volvo trucks. driving progress volvo fh a fh16media0.7x.cz/files/media0: · pdf filemotor d13a...

Click here to load reader

Post on 17-Oct-2018

236 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • VOLVO TRUCKS. DRIVING PROGRESS

  2

  Jonas Odermalmproduktov manar pre podvozky

  Mats Johanssonvedci skupiny pre exteriry kabn

  Ove Wikstrmproduktov manar pre hnaciu lniu

  daje o produkte

  VOLVO FH a FH16

  RSP 303073.08.04. Slovak. Printed in Sweden.

 • VOLVO TRUCKS. DRIVING PROGRESS

  2

  Jonas Odermalmproduktov manar pre podvozky

  Mats Johanssonvedci skupiny pre exteriry kabn

  Ove Wikstrmproduktov manar pre hnaciu lniu

  daje o produkte

  VOLVO FH a FH16

  RSP 303073.08.04. Slovak. Printed in Sweden.

 • 13

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9 10

  11

  12

  14

  1516

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  2526

  27

  28

  29

  30

  31

  43

  nov funkcie VOLVO FH 2008

  1 Npis Globetrotter

  2 Slnen clona

  3 Oceov kapota

  4 Vrchn mrieka

  5 Zven vzduchov rozvod

  6 Hlavn svetlomety

  7 Samostatn hmlov svetl

  8 Svetlomety do zkrut

  9 Polohov svetl

  10 Spodn mrieka

  11 Ukazovatele smeru

  12 Osvetlenie vstupu

  Hmlov svetl a pomocn diakov svetlomety alebo svetlomety do zkrut v spodnej asti. Polohov svetl tvaru V typu LED. Svetl Bi-Xenon ako voliten vbava.

  Zlepen slnen clona s pevnejm uchytenm.

  Smerov indiktory s aerodynamic-km tvarom a zretenou indikciou pomocou did LED.

  Dobre osvetlen vstup so irokm previsom a rukovou.

  Pohodln lko so irokou strednou asou. Vyklpac variant s nastavi-tenm operadlom.

  Oton sedadlo spolujazdca ako voliten vbava. Praktick poas prestvok a pri nocahu v kabne.

  Prepracovan predn panel pomha vytvori atmosfru priestrannosti interiru kabny. tyri lon priehradky a es schrnok poda normy DIN.

  Kombinovan prstrojov panel s ukazovateom hladiny AdBlue a vekm, zrozumitenm ierno-bielym informanm displejom s vysokm rozlenm.

  13 Zlepen osvetlenie interiru

  14 Sklopn stl

  15 Priestor pre chladniku

  16 Lko s nastavitenm operadlom

  17 Sprava na mont TV

  18 Zasvacie priehradky

  19 Odkladac priestor na bokoch

  20 Odpoinkov sedadlo

  21 Predn odkladac panel

  22 Pevn materily povrchovej pravy interiru

  23 Zladen farby povrchovej pravy interiru

  24 Kombinovan prstrojov panel

  25 Daov snma prednho skla

  26 Volant s koenm poahom

  27 prava polohy pky prevodovky I-Shift/Powershift

  28 Skrinka v strednej asti

  29 lon priestor v prstrojovom paneli

  30 Stredn as s driakom na pohr a popolnkom

  31 Globlny audiosystm

  Horn lko so zvenmi montnymi bodmi

  Ovldac panel

  Priestor pre skrinku

  Prstup do lonho priestoru zvonku

  Lak v pecilnych uvdzacch farbch

  aha Volvo FH 42 so vzduchovm

  odpruenm zadnej npravy

  Motor: D13A480

  Prevodovka: I-Shift

  Zadn nprava: RSS1344C

  Odpruenie/podvozok: RAD-A4

  Kabna: Globetrotter XL

  Podvozok uren na dostavbu Volvo FH 62

  so vzduchovm odpruenm vetkch kolies

  Motor: D13A520

  Prevodovka: I-Shift

  Zadn nprava: RS1356SV

  Odpruenie/podvozok: RADT-A8

  Kabna: Globetrotter

  aha Volvo FH 84 na prepravu

  akch nkladov

  Motor: D16E660

  Prevodovka: I-Shift

  Zadn nprava: RT2610HV

  Odpruenie/podvozok: RADD-A8

  Kabna: Globetrotter

  Vbava, ktor je zobrazen alebo spomenut v brore, me by na zozname volitenej vbavy alebo doplnkov a prsluenstva a me sa odliova v zvislosti od miestnej legislatvy. V predajca Volvo vm rd poskytne podrobn informcie. V dsledku obmedzen pri tlai sa reprodukovan farby mu iastone li od skutonch farieb. Vyhradzujeme si prvo zmeni pecifikcie produktov bez predchdzajceho upozornenia.

 • 13

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9 10

  11

  12

  14

  1516

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  2526

  27

  28

  29

  30

  31

  43

  nov funkcie VOLVO FH 2008

  1 Npis Globetrotter

  2 Slnen clona

  3 Oceov kapota

  4 Vrchn mrieka

  5 Zven vzduchov rozvod

  6 Hlavn svetlomety

  7 Samostatn hmlov svetl

  8 Svetlomety do zkrut

  9 Polohov svetl

  10 Spodn mrieka

  11 Ukazovatele smeru

  12 Osvetlenie vstupu

  Hmlov svetl a pomocn diakov svetlomety alebo svetlomety do zkrut v spodnej asti. Polohov svetl tvaru V typu LED. Svetl Bi-Xenon ako voliten vbava.

  Zlepen slnen clona s pevnejm uchytenm.

  Smerov indiktory s aerodynamic-km tvarom a zretenou indikciou pomocou did LED.

  Dobre osvetlen vstup so irokm previsom a rukovou.

  Pohodln lko so irokou strednou asou. Vyklpac variant s nastavi-tenm operadlom.

  Oton sedadlo spolujazdca ako voliten vbava. Praktick poas prestvok a pri nocahu v kabne.

  Prepracovan predn panel pomha vytvori atmosfru priestrannosti interiru kabny. tyri lon priehradky a es schrnok poda normy DIN.

  Kombinovan prstrojov panel s ukazovateom hladiny AdBlue a vekm, zrozumitenm ierno-bielym informanm displejom s vysokm rozlenm.

  13 Zlepen osvetlenie interiru

  14 Sklopn stl

  15 Priestor pre chladniku

  16 Lko s nastavitenm operadlom

  17 Sprava na mont TV

  18 Zasvacie priehradky

  19 Odkladac priestor na bokoch

  20 Odpoinkov sedadlo

  21 Predn odkladac panel

  22 Pevn materily povrchovej pravy interiru

  23 Zladen farby povrchovej pravy interiru

  24 Kombinovan prstrojov panel

  25 Daov snma prednho skla

  26 Volant s koenm poahom

  27 prava polohy pky prevodovky I-Shift/Powershift

  28 Skrinka v strednej asti

  29 lon priestor v prstrojovom paneli

  30 Stredn as s driakom na pohr a popolnkom

  31 Globlny audiosystm

  Horn lko so zvenmi montnymi bodmi

  Ovldac panel

  Priestor pre skrinku

  Prstup do lonho priestoru zvonku

  Lak v pecilnych uvdzacch farbch

  aha Volvo FH 42 so vzduchovm

  odpruenm zadnej npravy

  Motor: D13A480

  Prevodovka: I-Shift

  Zadn nprava: RSS1344C

  Odpruenie/podvozok: RAD-A4

  Kabna: Globetrotter XL

  Podvozok uren na dostavbu Volvo FH 62

  so vzduchovm odpruenm vetkch kolies

  Motor: D13A520

  Prevodovka: I-Shift

  Zadn nprava: RS1356SV

  Odpruenie/podvozok: RADT-A8

  Kabna: Globetrotter

  aha Volvo FH 84 na prepravu

  akch nkladov

  Motor: D16E660

  Prevodovka: I-Shift

  Zadn nprava: RT2610HV

  Odpruenie/podvozok: RADD-A8

  Kabna: Globetrotter

  Vbava, ktor je zobrazen alebo spomenut v brore, me by na zozname volitenej vbavy alebo doplnkov a prsluenstva a me sa odliova v zvislosti od miestnej legislatvy. V predajca Volvo vm rd poskytne podrobn informcie. V dsledku obmedzen pri tlai sa reprodukovan farby mu iastone li od skutonch farieb. Vyhradzujeme si prvo zmeni pecifikcie produktov bez predchdzajceho upozornenia.

 • Asok Georgehlavn dizajnr pre exteriry

  Claes Avedalmanar pre rieenie dopravnch nehd

  nov funkcie

  Nkladn vozidlo Volvo FH je majstrom na dlhch tratiach z hadiska vkonu, pohodlia a hospodrenia

  s palivom. Hnacia lnia tvoren motorom D13, prevodovkou I-Shift a zadnmi npravami s rchlymi

  prevodovmi pomermi poskytuje mohutn vkon. Pridajte k tomu brzdu VEB+ a dostanete pohon, ktor

  nenavne, hodinu za hodinou udriava rchlos jazdy do kopca aj z kopca.

  VOLVO FH

 • Vznetov, radov 6-valcov motor

  Spolonos Volvo pouva preplovan, vznetov, radov 6-valcov motory. Je to osveden, otestovan a mimoriadne spoahliv tandard.

  Inteligentn radenie

  Prevodovka I-Shift predstavujca systm automatickho radenia prevodovch stupov spolonosti Volvo vytvorila nov tandard tkajci sa pohodlia a spory paliva. Je pohodln ako automatick prevodovka a jemne odstup-ovan ako manulna prevodovka.

 • inn prenos vkonu

  Vkon sa mus prenies na povrch vozovky s o najmen-mi stratami. Zadn npravy Volvo s skontruovan pre vysok krtiaci moment motora, vek zaaenia nprav a vysok celkov hmotnosti sprav.

  Rchle prevodov pomery zadnej npravy

  Vznetov motory Volvo poskytuj obrovsk an silu. Vy krtiaci moment umouje poui rchlejie prevodov pomery zadnej npravy v prospech znenia spotreby paliva, a to aj bez zvenia otok motora.

  Sasti hnacej lnie, ako s prevodovka I-Shift a motor D13, sa vyvjaj paralelne.

  Prevodovka I-Shift ponka zkaznkom mnoho vhod, okrem inho niiu spotrebu paliva, meniu

  hmotnos, vyiu bezpenos a lepie pracovn prostredie pre vodia.

  Ove Wikstrmproduktov manar pre hnaciu lniu

  HNACIA LNIA

 • Prvotne vznamn s jazdn vlastnosti a preplovan,

  vznetov, radov, 6-valcov motory s okamitou anou silou

  prakticky priamo z vonobehu. Poskytuj rovnomern vkon

  a maximlny krtiaci moment v irokom rozsahu otok.

  A prve tieto vlastnosti zabezpeuj lepiu hospodrnos

  pa liva motorom a prjemn pouvanie prevodov.

  Vysok spoahlivos a palivov hospodrnos

  o sa tka vekch zdvihovch objemov a vysokch vkonov,

  6-valcov motory ponkaj jasn vhody. So siedmimi hlav-

  nmi loiskami, na ktorch sa rozdeuj prevdzkov sily,

  najvy tlak motorov zodpoved maximlnemu dodva nmu

  vkonu.

  Vznetov motory Volvo s tandardne vybaven turbo-

  dchadlom a medzichladiom. Vyznauj sa jednou spolo-

  nou hlavou valcov, vakovm hriadeom a tyrmi ventilmi pre

  kad valec. Centrlne umiestnen zdruen vstrekovae

  zabezpeuj mimoriadne rchlo riaden vstrekovanie s rov-

  nomernou distribciou paliva do spaovacieho priestoru.

  Zvte priemern rchlos pomocou brzdy VEB+

  Patentovan brzda VEB+ vm poskytne kvalitn a rovno-

  merne rozloen brzdn silu bez straty brzdnho inku.

  Pretoe brzda VEB+ funguje v

View more