vedlegg - landbrukspolitisk plattform ... jordbruksoppgj£¸ret til stoltenberg ii...

Download Vedlegg - Landbrukspolitisk plattform ... jordbruksoppgj£¸ret til Stoltenberg II ¢â‚¬â€œregjeringen i 2013

Post on 20-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • GRØNN VEKST: LANDBRUKSPOLITISK PLATTFORM Arbeiderpartiets stortingsgruppe

 • SIDE 2

  Dette er Arbeiderpartiets Stortingsgruppe sin landbrukspolitiske plattform. Den vil danne grunnlag for den jord- og skogbrukspolitikken vi vil føre i denne stortingsperioden, og er basert på Arbeiderpartiets program. Vi har under utarbeidelsen truffet bønder, matindustrien, Forbrukerrådet, fagfolk og interesseorganisasjoner over det ganske land. Vi takker for verdifulle innspill til denne strategien og ser fram til mer samarbeid . Nå starter arbeidet for å skape flertall for vår strategi i Stortinget.

  Knut Storberget landbrukspolitisk talsperson 24.4.2014

 • SIDE 3

  Grønn vekst: Landbrukspolitisk plattform

  Arbeiderpartiet mener matproduksjonen må økes, og at vi skal ha et landbruk over hele landet. Vi vil sikre økt verdiskaping innen verdikjedene for mat og skog, som står sentralt i den nye bioøkonomien. Økt produksjon og verdiskaping med utgangspunkt i verdikjedene innen jord - og skogbruk vil være en del av løsningen knyttet til globale utslipps- og ressursutfordringer, samtidig som det gir fastlandsøkonomien flere ben å stå på. Vi vil være åpne for å fornye politikken vår, og utarbeide forslag til strukturendringer og forenklinger som bidrar til at vi når de landbrukspolitiske mål vi har satt oss i landbruksmeldingen («Velkommen til bords») og i partiprogrammet. Programtekst fra Arbeiderpartiets program fremgår i rød tekst under hvert punkt.

  1. FORBRUKEREN I SENTRUM Landbrukets oppgave er å produsere trygg og variert mat av god kvalitet

  Arbeiderpartiet vil føre en landbrukspolitikk som sikrer god og trygg mat som forbrukerne etterspør. Vi vil ivareta hensynet til god beredskap og kompetanseutvikling for å sikre forsyning av matvarer til norske forbrukere. Landbrukspolitikken må ivareta forbrukerhensyn og maten skal være god, sunn og rimelig i pris. Informasjon til forbrukerne skal sikres gjennom etablering av en dagligvareportal, med informasjon om innhold, pris, opprinnelse, og hvor varen kan kjøpes. Dette vil gjøre det enklere for forbrukerne å gjøre sine valg, samtidig som det kan sikre bedre konkurranse i markedet. Vi vil stille strengere krav til merking av mat og sporbarhet på råvarer.

 • SIDE 4

  2. SIKRE INNTEKTSUTVIKLING Næringens samlede lønnsomhet må bedres i årene som kommer. Bønder er selvstendige næringsdrivende med ansvar for egen inntekt. Gjennom landbrukspolitikken må rammevilkårene utformes slik at yrkesutøverne i landbruket sikres en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper. Arbeiderpartiet vil derfor videreutvikle inntekts- og velferdspolitikken i landbruket med utgangspunkt i den landbrukspolitikken som er ført siden 2005.

  Vi ønsker en fortsettelse av den inntektsutvikling for landbruket som jordbruksoppgjøret til Stoltenberg II –regjeringen i 2013 ga grunnlag for. Vi kan ikke på forhånd gi aksept for jordbruksoppgjør. Et eventuelt havarert jordbruksoppgjør i 2014 med betydelige kutt vil måtte vurderes av Arbeiderpartiets stortingsgruppe.

  Arbeiderpartiet vil ha en gjennomgang av støtteordningene med sikte på forenkling og økt produktivitet. Det må vurderes om mer av støtten skal rettes inn mot produksjon og ikke areal, samtidig som tilskuddene i størst mulig grad må utformes for å utjevne forskjeller i geografiske og strukturelle produksjonsforhold.

  3. AKTIVT JORDVERN Med landets begrensede areal for matproduksjon, der dyrket og dyrkbart areal utgjør 3 % av landets totale areal, er det nødvendig med et sterkt jordvern. Tilskudd til grøfting skal være et element i fremtidige jordbruksavtaler

  For at vi også i fremtiden skal kunne produsere norsk mat som forbrukerne etterspør, må vi sikre et sterkt jordvern. Vi ser likevel også behov for å hensynta andre samfunnsmessige formål ved planprosesser, særlig boligbygging, som i flere tilfeller må gis større vekt. Vi mener det i større grad må utvikles positive virkemidler for å få kommuner til å planlegge med minst mulig omdisponering av god matjord. Vi mener det vil være riktig med en nasjonal strategi for et sterkt jordvern.

 • SIDE 5

  4. ET RETTFERDIG FORDELT EIERSKAP Det er behov for å vurdere om aktuelle lovverk og praksis er tilpasset dagens situasjon i næring og samfunn. Dette gjelder jordlov, konsesjonslov, odelslov og problemstillinger rundt leiejord. Tilpasningene må legge til rette for at interesserte ungdommer /personer kan få plass i næringen

  For forbrukerne er det viktig å sikre tilgang på god, trygg og rimelig mat over hele landet. Konsesjonsbestemmelser, bo- og driveplikt og prisregulering er viktige virkemidler for å opprettholde et landbruk over hele landet. Endringer i disse bestemmelsene bør vurderes samlet. Arbeiderpartiet er åpne for forenkling og en viss liberalisering i disse bestemmelsene for å stimulere til at flere kan etablere seg og investere i primærnæringene, og for å sikre at nedlagte bruk kan tas i bruk til beboelse og drift. Vi vil også se på tiltak for å sikre en bedre arealfordeling. Regjeringen bør ta et nasjonalt initiativ som kan bidra til mindre teigblanding og bedre arrondering. Den store andelen leiejord må reduseres, da det bidrar til store kostnader og lite forutsigbarhet for de som driver jorda.

 • SIDE 6

  5. FORSKNING OG UTVIKLING Arbeiderpartiet vil forsterke fokus på innovasjon og forskning i alle ledd i verdikjeden

  For å sikre tilgang på norsk mat som forbrukerne etterspør må det skje kontinuerlige innovasjoner og produktutviklinger innen hele verdikjeden. Gjennom det næringspolitiske virkemiddelapparatet må det legges til rette for rammebetingelser og virkemidler som stimulerer til FoU og innovasjon, bl a i form av teknologi- og produktutvikling. Det må også satses på forskning og utvikling for å øke matproduksjonen i arktiske områder, og i fjord- og fjellområdene.

  6. REKRUTTERING OG KOMPETANSE For å få ungdom til å satse på landbruket må de ha muligheter til å utvikle bred kompetanse, og velferdsordningene må styrkes, i tillegg til økonomiske virkemidler Arbeiderpartiet vil forsterke fokus på rekruttering, likestilling og kompetanse i alle ledd i verdikjeden

  Vi må vurdere justeringer og tilpassinger i regelverket, herunder nye ordninger, for å stimulere flere (unge) til å etablere seg i landbruket. Tilgang på arbeidskraft med god og relevant kompetanse er viktig for hele verdikjeden. Velferdsordningene må videreutvikles, og ordningene må gjøres minst mulig byråkratiske. Vi vil også legge til rette for at flere kvinner ønsker å etablere seg i landbruket, og vil bl a se på virkemidler som kan gjøre det enklere å kombinere bondeyrket med barnefødsel. Muligheter for kompetanseutvikling og etterutdanning er også viktig.

 • SIDE 7

  7. NÆRINGSMIDDELINDUSTRIEN Ap vil videreutvikle og styrke norsk næringsmiddelindustri, og legge til rette for fortsatt tilgang på råvarer fra norsk landbruk

  Norske forbrukere skal få den maten de etterspør og norsk mat skal være trygg å spise. God kontakt mellom matprodusent og forbrukere er viktig. Næringsmiddelindustrien må sikres konkurransedyktige og forutsigbare rammevilkår slik at vi også i fremtiden har en helhetlig verdikjede for mat, og gjennom matproduksjon over hele landet skal vi sikre industrien tilgang på norske råvarer av tilstrekkelig volum og med høy kvalitet.

  8. VARIERT BRUKSSTRUKTUR OVER HELE LANDET Arbeiderpartiet vil - opprettholde et variert landbruk over hele landet - opprettholde dagens geografiske produksjonsfordeling - foreta en gjennomgang av regelverket for samdrift

  Vi vil ta hele landet i bruk, og bygge opp under at vi også i fremtiden skal ha matproduksjon over hele landet. Dette er noe som er viktig også for norske forbrukere. Kanaliseringspolitikken må videreføres for å sikre at egnede

 • SIDE 8

  arealer over hele landet kan tas i bruk til matproduksjon, noe som gir en mest mulig optimal utnyttelse av det samlede produksjonsgrunnlaget. Det må fortsatt gis tilskudd for å gjøre det lønnsomt å drive småskala-landbruk i marginale områder. I tillegg er det viktig å stimulere tilstrekkelig volum i alle produksjoner, noe som er viktig for næringsmiddelindustrien. Arbeiderpartiet ber regjeringen komme til Stortinget med tiltak for frukt – og grønnsaksnæringen.

  En geografisk fordeling av kvotesystemet er viktig for å opprettholde landbruk over hele landet. Arbeiderpartiet er tilhenger av økt satsing på samdrift og mener kvotebestemmelser bør gjennomgås med dette for øyet. Reglene for kvoter må også gjennomgås for å sikre at kvotene brukes. Det bør være en viss dispensasjonsadgang med henblikk på muligheter for å kunne flytte kvote fra et fylke til et annet.

  9. INN PÅ TUNET Ved siden av å utnytte naturressurser til matproduksjon gir distriktslandbruket sysselsetting og bosetting, samt grunnlag for annen næringsvirksomhet Arbeiderpartiet vil tilrettelegge for at alle skal få gleden av naturopplevelser.

  Gjennom « Inn på Tunet»-satsingen tilbyr gårdsbrukene tilrettelagte velferdstjenester innen skole, helse og omsorg. Dette er positivt både for brukerne og for aktørene i landbruket ved at det gir nye muligheter for tjenesteproduksjon basert på de ressursene man har på gården. Dette er et tilbud som vi ønsker å videreutvikle, og ev også utvide, bl a til å bruke skogen som en ressurs for både læring og rekreas

Recommended

View more >