wwi workshop 10 14 pdf (1) (1)

Download Wwi workshop 10 14 pdf (1) (1)

Post on 06-Aug-2015

22 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. l I ...fr |#I or 1:,. .. r .. - ._o .-~_! .1r_uj l_lJ2l_l: l1l. r_ 2. mhuwu cunouuc sen >. m:.5om .0 mco. u:.9>u. . .1 .. _ .. ,. aa5 3 . =..3 o5 .0 uouhm 23 we. .. . >=. o.. u:. .. . .3_u. _ou c.22.0 05 _ ;.m. .coEao. o>uu o_. .cocooo Baa . m.oom : .:ouu9.. o_ ~mu. .o>o oun_ooEE_ .0oucnu. .oaE_ u>. um_o. . 05 um!ans?mm.2::5 E co. _.: _o>E cnmaa w ,,..0 >u. ... .m 50> uuio Paocm .2: commune of..20. . .uoou. ..0 ucu >. =.: .5.. E_ / . o 1u>uuco3 . Coco: :_o>u. . :5 oc_E. _o. c. Couuo.>coE .45 3c_Ecxu.2; .15 : :..5 >. ;Eo_3_o>2 a_n_. ... .a . o 933 cc >tco_u mm!.2: o. .s . >=: c.d 5.. . Cos.or:o.ucouum $5 .0 6.. .. 2: .30. conouuo ...- H E cos2o>. .: urouua a c..83..9:.6:. .. . u..2n. . .0 6.22.3 u_nE_m .> . w:. _u. .. .5o c co Szoa S Etou 3 3.3 x_>ozm_om toco: :_o>E oz.usnccu .. . . .210.. . . ... ... t .0 _ 2 co , :3__. ....to: .. . :.Z o. .__3...5. . .>. >.. . cc::. ... ..c. .>. ... . . a I.F U,.ro. ..ou. . uc. . : __uo. . cc. oc_. ... .cco_ . ... .:o_u. . . >.: o3.._3:. _oa . ... .E: .c. ._ , .. . . . , . ;, : ... ;, 5:53.. .. 2 u. ;cca: .. . c.. EE. .>oU _. .co_. ..>o& . . : .5coE ES;::.. ,z :5 .22 . >:. En. : s 3.. ..c >oc. .Eo .5. . o 3.6.6 2: 9.. . r.< . . _. .. . .c..o coa on:.5. Son:Ecao aE. ... .u. ... _ _5_. ..oa .0 . ._. .:u :uc:.- u/ )r. ..rh. w., .:. . _ . . : ... ... -..{Soon . _.. .c, .:9.. . 32 5.2.9.. .. >. :.. ___E .2 33. S .22 .3123 1. : : : . r. ... ._:r. Z.cv. u . .co .30). : .0 ; >.. >> . . c.:3: . :.. .u. .EE.Eon U5. . ... :aE;c. ._. ... : - U I.I . . ., n. _m . rmEE.0 . cmEouO . cm. :73< 05 .0 co: :_o$_o on.E 93.33. .03 . . - H..u, _. . w_.4.d. J. ... 3:..m. .mou SE3. ucw . _3_. __oo . o_Eocouu maoctocu oczunxo cozczu . o .35L H : .s. ... ... ._. ... m 3-o. ... .v: ..9a u 29 ou. oo_u>uu coom U_: cou _232-: _:E E..>_. _u_: c uuc_3.. . . /. . . n.. m. n. .,. ,.. %I. ;t. on Enos . Co. .u. > E5 aconccou .32. cc.0835 {Esau . co. oc___on 95 .AL Mn .4 .1 win ma .B m.ru; o_< Sm?roam:5383 .0 E90 .53..05 USS?>_uc: o.9q ._ / f. ... ... ... u4.. ... ,.z. s,. ,.. !.... .. ucc 393 c.39:.., .>: a_n. . .0 . C3c. ..u . . vane. .. .25 uto>> tar.3:. . .n_ ... .:o_. =_= .6~_ =.7=: U . _:_, $ .2: En { to."me 22.5...- ....I /4.. . :._. .. uw_. .r 3..v.}1.. b.. ,_J. u../M . .,.1II , . .141,./V: ... ./ / _ ,-_ .. 3. Sew . m=m= < - 2.88.2 .22..m>a_= _o_. _o. _ .8. =mE_=8_2 _ Es 2.25 9__.8_. .8 = _.= .. . _=__. .~_>2&5 . m=. ... x_E. .. E:.m: mamdU-mm . mmc. um_. mwacc 4. .2EEmcsmmam 2: co :25 u2m_8u Basso $3 .2. co .__Em._m E 2..Esau Em= .o. :_-= o_, .=o. _.= _.o-2_. .ee2_ 28 8:::2. $2 .39 . . ..u. __< co Emmzm 3. :33 _ :25 2.25E25 23: _2o_o $29.3 ; ... ..__m: m m. m_mm= m - E E2: . ... m_3 m_ ucmsuzs Bah . .m_>ow-. m2_ 2: 82. 26: . ..= o_. =_9 _m_8m can .83..Em. ___E 5 cause .9: :25 m . o Eon. .. 2: em 8&5rK5, I u. I'A, i.lAI. r. .u. .wr, r,Wn: U _us, ,,4 (JIM 5. .$= ___a2_8 m:Scam Esau m: _m_E . :m_8E8 : m_o__mu mammme as : _ 325 ooodmm m:8 =2 2.8: 52 a__-m_. < . E2_:2 = m_: _.. .:S 265 m_o__mo E m. ... _8:: ... :. 092 m: _E_m_o . >._%_. __: _-mEm= < .5 E28 __: =_8 m uBo__. E_ smmzm .39 _E2%m : _.8:Su_ m= _.E=8o Ea Ea:EBmm>> 2: co mo__u__n __: mm8o= m m 9__$_. _8. Ea:: 9__: aa .2_n_Em cmczmc 2:.2 : o:uE. .m_u . o._mE m E33 SE EmEm>_o>: _ m. m_mm= m . $>2so: . .v_. m_.5=m= < B2 : _ m_mm_: n_ Emu : _ oawcmto csmmzm 30:3 m . ._o :32 mm _om_: _ :85 .5 B___x 225 m5_u_om ocodo we :33 ._mm: =_. _-m_: m:< . .EmE8o I wagon.assoc 2: 225 2: m: _mo. Eo 2: co mo 25 am:.m_Eom 5%. . . m=of m: _u= _o= _ datum EN8 95 .26 3 85%. ; 225 sees as 2: can 85:.I mo___m 3:8:m_ m:5:5 3538. :53 E95,.ammsm - 6. 2:25 2: S 2._m 2: .5 :25 2: : _o_ 2 m_: mE3_ :2_%: _ >_2.: oo= o u_o: o_:2_ 2: co 2_. _oEo>o_. _om . $_E. m : m_. m.. .# 2: .25. E8 :8:_~. m _: ==~o. _m=.E= ._: N._m 8 3:8o_m2m: m 2: S .228 25.3 .93 = _e_:2_. _Em : mEo: o 2: __ 2.o:22_o _= _mm82.m :22.E_8 83 2_m_m2_m 2:. E:. _:_ .5 8: . _9. = 2.8: : o____: _ m;a= _mo_225...225: 2: 2:6 =.= Es 2.2::mmeuozm 522::m. m_m2 was 6:2 .2.E2%m-2=: . : _ . m_u__8 = _ $2.25 >o__2:m 2:. ._= o._m2 2 828 = m_m2E _.2so__m 25 .2222. o>_2_2_o m. >=2=. _ou u22_2:$ .2s2_mE 2: . mo: _2.m8 Seuss:8 m____. $_ 2_%2_ . :8:2_ :35 2: 3.2%.225 _. u_Es .59 . _2_E2%m 8 2.2. = _ u= m_o. _ can a_o__mw Ea:2_= :_. s 2 Emma::82:w__2_m >. o___ta E %. E.. ._. .. a can 225$..22.:2: E m8=: < o 7. .mm___m m:B mE2_: _EE8m. m_mm= m _m=2_E_ __m 38:8 : aEEm>om 52. 2: .39 . m rms.co v_m>B_. _-: m2m E 3.55 .58: 2: S m: _E8o< .2259. _m:8o 2: 5:5 5:8: 252. a 9___a_m .55 2: B :5 Emma:2.8 8 8_EoE : m_2_Emu :2: cm___. ___: $__>2_m_om 05 .22 : m__m_8m H95 m. :_5 2: .6 : :mE: m_ES8 2: m= _5o__.25 :2: 8mEmmm2_ Em m. o_u_8 . m.2:95 2: .5 b: o_mE m 5.5 2 . .m: m_>om 2: 3 359. __ 9.2. . =o: =_o>2 Cm:.2_Boo 2: E .25 2:52: .223 .252. 2 E25 mx_>m: m_om2: =5 .55 2: E smmzm 32. B :2: EmEEm>ou _m= o_m_>8._ Euzammnsm 2 . m>o=2:ox 2: E52. E985 :2: : o:= _o>2 2: B B..25 : Emo: o._ 5 So 23:.3:23:.22:5 . m_mm= m 52:25 m_m: o 2: u2m>Emmm 35.. .: 2:.93 B mommooosw 2: Sta msmm >. ___EE8_. ._: m_m o>oEom 3 no.5 : o__. _>> .555 = m_mm= m 2.3. B mm: ___n2_mo 2:2.2: u28.: m 5_m= o_$m >: =:8 2: = ::=5 2.8 5-: :m :5 b___nSm= _ _S: __2_ . $__m 5:33 .29 5:8 .8 . _.m>__. to= m mE5 a_.2_n_= o 2: . ._o>. _.:5o: 8. >255. >a_m2_o>|.. .m. _8o_> 2: u= oEa >_2_= :2. .82. 2.2. 2:25 53::28 5.28 _. _o: E :25. 2.2. :38 .95 2: .533 22:3.:_ >: :2o: _u 28: :2 85.::2 . $:2:E_ was 2.3 .50 .8 =3 5:8: 2:. .2_aEm : a_. aa= ._: -o: m=< 2: :5 5:253 3 _. .a. __. __. _ 2m22:_ _a: o:a::a_$= m2: 9.2.22. >855: :2: :2a:2_oE2. . ... ._Sm8=a =5 :25. .25 828.:a 83 m_. =.. . .o. ommo_ = a___>_o 9___. E_. om. m_8=x E25 8 uoumcas Sn . __8 58: E2___E .283 a :2 Scwdme.5 Emacs:-a_: m=< Ea 8.om: .~.5:aE. _ou Base;.228 a: _.o. o_ 2: . .o_= =8 2: E 2_. _2_ 2_a___>_o c853; :5 Soc:8:65..5:5 .2=2:m 2: S m. _2_E2: 2: goes 8.5. _m2a2u 2: a_. ___ 23::ism .33hwawmvud mama. 9. . .. .. . o.. m_: ... .:< . o.. ._. .m 28 a. :2.o.5 22. 8:2. . .. 2. 2.2.2: 2.2: : _2.. m 8:82. . o.. .5___8. E2. 2. 2: 22.5222. . .2.2_: : 22. 2:..52.. :..m2.2_: .. _. _.m. .m: > 2.25 : :.588.-__-_-. ,-_. _sa-___. =&moRE~s: . Sm __ou: _.Zmmoa. .s2zoz uuwwooom . ..m: omm3 um:_ 55 2.25 : __S. __. . :m_. oEuE-_->>>>-__u>: =-S-. s8mos_ B. .-8-m s~E5.. ..a_$= .s8_: _&= _ .93 . m ; o._m_2 . .._m_. _oEo$_ _ 25> __m>: = B >>oumo_>_: . :mE$m->. mm$>_= :~-m_mm_: -_2;>-m~vR: soEE8.:tax:.38 . m _e2az B888 . ..= s_s E 233. :5.. . was 3 H235 2: S Em___E_. _: _=_. .aE_E 5.-885:28.%os: a3>. :o. _.. ._u. ;.szSaE_ ~. .:o_S_o>am m owzmo :25 2: Be a o_= uo_2 32$:cmonezw8:8: 282: .255ummoacm