10 2004-tt-bnv ngay 19-02-2004

Download 10 2004-tt-bnv ngay 19-02-2004

Post on 29-Jun-2015

510 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. B NI VCNG HO X HI CH NGHA VIT NAM ------c lp - T do - Hnh phcS: 10/2004/TT-BNV------------------------ H Ni, ngy 19 thng 02 nm 2004THNG T Hng dn thc hin mt s iu ca Ngh nh s 116/2003/N-CPngy 10 thng 10 nm 2003 ca Chnh ph v tuyn dng, s dng v qun l cn b, cng chc trong cc n v s nghip ca Nh nc.------------ I - NHNG QUY NH CHUNG 1. Phm vi iu chnh: Ngh nh s 116/2003/N-CP quy nh vic tuyn dng, s dng vqun l cn b, cng chc trong cc n v s nghip ca Nh nc (sau ygi chung l n v s nghip), bao gm cc n v s nghip ca Nh nc,ca t chc chnh tr, ca t chc chnh tr - x hi c thnh lp ng thmquyn, ng trnh t php lut, c con du, c t cch php nhn v c tikhon ti ngn hng hoc kho bc nh nc. 2. i tng iu chnh: 2.1. Nhng ngi c tuyn dng, b nhim vo mt ngch vin chcv nhng ngi c giao gi mt nhim v thng xuyn, lm vic trongcc n v s nghip ca Nh nc; 2.2. Nhng ngi c tuyn dng, b nhim vo ngch nhn vin phcv khng thuc i tng thc hin theo quy nh ti Ngh nh s68/2000/N-CP ngy 17 thng 11 nm 2000 ca Chnh ph v thc hin ch hp ng mt s loi cng vic trong c quan hnh chnh nh nc n vs nghip. 3. Phn loi vin chc: Vin chc c phn loi theo trnh o to ngch v v tr cng tctheo quy nh ti iu 4 ca Ngh nh 116/2003/N-CP.1

2. 3.1. i vi nhng ngi c b nhim vo ngch yu cu chun trnh l cao ng th c xp vo vin chc loi A; 3.2. Vin chc ngch nhn vin l nhng ngi c trnh o tochuyn mn bc s cp v c tuyn dng vo bin ch, lm vic trongcc n v s nghip ca Nh nc trc khi ban hnh Ngh nh s 25/CPngy 23 thng 5 nm 1993 ca Chnh ph quy nh tm thi ch tin lngmi ca cng chc, vin chc hnh chnh s nghip v lc lng v trang.II - TUYN DNGMc 1 iu kin tuyn dngNgi ng k d tuyn phi c cc iu kin quy nh ti iu 5 caNgh nh s 116/2003/N-CP.1. V tui d tuyn:1.1. Phi t 18 tui n di 45 tui;1.2. Cc i tng sau y, tui d tuyn c th trn 45 tui nhngkhng c qu 50 tui: 1.2.1. S quan, qun nhn chuyn nghip, cng nhn quc phng trongc quan, n v thuc Qun i nhn dn, s quan, h s quan chuyn nghiptrong c quan, n v thuc Cng an nhn dn;1.2.2. Vin chc trong doanh nghip Nh nc; 1.2.3. Cn b, cng chc cp x bao gm cc chc danh quy nh tiiu 2 Ngh nh s 114/2003/N-CP ngy 10 thm 10 nm 2003 ca Chnhph v cn b, cng chc x, phng, th trn;1.2.4. Nhng ngi c cng nhn chc danh gio s, ph gio s hocc hc v tin s thuc chuyn ngnh ph hp vi ngch vin chc tuyndng;1.3. Nhng ngi c nng khiu c bit, ng k d tuyn vo ccngch vin chc thuc ngnh vn ho, ngh thut, thng tin, th dc th thaoth tui i phi t 15 tui tr ln v thc hin k hp ng lm vic cbit theo quy nh ti im 3 mc 3 Phn II ca Thng t ny. 2. V quc tch: Ngi d tu tuyn phi l ngi mang mt quc tchVit Nam, c a ch thng tr ti Vit Nam. 2 3. 3. H s d tuyn bao gm:3.1. Bn s yu l lch theo mu quy nh, c xc nhn ca y ban nhndn x, phng, th trn ni c tr hoc ca c quan, t chc ni ngi ang cng tc, hc tp; 3.2. Bn sao giy khai sinh; 3.3. C bn sao c cng chng hoc chng nhn ca c quan c thmquyn cc vn bng, chng ch v bng kt qu hc tp ph hp vi yu cuca ngch d tuyn. Khi trng tuyn th phi xut trnh bn chnh kim tra.4. Giy chng nhn sc khe do c quan y t c thm quyn cp qun,huyn tr ln cp. Giy chng nhn sc khe c gi tr trong 6 thng tnh nngy np h s d tuyn. 5. iu kin b sung: Cn c vo tnh cht v c im chuyn mnnghip v, n v tuyn dng c th b sung thm mt s iu kin d tuynnh: ngoi hnh, nng khiu, gii tnh, trnh o to trn chun ca ngchtuyn dng.Mc 2Tuyn dng, nhn vic.1. Hng nm n v s dng vin chc lp k hoch tuyn dng gi cquan c thm quyn qun l vin chc theo quy nh ti iu 47, iu 50 caNgh nh s 116/2003/N-CP xem xt, ph duyt k hoch tuyn dng.2. Trc 30 ngy t chc tuyn dng, n v s nghip phi thng botuyn dng trn bo vit, bo ni, bo hnh v nim yt cng khai ti a imtip nhn h s. 3. Ni dung thng bo tuyn dng gm: iu kin v tiu chun ng kd tuyn, s lng cn tuyn, ni dung h s ng k d tuyn, thi gianng k d tuyn v a im np h s, s in thoi lin h. Nu t chc tuyn dng bng hnh thc thi tuyn th phi thng bothm v ni dung thi, thi gian d thi, a im thi, ph d thi. Thi gian nph s ng k d tuyn phi sau thi gian thng bo t nht l 15 ngy. Thigian thi phi sau thi gian np h s ng k d tuyn t nht l 15 ngy. 4. i vi vic tuyn dng bng hnh thc thi tuyn: Nhng ngi thamgia d thi tuyn u phi thi thng qua 2 hnh thc bt buc l thi vit v thi 3 4. vn p hoc trc nghim hoc thc hnh. Ni dung thi l chuyn mn nghipv ca ngch d thi. i vi cc ngnh ngh thut, th dc th thao v cc ngnh c th khituyn khng thc hin theo hnh thc nu trn m thi v nng khiu v ccni dung khc theo quy nh ca c quan qun l ngch vin chc chuynngnh. 5. i vi vic tuyn dng bng hnh thc xt tuyn: Hi ng tuyndng cn c yu cu, tiu chun, iu kin tuyn dng, th t u tin xttuyn thng qua h s v phng vn tng ngi d tuyn. Trng hp nhiu ngi c tiu chun v iu kin bng nhau ch tiutuyn dng cui cng ca k xt tuyn th Hi ng xt tuyn cn c vo yucu c th ca ngch tuyn dng quyt nh b sung thm iu kin xt xc nh ngi trng tuyn. 6. Vic tuyn dng ngi ang cng tc cc doanh nghip Nh nchoc lc lng v trang hoc cn b, cng chc cp x vo n v snghip thc hin nh sau: 6.1. Nhng ngi lm vic doanh nghip Nh nc c tuyn dngt trc khi Ngh nh s 26/CP ngy 23 thng 5 nm 1993 ca Chnh phhoc nhng ngi cng tc lc lng v trang t trc khi Ngh nh s25/CP ngy 23 thng 5 nm 1993 ca Chnh ph c hiu lc, cn b, cngchc cp x th c tip nhn vo n v s nghip. n v s dng vinchc phi thnh lp Hi ng kim tra st hch theo quy nh ti iu 26 caNgh nh s 116/2003/N-CP v ngh vi c quan c thm quyn qun lvin chc lm th tc tip nhn, b nhim vo ngch theo quy nh; 6.2. Nhng ngi lm vic doanh nghip Nh nc c tuyn dngsau khi Ngh nh s 26/CP ngy 23 thng 5 nm 1993 ca Chnh ph hocnhng ngi cng tc lc lng v trang sau khi Ngh nh s 25/CP ngy23 thng 5 nm 1993 ca Chnh ph c hiu lc th thc hin vic thi tuynhoc xt tuyn theo quy nh; 6.3. Cc trng hp khi c tuyn dng m c thi gian ng bohim x hi, cha hng ch thi vic th thi gian ng bo him xhi c tnh hng ch thi vic, hu tr. 7. Chm nht 30 ngy sau khi t chc thi tuyn, 15 ngy sau khi t chcxt tuyn, Hi ng tuyn dng phi bo co kt qu tuyn dng ln c quan4 5. c thm quyn qun l vin chc xem xt v ra quyt nh cng nhn ktqu tuyn dng.8. Chm nht 45 ngy k t khi kt thc k thi tuyn, 30 ngy k t khikt thc k xt tuyn, ngi ng u n v tuyn dng vin chc phi cngb kt qu tuyn dng v kt qu trng tuyn ti tr s ca n v tuyn dngv gi giy thng bo cho ngi d tuyn.9. Chm nht 30 ngy k t ngy cng b kt qu tuyn dng, cc n vs nghip bo co kt qu v danh sch nhng ngi c tuyn dng gi vB, c quan ngang B, c quan thuc Chnh ph (sau y gi chung l B) vy ban nhn dn tnh, thnh ph trc thuc Trung ng (sau y gi chung ltnh) theo di (theo mu s 04 km theo Thng t ny). 10. Ngi c tuyn dng, khi nhn c giy thng bo trng tuynphi n n v tuyn dng k hp ng lm vic v nhn vic theo quynh. Trng hp c l do chnh ng m khng th n k hp ng lmvic v nhn vic ng thi hn quy nh th phi lm n ngh gia hnthi gian k hp ng lm vic, thi gian nhn vic. Ngi ng u n vtuyn dng vin chc xem xt v gia hn thi gian k hp ng lm vic, thigian nhn vic nhng khng c qu 30 ngy k t khi nhn c giythng bo trng tuyn (theo du Bu in). Mc 3Hp ng lm vic 1. Hp ng lm vic ln u c k kt gia ngi ng u hocngi c y quyn ca ngi ng u n v s nghip vi ngi ctuyn dng v c thc hin theo mu s 01 ban hnh km theo Thng tny. 2. Sau khi ht thi gian thc hin hp ng lm vic ln u, ngi tyu cu th vic c tip tc k hp ng lm vic c th nh sau: 2.1. Hp ng lm vic c thi hn t 12 thng n 36 thng c kkt gia ngi ng u hoc ngi c y quyn ca ngi ng u nv s nghip vi ngi t yu cu th vic ca n v s nghip c thu tbo m ton b chi ph hot ng thng xuyn v n v s nghip t bom mt phn chi ph hot ng thng xuyn. 5 6. i vi cc trng hp c t hai ln lin tip tr ln k hp ng lmvic c thi hn 36 thng th ln k hp ng tip theo, ngi ng u hocngi c y quyn ca ngi ng u n v s nghip cn c vo nhucu cng vic, nng lc lm vic ca vin chc v kh nng ti chnh ca nv s nghip quyt nh vic k Hp ng lm vic khng c thi hn i vitng trng hp c th; 2.2. Hp ng lm vic khng c thi hn c k kt gia ngi ngu hoc ngi c y quyn ca ngi ng u n v s nghip vingi t yu cu th vic ca n v s nghip do nh nc cp ton bchi ph hot ng thng xuyn;2.3. Ni dung bn Hp ng lm vic c thi hn, Hp ng lm vickhng c thi hn thc hin theo mu s 02 ban hnh km theo Thng t ny.3. Hp ng lm vic c bit c p dng i vi ngi c tuyndng t 15 tui n di 18 tui quy nh ti im 1.3 mc 1 Phn II caThng t ny. 3.1. Hp ng lm vic c bit c k kt gia ngi ng u hocngi c y quyn ca ngi ng u n v s nghip vi ngi tyu cu th vic v i din theo php lut ca ngi trng tuyn. Thi giank hp ng lm vic c bit c tnh t khi ht thi gian th vic cho nkhi ngi trng tuyn 18 tui; 3.2. Trong thi gian thc hin hp ng lm vic c bit ngi ctuyn dng phi thc hin ng ngha v v nhng iu khng c lm ivi cn b, cng chc quy nh ti Php lnh cn b, cng chc; 3.3. Ngi k hp ng lm vic c bit c hng quyn li v ccch chnh sch nh quy nh i vi cn b, cng chc. Trong thi gianthc hin hp ng lm vic c bit, k t khi hon thnh ch th victheo quy nh, thi gian cn li c tnh nng bc lng thng xuyn.Thi gian thc hin hp ng lm vic c bit c tnh vo thi gian cngtc thc hin ch bo him x hi; 3.4. Trng hp xy ra tranh chp trong thc hin hp ng lm vicc bit, ngi c tuyn dng c ngi i din theo php lut ca mnhthay mt gii quyt tranh chp hp ng lm vic; 3.5. Ni dung bn hp ng lm vic c bit thc hin theo mu s 03ban hnh km theo Thng t ny.6 7. 4. Nhng ngi c tuyn dng t ngy 01 thng 7 nm 2003 tr ic thc hin theo hnh thc hp ng lm vic. 5. Nhng ngi c tuyn dng trc ngy 01 thng 7 nm 2003nhng ang trong thi gian tp s, th khi ht thi gian tp s c xem xt b nhim vo ngch, khng thc hin vic k hp ng lm vic nh ivi ngi c tuyn dng t ngy 01 thng 7 nm 2003. 6. Khng thc hin k hp ng lm vic i vi cc chc danh lnho thuc thm quyn b nhim ca Th tng Chnh ph. Mc 4Th vic, b nhim1. Mc ch ca ch th vic l gip cho ngi mi c tuyn dnglm quen vi mi trng cng tc, tp lm nhng cng vic ca ngch vinchc s c b nhim.2. Trong thi gian th vic, ngi c tuyn dng phi hon thnhnhng vn sau y:2.1. Ngha v, quyn li, nhng vic khng c lm ca cn b, cngchc quy nh ti Php lnh cn b, cng chc; 2.2. T chc, chc nng nhim v n v c tuyn dng vo lm.2.3. Ni quy, quy ch lm vic ca n v, ch trch nhim ca v trc phn cng; 2.4. Cc kin thc, k nng theo yu cu v trnh , hiu bit ca ngchs c b nhim;2.5. Cc ch chnh sch v cc quy nh lin quan n cng vic cav tr ang cng tc; 2.6. Gii quyt v thc hin cc cng vic ca ngch vin chc s cb nhim v cc cng vic s c phn cng.3. Thi gian th vic i vi ngi c tuyn dng thc hin nh quynh ti iu 19 ca Ngh nh s 116/2003/N-CP. Mt s trng hp cbit c thc hin nh sau:3.1. Nhng ngi c trnh trn chun ca ngch yu cu trnh chun gio d