završni rad iz modela procesa i modela podataka

of 62/62
SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET ODJEL ZA INFORMATIKU Model informacijskog sustava Salvus d.o.o. Završni rad Valerija Smrekar Rijeka, rujan 2013.

Post on 02-Aug-2015

189 views

Category:

Education

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1. SVEUILITE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET ODJEL ZA INFORMATIKU Model informacijskog sustava Salvus d.o.o. Zavrni rad Valerija Smrekar Rijeka, rujan 2013. 2. SVEUILITE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET ODJEL ZA INFORMATIKU Studijska grupa: Dvopredmetni preddiplomski studij Engleskog jezika i knjievnosti i Informatike Student: Valerija Smrekar Matini broj: 17289 Model informacijskog sustava Salvus d.o.o. Zavrni rad Mentor: dr. sc. Mile Pavli U Rijeci, rujan 2013. 3. 3 Sadraj: Saetak ....................................................................................................................................... 4 Kljune rijei.............................................................................................................................. 4 1. Uvod.................................................................................................................................... 5 2. Informacijski sustav............................................................................................................ 6 3. Popis svih dokumenata ....................................................................................................... 7 4. Predloci koritenih dokumenata ...................................................................................... 25 4.1. Raun......................................................................................................................... 26 4.2. Raun za osnovno zdravstveno osiguranje................................................................ 27 4.3. Knjiga primljenih (ulaznih) rauna............................................................................ 28 4.4. Potvrda o slunim i surdotehnikim pomagalima...................................................... 29 4.5. Otpremnica ................................................................................................................ 31 4.6. Meuskladinica robe i lijekova zaprimanje .......................................................... 32 4.7. Rekapitulacija poreza sveukupno .............................................................................. 34 4.8. Analiza prihoda ljekarne............................................................................................ 35 4.9. Pregled prometa ukupno............................................................................................ 36 4.10. Evidencija o radnom vremenu................................................................................... 37 5. Modeliranje procesa.......................................................................................................... 38 5.1. Dijagram funkcionalne ralambe............................................................................. 40 5.2. Dijagram konteksta.................................................................................................... 42 5.3. Dijagram toka podataka: 0. Maloprodaja ortopedskih pomagala.............................. 44 5.4. Dijagram toka podataka: 1. Poslovanje s robom ....................................................... 46 5.5. Dijagram toka podataka: 3. Uredsko poslovanje....................................................... 48 6. Modeliranje podataka........................................................................................................ 50 7. Relacijski model................................................................................................................ 58 8. Zakljuak........................................................................................................................... 60 9. Literatura........................................................................................................................... 61 10. Popis priloga ..................................................................................................................... 62 10.1. Popis tablica............................................................................................................... 62 10.2. Popis slika.................................................................................................................. 62 4. 4 Saetak Zavrni rad opisuje poslovanje tvrtke Salvus d.o.o. koja se bavi maloprodajom i veleprodajom ortopedskih pomagala. U uvodu su poblie opisani svrha i cilj rada kao i detaljniji opis poslovanja tvrtke za lake razumijevanje kod pregleda rada. Navedeni su neki od dokumenata koji se koriste u poslovanju tvrtke te su isti opisani i obraeni. Dokument nazivamo tok podataka. Na temelju tih dokumenata izvodi se model procesa. Model prikazuje dijagrame toka podataka. Zatim slijedi model podataka te se iz istog izvodi relacijski model. Pomou relacijskog modela mogue je napraviti informacijski sustav za korisnikovu upotrebu. Zavrni rad zavrava sa zakljukom te popisom literature i priloga koritenih u radu. Kljune rijei Informacijski sustav, model procesa, dijagram toka podataka, model podataka, dijagram E-V, sustav, korisnik. 5. 5 1. Uvod Cilj ovog rada je prikazati informacijski sustav tvrtke Salvus d.o.o. Za razumijevanje navedenog, nuno je izraditi model procesa i model podataka. Istraivanje je zapoelo sastankom s jednom zaposlenicom tvrtke koja mi je poblie opisala nain poslovanja i znaenje dokumenata koje mi je ustupila na koritenje. Opisom samih dokumenata jasnije sam upoznala sustav. Salvus d.o.o. je veledrogerija u privatnom vlasnitvu osnovana 2002 godine. Bavi se uvozom i prodajom iskljuivo medicinskih proizvoda i proizvoda za ouvanje i unaprijeenje zdravlja. Svi proizvodi prodaju se iskljuivo u ljekarnama, a ortopedski program i u odabranim prodavaonicama medicinskih pomagala. Tvrtka zapoljava jednog magistra farmacije, pet lijenika, tri via farmaceuta, etiri farmaceutska tehniara, etiri medicinske sestre i djelatnike drugih profila. Cilj tvrtke je zadovoljstvo farmaceuta i lijenika s jedne te zadovoljstvo krajnjih korisnika s druge strane. Vizija Salvusa je stvaranje trita pouzdanih medicinskih proizvoda i usluga koji e svojim znaajkama unaprijediti kakvou ivota krajnjih kupaca pacijenata. Zavrni rad zapoinje informacijama o informacijskim sustavima koje su nune za razumijevanje rada. Priloeni su dokumenti koriteni u obradi te je svaki detaljno opisan i za svaki je naveden primjer. Modeliranjem procesa opisuje se poslovanje tvrtke. Isto je odreeno vanjskim sustavima u suradnji s tvrtkom te dokumentima koji se koriste u procesu. U modeliranju podataka odabrano je pet od deset obraenih dokumenata i isti su prikazani metodom entiteti-veze (E-V). Relacijska metoda na kraju je metoda za modeliranje podataka u skladu s pravilima organizacije relacijskih baza podataka. 6. 6 2. Informacijski sustav Pojam informacijski sustav sastoji se od dva pojma: informacija i sustav. Sustav je skup dijelova (elemenata), veza izmeu dijelova te osobina dijelova svrsishodno organiziranih za neki proces (funkciju).1 Sve ono to nije obuhvaeno sustavom naziva se okolina sustava. Vezu izmeu okoline sustava i samog sustava predstavljamo ulazima (na primjer: rauni, telefonske poruke, izvodi banke, novine i dr.) te izlazima (nove informacije koje mogu ui kao ulazi u druge procese). Svaka organizacija, bilo da je formalna ili neformalna, je sustav. Poslovna organizacija, kao tvrtka Salvus d.o.o., je organizacija koja se bavi jednom ili vie djelatnosti, a ima informacijski sustav. Tvrtka Salvus d.o.o. koristi informacijski sustav Esculap. Temeljni pojmovi za poslovne organizacije i informacijske sustave su podatak i informacija. Podatak je nositelj informacija (znakovni prikaz injenica, pojmova i naredaba), a informacija je podatak koji tumaimo (donosi novo znanje). Shodno, informacijski sustav je skup raznih komponenti kao to su raunalni hardver i softver, baza podataka, telekomunikacijski sustav, ljudski resursi te procesi. Iste slue za prikljupljanje, pohranu, obradu i prenoenje informacija. Informacijski sustav je skup povezanih dijelova (softver, hardver, ljudi, procedure, informacije, te komunikacijeske mree) kojima je cilj pribaviti, pohraniti, obraditi i prenijeti informacije za funkcioniranje, planiranje, odluivanje i/ili upravljanje poslovnom organizacijom.2 Kada je informacijski sustav zasnovan na raunalu, isti ine ljudi te programska i raunalna oprema. Ljudi su obrazovani za rad s raunalima. Oprema, koja se sastoji od hardvera i softvera, napravljena je, oblikovana i dovedena u operativno stanje, a pomou iste se infomacije prikupljaju, zapisuju, obrauju, spremaju i pronalaze te prikazuju u odgovarajuem obliku. Informacijski sustav u organizacijskom sustavu opskrbljuje poslovne procese potrebnim podacima, kao i sve razine upravljanja tim procesima i odluivanja u istim.Cijeli sustav povezan je podacima. Dijelovi informacijskog sustava su: dokumenti s podacima, ljudi koji koriste i kreiraju dokumente, ureaji za manipuliranje dokumentima, raunalna tehnologija, baza podataka, ljudi koji upisuju podatke u bazu podataka i komunikacijska tehnologija. 1 Pavli, Informacijski sustavi, 2009. 2 Pavli, Informacijski sustavi, 2009. 7. 7 3. Popis svih dokumenata U nastavku je navedeno deset dokumenata koji su obraeni u radu, a mogu se vidjeti na slikama 4.1.1. 4.10.1: 1. Raun 2. Raun za osnovno zdravstveno osiguranje 3. Knjiga primljenih (ulaznih) rauna 4. Potvrda o slunim i surdotehnikim pomagalima 5. Otpremnica 6. Meuskladinica robe i lijekova zaprimanje 7. Rekapitulacija poreza sveukupno 8. Analiza prihoda ljekarne 9. Pregled prometa ukupno 10. Evidencija o radnom vremenu Dokumenti su obraeni prema standardnim obrascima. Navedeni su podaci koji se nalaze na svakom dokumentu, isti su opisani, navedena je duljina i tip svakog podatka te je dan primjer za svaki. 8. 8 Tablica 3.1 Raun NAZIV DOKUMENTA Raun OPIS DOKUMENTA Potvrda o uplaenom iznosu za neki proizvod Rbr. Naziv podatka Opis podatka Primjer Tip i duljina 1. Naziv tvrtke Naziv sjedita tvrtke Salvus d.o.o. S20 2. Ulica tvrtke Ulica sjedita tvrtke Z. Vratislava S20 3. Kuni broj tvrtke Kuni broj sjedita tvrtke 11 S4 4. Mjesto tvrtke Mjesto sjedita tvrtke Donja Stubica S20 5. Potanski broj tvrtke Potanski broj sjedita tvrtke 49240 N5 6. Poslovna jedinica Naziv sjedita poslovne jedinice Donja Stubica S30 7. Ulica poslovne jedinice Ulica sjedita poslovne jedinice Z. Vratislava S20 8. Kuni broj poslovne jedinice Kuni broj poslovne jedinice 11 S4 9. Mjesto poslovne jedinice Mjesto sjedita poslovne jedinice Donja Stubica S20 10. Potanski broj poslovne jedinice Potanski broj sjedita poslovne jedinice 49240 N5 11. OIB Osobni identifikacijski broj tvrtke 40672036464 S11 12. Naziv artikla Naziv pojedinanog proizvoda koji se izdaje Audifon baterija 13 A S50 13. Plaeno Broj recepta po kojem je izdan raun 7079 S5 14. J.cijena Cijena jednog proizvoda 8,77 N5,2 15. Kol. Koliina proizvoda koji se izdaju, istog naziva 18,00 N5,2 16. T.br. Tarifni broj postotak poreza koji se obraunava T23 S3 17. Iznos Ukupna cijena proizvoda za odreenu koliinu 0,00 N5,2 18. Ukupno Ukupni iznos rauna koju kupac plaa, zajedno sa porezom 0,00 N6,2 19. St.% Iznos stope poreza 23,00 N4,2 20. Osnovica Cijena proizvoda bez poreza 0,00 N5,2 21. PDV Iznos poreza koji se obraunava na osnovicu 0,00 N4,2 22. Iznos Ukupni iznos cijene proizvoda zajedno sa PDV- om 0,00 N5,2 9. 9 Tablica 3.2 Raun za osnovno zdravstveno osiguranje NAZIV DOKUMENTA Raun za osnovno zdravstveno osiguranje OPIS DOKUMENTA Raun koji se izdaje HZZO-u kako bi osnovno osiguranje pokrilo trokove pomagala Rbr. Naziv podatka Opis podatka Primjer Tip i duljina 1. Naziv institucije Naziv institucije kojoj se izdaje raun Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje S30 2. OIB Osobni identifikacijski broj institucije kojoj se izdaje raun, odnosno HZZO-a 06958272670 S11 3. Ugovorni isporuitelj Isporuitelj pomagala tvrtka s kojom HZZO ima vezan ugovor 561356130 N9 4. Odobrenje broj Identifikacijski broj potvrde 40/133844857 N11 5. Naziv Naziv tvrtke koja izdaje pomagalo pacijentu Salvus d.o.o. S30 6. Ulica tvrtke Ulica sjedita tvrtke koja izdaje pomagalo pacijentu upana Vratislava S20 7. Kuni broj Kuni broj sjedita tvrtke koja izdaje pomagalo pacijentu 11 S4 8. Mjesto tvrtke Mjesto sjedita tvrtke koja izdaje poamagalo pacijentu Donja Stubica S20 9. Potanski broj Potanski broj sjedita tvrtke koja izdaje pomagalo pacijentu 49240 N5 10. Broj iro-rauna Broj iro-rauna tvrtke koja izdaje pomagalo pacijentu 2484008- 1101398217 N18 11. Broj rauna isporuitelja Identifikacijski broj tvrtke koja izdaje pomagalo pacijentu 93553-103 N9 12. OIB isporuitelja Osobni identifikacijski broj isporuitelja/tvrtke koja izdaje pomagalo pacijentu 40672036464 S11 13. Poziv na broj Poziv na broj odobrenja kod uplate 05-935530-103 N13 14. Datum dospijea Datum dospijea plaanja 26.02.2011. D 15. Redni broj Redni broj izdanog pomagala 1. N2 16. Naziv pomagala Naziv pomagala koje se izdaje Audifon baterija 13 A S50 17. ifra pomagala Identifikacijski broj pomagala koje se izdaje CSRD07W S7 18. ifra proizvoaa Identifikacijski broj proizvoaa pomagala 12331 N5 19. PDV% Postotak poreza na cijenu pomagala 23,00 N4,2 20. Koliina Broj pomagala istog naziva koji se izdaju 18,00 N4,2 10. 10 21. Jedinina cijena u kn (s PDV-om) Cijena jednog pomagala koje se izdaje 8,7700 N5,4 22. Iznos u kn (s PDV- om) Ukupna cijena svih pomagala istog naziva koji se izdaju 157,86 N6,2 23. Ukupan iznos (s PDV-om) Ukupna cijena svih pomagala istog naziva koji se izdaju 157,86 N6,2 24. Iznos za pomagala Ukupna cijena pomagala koji se izdaju 157,86 N6,2 25. Iznos za postupke (u ljekarni) Iznos za usluge koje se pruaju u ljekarni prilikom izdavanja pomagala 0,00 N6,2 26. Iznos sudjelovanja Iznos participacije koju plaa kupac/pacijent 50,00 N5,2 27. Iznos na teret obveznog zdravstvenog osiguranja Iznos koji pokriva Zavod za zdravstveno osiguranje 107,86 N6,2 28. Iznos obraunatog PDV-a u toki 5. Iznos PDV-a na osnovicu koju pokriva Zavod za zdravstveno osiguranje 20,17 N5,2 29. Datum narudbe Datum kada je pomagalo narueno 28.12.2010. D 30. Datum obrauna Datum kada je obraunata cijena pomagala koji se izdaju 28.12.2010. D 31. Mjesto izdavanja rauna Mjestokada je raun izdan Donja Stubica S20 32. Nadnevak izadavanja rauna Datum kad je raun izdan 28.12.2010. D 11. 11 Tablica 3.3 Knjiga primjenih (ulaznih) rauna NAZIV DOKUMENTA Knjiga primljenih (ulaznih) rauna OPIS DOKUMENTA Ukupan pregled ulaznih rauna po stavkama Rbr. Naziv podatka Opis podatka Primjer Tip i duljina 1. IBAN Broj rauna tvrtke HR6924840081101398217 S21 2. Red. broj Redni broj stavke 1 N3 3. Broj Broj rauna 4386-VP1-00 N10 4. Nadnevak Datum rauna 01.07.2013. D 5. Naziv ime i prezime, sjedite / prebivalite ili uobiajeno boravite Naziv ime i prezime, sjedite / prebivalite ili uobiajeno boravite dobavljaa (isporuitelja dobara ili usluga) Stoma medical d.o.o. Zagreb S30 6. OIB Osobni identifikacijski broj dobavljaa (isporuitelja dobara ili usluga) 77931216562 S11 7. 0% Iznos rauna na koji se primjenjuje 0% porezne osnovice od strane dobavljaa 0,00 N6,2 8. 5% Iznos rauna na koji se primjenjuje 5% porezne osnovice od strane dobavljaa 2.104,78 N6,2 9. 10% Iznos rauna na koji se primjenjuje 10% porezne osnovice od strane dobavljaa 0,00 N6,2 10. 25% Iznos rauna na koji se primjenjuje 25% porezne osnovice od strane dobavljaa 960,00 N6,2 11. Ukupni znos rauna s porezom Ukupni iznos rauna sa porezom od strane dobavljaa 2.210,02 N6,2 12. Ukupni pretporez Ukupni iznos koji se moe ili ne moe odbiti od rauna po raznim poreznim stopama od strane dobavljaa 105,24 N6,2 13. 5% moe se odbiti Iznos koji se moe odbiti od rauna po stopi od 5% pretporeza -20,00 N6,2 14. 5% ne moe se odbiti Iznos koji se ne moe odbiti od rauna po stopi 0,00 N6,2 12. 12 od 5% pretporeza 15. 10% moe se odbiti Iznos koji se moe odbiti od rauna po stopi od 10% pretporeza 0,00 N6,2 16. 10% ne moe se odbiti Iznos koji se ne moe odbiti od rauna po stopi od 10% pretporeza 0,00 N6,2 17. 25% moe se odbiti Iznos koji se moe odbiti od rauna po stopi od 25% pretporeza 24,00 N6,2 18. 25% ne moe se odbiti Iznos koji se ne moe odbiti od rauna po stopi od 25% pretporeza 0,00 N6,2 19. Ukupno za mjesec Ukupan iznos svih stavki za sve raune izdane od strane dobavljaa 2.504,78 N6,2 20. Ukupno za razdoblje Ukupan iznos svih stavki za sve raune izdane od strane dobavljaa zaodreeno razdoblje 3.830,02 N6,2 21. Sveukupno od 1. sijenja Ukupan iznos svih stavki za sve raune izdane od strane dobavljaa od navedenog datuma 365,24 N6,2 13. 13 Tablica 3.4 Potvrda o slunim i surdotehnikim pomagalima NAZIV DOKUMENTA Potvrda o slunim i surdotehnikim pomagalima OPIS DOKUMENTA Potvrda/doznaka kojom pacijent dobije odobrenje od lijenika da nabavi odreeno pomagalo jer mu je to nuno za zdravlje Rbr. Naziv podatka Opis podatka Primjer Tip i duljina 1. Podruni ured Identifikacijski broj odreenog ureda koji odobrava doznaku (HZZO) 040 N3 2. Broj osigurane osobe Broj osiguranja osobe/pacijenta za koju je izdana potvrda 05271029 N8 3. OIB Osobni identifikacijski broj pacijenta 12345678901 S11 4. Ime i prezime Ime i prezime pacijenta Jaga Lekovi S20 5. Godina roenja/MB osigurane osobe Godina roenja ili matini broj pacijenta 2811929395013 N13 6. Grad/naselje Mjesto stanovanja pacijenta G.Stubica S20 7. Ulica Ulica stanovanja pacijenta M. Gupca S20 8. Kuni broj Kuni broj stanovanja pacijenta 61 S4 9. ifra zdr. ustanove ordinacije priv. prakse ili ifra ugovornog isporuitelja Osobni identifikacijski broj zdr. ustanove ordinacije priv. prakse ili ifra ugovornog isporuitelja 591356130 N9 10. ifra ugovornog doktora Osobni identifikacijski broj doktora koji pie doznaku 4326754 N7 11. Kat. osig. Kategorija osiguranja D (umirovljenik) S3 12. Spol Spol pacijenta S1 13. U cijelosti pokriva obvezno zdravstveno osiguranje ifra ifra bolesti na temelju koje pacijent ima pravo na potpuno pokrie cijene proizvoda (karcinom) 67 N2 14. Broj police dopunskog zdravstvenog osiguranja Broj police dopunskog zdravstvenog osiguranja 09147614 N8 15. Dr. osig. Drava osiguranja HRV S3 16. Broj boles. lista INO, broj putovnice, europska karta ZO Broj bolesnika na listi INO ili broj putovnice ili europska karta ZO - N10 17. Broj evidencije prijave ozljede/bolesti Broj evidencije prijave ozljede/bolesti - N6 18. Dijagnoza Dijagnoza bolesti koju je iznio lijenik Gubitak sluha S50 19. Prosjean gubitak sluha prema audiogramu na Prosjean gubitak sluha u desnom uhu prema 4 N3 14. 14 frekvencijama 0,5; 1; 2; i 4 Hz D uho audiogramu na frekvencijama (u Hz) 0,5; 1; 2; i 4 Hz 20. Prosjean gubitak sluha prema audiogramu na frekvencijama 0,5; 1; 2; i 4 Hz L uho Prosjean gubitak sluha u lijevom uhu prema audiogramu na frekvencijama (u Hz) 0,5; 1; 2; i 4 Hz 4 N3 21. Broj potvrde Broj doznake koja se izdaje 56298473856104 N14 22. ifra po MKB ifra pomagala EPSN 373,4 S10 23. ifra specijaliste koji je predloio pomagalo Identifikacijski broj specijaliste koji je predloio pomagalo 4874562 N7 24. ifra isporuitelja koji je predloio pomagalo Identifikacijski broj isporuitelja koji je predloio pomagalo 965387462 N9 25. Redni broj Redni broj proizvoda na doznaci 1. N1 26. ifra pomagala Identifikacijski broj pomagala/proizvoda CSRD07W S7 27. Naziv pomagala Naziv pomagala koje se izdaje Baterije A3 S50 28. Koliina Koliina pomagala istog naziva koje se izdaje 18 N3 29. Potrebno odobrenje ovl.dr. Zavoda Pitanje da li je potrebno odobrenje ovlatenog doktora Zavoda da S2 30. Popravak pomagala Pitanje da li je doznaka pisana u svrhu popravka pomagala ne S2 31. ifra ovlatenog doktora Zavoda ifra ovlatenog doktora Zavoda 9746382 N7 32. Potpis ovlatenog doktora Zavoda Potpis ovlatenog doktora Zavoda Ivan Ivi S20 33. Mjesto Mjesto pisanja doznake/potvrde G.Stubica S20 34. Datum Datum pisanja doznake/potvrde 24.12.2010. D 35. ifra doktora koji je propisao pomagalo ili ifra ugovornog isporuitelja ifra doktora koji je propisao pomagalo ili ifra ugovornog isporuitelja - N7 36. Potpis doktora koji je propisao pomagalo Potpis doktora koji je propisao pomagalo - S20 37. Odobrenje broj Broj odobrenja ovlatenog doktora Zavoda - N13 38. ifra ovlatenog doktora Zavoda ifra ovlatenog doktora Zavoda - N7 39. Potpis ovlatenog doktora Zavoda Potpis ovlatenog doktora Zavoda - S20 40. Mjesto Mjesto popunjavanja doznake/potvrde od strane doktora ovlatenog Zavoda G. Stubica S20 15. 15 41. Datum Datum popunjavanja doznake/potvrde od strane doktora ovlatenog Zavoda 28.12.2010. D 42. Broj potvrde Broj potvrde koja se popunjava 40/133844857 N14 43. Redni broj Redni broj proizvoda na doznaci 1. N1 44. Naziv pomagala Naziv pomagala koje se izdaje Baterije A3 S50 45. ifra pomagala Identifikacijski broj pomagala/proizvoda CSRD07W S7 46. Koliina Koliina pomagala istog naziva koje se izdaje 18 N3 47. Mjesto Mjesto ovjeravanja doznake/potvrde od strane ovlatenog radnika Zavoda D. Stubica S20 48. Datum Datum ovjeravanja doznake/potvrde od strane ovlatenog radnika Zavoda 28.12.2010. D 49. ifra ovlatenog radnika Zavoda ifra ovlatenog radnika Zavoda - N5 50. Potpis ovlatenog radnika Zavoda Potpis ovlatenog radnika Zavoda - S20 51. Ugovorni isporuitelj ifra isporuitelja pomagala mora biti onaj s kojim HZZO ima vezan ugovor 396857356 N9 52. Naziv Naziv isporuitelja Salus d.o.o. S30 53. Mjesto Mjesto tvrtke isporuitelja G. Stubica S20 54. Ulica Ulica isporuitelja upana Vratislava S20 55. Kuni broj Kuni broj 11 S4 56. Potanski broj Potanski broj isporuitelja 49240 N5 57. Broj iro-rauna Broj iro-rauna isporuitelja 746352847586975 N15 58. Poziv na broj Poziv na broj odobrenja 561356130 N9 59. Matini broj HZZO Matini broj Hrvatskog Zavoda za zdravstveno osiguranje 03580261 N8 60. Broj rauna isporuitelja Broj rauna isporuitelje 374829465832 N12 61. Matini broj isporuitelja Matini broj isporuitelja 40/133844857 N12 62. ifra pomagala Identifikacijski broj pomagala - N15 63. ifra proizvoaa Identifikacijski broj proizvoaa 2484008- 11139817 N15 64. Jedinina cijena u kn (s PDV-om) Cijena jednog proizvoda koji se izdaje, zajedno sa PDV-om 8,77 N6,2 65. Iznos u kn (s PDV-om) Ukupna cijena proizvoda istog naziva, zajedno sa PDV-om 157,86 N6,2 66. Iznos za pomagala Cijena pomagala - N6,2 67. Iznos za postupke u ljekarni Cijena usluge u ljekarni - N6,2 16. 16 68. Iznos sudjelovanja Iznos koji ide na teret dopunskog osiguranja 157,86 N6,2 69. Iznos na teret obveznog osiguranja Iznos na teret obveznog osiguranja 157,86 N6,2 70. Datum narudbe Datum kada je narudba postavljena 21.12.2010. D 71. Mjesto izdavanja rauna Mjesto gdje je raun izdan G. Stubica S20 72. Datum izdavanja rauna Datum kada je raun izdan 23.12.2010. D 73. Ime i prezime odgovorne osobe Ime, prezime i potpis osobe koja je izdala pomagalo Peo Peri S20 74. Potpis odgovorne osobe Potpis odgovorne osobe - S20 75. Potpis osigurane osobe Potpis pacijenta Jaga Lekovi S20 17. 17 Tablica 3.5 Otpremnica NAZIV DOKUMENTA Otpremnica OPIS DOKUMENTA Potvrda o dostavi robe Rbr. Naziv podatka Opis podatka Primjer Tip i duljina 1. Broj dokumenta Broj dokumenta 1737 N4 2. ifra Identifikacijski broj kupca 1281 N4 3. Naziv kupca Naziv poslovnice koja zaprima robu Salvus d.o.o. Donja Stubica S30 4. Mjesto Sjedite tvrtke koja zaprima robu Donja Stubica S20 5. Hp broj Potanski broj sjedita tvrtke 49240 N5 6. Ulica Ulica poslovnice . Vratislava S20 7. Kuni broj Kuni broj poslovnice 11 S4 8. R.br. Redni broj artikla 1 N2 9. ifra robe Identifikacijski broj artikla 8228 N4 10. Naziv robe/usluge Naziv robe/usluge koja se dostavlja Kateter jed. enski CH16 S50 11. J.mj. Jedinica mjerenja artikla kom S3 12. Koliina Broj artikala koji se dostavljaju istog naziva 300,000 N6,3 13. Cijena Jedinina cijena artikla koji se dostavlja 2,37 N5,2 14. Iznos Ukupna cijena svih dostavljenih artikala istog naziva 711,00 N6,2 15. PDV iznos Iznos PDV-a 0,00 N4,2 16. Iznos s PDV Ukupna cijena svih artikala istog naziva sa PDV-om 711,00 N5,2 17. Izdao/fakturirao Potpis izdavatelja robe - S20 18. Kontrola Potpis osobe koja je provjerila izdavanje robe - S20 19. Primio Potpis osobe koja je zaprimila robu - S20 18. 18 Tablica 3.6 Meuskladinica robe i lijekova - zaprimanje NAZIV DOKUMENTA Meuskladinica robe i lijekova zaprimanje OPIS DOKUMENTA Potvrda o zaprimanju robe i lijekova jedne podrunice od druge podrunice Rbr. Naziv podatka Opis podatka Primjer Tip i duljina 1. .R. iro raun tvrtke 2484008- 1101398217 N18 2. BR. Broj dokumenta 90170-103 N8 3. Datum knjienja Datum unosa zaprimljenje robe i lijekova u sustav 22.12.2010. D 4. Vezni dokument Broj dokumenta s kojim je povezan ovaj dokument 80130-108 N8 5. Ljekarna Naziv ljekarne koja je robu isporuila Salvus d.o.o. Split maloprodaja S30 6. ifra ifra proizvoda koji je zaprimljen C002564 S7 7. Naziv artikla Naziv proizvoda koji je zaprimljen Bionime GS300 trake A50* S50 8. Broj jed. mjere Broj proizvoda u jednom paketu 50 N2 9. Koliina Broj paketa koji su zaprimljeni 1.000,00 N6,2 10. Nabavna cijena origin. pakiranja Cijena jednog paketa u nabavi od dobavljaa 155,50 N6,2 11. Rabat % Postotak rabata od strane poslovnice - N2 12. Netto nabavna vrijednost Cijena svih preuzetih paketa u nabavi od dobavljaa 3.110,00 N6,2 13. Cijena bez PDV-a Cijena jednog paketa bez poreza 211,50 N6,2 14. PDV% Iznos poreza 0,00 N4,2 15. Maloprodajna cijena originalnog pakiranja Cijena jednog paketa u maloprodaji, sa porezom 211,50 N6,2 16. Maloprodajna vrijednost Ukupna cijena svih preuzetih paketa zajedno, u maloprodaji 4.230,00 N7,2 17. Tarifni broj Tarifni broj postotak poreza koji se obraunava T0 S3 18. Stopa % Iznos porezne stope 0,00 N4,2 19. Nabavna vrijednost Vrijednost proizvoda u nabavi od dobavljaa 12.440,00 N7,2 20. Rabat Iznos rabata tvrtke 0,00 N6,2 21. Netto nabavna vrijednost Iznos proizvoda u nabavi od dobavljaa, bez poreza i rabata 12.440,00 N7,2 22. Mara Iznos mare tvrtke 4.480,00 N6,2 23. Porezna osnovica Iznos na koji se obraunava 16.920,00 N7,2 19. 19 porez 24. Iznos PDV-a Iznos poreza na osnovicu 0,00 N6,2 25. Maloprodajna vrijednost Iznos proizvoda u maloprodaji, sa dodacima poreza, rabata i mare 16.920,00 N7,2 20. 20 Tablica 3.7 Rekapitulacija poreza sveukupno NAZIV DOKUMENTA Rekapitulacija poreza sveukupno OPIS DOKUMENTA Pregled plaenog poreza za odreeno razdoblje Rbr. Naziv podatka Opis podatka Primjer Tip i duljina 1. OD Datum poetka pregleda rekapitulacije poreza 01.07.2013. D 2. DO Datum zavretka pregleda rekapitulacije poreza 31.07.2013. D 3. Tarifni broj Tarifni broj postotak poreza koji se obraunava T25 S3 4. Stopa% Iznos porezne stope 25,00 N4,2 5. Naplaena vrijednost Ukupan iznos naplaen za odreeni artikl, s PDV-om 13.834,89 N7,2 6. Porezna osnovica Iznos osnovice na koju se obraunava porez 11.067,91 N7,2 7. Iznos PDV-a Ukupan iznos PDV-a 2.766,98 N6,2 8. Nabavna vrijednost Iznos artikala u nabavi od dobavljaa 11.073,03 N7,2 9. Netto RUC Ukupna zarada ljekarne na artiklima -5,12 N6,2 10. Storno mare Iznos koji je storniran, a odnosio se na maru 5.244,77 N6,2 11. Storno PDV-a Iznos koji je storniran, a odnosio se na PDV 1.311,19 N6,2 12. Maloprodajna vrijednost Ukupan iznos artikala u maloprodaji 20.390,85 N7,2 21. 21 Tablica 3.8 Analiza prihoda ljekarne NAZIV DOKUMENTA Analiza prihoda ljekarne OPIS DOKUMENTA Pregled sveukupnog prihoda ljekarni u odreenom razdoblju Rbr. Naziv podatka Opis podatka Primjer Tip i duljina 1. OD Datum poetka pregleda analize prihoda ljekarne 01.07.2013. D 2. DO Datum zavretka pregleda analize prihoda ljekarne 31.07.2013. D 3. Prihod od recepata Iznos prihoda od recepata u postocima 0,00% N4,2 4. Prihod od recepata Iznos prihoda od recepata u vrijednosti 0,00 N7,2 5. Fakture ostali Iznos prihoda od ostalih faktura u postocima 11,34% N4,2 6. Fakture ostali Iznos prihoda od ostalih faktura u vrijednosti 1.597,77 N7,2 7. Slobodna prodaja Iznos prihoda u slobodnoj prodaji u postocima (%) 88,66 N4,2 8. Slobodna prodaja Iznos prihoda u slobodnoj prodaji u vrijednosti 12.486,76 N7,2 9. Doplata po receptima Iznos prihoda u doplati po receptima u postocima 0,00% N4,2 10. Doplata po receptima Iznos prihoda u doplati po receptima u vrijednosti 0,00 N7,2 11. Ukupno Sveukupni prihod 14.084,53 N7,2 12. Broj izdanih rauna Broj izdanih rauna za odreeno razdoblje 107 N3 13. Prosjean iznos rauna bez doplate Prosjean iznos svih izdanih rauna bez doplate u odreenom razdoblju (u kn) 141,75 N5,2 14. Broj obraenih recepata Broj recepata koji su obraeni 0 N3 15. Prosjean iznos usluge po receptu Prosjean iznos svih usluga koje su odraene po pojedinanom receptu 0,00 N5,2 22. 22 Tablica 3.9 Pregled prometa ukupno NAZIV DOKUMENTA Pregled prometa ukupno OPIS DOKUMENTA Dokument koji daje potpuni uvid u promet napravljen u odreenom razdoblju u poslovnici Rbr. Naziv podatka Opis podatka Primjer Tip i duljina 1. OD Datum poetka pregleda sveukupnog prometa 01.01.2010. D 2. DO Datum zavretka pregleda sveukupnog prometa 15.01.2010. D 3. Datum Datum kada je napravljen odreen promet na dnevnoj bazi 01.01.2010. D 4. Gotovina Iznos prometa/utrka u gotovini 1.149,55 N6,2 5. ekovi Iznos prometa/utrka u ekovima 0,00 N6,2 6. Kartice Iznos prometa/utrka po karticama 0,00 N6,2 7. Ukupno Ukupni promet u gotovini, ekovima i po karticama 1.149,55 N6,2 8. Promet ljekarne Promet ljekarne, bez doplate HZZO-a 1.149,55 N6,2 9. Iznos sudjelovanja Iznos koji pokriva HZZO 0,00 N6,2 10. Kredit Iznos nekih dugovanja 0,00 N6,2 11. Uplata kredita Iznos za koji se poveava promet zbog nekih dugovanja 0,00 N6,2 12. Ukupno recepata Broj recepata izdanih u tom razdoblju 34 N3 13. Doplata recepti + doznake Iznos koji je dodan prometu na temelju nekih recepata i doznaka 0,00 N6,2 14. Storno zaduenja recepata Iznos za koji se umanjuje promet jer neki recepti nisu doli na naplatu 0,00 N6,2 15. Popust Iznos za koji se umanjuje promet zbog nekih popusta 44,50 N6,2 16. Utroak repro Iznos koji je zaraen na temelju rada ruku 0,00 N6,2 17. Maloprodajna vrijednost Iznos prometa zajedno cijene proizvoda i zarada ruku 994,40 N6,2 18. Ukupno Svaka stavka posebno zbrojena za sve dane u odreenom razdoblju 2.568,53 N6,2 23. 23 Tablica 3.10 Evidencija o radnom vremenu NAZIV DOKUMENTA Evidencija o radnom vremenu OPIS DOKUMENTA Pregled radnog vremena za pojedinog radnika u odreenom razdoblju Rbr. Naziv podatka Opis podatka Primjer Tip i duljina 1. Ime i prezime radnika Ime i prezime radnika Dijana Delija S20 2. Godina Godina za koju je izvren pregled 2010 N4 3. Mjesec Mjesec za kojeg je izvren pregled studeni S20 4. Poslodavac Naziv tvrtke Salvus d.o.o. S30 5. Org. jedinica Organizacijska jedinica u kojoj radnik radi, poslovnica P. J. Donja Stubica S30 6. Red. Br. / Dan Redni broj dana u mjesecu 1. N2 7. Poetak rada (hh:mm) Vrijeme kad je rad zapoeo, u satima i minutama 8:00 T 8. Zavretak rada (hh:mm) Vrijeme kad je rad zavrio, u satima i minutama 16:00 T 9. Vrijeme i sati zastoja, prekida rada i sl. do kojeg je dolo kriv. poslod. ili uslijed dr. okolnosti Vrijeme na sat i u satima i minutama kad je dolo do prekida rada zbog nepredvienih okolnosti, krivnjom poslodavca ili drugog - T 10. Dnevno radno vrijeme u satima, ukupno Ukupno radno vrijeme u satima za odreeni dan za navedenog radnika 8 N2 11. Dnevno radno vrijeme u satima, od toga: sati rada nou Ukupno radno vrijeme u satima za odreeni dan za navedenog radnika koji su odraeni u nonom raunanju vremena - N2 12. Dnevno radno vrijeme u satima, od toga: sati prekovremenog rada Ukupno radno vrijeme u satima za odreeni dan za navedenog radnika koji su odraeni preko standardnog raunanja dnevnog radnog vremena - N2 13. Sati rada u preraspod. rad. vremenu i razdoblje preraspod. rad. vremena Broj sati koji su odraeni u nekom drugom vremenu izvan radnog vremena te razdoblje kad su isti odraeni - N2 14. Sati rada nedjeljom, blagdanom ili neradanim danima utvrenim posebnim propisom Broj sati koji su odraeni izvan radnog vremena utvrenog ugovorom, a odnose se na posebne dane kao to su blagdani, nedjelje ili neradni dani - N2 15. Sati provedeni na slubenom Broj sati koji su odraeni izvan - N2 24. 24 putu radnog mjesta, odnosno na drugoj lokaciji, slubenom putu 16. Sati terenskog rada Broj sati koji su odraeni na terenu, izvan radnog mjesta 4 N2 17. Sati pripravnosti te sati rada po pozivu Broj sati odraenih pripremajui se za posao i u odlasku na posao izvan radnog vremena, a po pozivu poslodavca - N2 18. Sati koritenja godinjeg odmora Broj sati provedenih na godinjem odmoru - N2 19. Sati privremene nesposob. za rad (bolovanje) Broj sati provedenih na bolovanju - N2 20. Vrijeme rodiljnog, roditeljskog dopusta ili koritenja dr. prava sukladno posebnom propisu Razdoblje provedeno izvan posla, odnosno vrijeme kad radnik nije radio zbog prava koritenih putem djece: rodiljni dopust, roditeljski dopust - N2 21. Sati plaenog dopusta Broj plaenih sati provedenih izvan radnog mjesta, odnosno neradnih sati doputenih od strane poslodavca - N2 22. Sati neplaenog dopusta Broj neplaenih sati provedenih izvan radnog mjesta, odnosno neradnih sati doputenihod strane poslodavca - N2 23. Sati nenazonosti u tijeku dnevnog rasporeda rad. vremena, odobrene ili neodobrene od strane poslodavca Broj sati provedenih izvan radnog mjesta, u tijeku radnog vremena, koji su odobreni ili nisu odobreni od strane poslodavca - N2 24. Sati provedeni u trajku Broj sati provedenih u trajku - N2 25. Sati iskljuenja s rada (lockout) Broj sati kad je radnik bio iskljuen s radnog mjesta zbog drugih okolnosti - N2 26. Potpis i peat poslodavca Potpis i peat poslodavca koji je pregledao listu radnog vremena Salvus d.o.o. S20 25. 25 4. Predloci koritenih dokumenata Zavrnom radu prilaem originalne dokumente koje sam koristila prilikom opisivanja informacijskog sustava te kod izrade modela procesa i modela podataka. 1. Raun 2. Raun za osnovno zdravstveno osiguranje 3. Knjiga primljenih (ulaznih) rauna 4. Potvrda o slunim i surdotehnikim pomagalima 5. Otpremnica 6. Meuskladinica robe i lijekova zaprimanje 7. Rekapitulacija poreza sveukupno 8. Analiza prihoda ljekarne 9. Pregled prometa ukupno 10. Evidencija o radnom vremenu Priloeni dokumenti prikazani su u tablicama na stranicama 3.1. 3.10. 26. 26 4.1. Raun Slika 4.1.1 Raun 27. 27 4.2. Raun za osnovno zdravstveno osiguranje Slika 4.2.1 Raun za osnovno zdravstveno osiguranje 28. 28 4.3. Knjiga primljenih (ulaznih) rauna Slika 4.3.1 Knjiga primljenih (ulaznih) rauna 29. 29 4.4. Potvrda o slunim i surdotehnikim pomagalima Slika 4.4.1 Potvrda o slunim i surdotehnikim pomagalima 30. 30 Slika 4.4.2 Potvrda o slunim i surdotehnikim pomagalima 31. 31 4.5. Otpremnica Slika 4.5.1 Otpremnica 32. 32 4.6. Meuskladinica robe i lijekova zaprimanje Slika 4.6.1 Meuskladinica robe i lijekova-zaprimanje 33. 33 Slika 4.6.2 Meuskladinica robe i lijekova-zaprimanje 34. 34 4.7. Rekapitulacija poreza sveukupno Slika 4.7.1 Rekapitulacija poreza sveukupno 35. 35 4.8. Analiza prihoda ljekarne Slika 4.8.1 Analiza prihoda ljekarne 36. 36 4.9. Pregled prometa ukupno Slika 4.9.1 Pregled prometa ukupno 37. 37 4.10. Evidencija o radnom vremenu Slika 4.10.1 Evidencija o random vremenu 38. 38 5. Modeliranje procesa Proces je skup povezanih aktivnosti i odluka, preko kojih elementi sustava ostvaruju dijelove cilja svog postojanja, a za njihovo izvrenje potrebni su odreeni resursi i odreeno vrijeme.3 Proces prihvaa ulaze u sustav, mijenja stanje sustava te formira izlaze iz sustava. Isti se opisuje sljedeim: dio procesa, veza dijelova procesa i veza procesa s okolinom. Model procesa prikazuje skup tih procesa, odnosno skup poslova nad skupovima podataka. Procesi stvaraju ili koriste informacije za funkcioniranje. Isti se sastoje od podprocesa koji se na najnioj razini ralambe poklapaju s aktivnostima, odnosno jednostavnim poslovima od kojih se sastoje procesi. Poslovanje tvrtke Salvus d.o.o. glavni je proces. U ovom zavrnom radu taj proces ralaniti u na podprocese kako bi vidjeli od koji se podprocesa sastoji sustav. Sustav je skup meusobno ovisnih elemenata, veza izmeu tih elemenata i veza izmeu atributa elemenata. Model sustava je prikaz vanih obiljeja sustava. Metoda koja se koristi prilikom analize sustava i izrade modela procesa je metoda pod imenom Dijagram toka podataka (DTP). Dijagram toka podataka je grafiko sredstvo za modeliranje i prezentaciju procesa sustava.4 Tok podataka prikazuje smjer iz kojeg dolazi informacija te gdje se ta informacija sprema. Vidjet emo ulazne tokove podataka (ulazne dokumente) te izlazne tokove podataka (izlazne dokumente). Koncepti koje koristimo su: tok podataka, proces, spremite i vanjski sustav. Tok podataka je skup podataka koji se kreu od jednog dijela sustava k drugom te ih istovremeno povezuje, a ima jasnu semantiku i strukturu. Vanjski sustav je neki proces izvan konteksta promatranog sustava koji se javlja kao izvor i/ili ponor tokova podataka. Spremite podataka je memorijsko mjesto gdje su podaci pohranjeni (gdje se uvaju) za kasnije procese obrade.5 Model procesa sastoji se od: dijagrama procesnog ralanjivanja, dijagrama toka podataka, opisa procesa i opisa tokova podataka, ocjene trokova i koristi i ocjene izvodljivosti modela procesa, ali i mogueg nestandardnog opisa sustava.6 Kako bi se izradio model procesa, potrebno je da korisnik i analitiar surauju, kao to sam ja suraivala sa zaposlenicom tvrtke Salvus d.o.o. 3 Pavli, Informacijski sustavi, 2009. 4 Pavli, Informacijski sustavi, 2009. 5 Pavli, Razvoj Informacijskih sustava, 1996. 6 Pavli, Razvoj Informacijskih sustava, 1996. 39. 39 Slika 4.10. Grafiki oblik structure DTP7 U nastavku zavrnog rada prikazat u model procesa poslovanja tvrtke Salvus d.o.o. pomou metode DTP, a upotrebom koncepata prikazanih na slici 5.0.1.: 5.1. Dijagram funkcionalne ralambe 5.2. Dijagram konteksta 5.3. Dijagram toka podataka: 0. Maloprodaja ortopedskih pomagala 5.4. Dijagram toka podataka: 1. Poslovanje s robom 5.5. Dijagram toka podataka: 2. Poslovanje sa suradnicima 5.6. Dijagram toka podataka: 3. Uredsko upravljanje 7 Pavli, Informacijski sustavi, 2009. 40. 40 5.1. Dijagram funkcionalne ralambe Dijagram funkcionalne ralambe rastavlja sustav na procese koji se zatim rastavljaju na podprocese. Ovdje prikazujemo dijagram funkcionalne ralambe sustava Salvus d.o.o. Podprocesi 0. Maloprodaja ortopedskih pomagala su: 1. Poslovanje s robom 2. Poslovanje sa suradnicima 3. Uredsko upravljanje Podprocesi 1. Poslovanje s robom su: 1.1. Poslovanje s doznakama 1.2. Prodaja robe 1.3. Poslovanje s dobavljaem 1.4. Inventura Podprocesi 3. Uredsko upravljanje su: 3.1. Voenje evidencije rada 3.2. Voenje evidencije radnog vremena 3.3. Kontrola prometa Podproces 2. Poslovanje sa suradnicima nije prikazan u ovom zavrnom radu. Naime, isti je dio veleprodajnog procesa, dok se ovdje usredotoujemo na maloprodajni proces sustava. 41. 41 Slika 5.1.1 Dijagram funkcionalne ralambe 42. 42 5.2. Dijagram konteksta Dijagram toka podataka koji sustav prikazuje na najvioj razini naziva se Dijagram konteksta. Isti prikazuje cijeli sustav kao jedan proces i sadri sve ulaze u proces i izlaze iz procesa. Dijagram konteksta pod nazivom 0. Maloprodaja ortopedskih pomagala prikazuje proces na najvioj razini, a u suradnji je s vanjskim sustavima: Pacijent, Kupac, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, FINA, Raunovodstvo, Crveni Kri, Udruge, Doktori, Druga poslovnica, Veleprodaja, Vanjski dobavlja putem ulaznih i izlaznih tokova podataka. 43. 43 Slika 5.2.1 Dijagram konteksta 44. 44 5.3. Dijagram toka podataka: 0. Maloprodaja ortopedskih pomagala Dijagram toka podataka pod nazivom 0. Maloprodaja ortopedskih pomagala prikazuje drugu, niu razinu poslovnog sustava. Ista prikazuje procese na drugoj razini te vanjske sustave s kojima tvrtka surauje: Pacijent, Kupac, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, FINA, Raunovodstvo, Crveni Kri, Udruge, Doktori, Druga poslovnica, Veleprodaja, Vanjski dobavlja. Podprocesi navedenog procesa su: 1. Poslovanje s robom 2. Poslovanje sa suradnicima 3. Uredsko poslovanje 45. 45 Slika 5.3.1 Dijagram toka podataka: 0. Maloprodaja ortopedskih pomagala 46. 46 5.4. Dijagram toka podataka: 1. Poslovanje s robom Dijagram toka podataka 1. Poslovanje s robom prikazuje dio sustava na jo nioj razini poslovanja. Podproces se na ovaj nain dijeli na manje podprocese u suradnji s vanjskim sustavima: Pacijent, Kupac, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Raunovodstvo, Druga poslovnica, Veleprodaja, Vanjski dobavlja. Podprocesi su: 1.1. Poslovanje s doznakama 1.2. Prodaja robe 1.3. Poslovanje s dobavljaem 1.4. Inventura 47. 47 Slika 5.4.1 Dijagram toka podataka: 1. Poslovanje s robom 48. 48 5.5. Dijagram toka podataka: 3. Uredsko poslovanje Dijagram toka podataka pod nazivom 3. Uredsko poslovanje prikazuje sustav takoer na nioj razini, kao i prethodni. Isti se dijeli na podprocese, a vanjski sustavi s kojima surauje su: Raunovodstvo i FINA. Podprocesi su: 3.1. Voenje evidencije rada 3.2. Vooenje evidencije radnog vremena 3.3. Kontrola prometa 49. 49 Slika 5.5.1 Dijagram toka podataka: 3. Uredsko poslovanje 50. 50 6. Modeliranje podataka Model podataka je skup entiteta i operacija nad njima. Model podataka sustava je pojednostavljena reprezentacija o relevantnim karakteristikama sustava preko skupa entiteta (objekata), veza meu entitetima i atributa entiteta i agregacija entiteta.8 Model podataka je skup meusobno povezanih podataka koji opisuju entitete, veze i atribute poslovnog sustava. On je reprezentacija skupa podataka koji se modelom interpretiraju preko aspekta: strukture, ogranienja i operatora.9 Metoda za modeliranje podataka je definirani postupak pronalaska i prikaza informacijskih objekata i njihova meusobnog odnosa. U modelu podataka prikazat u poslovni sustav putem entiteta, veza i atributa. Odabrala sam pet od navedenih dokumenata te ih prikazala dijagramima prema metodi entiteti-veze (E-V). Metoda entiteti-veze je grafiki prikaz meusobno povezanih grupa podataka promatranog sustava. E-V je semantiki bogata metoda za modeliranje podataka jer raspolae ljudski bliskim konceptima. Shema modela podataka laka je za razumijevanje i komunikaciju korisnika i projektanta.10 Dijagram strukture modela naziva se dijagram entiteta i veza (DEV). DEV je grafiki prikaz modela podataka sustava, metodom E-V.11 Nadalje su poblie opisani koncepti strukture E-V metode. Entitet je realni element u realnom sustavu koji se razlikuje od ostalih entiteta. On se moe jednoznano imenovati. Entitet moe biti stvaran predmet, dogaaj, transakcija, osoba, apstraktni pojam, dokument, injenica, koncept. Primjeri entiteta su: narudbe, organizacijske jedinice, mukarci i dr. Tip entiteta je skup entiteta iste vrste. Razlikujemo jaki i slabi tip entiteta. Jak tip entiteta ne ovisi o drugim tipovima entiteta, a slab tip entiteta je ovisan i to se prikazuje specijalnim tipom veze. Veza je koncept koji predstavlja interakciju izmeu entiteta, odnosno povezanost. Ona je ovisna o entitetima i ne moe postojati sama za sebe. Na primjer: brak, vozi, radi u i dr. Veza predstavlja odnos u stvarnosti ili u mislima. Tip veze je skup veza izmeu istih tipova entiteta. Svaki entitet ima niz svojstava, a atribut je imenovano svojstvo nekog entiteta. Atributima se definira smisao koncepta. Atribut tipa entiteta je imenovani dio informacije koji opisuje entitet. Na primjer: ime radnika, datum dospijea narudbe, brzina vozila i dr. Brojnost atributa su dva ureena para s donjom i gornjom granicom brojnosti. Brojnost tipa veze prikazuje koliko entiteta pojedinog tipa entiteta sudjeluje u tipu veze s entitetom iz tipa 8 Pavli, Razvoj Informacijskih sustava, 1996. 9 Pavli, Informacijski sustavi, 2009. 10 Pavli, Informacijski sustavi, 2009. 11 Pavli, Informacijski sustavi, 2009. 51. 51 entiteta. Agregacija je mjeoviti tip entiteta, a omoguuje promatranje vie tipova entiteta i njihovih meusobnih veza kao jedan novi tip entiteta. Agregacija nastaje u sluaju pojavljivanja atributa tipa veze, potrebe za povezivanjem dva tipa veze meusobno, rastavljanja viestrukih tipova veza u binarne tipove te ukoliko se utvrdi brojnost tipa veze (M:M) po gornjoj granici. Agregacija nema svoj klju, ve ga dobiva od tipova entiteta koje povezuje. Takoer, klju agregacije se ne crta na E-V dijagramu, ali se prikazuje u relacijskom modelu podataka. Pomou dijagrama entiteti-veze dolazimo do relacijskog modela gdje su podaci pohranjeni u tablicama. Opisani koncepti prikazani su na slici 6.0.: Slika 5.5.0. Grafiki oblik koncepata strukture E-V metode12 12 Pavli, Informacijski sustavi, 2009. 52. 52 U nastavku zavrnog rada prikazani su dijagrami izraeni metodom E-V, a pomou koncepata prikazanih na slici 6.0.: 6.1. Dijagram E-V: Raun 6.2. Dijagram E-V: Raun za osnovno zdravstveno osiguranje 6.3. Otpremnica 6.4. Meuskladinica 6.5. Pregled prometa 53. 53 Slika 6.1 Dijagram E-V Raun 54. 54 Slika 52 Dijagram E-V Raun za osnovno zdravstveno osiguranje 55. 55 Slika 553 Dijagram E-V Otpremnica 56. 56 Slika 6.4 Dijagram E-V Meuskladinica 57. 57 Slika 55 Dijagram E-V Pregled prometa 58. 58 7. Relacijski model Relacijskim modelom podataka omoguuje se formalni nain ugradnje interpretacije podataka u model. Isti je temeljen na skupu tablica koje korisnik moe pretraivati, upisivati u njih podatke, brisati i izmijeniti ih. Relacijska baza podataka je skup u vremenu promjenjivih relacija opisanih u shemi baze podataka.13 Razlika izmeu DEV-a i Relacijskog modela je da u relacijskom modelu ne postoje koncepti: slabi tip entiteta, brojnost, parcijalnost, generalizacija, agregacija i specijalni tipovi veze. TVRTKA (OIB_tvrtke, Naziv_tvrtke, Adresa_tvrtke, Porezni_broj, Telefon_centrale, Telefon_veleprodaje, Telefon_racunovodstva, Faks, Ziro_racun_ tvrke, Ugovorni_isporucitelj, Adresa_isporucitelja, Broj_racuna_isporucitelja, Postanski_broj_mjesta) POSLOVNA JEDINICA (OIB_tvrtke, Sifra_poslovne_jedinice, Naziv_poslovne_jedinice, Adresa_poslovne_jedinice, Postanski_broj_mjesta) MJESTO (Postanski_broj_mjesta, Naziv_mjesta) RACUN (Broj_racuna, Nacin_placanja, Stopa_PDV-a, Osnovica_porezivanja, PDV, Iznos_PDV-a, Ukupni_iznos_racuna, Broj_kase, Sifra_recepta, Sifra_poslovne_jedinice) RAC_ART (Broj_racuna, Sifra_artikla, Kolicina, Iznos) ARTIKL (Sifra_artikla, Naziv_artikla, Jedinicna_cijena, Nabavna_cijena, Maloprodajna_cijena, Sifra_jedinicne_mjere) JEDINICNA MJERA (Sifra_jedinicne_mjere, Naziv_jedinicne_mjere) RACUN ZA OSNOVNO ZDR_OSIG. (Broj potvrde, Tip_obrasca, Poziv_na_broj, Odobrenje_broj, Datum_dospijeca, Ukupan_iznos, Iznos_za_pomagala, Iznos_za_postupke, Iznos_sudjelovanja, Iznos_na_teret_obveznog_zdravstvenog_osiguranja, Iznos_obracunatog_PDV-a, Datum_narudzbe, Datum_obracuna, Nadnevak_izdavanja_racuna, OIB_tvrtke, OIB_osiguratelja) RZ_ART (Broj_potvrde, Sifra_artikla, Redni_broj, Kolicina, PDV, Iznos) PROIZVODAC (Sifra_proizvodaca, Naziv_proizvodaca) OSIGURATELJ (OIB_osiguratelja, Naziv_osiguratelja) KUPAC(Sifra_kupca, Naziv_kupca, Adresa_kupca, Postanski_broj_mjesta) OTP_ART(Sifra_artikla, Broj_otpremnice, Redni_broj, Kolicina, Iznos, PDV_iznos, Iznos_s_PDV-om) 13 Pavli, Informacijski sustavi, 2009. 59. 59 OTPREMNICA (Broj otpremnice, Datum, Potpis_izdavatelja, Potpis_kontrolera, Potpis_primatelja, OIB_tvrtke, Sifra_poslovne_jedinice, Sifra_kupca) MEDUSKLADISNICA (Broj_meduskladisnice, Datum_ ispisa, Broj_stranice, Datum_knjienja, Vezni_dokument, Ukupno_netto_nabavna_vrijednost, Ukupno_maloprodajna_vrijednost, Potpis, OIB_tvrtke, Sifra_poslovne_jedinice) MED_ART (Sifra_artikla, Broj_meduskladisnice, Kolicina, Rabat, PDV, Maloprodajna_vrijednost, Netto_nabavna_vrijednost, Cijena) PREGLED PROMETA UKUPNO (Sifra pregleda, Datum_ispisa, Broj_stranice, Razdoblje_od, Razdoblje_do, Ukupno_gotovina, Ukupno_cekovi, Ukupno_kartice, Ukupno_ukupno, Ukupno_promet_ljekarne, Ukupno_iznos_sudjelovanja, Ukupno_kredit, Ukupno_uplata_kredita, Ukupno_ukupno_recepata, Ukupno_doplata_recepti_+_doznake, Ukupno_storno_zaduzenja_recepata, Ukupno_popust, Ukupno_utrosak_repro, Ukupno_maloprodajna_vrijednost, Ukupno_ukupno_recepata, Sifra_poslovne_jedinice) PROMET (Sifra_pregleda, Sifra_prometa, Datum_prometa, Gotovina, Cekovi, Kartice, Ukupno, Promet_ljekarne, Iznos_sudjelovanja, Kredit, Uplata kredita, Ukupno_recepata, Doplata_recepti_+_doznake, Storno_zaduzenja_recepata, Popust, Utrosak_repro, Maloprodajna_vrijednost) 60. 60 8. Zakljuak Ovim radom opisala sam informacijski sustav tvrtke Salvus d.o.o. koji tvrtka koristi u svakodnevnom poslovanju. Prikazan je model procesa sa svim podprocesima te ulazni i izlazni tokovi podataka. Navedeni tokovi podataka, odnosno dokumenti koriteni u poslovanju detaljno su obraeni u ovom zavrnom radu. Nadalje je prikazan model podataka u kojem je obraen dio dokumenata, metodom dijagrama entiteti-veze te naposljetku relacijskim modelom. Kako bih to detaljnije i tonije opisala poslovni sustav, esto sam komunicirala sa zaposlenicom tvrtke koja mi je velikoduno pomogla s odgovorima na sva moja pitanja te dodatnim objanjenjima na nain da ih ja razumijem. U poetku mi je sve bilo apstraktno, s obzirom da su pojmovi vie okrenuti prema ekonomiji. Meutim, ubrzo sam poela shvaati i pojmove i nain poslovanja tvrtke te uz pomo literature nisam imala veih potekoa sa izradom ovog zavrnog rada. 61. 61 9. Literatura Pavli, Mile: Razvoj informacijskih sustava; Zagreb, 1996. Pavli, Mile: Informacijski sustavi; Rijeka, 2009. Pavli, Mile: Oblikovanje baza podataka; Rijeka, 2011. Biljeke s predavanja 62. 62 10. Popis priloga 10.1. Popis tablica Tablica 3.1 Raun.................................................................................................................................... 8 Tablica 3.2 Raun za osnovno zdravstveno osiguranje........................................................................... 9 Tablica 3.3 Knjiga primjenih (ulaznih) rauna...................................................................................... 11 Tablica 3.4 Potvrda o slunim i surdotehnikim pomagalima............................................................... 13 Tablica 3.5 Otpremnica......................................................................................................................... 17 Tablica 3.6 Meuskladinica robe i lijekova - zaprimanje.................................................................... 18 Tablica 3.7 Rekapitulacija poreza sveukupno....................................................................................... 20 Tablica 3.8 Analiza prihoda ljekarne..................................................................................................... 21 Tablica 3.9 Pregled prometa ukupno..................................................................................................... 22 Tablica 3.10 Evidencija o radnom vremenu.......................................................................................... 23 10.2. Popis slika Slika 4.1.1 Raun................................................................................................................................... 26 Slika 4.2.1 Raun za osnovno zdravstveno osiguranje.......................................................................... 27 Slika 4.3.1 Knjiga primljenih (ulaznih) rauna ..................................................................................... 28 Slika 4.4.1 Potvrda o slunim i surdotehnikim pomagalima ............................................................... 29 Slika 4.4.2 Potvrda o slunim i surdotehnikim pomagalima ............................................................... 30 Slika 4.5.1 Otpremnica.......................................................................................................................... 31 Slika 4.6.1 Meuskladinica robe i lijekova-zaprimanje....................................................................... 32 Slika 4.6.2 Meuskladinica robe i lijekova-zaprimanje....................................................................... 33 Slika 4.7.1 Rekapitulacija poreza sveukupno........................................................................................ 34 Slika 4.8.1 Analiza prihoda ljekarne ..................................................................................................... 35 Slika 4.9.1 Pregled prometa ukupno...................................................................................................... 36 Slika 4.10.1 Evidencija o random vremenu........................................................................................... 37 Slika 5.1.1 Dijagram funkcionalne ralambe....................................................................................... 41 Slika 5.2.1 Dijagram konteksta ............................................................................................................. 43 Slika 5.3.1 Dijagram toka podataka: 0. Maloprodaja ortopedskih pomagala....................................... 45 Slika 5.4.1 Dijagram toka podataka: 1. Poslovanje s robom................................................................. 47 Slika 5.5.1 Dijagram toka podataka: 3. Uredsko poslovanje................................................................. 49 Slika 6.1 Dijagram E-V Raun.............................................................................................................. 53 Slika 6.2 Dijagram E-V Raun za osnovno zdravstveno osiguranje..................................................... 54 Slika 6.3 Dijagram E-V Otpremnica..................................................................................................... 55 Slika 6.4 Dijagram E-V Meuskladinica............................................................................................. 56 Slika 6.5 Dijagram E-V Pregled prometa............................................................................................. 57