verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · kehittyvissä maissa...

of 32 /32
Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa sepelvaltimotautia sairastavien potilaiden hoitona Iiro Hassinen Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos Helmikuu 2014

Upload: others

Post on 11-Jun-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden aiheuttamia

Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus

vaikeaa sepelvaltimotautia sairastavien potilaiden hoitona

Iiro Hassinen Tutkielma

Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto

Terveystieteiden tiedekunta Lääketieteen laitos

Helmikuu 2014

Page 2: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden aiheuttamia

2 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, Terveystieteiden tiedekunta

Lääketieteen laitos

Lääketieteen koulutusohjelma

HASSINEN, IIRO N.P.: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa sepelvaltimo-tautia sairastavien potilaiden hoitona

Opinnäytetutkielma, 32 sivua

Opinnäytetyön ohjaajat: professori Juha Hartikainen, apulaisylilääkäri Antti Kivelä

Helmikuu 2014

Avainsanat: sepelvaltimotauti, arterioskleroosi, iskemia, verisuonikasvutekijä (VEGF), rekombinanttiproteiinihoito, KAT, turvallisuus.

Sydän- ja verisuonitautikuolleisuus kehittyneissä maissa on ollut laskussa jo vuosikymme-niä. Kuolleisuus kehittyvissä maissa on kuitenkin lisääntynyt huomattavasti. Huolimatta esiintyvyyden laskusta, sydän- ja verisuonisairaudet ovat kehittyneissäkin maissa merkit-tävin ennenaikaista kuolleisuutta aiheuttava sairausryhmä. Vaikka sydänkuolleisuuden esiintyvyyttä on saatu laskettua työikäisillä ihmisillä Suomessa, väestön ikääntyessä sy-dänsairaiden ihmisten määrä kasvaa edelleen ja sydänsairaudet ovat yhä vaikeampia hoi-taa.

Kasvava joukko ihmisiä sairastaa hankalaa, oireista sepelvaltimotautia ja kärsii päivittäin siihen liittyvistä rintakivuista. Sepelvaltimotautia ei pystytä enää pallolaajennustoimenpi-tein tai ohitusleikkauksen avulla hoitamaan, jos tauti on levinnyt laajalle tai leikkausriskit ovat suuret. Tällaisia henkilöitä kutsutaan no-option-potilaiksi.

No-option-potilaiden uudeksi hoitomuodoksi on yritetty kehittää geenihoitoa. Geenihoi-don vaikutuksia ihmisiin on tutkittu jo yli 10 vuoden ajan, ja sen turvallisuus on voitu osoittaa useassa eri tutkimuksessa. Lupaavista eläintutkimuksista huolimatta ongelmana on toistaiseksi ollut hoitomuodon vaatimaton teho ihmisillä.

Tämän työn tarkoituksena oli tutkia adenovirus-välitteisen verisuonen kasvutekijä-D:n (AdVEGF-D) turvallisuutta sydänlihaksen sisäisenä injektiona vaikeaa sepelvaltimotautia sairastavilla henkilöillä. Lisäksi työssä perehdyttiin sepelvaltimotaudin etiologiaan, pato-geneesiin, diagnostiikkaan ja eri hoitomuotoihin.

Page 3: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden aiheuttamia

3 UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND, Faculty of

Health Sciences

School of Medicine

Medicine

HASSINEN, IIRO N.P.: Safety and usage of vascular endothelial growth factor for patients with severe coronary artery disease

Thesis, 32 pages

Tutors: Juha Hartikainen, professor, Antti Kivelä, deputy chief

February 2014

Keywords: coronary artery disease, arteriosclerosis, ischemia, vascular endothelial growth factor, recombinant protein, KAT, safety.

Mortality from cardiovascular disease has been declining for decades in developed coun-tries. Although the mortality rate in developing countries has increased considerably. De-spite declining in the incidence of heart disease, it is still the most significant reason of premature mortality.

Although the incidence of cardiovascular mortality has declined among people of working age in Finland there will be more people with heart disease and diseases are becoming more difficult to deal with due to aging of population. A growing number of people suffer angina pectoris daily because of severe coronary artery disease. Coronary artery disease cannot be treated with percutaneous coronary intervention or coronary artery bypass graft if disease is too severe or complication risks are too high. Those patients are called no-option-patients.

New method of treatment for no-option-patients has been tried to develop gene therapy. Gene therapy has been studied for more than ten years in humans and safety has been shown in several studies. Despite the promising animal studies efficacy of treatment has been low in humans so far.

Purpose of this thesis was to study safety of the intramuscular adenovirus mediated vas-cular endothelial growth factor-D (adVEGF-D) injection for people with severe coronary artery disease. In addition thesis examines etiology, pathogenesis, diagnosis and different forms of treatments of coronary artery disease.

Page 4: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden aiheuttamia

4 SISÄLTÖ

1. JOHDANTO……………………………………………………………………………….………………….…….…5 2. SYDÄMEN ANATOMIA JA FYSIOLOGIA………………………………………………………..…....…..7

2.1. Sydämen rakenne ja fysiologia……………………………………………………….…….….…….7 2.2. Sepelvaltimoiden histologia ja molekyylibiologia……………………………….….….……7

3. SEPELVALTIMOTAUTI……………………………………………………………….……………….……….…9 3.1. Etiologia ja riskitekijät…………………………………………………………………..…..….……….9 3.2. Patogeneesi……………………………………………………………………………..…………….……10 3.3. Diagnostiikka……………………………………………………..…………………………………………13 3.4. Hoito…………………………………………………………………………….……………………….……..14

3.4.1. Hoitovaihtoehdot…………………………………………………………………………….14 3.4.2. Ennusteeseen vaikuttava lääkehoito………….……..…………………………....15 3.4.3. Oireita lievittävä lääkehoito……………………………………………..……………..16 3.4.4. Kajoavat hoidot………………………………………………………………………………..16

4. VERISUONIKASVUTEKIJÄT ………………………………………………………………….……………..18 4.1. Yleistä………………………………………………………………………………………….……………….18 4.2. Verisuonikasvutekijöiden löytäminen………………………………………….……………….18 4.3. Vaikutusmekanismit……………………………………………………………………………….…….18 4.4. Käyttö hoitona ……………………………………………………………………………………….…….19

5. AdVEGF-D-GEENIN SYDÄMEN SISÄISEN SIIRRON TURVALLISUUS KOLMEN KUU-KAUDEN AIKAVÄLILLÄ…………………………………………………………………..……………...……21 5.1. Aineisto ja menetelmät……………………………………………………………………….……….21

5.1.1. Tutkimuspopulaatio………………………………………………………………......……21 5.1.2. Sokkoutus…………………………………………………………………………...…………..22 5.1.3. Toimenpide………………………………………………………………..……………………23 5.1.4. Tutkimusgeeni…………………………………………………………………..…………….23 5.1.5. Turvallisuuden seuranta…………………………………………………...……..……..23 5.1.6. Tulosten analysointi…………………………………………………………….………….24

6. Tulokset………………………………….………………………………………………………..…….………25 6.1. Vakavat haittatapahtumat……………..………………………………………....……..25 6.2. Ei-vakavat haittatapahtumat….……………………………………………….…………26

7. Pohdinta……………...…………………………………………………………………………………………29

Lähteet.................................................................................................31

Page 5: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden aiheuttamia

5

1. JOHDANTO

Sepelvaltimotauti on Suomessa edelleen merkittävä ennenaikaiseen kuolleisuuteen

johtava tauti. Sen ilmeneminen on siirtynyt länsimaissa yhä myöhempään ikään, mut-

ta väestön eläessä vanhemmaksi sepelvaltimotautia sairastavien henkilöiden määrä

on kasvanut. Ennaltaehkäisevään hoitoon on Suomessa panostettu ja sillä onkin saatu

aikaan merkittävä lasku sepelvaltimotaudin ilmaantuvuudessa ja kuolleisuudessa työ-

ikäisen väestön keskuudessa.

Sydänsairauksien laatu vaihtelee maittain kehitysasteen mukaan. Teollisuusmaissa sy-

dänsairaudet ovat nykypäivänä lähes täysin elintapasairauksia. Taustalla ovat mm. tu-

pakointi, ravinnon tyydyttyneen rasvan lisääntynyt saanti ja liikunnan vähyys. Suomes-

sa sepelvaltimotauti aiheuttaa noin puolet sydän- ja verisuonitautien kuolleisuudesta.

Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden

aiheuttamia reumaattisia sydänsairauksia.

Sepelvaltimotaudin hoitomuodot ovat kehittyneet huomattavasti. Ohitusleikkaustek-

niikat ovat tulleet yhä turvallisemmaksi ja leikkauskomplikaatiot ovat vähentyneet.

Lääkityksen kehityksen ansiosta myös ohitussiirteiden uudelleen tukkeutumista on voi-

tu vähentää. Sepelvaltimoiden pallolaajennuksesta on tullut tärkeä akuutin sydänin-

farktin hoitomuoto. Pallolaajennus on todettu huomattavasti tehokkaammaksi kuin

liuotushoito. Pallolaajennustoimenpiteen jälkeistä sepelvaltimon uudelleen ahtautu-

mista on niin ikään onnistuttu vähentämään parempien teknisten ratkaisujen ansiosta.

Sepelvaltimotauti aiheuttaa edetessään yhä useamman suonen hankalan ja laaja-

alaisen ahtautumisen. Väestön vanhetessa hoitoon tulee yhä useammin pitkälle

edennyttä sepelvaltimotautia sairastavia ihmisiä. Tämä on johtanut siihen, että kaik-

kein vaikeimmin sairaille henkilöille eivät nykyiset hoitomuodot enää tarjoa riittävää

apua. Kaikkia ahtautumia ei pallolaajennuksella tai ohitusleikkauksella voi hoitaa.

Myös komorbiditeetti eli monen sairauden yhtäaikainen esiintyminen vaikeuttaa pe-

rinteisten hoitokeinojen käyttöä. Ohitusleikkauksen komplikaatioriskit voivat nousta

liian suuriksi todennäköisesti saavutettavaan hyötyyn nähden.

Page 6: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden aiheuttamia

6

Tällaisten potilaiden avuksi on pyritty kehittämään uusia hoitokeinoja. Kun lääkehoi-

don teho ei enää riitä, käytetään kivun hoitoon neurostimulaattorihoitoja ja epiduraa-

lipuudutusta. Uusimpana hoitomuotona on kehitetty kantasoluja sekä sydänlihaksen

uudissuonten kasvua lisääviä kasvutekijägeenejä.

Opinnäytetyössäni tutustun sepelvaltimotaudin etiologiaan, patogeneesiin, diagnos-

tiikkaan sekä perinteisiin ja kehitteillä oleviin hoitomuotoihin. Kuopiossa verisuonten-

kasvutekijägeenin käyttöä valtimotaudin hoitomuotona on tutkittu jo paljon. Tässä

työssä on tarkoitus tutkia adenovirukseen siirretyn VEGF-D-kasvutekijän sydämen si-

säisen siirron turvallisuutta 15 potilaan sokkoutetussa tutkimuksessa, joka suoritettiin

Kuopion yliopistollisessa sairaalassa sydänkeskuksessa.

Page 7: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden aiheuttamia

7 2. SYDÄMEN ANATOMIA JA FYSIOLOGIA

2.1. Sydämen rakenne ja fysiologia

Sydänlihassolut tarvitsevat aineenvaihdunnassaan happea tuottaakseen energiaa. Tär-

keimmät tarvittavan hapen määrään vaikuttavat tekijät ovat vasemman kammion systoli-

nen seinämäkuormitus, supistumisvireys ja syketaajuus. Sydämen hapen saannista vas-

taavat sepelvaltimot. Sydämen vasemman puolen verenkierrosta vastaavat pääasiassa

vasen etulaskeva sepelvaltimo (LAD eli left anterior descendens) sekä vasen kiertävä se-

pelvaltimo (LCX eli left circumflex). Molemmat valtimot saavat alkunsa haarautuessaan

aortan tyveen kiinnittyneestä vasemmasta päähaarasta (LM eli left main). Oikean puolen

verenkierrosta vastaa oikea sepelvaltimo (RCA eli right coronary artery) haaroineen. Ve-

renvirtaus sepelvaltimoissa tapahtuu pääasiassa diastolen aikana. (2,3)

Sydän käyttää jo normaalissa perusaineenvaihdunnassaan kolme neljännestä sinne valti-

moveren mukana tulevasta hapesta. Tärkein virtaavan veren määrää säätelevä tekijä on

valtimoiden läpimitta. Ahtauma sepelvaltimossa aiheuttaa virtaavan veren tilavuuden

laskun ahtauman alapuolella. Sydän pystyy kuitenkin kompensoimaan tilannetta tiettyyn

pisteeseen asti. Kun virtauksen säätelyvara ylittyy, ehtyy happi ensimmäisenä sydämen

sisimmästä lihasvyöhykkeestä. Tätä kutsutaan iskemiaksi eli verenvähyydeksi. Kun sydän-

lihaksen hapentarve ylittää hapensaannin, syntyy sepelvaltimotautikohtaus. Iskeeminen

kohtaus eli sepelvaltimotautikohtaus altistaa rytmihäiriöille ja sydämen pumppaustoimin-

nan heikkenemiselle. Kohtaus aistitaan yleensä säteilevänä rintakipuna ja hengenahdis-

tuksena. (2,3,4)

2.2. Sepelvaltimoiden histologia ja molekyylibiologia

Valtimot ovat histologiselta ominaisuuksiltaan lähes yhtenäisiä joka puolella kehoa. Erias-

teista mukautumista esiintyy valtimon sijainnista ja sen suonittamasta kudoksesta riippu-

en. Tärkeimmät erot esiintyvät sileälihassolukerroksen paksuudessa ja soluväliaineen

koostumuksessa. Valtimot muodostuvat kolmesta kerroksesta: intima, media ja adventi-

tia. Kerrokset muodostuvat endoteelisoluista, sileälihassoluista ja soluväliaineesta, joka

sisältää kollageenia, elastiinia ja glykosaminoglykaaneja. (2,4)

Page 8: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden aiheuttamia

8 Normaalisti valtimon luumenin eli ontelon puoleinen intima muodostuu yksittäisestä en-

doteelisolujen kerroksesta, jonka alla on ohut kerros endoteelin alaista sidekudosta. Inti-

ma- ja media-kerroksen toisistaan erottaa internal elastic lamina. Endoteelisolukolla on

monia tärkeitä synteettisiä ja metabolisia tehtäviä, joiden tasapaino on välttämätöntä

veren normaalille virtaukselle suonen sisällä. Endoteelisolukko on puoliläpäisevä kalvo,

joten se kontrolloi pienempien ja suurempien molekyylien virtausta verestä suonen

ulompiin kerroksiin. Endoteelin läpäisevyyteen voivat vaikuttaa useat asiat, kuten veren-

paine, histamiini ja sytokiinit. Ennen kaikkea endoteelilla on tärkeä tehtävä veren paikalli-

sen hyytymisen kontrolloinnissa tuottamalla mm. prostasykliinejä, plasminogeenin-

aktivaattoreita, Von Willebrandin tekijää ja hepariinin kaltaisia molekyylejä. Endotee-

lisolukko tuottaa myös verisuonien kasvuun vaikuttavaa verisuonienkasvutekijää VEGF

(Vascular endothelial growth factor). (2,3,4)

Media-kerros muodostuu kokonaisuudessaan sileälihassoluista, jotka saavat ravintonsa

suoraan valtimon sisältä internal elastic laminassa olevien reikien ansiosta. Sileälihassolu-

kerros vastaa verisuonien laajenemisesta ja supistumisesta. Ne myös syntetisoivat kolla-

geenia, elastiinia ja proteoglykaaneja. Sileälihassolukerros on jatkuvasti uusiutuvaa soluk-

koa, jonka jakaantumisnopeutta säätelevät useat molekyylit mm. interferoni-gamma ja

typpioksidi. (2,3,4). Jos sileälihaskerros on paksu, diffuusio suonen sisältä olisi yksinään

riittämätön turvaamaan lihassolujen ravinnon saannin, joten suurimpia valtimoita ruokki-

vat pienemmät valtimot, joita kutsutaan nimellä vasa vasorum.

Useimmissa valtimoissa external elastic lamina erottaa median ja adventitian toisistaan.

Valtimoiden uloin kerros, adventitia, muodostuu sidekudoksesta sekä siinä kulkevista

hermoista ja vasa vasorumeista. (4)

Page 9: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden aiheuttamia

9 3. SEPELVALTIMOTAUTI

3.1. Etiologia ja riskitekijät

Sepelvaltimotauti on edelleen johtavia kuolinsyitä Suomessa ja maailmalla. Iän noustessa

riski saada iskeeminen sepelvaltimotautitapahtuma kasvaa jokaisella vuosikymmenellä.

Riski kasvaa jo nuoruusvuosista lähtien, vaikkakin tautia tavataan tavallisesti vasta keski-

ikäisillä ja sitä vanhemmilla. Miehet ovat naisia alttiimpia sairastumaan sepelvaltimoah-

taumaan. Perimällä on myös todettu olevan merkitystä sepelvaltimotaudin synnyssä.

Hyperlipidemia on merkittävä sepelvaltimotaudille altistava tekijä. Kokonaiskolesterolin

ohella etenkin korkealla LDL-kolesteroliarvolla on riskiä nostava vaikutus (kuva 1). Toisaal-

ta korkealla HDL-kolesteroliarvolla on riskiä pienentävä vaikutus, vaikkakin tällä on varsin

vähäinen näyttö sepelvaltimotautitapahtumilta suojaavana tekijänä. Urheilulla ja kohtuul-

lisella alkoholin käytöllä on todettu olevan HDL-kolesterolia kohottava vaikutus.

Verenpainetauti on merkittävä sepelvaltimotaudin riskitekijä. Sekä diastolinen että systo-

linen verenpaine molemmat vaikuttavat riskiin. Tupakointi lisää riskiä saada sepelvaltimo-

tauti. Askillinen tupakkaa päivittäin useamman vuoden ajan kaksinkertaistaa riskin saada

iskeeminen sydäntapahtuma. Diabetes on merkittävä sepelvaltimotaudille altistava riski-

tekijä. Myös useat muut tekijät vaikuttavat sepelvaltimotaudin riskiin eikä kaikkia riskite-

kijöitä ei vielä tunneta. (1,2,3,4)

KUVA 1. Kuvassa on esitetty 50 % kriittinen raja-arvo. Kun sepelvaltimon sisäpinnasta yli puolet on atero-skleroottisten plakkien peitossa, on sepelvaltimotaudin vaara erittäin suuri. Kuvissa on havainnollistettu yleisimpien tunnettujen riskitekijöiden LDL-kolesterolipitoisuuden, tupakoinnin, verenpaineen ja diabetek-sen vaikutusta riskiin sairastua sepelvaltimotautiin tietyssä iässä. (Kirjasta Duodecim Kardiologia 1.10.2008 ,Petri T. Kovanen.)

Page 10: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden aiheuttamia

10 3.2. Patogeneesi

Sepelvaltimotaudin patofysiologisten muutosten ymmärtämiseksi tauti on jaoteltu histo-

logisesti kuuteen eri alaryhmään (kuva 2). Ensimmäiset kolme ryhmää eivät aiheuta kliini-

siä ilmentymiä, viimeiset kolme voivat niitä aiheuttaa. Jaottelu perustuu verisuonen sei-

nämän sisältämien molekyylien määrään ja laatuun eli verisuonen seinämän morfologisiin

ominaisuuksiin. Suonen seinämän morfologia voi muuntua tai pysyä samanlaisena ajan

kuluessa mikä mahdollistaa alaryhmän vaihtumisen. Alaryhmien I–III ahtaumat ovat tyy-

pillisesti suhteellisen pieniä ja paikallisia ja muodostuvat kolesteroliesteri- ja lipoprote-

iinikertymistä sekä makrofageista. Intimassa havaitaan vain vähäisiä muutoksia. Mediassa

tai adventitiassa muutoksia ei esiinny toisin kuin vaikeimmissa taudin muodoissa. (2,4,5)

Ykköstyypin tauti määritellään seuraavasti: Verisuonen intima-kerroksesta on mahdollista

havaita mikroskooppisesti ja biologisesti muutoksia. Tällaisia muutoksia havaitaan jo vas-

tasyntyneillä ja nuorilla. Histologiset muutokset ovat vähäisiä, intimassa havaitaan lipidejä

sisältäviä eristäytyneitä makrofagikeskittymiä. Makrofagien kerääntyminen sepelvalti-

moihin voidaan havaita myös koe-eläimillä, joille aiheutetaan hyperkolesterolemia. Hy-

perkolesterolemia aiheuttaa lisääntyneen monosyyttien vaeltamisen sepelvaltimoihin

sioilla, kaneilla sekä apinoilla. (2,5)

Kakkostyypin taudissa muutokset voivat olla jo paljaalla silmälläkin nähtävissä. Verisuo-

nen intimassa on rasvajuovia, jotka muodostuvat kerroksittain järjestäytyneistä rasvapi-

toisista makrofageista. Sileälihassolut sisältävät lipidikertymiä makrofagien tapaan. Myös

lipidejä sisältämättömien makrofagien määrä verisuonen seinämässä on suurempi kuin

tyyppi 1:ssä, soluvälitilassa sen sijaan lipidikertymiä on edelleen vähän. Lipidikertymät

muodostuvat pääasiassa kolesteroliesteristä, jota on noin 75 % kertymistä. Loppu muo-

dostuu kolesterolista ja fosfolipideistä. Muutokset valtimopuustossa syntyvät usein tyypil-

lisiin paikkoihin. Kohdat, missä tauti etenee, ovat yleensä ennakoitavissa. Muutoskohdan

sijaintiin vaikuttavat ennen kaikkea mekaaniset voimat, kuten verisuonen sisäinen paine,

joka kohdistuu suonen seinämään. Suonen anatominen sijainti ja rakenne vaikuttavat

myös, erityisesti suonien haarautumiskohdat ja jyrkät kulmat ovat alttiita paikkoja ah-

Page 11: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden aiheuttamia

11 tauman muodostumiselle. Tällaisia muutoksia voidaan havaita jo noin kymmenvuotiaiden

lasten sepelvaltimoissa, tyypillisesti vasemman sepelvaltimon tyviosissa. Lapsilla, joilla on

havaittu tyyppi kahden muutoksia, on mitattu korkeampia plasman kolesterolipitoisuuk-

sia kuin vastaavan ikäisillä terveillä lapsilla. (2,5)

Tyyppi 3:n tauti määritellään kakkostyypissa havaittavien histologisten ja biologisten

muutosten ja tyypin neljä ateromatoottisten muutosten välimuodoksi. Tyypissä kolme

havaitaan edellisen ryhmän muutosten lisäksi pieniä mikroskooppisesti havaittavia lipidi-

kertymiä soluvälitilassa. Nämä kertymät korvaavat sidekudosta ja ajavat sileälihassoluja

erilleen toisistaan heikentäen näin verisuonen seinämän tukikudosta. (2,5)

Nelostyypin tautia kutsutaan myös ateromatoottiseksi tautimuodoksi. Soluvälitilan lipidi-

kertymä muodostuu suuremmaksi ja järjestäytyneemmäksi kokonaisuudeksi. Komplikaa-

tioita, kuten lipidiytimen hajoamista tai trombimassan kerääntymistä, ei esiinny. Tyypin

neljä tautia pidetään ensimmäisenä vakavana muutoksena sen aiheuttaman intima-

kerroksen huomattavan rakenteellisen muutoksen vuoksi. Aterooma kasvattaa valtimon

seinämän paksuutta, mutta usein se ei kuitenkaan kavenna verisuonen sisähalkaisijaa.

Verisuonen seinämän solujen rakenne on häiriintynyt ja jotkin sileälihassolujen organismit

kalkkeutuvat. Kudosrakenne lipidiytimen ja endoteelisolukon välissä on kuitenkin säilynyt

samanlaisena kuin tyyppi kolmessa. (2,6)

Viitostyypin tauti voidaan jakaa vielä kolmeen erilliseen ryhmään tarkemman histologisen

rakenteen mukaan. Pääasiallinen ero edelliseen ryhmään on, että muutoskohtaan on jo

muodostunut uutta fibroottista sidekudosta. Muutosta voidaan nimittää fibroateroomak-

si. Se muodostuu kollageenista ja sileälihassoluista, joissa on erityisen paljon karkeaa en-

doplastista retikulumia. (2,6)

Kuutostyypin taudinkuva syntyy yleensä, kun tyyppi neljän tai viiden muutoskohta ete-

nee, mutta tyyppi kuuden muutos voi syntyä myös ennestään histologiselta rakenteeltaan

aivan täysin normaalin suonen kohtaan, mikä johtuu mahdollisesti ulkoisesta rasitteesta.

Verisuonen pinnan rakenne häiriintyy, kun siihen syntyy fissuuroita tai ulseraatioita eli

haavaumia, jotka yleensä syntyvät ateromatoottisten muutosten paikalle. Kun epitee-

lisolukko on rikkonainen, alkaa siihen muodostua trombia eli verihyytymää. (2,6)

Page 12: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden aiheuttamia

12 Trombeja on monesti nähtävissä jo 30-vuotiailla ihmisillä. Sepelvaltimoissa havaitaan pi-

demmälle kasvaneita plakkeja, joiden yhteydessä on plakin pinnalle kertyneitä verihyyty-

miä. Niiden koko on vaihtelevaa ja osassa on nähtävissä kerrostumia, mikä kertoo niiden

eri-ikäisyydestä. Vaikka haavaumat ja trombien alaiset verenvuodot yleensä paranevatkin,

samoin kuin trombit liukenevat, on mahdollista, että haavaumakohtaan kehittyy verisuo-

nen onteloa ahtauttava muutos. Hyytymän muodostus verisuonessa alkaa, kun endotee-

lisolukko on rikkonainen tai sen kemialliset ominaisuudet eivät toimi normaalisti. Suonen

seinämän sisäiset vuodot voivat saada aikaan hyytymän muodostuksen, samoin kuin ve-

ren virtauksen mekaaninen este suonessa. Systeemiset tekijät vaikuttavat myös hyytymän

muodostukseen. Plasman korkeiden fibrinogeenitasojen on todettu olevan yleisempiä

henkilöillä, joilla esiintyy kliininen iskemia. Dyslipidemian ja tupakoinnin on todettu lisää-

vän hyytymistaipumusta. Jos hyytymä ei liukene kuten normaalisti, alkaa siihen kerääntyä

sileitä lihassoluja, jotka syntetisoivat kollageenia. Lopulta trombin päälle kasvaa endotee-

lisolukerros. Muutosalueella on normaalia vilkkaampi sytokiinien ja kasvutekijöiden eritys,

joka saa aikaan muutoksia sileälihassolujen jakaantumisnopeudessa ja liikkumisessa mah-

dollistaen näin onteloa ahtauttavan prosessin nopeutumisen. (2,6,7)

Varsinaisen trombin muodostuksesta vastaa suurelta osin rikkoontuneen endoteelin alta

paljastunut von Willebrandin tekijä, joka toimii siltana verihiutaleiden reseptorien ja pal-

jastuneen kollageenin välillä. Verihiutaleet voivat sitoutua myös muihin soluvälitilan kom-

ponentteihin. Verihiutaleiden sitoutuessa kollageeniin verihiutaleet aktivoituvat ja alkavat

erittää adenosiinidifosfaattia (ADP) ja tromboksaani A2:ta (TxA2). Tätä seuraa suuremman

verihiutalemäärän vaellus eli aggregaatio paikalle. Näihin hyytymisreitteihin vaikuttavat

monet veren hyytymiseen vaikuttavat lääkkeet. Trombiini, jota erittyy, kun hyytymiskas-

kadi aktivoituu, saa aikaan verihiutaleiden lisääntyneen aggregaation. Tätä seuraa veri-

hiutaleiden tiivistyminen, samaan aikaan kun trombiini muuttaa fibrinogeenin fibriiniksi.

Fibriini stabiloi ja ankkuroi aggregoituneet verihiutaleet paikalleen. (2,6,7)

Page 13: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden aiheuttamia

13

KUVA 2. Kuvassa esitetään sepelvaltimotaudin histologinen jaottelu taudin vaikeusasteen mukaan. Mu-okattu kuvasta Stary H C ym. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 1995;15:1512-1531.

3.3. Diagnostiikka

Kajoamattomat tutkimukset ja huolellinen haastattelu riittävät useimmilla potilailla sepel-

valtimotaudin diagnoosiin. Kajoamattomista tutkimuksista tärkein ja käytetyin on rasitus-

koe. Muita kajoamattomia diagnostisia tutkimuksia ovat sydämen isotooppitutkimukset

SPECT (Single photon emission computed tomography) ja PET (Positronemisiontomo-

graphy) sekä sydämen tietokonetomografia- ja magneettitutkimukset. Tutkimukset perus-

tuvat verenkierron tai aineenvaihdunnan vilkkauden mittaamiseen sydänlihaksessa. Hei-

kosta verenkierrosta kärsivillä alueilla aineenvaihdunta on hidastunutta terveeseen aluee-

seen verrattuna. Näistä kahdesta tutkimuksesta PET-tutkimuksen on todettu olevan

huomattavasti herkempi ja tarkempi toteamaan sepelvaltimotauti. (3,8)

Page 14: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden aiheuttamia

14 Sydämen magneettitutkimuksella voidaan luotettavasti tutkia sydämen rakenteita ja ana-

tomiaa. Sepelvaltimoita magneettitutkimuksella ei toistaiseksi runsaasta teknisestä kehi-

tyksestä huolimatta pystytä luotettavasti kuvantamaan, vaikka sepelvaltimotaudin komp-

likaatiot, kuten infarktiarvet, sillä pystytäänkin jo havaitsemaan. Hapenpuutteesta kärsiviä

alueita pystytään vielä korostamaan kuvauksen yhteydessä annettavalla varjoaineella ja

seuraamalla sen jakautumista sydänlihaksessa. (3,8)

Varjoaineavusteisena tehdyllä sepelvaltimoiden tietokonetomografiakuvauksella on erin-

omainen negatiivinen ennustearvo eli sillä pystytään varsin luotettavasti sulkemaan pois

sepelvaltimotaudin mahdollisuus oikein valituilla potilailla. Tämä tutkimus on huomatta-

vasti vähemmän kajoava kuin sepelvaltimoiden katetriangiografia. Tietokonetomogra-

fiakuvauksen käyttöä rajoittavat useat eri tekijät, kuten eteisvärinä, joka on varsin yleinen

sydänsairailla potilailla. (3,8)

Sepelvaltimoiden varjoainekuvauksella voidaan sepelvaltimotauti kiistattomasti todeta tai

poissulkea. Se on myös ainut kuvausmenetelmä, jossa voidaan samalla kerralla kuvauksen

kanssa myös hoitaa itse ahtauma. (3)

Sepelvaltimoiden seinämien sisäisiä olosuhteita voidaan kartoittaa IVUS (Intravascular

ultrasound) sekä OCT (Optical coherece tomography) -tutkimuksilla. Molemmissa tutki-

muksissa kuvauskatetri viedään sepelvaltimoon, jolloin saadaan sepelvaltimon seinämä-

rakenteesta kuva. IVUS-tutkimus perustuu ultraääneen ja sen takaisin kimpoamiseen ana-

tomisista rakenteista. OCT-tutkimus taas perustuu valoon ja sen takaisinheijastumiseen.

OCT-tutkimuksella päästään jopa 10-kertaiseen tarkkuuteen IVUS-tutkimukseen verrattu-

na. Näillä tutkimuksilla saadaan tietoa ahtauman sijainnista, pituudesta ja suhteesta sivu-

haaroihin, lisäksi voidaan arvioida ahtauman merkittävyyttä. Sepelvaltimoahtauman mer-

kitsevyyttä suhteessa potilaan kokemiin oireisiin voidaan parhaiten arvioida paine- (FFR)

ja virtausmittauksin (CFR). Näissä tutkimuksissa katetrin avulla määritetään sepelvaltimon

virtausnopeus tai paine ahtauman molemmin puolin sekä levossa että lääkerasituksessa.

(3,8)

Page 15: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden aiheuttamia

15 3.4. Hoito

3.4.1. Hoitovaihtoehdot

Sepelvaltimotaudin hoito perustuu kahteen päälinjaan, konservatiiviseen eli lääkkeelli-

seen hoitoon ja operatiiviseen eli kajoavaan, sepelvaltimoiden manipulaatioon perustu-

vaan hoitoon. Hoidon perustana on aina lääkehoito vaikka jatkossa olisikin tarkoitus ope-

ratiivisesti hoitaa tautia. Lääkehoidon kuten muunkin hoidon tarkoituksena on parantaa

potilaan elämänlaatua lievittämällä kipua. Toinen hoidon tavoite on parantaa taudin ja

potilaan eliniän ennustetta. Konservatiiviseen hoitoon kuuluu lääkkeellisen hoidon lisäksi

myös elämäntapojen hoito. (3,8)

3.4.2. Ennusteeseen vaikuttava lääkehoito

Asetyylisalisyylihappo eli ASA vaikuttaa valtimotrombeja ehkäisevästi ja on vakiinnuttanut

asemansa sepelvaltimotautipotilaan hoidossa. Se vähentää sydäninfarkteja ja äkkikuole-

mia sepelvaltimotautipotilailla noin kolmanneksella. ASAn aiheuttama vuotovaara on sel-

keästi saavutettavaa hyötyä pienempi. Mikäli potilas ei pysty käyttämään asetyylisalisyyli-

happoa, on toisena vaihtoehtona klopidogreeli. Pallolaajennustoimenpiteen jälkeen käy-

tetään yleensä sekä ASAaa että klopidogreeliä estämään ahtauman uudelleen tukkeutu-

minen. Toimenpiteen jälkeen käytettyyn lääkitykseen ja sen kestoon vaikuttavat tehty

toimenpide ja mahdollinen stenttien käyttö. (3,8)

Statiinit vaikuttavat veren kolesteroliarvoihin ja stabiloivat jo verisuonten seinämissä ole-

via plakkeja. Statiinien on myös todettu vähentävän rintakipuja. Ennusteellinen vaikutta-

vuus on saman suuruinen ASAn kanssa. Statiinien on todettu vähentävän sepelvaltimo-

taudin komplikaatioita noin kolmanneksella. (3,8)

Angiokonvertaasientsyymin estäjien eli ACE-estäjien on todettu ehkäisevän sepelvaltimo-

taudin komplikaatioita keskimäärin noin 20 %. Lääkeryhmän teho perustuu osittain sen

verenpainetta laskevaan vaikutukseen. ACE-estäjien ennustetta parantava teho on osin

vielä selvittämättä. Angiotensiinireseptorien salpaajilla eli ATR-salpaajilla ei ole todettu

vastaavaa jälkiehkäisevää vaikutusta, mutta niitä voi käyttää potilailla, jotka eivät ACE-

estäjiä siedä. (3,8)

Page 16: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden aiheuttamia

16 Beetasalpaajat laajentavat sepelvaltimoiden pinta-alaa ja pienentävät rytmihäiriöalttiutta.

Beetasalpaajahoidon on todettu parantavan sydäninfarktin sairastaneiden ennustetta

vähentämällä kuolemanvaaraa noin 25 %. (3,8)

3.4.3. Oireita lievittävä lääkehoito

Pelkästään angina pectoris -kipuun vaikuttavana lääkkeenä voidaan käyttää nitraatteja ja

kalsiumestäjiä. Myös beetasalpaajilla on kipuja vähentävää vaikutusta. Nitraattien teho

perustuu niiden aikaansaamaan typpioksidin vapautumiseen ja sitä kautta tapahtuvaan

verisuonien laajenemiseen eli vasodilataatioon. Kalsiumestäjien teho perustuu mm. val-

timoiden laajentumiseen. Niiden kivunlievitysteho on todettu suunnilleen beetasalpaajia

vastaavaksi. Yhdelläkään kalsiumestäjällä ei kuitenkaan ole voitu osoittaa olevan ennus-

tetta parantavaa vaikutusta. (3,8)

3.4.4. Kajoavat hoidot

Päivittäisessä käytössä olevat kajoavat sepelvaltimotaudin hoitomuodot ovat sepelvalti-

moiden pallolaajennus ja stenttaus eli PCI (percutaneous coronary intervention) sekä

ohitusleikkaus eli CABG (coronary artery bypass graft). Pallolaajennuksen yhteydessä

esiintyviin erityistilanteisiin on kehitetty erilaisia hoitomahdollisuuksia. Hankalasti kalk-

keutunut suoni voidaan pallolaajennustoimenpiteen yhteydessä avata rotablaatiolla. Siinä

erittäin suurella nopeudella pyörivä timanttipora hajottaa kalkkeuman, jonka paikalle

voidaan tehdä pallolaajennus ja stenttaus eli tukiverkotus. Pallolaajennukseen yhdiste-

tään nykyään lähes aina ahtautuneen kohdan stenttaus. Siinä ahtautuneeseen sepelval-

timon kohtaan tuodaan katetrilla verkkoputki, joka laajennetaan läpimitaltaan sepelval-

timon halkaisijaa vastaavaksi. Tällä pyritään estämään sepelvaltimon kasaan painuminen

pallolaajennuksen jälkeen. Stentillä pyritään myös ehkäisemään ahtauman uudelleen

muodostusta eli restenoosia. Restenoosi onkin vähentynyt huomattavasti stenttiteknolo-

gian kehittyessä. Nykyään suositaan lääkestenttejä. Ne poikkeavat tavallisista metallisten-

teistä siten, että niiden pinta on päällystetty lääkeaineella, joka vähentää laajennetun

sepelvaltimon uudelleen ahtautumista.

Page 17: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden aiheuttamia

17 Pallolaajennuksella ja stenttauksella ei ole voitu osoittaa selkeää ennusteellista hyötyä

eliniässä verrattaessa pelkkään lääkehoitoon. Rasitusrintakipuoireistoon sillä sen sijaan on

voitu osoittaa selkeä hyöty pelkkään lääkehoitoon verrattuna. PCI-toimenpiteisiin liittyy

huomattavasti korkeampi uusintatoimenpiteiden tarve verrattuna ohitusleikkaukseen,

joskin uusintatoimenpiteiden tarve on vähentynyt stenttiteknologian kehittyessä.

Ohitusleikkauksen hyöty pelkkään lääkehoitoon verrattuna on kiistaton. Vaikeaoireista

sepelvaltimotautia sairastavista jopa 95 % hyötyy ohitusleikkauksesta. Ohitusleikkauksen

tulokset riippuvat paitsi sepelvaltimotaudin vaikeusasteesta, myös käytettävistä siirteistä

sekä monesta muusta teknisestä seikasta. Vasemman päärungon, etulaskevan sepelvalti-

mon tyven ja diabeetikon monisuonitaudin hoidossa ohitusleikkauksen on voitu osoittaa

parantavan ennustetta paremmin kuin pallolaajennuksen. Toisaalta taas suurissa meta-

analyyseissä on saatu myös tuloksia, joiden mukaan kuolleisuudella ei olisi eroa, uusinta-

toimenpiteiden tarpeessa on näissäkin tutkimuksissa nähty merkitsevä ero ohitusleik-

kauksen eduksi. (9,10,11)

Mikäli potilaalle ei voida tehdä revaskularisaatiota eli palauttaa verenkiertoa hapenpuut-

teesta kärsivälle sydänlihasalueelle, voidaan käyttää myös kipustimulaattoria oireita lievit-

tämään. Siinä selkäytimeen asennetuilla antureilla ja niiden antamalla pienellä sähkövir-

ralla pyritään hävittämään sepelvaltimotaudista aiheutuvat rintakivut. Itse sepelvaltimoi-

den rakenteeseen tai sydämen hapensaantiin tällä hoidolla ei ole ilmeisesti merkitsevää

vaikutusta, mutta kipuoireisiin sillä on mahdollista saada helpotusta. Uusimmat sepelval-

timotaudin hoitomuodot, jotka tosin ovat vielä tutkimusasteella, ovat sydämen kan-

tasolusiirrot ja verisuonten uudismuodostaminen kasvutekijöillä. (3,12)

Page 18: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden aiheuttamia

18 4. VERISUONIKASVUTEKIJÄ

4.1. Yleistä

Uusia hoitokeinoja sepelvaltimotautiin yritetään kehittää jatkuvasti. Edelleen on olemassa

joukko potilaita, joille leikkausriskit ovat liian korkeat tai pallolaajennukselle ei ole miele-

kästä toimenpidekohtaa. Tällaisten potilaiden kohdalla joudutaan usein edelleen tyyty-

mään lääkehoitolinjaan, mutta heidän oireensa voivat silti olla erittäin invalidisoivia. Yh-

tenä hoitomahdollisuutena on nähty lisätä verisuontenkasvutekijöiden (vascular endothe-

lial growth factors eli VEGF) ilmentymistä sydänlihaksessa.

4.2. Verisuonikasvutekijöiden löytyminen

Ensimmäisen kerran verisuontenkasvutekijä VEGF-A kloonattiin vuonna 1989. Alun perin

kasvutekijät löydettiin syöpätutkimuksen yhteydessä 1970-luvulla. Kasvainten havaittiin

erittävän verisuonten kasvuun ja läpäisevyyteen vaikuttavia aineita. 1980-luvun loppu-

puolella näiden molekyylien perustutkimuksessa alettiin ymmärtää niiden todellinen rooli

ihmiselimistössä. (13,14)

4.3. Vaikutusmekanismit

Verisuontenkasvutekijöitä tunnetaan 7 erilaista tyyppiä VEGF-A, PlGF, VEGF-B, VEGF-C,

VEGF-D, VEGF-E, VEGF-F. Näistä kaikilla on hieman erilaisia ominaisuuksia muokata veri-

ja imusuonistoa riippuen siitä, mihin VEGF-reseptoriin ne sitoutuvat. (17)

VEGF-A sitoutuu VEGF-reseptoreihin 1 ja 2. Se vaikuttaa nopealla aikataululla voimakkaas-

ti mm. verisuonten läpäisevyyteen ja kasvuun. VEGF-A on eniten tutkittu kasvutekijä,

mutta toistaiseksi kliiniset tulokset sillä ovat jääneet vähäisiksi. Tämän on arveltu johtu-

van sen suhteellisen lyhyestä vaikutusajasta, jonka kuluessa ei muodostu pysyvää uudis-

suonitusta iskemia-alueelle. (17)

PlGF ja VEGF-B molemmat sitoutuvat VEFG-reseptoriin 1 ja vaikuttavat hitaammin ve-

risuonten kasvuun. VEGF-C ja –D sitoutuvat VEGF-reseptoreihin 2 ja 3, tämän vuoksi ne

vaikuttavat molempiin sekä veri- että imusuonten kasvuun. Hitaamman ja kauemmin kes-

tävän vaikutuksensa vuoksi VEGF-D on antanut lupaavia tuloksia eläinkokeissa. Sen on

Page 19: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden aiheuttamia

19 osoitettu voivan saada aikaan lisääntynyttä perfuusiota sian sydämessä sekä imu- ja ve-

risuonitusta rotan poikkijuovaisessa lihaksessa. VEGF-D:tä ei kuitenkaan aiemmin vielä ole

tutkittu ihmisten sydämissä. (15,16,17)

4.4. Käyttö hoitona

Rekombinanttiproteiinilla tarkoitetaan proteiinia, kuten VEGF, joka on tuotettu yhdistel-

mä-DNA-teknologian keinoin. Tällaisessa teknologiassa halutun proteiinin geeni liitetään

sopivaan kantajaan eli vektoriin. Vektoreina voidaan käyttää mm. plasmideja eli pieniä

rengasmaisia soluissa itsenäisesti monistuvia DNA-rakenteita tai lisääntymiskyvyttömiä

viruksia. (17,19)

Proteiineja on yritetty siirtää sydänlihakseen usein eri keinoin. Puhdasta kasvutekijäprote-

iinia on annettu suoraan sepelvaltimon tai sydänlihakseen. Viruksia, jotka sisältävät kas-

vutekijägeeniä, on ruiskutettu pallolaajennustoimenpiteen yhteydessä sepelvaltimoon.

Geenimuunneltua virusta on siirretty sydänlihakseen sekä avoimessa leikkauksessa että

verisuoniston kautta sydämen sisäpinnalta katetroimalla. (17,19,21)

Plasmidiin liitetyn geenin vaikutusaika kohdekudoksessa ei ole tarpeeksi pitkä saamaan

aikaan tehokasta verisuonten kasvua. Virukseen siirretty kasvutekijägeenin on todettu

olevan tehokkaampi edistämään verisuonikasvua. Geenimuunneltu virus saa sydänlihas-

solun tuottamaan haluttua proteiinia. Halutun kasvutekijän tuotannon määrä ja kesto

riippuu siirretyn viruksen määrästä ja tyypistä. (17,19,21)

Geeninsiirtotoimenpiteitä on tehty ihmisille nyt jo yli 10 vuoden ajan, toistaiseksi ne vai-

kuttavat turvalliselle ja hyvin siedetylle hoitomuodolle. Pelätyimpiä mahdollisia haittavai-

kutuksia ovat kasvaimien kehittyminen, kudosturvotus, immunologiset häiriöt ja silmän-

pohjan vauriot. Toistaiseksi on raportoitu ainoastaan kudosturvotuksen lisääntymistä ja

lieviä tulehdusparametrien nousuja, mutta näistä ei ole seurannut vakavia komplikaatioi-

ta. (17,19,20,21,22,23)

Osassa tutkimuksissa geenihoidoilla on pystytty osoittamaan myös hyötyjä lopputapah-

tumien vähenemisenä, kuitenkaan kaikissa tutkimuksissa näin ei ole. Toistaiseksi geeni-

hoitoa on käytetty vain tutkimustarkoituksissa ja kokemukset suurempien potilasmasso-

Page 20: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden aiheuttamia

20 jen hoidosta puuttuvat. Geenihoitoa on ajateltu hoitomuodoksi lähinnä parhaasta mah-

dollisesta lääkityksestä huolimatta runsaasti oireileville potilaille, joiden sepelvaltimotauti

on liian hankala pallolaajennus- tai ohitusleikkaustoimenpiteillä hoidettavaksi tai leikkaus-

riskit ovat liian suuret. On arvioitu, että tällaisten no-option-potilaiden määrä tulee jat-

kossa lisääntymään eliniän pidentyessä mutta tutkimuksia tällaisten potilaiden määrästä

on tehty varsin vähän. (17,19,20,21,22,23,24)

Minneapolisissa tehdyn tutkimuksen perusteella no-option-potilaita olisi 6,7 % sepelval-

timoiden varjoainekuvauksessa käyneistä potilaista. No-option-potilaiden kuolleisuuden

todettiin olevan korkeampi kuin verrokkiryhmän, myös elämänlaatu oli heikompi kuin

verrokeilla. Uusia hoitokeinoja näiden potilaiden auttamiseksi yritetään kehitellä kiivaasti.

(17,19,20,21,22,23,24)

Opinnäytetyöni tarkoitus on kartoittaa VEGF-D-geenin sydämensisäisen siirron turvalli-

suutta Faasin I Kuopio Angiogenesis Trial 301 (KAT301) -tutkimuksessa hankalaa sepelval-

timotautia sairastavilla potilailla. KAT301 on randomoitu, sokkoutettu ja lumekontrolloitu

tutkimus.

Page 21: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden aiheuttamia

21 5. AdVEGF-D SYDÄMEN SISÄISEN SIIRRON TURVALLISUUS KOLMEN KUU-KAUDEN AIKAVÄLILLÄ

5.1. Aineisto ja menetelmät

5.1.1. Tutkimuspopulaatio

Tutkimukseen valittiin 15 hankalaa oireista sepelvaltimotautia sairastavaa henkilöä. Kaik-

ki henkilöt olivat ns. no-option-potilaita eli heidän sepelvaltimotautinsa oli niin hankala tai

liitännäissairaudet niin vaikeita, ettei pallolaajennuksella tai ohitusleikkauksella voitu hei-

tä enää hoitaa. Tutkimushenkilöitä etsittiin vuosina 2008–2010 varjoainekuvattujen jou-

kosta käymällä läpi heidän potilastietojaan. Alustavasti soveltuvat henkilöt kutsuttiin tar-

kempiin tutkimuksiin Kuopion yliopistolliseen sairaalaan, jossa heille tehtiin kliininen tut-

kimus, polkupyörärasituskoe, sydämen ultraääni ja keuhkojen röntgentutkimus ja otettiin

sydänfilmi ja laboratoriokokeita. Mikäli henkilö sairasti tyypin 2 diabetesta, tutki hänet

vielä silmälääkäri mahdollisen alkavan retinopatian poissulkemiseksi. Jokainen potilas sai

kirjallisen tiedonannon tutkimuksesta ja siihen mahdollisesti liittyvistä haittatapahtumis-

ta, joka heidän täytyi allekirjoittaa, mikäli he suostuivat tutkimukseen. Oheisessa taulu-

kossa (Taulukko 1) on tutkimukseen hyväksymis- ja poissulkukriteerit.

Page 22: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden aiheuttamia

22 Taulukko 1. Tutkimuksen hyväksymis- ja pois sulkukriteerit

Tutkimukseen hyväksymiskriteerit

Tutkimuksesta poissulkevat kriteerit

- Tiedonanto kirje allekirjoitettu

- Ikä > 30 mutta 80 vuotta

- Vaikea rintakipu (CCS II-III) huolimatta parhaasta mahdollisesta lääkityksestä

- Merkittävä ahtauma todettuna sepelvaltimoissa varjoainekuvauksella

- Vasta-aihe pallolaajennustoimenpiteeseen tai ohi-tusleikkaukseen (laaja tai pitkälle ulottuva ahtauma, kroonisesti täydellinen ahtauma, suonten hankala anatomia, pienissä suonissa (< 2,5 mm)) oleva vaike-asti kalkkinen ahtauma

- Rintakipu tai iskeeminen ST-tason lasku ( 1 mm) polkupyörärasituskokeessa

- Vasemmankammion seinämä > 8 mm ultraäänellä todettuna hoidettavalla alueella

- Hedelmällisessä iässä oleva nainen

- Tyypin 1 diabetes mellitus tai vaikea komplisoitu-nut tyypin 2 diabetes mellitus, diabeettinen re-tinopatia

- Kliinisesti merkittävä anemia (hemoglobiini < 120 mg/l miehillä ja < 110 mg/l naisilla; hematokriitti <0,36), leukopenia (b-leukosyytit < 3.0x109/l), leu-kosytoosi (b-leukosyytit > 12.0x109/l) tai trombosy-topenia (b-trombosyytit < 100x109/l)

- Munuaisten vajaatoiminta (s-kreatiniini > 160 mg/l)

- Maksan vajaatoiminta (s-alaniini aminotransferaa-si ja s-alkaniini fosfataasi yli 2 x normaalin)

- Tuntemattomasta syystä johtuva verivirtsaisuus

- Vaikea verenpainetauti (systolinen verenpaine > 200 mmHg tai diastolinen verenpaine > 110 mmHg) tai merkittävä verenpaineen alhaisuus (systolinen verenpaine > 90 mmHg)

- Merkittävä ylipainoisuus (BMI > 35)

- Akuutti infektio

- Immunosupressiivinen lääkitys

- Merkittävä vasemmankammion vajaatoiminta ( Ejektiofraktio < 25 % ultraäänellä todettuna tai sydämen pumppauskyky < 2 l magneettikuvaukses-sa)

5.1.2. Sokkoutus

Potilaat jaettiin neljään ryhmään. Kolme ryhmää sai kasvavalla vahvuudella tutkimusai-

netta ja kontrolliryhmälle suoritettiin muutoin sama toimenpide, mutta sydämen sisäiset

Page 23: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden aiheuttamia

23 injektiot jätettiin antamatta. Potilaiden sokkoutuskoodit valmisteltiin ennen tutkimuksen

alkua ja ne jaettiin siinä järjestyksessä, missä potilaat osallistuivat tutkimukseen. Vain

toimenpiteen suorittaja tiesi, kuuluiko potilas kontrolli- vai geenihoitoryhmään, muu hen-

kilökunta ja potilaat olivat sokkoutettuja.

5.1.3. Toimenpide

Toimenpiteet suoritettiin Kuopion yliopistollisen sairaalan sydäntoimenpideyksikössä.

Toimenpiteet tehtiin nivuslaskimoiden kautta varjoaineohjauksessa. Katetri vietiin laski-

moita pitkin oikeaan eteiseen ja eteisväliseinä lävistettiin siihen erityisesti suunnitellulla

neulalla. Eteisväliseinän puhkaisun jälkeen potilaille annettiin hepariinia estämään veren

hyytymistä. Vasemmasta eteisestä katetri vietiin edelleen vasempaan kammioon, jonka

sähköinen toiminta ja liikkuvuus kartoitettiin käyttäen elektroanatomista kartoitusta NO-

GA®-laitteella. Vasemman kammion kartoituksen avulla voitiin määrittää hapenpuuttees-

ta eniten kärsivä alue. Alueelle ruiskutettiin kartoituskatetria käyttäen kymmeneen koh-

taan 0,2 millilitraa tutkimusgeeni AdVEGF-D c :ta. Pistokset annettiin noin 5–6 millimet-

rin syvyyteen sydänlihakseen oletetun iskemia-alueen ympärille 5–10 millimetrin päähän

toisistaan.

5.1.4. Tutkimusgeeni

Vektorina käytettiin adenovirusta ja rekombinanttiproteiinina tutkimuksessa käytettiin

VEGF-D:tä, josta puuttuivat n- ja c-terminaaliset propeptidit. Tutkimusgeenin AdVEGF-

D c on tuottanut Ark Therapeutics Oy. Tutkimushenkilöt saivat nousevin annoksin tutkit-

tavaa geeniä, siten että ensimmäiset viisi henkilöä saivat joko 1x109 virusta yksikössä si-

sältävää ainetta (vpu) tai lumetta. Seuraavat viisi saivat joko ainetta vahvuudella 1x1010

tai lumetta. Viimeiset viisi potilasta saivat ainetta joko vahvuudella 1x1011 tai lumetta.

5.1.5. Turvallisuuden seuranta

Potilaat pyydettiin sairaalan vuodeosastolle päivää ennen suunniteltua toimenpidettä.

Tuolloin heiltä mitattiin vitaalielintoiminnot eli verenpaine, syke ja lämpötila, sekä otettiin

sydänfilmi ja laboratoriokokeita. Toimenpiteen aluksi tehtiin verikaasuanalyysi. Toimenpi-

teen jälkeen potilaat siirrettiin sydänvalvontayksikköön seurantaan. Neljän tunnin kulut-

Page 24: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden aiheuttamia

24 tua toimenpiteestä potilailta otettiin jälleen sydänfilmi sekä laboratoriokokeita ja mitat-

tiin vitaalielintoiminnot. Toimenpidettä seuraavana aamuna potilaille tehtiin sydämen

ultraäänitutkimus ja arvioitiin vointia. Mikäli tuolloin ei ollut viitteitä haittatapahtumista,

potilas siirrettiin kardiologiselle vuodeosastolle. Potilaat kotiutettiin toisena päivänä toi-

menpiteen jälkeen, mikäli haittavaikutuksia ei ollut havaittavissa.

Laboratoriokokeet ja sydänfilmi kontrolloitiin 6, 14 ja 90 päivää toimenpiteen jälkeen.

Kolmen kuukauden kuluttua toimenpiteestä potilaat tulivat kliiniseen kontrolliin tutki-

muslääkärin vastaanotolle. Laboratoriokokeiden ja sydänfilmin lisäksi arvioitiin ultraääni-

tutkimuksella mahdollista nesteen kertymistä sydänpussiin . Mikäli potilailla ei ollut vasta-

aiheita, heille tehtiin myös sydämen magneettitutkimus adenosiinirasituksen kanssa.

Haittatapahtumat jaettiin vakaviin ja ei-vakaviin Euroopan komission antaman ohjeistuk-

sen mukaan. Kaikki haittatapahtumat raportoitiin riippumatta niiden yhteydestä tutki-

musaineeseen tai toimenpiteeseen ja tutkimusaineisto tarkistettiin ”Good Clinical Practi-

se” -ohjeistuksen mukaisesti.

5.1.6. Tulosten analysointi

Potilaiden pienestä määrästä johtuen tulokset esitetään yleisesti, eikä vertailevaa arvioin-

tia merkitsevyydestä ole tehty.

Page 25: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden aiheuttamia

25 6. TULOKSET

6.1. Vakavat haittatapahtumat

Vakavia haittatapahtumia ilmeni 3 kuukauden seuranta-aikana yhteensä seitsemän, jotka

esitetään myös taulukossa 2. Yksi tutkimushenkilöistä menehtyi kymmenen päivää toi-

menpiteen jälkeen. Ruumiinavauksessa kuolinsyyksi varmistui sydäninfarkti. Tämän lisäksi

sepelvaltimoperäisiä haittatapahtumia oli sekä kontrolli- että hoitoryhmässä yhdellä poti-

laalla. Toinen potilaista sairasti seuranta-aikana kahdesti sydäninfarktin, toinen potilaista

kärsi kertaalleen sepelvaltimotautikohtauksesta.

Yhdelle kontrolliryhmän potilaista nousi kuume toimenpiteen jälkeen. Lisäksi hänellä il-

meni yskää ja tulehdusarvojen nousua. Keuhkojen röntgenkuvassa oli keuhkokuumeeseen

viittaavia löydöksiä. Varmaan diagnoosiin ei kuitenkaan päästy. Potilasta hoidettiin anti-

biootein ja hän kotiutui hyväkuntoisena kuudentena päivänä toimenpiteen jälkeen.

Yksi toimenpiteeseen liittyvä vakava haittatapahtuma ilmeni kontrolliryhmän potilaalle

toimenpiteen alkuvaiheessa, kun katetri läpäisi sydänlihaksen ja ohjautui sydänpussiin.

Toimenpide keskeytettiin välittömästi ja potilasta seurattiin sydänvalvonnassa kahden

päivän ajan. Potilaalle tehtiin molempina päivinä sydämen ultraäänitutkimus. Merkittävää

verenvuotoa sydänpussiin ei havaittu, eikä lisätoimenpiteitä haittatapahtuman vuoksi

tarvinnut tehdä. Tutkimustoimenpide tehtiin onnistuneesti kolmen viikon kuluttua.

Lääkeainetta saaneessa ryhmässä ilmaantui yhdelle potilaalle munuaisaltaan tulehdus,

joka luultavasti liittyi toimenpiteen yhteydessä tehtyyn virtsarakon katetrointiin. Oireet

ilmaantuivat kotiuttamisen jälkeen ja potilasta hoidettiin antibiootilla. Sairaalahoitoa ei

tarvittu.

Page 26: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden aiheuttamia

26

Taulukko 2. Vakavat haittatapahtumat.

AdVEGF-D/Annos

n=12

Verrokki

n=3

Vakavat haittatapahtumat

4

3

Kuolemat 1/1x1010 0

Keuhkokuumeet 0 1

Munuaisaltaan tulehdukset 1/1x109 0

Sydäninfarktit tai

sepelvaltimotautikohtaukset

2/1x1010

1

Sydänpussiin ohjautuneet punktiot 0 1

6.2. Ei-vakavat haittatapahtumat

Yhtään vaikeaa rytmihäiriötä, kuten eteis- tai kammioperäistä nopealyöntisyyttä tai kam-

miovärinää, ei esiintynyt seuranta-aikana. Seuranta-aikana ei myöskään havaittu sinus-

solmukkeen tai sydämen johtoratojen toimintahäiriöitä. Kaikilla tutkimuspotilailla sydä-

men rytmi säilyi ennallaan. Ei-vakavat haittatapahtumat esitetään kokonaisuudessaan

taulukossa 3.

Lääkeainetta saaneessa ryhmässä kahdella potilaalla oli ultraäänitutkimuksessa havaitta-

va 3–6 millimetriä paksu nestekertymä sydänpussissa toisena toimenpiteen jälkeisenä

päivänä. Tiiviimpää jatkoseurantaa nämä potilaat eivät nesteen kertymisen vuoksi tarvin-

neet. Kolmen kuukauden kontrollissa toisella potilaista ei ollut enää ultraäänellä havaitta-

vissa olevaa nestekertymää. Toisella potilaalla ultraäänellä nähtiin vielä lievää nesteker-

tymää. Sydämen magneettitutkimuksessa tällaista nestekertymää ei kuitenkaan ollut ha-

vaittavissa samalla potilaalla. Nestekertymän määrää pidettiin pienenä ja tämän vuoksi

jatkotoimenpiteitä tai erityistä seurantaa ei tarvittu.

Page 27: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden aiheuttamia

27 Kaikilla toimenpiteeseen osallistuneilla potilailla havaittiin lievää kohoamista CRP-arvossa

sairaalassa olon aikana, huolimatta siitä, saivatko he tutkimuslääkettä vai lumetta. Kol-

men kuukauden kontrollissa tällaista kohoamista ei enää ollut havaittavissa. Yhdellä tut-

kimuslääkettä saaneella potilaalla havaittiin nousua PSA-arvossa kolmen kuukauden kont-

rollissa. Häneltä otettiin eturauhasen koepalat, mutta niissä ei havaittu mitään pahanlaa-

tuisuuteen viittaavaa. Lume- tai tutkimuslääkeryhmässä ei kummassakaan havaittu mak-

sa-arvojen nousua. Kolmella potilaalla tutkimuslääkeryhmässä adenovirusvasta-aineet

olivat hivenen koholla 2 viikon kuluttua toimenpiteestä. Niillä ei kuitenkaan ollut kliinistä

merkitystä.

Page 28: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden aiheuttamia

28 Taulukko 3. Ei-vakavat haittatapahtumat.

4 tuntia toimenpiteen jälkeen

1. toimenpiteen jä-lkeinen päivä

2. toimenpiteen jä-lkeinen päivä

AdVEGF-D

n=12

Verrokki

n=3

AdVEGF-D

n=12

Verrokki

n=3

AdVEGF-D

n=12

Verrokki

n=3

Sydänpussin nestekertymä

na

na

0/12

0/3

2/10

0/3

Rytmihäiriöt

0/12 0/3 0/12 0/3 0/12 0/3

Troponiini-T nousu

12/0 2/1 10/2 2/1 10/2 2/1

Kehon lämpö-tila > 37 °C

1/11 1/2 0/12 0/12 0/12 1/2

Verenpaine systolinen

Verenpaine diastolinen

129±20

66±12

126±23

66±5

131±15

66±25

124±18

67±4

138±23

77±14

134±26

66±16

Matala ve-renpaine

0/12 0/3 0/12 0/3 0/12 0/3

Page 29: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden aiheuttamia

29 7. POHDINTA

Sepelvaltimotaudin diagnostiikka, hoito ja ennuste ovat parantuneet Suomessa ja muualla

länsimaissa. Suurin osa sepelvaltimotautia sairastavista potilaista saa edelleen avun perin-

teisistä kajoavista hoidoista ja lääkityksestä. Kuitenkin on olemassa yhä kasvava joukko

ihmisiä, joille perinteiset hoitomuodot eivät ole riittäviä tai soveltuvia. Näiden potilaiden

auttamiseksi pyritään jatkuvasti kehittelemään uusia hoitomuotoja, joista erilaiset gene-

tiikkaan perustuvat hoitomuodot ovat olleet suurin kiinnostuksen kohde. Geneettisten

hoitomuotojen kehittelyn alkutaipaleella niiden turvallisuuteen kohdistettiin runsaasti

epäilyjä. Nyt kokemuksia niiden turvallisuudesta alkaa olla eri puolilla maailmaa jo 10

vuoden ajalta. Alkuun pelättyjä ongelmia, kuten syöpien kehittyminen ei toistaiseksi ole

havaittu.

Kuopio Angiogenesis Trial 301 (KAT-301) on ensimmäinen tutkimus ihmisillä, jossa Ad-

VEGF-D-geeniä siirretään sydänlihaksen sisäisesti ihmisille. Sitä edeltäneet tutkimukset

porsailla olivat osoittaneet sen turvalliseksi ja hyvin siedetyksi. Tämän tutkielman tarkoi-

tus oli arvioida saman geenin lyhyen aikavälin turvallisuutta ihmisillä 15 potilaan avulla ja

samalla määrittää annos, jolla loput 15 potilasta KAT301-tutkimuksessa hoidettaisiin.

Yksi tärkeimmistä lyhyen aikavälin turvallisuusasioista, joita tutkimuksessa pyrittiin arvi-

oimaan, on verisuonten läpäisevyyden lisääntymisen aiheuttama turvotus. Sydämessä

tämä voisi pahimmassa tapauksessa tarkoittaa sydämen tamponaatioon johtavaa nesteen

kertymistä sydänpussiin. Kuljettimena käytettävä virus voisi toisaalta aiheuttaa haitallisia

immunologisia vasteita.

Tutkimuksessa saatujen havaintojen perusteella sydänlihaksen sisäinen AdVEGF-D-geenin

siirto ei aiheuttanut pelättyä nesteen kertymistä sydänpussiin. Kolmella geeninsiirron

saaneella henkilöllä todettiin vähäinen määrä nestettä ultraäänellä sydänpussissa kolmen

kuukauden kontrollissa. Kuitenkaan jatkotoimenpiteitä tai tiheämpää seurantaa ei tarvit-

tu.

Page 30: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden aiheuttamia

30 Geenin kuljettimena sydänlihassoluun käytettiin tässä tutkimuksessa adenovirusta. Sen

on pelätty lisäävän immunologisten reaktioiden riskiä. Tässä tutkimuksessa kuljettimena

käytettyyn adenovirukseen ei voitu yhdistää merkittäviä immunologisia reaktioita. Toi-

menpiteen jälkeen epäiltiin yhdellä potilaalla keuhkokuumetta. Tämä potilas kuului kont-

rolliryhmään ja sai lumelääkettä. Samoin munuaisaltaan tulehduksen voidaan katsoa joh-

tuneen ennemmin virtsarakon katetroinnista kuin viruksen aiheuttamasta immunologi-

sesta vasteesta.

Laboratoriokokeissa nähtiin kaikilla potilailla CRP-arvon nousua. Tämä liittyneekin enem-

män itse toimenpiteeseen kuin tutkittuun lääkkeeseen. Muissa tulehdusarvoissa ei nou-

sua toimenpiteen jälkeen nähty. Virusvasta-aineiden todettiin olevan koholla kolmella

potilaalla kahden viikon kuluttua toimenpiteestä, mutta mitään kliinistä merkitystä sillä ei

todettu olevan. Myöskään muissa laboratoriokokeissa ei voitu havaita kliinisesti merkittä-

viä poikkeamia geeninsiirteen jälkeen. Maksa-arvot, samoin kuin muut veriarvot, pysyivät

ennallaan.

Yksi potilaista menehtyi 10 päivää toimenpiteen jälkeen sydäninfarktiin. Kaikki tutkittavat

henkilöt sairastavat erittäin vaikeaa sepelvaltimotautia, ja potilaiden ennuste on selkeästi

tervettä väestöä huonompi. Molemmissa tutkimusryhmissä yksi potilas sai sepelvaltimo-

tautitapahtuman. Näistä potilaista kumpikaan ei menehtynyt tutkimusaikana.

Kolmen kuukauden seurannan perusteella lääke-aineen annoksella ei havaittu olevan vai-

kutusta siedettävyyteen tai turvallisuuteen. Näin ollen seuraavat 15 potilasta hoidetaan

suurimmalla käytetyllä 1x1011 vpu-annoksella, sillä geenin siirron tehokkuuden on voitu

osoittaa olevan riippuvainen käytetystä annoksesta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että sydänlihaksen sisäinen VEGF-D-geenin siirto adenovi-

rusta kuljettimena käyttäen on turvallinen ja hyvin siedetty hoitomuoto hankalaa sepel-

valtimotautia sairastaville potilaille. Pitkän aikavälin turvallisuus tai tehokkuuden arviointi

näin pienellä potilasmäärällä ja lyhyellä aikavälillä ei ole mahdollista. Arvioita näiden suh-

teen voidaan odottaa KAT301-loppuraportista. Uusien hoitomuotojen kehittely sepelval-

timotautipotilaiden avuksi jatkuu kiivaana ja toiveikkaana ympäri maailma. Kuopio on

tällä saralla edelläkävijä.

Page 31: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden aiheuttamia

31 LÄHTEET

1. Aldons J. Lusis, Multiple risk factor interventions for primary prevention of coro-nary heart disease (Review), Nature 2000;407

2. Frederick J. Schoen. Blood Vessels. Kirjassa: Kumar V, Abbas AK, Fausto N, toim. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. Philadelphia: Elsevier Inc. 2005, s. 511-54

3. Sinisalo J ja Virtanen KS. Krooninen sepelvaltimotauti. Kirjassa: Heikkilä J, Kupari M, Airaksinen J, ym. Toim. Kardiologia 2. uudistettu painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2008, s. 292-413

4. Stary HC, Blankenhorn DH, Chandler AB, ym. A definition of the intima of human arteries and of its atherosclerosis-prone regions. A report from the Committee on Vascular Lesions of the Council on Arteriosclerosis, American Heart Association. Circulation 1992;85:391-405

5. Stary HC, Chandler AB, Glagov S, ym. A definition of initial, fatty streak, and inter-mediate lesions of atherosclerosis. A report from the Committee on Vascular Le-sions of the Council on Arteriosclerosis, American Heart Association. Circulation 1994;89:2462-78

6. Stary HC, Chandler AB, Dinsmore RE, ym. A definition of advanced types of athero-sclerotic lesions and a histological classification of atherosclerosis. A report from the Committee on Vascular Lesions of the Council on Arteriosclerosis, American Heart Association. Circulation 1995;92:1355-74

7. Elwood PC, Renaud S, Sharp DS, ym. Ischemic heart disease and platelet aggrega-tion. The Caerphilly Collaborative Heart Disease Study. Circulation 1991;83:38-44

8. Fox K, Carcia MA, Ardissino D ym. Guidelines on the management of stable angina pectoris: executive summary: the Task Force on the Management of Stable Angina Pectoris of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2006;27:1341–81

9. Bakhai A, Hill RA, Dundar Y, ym. Percutaneous transluminal coronary angio-plasty with stents versus coronary artery bypass grafting for people with sta-ble angina or acute coronary syndromes (Review). The Cochrane Library 2005, 1. Julkaisu.

10. Buffolo E, Stein AJ. SYNTAX from the evidence to the disobedience. Rev Bras Cir Cardiovasc 2013;28:III-V

11. Deb S, Wijeysundera HC, Ko DT, ym. Coronary artery bypass graft surgery vs per-cutaneous interventions in coronary revascularization: a systematic review. JAMA 2013;310:2086-95

12. Nnoaham KE, Kumbang J. Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS) for chronic pain (Review). The Cochrane Library 2010, 1. Julkaisu.

13. Folkman J, Merler E, Abernathy C, ym. Isolation of a tumor factor responsible for angiogenesis. J Exp Med 1971;133:275-88.

Page 32: Verisuonikasvutekijän käyttö ja turvallisuus vaikeaa … · 2014-07-03 · Kehittyvissä maissa taas sydän- ja verisuonisairauksien taustalla on paljon infektioiden aiheuttamia

32

14. Leung DW, Cachianes G, Kuang WJ, ym. Vascular endothelial growth factor is se-creted angiogenic mitogen. Science 1989;246:1306-9.

15. Byzova T, Goldman C, Jankau J, ym. Adenovirus encoding vascular endothelial growth factor-D induces tissue-specific vascular patterns in vivo. Blood 2002; 99:4434-42

16. Rutanen J, Rissanen TT, Markkanen J, ym. Adenoviral Catheter-Mediated Intra-myocardial Gene Transfer Using the Mature Form of Vasclar Endothelial Growth Factor-D induces Transmural Angiogenesis in Porcine Heart. Circulation 2004;109:1029-35.

17. Ylä-Herttuala S, Rissanen TT, Hartikainen J, ym. Vascular Endothelial Growth Fac-tors. JACC. 2007;49:1015-26.

18. Katoh M. Therapeutics targeting angiogenesis: Genetics and epigenetics, extracel-lular miRNAs and signaling networks (Review). Int J Mol Med. 2013;32:763-7

19. Roncalli J, Tongers J, Losordo DW. Update on gene therapy for myocardial is-chaemia and left ventricular systolic dysfunction or heart failure. Arch Cardiovasc Dis. 2010;103:469-76

20. Williams B, Menon M, Satran D, ym. Patients with coronary artery disease not amenable to traditional revascularization: prevalence and 3-year mortality. Cathe-ter Cardiovasc Interv. 2010;75:886-91

21. Hedman M, Hartikainen J, Ylä-Herttuala S. Progress and prospects: hurdles to car-diovascular gene therapy clinical trials (Review). Gene Therapy 2011;18:743-49

22. Hedman M, Muona K, Kivelä A, ym. Eight-year safety follow-up of coronary artery disease patients after local intracoronary VEGF gene transfer. Gene Therapy 2009;16:629-34

23. Hedman M, Hartikainen J, Syvänne M, ym. Safety and Feasibility of Catheter-Based Local Intracoronary Vascular Endothelial Growth Factor Gene Transfer in the Pre-vention of Postangioplasty and In-Stent Restenosis and in the Treatment of Chron-ic Myocardial Ichemia: Phase II Results of the Kuopio Angiogenesis Trial (KAT). Cir-culation 2003;107:2677-83

24. Gupta R, Tongers J, Losordo DW. Human Studies of Angiogenic Gene Therapy. Circ Res. 2009;105:724-36