vltavin katalog okna

Download Vltavin katalog okna

Post on 30-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • oknakatalog 2013

 • 2vodvod

  VLTAVN jako tradin esk dodavatel interirovch avchodovch dve vrazn rozil svoji nabdku okompletn sortiment oken.

  Vrmci sv nov ady PRIMA-OKNA.CZ pichz skomplen nabdkou: plastovch, devnch, devohlinkovch, hlinkovch aplastovch stench oken vbohat kle model, proveden apovrchovch prav.

  Naprostou novinkou je plastov sten okno svynikajcmi uitnmi vlastnostmi zaatraktivn cenu.

  Dokonal zpracovn vech nabzench oken je dno nejmodernjmi technologiemi amaterily, kter jsou pi vrob naich produkt pouity. Vbr je opravdu bohat, vnabdce jsou destky kombinac proveden, povrch, dekor, prosklen, je mon vroba naprosto individulnch zakzek. Ae si zakvalitou vltavnskch oken stojme, otom svd iprogram Doivotn zruka, kter nasortiment poskytujeme.

  Nov VLTAVN svoj novou produktovou nabdkou pro rok 2013 dokazuje, e je pln pipraven napoteby dnench zkaznk. Samozejmost je zkaznick servis jako je poradenstv, zamen, nacenn i odborn mont.

  Vyzkouejte PRIMA-OKNA, jsme pesvdeni, e je to vborn volba zaskvl ceny.

  PRIMA-OKNA VLTAVN se vyznauj kvalitou acenou, kterou jinde nenajdete.

 • 3n CO ZNAMEN Uw? TERMOIZOLACE!Devo m odprody dobr tepeln izolan vlastnosti, proto znj lze vyrbt okna stmi nejvymi parametry. Nejpokrokovj konstrukce amodern technologie vroby plastovch oken dok nabdnout vynikajc izolan parametry. Ktomu sprvn zvolen skla zaru nejmen mon tepeln ztrty apispj tak kspoe energie. Zkladn informace vypovdajc otepeln izolan schopnosti okna je souinitel prostupnosti tepla Uw. Tento souinitel vyjaduje mnostv tepla, kter pronikne oknem ven. m ni je tato hodnota ukonkrtn okenn konstrukce, tm lpe bude chrnn dm proti nedoucm tepelnm ztrtm.

  n KDY ZAPR?Okno mus chrnit interir bytu nebo domu ped povtrnostnmi vlivy, nap. vtrem avodnmi srkami. Proto mus bt okna vybavena vhodnm tsnnm appadn tak krycmi prvky vpodob okapnic, co pi deovch pehnkch zabrn prniku vody. Tda vodotsnosti informuje otom, pi jak sle vtru bhem deovch srek dojde kprniku vody okenn plochou. Norma stanov devt td vodotsnosti od 1A do9A, avak vdsledku technologickho vvoje oken aneustlho vylepovn nabdky byla zavedena nejvy tda oznaen psmenem E aslic, kter informuje, pi jakm zkuebnm tlaku zstane okno nepropustn vi srkovm vodm. Okna zna nabdky dosahuj nejvych hodnot vodotsnosti, dky emu je lze pout ivnronch horskch podmnkch.

  n KDY ZAFOUK?Bydlte-li vevysokch patrech nanekrytm mst, kter je vystaveno silnjm poryvm vtru, dleitm faktorem pi vbru okna mus bt souinitel odolnosti proti zaten vtrem. To nen nic jinho, ne informace otom, e pi stanovenm zaten vtrem, kter psob kolmo narovinu okna, dojde kmaximlnmu ppustnmu vyhnut nejvce deformovanho elementu naeho okna. Normy stanov ti tdy odolnosti proti zaten vtrem: A, B, C, co vpraxi znamen, e okna nejmn odoln proti deformaci budou oznaena psmenem A, zatmco velmi odoln okna pat dotdy C. Vnaich klimatickch podmnkch, kdy venku fouk siln vtr, meme bt ji soknem tdy B zcela klidn. Vesnaze zajistit pohodl aklid svch zkaznk nabzme samozejm iokna tdy C.

  n ESTETICK MONOSTI? OHROMN!Jednou znejdleitjch priorit je pro ns zajistit ty nejlep uitn parametry, efektn design aeen sdlouhou ivotnost. Nai nabdku vnjch devnch, hlinkovch azejmna plastovch oken jsme vytvoili podle nejnovjch trend vestavebnictv, ale tak sohledem narzn vkus aestetick poadavky naich zkaznk. irok vbr vzor, barevnch verz, mek adoplk vm umon realizovat kad npad, jak zkrlit Vai fasdu. Samozejmost je nabdka nejkvalitnjch lazur, lak abarev renomovanch svtovch vrobc.

  n CO ZNAMEN Rw? AKUSTICK IZOLACE!Vhodn ochrana proti venkovnmu hluku je dleitm parametrem zejmna pro ty, kte bydl vevelmi hlunch mstech i oblastech. Okna se sprvnou akustickou ochranou sniuj intenzitu pronikajcho hluku uvnit mstnosti. Zejmna plastov okna zna produkce jsou dky promylen akvalitn konstrukci dobrou barirou proti nedouccmu hluku. Nkter modely maj velmi vysokou neprzvunost, dokonce a Rw 46 dB, ajsou tak schopny zajistit ticho ivtom nejhlunjm prosted.

  Co BYCHoM MlI O OKNECH VDtCO BYCHOM MLI

  PRIMA-OKNA VLTAVN se vyznauj kvalitou acenou, kterou jinde nenajdete.

 • 4sprvn Mont OKNAsprvn mont

  Instalace oken je standardn slubou, kterou Vm automaticky nabdne kad firma, ale nesmrn dleit je sprvnost akvalita proveden. Proto kdy si koupte nov okna vetn monte je dleit, aby Vm dointeriru neprelo, vzim aby jste nemli ledov rmy oken, aby se okno nerosilo ahlavn netvoila plse kolem rmu oken. Tyto vechny problmy vznikaj pokud je okno izolovno pouze polyuretanovou pnou. Aby problmy nevznikaly je nutn pnu schovat pod flie (parotsn zinteriru aparopropustn zexteriru). Flie nejsou vidt, jsou zapraven pod omtkou, ale jejich funkc je prodlouit ivotnost okna kespokojenosti zkaznka.

  n TVAR AROZMRY Rozmry pipojovac spry mus vyhovt pedpokldanm dilatanm zmnm podle materil arozmr rmu, navazujc konstrukce, pohyb stavby ateploty vdob monte. Sprvn nvrh proveden detailu osazen oken snvaznost napipojovac spru aokoln konstrukce by ml bt nedlnou soust projektov dokumentace pro realizaci stavby. Pokud tato dokumentace nen, doporuujeme poptat vrobce oken atsnicch materil. Pi napojen omtky ukonovac okenn litou (APU lita) je poteba spru tsn zan vodotsn uzavt vhodnm tsnicm materilem, pokud nebyla zvolena lita sprokazatelnmi tsnicmi vlastnostmi.

  n LENN SPRY vnj uzvr pipojovac spry mus bt paropropustn (nebo

  sinteligentn variabiln propustnost vlhkosti), vodotsn amus umonit volnou dilataci spry. Zrove mus bt uzvr proveden prokazateln mrazuvzdornmi achemicky neutrlnmi materily, kter jsou vkontaktu spilehlmi plochami. Dalmi dleitmi vlastnostmi jsou odolnost proti poruen aivotnost stejn jako m materil okna i balknovch dve.

  tepeln izolan vpl pipojovac spry by mla mt co nejni tepelnou vodivost amus umonit volnou dilataci spry. Tepeln izolan vpl spry nezajiuje zpravidla jej tsnn proti vod, neprvzdunost azamezen kondenzace vlhkosti vespe. Tepeln vpl/izolace mus zstat such afunkn po365 dn vroce.

  vnitn uzvr pipojovac spry mus bt vzduchotsn, parotsnic (nebo sinteligentn variabiln propustnost vlhkosti) amus umonit volnou dilataci spry. Uzvr slou pro oddlen vnitnho avnjho klimatu, piem mus bt proveden vjedn funkn rovin, vekter je teplota vy ne rosn bod vnitnho prosted.

  n CELISTVOST Vnj ivnitn uzvr pipojovac spry mus probhat pocelm obvod rmu. To lze bezpen zajistit pokud se nemn jeho poloha vi rmu, dsledn se propoj napojen materil uzvru narozch rmu aumouje to situace nastavb. Zejmna pi rekonstrukcch staveb dochz kekomplikacch akppadm, kdy vytvoen novho vnjho uzvru spry je zdvodu zachovn pvodnho stavu exterirovho plt obtn realizovateln. Vtakovch ppadech je poteba eit vnikl detaily anvaznosti individuln.

  n ZACHOVN DIFZNHO SPDU Vnaich klimatickch podmnkch aubnho typu obansk vstavby (kancelsk prostory, byty, rodinn domy) se osvdil vnitn uzvr spry, kter je tsnj vi prostupu vzdun vlhkosti (parotsnj) ne souhrnn psoben vnjho uzvru pipojovac spry spolu snslednmi konstruknmi pravami nap. pesahujc zateplovac systm aparapety. Jinmi slovy, spra mus bt provedane tak, aby vnitn uzvr ml dov vy difzn odpor ne vnj uzvr. Toto neplat vppad pouit sinteligentn variabiln propustnost vlhkosti, atak pokud se jedn outsnn spr vchadcch mstnostech i boxech, kde je teplota pevnou vtinu roku ni ne teplota vexteriru. Porovnn tsnost materil se provd bu hodnotami ekvivalentnch difznch tloutk sd anebo hodnotami souinitele difznho odporu.

  n ZAITN SPRY Zaitn pipojovac spry je mon provst podle materilovho een rm astavu, tvaru akonstrukce ostn: litami zobdobnch nebo shodnch materil maltovmi smsmi deskovmi materily (EPS, sdrokartn, cementotskov desky apod.) devnmi oblokami Styk okennho rmu aomtek mus bt dilatovan, jedn se odilatan pohyblivou spru.

  n ZVUKOV IZOLACE SPRY Zhlediska hlukov izolace (vzduchov neprzvunosti) spry je poteba provst takov opaten auplatnit takov materily, aby bylo dosaeno projektem pedepsanho hlukovho tlumu osazen otvorov vpln. Zpravidla se uplatuj oven tsnic materily sdostatenou tloukou, trvale kompaktn neporuenou strukturou avy objemovou hmotnost. Vhodn materily jsou takov, kter maj souinitel tepeln vodivosti maximln 0,1 W/(m*K).

  n TEPLOTA PI APLIKACITeplota povrchu tsnnch spr aploch nesm bt pod +5 C anemla by stoupnout na+40 C, pokud aplikan nvody vrobc materil nestanovuj jinak.

 • akustickvlastnosti

  tepeln propustnost

  vodotsnost propustnostvzduchu

  odolnostproti vtru

  n rzn stavebn hloubky

  n okna elitn tdyn vynikajc

  hodnoty Uwn vborn ceny

  terasov posuvn systmy

  akustickvlastnosti

  tepeln propustnost

  vodotsnost propustnostvzduchu

  odolnostproti vtru

  n rzn stavebn hloubky

  n okna elitn tdyn vynikajc

  hodnoty Uwn vborn ceny

  plastov OKNA

 • 6plastov oKNa PLAST LINE

  Plastov PRIMA-OKNA VLTAVN se vyznauj kvalitou acenou, kterou jinde nenajdete.

  ZPSOBY OTeVRN

  PARAMeTRY

  32 dBTda 4Tda A5

  otevrav prav otevrav lev sklopn otevrav asklopn prav

  otevrav asklopn lev

  ENERGETICK NRONOSTI OKNA

  SHODA DLE SN 730540 aSN EN 14351

  a/a+ trojsklo

  mahagonoech

  tmav erven

  antracitzlat dub okoldov hndtmav dub

  smaragdov zelen tmav zelenkrmov blbl

  svtle ed

  tmav hnd cherry amarettooregon prodn dub

  ocelov modr briliantov modr

  n KONSTRUKCEzkladn profil 70 mm, je zkladn modelovou adou sdoplky dle nejnovjch trend vevvoji oken

  n MATERIL 5ti komorov plastov profil Gruber&Co.

  n POVRCHOV PRAVA zkladn snhov bl sbarevnou stabilitou,

  pplatkov barevn PPL folie barevn kla I: zlat dub, oech, mahagon,

  tmav dub, okoldov hnd, svtle ed, antracit

  barevn kla II: krmov, svtle erven, tmav erven, svtle modr, tmav modr, svtle zelen, tmav zelen, tmav ed, oech, dub specil, viov (tyto barvy sdel dodac lhtou)

  n ZASKLENPilkington