vycházky Čas: 2–3 hod. hranická · pdf filegeologie pro...

Click here to load reader

Post on 30-Jan-2018

218 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • VYCHZKY

  1 GeoloGie pro zvdav

  /

  VYCHZKY

  HRANICK PROPAST

  HraniceTeplice nad Bevou

  Hranick propast

  Foto

  Z. T

  bor

  sk

  Olomouck kraj

  GPS: 493156N, 17453E

  Zdenk Tborsk

  as: 23 hod.

 • GeoloGie pro zvdav / VYCHZKY

  Hra

  nick

  pr

  opas

  t

  VYCHZKY

  2

  1. vlakov ndra Hranice naMorav-msto 2. autokempink Hranice naMorav 3. vyhldka uSvatho Jana 4. zcenina hradu Svrov 5. Hranick propast 6. vlakov ndra Teplice nad Bevou

  1

  2

  3

  4

  5

  6

 • GeoloGie pro zvdav

  /

  VYCHZKY3

  VYCHZKY

  vod Nedaleko msta Hranice na Morav se nachz mal, ale vznamn krasov zem, ve kterm meme pozorovat celou adu krasovch jev, z nich nejzajmavj

  jsou aragonitov jeskyn a nejhlub esk propast. a k tto propasti ns dnen vychzka zavede. propast je voln pstupn, a proto je teba zven opatrnosti a rozhodn nevstupovat za zbradl.

  propast se nachz na kopci Hrka. dostaneme se k n nejlpe z vlakovho ndra Teplice nad Bevou (vzdlenost cca 250 m), meme se ale tak vydat od kempu v Hranicch na Morav (vzdlenost cca 1500 m). pokud pjdeme z ndra v Teplicch, projdeme podchodem pod eleznin trat a budeme stoupat do strmho kopce kolem hlubokho zvrtu. z Hranic bychom stoupali lesem do mrnjho svahu kolem vyhldky U Svatho Jana a zbytk stedovkho hradu Svrov.

  Geologick charakteristikapropast se nachz v devonskch vpencch, kter jsou siln tlakov postieny a msty i zvrsnny. Ukldaly se na dn teplho moe a lze v nich nalzt zkamen-liny moskch ivoich, zejmna korl, konodont, ml a mnohch dalch. Na nkterch mstech v okol byly nalezeny zkamenliny vrtavch ml, kter ukazuj na ptomnost pbojov zny tehdejho moe.v tetihorch zde panovalo tepl podneb a devonsk vpence byly sten denudovny. Koncem tetihor sem proniklo moe a vznikl devonsk kopce zmizely pod jlovmi sedimenty.propast m obdlnkov pdorys, zhruba 50 x 100 metr a hloubka k hladin jezrka s minerln vodou je 70 me-tr. Hloubka jezrka nebyla dosud jet zmena. zatm se udv nejvt potvrzen hloubka 274,5 metru, z toho 205 metr pod hladinou jezrka. Men sondou v roce 1961 ukzalo dokonce hloubku 268 metr, a pitom nedoshlo dna. Skuten hloubka propasti je pravdpo-dobn mnohem vt. Nejvy st propasti je tvoena tetihornmi pskovci, ze kterch jsou tak schody vedouc k jezrku.Soust propasti je i jeskyn nad hladinou vody, tzv. Su-ch rotunda. Tato jeskyn a dal rozshl, lenit pod-vodn prostory byly objeveny bhem podrobnch a dlou-hodobch vzkum jezrka skupinou potp. zatm nejhlub ponor provedl v roce 1993 M. pauwels, kter

  se potopil s dchacm pstrojem naplnnm sms kys-lku s heliem do hloubky 155 metr. S kyslkovm dcha-cm pstrojem se do hloubky 100 metr potopil v roce 1985 M. ernk.Minerln voda v jezrku je nasycena tak oxidem uhli-itm a kachny, kter na hladin omylem pistanou, u vtinou neodlet, nbr bhem krtk chvle zahynou.propast vznikla psobenm tepl minerln vody, kysel-ky, vystupujc z hloubky po puklin a nslednm zce-nm stropu. puklina vznikla bhem alpinskho vrsnn, v dob, kdy se tvoily alpy a Karpaty. propast proto me bt stejn hlubok, jako je mocnost vpenc, mon a 900 metr. Jedn se tedy o hydrotermln kras. Bn propasti tak hlubok bt nemohou, protoe vznikaj bu od povrchu zvtovnm zvrt nebo zborcenm strop jesky psobenm povrchovch vod.

  prvn psemn zmnky o Hranick propasti pochzej u ze 16. stolet a je tak zakreslena v Komenskho map Moravy.K propasti se ve mnoho rznch povst. podle jedn z nich vznikla propast, kdy se tudy i s korem propadl do pekla loupeiv pn z nedalekho hradu Svrova.

  Mal slovnek nkterch krasovch jevDolomit karbontov hornina tvoen uhliitanem hoenatovpenatm, CaMg (Co

  3)

  2.

  Hra

  nick

  pr

  opas

  t

  Horn st Hranick propasti.

  Foto

  Z. T

  bor

  sk

 • GeoloGie pro zvdav / VYCHZKY 4

  VYCHZKY

  Hra

  nick

  pr

  opas

  t

  Ponorn potok vodn tok, kter nhle miz v zvrtech nebo otvorech v zemi.krapy drobn dolky nebo lbky s ostrmi hranami vznikajc na obnaenm vpenci nebo dolomitu pso-benm deov vody.Vpenec karbontov hornina tvoen uhliitanem vpenatm (CaCo

  3).

  Vvraka msto, kde ponorn vodn tok vyvr (vrac se) na povrch.Zvrt velmi ast krasov jev. Jde o kruhovou jmu o prmru nkolika metr a mnoha destek metr, vzniklou rozpoutnm vpence, ppadn dolomitu. dno bv spojeno s podzemnmi prostorami, je ale vt-inou zavaleno.

  Hranick propast je zaazena mezi Nrodn prod-n rezervace.

  podle povsti do propasti skoil na koni moravsk krl Mojmr ii., aby tot v non temnot udlali jeho pronsledovatel z ad zrdnch velmo ohroujcch Moravu.

  Dv otzky nazvr1. vte, jak je rozdl mezi vpencem a mramorem? ob horniny jsou tvoeny uhliitanem vpenatm.2. znte jet njak jin krasov zem esk repub-liky?

  Odpovdi1. Mramor je krystalick vpenec vznikl z usazenho vpence pemnou (metamorfzou), to znamen pe-krystalizovnm pvodn sedimentrn horniny v zemsk ke vlivem vysokho tlaku a teploty. v mramoru tedy nenajdeme dn zkamenliny ivoich ani rostlin.2. Nejvt a nejznmj je esk kras (u Berouna) a Mo-ravsk kras (u Brna). Krom nich je vak v esk republice nkolik set vtch i mench krasovch zem a jes-ky, z nich vak jenom nepatrn st je otevena pro veejnost, napklad jeskyn Bozkovsk, Javosk, Mla-desk, Chnovsk, Na pomez, Na piku, Na Turoldu a dal.

  dal prvodce pro vlety do ternu lze sthnout na portle o neiv prod Svt geologie:

  http://www.geology.cz/svet-geologie/vylety/vylety

  doln st Hranick propasti s jezrkem a skupinou potp.

  Foto

  Z. T

  bor

  sk