ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/06/2017/Kraśnik - - współczynnik przenikania ciepła dla okna Uw=1,3 W/m2K…

Download ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/06/2017/Kraśnik - - współczynnik przenikania ciepła dla okna Uw=1,3 W/m2K…

Post on 28-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecice w Polsce Al. Wilanowska 309a 02-665 Warszawa </p> <p>tel.: 22 622 16 72 fax.: 22 628 84 75 e-mail: info@wioskisos.org www.wioskisos.org </p> <p> Kranik, 06-06-2017 r. </p> <p>ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/06/2017/Kranik </p> <p> 1. Nazwa oraz siedziba zamawiajcego: </p> <p> Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecice w Polsce; Aleja Wilanowska 309A; 02-665 Warszawa </p> <p> 2. Opis przedmiotu zamwienia: </p> <p>Dostawa i monta okien dachowych firmy FAKRO FTS V (U2) o wym. 78 x 160 cm w domach jednorodzinnych. Szczegowy zakres zamwienia podano w pkt. 7 niniejszego zapytania ofertowego. Miejsce realizacji zamwienia: SOS Wioska Dziecica w Kraniku; ul. H. Gmeinera 8; 23-204 Kranik </p> <p>3. Okres realizacji zadania: </p> <p>31.08.2017 r.. </p> <p>4. Opis sposobu przygotowania oferty: </p> <p>A. Ofert naley przygotowa na Formularzu Oferty stanowicym Zacznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. </p> <p>B. Oferta musi by podpisana przez osob/y upowanion/e do reprezentowania przedsibiorcy. Upowanienie osb/y podpisujcych/ej ofert musi bezporednio wynika z dokumentw doczonych do oferty (KRS lub odpis z rejestru przedsibiorcw) </p> <p> 5. Miejsce, termin zoenia ofert: </p> <p>A. Ofert na Formularzu Oferty, stanowicym Zacznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego wraz z wymaganymi zacznikami, naley zoy w formie papierowej osobicie lub za porednictwem poczty w siedzibie </p> <p>Zamawiajcego: SOS Wioska Dziecica w Kraniku ul. H. Gmeinera 8; 23-204 Kranik w zamknitej i opisanej kopercie Dostawa i monta okien (liczy si data i godzina dostarczenia) </p> <p>B. W przypadku przesania oferty poczt / kurierem decyduje data faktycznego dorczenia przesyki do siedziby Zamawiajcego. </p> <p>C. Oferty naley skada do dnia 20-06-2017 r. do godz. 08:10 </p> <p>6. Kryteria oraz sposb oceny ofert: </p> <p>Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecice w Polsce Al. Wilanowska 309a 02-665 Warszawa </p> <p>tel.: 22 622 16 72 fax.: 22 628 84 75 e-mail: info@wioskisos.org www.wioskisos.org </p> <p>A. W przedmiotowym postpowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej </p> <p>Zamawiajcy zastosuje kryterium oceny ofert cena waga 100%. </p> <p>B. Zamawiajcy dokona oceny zoonych ofert, zgodnie z nastpujcymi </p> <p>zasadami: </p> <p>Punkty w tym kryterium zostan przyznane na podstawie podanej przez Wykonawc w ofercie ceny brutto. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: </p> <p>Cmin C = x 100 pkt </p> <p>Cbad </p> <p>C liczba punktw przyznanych badanej ofercie w kryterium cena Cmin najnisza cena spord badanych ofert Cbad cena oferty badanej </p> <p>C. Za ofert najkorzystniejsz zostanie uznana ta oferta, ktra spenia wszystkie </p> <p>wymagania niniejszego postpowania oraz otrzyma maksymaln ilo </p> <p>punktw, zgodnie z powyszym wzorem. </p> <p> 7. Szczegowy opis przedmiotu zamwienia: </p> <p> A. Przedmiotem zamwienia jest dostawa i monta okien dachowych Fakro </p> <p>FTS V (U2) B. (wypis z projektu budowlanego dostpny u Zamawiajcego do wgldu lub </p> <p>przesania na mail) Opis rozwiza zastosowanych okien dachowych </p> <p> 1.1.1. Okna poaciowe </p> <p>Przewidziano do zastosowania okna dachowe drewniane firmy Fakro na dachach </p> <p>o nachyleniu pow. 6 . </p> <p>Na obudowie z pyt g-k wyznaczy orientacyjne pooenie okna, wykona otwr </p> <p>kontrolny i ustali dokadna lokalizacje otworu, wyci pyty g-k, usun </p> <p>ocieplenie i odpowiednio naci folie dachowe, usun dachwki i aty. </p> <p>Zamocowa ocienice , konierze dodatkowe i konierz uszczelniajcy. </p> <p>Uzupeni izolacje termiczna i pokrycie dachowe. </p> <p>Naley przestrzega instrukcji montau producenta okien. Zalecany system </p> <p>montau okien na atach. </p> <p>Dodatkowe elementy drewniane (aty) zabezpieczy p. poarowo preparatem </p> <p>FOBOS M-4 do uzyskania stopnia trudnozapalnosci (NRO) zgodnie z wytycznymi </p> <p>producenta (0,2 kg preparatu na 1 metr kwadratowy drewna tj.ok. 0,6 decymetra </p> <p>szeciennego 30% roztworu) poprzez min. czterokrotne malowanie pdzlem, </p> <p>wakiem lub dysza natryskowa. </p> <p>Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecice w Polsce Al. Wilanowska 309a 02-665 Warszawa </p> <p>tel.: 22 622 16 72 fax.: 22 628 84 75 e-mail: info@wioskisos.org www.wioskisos.org </p> <p>Przy montau okna naley sukcesywnie uzupenia pokrycie, poczy szczelnie </p> <p>folie dachowe (paroszczelna i paroprzepuszczalna) z odpowiednimi konierzami, </p> <p>uszczelni cieplnie ram okna , wykona obudow z pyt g-k. </p> <p>Zaprojektowano okna obrotowe Fakro FTS-V (U2) o wymiarach 78x160 w </p> <p>zespoleniu poziomym. </p> <p>- klamka umieszczona w dolnej czci okna </p> <p>- automatyczny nawiewnik o wydajnoci do 50m3/h </p> <p>- jednokomorowy pakiet szybowy o wspczynniku przenikania ciepa Ug=1,1 </p> <p>W/m2K </p> <p>- wspczynnik przenikania ciepa dla okna Uw=1,3 W/m2K </p> <p>- drewno ramy okiennej klejone warstwowo, impregnowanie cinieniowo i </p> <p>dwukrotnie malowane lakierem ekologicznym </p> <p>Wyposaenie dodatkowe : </p> <p>- pakiet XDK - konierz paroszczelny, konierz paroprzepuszczalny, konierz </p> <p>docieplajcy z weny owczej </p> <p>- konierz uszczelniajcy FEW do pokry profilowych wysokoprofilowych ( poa o </p> <p>nachyleniu 6) </p> <p>- konierz uszczelniajcy EHN-A XDP do pokry wysokoprofilowych (pozostae </p> <p>poacie) </p> <p>3.3.2. Obudowa wiby </p> <p>Po osadzeniu okien uzupeni obudow wiby wykona szpalery. Zastosowa </p> <p>system obudowy o odpornoci ogniowej EI60 Rigips 4.70.15. - obudowa 2x </p> <p>pyta GKF gr.12,5mm i wena mineralna miedzy krokwiami gr.18-20cm. Pod </p> <p>krokwia wena o gruboci max.5cm. </p> <p>3.3.3. Roboty pozostae </p> <p>- Caa skona powierzchnie obudowy, w ktrej byy montowane okna oraz </p> <p>wykonane uzupenienia naley malowa dwukrotnie emulsja akrylowa. Kolor </p> <p>uzgodni z Inwestorem. </p> <p>C. Zabezpieczenie mebli i powierzchni przed dewastacj i zanieczyszczeniem D. Doprowadzenie do czystoci pomieszcze do stanu pierwotnego. </p> <p> 8. Oferent jest zobowizany zoon przez siebie ofert w terminie 30 kolejnych dni od daty zakoczenia skadania ofert. 9. Pozostae warunki Postpowania: A. Zamawiajcy zastrzega sobie moliwo odwoania zapytania ofertowego </p> <p>Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecice w Polsce Al. Wilanowska 309a 02-665 Warszawa </p> <p>tel.: 22 622 16 72 fax.: 22 628 84 75 e-mail: info@wioskisos.org www.wioskisos.org </p> <p>oraz zmiany warunkw zapytania ofertowego w kadym czasie i bez podania przyczyny. Informacje na temat zmiany zapytania ofertowego zostan przekazane oferentom drog mailow. </p> <p>B. Kady przedsibiorca moe zoy tylko jedn ofert. Kolejne oferty tego samego przedsibiorcy zostan odrzucone. O odrzuceniu powyszych ofert decydowa bdzie data wpywu. W przypadku gdy wszystkie oferty zostan zoone w jednym terminie, Zamawiajcy wykluczy z postpowania wszystkie oferty Wykonawcy. </p> <p>C. Podana w ofercie cena musi by wyraona w zotych polskich i musi by wyraona z dokadnoci do setnych czci tj. do drugiego miejsca po przecinku. Cena wyszczeglniona w ofercie powinna zawiera cen przedmiotu zamwienia oraz wszystkich dodatkowych kosztw jakie bdzie musia ponie Zamawiajcy. </p> <p>D. Oferty wariantowe s niedopuszczalne i zostan odrzucone przez Zamawiajcego na etapie oceny formalnej. </p> <p>E. Oferty obejmujce swoim zakresem tylko cz zamwienia zostan wykluczone na etapie oceny formalnej. </p> <p>F. Umowa z oferentem wybranym do zamwienia zostanie zawarta w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiajcego. W przypadku uchylania si przedsibiorcy, ktrego oferta zostaa wybrana od zawarcia umowy przez okres duszy ni 7 dni, Zamawiajcy jest uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spord pozostaych ofert lub zamknicia zapytania bez dokonania wyboru oferty. </p> <p>G. Oferta musi stanowi ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 10. Dane osb upowanionych do kontaktu z Oferentami: Osob kontaktow do udzielania informacji szczegowych o zakresie zamwienia jest: Jarosaw Dbrowski; tel. 882 133 383; mail jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org 11. Rozstrzygniecie postpowania </p> <p>A. Otwarcie ofert nastpi w dniu 20-06-2017 r. o godz. 08:15 w miejscu wykonania tj. w SOS Wiosce Dziecicej w Kraniku przy ul. H. Gmeinera 8; 23-204 Kranik. </p> <p>B. Podczas otwarcia ofert Zamawiajcy poda nastpujce informacje: </p> <p> Nazwa firmy </p> <p> Adres (siedziba)firmy </p> <p> Cen netto i brutto oferty 12. Wykaz zacznikw: Zacznik nr 1 Formularz oferty Zacznik nr 2 Wzr umowy do podpisania przez Oferenta Zacznik nr 3 Owiadczenie oferenta </p> <p>mailto:jaroslaw.dabrowski@sos-wd.org</p>

Recommended

View more >