zvonec a koniec

Download Zvonec a koniec

Post on 24-Feb-2016

38 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Zvonec a koniec. Projekt spolufinancovaný z : Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet Slovenskej republiky Prioritná os: Podpora vzdelávania osôb s osobitými vzdelávacími potrebami Opatrenie : Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómských komunít - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Snmka 1

Projekt spolufinancovan z : Eurpsky socilny fond a ttny rozpoet Slovenskej republikyPrioritn os: Podpora vzdelvania osb s osobitmi vzdelvacmi potrebamiOpatrenie: Zvyovanie vzdelanostnej rovne prslunkov marginalizovanch rmskch komuntTrvanie projektu: 2/2010 - 1/ 2013

Cie projektu: Rozvoj vedomostnch, vchovnch a pracovnch zrunost rmskch iakov smerujcich k socilnej integrcii a predprofesijnej prpraveZvonec a koniec...

Deti vetra putuj za slnkom

De, ke sa nieomu naume, nie je u premrnen .Ako sme zanali

Ak chce dosiahnu trvalho spechu, mus motivcia, ktor a enie k tomuto cieu, vychdza z vntra. Nezle na tom, kto si, ani ako si star.

Prca, prca a op prca.

Pozri mama, pozri otec o dokem...

Prcu v naom projekte sme prezentovali da 09.10.2012 na workshope, na ktor sme pozvali rodiov, aby sme im prezentovali o sme v rmci projektu dokzali a na o sme vetci hrd.

To, e niekto dosiahne nejak spech, je len dkazom toho, e ostatn ho mu dosiahnu tie.

.iaci naej koly sa vaka projektu Deti vetra putuj za slnkom zastnili koly vprrode, ktor sa konala vTuristickomhotely DROTR vobci Hronec.

Prca m svoj as aj oddych m svoj as.

Pobyt sa uskutonil od 12.11.2012 do 16.11.2012. Zastnilo sa ho 40 iakov, ktor sa zapjali do aktivt v kole poas konania projektu. Na bezpen aprjemn pobyt iakov dohliadali pani uiteky Mgr. A. Dobrotov, Mgr. G. Ruinov, Mgr. K. Kuerov ,Mgr. J. Belkov apani asistentka L. Pokoov.

Denn program koly v prrode 1.de

Nstup det pred kolou a spolon presun autobusom do TH Drotr v obci Hronec.Desiata spojen s oboznmenm sa s pravidlami sprvania sa a ubytovania v izbch hotela.Hygiena - obed - oboznmenie sa so zsadami sprvneho stolovania.Oboznmenie sa s arelom v ktorom bude prebieha kola v prrode, von hry v prrode.Hygiena olovrant, spoloensk hry poda vberu det.Hygiena veera, zoznamovac veer v klubovni.Veern hygiena spojen s oboznmenm sa s fungovanm sprchovacch ktov.Rozhovor o prvch dojmoch, tanie rozprvok na dobr noc, veierka.

Denn program koly v prrode 2.de

Budekrann hygiena, upratovanie izieb , bodovanie izieb.Raajky, vyuovanie poda rozvrhu iakov, prestvky, desiata.Hygiena obed, popoludaj odpoinok.Turistika orientcia v prrode, kvz o prrode.Olovrant, run prce poda vberu det.Hygiena - veera, prava esov dievat, stoln tenis chlapci.Veern hygiena, tanie rozprvok, veierka.

Denn program koly v prrode 3.de

Budek rann hygiena, upratovanie izieb, bodovanie izieb.Raajky, vyuovanie poda rozvrhu iakov, prestvky, desiata.Hygiena obed, popoludaj odpoinok.Zber prrodnho materilu a vroba dekorci (ikebana, obraz...), loptov hry v prrode.Olovrant, psanie listov, pozdravov pre rodiov, uiteov, spoluiakov.Hygiena veera, hudobno-zbavn veer, diskotka.Veern hygiena, tanie rozprvok, veierka.

Denn program koly v prrode 4.de

Budek - rann hygiena, upratovanie izieb, bodovanie izieb.Raajky, vyuovanie poda rozvrhu iakov, prestvky, desiata.Hygiena obed, popoludaj odpoinok.portov popoludnie sae v disciplnach (preskoky cez vihadlo, hod na cie, hod grantom, prekkov beh).Olovrant, run prce, maba, modelovanie.Hygiena veera, vroba darekov pre rodiov, personl hotela, rozlkov veer.Veern hygiena, tanie rozprvok, veierka.

Denn program koly v prrode 5.de

Budek - rann hygiena, upratovanie izieb, bodovanie izieb.Raajky, Komunikan kruh - vyhodnotenie innosti koly v prrode, bodovania istoty na izbch, portovho popoludnia, vyjadrenie pocitov det a uiteov.Hygiena desiata, balenie vec, odovzdvanie izieb, prprava na odchod.Rozlka s personlom a majiteom chaty spojen s odovzdvanm vyrobench darekov.Hygiena obed, zhromaovanie osobnch vec, kolskch pomcok a materilov.Presun k autobusu, naloenie batoiny, cestovanie.Prchod pred kolu a odovzdanie det rodiom.

Vetko krsne m svoj koniec !kola vprrode naplnila oakvania nielen pedaggov ale hlavn det, ktor si vkrsnej prrode ahlavne hravou formou splnili stanoven ciele oom svedia aj vpovede vetkch astnkov pobytu, ktor svoje pocity zhrnuli do jedinho slova