– koniec kompromisów między wydajnością a bezpieczeństwem!

Download – Koniec kompromisów między wydajnością a bezpieczeństwem!

Post on 13-Feb-2017

213 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • www.cejn.com

  Koniec kompromisw midzy wydajnoci abezpieczestwem!

  PNEUM

  ATYKA

 • 2

  Dziki blisko 60-letniemu dowiadczeniu w brany pro-dukty CEJN mona znale praktycznie na caym wiecie. Jednak z dum moemy o sobie powiedzie, e wci uywamy etykiety Wyprodu-kowano w Szwecji.

  esafe - Twj biznes to nasz biznes 04

  wyprodukowano w szwecji - We wsppracy z Tob 06

  zasTosowania - Mnstwo zastosowa 08

  Wysoki przepyW i niski spadek cinienia 10

  informacje o produkTach 12

  Spis treci

 • 3

  1991 1996

  197419671955 1985 1999 2007

  2013

  nowa Generacja produkTw

  cejn

  CEJN ofEruJE profEsJoNalNE i iNNowaCyJNE produkty NaJwyszEJ JakoCi od dnia premiery naszego pierwszego opatentowanego zcza z grnej pki w roku 1955. CEJN to niezalena firma produkujca niszowe produkty na skal globaln. Rozwijamy swoj dziaalno na caym wiecie, ale korzenie firmy wci z powodzeniem tkwi mocno w samym sercu Szwecji. Naszym celem jest utrzymywanie niezmiennie wysokich standardw odpowiedzialnoci wzgldem klientw, pracownikw i rodowiska. Etykieta Wyprodukowano w Szwecji jest dla nas wiadectwem wysokiej jakoci produktw przemysowych. Uzupenienie jej o przez CEJN to gwarancja najwyszej jakoci inajlepszych osigw.

  esafe - zCza NowEJ GENEraCJiPrzez blisko 60 lat w brany pracowicie zdobywalimy dowiadczenie w projektowaniu, produkcji isprzeday produktw dla wszystkich rodzajw mediw przemysowych do kadego zaktka wiata. To sprawia, e doskonale wiemy, co robimy. Dlatego, gdy postawimy sobie za cel wykonanie zcza nowej generacji, skupiamy si wycznie na tym. Nasza koncepcja prowadzenia biznesu zawiera si w sowie LEAN, a projekt eSafe ma tylko jeden cel eliminacj odpadw powstajcych uklientw. Opatentowane zcze eSafe posiada najlepsze dostpne cechy, z funkcj bezpieczestwa wstandardzie. Nowe, przeomowe zcze to wydajny i oszczdny produkt nowa generacja zczy CEJN klasy premium do kluczowych zastosowa.

 • 4

  ZcZa cEJN Z sErii esafe to cakowicie nowa generacja produktw. eSafe to innowacyjne i opa-tentowane bezpieczne zcza zapewniajce najwysze natenie przepywu czynnika technologicznego przy minimalnym spadku cinienia. Co wicej eSafe charakteryzuje si maym oporem przy przyczaniu, niewielkimi wymiarami oraz wygodnym ksztatem, co czyni je ulubion propozycj dla klientw poszu-kujcych bezpiecznego produktu o cechach klasy premium. Jego nieporwnywalna trwao poczona zwysokim nateniem przepywu i niskim spadkiem cinienia zapewniaj maksymaln wydajno produk-cyjn oraz pewno uytkowania niezawodnego produktu przez wiele lat.

  Twj biznes to nasz biznes

  ProDukty CEJN Dla SEktora PNEumatyCzNEgo - TwJ biZNEs To NasZ biZNEs

 • 5

  www.cejn.com/esafe

  standard - funkcja zapobiegajca odbijaniu przewodu ceJn esafe - funkcja wykluczajca odbijanie przewodu

  koniec kompromisw midzy wydajnoci a bezpieczestwem!

  oszCzdNo piENidzy i troska o rodowisko W CEJN wspieramy ide ograniczenia iloci odpadw i zmniejszenia negatywnego wpywu na rodowisko. Wyjtkowy, opatento-wany projekt eSafe doskonale spenia ten wymagania. Wysokie natenie przepywu, ktre charakteryzuje zcza eSafe i sprzyja oszczdnoci energii i wydajnoci, wymaga zuycia mniejszej iloci spronego powietrza oraz zapewnia niszy spadek cinienia. Przekada si to automatycznie na wiksz wydajno i krtszy czas produkcji.

  zCzE o duEJ wydaJNoCi z fuNkCJ zabEzpiECzaJC spENiaJCE wszystkiE Normy bEzpiECzEstwaBezpieczestwo uytkownikw od wielu lat stanowi nasz najwyszy priorytet. Nasze dugoletnie wysiki w celu opracowania bezpiecznego i wysokowydajnego produktu ostatecznie doprowadziy do koncepcji eSafe. Dlatego jako nasz klient nie musisz ju decydowa si na kompromis midzy wydajnoci a bezpieczestwem. eSafe to niewielkie zcze obsugiwane jedn rk, zapewniajce wysokie natenie przepywu, z funkcj odpowietrzenia przed odczeniem, ktra wyklucza zjawisko niebezpiecz-nego odbijania przewodu oraz chroni uytkownika przed obraeniami ciaa.

  Zcza eSafe speniaj wymagania midzynarodowej normy ISO 4414 oraz normy europejskiej EN 983. Powysze normy stanowi, e: zcze nie powinno stwarza zagroenia podczas rozpinania, sprone powietrze lub czstki stae nie powinny wydostawa si ze zcza pod cinieniem w sposb niebezpieczny, jeli zachodzi niebezpieczestwo, naley zapewni system kontrolowanego uwalniania cinienia z przewodu.

  Ponadto zcza eSafe speniaj wymagania normy OSHA 1910.95. Dwustopniowa procedura odpinania zcza znaczco zmniej-sza natenie haasu.

  inaczej mwic, kade szybkozcze powinno dziaa w sposb bezpieczny i przewidywalny dla operatora.

  ProDukty CEJN Dla SEktora PNEumatyCzNEgo - TwJ biZNEs To NasZ biZNEs

 • 6

  ProDukty PNEumatyCzNE CEJN - wYProDUKowaNo w sZwEcJi

  NiEwiElkiE wymiaryZnakiem rozpoznawczym zcz CEJN s niewielkie wymiary. eSafe nie stanowi wyjtku pod tym wzgldem: to pierwsze bezpieczne szybkozcza, ktre wymiarami nie przewyszaj zcz standardowych.

  wysokiE NatENiE przEpywu Podczas projektowania eSafe nie pozostawilimy miejsca na adne kompromisy w kwestii wydajnoci. Jestemy dumni, e zcza eSafe zapewniaj najwysze w brany natenie przepywu.

  atwa obsuGaeSafe to ergonomiczne zcze, ktre moesz wygodnie podczy i odczy jedn rk. Inne bezpieczne zcza zwykle wymagaj wykonania kilku czynnoci. W przypadku eSafe wystarczy odcign konierz, co spowoduje automatyczne odpowietrzenie zcza przed rozpiciem.

  NiEporwNywalNa trwaoeSafe zaprojektowano tak, aby sprawdziy si w trudnych warunkach roboczych mimo zdecy-dowanej i wymagajcej obsugi, zapewniajc tym samym dugi okres sprawnoci uytkowej. Wszechstronne testy udowodniy, e zcza eSafe s niezmiernie odporne na uderzenia, drgania i skrcanie.

  Wyprodukowano

  w Szwecjiw szwECJi powstao i dziaa wiele szanowanych firm dostarczajcych najwyszej jakoci produkty przemysowe. Dzi, tak samo jak przed laty, stanowi one awangard produkcji najnowoczeniejszych rozwiza. CEJN naley wanie do tej kategorii firm. Dysponujemy przeszo 60-letnim dowiadczeniem, zarwno w zakresie zastosowa praktycznych, jak i innowacyjnych koncepcji. Nasi klienci z powodzeniem korzystaj z tej nieporwnywalnej mieszanki lokalnej obecnoci marki i globalnych zasobw firmy. Inynierowie CEJN posiadaj specjalistyczn wiedz dotyczc technologii szybkozcz iwci opracowuj nowe produkty i innowacyjne rozwizania. Nasza firma bazuje na proponowaniu rozwiza reprezen-tujcych cakowicie nowy poziom rozwoju w cisej wsppracy z klientami oraz zgodnie z ich unikalnymi wymaganiami ipotrzebami. Wsplnie wci przesuwamy i na nowo okrelamy granice tego, co moliwe w tej brany.

  Parametry i funkcje klasy premium, jakie oferuj zcza z serii eSafe, wymagaj najwyszego kunsztu technicznego. S to jedyne zcza tego typu, ktre zapewniaj maksymaln wydajno obsugiwanego narzdzia produkcyjnego. W rezulta-cie moesz szybciej wykona zaplanowan prac, zuywajc przy tym mniej energii. Wynik? Wiksza wydajno, nisze kwoty na rachunkach za energi oraz mniejszy negatywny wpyw na rodowisko naturalne. Czy sta Ci na zignorowanie tych zmian?

  We wsppracy z Tob

 • 77

  www.cejn.com/esafe

  Szwedzka firma CEJN aB posiada certyfikat wystawiony przez niezalen jednostk Det Norske Veritas zgodnie zmidzynarodowymi normami Systemu zarzdzania Jakoci iso 9001 i rodo-wiskiem iso 14001.oznacza to, e nasze dziaania podlega-j kontroli w celu ochrony rodowiska oraz zapewnienia odpowiedniej jakoci i bezpieczestwa.

  CEJN spENia wymaGaNia Norm iso9000 i iso 14001

  ProDukty PNEumatyCzNE CEJN - wYProDUKowaNo w sZwEcJi

  najwysze dostpne natenie przepywu, niewielkie wymiary, nieporwnywalna trwao, funkcja bezpieczestwa:

  odpowietrzanie zcza przed odpiciem,

  prosta obsuga.

  5 najwaniejszych cech:

  fuNkCJa bEzpiECzEstwaW eSafe cinienie nagromadzone przed zczem uwalnia si przed jego odpiciem, co zmniejsza poziom haasu i wyklucza ryzyko ob-rae u operatora w wyniku odbicia przewodu.

  moliwoCi podCzaNiaWiemy, e liczba zastosowa naszych produktw jest ogromna. Dlatego zcza eSafe s dostpne w szerokim zakresie moliwoci podczania, co pozwala zaspokoi wszelkie potrzeby klientw.

 • 8

  ProDukty PNEumatyCzNE CEJN - sTosowaNE Na caYm wiEciE

  kaE zastosowaNiE, ktre wymaga spronego powietrza stanowi odpowiednie miejsce pracy dla zcz eSafe. Niezalenie, czy chodzi o bran stolarsk, przemys wytwrczy, warsztat naprawczy czy grnictwo, zcza eSafe zapewniaj bezpieczestwo operatora, trwao i wysok wydajno.

  Opracowane dla profesjonalistw do wielu zastosowa

 • 99

  ProDukty PNEumatyCzNE CEJN - sTosowaNE Na caYm wiEciE

  W eSafe cinienie nagromadzone przed zczem uwalnia si przed jego odpiciem, co zmniejsza poziom haasu i ryzyko obrae u operatora podczas wymiany narzdzi.

 • 0,0

  0,5

  1,0

  1,5

  2,0

  0 25 50 75 100

  86%

  0,08

  0,36

  0,36 - 0,08 = 0,282 x 0,28 = 0,56

  10

  p1

  p2

  0,00

  0,10

  0,20

  0,30

  0,40

  0,50

  0,60

  0 500 1000 1500 2000 2500

  ProDukty PNEumatyCzNE CEJN - wYsoKiE NaTENiE PrZEPYwU i NisKi sPaDEK ciNiENia

  cejn specjaLisTa

  od prze-pyWU!

  kada firma praGNiE zwikszy wydajno i obniy wydatki. Terminy takie jak wydajno i oszczdno s zawsze aktualne. Trudno jednak przeksztaci je w konkretne dziaania. Menederowie w duym zakadzie produkcyjnym mog nawet nie zdawa sobie sprawy, jak wielkie oszczdnoci zapewniaj regularne przegldy ukadu spronego powietrza. Dlatego zadaj sobie jedno proste pyta-nie: Czy Twoje narzdzia zasila sprone powietrze o odpowiednim cinieniu?

  Najczstsze przyczyny strat energii w ukadach pneumatycznych to nieszczelnoci i wynikajcy z nich spadek cinienia. Wystarczy usun te nieprawidowoci z ukadu, aby uzyska wzrost wydajnoci, mniejsze straty energii, a na koniec roku oczywiste oszczdnoci.

  Wysokie natenie przepywu i niski spadek cinienia

  ove Gustaf