zulfi my friend urdu

Click here to load reader

Post on 03-Sep-2014

638 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • Zulfi My Friend By: Pillo Mody Urdu Translation Reproduced in PDF Format By Sani H. Panhwar Member Sindh Council PPP
  • !!!!****[[[[ 5555]]]] LLLLLLLLiiiiXXXX~~~~nnnnYYYYgggg;;;;VVVVttttzzzz{{{{ZZZZppppXXXX~~~~%%%%ffffzzzzZZZZ3333ggggZZZZ~~~~ZZZZiiiiyyyy####HHHHXXXX~~~~////ZZZZkkkk '''',,,,kkkkXXXXzzzzVVVV ''''....----....---- EEEEEEEEJJJJ 4444----5555 GGGGGGGG GGGG HHHHzzzzwwww1111^^^^,,,,jjjjwwww~~~~7777,,,,____XXXX}}}}....ZZZZxxxx~~~~ZZZZkkkkzzzz 9 '''',,,,kkkkZZZZzzzzggggZZZZkkkk 10 zzzz NNNN****ZZZZzzzzggggffffzzzzZZZZ3333ggggZZZZ((((4444AAAA----VVVVeeeeJJJJ3333wwww~~~~cccc****HHHHXXXX1111ZZZZkkkkWWWWzzzzZZZZiiii!!!!ZZZZzzzzggggXXXX iiiissss7777YYYYYYYY}}}}{{{{!!!!iiiiZZZZ$$$$zzzzXXXX$$$$~~~~VVVVggggKKKKXXXX}}}} {{{{!!!!iiiiZZZZZZZZyyyy~~~~$$$$}}}}iiiicccc****{{{{dddd$$$$XXXXzzzz{{{{ZZZZ////XXXXhhhh++++$$$$4444////GGGG EEEEggggNNNN****XXXXZZZZkkkk((((,,,,~~~~++++ hhhh~~~~((((,,,,~~~~XXXXVVVVBBBBBBBBZZZZzzzzgggg((((,,,,}}}}XXXX}}}}((((,,,,}}}}XXXXeeeeggggwwww((((,,,,}}}} XXXXZZZZzzzzggggggggzzzzwwww((((,,,,}}}}XXXX ++++ZZZZzzzzgggg$$$$####{{{{[[[[VVVVZZZZggggLLLLXXXX~~~~ZZZZyyyy0000****kkkk[[[[VVVVaaaaYYYY@@@@****!!!!****----VVVVcccc==== aaaa5555YYYY@@@@****XXXX~~~~{{{{!!!!ZZZZLLLLVVVVBBBB!!!!****""""1111 JJJJGGGG~~~~ggggSSSSXXXXWWWW~~~~zzzz{{{{vvvvZZZZgggg}}}}VVVVWWWWYYYYDDDDXXXXvvvv !!!!IIII6666,,,,ggggTTTTXXXX ____0000bbbbzzzzZZZZkkkkyyyy~~~~WWWWHHHHXXXX++++4444----5555 GGGGGGGG GGGGggggwwww////;;;;jjjjwwww~~~~ZZZZ1111XXXXZZZZqqqq---- wwww$$$$}}}}BBBB1111ZZZZ^^^^,,,,jjjjwwww~~~~7777,,,,""""WWWWHHHHXXXX$$$$++++iiiijjjjwwww~~~~qqqq::::XXXXwwww////JJJJ---- hhhh~~~~qqqqzzzz{{{{yyyyJJJJ----zzzzXXXXgggg}}}}6666,,,,99994444----....5555 XXXXGGGGEEEEHHHHXXXXZZZZyyyywwwwiiii////jjjjwwww~~~~ZZZZ4444HHHHYYYYYYYY XXXXppppZZZZkkkkttttgggg{{{{6666,,,,iiii'''',,,,~~~~bbbbuuuuZZZZVVVVXXXXZZZZwwwwNNNN99994444----....5555 XXXXGGGGEEEEHHHHZZZZkkkk""""ttttZZZZzzzzgggg::::LLLLLLLL!!!!****llllVVVVZZZZ(((( ********eeeeccccXXXXZZZZzzzzggggQQQQ1111ZZZZ^^^^,,,,jjjjwwww~~~~eeeeggggeeee~~~~ZZZZZZZZ44441111XXXX~~~~ZZZZzzzzgggg$$$$ZZZZkkkkjjjjwwww~~~~7777,,,,||||ggggXXXX zzzzzzzziiiijjjjwwwwiiii0000++++PPPPwwwwZZZZkkkkggggZZZZiiii7777////iiiigggg}}}}TTTTgggg////ggggeeeeXXXX,,,,ggggggggHHHHZZZZzzzzgggg6666,,,,ZZZZ~~~~ jjjjwwwwwwwwZZZZkkkkrrrrZZZZbbbbZZZZyyyyzzzzzzzzzzzz{{{{gggg{{{{HHHHXXXXzzzzuuuu}}}}CCCCYYYYZZZZBBBB))))zzzz~~~~ggggaaaaZZZZDDDD gggg7777,,,,@@@@****XXXXDDDDZZZZyyyyzzzzVVVV5555]]]]XXXXZZZZyyyyzzzz4444~~~~XXXXZZZZyyyyVVVVZZZZqqqq----zzzzuuuu}}}}yyyyYYYY********ZZZZzzzzgggg7777ggggZZZZyyyy////ZZZZgggg********zzzzqqqq HHHHXXXXBBBBBBBBrrrrXXXXZZZZ,,,,VVVV6666,,,,iiii$$$$yyyygggg;;;;@@@@****XXXXZZZZkkkk5555]]]]YYYYCCCCXXXX====ZZZZ[[[[cccc**** iiii1111ZZZZZZZZeeeeIIIIVVVV{{{{zzzzgggg~~~~zzzz@@@@****XXXX;;;;ssss6666,,,,llll}}}}KKKKSSSSCCCCXXXXZZZZiiii}}}}ZZZZzzzzggggCCCCDDDD DDDDXXXXZZZZkkkk++++VVVV6666,,,,CCCC}}}}gggg0000ttttCCCCDDDDzzzz{{{{4444----5555 GGGGGGGG GGGG HHHHggggwwwwjjjjwwww____555544442222.... GGGGEEEE GGGGJJJJ;;;;kkkkDDDDXXXXZZZZkkkk7777gggg~~~~ 7777uuuueeeewwwweeeeJJJJwwwwZZZZzzzzggggWWWWzzzzZZZZiiiitttt====4444XXXX ~~~~ZZZZ####ZZZZ0000****'''',,,,VVVVaaaaeeeeCCCC{{{{zzzzyyyy7777,,,,""""aaaaHHHHZZZZkkkkzzzz}}}}wwwwzzzzrrrr~~~~iiiikkkk,,,,XXXX YYYY~~~~ZZZZXXXXZZZZ~~~~NNNN****ZZZZkkkkzzzziiii4444----5555 GGGGGGGG GGGG HHHHggggwwwwjjjjwwww~~~~qqqqgggg;;;;XXXXzzzz{{{{((((,,,,ZZZZHHHHZZZZzzzzgggg 1945 ____555544442222.... GGGGEEEE GGGGJJJJ````WWWWyyyy~~~~wwwwZZZZyyyygggg~~~~gggg;;;;XXXXZZZZkkkkWWWWzzzzZZZZiiii4444XXXXzzzz{{{{MMMMHHHHXXXX1111wwwweeeewwwweeeewwwweeeeJJJJwwww4444 1www. Bhutto.org
  • ZZZZzzzzgggg~~~~ppppzzzzgggg]]]]ZZZZzzzzggggHHHHHHHHXXXXZZZZkkkk~~~~zzzzuuuuzzzzVVVVaaaaooooZZZZZZZZxxxx____....////aaaaZZZZHHHHXXXX ZZZZkkkk////~~~~gggg~~~~YYYYyyyyTTTTyyyy((((,,,,zzzzqqqqZZZZzzzzggggWWWWWWWWzzzz4444~~~~$$$$++++wwwwXXXX zzzzVVVV::::ZZZZXXXXYYYYYYYYZZZZqqqq----zzzzuuuu}}}}####XXXXiiii||||yyyyZZZZqqqq----ggggFFFFXXXXZZZZkkkk ....vvvv{{{{0000++++ZZZZyyyy@@@@****jjjjggggZZZZzzzzgggg,,,,hhhh{{{{XXXXVVVV||||ZZZZwwwwZZZZcccc****||||ZZZZxxxxggggZZZZYYYY++++zzzzgggg]]]]CCCCuuuuggggZZZZzzzzggggxxxxZZZZyyyy ZZZZyyyyVVVVggggZZZZYYYY++++DDDDXXXXZZZZyyyyZZZZ~~~~ZZZZyyyy~~~~PPPPyyyyZZZZVVVVZZZZZZZZzzzzzzzzyyyyqqqqDDDDXXXXZZZZ((((zzzz{{{{tttt MMMMhhhh||||ZZZZxxxxZZZZeeee$$$$gggg}}}}BBBBXXXX tttt!!!!****]]]]ZZZZkkkkggggJJJJZZZZzzzzggggggggzzzzZZZZYYYYZZZZgggg::::````~~~~ggggTTTTiiiizzzzZZZZuuuu~~~~ZZZZiiiiyyyyppppZZZZkkkk```` 0000****----VVVVWWWWiiiiZZZZ1111XXXXZZZZddddqqqqZZZZLLLL{{{{0000++++ZZZZyyyyZZZZddddggggZZZZEEEEwwwwDDDDZZZZrrrrVVVV'''',,,,~~~~yyyyzzzz****```` ~~~~ZZZZqqqq----ZZZZxxxxqqqq1111XXXXXXXXtttt||||iiiizzzzZZZZ'''',,,,~~~~yyyyzzzz****yyyy~~~~||||{{{{wwwwZZZZqqqq---- ZZZZxxxxxxxxqqqq1111XXXXZZZZ7777zzzzzzzz6666,,,,jjjj++++iiii++++||||eeee{{{{ZZZZXXXXJJJJ----zzzz{{{{FFFFZZZZdddduuuugggg~~~~zzzzVVVV6666,,,,ggggXXXX)))) uuuugggg~~~~}}}}ZZZZrrrrVVVVeeeeXXXXzzzz{{{{ ----BBBBhhhh44443333 GGGGEEEEGGGGHHHHMMMMggggXXXXhhhh::::nnnnWWWW6666,,,,WWWWVVVVJJJJ}}}}ggggXXXX ////wwwwggggXXXXZZZZkkkkwwwwZZZZ&&&&++++++++ZZZZ]]]]4444555544443333 HHHH GGGGHHHH GGGGRRRR,,,,~~~~zzzzBBBBcccc****XXXXuuuu~~~~ZZZZiiiiZZZZ,,,,))))uuuugggg~~~~hhhh::::IIII1111ggggeeee }}}}$$$$4444----BBBB EEEEGGGGEEEEGGGGKKKK//// YYYY GGGGXXXXzzzz{{{{||||ttttyyyyZZZZZZZZccccggggggggXXXX YYYY~~~~uuuu~~~~ZZZZiiii}}}}zzzzZZZZBBBByyyyzzzz****yyyy0000wwww~~~~zzzzhhhheeeeaaaaZZZZXXXXzzzz;;;;VVVV 1931 YYYY~~~~ZZZZ7777####zzzziiiikkkk,,,,cccc****HHHHXXXX||||zzzz{{{{|||| 1934 ZZZZrrrrVVVVVVVVaaaaZZZZZZZZ____ccccHHHHXXXX YYYYZZZZNNNN!!!!****]]]]ZZZZxxxxIIIIzzzziiiiZZZZgggg]]]]::::XXXXuuuu~~~~ZZZZiiii 1937 {{{{mmmmaaaa}}}}6666,,,,AAAA$$$$JJJJ----xxxxDDDDggggZZZZ####JJJJ---- VVVV6666,,,,qqqqXXXXppppzzzz{{{{pppp********xxxxggggXXXXttttZZZZyyyyZZZZqqqq----{{{{mmmm!!!!****]]]]XXXXZZZZrrrrVVVVZZZZCCCCxxxx 18 ~~~~ 60 ----********0000****ggggKKKKZZZZzzzzgggg zzzzZZZZzzzzgggguuuuttttZZZZLLLLVVVVZZZZ$$$$~~~~xxxx[[[[~~~~sssscccc****ZZZZzzzzggggZZZZLLLLIIIIsssszzzz::::~~~~XXXXFFFF'''',,,,kkkkiiii zzzzWWWWeeee::::6666,,,,ZZZZbbbb!!!!****]]]]CCCCZZZZXXXXZZZZkkkkZZZZ]]]],,,,{{{{zzzzWWWW7777ggggZZZZffff!!!!0000****yyyyXXXXppppZZZZttttiiiibbbbVVVV6666,,,,xxxx!!!! qqqqXXXXZZZZ####ZZZZ7777zzzziiiiZZZZgggg]]]]~~~~xxxx!!!!qqqq::::uuuu~~~~ZZZZiiiiWWWWZZZZzzzzgggg||||uuuuzzzzkkkkzzzz}}}}XXXX YYYY~~~~zzzz{{{{********////||||ZZZZqqqq----ggggKKKKggggcccc****XXXXzzzz{{{{zzzz;;;;VVVV----ZZZZyyyy0000XXXXbbbb6666,,,,ZZZZrrrrVVVVZZZZ[[[[********////|||| 1947 ttttgggg{{{{cccc****zzzz{{{{0000****yyyy~~~~****zzzzmmmm,,,,6666,,,,,,,,XXXXyyyy6666,,,,aaaaZZZZZZZZkkkkzzzzzzzzuuuu~~~~ZZZZiiiittttggggzzzzZZZZ XXXXZZZZyyyyVVVVLLLLXXXX----VVVVyyyyyyyyZZZZ::::zzzzqqqqyyyyZZZZ::::XXXXiiiiZZZZggggzzzzVVVVdddd$$$$dddd$$$$LLLLbbbb7777 7777,,,,@@@@****XXXXttttZZZZyyyyyyyyZZZZ0000****kkkkzzzzXXXXppppttttggggzzzzBBBBZZZZgggg~~~~yyyyaaaa7777HHHHHHHHXXXXiiiizzzzZZZZ^^^^oooo ZZZZzzzzggggBBBB....eeee$$$$gggg3333''''ZZZZ````XXXX````~~~~ZZZZyyyy0000]]]]ggggXXXX zzzzuuuu~~~~ssss}}}}zzzzZZZZ6666,,,,zzzzggggllllTTTTyyyyZZZZ~~~~ZZZZkkkkjjjjwwww~~~~gggg####ZZZZzzzzggggTTTT********xxxxzzzzKKKKyyyyJJJJ----::::XXXXgggg}}}} yyyyZZZZggggZZZZzzzzggggZZZZwwwwzzzzggggttttiiii````XXXXCCCCAAAA6666,,,,....eeee$$$$zzzzZZZZ0000++++ZZZZiiii~~~~ZZZZzzzzggggyyyyZZZZZZZZVVVVgggg ggggHHHHYYYY@@@@****XXXX}}}}zzzzZZZZZZZZqqqq----yyyyzzzz{{{{((((,,,,}}}}WWWWFFFFZZZZyyyy]]]]XXXXzzzz{{{{....eeee$$$$qqqqZZZZ[[[[ 2www. Bhutto.org
  • ZZZZzzzzggggZZZZ////ZZZZtttt~~~~ZZZZyyyy6666,,,,LLLLYYYYCCCCzzzz{{{{||||'''',,,,ZZZZffffeeeeXXXXggggzzzzBBBBZZZZzzzzgggguuuutttt~~~~ZZZZyyyypppp::::XXXXXXXX VVVVZZZZyyyyWWWWZZZZyyyyVVVViiiicccc****{{{{zzzzZZZZ77777777ZZZZZZZZzzzzgggg::::ggggzzzzBBBBwwwwZZZZrrrrVVVVZZZZLLLLwwww zzzzrrrr~~~~WWWWcccc****XXXX zzzz{{{{yyyy!!!!****yyyyXXXXooooaaaaggggzzzzBBBB7777zzzzYYYYyyyy!!!!****yyyyyyyyZZZZzzzzggggBBBB////gggg yyyyXXXXyyyyzzzz****yyyyWWWWiiiiZZZZ~~~~qqqqaaaakkkkBBBBzzzzqqqqgggg~~~~gggg;;;;XXXX''''0000++++ZZZZzzzzgggg6666VVVV0000****wwww VVVV~~~~CCCC,,,,oooo~~~~XXXXZZZZOOOOyyyyzzzz****yyyyZZZZ!!!!ZZZZzzzzgggg}}}}VVVV~~~~ffffZZZZCCCC....1111DDDD6666,,,, WWWW((((,,,,""""zzzzZZZZffffzzzzffffZZZZggggggggZZZZggggXXXXZZZZyyyyggggVVVVffffgggg))))yyyyzzzz****yyyyttttUUUU****""""$$$$gggg;;;;yyyyzzzz****EEEEVVVV~~~~zzzz{{{{////ZZZZzzzzgggg 1111zzzz{{{{iiii0000++++CCCC~~~~4444++++eeeeggggMMMMhhhhXXXX}}}}zzzzZZZZZZZZyyyy~~~~ZZZZqqqq----XXXX '''',,,,kkkkZZZZ7777ZZZZLLLLZZZZqqqq----****yyyy6666,,,,77776666,,,,ZZZZ^^^^,,,,5555XXXX****VVVVZZZZkkkkqqqq 27 YYYY~~~~ZZZZ####}}}}zzzzZZZZ//// 1980 LLLLLLLLyyyyzzzz****yyyy((((wwwwXXXXZZZZkkkkZZZZxxxx;;;;kkkkWWWWssss2222zzzz0000****ggggKKKKZZZZqqqq----MMMMHHHHXXXXZZZZkkkk~~~~ZZZZzzzzwwwwWWWWzzzzZZZZ zzzzDDDDZZZZggggZZZZxxxxcccc****YYYY@@@@****XXXXZZZZyyyyVVVVttttgggg((((,,,,~~~~YYYYCCCCXXXX}}}}zzzzZZZZZZZZLLLL****yyyy~~~~ttttUUUU****""""$$$$HHHHyyyyzzzz****EEEEVVVV~~~~ZZZZKKKK ####ZZZZzzzzggggZZZZKKKKuuuugggg````////ZZZZzzzzggggZZZZ7777ZZZZKKKKuuuuggggpppp````ttttYYYYeeeeXXXXZZZZkkkkBBBBZZZZrrrrVVVV kkkkVVVV~~~~yyyyzzzz****yyyyooooZZZZzzzzggggzzzzggggoooo0000YYYYZZZZzzzzggggZZZZkkkk~~~~WWWWJJJJ----WWWWiiiiZZZZYYYYXXXXZZZZLLLLzzzzgggg]]]]~~~~ZZZZrrrrVVVV ttttUUUU****""""$$$$********zzzzqqqqcccc****yyyyzzzz****EEEEVVVV~~~~gggg////ZZZZzzzzgggg&&&&AAAAXXXXzzzz{{{{ZZZZKKKKuuuuggggpppp````MMMMhhhhXXXXZZZZyyyyttttiiii'''',,,, ppppZZZZXXXXzzzzVVVV~~~~yyyyzzzz****xxxx,,,,XXXXZZZZ####zzzz{{{{zzzzZZZZZZZZZZZZhhhh&&&&44443333 GGGGGGGGHHHHMMMM********''''XXXXAAAA$$$$ZZZZrrrrVVVVZZZZKKKKtttt YYYYgggg~~~~ggggXXXXZZZZkkkkzzzzzzzzggggeeee 5555---- EEEEGGGGYYYY BBBBZZZZyyyyLLLL7777XXXX ZZZZ[[[[yyyyZZZZzzzzggggQQQQ0000****ggggZZZZzzzzgggg~~~~WWWW}}}}zzzzZZZZZZZZqqqq----ZZZZ,,,,wwww====qqqqqqqqTTTT ZZZZggggZZZZzzzzVVVV~~~~~~~~BBBBZZZZzzzzggggTTTTIIII~~~~ZZZZkkkkxxxxggggZZZZkkkkIIIIgggg////ZZZZzzzzgggg&&&&AAAAXXXX CCCC}}}}ggggzzz

View more