visca l’escola multilingüe!

Download Visca l’Escola Multilingüe!

Post on 20-Jan-2016

49 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Visca l’Escola Multilingüe!. Som-hi!. C’mon, everybody!. Let’s go!. Leña al mono, que es de goma!. Allons-y!. Ara t’has passat. Potser sí. Visca l’Escola Multilingüe!. Som-hi!. Tot això està molt bé, PERÒ. C’mon, everybody!. Let’s go!. Leña al mono, que es de goma!. Allons-y!. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Visca lEscola Multilinge!Som-hi!Cmon, everybody!Lets go!Allons-y!Lea al mono, que es de goma!Ara thas passat...Potser s...

 • Visca lEscola Multilinge!Som-hi!Cmon, everybody!Lets go!Allons-y!Lea al mono, que es de goma!Ara thas passat...Potser s...Tot aix est molt b, PER...

 • Qu cal tenir present -pel que fa a lAdministraci i la legislaci vigent- quan un centre vol impartir la totalitat o part duna matria a Primria o Secundria en angls?O en francs!O en alemany!O en... snscrit?Una altra vegada..?Ja callo, ja callo...

 • Els mestres i professors necessiten una titulaci especfica?A qui sha de comunicar, quan i com?Com sincorpora tot plegat en el projecte lingstic de centre?

 • L N I A1l a P r o L i234567NORMATIVAADMINISTRACI

 • 1Identifiqueu els bsics de la NORMATIVA.NORMATIVA2345671

 • Identifiqueu els bsics de la NORMATIVA.NORMATIVA1

 • Identifiqueu els bsics de la NORMATIVA.NORMATIVA1>DECRET 142/2007, de 26 de juny, pel qual sestableix lordenaci dels ensenyaments de lEducaci Primria.>DECRET 143/2007, de 26 de juny, pel qual sestableix lordenaci dels ensenyaments de lEducaci Secundria Obligatria.>ORDRE EDU/221/2007, de 29 de juny, per la qual sestableixen els principis generals que shan de tenir en compte per a laplicaci de larticle 4.4 del decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual sestableix lordenaci dels ensenyaments de lEducaci Primria.>RESOLUCI de 10 de juliol de 2007, per la qual saproven les instruccions dels centres educatius privats deducaci infantil i primria.>RESOLUCI de 11 de juliol de 2007, per la qual saproven les instruccions dels centres educatius privats deducaci secundria.

 • Justifica i promou les iniciatives multilinges.Identifiqueu els bsics de la NORMATIVA.NORMATIVA1Des de lassoliment de les competncies bsiques [EP-ESO]:Aquesta dimensi plurilinge i intercultural de la comunicaci suposa poder comunicar-se en diverses llenges amb distint nivell de domini i formalitzaci, especialment en lescriptura (...)El coneixement daltres llenges i cultures dna, a ms, una major obertura cap a laltre que s clau per al desenvolupament duna societat solidria i que senriqueix amb les aportacions de tots els seus ciutadans i ciutadanes.

 • Justifica i promou les iniciatives multilinges.Identifiqueu els bsics de la NORMATIVA.NORMATIVA1En els objectius generals detapa [EI-EP-ESO]:Prioritats generalsLimpuls dun projecte educatiu plurilinge en el qual el catal, com a eix vertebrador, sarticuli de manera coherent amb lensenyament de les altres llenges i les altres rees (...)

 • Justifica i promou les iniciatives multilinges.Identifiqueu els bsics de la NORMATIVA.NORMATIVA1En els objectius generals detapa [EI-EP]:Prioritats generalsLimpuls de laprenentatge de les llenges estrangeres, avanant en experincies dintroducci de la llengua estrangera en rees no lingstiques, segons el projecte educatiu del centre.

 • Justifica i promou les iniciatives multilinges.Identifiqueu els bsics de la NORMATIVA.NORMATIVA1En els objectius generals detapa [ESO]:Prioritats generalsLa millora de laprenentatge de les llenges estrangeres, potenciant ls comunicatiu de la llengua i la seva utilitzaci com a eina daccs al coneixement en continguts de matries no lingstiques.

 • Justifica i promou les iniciatives multilinges.Identifiqueu els bsics de la NORMATIVA.NORMATIVA1Com a lnia fonamental del Projecte Lingstic:[EP] Lobjectiu fonamental del projecte educatiu s aconseguir que tot lalumnat (...) pugui utilitzar normalment i de manera correcta el catal i el castell, i pugui comprendre i emetre missatges orals i escrits senzills en una llengua estrangera decidida pel centre.

 • Justifica i promou les iniciatives multilinges.Identifiqueu els bsics de la NORMATIVA.NORMATIVA1Com a lnia fonamental del Projecte Lingstic:[ESO] Lobjectiu fonamental del projecte educatiu plurilinge s aconseguir que tot lalumnat (...) pugui utilitzar normalment i de manera correcta el catal i el castell, i pugui comprendre i emetre missatges orals i escrits en les llenges estrangeres que el centre hagi determinat en el projecte educatiu.

 • Identifiqueu els bsics de la NORMATIVA.NORMATIVA1

 • Reconeix un ampli marge dautonomia.Identifiqueu els bsics de la NORMATIVA.NORMATIVA1Lautonomia pedaggica dels centres [EP-ESO]:Lautonomia dels centres podr comportar dur a terme (...) experincies innovadores, plans de treball, formes organitzatives diferenciades, modificacions de lhorari escolar i relacions especfiques amb la comunitat local.

 • Reconeix un ampli marge dautonomia.Identifiqueu els bsics de la NORMATIVA.NORMATIVA1Lautonomia pedaggica dels centres [EP]:Els centres docents, en el marc del seu projecte, podran organitzar les hores dedicades a cada rea i adaptar el currculum a les caracterstiques de lalumnat, a la situaci socioeconmica i lingstica del centre i al seu entorn social.

 • Reconeix un ampli marge dautonomia.Identifiqueu els bsics de la NORMATIVA.NORMATIVA1Lautonomia pedaggica dels centres [ESO]:...els centres podran implementar projectes didctics propis que requereixin una organitzaci horria de les matries diferent a lestablerta amb carcter general (...)

 • Reconeix un ampli marge dautonomia.Identifiqueu els bsics de la NORMATIVA.NORMATIVA1Lautonomia pedaggica dels centres [EI-EP-ESO]:Els centres educatius aniran assolint progressivament nivells ms alts dautonomia (pedaggica, organitzativa i de gesti) (...) que els permeti adaptar-se a les necessitats concretes del seu alumnat i donar-hi una resposta positiva.

 • Identifiqueu els bsics de la NORMATIVA.NORMATIVA1

 • Proposa orientacions de sentit com.Identifiqueu els bsics de la NORMATIVA.NORMATIVA1Tractament habitual de les rees i matries de llengua estrangera [EI-EP]:Cal fer una bona planificaci (...) que eviti la repetici de continguts al llarg dels cicles, per que nasseguri laprenentatge cclic, i una programaci coherent (...)

 • Proposa orientacions de sentit com.Identifiqueu els bsics de la NORMATIVA.NORMATIVA1Tractament habitual de les rees i matries de llengua estrangera [EI-EP]:...el centre que opti per linici de la llengua estrangera a leducaci infantil, preferentment a partir de P4, haur de contemplar una dedicaci mnima duna hora setmanal i haur despecificar lorganitzaci de les sessions i la seva freqncia.

 • Proposa orientacions de sentit com.Identifiqueu els bsics de la NORMATIVA.NORMATIVA1Tractament habitual de les rees i matries de llengua estrangera [ESO]:...els alumnes han de disposar duna competncia comunicativa bsica en llengua estrangera, sobretot en comprensi i expressi orals i, per tant, cal no repetir aprenentatges i construir sobre el que ja saben.

 • Proposa orientacions de sentit com.Identifiqueu els bsics de la NORMATIVA.NORMATIVA1Tractament habitual de les rees i matries de llengua estrangera [ESO]:...aquesta (la llengua estrangera) ha de ser el vehicle principal de comunicaci no noms durant el desenvolupament de les tasques daprenentatge sin en qualsevol moment que requereixi una interacci de caire funcional dins laula.

 • Proposa orientacions de sentit com.Identifiqueu els bsics de la NORMATIVA.NORMATIVA1Altres rees o matries en una llengua estrangera [EP]:...el centre que opti per impartir blocs de continguts drees no lingstiques en llengua estrangera (...) haur de justificar la selecci dels blocs de continguts i contemplar una dedicaci mnima duna hora setmanal. La metodologia a emprar ha de ser la prpia de lrea no lingstica.

 • Proposa orientacions de sentit com.Identifiqueu els bsics de la NORMATIVA.NORMATIVA1Altres rees o matries en una llengua estrangera [ESO]:...els centres podran impartir continguts de matries no lingstiques en una llengua estrangera.

 • Proposa orientacions de sentit com.Identifiqueu els bsics de la NORMATIVA.NORMATIVA1Lenfocament comunicatiu de lensenyament-aprenentatge de les llenges.El desenvolupament daquesta competncia (comunicativa) no ha de ser un afer exclusiu de lrea de llengua. Ats que la llengua i la comunicaci sn la base de la captaci, elaboraci i comunicaci del coneixement, totes les rees esdevenen tamb responsables del desenvolupament de les capacitats comunicatives de lalumnat.

 • Identifiqueu els bsics de la NORMATIVA.NORMATIVA1

 • 1Examineu el CONTEXT del vostre centre.CONTEXT2345672

 • Examineu el CONTEXT del vostre centre.CONTEXT2

 • 1Examineu els RECURSOS del vostre centre.RECURSOS2456733

 • Examineu els RECURSOS del vostre centre.RECURSOS3

 • Recursos HUMANSExamineu els RECURSOS del vostre centre.RECURSOS3especialista danglsNO especialista danglsprofessor dhumanitatsprofessor de cinciesprofessor danglscontinguts en anglscontinguts en anglshumanitats AICLEcincies AICLEhumanitats AICLEcincies AICLEEI EPESO

 • Examineu els RECURSOS del vostre centre.RECURSOS3

 • 1Proposeu-vos OBJECTIUS.OBJECTIUS2567344

 • Proposeu-vos OBJECTIUS.OBJECTIUS4O B J E C T I U S

 • Proposeu-vos OBJECTIUS.OBJECTIUS4O B J E C T I U S[RECURSOS HUMANS]

 • Proposeu-vos OBJECTIUS.OBJECTIUS4O B J E C T I U S[RECURSOS MATERIALS]

 • Proposeu-vos OBJECTIUS.OBJECTIUS4O B J E C T I U S[CONTEXT]

 • 1Plantegeu INICIATIVES.INICIATIVES2673455

 • Plantegeu INICIATIVESINICIATIVES5

 • 1Escriviu el PROJECTE LINGSTIC.PROJECTE2734566

 • Escriviu el PROJECTE LINGSTICPROJECTE6Tots els centres han delaborar, com a part del projecte educatiu, un projecte lingstic propi, en qu adaptaran aquests principis generals i la normativa a la realitat sociolingstica de l