wiadomości Łąckie styczeŃ / luty 2013

Download Wiadomości Łąckie STYCZEŃ / LUTY 2013

Post on 11-Jan-2017

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Alleluja!!Zmartwychwsta Pan!

  Niech nadchodzce wita Wielkanocne umocni Wasz wiar, podnios na duchu i napeni Wasze serca radoci.

  Wielu miych chwil w rodzinnym gronie przy wielkanocnym stoleycz

  Janusz KlagWjt Gminy cko

  Zdzisaw WarzechaPrzewodniczcy Rady Gminy cko

  Gazeta Samorzdowa Gminy ckoStycze Luty 2013

 • Patronat nad konferencj objli prof. dr hab. wodzimierz Sady, rektor Uniwer-sytetu rolniczego wkrakowie oraz J-zef Lassota pose naSejm rP. zinicjaty-wy Janusza klaga, wjta Gminy cko, wramach konferencji odbya si debata zudziaem uczestnikw na temat mo-liwoci legalizacji alkoholowych pro-duktw tradycyjnych, jako markowe-go produktu turystyki kulturowej na przykadzie liwowicy ckiej.

  Uczestnikw konferencji powita mgr in. micha Szandua kierownik centrum kultury Studenckiej Ur, za

  uroczystego powitania dokona prof. dr hab. wodzimierz Sady, rektor Uniwer-sytetu rolniczego wkrakowie. nastp-nie gos zabra Jzef Lassota Pose na Sejm rP, ktry wyrazi swoje zadowole-nie zmoliwoci uczestniczenia wkon-ferencji otak istotnej tematyce nie tylko dla maopolski, ale idla caego kraju. J-zef Lassota, Pose na Sejm rP od dwch lat intensywnie wspiera dziaania Gmi-ny cko zmierzajce do uregulowania prawnego tej wanej sprawy.

  Janusz klag, wjt Gminy cko sze-roko omwi aktualn sytuacj ckiej

  liwowicy, ktra mimo renomy, jak si cieszy, nadal pozostaje produktem nie-legalnym. Janusz klag, zapozna zebra-nych zaktualn sytuacj prawn iszan-sami na legalna produkcj i sprzeda przez rolnikw. mimo, i przykad do-tyczy ckiej liwowicy, wjt cka mia na uwadze inne produkty spirytusowe produkowane w gospodarstwach rol-nych na terenie caej Polski, ktre te s take produktami tradycyjnym wyr-niajcymi poszczeglne regiony Polski. mwiono wic rwnie oliwowicy szy-dowskiej, produkowanej wzaprzyja-nionej zckiem gminie Szydw, kt-rej przedstawiciele zPrzewodniczcym rady Gminy Januszem Juszczakiem rwnie uczestniczyli wkonferencji.

  Gos zabrali take parlamentarzyci Joanna Bobowska oraz andrzej roma-nek. wyrazili oni swoje poparcie dla inicjatywy moliwoci legalizacji regio-nalnych napojw spirytusowych oraz innych produktw tradycyjnych, bd-cych znakiem rozpoznawczym dla od-miennych kulturowo regionw Polski. Posowie podkrelali, e uregulowanie tych kwestii moe by istotn szans dla rozwoju turystyki kulturowej na polskiej wsi. Posowie popierali dziaania wjta Gminy cko, zmierzajce do uprosz-czenia procedur prawnych dajcych rolnikom legaln moliwo produkcji isprzeday ckiej liwowicy oraz in-nych zacnych trunkw.

  b.g.

  Vii Oglnopolska Konferencja Produkty tradycyjne szans rozwoju regionalnej turystyki kulturowej na przykadzie liwowicy ckiej.

  W dniu 17 grudnia w Centrum Kultury Studenckiej Uniwersy-tetu Rolniczego w Krakowie odbya si VII Oglnopolska Kon-ferencja Produkty Tradycyjne szans rozwoju regionalnej tu-rystyki kulturowej. Organizatorem konferencji by Uniwersytet Rolniczy w Krakowie wsplnie z Gmin cko, a take Stowa-rzyszeniem Twrcw Nauki i Kultury Episteme oraz Polsk Sieci Gospodarcz.

  2 wiadomoci ckie

  Gazeta Samorzdowa Gminy cko

  Stycze Luty 2013

 • rang tego wydarzenia kultural-nego podkreli wswoim wyst-pieniu Janusz klag wjt Gminy cko, ktry jednoczenie podzikowa dyrektorowi mck Sok antoniemu malczakowi zawsparcie organizacji tego przedsiwzicia. wyrazi rwnie rado zmoliwoci zaprezentowania walorw Gminy cko nanowosdeckim forum.

  impreza rozpocza si od wrcze-nia medalu Gloria artis najstarszemu, azarazem jednemu znajbardziej roz-poznawalnych inagradzanych skrzyp-kw Sdecczyzny Franciszkowi ku-rzei zkiczni. Pan Franciszek 94-letni prymista, ktry przez wiele lat promo-wa Gmin cko zachwycajc swoim muzycznym talentem, otrzyma jedno z najwaniejszych wyrnie w dzie-dzinie kultury przyznane przez mini-stra kultury idziedzictwa narodowego. naimprezie stawili si wszyscy, zkt-rymi Franciszek kurzeja przez wiele lat wsppracowa. odznaczenie wrczy wimieniu marszaka wojewdztwa ma-opolskiego marka Sowy, Leszek zegz-da Przewodniczcy komisji kultury Sejmiku wojewdztwa maopolskiego. Swoje gratulacje przekazali parlamenta-rzyci: posowie andrzej romanek iSta-nisaw Paso (pose na Sejm rP ii ka-dencji), senator Stanisaw kogut, wjt Gminy cko Janusz klag, Starosta no-wosdecki Jan Golonka, Prezes zwiz-ku Podhalan oddzia wcku tomasz wikowski, dyrektor mck Sok antoni

  malczak, dyrektor Gok wcku Bar-bara moryto, dyrektor Gok wkamie-nicy mieczysaw marek, przedstawicie-le zespow regionalnych, stowarzysze oraz prywatni wielbiciele talentu Fran-ciszka kurzei. Pan Franciszek wykona mistrzowsko kilka gralskich utworw wsplnie zkapel ck. zokazji nad-chodzcych 94. urodzin zabrzmiao dla Jubilata dwiecie lat.

  wdrugiej czci wieczoru odbya si promocja monografii pt. cko izie-mia cka pod red. prof. Juliana dyb-ca. to wyjtkowe dzieo wydane isfi-nansowane przez Urzd Gminy cko

  jest prac zbiorow przygotowan przez trzynastu autorw. Ukazuje ono peny obraz kilkusetletniej tradycji cka ipo-zostaych miejscowoci gminy, prezen-tuje bogactwo historyczno-kulturalne grali biaych. na wysoki poziom tego wydawnictwa wpyw mia dobr au-torw. rozpoczynaj j Jan Lach ito-masz mrwka omwieniem warunkw przyrodniczych terenu gminy. charak-

  terystyki prehistorii dokonuje Grzegorz First. okres staropolski przypomina Feliks kiryk, aUrszula Perkowska epo-k zaborw. Jan wnk ukazuje trud-ne lata odradzania si pastwowoci,

  Promocja Gminy cko wsdeckim Sokole

  W dniu 11 stycznia br. w Maopolskim Centrum Kultury Sok w Nowym Sczu odbya si impreza promujca Gmin cko pn. Tradycja przez pokolenia.

  wiadomoci ckie 3

  Gazeta Samorzdowa Gminy cko

  Stycze Luty 2013

  Redaguje: Gminny Orodek Kultury w ckuAdres redakcji:Gminny Orodek Kultury w cku33390 cko, ul. Straacka 29tel./fax 18 444 61 69email: gok@ug.lacko.iap.pl

  Redakcja zastrzega sobie prawo do wyboru i skracania materiaw dostarczonych do Wiadomoci ckich bez zgody autorw artykuw.

  Dwumiesicznik Gminy cko

 • apotem kataklizm ii wojny wiatowej iczasy powojenne, za szkic marii ku-rzei-witek przedstawia dzieje wita kwitncej Jaboni. nastpnie Jzef So-wik kreli histori szkolnictwa iowia-ty, Leszek moryto opisuje kultur ludo-w ifolklor, natalia Jzefw iBarbara Faron przedstawiaj kultur literack, maria kurzeja-witek ycie kulturalne, Bogusaw krasnowolski analizuje roz-wj przestrzenny, budownictwo isztu-k, aJulian dybiec parafie iycie reli-gijne. cao dziea koczy szkic marii kurzei-witek oziemi ckiej wopisach pamitnikarzy ipodrnikw.

  wrozmowie zprowadzc imprez magorzat Brod dyrektorem insty-tutu karpat, Janusz klag wjt Gminy cko podkreli, i publikacja ta jest

  prezentacj ywej tradycji, religijnoci oraz dorobku gospodarczego pokole mieszkacw gminy cko, jak rwnie perspektyw opartych na nauce itradycji. wyrazi rwnie swoje podzikowanie dla autorw monografii.

  cki wieczr wsdeckim Sokole za-mkna promocja Sownika gwary g-rali ckich. Publikacja, ktrej autork jest monika kurzeja zkiczni, powsta-a napodstawie jej pracy magisterskiej pt. Sownik dyferencyjny gwary cka iokolic pod kierunkiem prof. dr. hab. Jzefa ksia. wydana zostaa staraniem Gminnego orodka kultury wcku i wspfinansowana zostaa ze rod-kw Unii europejskiej wramach dzia-ania 4.1. wdraanie lokalnych strate-gii rozwoju zzakresu maych projektw

  Programu rozwoju obszarw wiejskich nalata 2007-2013. Sownik ten pozwa-la naochron oryginalnej gwary grali biaych. warto zaznaczy, e wczci tej oprcz autorki gos zabrali rwnie dia-lektolodzy profesorowie UJ Jzef k ikazimierz Sikora, podkrelajc znacze-nie tego wydawnictwa.

  impreza zakoczyo si spotkaniem przy suto zastawionych ckimi smako-ykami stoach, naktre zaprosia Gmina cko. By czas na rozmowy, spotkanie zJubilatem Franciszkiem kurzej oraz autorami publikacji. ta promocja Gminy cko wnowym Sczu pozwolia uka-za olbrzymi potencja kulturowy kra-iny sadw.

  (b.g.)

  4 wiadomoci ckie

  Gazeta Samorzdowa Gminy cko

  Stycze Luty 2013

 • Jury wskadzie: marta Smlczyska etnolog (mck So-k), Benedykt kafel etnograf (mck Sok) ialeksander Smaga muzyk (mck Sok) postanowio przyzna nast-pujce miejsca: imiejsce Grupa koldnicza zgwiazd zzSG wzago-

  rzyniedwa rwnorzdne ii miejsca:

  Herody ze SP wobidzy Pastuszkowie zzSP wkadczy.

  wszystkie grupy otrzymay nagrody pienine ufundowane przez Gok wcku.

  do Powiatowego Przegldu Grup koldniczych Sdeckie koldowanie wmystkowie zostaa zakwalifikowana grupa zgwiazd zzagorzyna.

  Protok przedstawi Przewodniczcy jury Benedykt kafel. Podzieli si on rwnie swoimi spostrzeeniami dotyczcymi tradycji koldowania na terenie Sdecczyzny.

  nagrody idyplomy wrczyli Sekretarz Gminy cko Stani-saw Piksa oraz dyrektor Gok Barbara moryto.

  wpodboju sceny powiatowej maym koldnikom zzago-rzyna przeszkodzia grypa, ktra nie pozwolia zaprezentowa swoich umiejtnoci. wierzymy jednak, e wprzyszym roku reprezentanci Gminy cko stan na najwyszym podium.

  XXiii Gminny Przegld Grup Koldniczych

  W dniu 4 stycznia w sali GOK-u w cku odbya si XXIII edycja Gminnego Przegldu Grup Koldniczych. Wziy w niej udzia trzy dziecice grupy koldnicze.

  wiadomoci ckie 5

  Gazeta Samorzdowa Gminy cko

  Stycze Luty 2013

 • Po koncercie wrczone zostay dyplomy dla absolwentw Studium dla kapelmi-strzw oraz wysokie odznaczenia mini-stra kultury i dziedzictwa narodowego dla ludzi zwizanych z kultur muzycz-n. wrd nagrodzonych znalaz si ka-pelmistrz orSG oraz orkiestry dtej im. tadeusza moryto z cka Stanisaw Strczek. otrzyma on medal zasuony kulturze Gloria artis.

  Serdecznie gratulujemy i yczymy dal-szych sukcesw na niwie artystycznej.

  (b.g.)

  Gloria Artis dla Stanisawa Strczka

  W dniu 23 lutego w MCK Sok miaa miejsce wyjtkowa uroczysto. Rozpocz j koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Stray Granicznej dyrygowanej przez ppk Stanisawa Strczka.

  fOt. Lucyna WitKOWSKa, StaniSaW mieRciaK

  6 wiadomoci ckie