vlt 2800 series indholdsfortegnelse introduktion til vlt...

of 169 /169
Indholdsfortegnelse Introduktion til VLT 2800 4 Softwareversion 4 Højspændingsadvarsel 5 Disse regler angår din sikkerhed 5 Advarsel mod utilsigtet start 5 Teknologi 6 CE-mærkning 8 Motorspoler 11 Bestillingsnumre til VLT 2800 200-240 V 16 Bestillingsnumre til VLT 2800 380-480V 18 PC-softwareværktøjer 21 Tilbehør til VLT 2800 22 Betjeningsenhed 29 Manuel initialisering 29 Hand Auto 30 Automatisk motortilpasning 31 Betjeningsenheden LCP 2,option 32 Valg af parameter 35 Installation 37 Mekaniske mål 37 Mekanisk installation 41 Generelle oplysninger om elektrisk installation 42 EMC-korrekt elektrisk installation 44 Jording af skærmede styrekabler 46 Diagram 47 Elektrisk installation 48 Sikkerhedsbøjle 50 For-sikringer 50 Nettilslutning 50 Motortilslutning 50 RFI-afbryder 51 Motorens omdrejningsretning 51 Parallelkobling af motorer 52 Motorkabler 52 Termisk motorbeskyttelse 52 Bremse tilslutning 52 Jordtilslutning 52 Belastningsfordeling 53 Tilspændingsmoment, strømklemmer 53 Styring af mekanisk bremse 53 Adgang til styreklemmer 54 Elektrisk installation, styreledninger 54 Tilspændingsmomenter, styrekabler 54 Elektrisk installation, styreklemmer 55 Relæ tilslutning 55 VLT Software Dialog 56 VLT ® 2800 Series MG.27.E3.01 - VLT ® er et registreret varemærke tilhørende Danfoss 1

Author: hahanh

Post on 02-May-2019

218 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Indholdsfortegnelse

Introduktion til VLT 2800 4Softwareversion 4

Hjspndingsadvarsel 5

Disse regler angr din sikkerhed 5

Advarsel mod utilsigtet start 5

Teknologi 6

CE-mrkning 8

Motorspoler 11

Bestillingsnumre til VLT 2800 200-240 V 16

Bestillingsnumre til VLT 2800 380-480V 18

PC-softwarevrktjer 21

Tilbehr til VLT 2800 22

Betjeningsenhed 29

Manuel initialisering 29

Hand Auto 30

Automatisk motortilpasning 31

Betjeningsenheden LCP 2,option 32

Valg af parameter 35

Installation 37Mekaniske ml 37

Mekanisk installation 41

Generelle oplysninger om elektrisk installation 42

EMC-korrekt elektrisk installation 44

Jording af skrmede styrekabler 46

Diagram 47

Elektrisk installation 48

Sikkerhedsbjle 50

For-sikringer 50

Nettilslutning 50

Motortilslutning 50

RFI-afbryder 51

Motorens omdrejningsretning 51

Parallelkobling af motorer 52

Motorkabler 52

Termisk motorbeskyttelse 52

Bremse tilslutning 52

Jordtilslutning 52

Belastningsfordeling 53

Tilspndingsmoment, strmklemmer 53

Styring af mekanisk bremse 53

Adgang til styreklemmer 54

Elektrisk installation, styreledninger 54

Tilspndingsmomenter, styrekabler 54

Elektrisk installation, styreklemmer 55

Rel tilslutning 55

VLT Software Dialog 56

VLT 2800 Series

MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 1

Tilslutningseksempler 57

Brug af intern PID-regulator - processtyring, lukket sljfe 59

Programmering 61Drift & Display 61

Setup konfiguration 62

Last og motor 69

DC-bremsning 74

Referencer og grnser 80

Referencehndtering 81

Referencefunktion 84

Indgange og udgange 89

Specielle funktioner 98

PID-funktioner 101

Feedback-hndtering 102

Forget sleep-tilstand 109

Seriel kommunikation for VLT 2800 114

Styreord iflge FC-protokol 119

Statusord i henhold til FC-profil 120

Styreord i henhold til Fieldbus-profil 121

Statusord iht. Profidrive-protokol 122

Seriel kommunikation 124

Tekniske funktioner 133

Alt om VLT 2800 138Srlige forhold 138

Galvanisk adskillelse (PELV) 138

Lkstrm til jord og RCD-reler 138

Ekstreme driftsforhold 138

dU/dt p motor 139

Kobling p indgang 139

Spidsspnding p motor 139

Akustisk stj 140

Temperaturafhngig switchfrekvens 140

Derating for lufttryk 141

Derating i forbindelse med drift ved lav hastighed 141

Derating for lange motorkabler 141

Derating for hj switchfrekvens - VLT 2800 141

Vibrationer og rystelser 141

Luftfugtighed 141

UL-Krav 142

Virkningsgrad 142

Forstyrrelser i netforsyningen/harmonisk 142

Effektfaktor 142

Generisk EMC-standarder/produktstandarder 143

EMC-emission 143

EMC-immunitet 144

Harmonisk strmemission 145

Aggressive miljer 145

VLT 2800 Series

2 MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

Display-udlsning 147

Advarsler/alarmmeddelelser 147

Advarselsord, udvidet statusord og Alarmord 151

Generelle tekniske data 152

Tekniske data, netforsyning 1 x 220 - 240 V/3 x 200-240V 157

Tekniske data, netforsyning 3 x 380 - 480 V 158

Anden litteratur 159

Medflger apparat 159

Indeks 167

VLT 2800 Series

MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 3

VLT 2800Design Guide

Softwareversion: 3.1x

Denne Design Guide kan anvendes til alle VLT Serie 2800-frekvensomformere med software version 3.1x.Se softwareversionsnummeret i parameter 640.

NB!Dette symbol indikerer noget, som lse-ren br vre opmrksom p.

Angiver en generel advarsel.

Dette symbol angiver en advarsel for hj-spnding.

VLT 2800 Series

4 MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

Hjspndingsadvarsel

Frekvensomformerens spnding er far-lig, nr den er tilsluttet netforsyningen.Ukorrekt montering af motoren eller fre-kvensomformeren kan forrsage beska-digelse af materiel, alvorlig personskadeeller ddsfald. Det er derfor meget vigtigtat overholde anvisningerne i denne ma-nual samt lokale og nationale bestemmel-ser og sikkerhedsforskrifter.

Kravene vedrrende Protective Extra LowVoltage (PELV), der fremgr af IEC61800-5-1 kan ikke imdekommes vedhjder p mere end 2000 m. For 200 V-frekvensomformere kan kravene ikkeimdekommes ved hjder p mere end5000 m. Kontakt Danfoss Drives for flereoplysninger.

Disse regler angr din sikkerhed

1. Frekvensomformeren skal kobles fra net-spndingen, hvis der skal udfres reparati-onsarbejde. Kontrollr, at netforsyningen erfrakoblet, og at den foreskrevne tid er getinden motor- og netstikkene fjernes.

2. Tasten [STOP/RESET] p frekvensomfor-merens betjeningspanel kobler ikke appara-tet fra netspndingen og m derfor ikkebenyttes som sikkerhedsafbryder.

3. Apparatet skal jordforbindes korrekt, bruge-ren skal beskyttes mod forsyningsspndin-gen, og motoren skal beskyttes mod overbe-lastning i overensstemmelse med gldendenationale og lokale bestemmelser.

4. Lkstrmmen til jord er hjere end 3,5 mA.

5. Beskyttelse mod overbelastning af motorenindgr ikke i fabriksindstillingen. Hvis der erbehov for denne funktion, skal par. 128 Ter-misk motorbeskyttelse sttes til datavrdienETR-trip eller datavrdien ETR-advarsel. Pdet nordamerikanske marked: ETR-funktio-nerne srger for overbelastningsbeskyttelseaf motoren, klasse 20, i overensstemmelsemed NEC.

6. Fjern ikke stikkene til motor- og netforsynin-gen, nr frekvensomformeren er tilsluttet net-spnding. Kontrollr, at netforsyningen er

frakoblet, og at den foreskrevne tid er getinden motor- og netstikkene fjernes.

7. Vr opmrksom p, at frekvensomformerenhar flere spndingsindgange end L1, L2 ogL3, nr DC-busklemmerne anvendes. Kon-troller, at alle spndingsindgange er frakob-let, og at den foreskrevne tid er get, indenreparationsarbejde pbegyndes.

Advarsel mod utilsigtet start

1. Motoren kan bringes til at stoppe med digitalekommandoer, buskommandoer, referencereller et lokalt stop, mens frekvensomforme-ren er tilsluttet netspnding. Hvis hensynettil personsikkerheden gr det pkrvet, atder ikke forekommer utilsigtet start, er dissestopfunktioner ikke tilstrkkelige.

2. Mens parametrene ndres, kan det ske, atmotoren starter. Derfor skal stoptasten[STOP/RESET] altid aktiveres, hvorefter da-taene kan ndres.

3. En stoppet motor kan starte, hvis der opstrfejl i frekvensomformerens elektronik, ellerhvis en midlertidig overbelastning eller en fejli netforsyningen eller i motortilslutningen op-hrer.

Anvendelse p isoleret netforsyning

Oplysninger om anvendelse p isoleret netforsyningfinder du I afsnittet RFI-afbryder.

Det er vigtigt at flge anbefalingerne vedrrende in-stallation p IT-netkilde, da der skal srges for til-strkkelig beskyttelse af den samlede installation.Hvis man ikke srger for at anvende de relevanteovervgningsapparater til IT-netkilden, kan det fre tilbeskadigelser.

VLT 2800 Series

MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 5

Intr

oduk

tion

til V

LT 2

800

Teknologi

Styreprincip

En frekvensomformer ensretter vekselspnding franetforsyningen til jvnspnding og ndrer derefterdenne til en vekselspnding med variabel amplitudeog frekvens.Motoren forsynes sledes med variabel spnding ogfrekvens, hvilket giver mulighed for trinls hastigheds-styring af trefasede, standard AC-motorer.

1. Netspnding1 x 220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz3 x 200 - 240 V AC, 50 / 60 Hz3 x 380 - 480 V AC, 50 / 60 Hz

2. EnsretterTrefaset ensretterbro som ensretter vekselspndingtil jvnspnding.

3. MellemkredsJvnspnding 2 x netspnding [V].

4. MellemkredsspolerUdglatter mellemkredsstrmmen og begrnser be-lastningen af net og komponenter (nettransformato-ren, ledninger, sikringer og kontaktorer).

5. MellemkredskondensatorerUdglatter mellemkredsspndingen.

6. VekselretterOmformer jvnspnding til variabel vekselspndingmed variabel frekvens.

7. MotorspndingVariabel vekselspnding er afhngig af forsynings-spnding.Variabel frekvens: 0,2 - 132 / 1 - 1000 Hz.

8. StyrekortHer findes den computer, der styrer vekselretteren,som frembringer det pulsmnster, hvormed jvn-spndingen omformes til variabel vekselspnding ogfrekvens.

VLT 2800 styreprincip

En frekvensomformer er et elektronisk apparat, somtrinlst kan styre en vekselstrmsmotors omdrejnings-tal. Frekvensomformeren styrer motorens hastighed

ved at omforme forsyningsnettets faste spnding ogfrekvens ex. 400 V / 50 Hz til variable strrelser. Denfrekvensomformerstyrede vekselstrmsmotor indgr idag som en naturlig del i alle former for automatisere-de anlg.VLT Serie 2800 har et vekselretter-styresystem kaldetVVC (Voltage Vector Control). VVC styrer en indukti-onsmotor ved at ptrykke den en variabel frekvens ogen dertil passende spnding. ndres motorens be-lastning, ndres dens magnetisering og hastighedogs. Derfor mles strmmen lbende, og via en mo-tormodel beregnes motorens aktuelle spndingsbe-hov og slip.

Programmrbare indgange og udgange i fire Se-tups

I VLT Serie 2800 er det muligt at programmere de for-skellige styreindgange og signaludgange og at vlgefire forskellige brugerdefinerede Setups for de flesteparametre. For brugeren er det let at indprogrammerede nskede funktioner via betjeningspanelet eller viaseriel kommunikation.

Netbeskyttelser

VLT Serie 2800 er beskyttet mod de transienter, deropstr p nettet, nr man f.eks. kobler med et fase-kompenseringsanlg, eller hvis sikringer springer vedlynnedslag.

Nominel motorspnding og fuldt moment kan opret-holdes helt ned til 10% underspnding i netforsynin-gen

Da alle 400 V apparater i VLT Serie 2800 standard erforsynet med mellemkredsspoler, forekommer der kunringe harmonisk nettilbagevirkning. Dette giver en godpowerfaktor (lavere spidsstrm), hvilket reducerer be-lastningen p netinstallationen.

Frekvensomformer beskyttelser

Strmmlingen i mellemkredsen giver perfekt beskyt-telse af VLT Serie 2800 i tilflde af kort- eller jordslut-ningsfejl p tilslutningen til motor.Den konstante overvgning af mellemkredsstrmmengiver mulighed for kobling p motorudgangen, f.eks.med en kontaktor.En effektiv overvgning af netforsyningen bevirker, atapparatet stopper i tilflde af faseudfald. P dennemde undgr man at overbelaste vekselretteren ogkondensatorerne i mellemkredsen, hvilket ville redu-cere frekvensomformerens levetid drastisk.

VLT 2800 Series

6 MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

VLT Serie 2800 har som standard indbygget tempe-raturbeskyttelse. Ved termisk overbelastning srgerdenne funktion for at afbryde vekselretteren.

Sikker galvanisk adskillelse

I VLT 2800 er alle digitale og analoge ind- / udgangesamt klemmer til seriel kommunikation forsynet fra el-ler i forbindelse med kredslb, der overholder kravenetil PELV. PELV er ligeledes overholdt i forhold til re-lklemmer, sledes at disse kan tilsluttes netpotenti-ale.Se afsnittet Galvanisk isolation (PELV) for yderligere op-lysninger.

Avanceret motorbeskyttelse

VLT Serie 2800 har en indbygget elektronisk termiskmotorbeskyttelse.Frekvensomformeren udregner motorens temperaturud fra strm, frekvens og tid.I modstning til den traditionelle bimetal-beskyttelse,tager den elektroniske hjde for nedsat kling ved lavefrekvenser pga. den nedsatte hastighed p motorensventilator (motorer med egenventilation). Funktionenkan ikke beskytte de enkelte motorer ved parallelt for-bundne motorer. I vrigt kan den termiske motorbe-skyttelse sammenlignes med et motorvrn, CTI.For at beskytte motoren maksimalt mod overophed-ning, nr den er tildkket eller blokeret, eller hvisventilationen skulle svigte, kan man indbygge en ter-mistor og forbinde denne med frekvensomformerenstermistorindgang (Digital indgang), se parameter 128Termisk motorbeskyttelse.

Se desuden afsnittet Galvanisk isolation (PELV) foryderligere oplysninger.

NB!Funktionen kan ikke beskytte de enkeltemotorer ved parallelt forbundne motorer.

VLT 2800 Series

MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 7

Intr

oduk

tion

til V

LT 2

800

CE-mrkning

Hvad er CE-mrkning?Formlet med CE-mrkning er at undg tekniske han-delshindringer inden for EFTA og EU. EU har indfrtCE-mrket for p en enkel mde at vise, om et pro-dukt opfylder de relevante EU direktiver. CE-mrketsiger intet om produktets specifikationer eller kvalitet.For frekvensomformere kommer 3 EU-direktiver p ta-le:Maskindirektivet (98/37/EEC)Alle maskiner med kritiske bevgelige dele er omfat-tet af maskindirektivet, der trdte i kraft 1. januar 1995.Da en frekvensomformer overvejende er elektrisk, h-rer den ikke ind under maskindirektivet. Men leveresen frekvensomformer til en maskine, s fortller vi omde sikkerhedsmssige forhold, der glder for fre-kvensomformeren. Det gr vi gennem en fabrikanter-klring. Lavspndingsdirektivet (73/23/EEC)Frekvensomformere skal CE-mrkes efter lavspn-dingsdirektivet, der trdte i kraft 1. januar 1997. Detglder for alt elektrisk materiel og apparater, der bliverbrugt i spndingsomrdet 50 - 1000 Volt AC og 75 -1500 Volt DC. Danfoss CE-mrker iht. direktivet ogudsteder en konformitetserklring p forlangende.EMC-direktivet (89/336/EEC)EMC er en forkortelse af elektromagnetisk kompatibi-litet. Nr der er elektromagnetisk kompatibilitet, bety-der det, at de gensidige forstyrrelser mellem forskelli-ge komponenter/apparater er s sm, at det ikke grud over apparaternes funktion.EMC-direktivet trdte i kraft 1. januar 1996. DanfossCE-mrker iht direktivet og udsteder en konformitets-erklring p forlangende. For at f en EMC-rigtig in-stallation, gives der i denne manual en udfrliginstallationsvejledning. Desuden specificerer vi, hvilkenormer der bliver overholdt med vores forskellige pro-dukter. Vi tilbyder de filtre, der fremgr af specifikatio-nerne, ligesom vi p anden mde giver assistance, sdet bedste EMC-resultat opns.

I langt de fleste tilflde anvendes frekvensomforme-ren af professionelle fagfolk som en kompleks kom-ponent, der er en del af et strre apparat, system elleren installation. Der gres opmrksom p, at ansvaretfor apparatets, systemets eller installationens endeligeEMC-egenskaber phviler installatren.

VLT 2800 Series

8 MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

Bestillingsformular

Dette afsnit gr det nemmere for dig at specificere ogbestille en VLT 2800.Valg af frekvensomformerFrekvensomformeren skal vlges ud fra den aktuellemotorstrm ved maksimal belastning af apparatet.Frekvensomformerens nominelle udgangsstrm IINV. skal vre lig med eller hjere end den pkrvedemotorstrm.

NetspndingVLT 2800 leveres til to netspndingsomrder:200-240 V og 380-480 V.

Vlg, om frekvensomformeren skal tilsluttes en net-spnding p:

- 1 x 220 - 240 V enfaset vekselspnding

- 3 x 200 - 240 V trefaset vekselspnding

- 3 x 380 - 480 V trefaset vekselspnding

1 x 220 - 240 volt netspnding

Typisk akseleffektPINV.

Maks. konstant udgangsstrmIINV.

Maks. konstant udgangseffektved 230 V SINV.

Type [kW] [hk] [A] [kVA]2803 0.37 0.5 2.2 0.92805 0.55 0.75 3.2 1.32807 0.75 1.0 4.2 1.72811 1.1 1.5 6.0 2.42815 1.5 2.0 6.8 2.72822 2.2 3.0 9.6 3.82840 3.7 5.0 16 6.4

3 x 200 - 240 volt netspnding

Typisk akseleffektPINV.

Maks. konstant udgangsstrmIINV.

Maks. konstant udgangseffektved 230 V SINV.

Type [kW] [hk] [A] [kVA]2803 0.37 0.5 2.2 0.92805 0.55 0.75 3.2 1.32807 0.75 1.0 4.2 1.72811 1.1 1.5 6.0 2.42815 1.5 2.0 6.8 2.72822 2.2 3.0 9.6 3.82840 3.7 5.0 16.0 6.4

VLT 2800 Series

MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 9

Intr

oduk

tion

til V

LT 2

800

3 x 380 - 480 volt netspnding

Typisk akseleffektPINV.

Maks. konstant udgangsstrmIINV.

Maks. konstant udgangseffektved 400 V SINV.

Type [kW] [hk] [A] [kVA]2805 0.55 0.75 1.7 1.12807 0.75 1.0 2.1 1.72811 1.1 1.5 3.0 2.02815 1.5 2.0 3.7 2.62822 2.2 3.0 5.2 3.62830 3.0 4.0 7.0 4.82840 4.0 5.0 9.1 6.32855 5.5 7.5 12.0 8.32875 7.5 10.0 16.0 11.12880 11 15 24 16.62881 15 20 32 22.22882 18.5 25 37.5 26.0

Kapsling

Alle VLT 2800-apparater leveres som standard med IP20-kapsling.Denne kapslingsgrad er ideel til tavlemontering i om-rder, hvor der nskes en hj grad af beskyttelse.Desuden giver IP 20-kapslinger mulighed for installa-tion side om side, uden at der krves ekstra kleud-styr.IP 20-apparater kan opgraderes med IP 21/topafdk-ning og/eller NEMA 1 ved at montere en klemmeaf-dkning. Se bestillingsnummeret for klemmeafdk-ning under Tilbehr til VLT 2800.

Desuden er VLT 2880-82- og 2840 PD2-apparatersom standard udstyret med Nema 1-kapsling.

Bremse

VLT 2800 kan leveres med eller uden et indbyggetbremsemodul. Se ogs afsnittet Bremsemodstande foroplysninger vedrrende bestilling af Bremsemodstan-de.

RFI-filter

VLT 2800 kan leveres med eller uden et indbygget 1ARFI-filter. Det indbyggede 1A RFI-filter opfylder EMC-normerne EN 55011-1A.

Med et indbygget RFI-filter overholdes EN 55011-1Bmed maks. 15 meter skrmet motorkabel ved VLT2803-2815 1 x 220-240 Volt.VLT 2880-82 med indbygget 1B-filter overholderEMC-normen EN 50011 - 1B

Harmonisk filter

De harmoniske strmme pvirker ikke effektforbrugetdirekte, men ger varmetabene i installationen (trans-former, kabler). Derfor er det i systemer med en relativthj procentdel af ensretterbelastning vigtigt at holdede harmoniske strmme p et lavt niveau, s manundgr overbelastning af transformeren og hje ka-beltemperaturer. For at sikre lave harmoniske strm-me har VLT 2822-2840 3 x 200-240 V og VLT2805-2882 380-480 V som standard spoler i mellem-kredsen. Dette vil typisk reducere indgangsstrmmenIRMS med 40 %.Bemrk, at 1 x 220-240 V-apparater p op til 1,5 kWikke leveres med spoler i mellemkredsen.

VLT 2800 Series

10 MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

Betjeningsenhed

Frekvensomformeren leveres altid med en indbyggetbetjeningsenhed.Al visning sker via et sekscifret LED-display, som un-der normal drift kontinuerligt vil kunne vise en drifts-vrdi. Som supplement til displayet findes tre indiker-ingslamper for hhv. spndingsindikering (ON),advarsel (WARNING) og alarm (ALARM). De fleste affrekvensomformerens parameteropstninger kanndres umiddelbart via det indbyggede betjeningspa-nel.

Som option er det muligt at kbe et LCP 2-betjenings-panel som tilsluttes via et stik p frekvensomforme-rens forside. LCP 2-betjeningspanelet kan monteresop til 3 meter fra frekvensomformeren i f.eks. tavlefrontved hjlp af det medflgende tilbehrskilt.Al visning sker via et 4-linjers alfanumerisk display,som under normal drift kontinuerligt vil kunne vise 4driftsvrdier og 3 driftstilstande. Under programme-ring vises alle de informationer, som er ndvendige foren hurtig og eff ektiv parameteropstning af frekvens-omformeren. Som supplement til displayet findes treindikeringslamper for hhv. spndingsindikering (ON),advarsel (WARNING) og alarm (ALARM). De fleste affrekvensomformerens parameteropstninger kanndres umiddelbart via LCP 2-betjeningspanelet. Seevt afsnittet Betjeningsenheden LCP 2 i Design Gui-den.

FCprotokol

Danfoss' frekvensomformere kan udfylde mange for-skellige funktioner i et overvgningssystem Frekvens-omformeren kan integreres direkte i et overordnetovervgningssystem og detaljerede procesdata vildermed kunne overfres via den serielle kommunika-tionProtokolstandarden er baseret p et RS 485 bussy-stem med en maksimal transmissionshastighed p9600 baud Som standard understttes flgende fre-kvensomformerprofiler

- FCfrekvensomformer som er en Danfosstil-passet profil

- Profidrive som understtter profidriveprofilen

Se Seriel kommunikation for at f flere oplysninger omtelegramopbygning og frekvensomformerprofiler

Fieldbus-option

Det tiltagende informationsbehov inden for industriengr det ndvendigt at indsamle eller visualisere man-

ge forskellige procesdata. Vigtige procesdata hjlpersystemteknikeren i den daglige overvgning af syste-met. I strre systemer kan datamngden vre sstor, at en transmissionshastighed p mere end 9600baud er nskelig.Fieldbus-option

ProfibusProfibus er et Fieldbussystem, der kan bruges til atkoble automatiseringsapparater som f.eks. sensorerog aktuatorer sammen med styringerne ved hjlp afet kabel med to ledere. Profibus DP er en meget hurtigkommunikationsprotokol, som er designet specifikt tilkommunikation mellem automatiseringssystemet ogforskellige typer apparater.Profibus er et registreret varemrke.

DeviceNetDeviceNet-Fieldbussystemer kan bruges til at kobleautomatiseringsapparater som f.eks. sensorer og ak-tuatorer sammen med styringerne ved hjlp af etkabel med fire ledere.DeviceNet er en middelhurtig kommunikationsproto-kol, som er designet specifikt til kommunikation mel-lem automatiseringssystemet og forskellige typerapparater.Apparater med DeviceNet-protokol kan ikke styresmed FC-protokol og Profidrive-protokol.

VLT Software Dialog kan bruges p D-Sub-stikket.

Motorspoler

Ved at montere motorspolemodulet mellem frekvens-omformeren og motoren er det muligt at anvende optil 200 meter uskrmet motorkabel eller 100 meterskrmet motorkabel. Motorspolemodulet har en kap-slingsgrad p IP 20 og kan installeres side om side.

NB!Hvis der skal bruges lange motorkabler,og EN55011-1A stadig skal overholdes,krves der motorspole og EMC-filter tillange motorkabler.

NB!Hvis EN55011-1A skal overholdes, kanEMC-filter til lange motorkabler kun mon-teres p en VLT 2800 med integreret 1A-filter (R1-option).Se ogs afsnittet EMC-emission.

VLT 2800 Series

MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 11

Intr

oduk

tion

til V

LT 2

800

Tekniske data for VLT 2803-2875 Motorspoler

Maks. kabellngde (uskrmet) 1) 200 m

Maks. kabellngde (skrmet) 1) 100 m

Kapsling IP 20

Maks. nominel strm 1) 16 A

Maks. spnding1) 480 V AC

Min. afstand mellem VLT og motorspole Side om sideMin. afstand over og under motorspole 100 mmMontering Lodret montering

Dimensioner H x B x D (mm)2) 200 x 90 x 152

Vgt 3,8 kg

1) Parameter 411 Switchfrekvens = 4500 Hz. 2) De me-kaniske dimensioner findes under Mekaniske dimensi-oner.Se bestillingsnummeret for motorspolemodul underTilbehr til VLT 2800.

VLT 2800 Series

12 MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

RFI 1B-filter

Alle frekvensomformere vil forrsage elektromagne-tisk stj p netforsyningen, nr de er i drift. Et RFI(Radio Frequency Interference) filter vil reducere denelektromagnetiske stj p netforsyningen.Uden et RFI-filter er der risiko for at en frekvensom-former vil forstyrre andre elektriske komponenter, derer tilsluttet netforsyningen og vil dermed kunne forr-sage driftsforstyrrelser.

Ved at montere et RFI 1B-filtermodul mellem nettil-slutningen og VLT 2800, opfylder VLT 2800 EMC-normen EN 55011-1B.

NB!For at opn EN 55011-1B skal RFI 1B-fil-termodulet monteres sammen med enVLT 2800 med indbygget 1A RFI-filter.

Tekniske data for VLT 2803-2875 RFI 1B-filterMaks. kabellngde (skrmet) 200-240 V 100 m (ved 1A: 100 m)Maks. kabellngde (skrmet) 380-480 V 25 m (Ved 1A: 50 m)Kapsling IP 20Maks. nominel strm 16 Amaks. Spnding 480 V ACMaks. spnding til jord 300 V ACMin. afstand mellem VLT og RFI 1B-filter Side-om-SideMin. afstand over og under RFI 1B-filter 100 mmMontering Lodret monteringDimensioner H x B x D (mm) 200 x 60 x 87Vgt 0,9 kg

Se bestillingsnummer til RFI 1B-filtermodul under Til-behr til VLT 2800.

VLT 2800 Series

MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 13

Intr

oduk

tion

til V

LT 2

800

RFI 1B/LC-filter

RFI 1B/LC-filteret indeholder bde et RFI-modul, somopfylder EN 55011-1B og etLC-filter, som reducererakustisk stj.

LC-filter

Nr en motor styres af en frekvensomformer, vil manperiodisk kunne hre akustisk stj fra motoren. Stjen,der skyldes motorens konstruktion, opstr hver gangen af vekselretterkontakterne i frekvensomformerenaktiveres. Den akustiske stjs frekvens svarer derfortil frekvensomformerens koblingsfrekvens.

Filteret reducerer spndingens du/dt, spidsspndin-gen U spids og rippelstrmmen I til motoren, s strmog spnding bliver nsten sinusformet. Den akusti-ske motorstj reduceres derfor til et minimum.

P grund af rippelstrmmen i spolerne vil der kommenogen stj fra spolerne. Problemet kan lses helt vedat bygge filteret ind i et skab eller lignende.

Til VLT serie 2800 kan Danfoss levere et LC-filter, derdmper den akustiske motorstj. Fr filtrene tages ibrug, skal du kontrollere at:

- den nominelle strm overholdes

- netspndingen er 200-480 V

- parameter 412 Variabel switchfrekvens er ind-stillet til LC-filter monteret [3]

- udgangsfrekvensen er maks. 120 Hz

Se tegning p nste side.

Installation af termistor (PTC)RFI 1B/LC-filteret har en indbygget termistor (PTC),som aktiveres, hvis en overtemperatur opstr. Fre-kvensomformeren kan programmeres til at stoppe mo-toren og aktivere en alarm via en reludgang ellerdigital udgang, hvis termistoren aktiveres.

Termistoren skal forbindes mellem klemme 50 (+10V)og en af de digitale indgange 18, 19, 27 og 29.I parameter 128 Termisk motorbeskyttelse vlges Ter-mistoradvarsel [1] eller Termistortrip [2].Termistoren forbindes som flgende:

VLT 2800 Series

14 MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

RFI 1B/LC-filter

NB!For at opn EN 55011-1B skal RFI 1B fil-ter modulet monteres p en VLT 2800med integreret 1A RFI-filter.

NB!1B/LC filtret er ikke egnet til 200 V appa-rater pga. den hje 1 indgangsstrm.

Tekniske data for VLT 28032875 RFI 1B/LC-filterMaks. kabellngde (skrmet) 380-480 V 25 m (Ved 1A: 50 m)Kapsling IP 20Maks. nominel strm 4,0 (Ordre nr.: 195N3100); 9,1 (Ordre nr.: 195N3101)Maksimumspnding 480 V ACMaks. spnding til jord 300 V ACMin. afstand mellem VLT og RFI 1B/LC-filter Side-om-SideMin. afstand over og under RFI 1B/LC-filter 100 mmMontering Lodret monteringDimensioner 195N3100 4,0 A H x B x D (mm) 200 x 75 x 168Dimensioner 195N3101 9,1 A H x B x D (mm) 267,5 x 90 x 168Vgt 195N3100 4,0 A 2,4 kgVgt 195N3101 9,1 A 4,0 kg

VLT 2800 Series

MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 15

Intr

oduk

tion

til V

LT 2

800

Bestillingsnumre til VLT 2800 200-240 V

0,37 kW VLT 2803 1 x 220-240 V/3 x 200-240 VRFI Enhed Profibus

DP1)

3 MBit/s

DeviceNet Bestillingsnr.

- ST - - 195N0001- SB - - 195N0002

R1 ST - - 195N0003R1 SB - - 195N0004- ST - 195N0005- SB - 195N0006

R1 ST - 195N0007R1 SB - 195N0008- ST - 195N0009- SB - 195N0010

R1 ST - 195N0011R1 SB - 195N0012

0,55 kW VLT 2805 1 x 220-240 V/3 x 200-240 VRFI Enhed Profibus

DP1)

3 MBit/s

DeviceNet Bestillingsnr.

- ST - - 195N0013- SB - - 195N0014

R1 ST - - 195N0015R1 SB - - 195N0016- ST - 195N0017- SB - 195N0018

R1 ST - 195N0019R1 SB - 195N0020- ST - 195N0021- SB - 195N0022

R1 ST - 195N0023R1 SB - 195N0024

0,75 kW VLT 2807 1 x 220-240 V/3 x 200-240 VRFI En-

hedProfibus DP1)

3 MBit/sDeviceNet Bestillingsnr.

- ST - - 195N0025- SB - - 195N0026

R1 ST - - 195N0027R1 SB - - 195N0028- ST - 195N0029- SB - 195N0030

R1 ST - 195N0031R1 SB - 195N0032- ST - 195N0033- SB - 195N0034

R1 ST - 195N0035R1 SB - 195N0036

1,1 kW VLT 2811 1 x 220-240 V/3 x 200-240 VRFI En-

hedProfibus DP1)

3 MBit/sDeviceNet Bestillingsnr.

- ST - - 195N0037- SB - - 195N0038

R1 ST - - 195N0039R1 SB - - 195N0040- ST - 195N0041- SB - 195N0042

R1 ST - 195N0043R1 SB - 195N0044- ST - 195N0045- SB - 195N0046

R1 ST - 195N0047R1 SB - 195N0048

1,5 kW VLT 2815 1 x 220-240 V/3 x 200-240 VRFI En-

hedProfibus DP1)

3 MBit/sDeviceNet Bestillingsnr.

- ST - - 195N0049- SB - - 195N0050

R1 ST - - 195N0051R1 SB - - 195N0052- ST - 195N0053- SB - 195N0054

R1 ST - 195N0055R1 SB - 195N0056- ST - 195N0057- SB - 195N0058

R1 ST - 195N0059R1 SB - 195N0060

2,2 kW VLT 2822 PD2 1 x 220-240 V/3 x 200-240 VRFI En-

hedProfibus DP1)

3 MBit/sDeviceNet Bestillingsnr.

- ST - - 178F5167- ST - 178F5168- ST - 178F5169

2,2 kW VLT 2822 3 x 200-240 VRFI En-

hedProfibus DP1)

3 MBit/sDeviceNet Bestillingsnr.

- ST - - 195N0061- SB - - 195N0062

R1 ST - - 195N0063R1 SB - - 195N0064- ST - 195N0065- SB - 195N0066

R1 ST - 195N0067R1 SB - 195N0068- ST - 195N0069- SB - 195N0070

R1 ST - 195N0071R1 SB - 195N0072

VLT 2800 Series

16 MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

3,7 kW VLT 2840 PD2 1 x 220-240 V/3 x 200-240 VRFI En-

hedProfibus DP1)

3 MBit/sDeviceNet Bestillingsnr.

- ST - - 178F5170- ST - 178F5171- ST - 178F5172

3,7 kW VLT 2840 3 x 200-240 VRFI En-

hedProfibus DP1)

3 MBit/sDeviceNet Bestillingsnr.

- ST - - 195N0073- SB - - 195N0074

R1 ST - - 195N0075R1 SB - - 195N0076- ST - 195N0077- SB - 195N0078

R1 ST - 195N0079R1 SB - 195N0080- ST - 195N0081- SB - 195N0082

R1 ST - 195N0083R1 SB - 195N0084

ST: Standardapparat.SB: Standardapparat med indbygget bremse.R1: Med RFI-filter, som overholder EN 55011-1A.

NB!For VLT 2803-2815 med et R1-filter kander kun tilsluttes enfaset netspnding 1 x220 - 240 volt.

1) Kan ogs fs i en version med 12 MBit/s.

VLT 2800 Series

MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 17

Intr

oduk

tion

til V

LT 2

800

Bestillingsnumre til VLT 2800 380-480V

0,55 kW VLT 2805 3 x 380-480 VRFI En-

hedProfibus DP1)

3 MBit/sDeviceNet Bestillingsnr.

- ST - - 195N1001- SB - - 195N1002

R1 ST - - 195N1003R1 SB - - 195N1004- ST - 195N1005- SB - 195N1006

R1 ST - 195N1007R1 SB - 195N1008- ST - 195N1009- SB - 195N1010

R1 ST - 195N1011R1 SB - 195N1012

0,75 kW VLT 2807 3 x 380-480 VRFI En-

hedProfibus DP1)

3 MBit/sDeviceNet Bestillingsnr.

- ST - - 195N1013- SB - - 195N1014

R1 ST - - 195N1015R1 SB - - 195N1016- ST - 195N1017- SB - 195N1018

R1 ST - 195N1019R1 SB - 195N1020- ST - 195N1021- SB - 195N1022

R1 ST - 195N1023R1 SB - 195N1024

1,1 kW VLT 2811 3 x 380-480 VRFI En-

hedProfibus DP1)

3 MBit/sDeviceNet Bestillingsnr.

- ST - - 195N1025- SB - - 195N1026

R1 ST - - 195N1027R1 SB - - 195N1028- ST - 195N1029- SB - 195N1030

R1 ST - 195N1031R1 SB - 195N1032- ST - 195N1033- SB - 195N1034

R1 ST - 195N1035R1 SB - 195N1036

1,5 kW VLT 2815 3 x 380-480 VRFI En-

hedProfibus DP1)

3 MBit/sDeviceNet Bestillingsnr.

- ST - - 195N1037- SB - - 195N1038

R1 ST - - 195N1039R1 SB - - 195N1040- ST - 195N1041- SB - 195N1042

R1 ST - 195N1043R1 SB - 195N1044- ST - 195N1045- SB - 195N1046

R1 ST - 195N1047R1 SB - 195N1048

2,2 kW VLT 2822 3 x 380-480 VRFI En-

hedProfibus DP1)

3 MBit/sDeviceNet Bestillingsnr.

- ST - - 195N1049- SB - - 195N1050

R1 ST - - 195N1051R1 SB - - 195N1052- ST - 195N1053- SB - 195N1054

R1 ST - 195N1055R1 SB - 195N1056- ST - 195N1057- SB - 195N1058

R1 ST - 195N1059R1 SB - 195N1060

3,0 kW VLT 2830 3 x 380-480 VRFI En-

hedProfibus DP1)

3 MBit/sDeviceNet Bestillingsnr.

- ST - - 195N1061- SB - - 195N1062

R1 ST - - 195N1063R1 SB - - 195N1064- ST - 195N1065- SB - 195N1066

R1 ST - 195N1067R1 SB - 195N1068- ST - 195N1069- SB - 195N1070

R1 ST - 195N1071R1 SB - 195N1072

4,0 kW VLT 2840 3 x 380-480 VRFI En-

hedProfibus DP1)

3 MBit/sDeviceNet Bestillingsnr.

- ST - - 195N1073- SB - - 195N1074

R1 ST - - 195N1075R1 SB - - 195N1076- ST - 195N1077- SB - 195N1078

R1 ST - 195N1079R1 SB - 195N1080- ST - 195N1081- SB - 195N1082

R1 ST - 195N1083R1 SB - 195N1084

5,5 kW VLT 2855 3 x 380-480 VRFI En-

hedProfibus DP1)

3 MBit/sDeviceNet Bestillingsnr.

- ST - - 195N1085- SB - - 195N1086

R1 ST - - 195N1087R1 SB - - 195N1088- ST - 195N1089- SB - 195N1090

R1 ST - 195N1091R1 SB - 195N1092- ST - 195N1093- SB - 195N1094

R1 ST - 195N1095R1 SB - 195N1096

VLT 2800 Series

18 MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

7,5 kW VLT 2875 3 x 380-480 VRFI En-

hedProfibus DP1)

3 MBit/sDeviceNet Bestillingsnr.

- ST - - 195N1097- SB - - 195N1098

R1 ST - - 195N1099R1 SB - - 195N1100- ST - 195N1101- SB - 195N1102

R1 ST - 195N1103R1 SB - 195N1104- ST - 195N1105- SB - 195N1106

R1 ST - 195N1107R1 SB - 195N1108

11 kW VLT 2880 3 x 380-480 VRFI En-

hedProfibus DP1)

3 MBit/sDeviceNet Bestillingsnr.

- ST - - 195N1109- SB - - 195N1110

R3 ST - - 195N1111R3 SB - - 195N1112

- ST - 195N1113- SB - 195N1114

R3 ST - 195N1115R3 SB - 195N1116- ST - 195N1117- SB - 195N1118

R3 ST - 195N1119R3 SB - 195N1120

15 kW VLT 2881 3 x 380-480 VRFI En-

hedProfibus DP1)

3 MBit/sDeviceNet Bestillingsnr.

- ST - - 195N1121- SB - - 195N1122

R3 ST - - 195N1123R3 SB - - 195N1124- ST - 195N1125- SB - 195N1126

R3 ST - 195N1127R3 SB - 195N1128- ST - 195N1129- SB - 195N1130

R3 ST - 195N1131R3 SB - 195N1132

18,5 kW VLT 2882 3 x 380-480 VRFI En-

hedProfibus DP1)

3 MBit/sDeviceNet Bestillingsnr.

- ST - - 195N1133- SB - - 195N1134

R3 ST - - 195N1135R3 SB - - 195N1136- ST - 195N1137- SB - 195N1138

R3 ST - 195N1139R3 SB - 195N1140- ST - 195N1141- SB - 195N1142

R3 ST - 195N1143R3 SB - 195N1144

ST: Standardapparat.SB: Standardapparat med indbygget bremse.R1: Med RFI-filter, som overholder EN 55011-1A.R3: Med RFI-filter, som overholder EN 55011-1B.

1) Kan ogs fs med 12 MBit/s.

VLT 2800 Series

MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 19

Intr

oduk

tion

til V

LT 2

800

VLT 2800 Series

20 MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

PC-softwarevrktjer

PC-software - MCT 10Alle frekvensomformere er udstyret med en serielkommunikationsport. Vi leverer et PC-vrktj til kom-munikation mellem PC og frekvensomformer, VLT Mo-tion Control Tool MCT 10 Set-up Software.

MCT 10 Set-up SoftwareMCT 10 er udviklet som et brugervenligt interaktivtvrktj til indstilling af parametrene i vores frekvens-omformere.MCT 10 Set-up Software er nyttig ved:

Planlgning af et kommunikationsnetvrkoffline. MCT 10 indeholder en komplet data-base over frekvensomformere

Igangstning af frekvensomformere online

Lagring af indstillinger for alle frekvensom-formere

Udskiftning af en frekvensomformer i et net-vrk

Udvidelse af et eksisterende netvrk

Nyudviklede frekvensomformere vil blive un-derstttet

MCT 10 Set-up Software-understttelse Profibus DP-V1 via en Masterklasse 2-forbindelse. Dette gr detmuligt at lse og skrive parametre i en frekvensom-former online via Profibus-netvrket. Derved fjernesbehovet for et ekstra kommunikationsnetvrk.

Moduler i MCT 10 Set-up SoftwareFlgende moduler forefindes i softwarepakken:

MCT 10 Set-up SoftwareIndstilling af parametreKopiering til og fra frekvensomformereDokumentation og udskrift af paramete-rindstillinger med diagrammer

SyncPos

Oprettelse af SyncPos-program

Bestillingsnummer:Bestil cd'en med MCT 10 Set-up Software ved hjlpaf kodenummer 130B1000.

MCT 31MCT 31 PC-vrktjet til beregning af harmoniskestrmme giver mulighed for nem anslelse af den har-moniske forvrngning ved en bestemt applikation.Harmonisk forvrngning kan beregnes for bde Dan-foss-frekvensomformere og andre frekvensomforme-re med forskellige andre harmoniske reduktionsmlin-ger, herunder Danfoss AHF-filtre og 12-18-pulsrettere.

Bestillingsnummer:Bestil cd'en med MCT 31 PC-vrktjet ved hjlp afkodenummer 130B1031.

VLT 2800 Series

MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 21

Intr

oduk

tion

til V

LT 2

800

Tilbehr til VLT 2800

Type Beskrivelse Bestillingsnr.Motorspole Motorspolemodulet kan anvendes til VLT 2803-2875 195N3110RFI 1B-filter RFI 1B-filtermodulet kan anvendes til VLT 2803-2875 195N3103RFI 1B/LC-filter 4 A RFI 1B/LC-filter 4 A kan anvendes til VLT 2803-2805 200-240

V og VLT 2805-2815 380-400 V195N3100

RFI 1B/LC-filter 9,1 A RFI 1B/LC-filter 9,1 A kan anvendes til VLT 2807-2815 200-240V og VLT 2822-2840 380-400 V

195N3101

EMC-filter EMC-filter til lange motorkabler kan bruges til VLT 2805-2815380-480 V

192H4719

EMC-filter EMC-filter til lange motorkabler kan bruges til VLT 2822-2840380-480 V

192H4720

EMC-filter EMC-filter til lange motorkabler kan bruges til VLT 2855-2875380-480 V

192H4893

NEMA 1-klemmeafdkning VLT 2803-2815 200-240 V, VLT 2805-2815 380-480 V 195N1900NEMA 1-klemmeafdkning VLT 2822 200-240 V, VLT 2822-2840 380-480 V 195N1901NEMA 1-klemmeafdkning VLT 2840, VLT 2840 PD2 200-240 V, VLT 2855-2875 380-480

V195N1902

IP 21-topafdkning VLT 2803-2815 200-240 V, VLT 2805-2815 380-480 V 195N2179IP 21-topafdkning VLT 2822 200-240 V, VLT 2822-2840 380-480 V 195N2180IP 21-topafdkning VLT 2840 200-240 V, VLT 2822 PD2, VLT 2855-2875 380-480

V195N2181

IP 21-topafdkning VLT 2880-2882 380-480 V, VLT 2840 PD2 195N2182LCP 2-styreenhed LCP 2 til programmering af frekvensomformeren 175N0131Kabel til LCP 2-styreenhed Kabel fra LCP 2 til frekvensomformer 175Z0929DeviceNet-kabel Kabel til DeviceNet-tilslutning 195N3113LCP 2-frembygningsst St til frembygning af LCP 2 (inkl. 3 m kabel,

ekskl. LCP 2)175Z0850

LOP (Local Operation Pad) LOP kan anvendes til at indstille referencenog start/stop via styreklemmerne.

175N0128

VLT Software Dialog Cd-rom-version1 175Z0967

MCT 10 Opstningssoftware 130B1000

Ekstern kleplade, lille2 B x H x D = 222 x 450 x 65 mm3 195N3111

Ekstern kleplade, stor2 B x H x D = 288 x 450 x 71 mm3 195N3112

1) Inkl. modulerne Basis, Logging, Template, GuidedTour p 6 sprog (dansk, engelsk, tysk, italiensk,

spansk og fransk). 2) Yderligere oplysninger findes iVLT 2800 Cold Plate Instruction MI.28.DX.02.

VLT 2800 Series

22 MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

Dynamisk bremsning

Med VLT 2800 kan den dynamiske bremseevne i enapplikation forbedres p to mder: enten ved hjlp afbremsemodstande eller AC bremse.

Danfoss tilbyder et komplet program af bremsemod-stande til alle VLT 2800 frekvensomformere.Bremsemodstandens opgave er at belaste mellem-kredsen under en bremsning, sledes at bremseef-fekten kan afsttes i bremsemodstanden.Uden en bremsemodstand vil frekvensomformerensmellemkredsspnding stige, indtil den vil koble ud afsikkerhedsgrunde. Fordelen ved at bruge en bremse-modstand er, at man hurtigt kan bremse store belast-ninger ned f.eks. p et transportbnd.

Danfoss har valgt en lsning, hvor bremsemodstan-den ikke er integreret i frekvensomformeren. Dettegiver brugeren flgende fordele:

- Modstandens cyklustid kan vlges efter be-hov.

- Den varme, der udvikles under bremsning,kan ledes uden for panelskabet, hvor energi-en evt. kan udnyttes.

- Ingen overophedning af de elektroniske kom-ponenter, selv om bremsemodstanden over-belastes.

AC-bremse er en indbygget funktion, som anvendes tilapplikationer, hvor der er behov for en begrnset dy-namisk bremsning. AC bremsefunktionen gr det mu-ligt at afstte bremseeffekten i motoren i stedet for ien bremsemodstand. Funktionen er tiltnkt applikati-oner, hvor det krvede bremsemoment er under 50%af nominel moment. AC bremse vlges i par. 400Bremsefunktion.

NB!AC bremsen kan ikke anvendes, hvis detkrvede bremsemoment overstiger 50%af nominel bremsemoment. I disse tilfl-de skal en bremsemodstand anvendes.

Bremseopstilling

Figuren viser en bremseopstilling med en frekvens-omformer.I de flgende afsnit er der brugt udtryk og forkortelseromkring en bremseopstilling, som kan ses i figuren.

Beregning af bremsemodstand

Flgende eksempel og formel glder kun for VLT2800-serien.For at sikre, at frekvensomformeren ikke udkobler afsikkerhedsgrunde, nr motoren bremser, skal mod-standsvrdien vlges ud fra spidsbremseeffekten ogmellemkredsspndingen:

Rbr =UDCPSPIDS

Det fremgr, at bremsemodstanden afhnger af mel-lemkredsspndingen (UDC).Ved frekvensomformere, der har en netspnding p3 x 380 - 480 volt, bliver bremsen aktiv ved 770 volt(UDC). Hvis frekvensomformeren har en netspndingp 3 x 200 - 240 volt, bliver bremsen aktiv ved 385 volt(UDC).Det kan i stedet ogs vlges at benytte den bremse-modstand, der anbefales af Danfoss (RANB). Dette eren garanti for, at frekvensomformeren kan bremse veddet hjeste bremsemoment (MBR). Den anbefaledebremsemodstand fremgr af bestillingstabellen forbremsemodstande.RANB beregnes som:

RANB =UDC 100

Pmotor M br ( % ) motor inv

NB!Husk at kontrollere, om bremsemodstan-den kan klare en spnding p 850 volteller 430 volt, hvis der ikke bruges Dan-foss-bremsemodstande.

motor er typisk 0,90, og INVer typisk 0,98. For hhv. 400volt- og 200 volt-frekvensomformere kan RANB ved160% bremsemoment skrives som:

VLT 2800 Series

MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 23

Intr

oduk

tion

til V

LT 2

800

400 volt RANB =420139Pmotor

200 volt RANB =105035Pmotor

NB!Den valgte bremsemodstands ohmvrdim ikke vre mere end 10% lavere endden vrdi, der anbefales af Danfoss. Hvisder vlges en mindre bremsemodstand,er der risiko for overstrm, som kan de-lgge apparatet.

Beregning af bremseeffekt

Ved beregning af bremseeffekten skal man sikre sig,at middel- og peakeffekten kan afsttes i bremse-modstanden. Middeleffekten bliver bestemt af proces-sens periodetid, dvs. i hvor lang tid man bremser iforhold til processens periodetid. Peakeffekten bliverbestemt af bremsemomentet, dvs. at under en brems-ning skal bremsemodstanden kunne afstte den til-frte energi. Figuren viser forholdet mellem middelef-fekten og peakeffekten.

Beregning af spidseffekt p bremsemodstand

PSPIDS, MEK er spidseffekten, som motoren bremsermed p motorakslen. Den beregnes som:

PSPIDS, MEK =PMOTOR MBR ( % )

100 W

Pspids er betegnelsen for bremseeffekten, der bliver af-givet til bremsemodstanden, nr motoren bremserned. PSPIDS er lavere end PSPIDS, MEK, da effekten re-duceres af motorens og frekvensomformerens effek-tivitet. Spidseffekten beregnes som:

PSPIDS =PMOTOR MBR ( % ) INV MOTOR

100 W

Hvis Danfoss' anbefalede bremsemodstand (RANB)vlges, er der sikkerhed for, at bremsemodstanden

kan generere et bremsemoment p 160% p motor-akslen.

Beregning af middeleffekt p bremsemodstand

Middeleffekten bliver bestemt af processens periode-tid, dvs. i hvor lang tid man bremser i forhold til pro-cessens periodetid.Driftscyklus for bremsningen beregnes sdan:

Drifts cyklus =Tb 100

Tp%

Tp = Procestiden i sekunder.T b = Bremsetiden i sekunder.

Danfoss slger bremsemodstande med varierendedriftscyklus op til 40%. Ved eksempelvis 10% drifts-cyklus kan bremsemodstande optage Pspids i 10% afprocesperioden. De resterende 90% af periodetidenbruges til afledning af overskudsvarme.Middeleffekten med 10% driftscyklus kan beregnessom:

Pgns = Pspids 10 % WMiddeleffekten med 40 % driftscyklus kan beregnessom:

Pgns = Pspids 40 % WBeregningerne glder for intermitterende bremsningmed periodetider p op til 120 sekunder.

NB!Periodetider p mere end 120 sek. kan fmodstanden til at overophedes.

VLT 2800 Series

24 MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

Kontinuerlig bremsning

Til kontinuerlig bremsning skal man vlge en brem-semodstand, hvor den konstante bremseeffekt ikkeoverskrider middeleffekten PAVG p bremsemodstan-den.Kontakt venligst Deres Danfoss leverandr for yderli-gere oplysninger.

D.C. indsp.-bremsning

Hvis statorens trefasede vikling forsynes med jvn-strm, opstr der et stationrt magnetfelt i stato-rbningen, hvilket vil medfre, at der induceres enspnding i burankerets stnger, s lnge ankeret eri bevgelse. Da ankerburets elektriske modstand ermeget ringe, kan selv lave inducerede spndingerskabe kraftige ankerstrmme. Denne strm vil danneen kraftig bremsevirkning p stngerne og dermed pankeret. Efterhnden som hastigheden falder, falderden inducerede spndings frekvens og dermed deninduktive impedans. Ankerets ohmiske modstand bli-ver gradvist dominerende og forger sledes brekse-virkningen, efterhnden som hastigheden falder. Detgenererede bremsemoment falder kraftigt umiddelbartfr stilstand for helt at forsvinde, nr der ikke lngereer bevgelse. Jvnstrmsinjektionsbremsning erderfor ikke egnet til at holde en belastning i hvile.

AC-bremsning

Nr motoren fungerer som bremse, vil DC link-spn-dingen stige, fordi der fres energi tilbage til DC-lin-ken. Princippet i AC-bremsen er at ge magnetiserin-gen under bremsningen og derved ge motorenstermiske tab. Ved anvendelse af par. 144 i VLT 2800er det muligt at justere strrelsen af det generatoriskemoment, der kan ptrykkes motoren, uden at mellem-kredsspndingen overstiger advarselsniveauet.

Bremsemomentet afhnger af hastigheden. Med AC-bremsefunktionen aktiveret og parameter 144 = 1,3(fabriksindstillingen) er det muligt at bremse med om-kring 50 % af det nominelle moment under 2/3 af dennominelle hastighed og med omkring 25 % ved dennominelle hastighed. Funktionen vil ikke fungere vedlave hastigheder (under 1/3 af den nominelle motor-hastighed). Det er kun muligt at kre i omkring 30sekunder med parameter 144 over 1,2.

NB!Hvis vrdien i parameter 144 ges, vilmotorstrmmen samtidig stige kraftigtved generatoriske belastninger. Parame-teren br derfor kun ndres, hvis det sik-res ved mling, at motorstrmmen i alle

driftssituationer aldrig overstiger denmaksimalt tilladelige strm i motoren. Be-mrk: Strmmen kan ikke kan aflses idisplayet.

Optimal bremsning med bremsemodstand

Dynamisk bremsning er hensigtsmssig fra maksimalhastighed ned til en bestemt frekvens. Under dennefrekvens skal der pfres DC-bremsning efter behov.Dette gres mest effektivt ved en kombination af dy-namisk bremsning og DC-bremsning. Se illustratio-nen.

NB!Ved skift fra dynamisk bremsning til DC-bremsning forekommer der en kort perio-de (2-6 millisekunder) med meget lavtbremsemoment.

Sdan beregnes den optimale indkoblingsfrekvens forDC-bremsen:

Slip S =n0 nn

n0 100 %

Synkron hastighed n0 =f 60

p 1/min

f = frekvensp = antal polparnn = rotorens hastighed

DCbremse indkoblingsfrekvens = 2 s f100 Hz

VLT 2800 Series

MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 25

Intr

oduk

tion

til V

LT 2

800

Bremsekabel

Max. lngde [m]: 20 mTilslutningskablet til bremsemodstanden skal vreskrmet. Skrmen forbindes til den ledende bagpla-de ved frekvensomformeren og til bremsemodstan-dens metalkabinet med kabelbjler.

NB!Hvis der ikke bruges Danfoss bremse-modstande, skal man sikre sig, at brem-semodstanden er induktionsfri.

Beskyttelsesfunktioner under installation

Ved installation af en bremsemodstand br man sikresig bedst muligt for at undg en evt. overbelastning,idet brandfare kan opst p grund af varmeudviklingfra bremsemodstanden.

NB!Bremsemodstanden skal monteres p ik-ke brndbart materiale.

For at beskytte installationen skal der monteres et ter-morel, som afbryder frekvensomformeren, hvisbremsestrmmen bliver for hj. Flat pack-modstande-ne er selvbeskyttende.

Beregn bremsestrmsindstillingen p termorelet pflgende mde:

I term. rel =Pgns

RbremsemodstandRbrer den aktuelle bremsemodstandsvrdi beregnet iafsnittet om "Beregning af bremsemodstand". Figurenviser en installation med et termorel.

Bremsestrmindstillingen for termorel til Danfoss 40%-bremsemodstande fremgr af tabellen lngerefremme.

Visse af Danfoss-bremsemodstandene indeholder entermokontakt (se tabellen lngere fremme). Dennekontakt er NC (normalt lukket) og kan f.eks. bruges tilfrilbsstop reverseret imellem klemme 12 og 27. Fre-kvensomformeren vil sledes frilbe, hvis termokon-takten bnes.

NB!Termokontakten er ikke beskyttelsesud-styr. Til beskyttelse skal der benyttes entermokontakt som vist i figuren.

VLT 2800 Series

26 MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

Bremsemodstande

Flatpack-bremsemodstande IP 65Type Pmotor

[kW]RMIN[]

Strrelse [] / [W]pr. stk.

Driftscyklus % Bestillingsnr.175Uxxxx

2803 (200 V) 0.37 297 330 / 100 W 30 10032805 (200 V) 0.55 198 220 / 100 W 20 10042807 (200 V) 0.75 135 150 / 100 W 14 10052811 (200 V) 1.10 99 100 / 100 W 8 10062815 (200 V) 1.50 69 72 / 200 W 16 09922822 (200 V) 2.20 43 50 / 200 W 9 09932840 (200 V) 3.70 21 50 / 200 W 11 2x099312805 (400 V) 0.55 747 830 / 100 W 20 10002807 (400 V) 0.75 558 620 / 100 W 14 10012811 (400 V) 1.10 387 430 / 100 W 8 10022815 (400 V) 1.50 297 310 / 200 W 16 09842822 (400 V) 2.20 198 210 / 200 W 9 09872830 (400 V) 3.00 135 150 / 200 W 5.5 09892830 (400 V) 3.00 135 300 / 200 W 11 2x098512840 (400 V) 4.00 99 240 / 200 W 11 2x09861

1Disse to modstande skal parallelforbindes. Bestil to stk.Se dimensionerne for Flatpack-bremsemodstande p nsteside.

Bremsemodstand for VLT 2803-2882 driftscyklus 40 % data og kodenummerVLT-type Periodisk

bremseperi-odetid

[sekunder]

Pmotor[kW]

Rmin[]

Ranb[]

Pb, maks[kW]

Term. rel[Amp]

Kode-nummer

175Uxxxx

Kabeltvr-snit

[mm 2]

2803 (200 V) 120 0,37 297 330 0,16 0,7 1900* 1,5**2805 (200 V) 120 0,55 198 220 0,25 1,1 1901* 1,5**2807 (200 V) 120 0,75 135 150 0,32 1,5 1902* 1,5**2811 (200 V) 120 1,1 99 110 0,45 2,0 1975* 1,5**2815 (200 V) 120 1,5 74 82 0,85 3,2 1903* 1,5**2822 (200 V) 120 2,2 50 56 1,00 4,2 1904* 1,5**2840 (200 V) 120 3,7 22 25 3,00 11,0 1925 1,5**2805 (400 V) 120 0,55 747 830 0,45 0,7 1976* 1,5**2807 (400 V) 120 0,75 558 620 0,32 0,7 1910* 1,5**2811 (400 V) 120 1,1 387 430 0,85 1,4 1911* 1,5**2815 (400 V) 120 1,5 297 330 0,85 1,6 1912* 1,5**2822 (400 V) 120 2,2 198 220 1,00 2,1 1913* 1,5**2830 (400 V) 120 3,0 135 150 1,35 3,0 1914* 1,5**2840 (400 V) 120 4,0 99 110 1,60 3,8 1979* 1,5**2855 (400 V) 120 5,5 80 80 2,00 5,0 1977* 1,5**2875 (400 V) 120 7,5 56 56 3,00 6,8 1978* 1,5**2880 (400 V) 120 11 40 40 5,00 11,2 1997* 1,5**2881 (400 V) 120 15 30 30 10,0 18,3 1998 2,5**2882 (400 V) 120 18,5 25 25 13,0 22,8 1999 4**

*Med KLIXON-afbryder**Flg altid nationale og lokale regler

Pmotor : Nominel motorstrrelse til VLT-typeRmin : Mindste tilladte bremsemodstandRanb : Anbefalet bremsemodstand (Danfoss)Pb, maks : Bremsemodstands nominelle effekt som oplyst af leverandrTerm. rel : Bremsestrmsindstilling for termorelKodenummer : Bestilllingsnumre til Danfoss-bremsemodstandeKabeltvrsnit : : Anbefalet minimumvrdi baseret p PVC-isoleret kobberkabel, omgivelsestemperatur p 30

grader celsius med normal varmeafgivelse

Se dimensioner for bremsemodstand til VLT 2803-2882 driftscyklus 40 % i instruktion MI.90.FX.YY.

VLT 2800 Series

MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 27

Intr

oduk

tion

til V

LT 2

800

Dimensioner p Flatpack-bremsemodstande

100 W 200 W

VLT 2800 Series

28 MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

Betjeningsenhed

P frekvensomformerens forside findes et betjenings-panel.

Betjeningspanelet er funktionelt opdelt i fire grupper:

1. Sekscifret LED-display.

2. Taster til ndring af parametre og skift afdisplayfunktion.

3. Indikeringslamper.

4. Taster til lokalbetjening.

Al visning af data sker via et sekscifret LED-display,som under normal drift kontinuerligt vil kunne vise endriftsvrdi. Som supplement til displayet findes tre in-dikeringslamper for hhv. indikering af nettilslutning(ON), advarsel (WARNING) og alarm (ALARM). Defleste af frekvensomformerens parameteropstningerkan ndres umiddelbart via betjeningspanelet, med-mindre denne funktion er programmeret til Lst [1] viaparameter 018 Ls for datandringer.

Betjeningstaster

[QUICK MENU] giver adgang til de parametre, deranvendes til Quick menu.[QUICK MENU] benyttes desuden, hvis en ndring afen parametervrdi ikke skal udfres.Se ogs [QUICK MENU] + [+].

[CHANGE DATA] benyttes ved ndring af en indstil-ling.[CHANGE DATA] benyttes ogs til at bekrfte en n-dring af parameterindstillinger.

[+] / [-] benyttes ved valg af parameter, samt ndringaf parametervrdi.Tasterne benyttes desuden i Display mode til at vlgevisning af en driftsvrdi.

[QUICK MENU] + [+]-tasterne skal aktiveres samtidigfor at give adgang til samtlige parametre. Se Menumode.

[STOP/RESET] benyttes til stop af den tilsluttede mo-tor eller til reset af frekvensomformeren efter et trip.Kan vlges Aktiv [1] eller Ikke aktiv [0] via parameter014 Lokal stop/reset . I Display mode vil displayet blin-ke, hvis stopfunktionen aktiveres.

NB!Hvis [STOP/RESET]-tasten er indstillet tilIkke aktiv [0] i parameter 014 Lokal stop/reset, og der ikke er en stopkommando viade digitale indgange eller seriel kommu-nikation, kan motoren kun stoppes ved atafbryde netspndingen til frekvensomfor-meren.

[START] benyttes til start af frekvensomformeren.Den er altid aktiv, men [START]-tasten kan ikke tilsi-destte en stop-kommando.

Manuel initialisering

Afbryd netspndingen. Hold [QUICK MENU] + [+] +[CHANGE DATA]-tasterne nede, samtidigt med at net-spndingen kobles til igen. Slip tasterne, og frekvens-omformeren er programmeret til fabriksindstillingen.

VLT 2800 Series

MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 29

Intr

oduk

tion

til V

LT 2

800

Displayudlsningstilstande

Displaytilstand

Ved normal drift kan der kontinuerligt vises t drifts-dataelement efter operatrens eget valg. Ved hjlp af[+/-]-tasterne kan der vlges flgende indstillinger iDisplaytilstand:

- Udgangsfrekvens [Hz]

- Udgangsstrm [A]

- Udgangsspnding [V]

- Mellemkredsspnding [V]

- Udgangseffekt [kW]

- Skaleret udgangsfrekvens fud x p008

Menutilstand

Hvis der skal skiftes til Menutilstand, skal [QUICKMENU] + [+] aktiveres samtidig.I Menutilstand kan de fleste af frekvensomformerensparametre ndres. Bladr gennem parametrene med[+/-]-tasterne. Mens der bladres i Menutilstand, vil pa-rameternummeret blinke.

Displayet viser, at indstillingen i par. 102 MotoreffektPM,N er 0,75. Hvis vrdien 0,75 skal ndres, skal[CHANGE DATA] frst aktiveres. Derefter kan para-metervrdien ndres med [+/-]-tasterne.

Hvis displayet for en given parameter viser tre prikkertil hjre, betyder det, at parametervrdien har flereend tre cifre. Vrdien kan vises ved at aktivere[CHANGE DATA].

Displayet viser, at der i par. 128 Termisk motorbeskyt-telse er valgt Termistor-trip [2].

Kvikmenu

Med [QUICK MENU]-tasten er det muligt at f adgangtil frekvensomformerens 12 vigtigste parametre. Efterprogrammeringen vil frekvensomformeren i de flestetilflde vre klar til drift. Nr [QUICK MENU]-tastenaktiveres i Displaytilstand, startes kvikmenuen. Bladrgennem kvikmenuen ved hjlp af [+/-]-tasterne, ogforetag ndringer af datavrdierne ved frst at trykkep [CHANGE DATA] og derefter ndre parameter-vrdien med [+/-]-tasterne.Kvikmenu-parametrene er:

Par. 100 Konfiguration

Par. 101 Momentkarakteristik

Par. 102 Motoreffekt PM,N

Par. 103 Motorspnding UM,N

Par. 104 Motorfrekvens fM,N

Par. 105 Motorstrm IM,N

Par. 106 Nominel motorhastighed nM,N

Par. 107 Automatisk motortilpasning

Par. 202 Udgangsfrekvens hj grnse fMAKS

Par. 203 Referenceomrde

Par. 204 Minimumreference RefMIN

Par. 205 Maksimumreference RefMAKS

Par. 207 Rampe op-tid

Par. 208 Rampe ned-tid

Par. 002 Lokal-/fjernbetjent

Par. 003 Lokal reference

Parameter 102-106 kan aflses p motorens type-skilt.

Hand Auto

I forbindelse med normal drift er frekvensomformereni Auto-funktion, hvor referencesignalet gives eksternt,analogt eller digitalt, via styreklemmerne. I Hand-til-standen er det derimod muligt at angive referencesig-nalet lokalt via betjeningspanelet.

P styreklemmerne forbliver flgende styresignaleraktive, nr der vlges Hand-tilstanden:

Hand Start (LCP2)

Off Stop (LCP2)

Auto Start (LCP2)

VLT 2800 Series

30 MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

Nulstil

Frilbsstop inverteret

Reset og frilbsstop inverteret

Kvikstop inverteret

Stop inverteret

Reversering

DC-bremsning inverteret

Setup vlg LSB

Setup vlg MSB

Termistor

Prcis stop, inverteret

Prcis Stop/Start

Jog

Stopkommando via seriel kommunikation.

Omskiftning mellem Auto- og Hand-tilstand:Ved aktivering af [Change Data]-knappen i [DisplayMode], vil displayet vise frekvensomformerens til-stand.

Spol op/ned for at skifte til Hand-tilstand:

Nr frekvensomformeren er i Hand-tilstand, ser ud-lsningen ud p flgende mde:

, og referencen kan ndres med flgende taster:

NB!Bemrk, at parameter 020 kan blokerefor funktionsvalg.

Automatisk motortilpasningAutomatisk motortilpasning (AMT) udfres p flgen-de mde:

1. I parameter 107 Automatisk motortilpasningvlges datavrdi [2]. "107" vil nu blinke, og"2" vil ikke blinke.

2. AMT aktiveres ved at trykke p start. "107" vilnu blinke, og streger vil bevge sig fra ven-stre mod hjre i datavrdifeltet.

3. Nr "107" igen vises med datavrdien [0], erAMT gennemfrt. Tryk p [STOP/RESET] forat gemme motordataene.

4. Derefter vil "107" fortstte med at blinke meddatavrdien [0]. Der kan nu fortsttes.

NB!VLT 2880-2882 har ikke AMT-funktion.

VLT 2800 Series

MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 31

Intr

oduk

tion

til V

LT 2

800

Betjeningsenheden LCP 2,option

Der kan til VLT 2800 tilsluttes en LCP betjeningsenhed(Local Control Panel - LCP 2), som udgr et kompletinterface for betjening og programmering af frekvens-omformeren. LCP 2 betjeningspanelet kan monteresop til 3 meter fra frekvensomformeren i f.eks. en tav-lefront ved hjlp af en tilbehrskit.

Betjeningspanelet er funktionelt opdelt i fem grupper:

1. Display.

2. Taster til skift af displayfunktion.

3. Taster til ndring af programparametre.

4. Indikeringslamper.

5. Taster til lokalbetjening.

Al visning af data sker via et 4-liniers alfanumerisk dis-play, som under normal drift kontinuerligt vil kunne vise4 driftsdata og 3 driftstilstande. Under programmeringvil der blive vist alle de informationer, som er ndven-dige for en hurtig og effektiv parameteropstning affrekvensomformeren. Som supplement til displayetfindes tre indikeringslamper for hhv. spndingsindi-kering (ON), advarsel (WARNING) og alarm (ALARM).Alle frekvensomformerens parameteropstningerkan ndres umiddelbart via betjeningspanelet, med

mindre denne funktion er programmeret til Lst [1] viaparameter 018 Ls for datandringer.

Betjeningstaster til parameteropstning

Betjeningstasterne er funktionsopdelt, sledes at ta-sterne mellem display og indikeringslamper benyttestil parameteropstning, herunder valg af displayetsvisning under normal drift.

[DISPLAY/STATUS] benyttes til valg af displayets vis-ningstilstand eller ved skift tilbage til Display mode fraenten Quick menu eller Menu mode.

[QUICK MENU] giver adgang til de parametre, deranvendes i Quick menu. Det er muligt at skifte mellemQuick menu og Menu mode.

[MENU] giver adgang til samtlige parametre. Det ermuligt at skifte mellem Menu mode og Quick menu.

[CHANGE DATA] benyttes ved ndring af en para-meter, som er valgt enten i Menu mode eller Quickmenu.

[CANCEL] benyttes, hvis en ndring af den valgteparameter ikke skal udfres.

[OK] benyttes ved bekrftelse af en ndring af valgtparameter.

[+ / -] benyttes ved valg af parameter, samt ndringaf parametervrdien.Tasterne benyttes desuden i Display mode til at skiftemellem udlsningerne af driftsvariabler.

[< >] benyttes ved valg af parametergruppe samt tilflytning af cursor ved ndring af en numerisk vrdi.

Indikeringslamper

Nederst p betjeningspanelet findes en rd alarmlam-pe, en gul advarselslampe og en grn spndingsin-dikeringslampe.

VLT 2800 Series

32 MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

Ved overskridelse af visse grnsevrdier aktiveresalarm- og/eller advarselslampen samtidig med, at dervises en status- eller alarmtekst i displayet.

NB!Spndingsindikeringslampen aktiveres,nr der er tilsluttet spnding til frekvens-omformeren.

Lokal styring

[STOP/RESET] benyttes til at stoppe den tilsluttedemotor eller til reset af frekvensomformeren efter et ud-fald (trip). Kan vlges aktiv eller inaktiv via parameter014 Lokal stop.Hvis stop aktiveres vil Displaylinie 2 blinke.

NB!Hvis der ikke er valgt en ekstern stopfunk-tion, og [STOP/RESET] tasten er valgtinaktiv, kan motoren kun stoppes ved atafbryde spndingen til motoren eller fre-kvensomformeren.

[JOG] ndrer udgangsfrekvensen til en forudindstilletfrekvens, mens tasten ho ldes nede. Kan vlges aktiveller inaktiv via parameter 015 Lokal jog.

[FWD / REV] skifter motorens omlbsretning, hvilketindikeres vha. pilen i displayet. Kan vlges aktiv ellerinaktiv via parameter 016 Lokal reversering. Tasten[FWD/REV] er kun aktiv, nr parameter 002 Lokal-/fjernbetjent er indstillet til Lokalbetjent.

[START] benyttes til start af frekvensomformeren. Eraltid aktiv, men kan dog ikke overstyre en stopkom-mando.

NB!Hvis tasterne for lokalstyring er valgt akti-ve, vil disse vre aktive, bde nr fre-kvensomformeren er indstillet til Lokalbe-tjent og Fjernbetjent via parameter 002Lokal-/fjernbetjent , dog undtaget [FWD/REV], der kun er aktiv i Lokalbetjent.

Display mode

195NA

113.10VAR 2 SETUP1STATUS

VAR 1.1 VAR 1.2 VAR 1.3

Ved normal drift kan der efter eget valg kontinuerligtvises op til 4 forskellige driftsdata, Var. 1,1 og Var. 1,2og Var. 1,3 og Var. 2. Den aktuelle driftsstatus elleropstede alarmer og advarsler vises i linie 2 med etnummer.Ved alarmer bliver denne vist i linie 3 og 4 med en for-klarende tekst.En advarsel vil i linie 2 blive vist blinkende med en for-klarende tekst i linie 1. Desuden viser displayet detaktive Setup.Pilen indikerer den valgte omdrejningsretning. Her vi-ser frekvensomformeren, at den har et aktivt reverse-ringssignal. Pilens krop forsvinder ved en stopkom-mando, eller hvis udgangsfrekvensen kommer under0,1 Hz.Nederste linie angiver frekvensomformerens status.Scroll-listen viser, hvilke driftsvrdier der kan vises ilinie 1 og 2 i Display mode. ndringer foretages vha.[+ / -]-tasterne.

Driftsdata EnhedResulterende reference [%]Resulterende reference [enhed]Feedback [enhed]Udgangsfrekvens [Hz]Udgangsfrekvens x skalering [-]Motorstrm [A]Moment [%]Effekt [kW]Effekt [HK]Motorspnding [V]DC link spnding [V]Termisk belast. motor [%]Termisk belastning [%]Krte timer [timer]Digital indgang [binr]Pulse reference [Hz]Ekstern reference [%]Statusord [hex]Klepladetemperatur [C]Alarmord [hex]Styreord [hex]Advarselsord [hex]Udvidet stausord [hex]Analog indgang 53 [V]Analog indgang 60 [mA]

Der kan vises tre driftsdata i frste displaylinie og ndriftvariabel i anden displaylinie. Disse Programmeresvia parameter 009, 010, 011 og 012 Display udls-ning.

VLT 2800 Series

MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 33

Intr

oduk

tion

til V

LT 2

800

Visningstilstande

LCP-betjeningsenheden har forskellige visningstil-stande, som er afhngige af, hvilken mode frekvens-omformeren er opsat i.

Visningstilstand I:Denne visningstilstand er standard efter opstart ellerinitialisering.

50.0 HzSETUP1FREKVENS

MOTOR KRER

Linie 2 viser vrdien for en driftsvrdi med tilhrendeenhed, og linie 1 indeholder en tekst, som forklarer li-nie 2. I eksemplet er Frekvens valgt som udlsning viaparameter 009 Stor display udlsning. Under normaldrift kan en anden variabel umiddelbart udlses vedbetjening af [+ / -]-tasterne.

Visningstilstand II:Skift mellem Visningstilstand I og II sker ved et kort-varigt tryk p [DISPLAY / STATUS]-tasten.

50.0 HzSETUP124,3% 30,2% 13,8A

MOTOR KRER

I denne tilstand vises samtidig datavrdier for firedriftsdata med tilhrende enhed jvf. skema. I eksemp-let er valgt hhv. Frekvens, Reference, Moment og Strmsom udlsning i frste og anden linie.

Visningstilstand III:Denne visningstilstand kaldes frem, s lnge [DIS-PLAY / STATUS]-tasten holdes inde. Nr tasten slip-pes, vil der skiftes tilbage til Visningstilstand II,medmindre tasten er holdt inde i mindre end ca. 1 sek.,da vil der altid skiftes tilbage til Visningstilstand I.

50.0 HzSETUP1MOTOR KRER

REF% MOMENT% STRMA

Her udlses parameternavne og enheder for drifts-data i frste og anden linie. Linie 2 i displayet forbliverundret.

Visningstilstand IV:Denne visningstilstand kan kaldes frem under drift,hvis der skal ndres i et andet Setup uden at stoppefrekvensomformeren. Funktionen aktiveres i parame-ter 005 Programmeringssetup.

SETUP

1250.0 Hz24,3% 30,2% 13,8A

MOTOR KRER

SETUP

12

Her vil programmeringssetup nummer 2 blinke til hjrefor det aktive Setup.

Parameteropstning

En frekvensomformers alsidige arbejdsomrde opnsved et stort antal parametre, som gr det muligt at til-passe funktionaliteten til en specifik anvendelse. Forat give et bedre overblik over de mange parametre, erder mulighed for at vlge mellem to programmerings-mder - en Menu mode og en Quick menu mode.Frstnvnte giver adgang til samtlige parametre.Sidstnvnte bringer brugeren gennem de parametre,som efter gennemfrt opstning, gr det muligt atstte frekvensomformeren i drift i de fleste tilflde.Uanset valg af programmeringsmde, vil en ndringaf en parameter sl igennem og dermed vre synlig ibde Menu mode og Quick menu mode.

Struktur for Quick menu mode kontra Menu modeForuden et navn er hver parameter tilknyttet et num-mer, som er det samme uanset programmeringsm-de. I Menu mode vil parametrene vre opdelt igrupper, hvor parameternummerets 1. ciffer (fra ven-stre) indikerer gruppenummeret for den pgldendeparameter.

Med [QUICK MENU]-tasten er det muligt atf adgang til frekvensomformerens vigtigsteparametre. Efter programmeringen vil fre-kvensomformeren i de fleste tilflde vreklar til drift. Quick menuen spoles igennemmed [+ / -]-tasterne og datavrdierne n-dres ved at trykke p [CHANGE DATA] +[OK].

Menu mode giver mulighed for valg og n-dring af samtlige parametre efter eget valg.Dog vil nogle parametre blive blndet afafhngigt af valget i parameter 100 Konfigu-ration .

VLT 2800 Series

34 MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

Quick menu med LCP 2 betjeningsenhed

Hurtig opstning startes med et tryk p [QUICKMENU]-tasten, hvorefter flgende visning kommerfrem i displayet:

50.0 HzQUICK MENU X OF Y

001 SPROG

ENGLISH

SETUP

1

Nederst i displayet vises parameternummer og -navnsamt status / vrdi for frste parameter under Quickmenu. Frste gang der trykkes p [QUICK MENU]-ta-sten, efter der er tndt for apparatet, starter udls-ningerne altid i pos. 1 - se nedenstende tabel.

Pos. Parameter nr. Enhed1 001 Sprog 2 102 Motoreffekt [kW]3 103 Motorspnding [V]4 104 Motorfrekvens [Hz]5 105 Motorstrm [A]6 106 Nominel motorhastighed [o/min]7 107 AMT 8 204 Minimum reference [Hz]9 205 Maksimum reference [Hz]10 207 Rampe op-tid [sek]11 208 Rampe ned-tid [sek]12 002 Lokal-/fjernbetjent 13 003 Lokal reference [Hz]

Valg af parameter

Menu mode startes med et tryk p [MENU]-tasten,hvorefter flgende visning kommer frem i displayet:

50.0 HzFREKVENS

0.. DRIFT&DISPLAY

SETUP

1

Linie 3 i displayet viser parametergruppenummer og -navn.

I Menu mode er parametrene gruppeopdelt. Valg afparametergruppe sker med [< >]-tasterne.Flgende parametergrupper vil vre tilgngelige:

Gruppe nr. Parametergruppe0 Drift & Display1 Belastning & Motor2 Referencer & Grnser3 Indgange & Udgange4 Specielle funktioner5 Seriel kommunikation6 Tekniske funktioner

Nr den nskede parametergruppe er valgt, kan hverenkelt parameter vlges ved hjlp af [+ / -]-tasterne:

50.0 HzSETUP1FREKVENS

001 SPROG

ENGLISH

Displayets linie 3 vil vise parameternummer og -navnog status / vrdi for den valgte parameter vises i linie4.

ndring af dataUanset om en parameter er kaldt frem under Quickmenu eller Menu mode, vil proceduren for ndring afdata vre den samme. Et tryk p [CHANGE DATA]-tasten giver adgang til ndring af den valgte parame-ter, hvorefter understregning i linie 4, vil blive udlstblinkende. Fremgangsmden for ndring af data af-hnger af, om den valgte parameter reprsenterer ennumerisk datavrdi eller en tekstvrdi.

ndring af datavrdiEr den valgte parameter en datavrdi, vil ndringenske ved et valg med [+ / -]-tasterne.

50.0 HzSETUP1FREKVENS

001 SPROG

ENGLISH

Nederste displaylinie vil vise den vrdi, som vil bliveindlst (gemt), nr der kvitteres med [OK].

ndring af numerisk datavrdiReprsenterer den valgte parameter en numerisk da-tavrdi, vlges frst ciffer med [< >]-tasterne.

50.0 HzSETUP1FREKVENS

130 START FREKVENS09,0 HZ

Dernst ndres det valgte ciffer trinlst med [+ / -]-tasterne:

50.0 HzSETUP1FREKVENS

130 START FREKVENS

10,0 HZ

Det valgte ciffer indikeres blinkende. Nederste dis-playlinie vil vise den datavrdi, som vil blive indlst(gemt), nr der kvitteres med [OK].

VLT 2800 Series

MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 35

Intr

oduk

tion

til V

LT 2

800

Manuel initialisering

NB!Manuel initialisering er ikke mulig p LCP2 betjeningsenheden 175N0131. Det erdog muligt at lave en initialisering via par.620 Driftstilstand :

Flgende parametre nulstilles ikke ved initialiseringvia par. 620 Driftstilstand.

- par. 500 Adresse

- par. 501 Baudrate

- par. 600 Driftstimer

- par. 601 Krte timer

- par. 602 kWh tller

- par. 603 Antal indkoblinger

- par. 604 Antal overtemperaturer

- par. 605 Antal overspndinger

- par. 615-617 Fejllogbog

VLT 2800 Series

36 MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

Mekaniske ml

Nedenstende tegninger beskriver de mekaniske ml.Alle ml er i mm.

NB!Bemrk, at alle filteroptionerne skal mon-teres lodret.

VLT 2803-2815 200-240 VoltVLT 2805-2815 380-480 Volt

VLT 2822 200-240 VoltVLT 2822-2840 380-480 Volt

VLT 2822 220 - 240 V, PD2VLT 2840 200-240 voltVLT 2855-2875 380-480 volt

VLT 2840 220-240 V, PD2VLT 2880-82 380-480V

VLT 2800 Series

MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 37

Inst

alla

tion

Motorspoler (195N3110)

RFI 1B-filter (195N3103)

Klemmeafdkning

Nedenstende tegning viser mlene for NEMA 1-klemmeafdkninger til VLT 2803-2875.Mlet 'a' afhnger af apparattypen.

IP 21-lsning

VLT 2800 Series

38 MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

Dimensioner

Type Kodenummer A B CVLT 2803-2815 200-240 V, VLT 2805-2815 380-480 V 195N2118 47 80 170VLT 2822 200-240 V, VLT 2822-2840 380-480 V 195N2119 47 95 170VLT 2840 200-240 V, VLT 2822 PD2, TR1 2855-2875380-480 V

195N2120 47 145 170

TR1 2880-2882 380-480 V, VLT 2840 PD2 195N2126 47 205 245

EMC-filter til lange motorkabler

192H4719

192H4720

VLT 2800 Series

MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 39

Inst

alla

tion

192H4893

VLT 2800 Series

40 MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

Mekanisk installation

Vr opmrksom p de krav, der glderfor installation.

Frekvensomformeren afkles ved luftcirkulation. Denfrie afstand bde over og under apparatet skal vremindst 100 mm, for at apparatet kan komme af medkleluften. Det skal sikres, at omgivelsestemperaturenikke kommer over frekvensomformerens angivnemaksimumtemperatur, og at dgngennemsnitstempe-raturen ikke overskrides, da apparatet ellers kan blivefor varmt. Maks. temperatur og dgngennemsnit frem-gr af Generelle tekniske data. Ved omgivelsestempe-ratur i omrdet 45 C - 55 C skal der foretages enderating af frekvensomformeren. Se Derating for om-givelsestemperatur. Bemrk, at levetiden for frekvens-omformeren reduceres, hvis der ikke tages hjde forderating for omgivelsestemperatur.

Indbygning

Alle apparater i kapslingsgrad IP 20 skal indbygges iskabe og paneler. IP 20 er ikke egnet til frembygning.I nogle lande, f.x USA, m apparater i kapslingsgradNEMA 1 frembygges.

Pladskrav ved mekanisk installation

Alle apparater krver minimum 100 mm luft til andrekomponenter over og under kapslingen.

Side om side

Alle VLT 2800-apparater kan installeres side mod sideog i en vilkrlig position, idet apparaterne ikke krverventilation p siden.

NB!Med IP 21-lsningen krver samtlige ap-parater mindst 100 mm fri luft p hverside. Det betyder, at montering side omside ikke er tilladt.

VLT 2800 Series

MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 41

Inst

alla

tion

Hjspndingsadvarsel

Frekvensomformerens spnding er far-lig, nr den er tilsluttet netforsyningen.Ukorrekt montering af motoren eller fre-kvensomformeren kan forrsage beska-digelse af materiel, alvorlig personskadeeller dd. Overhold derfor anvisningerne idenne manual samt lokale og nationalereglementer og sikkerhedsbestemmelser.Det kan vre forbundet med livsfare atberre de elektriske dele, ogs efter atnetforsyningen er koblet fra: Vent mindst4 minutter.

NB!Det er brugerens eller installatrens an-svar at srge for korrekt jording og be-skyttelse efter gldende lokale og natio-nale normer.

Jording

Flgende skal overholdes ved installation:

Sikkerhedsjording: Frekvensomformeren harhj lkstrm og skal jordes forskriftsms-sigt af sikkerhedshensyn. Flg alle lokale sik-kerhedsforskrifter.

Hjfrekvensjording: Hold jordledningsforbin-delser s korte som muligt.

Forbind alle jordsystemer med hinanden for at sikremindst mulig lederimpedans. Den lavest mulige lede-rimpedans opns ved at holde lederen s kort sommulig og ved at jorde med strst muligt overfladeareal.Ved montage af flere frekvensomformere i et skab brskabsbagpladen, som skal vre af metal, anvendessom flles jordreferenceplade. Frekvensomformerneskal monteres til skabsbagpladen med s lav impe-dans som mulig.

Lav impedans sikres ved at montere frekvensomfor-meren p bagpladen vha. frekvensomformerens fast-gringsbolte. Fjern enhver form for maling fra fastg-ringspunkterne.

Kabler

Styrekablet og forsyningskablet br installeres seperatfra motorkablerne for at forebygge overfsel af stj.Normalt vil en afstand p 20 cm vre tilstrkkelig,men det anbefales, at holde strst mulig afstand, hvor

det er muligt, specielt hvor kabler installeres paralleltover strre afstande.

For flsomme signalkabler, som for eksempel telefon-kabler og datakabler, anbefales strst mulig afstand.Der gres opmrksom p, at den ndvendige afstander afhngig af installationen og signalkablernes fl-somhed, og at eksakte vrdier derfor ikke kan gives.

Ved placering i kabelbakker m flsomme signalka-bler ikke placeres i samme kabelbakke som motor-kablet. Hvis signalkabler skal krydse effektkabler, skaldette gres med en vinkel p 90 grader. Husk at allestjfyldte til- eller afgangskabler til et kabinet skalskrmes.Se ogs EMCkorrekt elektrisk installation.

Skrmede kabler

Skrmen skal have en lav HF-impedans, som opnsved en flettet skrm af kobber, aluminium eller jern.Skrmarmering beregnet for f.eks. mekanisk beskyt-telse er ikke egnet til EMC-korrekt installation. Se ogsAnvendelse af EMC-korrekte kabler.

Ekstra beskyttelse

RCD-reler, nulling eller jording kan anvendes somekstra beskyttelse, forudsat at lokale sikkerhedsms-sige normer overholdes. Ved jordfejl kan der opstjvnstrmsindhold i fejlstrmmen. Brug aldrig et RCD(FI-rel) af typen A, da de ikke er egnet til DC-fejl-strmme. Hvis der anvendes RCD-reler, skal detske i henhold til lokale bestemmelser.Hvis der anven-des RCD-reler, skal de vre:

- Velegnede til beskyttelse af udstyr med etjvnstrmsindhold (DC) i fejlstrmmen (3-faset broensretter).

- Velegnede til indkobling med impulsformet,kortvarig afledning.

- Egnet til hj lkstrm.

Ved enheder til enfaset 200 V-spnding med reduce-ret stjstrm (typekode R4) skal N tilsluttes fr L1.

Hjspndingstest

En hjspndingstest kan udfres ved at kortslutte ter-minalerne U, V, W, L1, L2 og L3 og mellem dennekortslutning og klemme 95 at ptrykke maks. 2160 VDC i 1 sekund.

VLT 2800 Series

42 MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

Der skal ikke udfres en hjspndings-test mellem styreklemmerne og chassi-set, fordi spndingspotentialet p kon-trolkortet ikke kan overstige ca. 100 volt iforhold til chassis p grund af en spn-ding, der begrnser et kredslb.Klemmerne er beskyttet via barriere for atundg direkte og risikabel adgang.

VLT 2800 Series

MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 43

Inst

alla

tion

EMC-korrekt elektrisk installation

Generelle ting, som skal overholdes for at sikre enEMC-korrekt elektrisk installation.

- Anvend kun skrmede motorkabler og skr-mede styrekabler.

- Skrmen skal forbindes til jord i begge en-der.

- Montering med sammensnoede skrmen-der (Pigtails) skal undgs, da det delggerskrmvirkningen ved hjere frekvenser. An-vend i stedet kabelbjler.

- Det er vigtigt at sikre god elektrisk kontakt framonteringspladen gennem monterings-skruerne til frekvensomformerens metalkabi-net.

- Brug stjerneskiver og galvanisk ledendemontageplader.

- Undg anvendelse af uskrmede motorka-bler i montageskabene.

Nedenstende tegning viser en EMC-korrekt elektriskinstallation, hvor frekvensomformeren er monteret i etmontageskab og forbundet til en PLC.

VLT 2800 Series

44 MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

Anvendelse af EMC-rigtige kabler

For at overholde kravene til EMC immunitet af styre-kablerne og EMC emissionen fra motorkablerne skalder benyttes skrmede kabler.Et kabels evne til at reducere ind -og udstrling afelektrisk stj er bestemt af koblingsimpedansen (ZT).Kablers skrm er normalt designet til at reducereoverfrslen af elektrisk stj, og en skrm med en la-vere ZT er mere effektiv end en skrm med et hjereZT.ZT opgives sjldent af kabelfabrikanterne, men det erdog tit muligt at estimere ZT ved at se p og vurderedet fysiske design af kablet.

ZT kan vurderes udfra flgende faktorer:

- Kontaktmodstanden mellem de enkelteskrmledere.

- Skrmdkningen dvs. det fysiske areal afkablet som er dkket af skrmen. Er ofteopgivet som en procentvrdi. og br mini-mum vre 85%.

- Skrmtypen dvs. flettet eller snoet mnster.Flettet mnster eller lukket rr anbefales.

VLT 2800 Series

MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 45

Inst

alla

tion

Jording af skrmede styrekabler

Generelt skal styrekabler vre skrmede, og skr-men skal forbindes til apparatets metalkabinet medkabelbjle i begge ender.

Nedenstende tegning viser, hvorledes en korrektjording foretages, og hvad man kan gre i tvivlstilfl-de.

1. Korrekt jordingStyrekabler og kabler for seriel kommunika-tion skal monteres med kabelbjler i beggeender for at sikre strst mulig elektrisk kon-takt.

2. Forkert jordingAnvend ikke sammensnoede skrmender(Pigtails), da disse forger skrmimpedan-sen ved hjere frekvenser.

3. Beskyttelse vedr. jordpotentiale mellemPLC og VLTHvis man har et forskelligt jordpotentiale mel-lem VLT frekvensomformeren og PLC (etc.)kan der opst elektrisk stj, som kan forstyrredet totale system. Dette problem kan lsesved at montere et udligningskabel, som pla-ceres ved siden af styrekablet. Mindste ka-

beltvrsnit: 16 mm2.

4. I tilflde af en 50/60 Hz jordsljfeHvis der anvendes meget lange styrekabler,kan der opst 50/60 Hz jordsljfer, som kanforstyrre det totale system. Dette problem af-hjlpes ved at forbinde den ene ende afskrmen til jord via en 100 nF kondensator(kort benlngde).

VLT 2800 Series

46 MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

Diagram

* Indbygget 1A RFI-filter og bremse er option.** VLT 2803-2815 200-240 V leveres ikke med mel-lemkredsspoler.

VLT 2800 Series

MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 47

Inst

alla

tion

Elektrisk installation

Se ogs afsnittet Bremsetilslutning.

VLT 2803-2815 200-240 V, 2805-2815 380-480 V

VLT 2822 200-240 V, 2822-2840 380-480 V

VLT 2800 Series

48 MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

VLT 2840 200-240 V, VLT 2822 PD2, 2855-2875380-480 V

VLT 2880-2882 380-480 V, VLT 2840 PD2

Bemrk, at apparaterne leveres med to bundplader:en til metriske bsninger og en til rr.

VLT 2800 Series

MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 49

Inst

alla

tion

Sikkerhedsbjle

For at overholde den galvaniske adskillel-se (PELV) mellem styreklemmerne oghjspndingsklemmerne skal den med-leveret sikkerhedsblje monteres p VLT

2803-2815 200-240 V og VLT 2805-2815380-480 V.

For-sikringer

For alle apparat-typer skal der installeres eksterne for-sikringer i netforsyningen til frekvensomformeren. TilUL/cUL applikationer med en netspnding p200-240 Volt skal der bruges for-sikringer af typenBussmann KTN-R (200-240 volt) eller Ferraz Shaw-mut type ATMR (maks. 30 A). Til UL/cUL applikationermed en netspnding p 380-480 Volt skal der brugesfor-sikringer af typen Bussmann KTS-R (380-480 volt).

For-sikringer til UL-applikationer /cUL

Alternative sikringer 380-500 V drivesVLT 2800 Bussmann

E52273BussmannE4273

BussmannE4273

BussmannE4273

BussmannE4273

BussmannE4273

SIBAE180276

Little FuseE81895

Ferraz-ShawmutE163267/E2137

Ferraz-ShawmutE163267/E2137

RK1/JDDZ J/JDDZ T/JDDZ CC/JDDZ CC/JDDZ CC/JDDZ RK1/JDDZ RK1/JDDZ CC/JDDZ RK1/JDDZ2805-2820

KTS-R20 JKS-20 JJS-20 FNQ-R-20 KTK-R-20 LP-CC-20 5017906-020

KLS-R20 ATM-R25 A6K-20R

2855-2875

KTS-R25 JKS-25 JJS-25 5017906-025

KLS-R25 ATM-R20 A6K-25R

2880-2882

KTS-R50 JKS-50 JJS-50 5014006-050

KLS-R50 - A6K-50R

Alternative sikringer 200-240 V drives

VLT 2800 BussmannE52273

BussmannE4273

BussmannE4273

SIBAE180276

Little FuseE81895

Ferraz-ShawmutE163267/E2137

Ferraz-ShawmutE163267/E2137

RK1/JDDZ J/JDDZ T/JDDZ RK1/JDDZ RK1/JDDZ CC/JDDZ RK1/JDDZ2803-2822 KTN-R20 JKS-20 JJN-20 5017906-02

0KLS-R20 ATM-R25 A6K-20R

2840 KTN-R25 JKS-25 JJN-25 5017906-025

KLS-R25 ATM-R20 A6K-25R

Nettilslutning

Bemrk, at ved 1 x 220-240 Volt skal nulledningentilsluttes klemme N (L2), og faseledningen skal tilsluttesklemme L1 (L1).

Nr. N(L2) L1(L1) (L3) Netspnding 1 x 220-240 V N L1

Nr. 95 Jordtilslutning

Nr. N(L2) L1(L1) (L3) Netspnding 3 x 220-240 V L2 L1 L3

Nr. 95 Jordtilslutning

Nr. 91 92 93 Netspnding 3 x 380-480 V L1 L2 L3

Nr. 95 Jordtilslutning

NB!Kontrollr, at netspndingen passer tilfrekvensomformerens netspnding, somses p typeskiltet.

400 Volts apparater med RFI-filter m ik-ke tilsluttes netforsyninger, hvor spndin-gen mellem fase og jord overstiger 300Volt. Bemrk, at ved IT-net og delta-jor-det net kan netspndingen overstige 300Volt mellem fase og jord. Apparater medtypekode R5 kan tilsluttes netforsyningermed op til 400 V mellem fase og jord.

Se Tekniske data for korrekt dimensionering af kabel-tvrsnit. Se desuden afsnittet Galvanisk isolation for atf yderligere oplysninger.

Motortilslutning

Motoren skal tilsluttes klemme 96, 97, 98. Jord tilslut-tes klemme 99.

VLT 2800 Series

50 MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

Nr. 96 97 98 Motorspnding 0-100 % af net-spndingen.

U V W tre ledninger p motoren

U1W2

V1U2

W1V2

6 ledninger ud af motoren, del-ta-tilsluttet

U1 V1 W1 6 ledninger ud af motoren, stjer-ne-tilsluttetU2, V2, W2 skal forbindes se-parat (valgfrit klemmeblok)

Nr. PE Jordtilslutning

Se Tekniske data for korrekt dimensionering af kabel-tvrsnit.

Alle typer trefasede asynkrone standardmotorer kantilsluttes frekvensomformeren. Som regel er mindremotorer stjernekoble (230/400 V, / Y). Strre motorerer trekantkoblede (400/690 V, / Y). Den korrekte kob-lingsform og spnding aflses p motortypeskiltet.

NB!Ved motorer uden faseadskillelsespapirbr et LC-filter monteres p frekvensom-formerens udgang.

RFI-afbryder

Netforsyning isoleret fra jord:Hvis frekvensomformeren forsynes fra en isoleret net-kilde (IT-net) eller en TT/TN-S netspnding med jor-det ben, anbefales det at sl RFI-afbryderen fra (OFF).Yderligere oplysninger, se IEC 364-3. Hvis der krvesoptimale EMC-resultater, hvis der er tilsluttet parallellemotorer, eller hvis motorkabellngden er p over 25meter, anbefales det at stte afbryderen til ON-posi-tionen.I OFF-position afbrydes de interne RFI-kapaciteter (fil-terkondensatorer) mellem chassiset og mellemkred-sen for at undg skader p mellemkredsen og for at

reducere kapacitetsstrmmen p jord (i henhold til IEC61800-3).Se ogs applikationsbemrkningen VLT on IT mains,MN.90.CX.02. Det er vigtigt at bruge isolationsover-vgning, der kan bruges sammen med effektelektronik(IEC 61557-8).

NB!RFI-afbryderen m ikke betjenes, nr net-spndingen er tilsluttet apparatet. Kon-troller, at netspndingen er afbrudt, indenRFI-afbryderen betjenes.

NB!RFI-afbryderen afbryder kondensatorer-ne galvanisk fra jord.

Afbryderen Mk9, som er placeret ved siden af klemme96, skal fjernes for at afbryde RFI-filteret.RFI-afbryderen er kun tilgngelig p VLT 2880-2882.

Motorens omdrejningsretning

Fabriksindstillingen giver omdrejning med uret, nr ud-gangen p frekvensomformeren er forbundet p fl-gende mde:

Klemme 96 forbundet til U-fase.

Klemme 97 forbundet til V-fase.

Klemme 98 forbundet til W-fase.

Omdrejningsretningen kan ndres ved at bytte om pto faser p motorklemmene.

VLT 2800 Series

MG.27.E3.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 51

Inst

alla

tion

Parallelkobling af motorer

Frekvensomformeren kan styre flere parallelt forbund-ne motorer. Hvis motorernes omdrejningstal skal vreforskellige, skal der anvendes motorer med forskelligenominelle omdrejningstal. Motorernes omdrejningstalndres samtidig, hvorved forholdet mellem de nomi-nelle omdrejningstal bibeholdes over hele omrdet.Motorernes samlede strmforbrug skal ikke overstigeden nominelle maksimale udgangsstrm IINV for fre-kvensomformeren.

Der kan opst problemer ved start og ved lave om-drejningstal, hvis motorstrrelserne er meget forskel-lige. Dette skyldes, at sm motorers relativt storeohmske modstand i statoren krver hjere spndingved start og ved lave omdrejningstal.

I systemer med parallelt forbundne motorer kan fre-kvensomformerens elektroniske termorel (ETR) ikkeanvendes som motorbeskyttelse for den enkelte mo-tor. Der skal derfor bruges yderligere motorbeskyttel-se, f.eks. termistorer i hver motor eller et individuelttermisk rel. (Afbrydere egner sig ikke som