zarządy przyszłości

Click here to load reader

Post on 15-Apr-2017

425 views

Category:

Business

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Zarzdy przyszociNa czym musz skupi si zarzdy firm w cigu najbliszych 10 lat?

  Wyniki badania International Business Report prowadzonego przez Grant Thornton

  wrzesie 2016

 • Wstp

  yjemy w czasach, w ktrych w niemal kadej brany na rynku panuje ogromna i stale rosnca konkurencja. To powoduje, e przed dzisiejszymi zarzdami firm stoi trudne zadanie: co zrobi, aby by krok przed konkurencj i zyska tym samym przewag, ktra pozwoli osign sukces. Co do jednego nie mam wtpliwoci aby dokona tej sztuki, niewystarczajce jest skupienie zarzdw na tzw. execute present, czyli zarzdzaniu teraniejszoci, odpowiadaniu na biece wyzwania, przed jakimi stoj ich firmy. Gwnym zadaniem zarzdw powinno by raczej tzw. invent future dugofalowe spojrzenie na firm i prba przewidzenia tego, co zapewni firmie sukces w najbliszych latach. Nieprzypadkowo uyem sowa prba, poniewa yjemy w tak dynamicznie zmieniajcej si rzeczywistoci, e mylenie o tym, co bdzie za 5 czy 10 lat to wrenie z fusw. Przykad? Pokemony. Kto by pomyla jeszcze kilka miesicy temu, e aplikacja umoliwiajca apanie tych yjtek okae si hitem sezonu i przyniesie jej twrcom miliardowe zyski? Z drugiej jednak strony, innowacyjne przedsiwzicia wymagaj czasu, zarwno na przygotowanie projektu, jak i nastpnie wprowadzenie go w ycie. Dlatego kluczem do sukcesu w przyszoci bdzie elastyczne podejcie zarzdw do swoich planw traktowanie ich jako swego rodzaju scenariuszy, ktre trzeba regularnie sprawdza i w zalenoci od zmian w otoczeniu modyfikowa.

  W niniejszym raporcie prezentujemy, co na ten temat sdz sami zainteresowani. Czonkowie zarzdw polskich firm wskazali w ramach badania International Business Report, prowadzonego cyklicznie przez Grant Thornton na wiecie, na czym zamierzaj si skupi w cigu najbliszych 10 lat oraz jak zamierzaj w swoich firmach kreowa rnorodno. W ten sposb otrzymalimy obraz, jak bd wyglda tytuowe zarzdy przyszoci.

  Zapraszam do lektury.

  Tomasz Wrblewski

  Partner Zarzdzajcy

  Grant Thornton

 • Polscy menederowie uwaaj, e zrwnowaony rozwj i relacje inwestorskie to obszary, ktrym zarzdy spek bd musiay powici najwiksz uwag w cigu najbliszych 10 lat.

  Przedsibiorcy, biorcy udzia w badaniu, mieli wskaza obszary, ktre ich zdaniem powinny by w cigu najbliszych 10 lat priorytetowe dla zarzdw firm w kontekcie wspierania perspektyw rozwojowych. Ankietowani z Polski jako kluczowy aspekt uznali dbanie o to, aby firma rozwijaa si w sposb zrwnowaony i harmonijny obszar ten wskazao 54 proc. respondentw. wiadczy to o dojrzaoci polskich menederw, ktrzy przedkadaj dugofalowy, bezpieczny rozwj swoich firm nad generowanie jak najwyszych jednostkowych, biecych wynikw finansowych.

  Kolejne obszary wane dla polskich przedsibiorcw to relacje inwestorskie (46 proc.) oraz rozwj kultury korporacyjnej w firmie i strategiczne planowanie (po 33 proc.). Mao istotne z punktu widzenia polskich uczestnikw badania s z kolei zarzdzanie acuchem dostaw (4 proc.) oraz identyfikacja i ochrona przed oszustwami (8 proc.).

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  Polska

  UE

  54

  31

  46

  17

  33

  43

  33

  49

  29

  16

  25

  1417

  19

  13

  21

  8 8

  4

  19

  zrwn

  owa

  ony

  rozw

  j relac

  je

  inwes

  torski

  e

  rozw

  j kult

  ury

  korpo

  racyjn

  ej

  strate

  giczn

  e

  plano

  wanie

  altern

  atywn

  e

  rda

  finan

  sowa

  nia

  lepsza

  wsp

  prac

  a

  z sek

  torem

  publi

  cznym

  przyci

  gan

  ie tal

  entw

  z r

  nych

  dzied

  zinzn

  ajomo

  e-gos

  poda

  rki

  identy

  fikac

  ja i o

  chron

  a

  przed

  oszu

  stami

  zarz

  dzan

  ie

  acu

  chem

  dosta

  w

  Wykres 1. Na czym wedug przedsibiorcw powinny skupi si zarzdy spek w cigu najbliszych 10 lat? Odpowiedzi menederw rednich i duych firm, w proc.

  Rwnowaga priorytetem dla polskich menederw

  Z jednej strony cieszy, e zrwnowaony rozwj to koncepcja rozwoju firm, ktra nie tylko dotara do Polski, ale wskazywana jest jako newralgiczny

  obszar w przyszoci. Symptomatyczne jest, e dla zarzdw przedsibiorstw w UE ten obszar jest zdecydowanie mniej istotny. Wydaje si, e wynika

  to z faktu, e polscy zarzdzajcy jeszcze lekcji w zakresie zrwnowaonego rozwoju nie odrobili. Jednoczenie uznaj susznie e zapewnienie

  trwaego rozwoju firmy wymaga wcignicia tego tematu do agendy najwyszego kierownictwa.

  Tomasz Wrblewski, Partner Zarzdzajcy Grant Thornton

 • Badania naukowe nie pozostawiaj wtpliwoci. Zarzdy zrnicowane pod wzgldem pci, pogldw czy dowiadczenia zawodowego osigaj lepsze wyniki ni zarzdy bardziej jednorodne. Co zrobi, aby wzmacnia rnorodno w firmach?

  Zdaniem polskich menederw, najlepszym sposobem, aby zwikszy rnorodno w firmie, jest zidentyfikowanie przyszych, najlepiej rokujcych menederw na wczesnym etapie ich kariery, a nastpnie przygotowywanie ich do piastowania kierowniczych stanowisk. Ten aspekt wskazao 46 proc. ankietowanych. Jako wane zadanie na najblisz dekad uznaj te budowanie w swoich firmach zrnicowanego, starannie dobranego zasobu utalentowanych pracownikw z rnych obszarw, tak aby w firmie pracowali specjalici z wielu odrbnych dziedzin - jest to kluczowe dla 42 proc. badanych.

  Menederowie z krajw Unii Europejskiej podobnie jak z Polski za najwaniejsze w pobudzaniu rnorodnoci uwaaj identyfikowanie najbardziej utalentowanych pracownikw na wczesnym etapie ich kariery (35 proc. wskaza) oraz budowanie puli utalentowanych pracownikw z rnych obszarw (26 proc.). Natomiast najwiksz rnic midzy menederami z Polski i Unii jest ich podejcie do regu dotyczcych nominacji i awansw w firmie. W Polsce odsetek wskaza jest ponad dwukrotnie wyszy ni w Unii (odpowiednio 29 i 13 proc.), co moe wiadczy o tym, e w wielu polskich firmach brakuje szczegowych, okrelonych zasad dotyczcych cieki awansw pracownikw. Poniewa firmy dziaajce w innych krajach Unii s statystycznie znacznie starsze ni firmy w Polsce, zdyy te kwestie lepiej uregulowa.

  Wykres 2. W jaki sposb zarzdy w cigu najbliszych 10 lat bd pobudza rnorodno w swoich firmach? Odpowiedzi menederw rednich i duych firm, w proc.

  Zrnicowanie daje lepsze wynikiPolskie firmy masowo staj przed problemem sukcesji. Pierwsze pokolenie

  wacicieli i menederw zaczyna przekazywa wadz. Wyniki ankiety obrazuj, e przyszli nestorzy rozumiej, jak istotne jest zidentyfikowanie talentw, naturalnych kandydatw na sukcesorw. wiadczy to o ich roztropnoci. Moment przekazania wadzy jest bowiem krytyczny w cyklu ycia firmy.

  Im szybciej wyznaczy si kandydatw do przejcia sterw i im szybciej zacznie si ich do tego przygotowywa, tym nisze ryzyko niepowodzenia sukcesji.

  Tomasz Wrblewski, Partner Zarzdzajcy Grant Thornton

  10

  20

  30

  40

  50

  Polska

  UE

  46

  35

  42

  26

  3343

  29

  49

  25

  1821

  8

  13

  19

  138 8 9

  05

  identy

  fikow

  anie

  przysz

  ych

  mene

  der

  w na

  wcze

  snym

  etapie

  ich k

  ariery

  tworz

  enie

  puli u

  talen

  towan

  ych

  poten

  cjalny

  ch pr

  acow

  nikw

  z r

  nych

  dzied

  zin

  matry

  ca um

  iejtno

  ci

  czon

  kw

  zarz

  du

  udos

  kona

  lenie

  polity

  ki

  nomi

  nacji

  i awa

  nsw

  dywe

  rsyfik

  acja

  kana

  w re

  krutac

  ji

  nasz

  zarz

  d nie

  musi

  by b

  ardzie

  j rn

  orodn

  y

  inwes

  towan

  ie

  w pr

  ogram

  y men

  toring

  owe

  wprow

  adzen

  ie

  reprez

  entac

  ji prac

  ownik

  w

  zewn

  trzna

  ocen

  a

  efekty

  wno

  ci za

  rzdu

  wprow

  adzen

  ie

  paryt

  etw

  24

  13

  26

 • Big data, zaawansowana analityka i automatyzacja mog by skutecznym narzdziem do wspierania w przyszoci firm w lepszym rozumieniu potrzeb klientw, w zwikszaniu produktywnoci oraz w tworzeniu przewagi konkurencyjnej na rynku.

  Nasze badanie dowodzi, e biznesowi liderzy zdaj sobie spraw z wagi e-gospodarki. Jednake, tylko co czwarty z ankietowanych (w Polsce odsetek ten wynis 13 proc.) stwierdzi, i znajomo e-gospodarki jest obszarem, na ktrym zarzdy powinny skupi si w najbliszych 10 latach. Z kolei 60 proc. uczestnikw innego badania przeprowadzonego przez nasz firm (Grant Thornton Governance, Risk and Compliance Survey) uwaa, e bezpieczestwo w sieci jest istotnym ryzykiem dla ich firm, ale ju tylko 46 proc. z nich wykonuje dziaania majce na celu zmniejszenie tego ryzyka.

  Z rozmw przeprowadzonych z menederami wynika, e jednym z moliwych sposobw walki z cyberprzestpczoci byoby wprowadzenie do zarzdw osb, ktre od dziecka miay styczno z nowoczesnymi technologiami lub po prostu korzystanie przy tworzeniu odpowiedniej strategii z wiedzy i dowiadcze tych osb. Cz ankietowanych podkrela bowiem, e sama znajomo cyfrowego wiata to za mao, aby znale si w zarzdzie firmy.

  Zarzdy nie mog zapomina o cyfrowym wiecie

 • W jaki sposb zarzdy mog upewni si, e s najlepiej przygotowane do przewidywania przyszych wyzwa i szans?

  Oto nasze gwne rekomendacje:

  Napdzaj rnorodno

  Wska wyzwania, z jakimi bdziesz musia si zmierzy w cigu najbliszej dekady, wskazujc jednoczenie umiejtnoci, jakie bd ci potrzebne, aby im sprosta. Zidentyfikuj luki, ktre musisz wypeni.

View more