waarde van creatie innovatieprogramma

Download Waarde Van Creatie Innovatieprogramma

If you can't read please download the document

Post on 18-May-2015

3.833 views

Category:

Business

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Het eind augustus ingediende innovatieprogramma voor de creatieve industrie: Waarde van Creatie

TRANSCRIPT

  • 1. Waarde van CreatieInnovatieprogramma Creatieve Industrie

2. Executive Summary Visie en ambitieNederland wil in 2018 tot de top drie van meest creatieve economien van de wereld behoren. Creativiteit vervult in de mondiale kennis- economie een cruciale rol om te kunnen concurreren. De (technolo- gische) veranderingen, voortschrijdende globalisering en toenemende complexiteit vergen nieuwe oplossingen voor de economische en maatschappelijke uitdagingen. ColofonRegiegroep: Er is een andere manier van innoveren nodig: mensgericht, empathisch, Geleyn Meijer, Logica, voorzitter Regiegroep Ruurd Priester, LBi Lost Boys vanuit een integrale benadering, interdisciplinair samenwerken, iteratief Onno van der Veen, Zeeno, BNO Platform I.O.-Bureaus Agnes Willenborg, Media Catalystontwikkelen (bouwen om te leren) en met afwisseling van exploratie Gerbrand Bas, Designlink Lucas Hendricks, Kairos Coen specificatie. De creatieve industrie kan hier een strategische rol in Frank Kresin, Waag Society Robert-Jan Marringa, Brainport Developmentvervullen. Een van de veelbelovende methoden of filosofie die deze Jean Gelissen, Philips Research Bart Ahsmann, TU Delft, faculteit Industrieel Ontwerpen sector gebruikt is creative thinking. Creative thinking is aantoonbaar Trekkers pilotprojecten voorhanden in de creatieve industrie, maar wordt onvoldoende Hans Moonen, Logica Matthijs van der Weg, Alliander aangewend. Sabine Wildevuur, Waag SocietyMet ondersteuning van Frits Grotenhuis, Grotenhuis OrganisatieadviesDe waarde van creativiteit voor andere economische en maatschappe- (programmamanagement) Gitta Bartling, Fris in Communicatie (communicatie) lijke domeinen is groot. Dat de creatieve industrie hier een strategische Marieke de Roo (grafisch ontwerp) rol kan spelen wordt nog onvoldoende gezien, door private partijen, En de bijdragen van vele anderen maatschappelijke organisaties en de overheid. Ook heeft de creatieve industrie onvoldoende slagkracht door haar kleinschaligheid. Een anderWaarde van Creatie Innovatieprogramma Creatieve Industrie 2 Executive Summary 3 3. onderliggend probleem is het gebrek aan een integrale kennisbasis enWat gaat het innovatieprogramma doen? een leemte in de huidige curricula. De creatieve industrie is dus nog onvoldoende in staat om een strategische rol bij innovatie in te nemenHet programma richt zich op: en daarmee haar waarde aan te tonen.> Projecten (deze vormen de motor van het programma driekwartvan het programmabudget) en De manier om de genoemde knelpunten effectief op te lossen is het > Flankerende activiteiten (om te verduurzamen kwart van het opzetten en uitvoeren van projecten met de creatieve industrie in eenprogrammabudget). strategische rol, in combinatie met flankerende maatregelen in de randvoorwaardelijke sfeer. Het programma maakt daarbij geen onder-De flankerende activiteiten zijn bedoeld ter ondersteuning van de scheid tussen de disciplines binnen de creatieve industrie, maar richtprojecten en om specifieke knelpunten voor de creatieve industrie zich op die spelers, die de potentie en ambitie hebben een strategische op te heffen. Zo kan een duurzame strategische rol voor de creatieve rol te vervullen. industrie worden gerealiseerd.Waarom projecten? Het doen van projecten sluit aan bij hoe de De projecten creatieve industrie werkt, bewijst de waarde van de creatieve industrie Er zullen in drie opeenvolgende tranches projecten worden genitieerd, in de praktijk, smeedt nieuwe samenwerkingsverbanden en clusters en om zo gecontroleerd kennis op te kunnen bouwen en mee te kunnen werkt als katalysator voor deelname van veel partijen, zowel binnen als geven aan de projecten in volgende tranches. buiten de creatieve industrie. De kennis die wordt vastgelegd vertegenwoordigt de economische Het voorliggende Innovatieprogramma Waarde van Creatie zorgtbetekenis van creativiteit. Ook bevat deze kennis alle praktische wel meteen voor verduurzaming. Geleerde lessen worden verankerd,methodes en ervaring die van belang zijn bij het optimaal inzetten van versterkt en vergroot, middels flankerende activiteiten.creativiteit in een strategische rol.De pilotprojecten uit tranche n leveren vooral deze kennis op die vervolgens in de projecten van de tweede tranche wordt gebruikt. Op hun beurt leveren deze projecten verder inzichten en ervaring met de rol van de creatieve industrie in een groter aantal toepassingsge-Waarde van Creatie Innovatieprogramma Creatieve Industrie 4 Executive Summary5 4. bieden. De projecten in de derde tranche gebruiken tenslotte de verza-Inter- nationalisering melde kennis om een verdere opschaling van de inzet van de creatieve(export)industrie te bewerkstelligen. Alle projecten leveren de economische ROI Realisatie en vermarkten (branding) op het programma en zullen op die basis worden beoordeeld.Innovatie/prototype N NN TE TE TE Om kennis vast te leggen en over te dragen tussen de projecten inPROJECPR OJE C PROJECKennisEconomischeGTT Haalbaarheid/waarde en AR LO de drie tranches en met de kennisinstellingen waarmee wordt samen- SC HALINCK STPI consortiumvormingStrategische rolKIOP gewerkt wordt een monitor functie ingericht. De kennis die wordt Matchmaking/vastgelegd betreft de economische betekenis van creativiteit en alleclusteringpraktische kennis die een rol speelt bij het optimaal inzetten van creati- Kansrijkecombinaties CIviteit in een strategische rol.en Maatschappij/Economie Monitoring In de projecten worden oplossingen (producten, diensten of product-De pilotprojecten (tranche 1 3 projecten) zijn stadia 1, 2 en 3 dienstcombinaties) ontwikkeld voor grote maatschappelijke/econo- gepasseerd. Dit innovatieprogramma steunt de projecten in stadium 4 mische uitdagingen.(innovatie en prototype ontwikkeling).Van het definiren van een probleem naar internationaal succes Bij de kickstartprojecten (tranche 2 15 projecten) wordt het identi- doorlopen deze oplossingen een reeks stadia: ficeren van kansrijke gebieden en de clustering (stadia 1 en 2) door het 1. Het identificeren van kansrijke gebiedeninnovatieprogramma en de creatieve industrie zelf gedaan. Kansrijke 2. Matchmaking en clustering gebieden worden door middel van een laagdrempelige ondersteuning in 3. Haalbaarheid en consortiumvorming staat gesteld een haalbaarheidonderzoek uit te voeren. Via een tender 4. Innovatie en prototypen wordt een open call georganiseerd om de projecten met de grootste 5. Realisatie en vermarktenpotentie te ondersteunen bij het uitwerken tot een prototype. 6. InternationaliserenDe opschalingprojecten (tranche 3 20 projecten) kenmerken zichdoor grotere aantallen, omvang en minder ondersteuning per stuk.Het verschil met kickstartprojecten is de grotere rol van de creatieveWaarde van Creatie Innovatieprogramma Creatieve Industrie6 Executive Summary7 5. industrie zelf bij het identificeren van de kansrijke gebieden en deHoe gaat het programma dit doen? clustering. Via een tender worden geselecteerde projecten ondersteund om een prototype te ontwikkelen en worden deze beoordeeld op hetGovernance-structuur bereikte maatschappelijke en economische succes.De governance-structuur zorgt voor uitvoering en cordinatie van het programma, verankering in de creatieve industrie en samenwerking Flankerende activiteitenmet bestaande programma's en initiatieven. De governance is er De flankerende activiteiten zijn gericht op zelforganisatie, creatief leider- specifiek op gericht als katalysator te functioneren en te zorgen voor schap, kennisontwikkeling en financile en fiscale condities. Daarbij een duurzame structuur, ook na afloop van het innovatieprogramma. wordt zoveel mogelijk aangesloten op bestaande best practices. Binnen de governance-structuur draagt het programmabureau zorg Zelforganisatie betreft de ontwikkeling van samenwerkingsverbandenvoor de formering en uitvoering van de projecten en is het verantwoor- tussen partijen uit de creatieve industrie, met als doel grotere en delijk voor de uitvoering van flankerende activiteiten. complexere opdrachten aan te kunnen nemen. Om haar doelstellingen te bereiken werkt het innovatieprogramma in Onder creatief leiderschap wordt verstaan het oprichten van de Dutchhet bijzonder samen met het FES CIRP programma (Creative Industry Creative Council, die de creatieve industrie in haar strategische rol Research Program) en de onlangs opgerichte post-graduate opleiding promoot, met als doel de markt voor deze strategische rol te ontwikkelen. THNK, die zich richten op respectievelijk onderzoek en onderwijs. Onderscheidend aan de positionering van dit innovatieprogramma is Kennisdeling betreft het verzamelen, verrijken en verspreiden van dedat het zich richt op de beroepspraktijk. kennis van Creative Thinking, met als doel dat een steeds groter aantal creatieve bureaus deze strategische rol kan spelen, ook op de lange Afstemming vindt ook plaats met andere innovatieprogramma's, zoals termijn.het Diensteninnovatieprogramma voor de Financile en Creatieve Sector (SII), regionale in nationale initiatieven zoals Pieken in de Delta (PiD) en Financile en fiscale condities gaat over het ontwikkelen en gebruikenDutch Design Fashion and Architecture (DDFA) en met onderzoekspro- van beoordelingsmodellen voor financiering en het verruimen van gramma's zoals NWO RISCC, IOP IPCR en het FES COMMIT programma. bestaande fiscale instrumenten, met als doel de gewenste groei van de creatieve industrie te financieren en te verankeren.Waarde van Creatie Innovatieprogramma Creatieve Industrie 8 Executive Summary9 6. Activiteiten en budgetInhoudsopgave Voor de projecten en flankerende activiteiten is een programmabudget opgesteld van 50,8 miljoen euro. Hiervan wordt circa 72% gealloceerd voor projecten en 28% voor flankerende activiteiten. De sector inves-Colofon 02 teert 57%. Aan de overheid wordt een bijdrage gevraagd van 43%,Executive summary 03 circa 21,7 miljoen euro. Inhoudsopgave 11Verantwoording13Leeswijzer15Doelstellingen innov