]n ei? (Se ]mpedec[ de el, rupt jos.) Iat[-l, efr`nt! (Turbat de m`nie.) A!... Cum s[-i prind, aripile, aripile... cu eles[-i ajung din zbor. (Intr[ repede ]n palat =i iese ]n cur`nd cu aripianinate de umeri.)

ARIE PE MAREAm sc[pat, o! veselie,+i de zmeu, =i de robie!

Z M E U L : Ba n-a\i sc[pat, o s[ m[ reped ca un vultur de sus de pest`nc[. (Pleac[ spre st`nc[.)

(St`nca se deschide =i Z`na-Lacului aparesub o arcad[ luminoas[.)

SCENA XII

Z M E U L , Z ~ N A - L A C U L U I

Z ~ N A : Stai pe loc, iasm[ infernal[!... Tu, care \i-ai fr`nt buzdu-ganul; cad[ =i aripile tale!

(Aripile zmeului cad de pe umerii lui.)

Z M E U L (c-un r[cnet de desperare): A!... Z`na-Lacului! suntpierdut!... (Cade le=inat.)

( S f ` r = i t u l a c t u l u i I V. )

Page 238: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

236 Vasile Alecsandri

ACTUL V

Teatrul reprezint[ imperiul Iernii... mun\i de ghea\[, brazi ]nc[rca\i de chindie.

SCENA I

G E N I I D E I A R N {(To\i sunt albi =i-naripa\i; se joac[ pe ghea\[, patin`nd.)

CORCe dulce via\[!}n acest locNu e verdea\[,Nu e nici foc;Ci numai ghea\[+i numai cea\[;Viscol =i ger,Pe c`mp =i-n cer.Toat[ suflareaPiere sub v`nt,Chiar ]nsa=i mareaPare-un morm`nt;Dar noi fericeTr[im aice,Juc[m, c`nt[m,Ne desf[t[m.

SCENA II

G E N I I , C R I V { | U L

C R I V { | U L : Genii nemernici, voi juca\i, =i imperiul Iernii se afl[]n pericol de topire!

U N G E N I U : Cum? Ce? Cum, dnule Criv[\?C R I V { | U L : Iarna, gra\ioasa noastr[ ]mp[r[teas[, care avea s[

fie ]ncoronat[ chiar ast[zi...

CUPRINS

Page 239: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

237S`nziana =i Pepelea

G E N I U L : A p[\it ceva?C R I V { | U L : Iarna, frumoasa copil[ a Nordului, care avea s[-=i

aleag[ chiar ast[zi un mire...G E N I I : Ce-a p[\it?C R I V { | U L : Iarna, care, pe c`t era de ]nc`nt[toare, p[rea a fi

rece =i nesim\itoare...G E N I I : Ei!... Ce i s-a ]nt`mplat?C R I V { | U L : S-a dat ]n dragoste cu Prier, domnul Verde\ii, =i ast[

noapte a sp[lat putina din palat cu el.G E N I I : A fugit?C R I V { | U L : Fugit! (}n tain[.) Dar s[ r[m`ie ]ntre noi... s[ nu

afle poporul.G E N I I : O!...C R I V { | U L : A abandonat tronul, bun[tate de tron, durat numai din

sloiuri de ghea\[!... Ce nebunie!... unde a g[si o clim[ mai pl[cut[ dec`taice... o \ar[ mai dr[g[la=[ dec`t a noastr[, unde foiesc ur=ii cei albi?

G E N I U L II: Ei bine, ce ne facem?C R I V { | U L : S[ ne c[t[m o alt[ ]mp[r[teas[, c[ci ]n imperiul

Iernii nu pot domni dec`t femeile; =i, dup[ datinile str[mo=e=ti,]mp[r[teasa trebuie s[ fie frumoas[, alb[ =i, mai cu seam[, rece caghea\a... Dar unde s[ o g[sim?

T O | I : Unde... unde?C R I V { | U L : Voi, care-a\i cutreierat lumea, n-a\i ]nt`lnit vreo fat[

cu inima de ghea\[?G E N I U L I: S[ vezi, dnule Criv[\... am fost mai an la Bucure=ti...C R I V { | U L : +i...?G E N I U L : +i am g[sit una, numai una, ]ns[...C R I V { | U L : }ns[...G E N I U L : Cum a dat cu ochii de-un ro=ior, s-a topit...C R I V { | U L : Nu m[ ]ndoiesc... Ro=iorii sunt para focului... dar

ce s-aude? Ian privi\i... prin v[zduh trece un zmeu c[lare.

(Zmeul trece prin v[zduh.)

Page 240: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

238 Vasile Alecsandri

SCENA III

Aceia=i, Z M E U L

T O | I (cu grij[): Zmeul!C R I V { | U L : }nt`ia dat[ el calc[ pe locurile acestea. Oare ce

caut[ el pe la noi?Z M E U L (intr`nd): Caut ajutor =i r[zbunare!C R I V { | U L : Ajutor?Z M E U L : Da! a\i auzit de =otiile ce-am p[\it?G E N I I : Ai p[\it =otii? Spune-le, s[ r`dem =i noi.Z M E U L (posomor`t): S[ r`de\i?G E N I I (speria\i): Ba-ba-ba-ba-ba, s[-s[-s[ pl`ngem.Z M E U L : Asculta\i dar... am r[pit pe S`nziana, fata lui Papur[-

}mp[rat, =i, c`nd s[ m[ bucur de prada mea, vine un ho\ =i mi-o fur[ cadin palm[. (Furios.) Pricepe\i a=a obr[znicie?

G E N I I (tremur`nd): Prii-prii-pri... pri-ce-ce-ce-cepem.Z M E U L : S`nziana cu ho\ul ei =i cu al\i doi p[m`nteni, doi n[uci,

anume P`rlea-Vod[ =i cu L[cust[-Vod[, care-i ]ntov[r[=esc, umbl[ acumr[t[ci\i pe fa\a p[m`ntului, f[r[ a putea nimeri la ]mp[r[\ia lui Pa-pur[... ei au ajuns p`n[ aicea =i i-am z[rit c[lc`nd peste hotar... merge\ide le ie=i\i ]nainte, ]i prinde\i =i-i schimba\i ]n sloiuri de ghea\[.

C R I V { | U L : Pe to\i, =i chiar pe S`nziana?Z M E U L : Ba pe d`nsa nu... ea-i frumoas[ =i alb[ c`t ]mp[r[teasa

voastr[, p[cat numai c[-i a=a de rece ]n privirea mea. (St[ g`nditor.)C R I V { | U L (c[tre genii, ]ncet): A\i auzit?... frumoas[, alb[ =i

rece... tocmai ce ne trebuie nou[; poate c[... cine =tie? ne vine o]mp[r[teas[ nou[!...

Z M E U L : Vre\i s[-mi da\i ajutorul ce v[ cer?C R I V { | U L : Vrem.Z M E U L : Hai dar s[ le ie=im ]n cale =i s[-i robim, dar trebuie s[ v[

dau de =tire c[ ho\ul are un fluier fermecat, prin care ]nvinge tot... Voi,cu suflarea voastr[, face\i s[ ]nghe\e aerul din el, ca s[ nu mai poat[scoate nici un sunet... astfel vom c[p[ta izb`nda.

Page 241: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

239S`nziana =i Pepelea

C R I V { | U L : Prea bine, ]ns[ ai uitat s[ ne spui numele ho\ului.Z M E U L : El se cheam[... Tot oi zice c-am zis c-oi zice...C R I V { | U L : Ce-ai zis?Z M E U L : Duc[-se dracului, l-am uitat... Hai.

(Ies cu to\ii prin dreapta, c`nt`nd repriza corului.)

SCENA IV

L { C U S T { -V O D {

L { C U S T { (intr[ prin st`nga, tremur`nd de frig, s[rind =ialunec`nd la tot pasul): Brrr... frig e!... r[u m[ str`nge-n spete. (Alunec[.)Na! c`t pe-aci s[ cad alivanta... prin ce locuri afurisite m-a adus naiba.Brrr!... aici o fi-nghe\`nd =i ou[le corbului... s[ nu stau ]n loc, s[ m[sleiesc... (Sare =i lunec[.) |ine bine... m[i, da ghe\u= e!... de c`nd amsc[pat din ghearele =i din c[ldarea zmeului, am umblat hai-hui printoate col\urile lumii, ]mpreun[ cu S`nziana, cu Pepelea =i cu v[rul meuP`rlea, f[r[ a da de ]mp[r[\ia lui Papur[... Brrr... Am ajuns, ]n sf`r=it,la marea ]nghe\at[. Brrr, simt c[ ]nghe\ ca d`nsa. (Sare.) Am l[sat ]nurm[ pe tovar[=ii mei =i am rupt-o de-a fuga ]nainte, doar m-oi ]nc[lzicu mi=carea... a=... (Tremur[.) Iaca, m[ schimb ]n sloi... m[ prefac ]n]nghe\at[ de L[cust[... la fug[... (Vrea s[ alerge, dar alunec[ =i cade.)Aoleo! (Un urs alb se coboar[ de pe deal ]n scen[.) Vai de mine!... ce secoboar[ spre mine?... un urs alb?... aoleo!... s[ m[ fac c[-s mort, ca s[nu m[ m[n`nce. (St[ neclintit jos. Ursul se apropie de el =i-l miroase, ]l]ntoarce cu labele, apoi se pune cu =ezutul pe el, morm[ind.) S-a pusturce=te pe burta mea... greu e, m`nca-l-ar c`inii, dar ]ncaltea m[]nc[lze=te cu blana lui. (Ursul se uit[ la d`nsul. L[cust[ ]nchide ochii =ise face mort.) Hei!... de-a= putea s[-i spintec cojocul... am cu\itul labr`u... Ian s[-ncerc... (Scoate cu\itul =i, c`nd vrea s[ loveasc[, ursul seuit[ la el, el se opre=te, apoi zice:) +i-a-ntors spatele; acu-i vremea.(}nfige cu\itul ]n =alele ursului, care sare mugind =i se dep[rteaz[.) Pare-mi-se c[ l-am ]n\epat, dar nu l-am ucis... (Speriat.) Nu, nu... iaca,

Page 242: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

240 Vasile Alecsandri

dihania fuge... am sc[pat! (Sare ]n picioare =i fuge lunec`nd ]n dreapta.)Am sc[pat!... am sc[pat! (Joac[ de bucurie. }n acest moment intr[ P`rlea,alung`nd furios c`\iva genii care traverseaz[ scena, speria\i.)

SCENA V

P ~ R L E A , L { C U S T {

P ~ R L E A (d`nd cu sabia ]n dreapta =i-n st`nga prin v[zduh): Na!na! na! na =i \ie, na =i \ie, na =i \ie! Lupt[ cu P`rlea v[ trebuie?... Na,na, na!

L { C U S T { : Ho! vere P`rleo, opre=te, pune piedic[.P ~ R L E A : C`\i am ucis?... Pe to\i?L { C U S T { : N-au r[mas nici de s[m`n\[... dar ce-ai p[\it, ce te-a

apucat?P ~ R L E A : Dup[ ce-ai fugit =i ne-ai l[sat, ne-au atacat o ceat[ de

dih[nii albe, care voiau s[ r[peasc[ pe S`nziana... M-am f[cut foc =ile-am luat la goan[ p`n-aici, precum ai v[zut.

L { C U S T { : Dar S`nziana ce-a devenit? A! vere, nu-i galant dinpartea ta.

P ~ R L E A : Ea o =tie!L { C U S T { : Cum? Ai abandonat pe S`nziana?P ~ R L E A : Dec!... Dar tu ce-ai f[cut?... Nu ne-ai abandonat pe

to\i?L { C U S T { : Nu-i vorba de mine... mie mi-era frig, am fugit ca s[

m[ ]nc[lzesc.P ~ R L E A (]ncep`nd a tremura de frig): +i te-ai ]nc[lzit?L { C U S T { (tremur`nd): Ba! Ba! Ba!... am devenit gazda fiorului

=i a guturaiului. (Str[nut[.)P ~ R L E A : +i eu tij... (Str[nut[.)A M ~ N D O I : S[ v[ fie de bine.L { C U S T { : P`rleo!P ~ R L E A : L[cust[!L { C U S T { : Stai, iaca-\i ]nghea\[ nasul.

Page 243: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

241S`nziana =i Pepelea

P ~ R L E A : +i \ie o ureche.L { C U S T { : S[ ne frec[m iute cu z[pad[... asta-i leacul. (Iau

z[pad[ =i se freac[ unul pe altul.)A M ~ N D O I : V`rtos... v`rtos...P ~ R L E A : S-a ro=it?...L { C U S T { : C`t un patriot... dar urechea mea?P ~ R L E A : C`t alt patriot... le-am sc[pat de degerat.L { C U S T { : Ian prive=te... ba nu... iar se-n[lbe=te, ]nc[ o frec[tur[.P ~ R L E A : Destul, vere, c[ l-ai jupuit de piele.L { C U S T { : Ah! Ah!... vere, via\[-i asta?P ~ R L E A : Via\[, dar proast[... ]ncepe a-mi fi somn.L { C U S T { : +i mie, dar s[ nu adormi c[ mori.P ~ R L E A : Apoi ce s[ facem?L { C U S T { : S[ ne d[m pe ghea\[, ca s[ ne ]ntre\inem circula\iunea

s`ngelui.P ~ R L E A : Fie =i a=a.

(Se dau pe ghea\[.)

SCENA VI

Aceia=i, C R I V { | U L (se opre=te pe-o movil[ de om[t)

C R I V { | U L : Vivat!... Am prins pe S`nziana... am dus-o la pala-tul Iernii =i, prin vr[jirea so\iei mele, Promoroaca, am schimbat-o lafa\[ de saman[ acum ]ntocmai cu ]mp[r[teasa noastr[ cea fugar[... }ncur`nd are s[ vie aicea S`nziana, pentru ca s[ fie ]ncoronat[... iaca,cortegiul se ]nainteaz[.

(Mar= la orchestr[, cortegiul intr[.)

P ~ R L E A (oprindu-se): Ce s-aude?L { C U S T { : O fi vreo nunt[ de ur=i albi.P ~ R L E A : Vin colea, s[ o privim.L { C U S T { : +i s[ fim gata de fug[... Te-ai mai ]nc[lzit?P ~ R L E A : M-am!...

Page 244: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

242 Vasile Alecsandri

(}n sunetul unui mar= fantastic, intr[ din dreaptadignitarii imperiului Iernii, ]n haine albe bl[nite =i cumitre de ghea\[. Dup[ d`n=ii, un car de argint, tras de

doi ur=i albi. Pe car se g[se=te S`nziana, purt`nd omantie alb[ de stof[ argintie =i un v[l sub\ire pe obraz.

Genii mul\i ]nconjur[ carul. Poporul urmeaz[ ]n co-joace... Carul se opre=te ]n mijlocul scenei.)

SCENA VII

P ~ R L E A , L { C U S T { , S ~ N Z I A N A , C R I V { | U L ,G E N I I , C O R T E G I U L

CORVivat falnica regin[,Dulce ca o zi senin[,M`ndr[ ca o lun[ plin[+i cu inima virgin[.

P ~ R L E AO! ce minune ]nc`nt[toare!

L { C U S T {N-am v[zut alta ca ea sub soare.

A M ~ N D O ISimt pentru d`nsa amor =-amoare.

S ~ N Z I A N A (]n parte):Bietul Pepelea, unde-o fi oare?

C O R ULVivat falnica regin[ etc.

C R I V { | U L (prezent`nd o coroan[ de briliant)Regin[ str[lucit[! Poporu-n fericire|i-ofer[ azi coroana, rug`ndu-te uimitCa s[-\i alegi un mireViteaz, frumos, iubit.

Page 245: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

243S`nziana =i Pepelea

S ~ N Z I A N A (]ncoron`ndu-se)Coroana pe-a mea frunte o pun azi fericit[.(Aparte.) Dar ce simt? sub coroan[ un frig cumplit m-a prins.

}n inima-mi r[cit[Tot focul, vai! s-a stins!

C O R U LVivat falnica regin[,Dulce ca o zi senin[,M`ndr[ ca o lun[ plin[+i cu inima virgin[.

POPORUL: Ura!... tr[iasc[ ]mp[r[teasa noastr[!P ~ R L E A : Frumoas[-i, L[cust[... ]ncep a m[ ]nfierb`nta.L { C U S T { : Noroc de tine!C R I V { | U L : Locuitori din ]mp[r[\ia Iernii, se face vou[ =tiut c[

ast[zi ]mp[r[teasa noastr[, urm`nd datinilor str[mo=e=ti, are s[-=ialeag[ un mire... Acel care s[rut`nd-o pe frunte nu va fi cuprins defrigul mor\ii va ocupa tronul al[turea cu frumoasa lui so\ie.

P ~ R L E A : Ce-au spus, vere, ai auzit?L { C U S T { : Auzit; taci.C R I V { | U L : Care dintre voi aspir[ la aceast[ fericire s[ se prezin-

te. Am zis.P ~ R L E A -L { C U S T { : Eu!P ~ R L E A : Cum?... =i tu, vere L[cust[?L { C U S T { : Iaca, ba nu, c[ mi-a fi ru=ine.S ~ N Z I A N A (]n parte): Ce v[d? P`rlea =i L[cust[!P ~ R L E A : Ce voluptate m[ a=teapt[!L { C U S T { : Ah! am s-o str`ng ]n bra\e, ca s[ m[-nc[lzesc.

(P`rlea =i L[cust[ pleac[ cu bra\ele deschise, dar cu c`tse-apropie de carul Iernii, ei se cuprind de fiori, picioa-

rele li se ]n\epenesc, limba li se leag[.)

P ~ R L E AMult o doresc.

Page 246: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

244 Vasile Alecsandri

L { C U S T {Mult ]mi e drag[...

} M P R E U N {Dar ce sim\esc?Limba-mi se leag[.

CORULEi simt ]n pieptFiori de ghea\[,Nu calc[ drept,R[u o s-o pa\[.

P ~ R L E A +I L { C U S T {Ah! simt ]n pieptFiori de ghea\[,Sunt eu de=tept?Sunt oare-n via\[?

P ~ R L E A +I L { C U S T { (l`ng[ car, tremur`nd)Plini de... de... focM[-nchin \i... \ie...No... no... norocDe-acum mi... mie!

(Unul de o parte =i altul de alt[ parte ]ntind buzele ca s[s[rute obrazul S`nzianei, dar pe loc r[m`n ]ncremeni\i,

strig`nd:) Aoleo... ]nghe\!

CORULAu ]nghe\at!Iat[-i z[pad[!Sunt buni de datUr=ilor prad[.

(Sunt am`ndoi lua\i pe sus =i rezema\i de avanscene.)

Page 247: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

245S`nziana =i Pepelea

SCENA VIII

Aceia=i, P E P E L E A (intr[ alerg`nd)

P E P E L E A : S`nzian[... S`nzian[...S ~ N Z I A N A (]n parte): Glasul lui Pepelea!P E P E L E A : Unde e=ti?... ah! iat[-te. (Vrea s[ se apropie, poporul

]l opre=te.)S ~ N Z I A N A (aparte): S[rmanul!... de c`nd port coroana asta de

ghea\[... parc[ nu mai simt nimic pentru el!P E P E L E A : S`nzian[, nu-mi r[spunzi?... O! ]n zadar, e=ti schim-

bat[ la fa\[... eu te v[d cu ochii sufletului... te recunosc.S ~ N Z I A N A (aparte): O, Doamne! Am ajuns rece ca iarna, inima

mea nu mai bate!P E P E L E A : S`nzian[! e=ti vr[jit[... Eu sunt Pepelea, r[spunde! (Se

repede printre oameni.)C R I V { | U L : Nenorocite!... ui\i respectul ce datore=ti ]mp[r[tesei

=i tulburi ceremonia cununiei?P E P E L E A : Cine se cunun[, S`nzian[?... cu cine?...C R I V { | U L : Cu acel care o va s[ruta pe frunte =i va avea noroc

de-a nu muri ]nghe\at pe loc.P E P E L E A : Eu vreau s[-mi cerc norocul, chiar de-a fi s[ mor... tot

mort sunt f[r[ d`nsa.(Duo)

P E P E L E ADulce-mp[r[teas[,Scumpa mea mireas[,Eu sunt al t[u mireCuprins de iubire.Ah! ]\i ad[-aminteC[ prin jur[minteLegat sunt de tine,Ca =i tu de mine.

Page 248: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

246 Vasile Alecsandri

S ~ N Z I A N A (]n parte)S[rmanul Pepele! de el r[u ]mi pare!C[ poate s[ moar[ dintr-o s[rutare.

P E P E L E AN-am fric[ de moarte,Nici de rele soarte,C`nd inima-mi cereDulce m`ng`iere.

(S`nziana se coboar[ de pe car. Pepelea continu[.)

D[-mi o s[rutarePlin[ de-nfocare,Eu cu-a mea iubireZbor la nemurire.

(Str`nge ]n bra\e pe S`nziana =i o s[rut[ pe frunte.Coroana ei cade; atunci ea-=i scoate v[lul

=i apare sub figura ei.)S ~ N Z I A N A

Ah! ]n al meu suflet simt un dulce foc.Iubesc, iubesc iar[, iubesc... o! noroc!

T O | I (cu mirare)N-a ]nghe\at! n-a murit!El e mirele iubit!

S ~ N Z I A N A +I P E P E L E A (]mbr[\i=a\i)Zi de fericire plin[!}mpreun[, cu uimire,Dup[-o via\[ mult senin[,Vom zbura la nemurire!

CORULVivat falnic[ regin[!Vivat falnicul ei mire!Aib[ via\a mult senin[+i domine-n str[lucire!

Page 249: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

247S`nziana =i Pepelea

SCENA IX

Aceia=i, Z M E U L

Z M E U L (vine repede =i respinge pe Pepelea): }n l[turi!T O | I : Zmeul!Z M E U L : S`nziana-i a mea!... +i cine ]ndr[zne=te s[ vie s[ o smulg[

din bra\ele mele. (Ridic[ pe S`nziana ]n bra\e.)S ~ N Z I A N A : Pepeleo!P E P E L E A (sco\`nd fluierul): O! fluiera=, acum s[-\i v[d puterea.

(Sufl[ din fluier, dar nu scoate nici un glas.) O! fluiera=ul e mut!Z M E U L : Ha! ha! ha!... \i-a ]nghe\at suflarea, Pepeleo!P E P E L E A : Ah! sunt pierdut!... Z`n[! Z`n[ binef[c[toare, ajutor,

ajutor!...

SCENA X

Aceia=i, Z ~ N A - L A C U L U I (apare pe movil[)

Z ~ N A : Iat[-m[, Pepeleo!T O | I : Z`na-Lacului!Z ~ N A : Zmeule, a sunat ora sf`r=itului t[u de pe lumea asta!Z M E U L : Nu-mi pas[ de tine... S`nziana-i talismanul meu... =i

calul ne a=teapt[.Z ~ N A : Calul t[u? prive=te! (Face un semn, calul trece prin aer.)Z M E U L : Am r[mas pe jos, dar fie!... r[m`n cu S`nziana pe p[m`nt.Z ~ N A : S`nziana pe p[m`nt... iar tu, zmeule, sub p[m`nt... dispari!Z M E U L (afund`ndu-se):A! (Din locul unde dispare iese o par[ de

foc.)T O | I : A!...

CORULA disp[rut,Arz`nd ]n par[,Zmeul cumplit,Cumplita fiar[!

Page 250: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

248 Vasile Alecsandri

S ~ N Z I A N A +I P E P E L E AAh! am sc[patDe cruda fiar[,}n dulce traiReintru iar[.

Z ~ N AVe\i fi de-acumFerice iar[,Hai s[ v[ ducL-a voastr[ \ar[.

T O | IHaide\i cu to\i}n alt[ \ar[,Unde-i cer bl`nd+i prim[var[.

Z ~ N A : La palatul lui Papur[-}mp[rat! (Face un semn, to\i pleac[,un nour se coboar[ de ascunde scena.)

SCENA XI

L { C U S T { , P ~ R L E A

L { C U S T { (trezindu-se, str[nut[): A!... m-am dezghe\at, unde m[aflu?.. ]n nori?... m-am ]n[l\at ]n nori?... dar ce z[resc colo?... om s[fie?... nu se mi=c[... (Se apropie de P`rlea.) Ciung s[ fie? Ba-i om!... ev[rul P`rlea... Vere P`rleo! (}l ]mpinge.) Bocn[... sloi... a c[zut subzero! Vere P`rleo!... (}l trage de nas.) treze=te-te.

P ~ R L E A (str[nut[): Ce-i?... cine m[ cheam[? tu, vere L[cust[?L { C U S T { : Eu =i cu mine.P ~ R L E A (]nc[ buim[cit): Sunte\i doi? unde-i cel[lalt?L { C U S T { (c[ut`nd ]mprejur): Care?P ~ R L E A : Ai zis eu =i cu mine... Tu =i cu tine fac doi.L { C U S T { : S[rmanul! l-a balamucit gerul, aiureaz[.

Page 251: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

249S`nziana =i Pepelea

P ~ R L E A : Dar unde ne g[sim, vere L[cust[?L { C U S T { : Prive=te!... ]n nori!... h[t sus!...P ~ R L E A : }n nori?... h[t sus? dar ce facem acum? unde-s ceilal\i?L { C U S T { : S[ te-ngrop, dac[ =tiu.P ~ R L E A : Hai dup[ d`n=ii, vere L[cust[.L { C U S T { : Unde =i pe unde?P ~ R L E A : Prin nori.L { C U S T { : Prin nori!... at`ta ne mai trebuia!... Breee! Prin multe

am trecut... dar prin nori... ]nc[ nu... N-am deprindere... m[ umfl[groaza, m[ p[trunde umezeala.

P ~ R L E A : +tii una, vere L[cust[?L { C U S T { : Ba, z[u, nici dou[.P ~ R L E A : Ai pl[m`ni.L { C U S T { : +tiu eu... nu mi-am f[cut ]nc[ vizit[ domiciliar[.P ~ R L E A : Hai s[ sufl[m, vere, s[-i risipim.L { C U S T { : Bucuros, numai de nu ne-or risipi ei pe noi.P ~ R L E A : Sufl[ v`rtos.L { C U S T { : Iaca.

(Sufl[ am`ndoi peste nori, norii se risipesc, cortina seridic[.)

P ~ R L E A : A!... i-am risipit.L { C U S T { : D-apoi =-a=a piepturi, parc[-s foi de ferar.

SCENA XII

Tot personalul piesei, afar[ de Z M E U =i de Z ~ N A - L A C U L U I(Schimbare. C`nd norii se ]mpr[=tie, teatrul reprezint[ un parc plin de frumuse\ileprim[verii. }n fund, fa\ada palatului lui Papur[; dinaintea palatului o larg[ teras[

cu sc[ri de marmur[. Papur[, ]nconjurat de curtea lui, st[ pe teras[. Poporul,r[sp`ndit printre copaci, ]n mai multe grupuri. }n sunetul unei simfonii, Z`na-

Lacului \ine pe S`nziana de m`n[, intr[ pe scen[ din dreapta. Pepelea se g[se=te last`nga ei, ]n urma lor vin P`rlea =i L[cust[-Vod[, P[cal[, T`ndal[, Criv[\ul, genii

Page 252: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

250 Vasile Alecsandri

schimba\i ]n haine de var[ =i purt`nd buchete cu flori; ei to\i]nainteaz[ spre teras[.)

PA P U R { : Precum v-am spus, curtenilor =i voi, curtezanilor, demai multe zile ]mi \iuie urechea dreapt[... semn de veste bun[!... =iast[-noapte am visat pe S`nziana, sub forma unui bob sositor... Trebuies[ vie... Dar ce v[d?... Iat-o! iat-o!...

T O | I : Iat-o!

(S`nziana =i Pepelea, ]mpreun[ cu Z`na-Lacului, seapropie de tron.)

PA P U R { : S`nziana, copila mea, tu e=ti?S ~ N Z I A N A : Scumpul meu p[rinte! (Se arunc[ ]n bra\ele lui Pa-

pur[.)PA P U R { : Cine te-a sc[pat de zmeu? Cine te-a readus ]n bra\ele

mele?S ~ N Z I A N A : Mirele meu, Pepelea.P E P E L E A : Cu ajutorul generos al Z`nei-Lacului.PA P U R { : Ce de treab[ Z`n[!... ]mi vine s-o s[rut... mai v`rtos c[-i

frumoas[ coz.Z ~ N A : Maiestatea-ta... binecuv`nteaz[-\i copiii, c[ci binecuv`n-

tarea p[rin\ilor face fericirea copiilor.(Pepelea =i S`nziana ]ngenuncheaz[ ]naintea lui Papur[.)PA P U R { (]ntinz`nd m`inile asupra capului lor): Norocul s[ fie

vecinic cu voi, copiii mei!T O | I : Ura!...

C O R U L F I N A LTr[iasc[ S`nziana,Minunea-mp[r[teasc[,Cu dragul ei PepeleaFerice s[ domneasc[.

( S f ` r = i t u l p i e s e i . )

Page 253: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

APRECIERI CRITICE

Cea mai original[ =i, deci, cea mai valoroas[ pies[ na\ional[ este Sânziana =iPepelea, feerie din care se trag viitoarele basme dramatizate din literatura român[...

Ultimele lucr[ri dramatice ale poetului aduc un progres de adâncime nea=teptat.Pe lâng[ maturitatea tehnic[, apare facultatea crea\iei de oameni. Desigur c[ Despot-Vod[se nutre=te din teatrul lui Victor Hugo, cu toate acestea drama lui Alecsandrie original[ =i, dac[ e vorba de vreo ]nr`urire, ea e din parte, mai degrab[, a piesei luiHasdeu R[zvan =i Vidra, pe care Alecsandri o numea, ]n deriziune, “dramul”, de=iaceea deschidea seria dramelor istorice române. Marele patos, be\ia liric[ =i retoric[din teatrul lui Hugo n-au trecut la Alecsandri, ]nlocuite prin dizerta\ii poetice de tonminor, cu prea mult[ frunz[ de cuvinte =i prea pu\ine mari imagini. }n schimb viziunealumii e mai pozitiv[. Se contureaz[ de la ]nceput conflictul fundamental =i tradi\ionaldin teatrul istoric românesc, care este nu ]ntre inidivizi, ci ]ntre ambi\ia voievodului,pe de o parte, =i rezisten\a obiceiurilor =i a corpurilor constituite, pe de alta...

GEORGE C{LINESCU, Istoria literaturii române de la origini pân[ ]n prezent.Edi\ia a II-a, rev[zut[ =i ad[ugit[. Ed. Minerva, Bucure=ti, 1986, p. 313-314, 315.

A=a cum ]n poezia liric[ apari\ia lui Eminescu a trecut ]n planul al doilea poeziade iubire a lui Alecsandri, comediile de satir[ politic[ ale lui Caragiale au umbrit, cumera =i firesc, teatrul comic al lui Alecsandri. Nu ]ns[ at`t de mult ]nc`t s[-l anuleze,cum au socotit, ]ntr-o vreme, unii istoriografi. C[ci ]ncep`nd cu Iorgu de la Sadagura,amuzanta satir[ la adresa intelectualilor dezr[d[cina\i, =i cu c`ntecélele comice, ]ncare, al[turi de figuri pitore=ti ale trecutului, precum un l[utar ca Barbu L[utarul sauun surugiu tonitruant al vechii po=te, ]=i iau loc =i tipuri politice, retrograde, ca SanduNapoil[, un fanfarone, ca Clevetici, ultrademagogul, =i p`n[ la o comedie ca Boieri=i ciocoi sau S`nziana =i Pepelea, ]n care satira social[ alterneaz[ cu furia folcloric[,— teatrul lui Alecsandri ]=i p[streaz[ intacte nu numai virtu\ile documentare, dar =ipe cele de art[.

PERPESSICIUS, Alte men\iuni de istoriografie literar[ =i folclor (III). 1963-1967,Editura pentru literatur[, Bucure=ti, 1967, p. 222.

CUPRINS

Page 254: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

252 Vasile Alecsandri

Solid[ e drama istoric[ Despot-Vod[ (1879), reprezentat[ dup[ dou[ ]ncerc[rianterioare cu acela=i erou ale lui Bolintineanu =i Scurtescu =i cu doisprezece ani dup[R[zvan =i Vidra a lui Hasdeu. Inten\ia lui Alecsandri a fost de a crea un erouromantic din stirpea lui Ruy Blas, dotat cu reale ]nsu=iri =i ]nsufle\it de ]nalte idealuri,incapabil totu=i de a se realiza, fie din cauza lipsei de pondere, fie din cauza opozi\ieidin jurul s[u. Conflictul ]i era sugerat de cronicile na\ionale. Prin Tom=a (care, dup[Ureche, a ucis pe Despot) =i Ciub[r, Alecsandri a vrut s[ figureze rezisten\a tradi\ieilocale ortodoxe, fa\[ de Reform[. Orientarea legitimist[ a piesei, ]ndreptat[ ]mpotrivadomnitorului str[in, n-a sc[pat contemporanilor, cu toate acestea eroul tr[ie=te =isunt memorabile cuvintele adresate de el lui Tom=a =i boierilor, c`nd se d[ prins: “Mi-aruncdin cap coroana!... din m`n[ sceptru-mi scot... / Nu mai sunt domn!... acuma ucide\ipe Despot!”

AL. PIRU, Istoria literaturii rom`ne, Editura “Grai =i suflet — Cultura Na\ional[”,Bucure=ti, 1994, p. 62-63.

Cea mai original[ =i mai valoroas[ crea\ie a teatrului comic al lui Alecsandri estefeeria na\ional[ ]n cinci acte Sânziana =i Pepelea (1880). Personaje luate din lumeabasmelor simbolizeaz[ caractere omene=ti sau catastrofe naturale, =i piesa con\inealuzii fine la st[ri sociale contemporane...

AL. PIRU, Analize =i sinteze critice, Ed. Scrisul românesc, Craiova, 1973, p. 69.

Scrierile lui Alecsandri din ultima parte a vie\ii sale — Despot-Vod[, Sânziana =iPepelea, Fântâna Blanduziei =i Ovidiu — ilustreaz[ cu prisosin\[ tendin\a autoruluide a dep[=i genurile comice primare (farsa, vodevilul, cântecelul comic) =i de a-=iaduce aportul la dezvoltarea =i consolidarea genurilor dramatice „serioase”. }n vedereaacestui scop Alecsandri purcede la explorarea unui material dramatic nou, ]mprumutatdin crea\ia popular[, din istoria na\ional[ sau din antichitatea roman[. Aceast[abandonare a materialului de via\[ curent nu avea, desigur, nimic comun cu evadareascriitorului din fr[mânt[rile vie\ii contemporane. Pe baza materialului folcloric sauistoric dramaturgul rezolva probleme principiale, care st[teau pe ordinea de zi avremii sale...

Sânziana =i Pepelea e o oper[ de dramatism, de mi=care. Senza\ia mi=c[riine]ntrerupte transpare din chiar subiectul piesei, ]ns[ilat ]n jurul r[pirii miresei dec[tre zmeu =i al c[ut[rii ei de c[tre to\i cei „interesa\i”. }mbinarea elementelor realistecu cele fantastice, transfigur[rile eroilor, contrastele izbitoare privind virtu\ile =imetehnele fizice =i morale ale personajelor, schimb[rile succesive de decor =i deplas[rile

Page 255: Vasile ALECSANDRI - impreunapentrueducatie.com · 1868 Public[, ]n “Convorbiri literare”, primele pasteluri: Sfâr=it de toamn[, Iarna, Gerul etc. Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

253Despot-Vod[. S`nziana =i Pepelea

neprev[zute ]n spa\iu, amalgamul de man\e =i culori imprim[ feeriei o not[ unic[ =iirepetabil[.

HARALAMBIE CORBU, Alecsandri =i teatrul, Ed. Cartea moldoveneasc[, Chi=in[u,1973, p. 235, 241.

Odat[ cu Alecsandri dramaturgia rom`neasc[ a c[p[tat con=tiin\a existen\ei saleca gen cu tr[s[turi specifice =i autonome. Odat[ cu Alecsandri teatrul rom`nesc =i-adefinit ]ns[=i ra\iunea existen\ei sale: repertoriul na\ional. Odat[ cu Alecsandridramaturgia =i teatrul nostru =i-au statornicit menirea, =i-au jalonat c[ile ce aveau s[le urmeze. Odat[ cu Alecsandri, deci, dramaturgia =i teatrul rom`nesc au c`=tigat, ]nansamblul culturii rom`ne=ti moderne, pe atunci ]n epoca forma\iei =i constituirii ei,un rol proeminent. La izvoarele teatrului rom`nesc ]l afl[m deci pe Alecsandri =i,oricare ar fi domeniul nostru de cercetare pe acest t[r`m, numele lui ]l cit[m ca peacela al marilor ctitori.

VALERIU R~PEANU, Noi =i cei dinaintea noastr[, Editura pentru literatur[,Bucure=ti, 1966, p. 137.