wiadomości Łąckie styczeŃ / luty 2012

Download Wiadomości Łąckie STYCZEŃ / LUTY 2012

Post on 11-Jan-2017

218 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Czym jest mio?

  czym jest mio? pytamodpowiedz jeli moeszczym?

  radoci? szczciem? spenieniem?a moezazdroci? tsknot? cierpieniem?

  ogniem i wod?dniem i noc?pewnym i niepewnym?

  no powiedz! czym?!

  wanie tym

  Joanna Klimczak

  Z wizyt u pierwszego mieszkaca Gminy cko w 2012 r. Zote Gody par maeskich Spotkanie autorskie z Babci Gruni Co sycha w Zwizku Podhalan?

  Czym jest dentelmeskie wykroczenie? Informacje kulturalne i sportowe Kronika policyjna

  GAZETA SAMORZDOWA GMINY CKOStycze Luty 2012

 • Pierwszym mieszkacem Gminy cko urodzonym 1 stycznia 2012 roku jest chopczyk oimieniu Jakub zJazowska. Kubu jest trzecim dzieckiem Pastwa Anny iStanisawa Proskich. Stasze rodzestwo (Aleksandra 13 lat iPawe 7 lat) ciesz si maym braciszkiem icht-nie pomagaj Rodzicom.

  Nowego mieszkaca gminy wdniu 19 stycznia biecego roku od-wiedzi Janusz Klag Wjt Gminy cko. Skadajc yczenia wrczy Rodzicom list gratulacyjny iupominki. Chopiec otrzyma wprezencie ubranka, zapas pampersw ipluszowego misia. Mama obdarowana zostaa bukietem kwiatw iczekoladkami.

  Szczliwym Rodzicom gratulujemy iyczymy wszystkiego dobrego!

  KK

  Pierwszy mieszkaniec Gminy cko w 2012 r.

  !

 • Wjt Gminy cko zoy dostoj-nym Jubilatom wyrazy uzna-nia igbokiego szacunku oraz serdeczne yczenia wszelkiej pomylno-ci, dalszych szczliwych lat wsplnego ycia, atake zadowolenia zdzieci, wnu-kw iprawnukw. Nastpnie gos zabra Pose Czerwiski gratulujc tak pik-nego stau maeskiego idotrzymania danego sobie wdniu lubu przyrzecze-nia. Do ycze doczyli si rwnie Po-sowie Arkadiusz Mularczyk i Andrzej Romanek przesyajc do odczytania list gratulacyjny zyczeniami.

  Podczas uroczystoci wrczone zo-stay medale Za dugoletnie poycie maeskie nadane przez Prezydenta RP. Aktu odznaczenia Jubilatw doko-nali Janusz Klag Wjt Gminy cko iPan Andrzej Czerwiski Pose na

  Sejm RP. Maonkowie otrzy-mali rwnie okolicznocio-w statuetk, drobne upomin-ki ikwiaty. Nastpnie w takt Marszu Mendelsona zosta wzniesiony toast iodpiewane huczne sto lat. Uroczysto

  Zotych Godw umilaa muzyka Ka-peli Regionalnej Mae cko iwy-stpy taneczne Zespou Regionalnego Grale ccy.

  Podczas spotkania, ktre odbyo si po czci oficjalnej, bya okazja do roz-

  mw iwspomnie. Zgromadzeni przy wsplnym stole gocie zgodnie przyzna-li, zkrcc si z woku, e przygoto-wane dla nich obchody Jubileuszu 50-le-cia byy wspaniaym prezentem ichwil, oktrej nigdy nie zapomn.

  Jeszcze raz yczymy wszystkim do-stojnym Jubilatom duo zdrowia i si oraz wszelkiej pomylnoci na dalsze lata poycia maeskiego.

  K.K.

  Zote Gody uroczysto jubileuszu 50 lecia poycia maeskiego"#

  $%! &'()%*+,'-.$%/, &0,)/1.$%2+)3435/)3%.$%4

  WIADOMOCI CKIE 3

  GAZETA SAMORZDOWA GMINY CKO

  Stycze Luty 2012

 • Wizyta szanownego gocia miaa miejsce w wietlicach rodowiskowych w cku i Jazowsku, oraz w wietlicy Romskiej w Maszkowicach. Odwiedzi-ny witego Mikoaja poprzedzi, pro-gram artystyczny przygotowany przez Pani Aleksandr Mrwk, w wykona-niu uczniw z Zespou Szkolono Gim-nazjalnego w cku.

  Dzieci byy bardzo uradowane spo-tkaniem z witym Mikoajem, szcze-glnie ucieszyy si z prezentw, oraz pamitkowego zdjcia ktre zrobiono na koniec spotkania.

  Pan Janusz Klag Wjt Gminy cko, przygotowa ca wizyt, a take, ufun-dowa prezenty dzieciom.

  U.C.

  Mikoajki w Gminie cko.$%,67 6

  4 WIADOMOCI CKIE

  GAZETA SAMORZDOWA GMINY CKO

  Stycze Luty 2012

 • Wdniu 5 stycznia odby si ju po raz XXII Gmin-ny Przegld Grup Koldniczych, wktrym udzia wzio 7 zespow. Nad prawidowym przebiegiem czuwali jurorzy zMaopolskiego Centrum Kultury Sok wNowym Sczu: Marta Smlczyska etnolog, Benedykt Kafel etnograf iAleksander Smaga muzyk.

  Kategoria dziecica:Im-ce (dwa rwnorzdne):

  Grupa zGwiazd ze SP wMaszkowicach Grupa zGwiazd (starsza) zZSG wZagorzynie

  II miejsce: Grupa zGwiazd (modsza) zZSG wZagorzynie

  III miejsce (dwa rwnorzdne): Grupa zGwiazd ze SP wObidzy Grupa zTuroniem zZSP wCzarnym Potoku

  Kategoria modzieowa:III miejsce:

  Grupa zGwiazd zZSG wJazowsku

  Kategoria dorosa: Imiejsce:

  Herody zZespou Regionalnego Grale ccy

  Kwalifikacj na VIII Powiatowy Przegld Grup Koldni-czych wMystkowie otrzymaa grupa Herody zZR Gra-le ccy, ajury podkrelio niezwykle wysoki poziom arty-styczny przegldu.

  Nagrody idyplomy dla wszystkich uczestnikw wrczyli Janusz Klag Wjt Gminy cko iBarbara Moryto dyrek-tor GOK wcku.

  (b.g.)

  XXII Gminny Przegld Grup Koldniczych w cku

  (b.g.)

  WIADOMOCI CKIE 5

  GAZETA SAMORZDOWA GMINY CKO

  Stycze Luty 2012

  Redaguje: Gminny Orodek Kultury w ckuAdres redakcji:Gminny Orodek Kultury w cku33390 cko, ul. Straacka 29tel./fax 018 444 61 69email: gok@ug.lacko.iap.pl

  Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru i skracania materiaw dostarczonych do Wiadomoci ckich bez zgody autorw artykuw.

  Skad komputerowy: Stanisaw Nowogrski / NokomDruk: Drukarnia KWADRAT Nowy Scz

  Dwumiesicznik Gminy cko

 • Pochd Trzech Krli i Koncert Kold w cku6 %, 8 +1 , $% 3

  901:%,

  %06

  ;)

  1*96 1/

  Za nimi wdrowali koldnicy, przedstawiciele Zespou Regio-nalnego Grale ccy, oddziau ckiego Zwizku Podhalan, liturgicz-na suba otarza, siostry zakonne, gru-py modzieowe oraz mieszkacy. Wiele osb miao specjalnie przygotowane na t okazj symbole modsze dzieci ko-rony na gowach, starsi kwiaty gwiazdy betlejemskiej wdoniach.

  Po wejciu do kocioa Trzej Krlo-wie zoyli dary przy Nowonarodzonym Jezusku wbetlejemskiej szopce, apro-boszcz ckiej parafii ks. praat Jzef Trzpek poprowadzi modlitw ofiaruj-c ca spoeczno cka Boej Dzieci-

  nie oraz przybliy postaci Mdrcw ze Wschodu.

  Nastpnie roz-pocz si Koncert Kold. Zaprezen-towaa si w nim Orkiestra Dta im. Tadeusza Moryto zcka pod dyr. dr. Stanisawa Strczka zsolistami Ann Gromal, Magorza-t Dud iMarcinem Wnkiem. Wyst-pi rwnie chr parafialny Zew Gr prowadzony przez Jana Gorczowskiego oraz Zesp Regionalny Grale ccy pod kierunkiem Piotra Gromali. Bya to

  prawdziwa uczta dla ducha. Pikne ko-ldy ipastoraki piewane byy wspl-nie przez wszystkich uczestnikw kon-certu, abrawa na zakoczenie dugo nie milky.

  (b.g.)

  6 WIADOMOCI CKIE

  GAZETA SAMORZDOWA GMINY CKO

  Stycze Luty 2012

  GAZETA SAMORZDOWA GMINY CKO

 • WDNIU 15 GRUDNIA wGminnym Orodku Kultury w cku odby si Koncert Kold wwykonaniu uczniw Ogniska Muzycznego oraz Szkoy Mu-zycznej I stopnia w cku. Usysze mona byo najpikniejsze koldy ipa-storaki nie tylko polskie, ale rwnie innych krajw.

  Wtej witecznej prezentacji uczest-niczyli rwnie Janusz Klag Wjt Gmi-ny cko oraz Przewodniczcy Rady Gminy Zdzisaw Warzecha. Wjt Gmi-

  ny pogratulowa dzieciom imodziey, nauczycielom, rodzicom oraz dyrekcji Orodka Kultury iSzkoy Muzycznej wspaniaego koncertu, yczy rwnie wspaniaych wit Boego Narodzenia wrodzinnym gronie.

  Cao koncertu zakoczyo wsplne chralne wykonanie koldy Pjdmy wszyscy do stajenki ztowarzyszeniem wszystkich instrumentalistw.

  (b.g.)

  Koncert Kold w wykonaniu uczniw Ogniska Muzycznego iSzkoy Muzycznej

  WIADOMOCI CKIE 7

  GAZETA SAMORZDOWA GMINY CKO

  Stycze Luty 2012

 • 15 tysicy 703 zote i 41 groszy tyle uzbierali wolontariusze Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy w cku.

  W rnych miejscowociach gminy kwestowao 28 wolontariuszy. Dwo-je najmodszych miao po trzy latka. Nie zraa ich nawet padajcy od cza-su do czasu deszcz. cki sztab WOP tradycyjnie ulokowa si w Gminnym Orodku Kultury. Wszystkie orkiestro-we imprezy odbyway si na Rynku, na ktrym byo niezwykle folkowo i koloro-wo. Wystpili: Orkiestra Dta im. Tade-usza Moryto, kapela "Mae cko", dzie-ci ze Szkoy Podstawowej w Zarzeczu, Zesp Regionalny "Grale ccy" oraz kapela Kunicka. Mona byo rwnie

  przejecha si motocyklem lub quadem. XX Finaowi WOP towarzyszya rw-nie loteria fantowa z niezwykle atrak-cyjnymi nagrodami, dziki hojnoci lo-kalnych firm i sponsorw prywatnych do wszystkich zostay ju skierowane specjalne podzikowania.

  W tym roku wolontariusze WOP ze-brali w gminie cko 15.703, 41 zotych. Najwyej wylicytowana zostaa koszul-ka XX Finau WOP. Nabywca zapaci za ni 750 zotych. Pysznego tortu fina-owego, ufundowanego przez Cukierni U Gromali mogli sprbowa wszyscy zebrani na ckim Rynku.

  (b.g.)

  XX FINA WOP wcku

  8 WIADOMOCI CKIE

  GAZETA SAMORZDOWA GMINY CKO

  Stycze Luty 2012

 • Wjzyku niemieckim funkcjo-nuje pewne interesujce wy-raenie Kavaliersdelikt. Oznacza ono dziaanie, ktre cho jest prawnie niedozwolone, to jednak jest przez wielu akceptowane. Prbujc tu-maczy to wyraenie na jzyk polski mona by je nazwa dentelmeskim wykroczeniem. Spoeczna akceptacja takich zachowa najczciej nie jest po-wszechna. Jakie konkretne zachowanie jest traktowane jako dentelmeskie wykroczenie przez jak cze spoe-czestwa. Jeden ze sownikw jako typo-we przykady niedozwolonych prawnie zachowa uwaanych za akceptowalne podaje oszukiwanie wpodatkach lub jaz-d bez biletu. Wnaszych rodzimych re-aliach lista takich wykrocze mogaby by do duga, np.: przekraczanie prze-pisw ruchu drogowego (zwaszcza ogra-niczenia prdkoci) czy rne formy pi-ractwa komputerowego.

  Przykadem zachowania, ktre do powszechnie bywa uwaane za den-telmeskie wykroczenie jest odpisy-wanie. Student lub ucze, ktry odpi-suje, niestety nie ma poczucia, e robi co nieuczciwego. Dlatego wanie odpi-sywanie na kolokwiach, sprawdzianach, testach, kartkwkach; odpisywanie ze cig, ksiek, zeszytw czy te od in-nej osoby traktowane jest jako zachowa-nie akceptowane, cho zabronione.

  Istnieje wiele pretekstw do odpisy-wania bo wszyscy tak robi, bo nie mona by naiwnym, bo przecie od-pisywao si zawsze, odpisuje si ib-dzie odpisywa dopki szkoa bdzie istniaa. Poza pretekstami istniej tak-e przyczyny takich zachowa. Gwn jest to, e odpisywanie jest