(w tym 5% vat) issn 1233-6424 p s z c z y إ„ s k i ... pierwszy numer ukazaإپ siؤک w 1930...

Download (w tym 5% VAT) ISSN 1233-6424 P s z c z y إ„ s k i ... PIERWSZY NUMER UKAZAإپ SIؤک W 1930 ROKU.GAZETA

If you can't read please download the document

Post on 18-Jun-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PIERWSZY N U M E R UKAZAŁ SIĘ W 1930 ROKU. GAZETA W Z N O W IO N A O D G R U D N IA 1989 ROKU.

  5 / 4 8 8 (ROK XXIII) S K A \S i : \ Z agroda Wsi I 's /v /ynsk iej

  i & ż u i i s A m ■ . ,

  G ł o s

  P s z c z y ń s k i p h W ó ziFWT p ^zcz tfT s lflW

  hibr uwi

  www.skansen.pszczyna.plwww.zubry.pszczyna.pl

  CENA 2 , 2 0 z ł (w tym 5% VAT) ISSN 1233-6424

  Nr indeksu 322113 3 0 m a r c a 2 0 1 2 r.

  7 7 5

  V * Y f f

  w Q . ’ I W *

  J U

  i m i n a

  Z m i a n y w r a d z i e m i e j s k i e j

  P s z c z y n a

  u l G ó r n o ś lą s k a 3

  jednym m iejscu

  1 5 0 0 0 m 2 pow ierzchni htmdlbwej

  I ■ ■

  http://www.skansen.pszczyna.plwww.zubry.pszczyna.pl

 • REKLAMA

  A

  L

  TANIE OPONY NOWE 1 UŻYWANE PROSTOWANIE FELG

  O

  T

  PSZCZYNA, CHOCHÓŁKA 25 (kierunek Ćwiklice) tel. 32 210 69 06***502 137 828

  D OPTYCZNY A. Greń u l . 1 M a j a 2 , 4 3 - 2 4 6 S t r u m i e ń

  Czynny od poniedziałku do piątku od godziny 9 do 16.

  P R Z Y Z A K U P I E ^ " '! O K U L A R Ó W B A D A N IE W Z R O K U G R A T IS

  GABINET OKULISTYCZNY k o m p u t e r o w e b a d a n ie w z r o k u

  lek. okulista M. Prudel przyjmuje w piątki

  Z a p i s y te l. 3 3 8 5 -7 0 -6 6 9

  STACJA DIAGNOSTYCZNA P R Z E G L Ą D Y I R E J E S T R A C J E

  D O 3 , 5 T O N Y + G A Z

  P s z c z y n a , u l . B o g e d a i n a 2 1

  ( p r z y w a r s z t a t a c h s z k o l n y c h )

  s 32 211 61 43 P o n i e d z i a ł e k - P i ą t e k 7 . 3 0 - 1 8 . 0 0

  S o b o t a 8 . 0 0 - 1 3 . 0 0

  * LETNI KONCENTRAT DO SPRYSKIWACZY GRATIS SZC ZEG Ó ŁY W EDŁUG REG ULAM INU STACJI

  MONTAŻ - NAPRAWAvim.,- & j& afll

  4 I

  43-200 PSZCZYNA, ul. Katowicka 59a (LOK) tel. 32 447 47 74 tel. kom. 601 456 271 e-mail: klimatir@eta.pl

  Z I E L O N A K A R T A

  NIERUCHOMOŚCI SZAFRON SZENDZIELORZ

  a P R O JE K T Y B U D O W L A N E I N A D Z O R Y ,

  U Z G O D N ł i N I A B U D O W L A N E , P O Ś R E D N IC T W O W H A N D L U

  ' N I E R U C H O M O Ś C I A M I , K R E D Y T Y B U D O W L A N E ,

  Z A R Z Ą D Z A N IE W S P Ó L N O T A M I , M I E S Z K A N I O W Y M I , I * U S Ł U G I Ż f t S ^ P S T W A „ IN W E S T Y C Y J N E G O ,

  U S Ł U G I G E O D E Z Y J N E .

  43-215 STUDZIENICE, UL. SZEWCZYKA 43A 43-200 PSZCZYNA, UL. PIASTOWSKA 11

  TEL 32 449 02 47 KOM. 604 546 101, 601 523 060

  M A R -M A T M A R IA N PIETRYJA O d 3 5 la t na ry n k u

  o S E R W I S SAMOCHODÓW POWYPADKOWYCH O B L A C H A R S T W 0 o L A K I E R N I C T W 0 o K O N S E R W A C J A o S P A W A N I E TW ORZYW SZTUCZNYCH

  (zderzaki, lampy, obudowy itp.)

  o S P A W A N I E KONSTRUKCJI METALOWYCH o L A K I E R O W A N I E P R Z E M Y S Ł O W E

  te i./fax 32 210 22 49 tel. kom . 605 265 946 PSZCZYNA, ul. Bratnia 20

  " U lw # P s z c z y ń s k i Biuro reklam i ogłoszeń

  tel. 3 2 2 1 0 3 5 6 5 wew. 2 2

  30 marca 2012, N r 52

  mailto:klimatir@eta.pl

 • Wielkanoc

  ™ ̂ lia j ? a*l>>kxzr ch ’ ^ ^ ■ ^ r W d u ° -

  ^ e w r o d i u ,

  s y c z ą

  'H W ig s b r i U sz* S z c z o t

  B u r m i s t r z

  P s z c z y n y

  >ar i u s z S k r o b 0 i

  Szanowni Mieszkańcy Powiatu Pszczyńskiego! Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy

  życzymy Państwu, aby upłynęły w radości, życzliwości i w pełni ciepła rodzinnego.

  Niech ten okres umocni tradycję, zjednoczy przy wielkanocnym stole,

  a skrzydła wiary przykryją kamienne zwątpienia i uniosą Wasze serca w duchu Zmartwychwstania Pańskiego.

  Starosta Pszczyński Przewodniczący Rady Powiatu Paweł Sadza Eugeniusz Pająk

  ¿ W * * *

  i«®»8* s « *» ** . . v

  ^ t a k ż e ^ g o A U ^

  *szellremiegOna5tr0;«ł “ ^ ^ 1 “ C O « f a r t

  « c o w n icA— - t ; r t a c °W 0icv

  Ro2»»i« i f t ^ L

  30 marca 2012, N r 5

 • Aktualności

  P o w ia t i g m in a mają nowych skarbników Na marcowej sesji radni odwołali Marka Dutkowskiego ze stanowiska skarbni­

  ka gminy. I na jego miejsce powołali Artura Krawczyka. Marek Dutkowski przenosi się z ratusza do starostwa, gdzie od 1. kwietnia obej­

  mie stanowisko skarbnika powiatu | pszczyńskiego. Za kilkuletnią pracę podziękował mu w liście gratulacyj­ nym burmistrz Dariusz Skrobol: „naj­

  serdeczniejsze podziękowania za wieloletnią bardzo dobrą i owocną współpracę podczas

  \sprawowania przez Pana funkcji skarbnika \ gminy Pszczyna. Pragnę wyrazić wielkie I uznanie dla profesjonalizmu i kompetencji, Ijakie towarzyszyły Pańskiej pracy na rzecz I rozwoju naszej gminy oraz pszczyńskiej administracji samorządowej. Dziękuję za

  \ pomoc, otwartość, wspólne rozwiązywanie \ problemów związanych z funkcjonowa- pieni samorządu, a przede wszystkim za rzetelną i pełną zaangażowania pracę dla dobra Pszczyny i jej mieszkańców”. Odchodzący skarbnik podziękował radzie, burmistrzowi i pracownikom

  I urzędu za współpracę. - Mieliśmy okazję wspólnie uczestniczyć w 50. sesjach rady miejskiej, które poprzedzone były po­ nad 200. spotkaniami w komisjach, na których omówiliśmy 672 uchwały - mówił Ma­ rek Dutkowski. Jednocześnie zapewnił radnych, że finanse gminy są w dobrej kondycji i nie ma większych zagrożeń wykonania budżetu. - Stan środków na dzień dzisiejszy na

  rachunkach bankowych gminy to 6,5 min zł. Za odwołaniem Marka Dutkowskiego pod­ niosło rękę 22 radnych, jeden wstrzymał się od głosu. Nie obyło się bez emocji przy wyborze jego następcy. Radny Mirosław Kraus pytał o to, dlaczego wybór padł akurat na Artura Krawczyka. - Posiadam wiedzę, że pośród pracowni­ ków Urzędu Miejskiego są tacy, którzy również mogliby tę funkcję pełnić. W odpowiedzi

  usłyszał wyjaśnienia zastępcy burmistrza Grażyny Goszcz. - Burmistrz starał się, aby na tym stanowisku, bardzo odpowiedzialnym, związanym z funkcjonowaniem finansów naszej gminy pojawiła się osoba, która ma przede wszystkim bardzo wysokie kompe­ tencje, doświadczenie i wypełni swoje obowiązki z jak najlepszą starannością. Rozmowy były prowadzone z kilkoma osobami. Natomiast jest suwerenną decyzją burmistrza wskazanie takiego kandydata, z którym chce on pracować. Wątpliwości miał również radny Maciej Kolon. - Trzeba odrzucić emocje i polityczne podziały. W trosce o finanse naszej gminy zastanowić się czy powierzenie funkcji skarb­ nika Panu Arturowi Krawczykowi jest właściwe. 27 kwietnia 2011 roku skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach ujawnił istotne błędy skarbnika Pana Artura Krawczyka przy planowaniu i wykonaniu budżetu miasta Ruda Śląska. Ujmu­ jąc rzecz w skrócie: „...nierealne zaplanowanie dochodów budżetowych, po zmianach, doprowadziło w konsekwencji do naruszenia podstawowych zasad gospodarki finan­ sowej jednostek sektora finansów publicznych oraz zrodziło uzasadnione podejrzenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych” (fragment uzasadnienia do Uchwały Rady Miasta w sprawie odwołania skarbnika miasta Ruda Śląska z dnia 26 maja 2011 r.).

  W konsekwencji radni Rudy Śląskiej, biorąc pod uwagę niekwestionowane i jedno­ znaczne orzeczenie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, odwołali Pana Artura Krawczyka ze stanowiska skarbnika miasta Ruda Śląska. Zastępca burmistrza Grażyna Goszcz poinformowała radnych, że burmistrz 7. marca zwrócił się do przewodniczącego Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naru­ szenie Dyscypliny Finansów Publicznych w Warszawie z pytaniem, czy wobec Artura Krawczyka było lub jest prowadzone tego typu postępowanie. - Odpowiedź, którą otrzymaliśmy, brzmi następująco: informuję, że osoba wymieniona, czyli Pan Artur Krawczyk nie figuruje w rejestrze osób, które naruszyły dyscyplinę finansów publicz­ nych. Sądzę, że ta odpowiedź jest odpowiedzią kluczową, wydaną przez Główną Ko­ misję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych, czyli jedyną merytoryczną. I dla nas jest to stanowisko wiążące. Radny Maciej Kolon złożył wniosek o głosowanie imienne. Za powołaniem Artura Krawczyka na stanowisko skarbnika gminy Pszczyna było 17 radnych: Jan Brzozow­ ski, Krystian Czypek, Krystyna Fuławka (foto.), Małgorzata Gad, Kazimierz Hanusek, Henryk Kopiec, Jacek Kubis, Grzegorz Kuczera, Marcelina Leki, Tomasz Nowaczyk, Jan Pęciak, Michał Pudełko, Józef Ryguła, Walenty Ryguła, Maciej Stieber, Leszek Szczotka, Tadeusz Żyła. Przeciw: Renata Dyrda, Mirosław Kobiór, Maciej Kolon, Mirosław Kraus, Halina Smok-Ptaszyńska. Od głosu wstrzymała się Sylwia Caputa. - Postrzegam rolę skarbnika jako rolę służebną wobec mieszkańców i wobec rady. I tej zasady chciałbym się trzymać w mojej pracy na rzecz gminy Pszczyna - powiedział tuż po głosowaniu nowy skarbnik. Artur Krawczyk jest absolwentem Politechniki Śląskiej, Wydziału Metalurgii i Inży­ nierii Materiałowej. W 1998 roku ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. W latach 2000 - 2005 doktorant studiów doktoranckich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim im. Jana Pawła II. Rok później

Recommended

View more >