กาลเวลา+597+54his p06 f02-4page

of 6 /6
ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ การบอกอย่างละเอียด เป็ นวัน เดือน ปี เช่น วันศุกร์ที 27 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เป็ นวัน เดือน ปี ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์ เช่น การบอกเวลาอย่างกว้างๆ เช่น ทศวรรษ ศตวรรษ ศตวรรษ สหัสวรรษ สหัสวรรษที 3 (พ.ศ.2001-พ.ศ.3000) ศตวรรษที 26 (พ.ศ.2501-พ.ศ.2600) ทศวรรษที 2550 (พ.ศ.2550-พ.ศ.2559) ครูพจนีย์ รักษาราษฎร์

Upload: prachoom-rangkasikorn

Post on 10-Aug-2015

170 views

Category:

Education


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: กาลเวลา+597+54his p06 f02-4page

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์ ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

การบอกอย่างละเอียดเป็นวนั เดือน ปี

เช่น

วนัศุกรท์ี� 27 พฤษภาคม พ.ศ.2554

เป็นวนั เดือน ปี

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

เช่น

การบอกเวลาอย่างกวา้งๆเช่น

ทศวรรษศตวรรษศตวรรษสหสัวรรษ สหสัวรรษที� 3 (พ.ศ.2001-พ.ศ.3000)

ศตวรรษที� 26 (พ.ศ.2501-พ.ศ.2600)

ทศวรรษที� 2550 (พ.ศ.2550-พ.ศ.2559)

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

Page 2: กาลเวลา+597+54his p06 f02-4page

เช่น

การบอกเวลาเป็นศกัราชเช่น

พุทธศกัราช (พ.ศ.)คริสตศ์กัราช (ค.ศ.)คริสตศ์กัราช (ค.ศ.)ฮจัเราะหศ์กัราช (ฮ.ศ.)

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

เช่น

การบอกเวลาตามสมยัเช่น

สมยัก่อนประวตัิศาสตร์สมยัก่อนประวตัิศาสตร์สมยัประวตัิศาสตร์

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

เช่น

การบอกเวลาตามราชธานีเช่น

สมยัสุโขทยัสมยัสุโขทยัสมยัรตันโกสินทร์

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

การบอกเวลาตามสมยัของพระมหากษตัริย์

เช่น

พระมหากษตัริย์

สมยัพระเจา้ตากสินมหาราชสมยัพระเจา้ตากสินมหาราช(พ.ศ.2310-2325)(พ.ศ.2310-2325)

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

Page 3: กาลเวลา+597+54his p06 f02-4page

เช่น

การบอกเวลาตามจนัทรคติเช่น

วนัจนัทร ์ขึ: น ๑๕ คํ �า เดือน ๑๒วนัจนัทร ์ขึ: น ๑๕ คํ �า เดือน ๑๒๒ ๑๒

๑๕ฯ

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

การบอกเวลาแบบสุริยคติ

เช่น

วนัจนัทร ์ที� ๕ ธนัวาคม ๒๔๗๐วนัจนัทร ์ที� ๕ ธนัวาคม ๒๔๗๐

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

การนบัช่วงเวลาเป็น 10 ปีการนบัช่วงเวลาเป็น 10 ปีโดยนบัจากศกัราชที�ลงทา้ยโดยนบัจากศกัราชที�ลงทา้ยโดยนบัจากศกัราชที�ลงทา้ยโดยนบัจากศกัราชที�ลงทา้ยดว้ย 0 9ดว้ย 0 9

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

Page 4: กาลเวลา+597+54his p06 f02-4page

ทศวรรษที� 2550 ตามพทุธศกัราช

ทศวรรษที� 1980 ตามคริสตศ์กัราช

( พ.ศ.2550 - พ.ศ.2559)

( ค.ศ.1980 - ค.ศ.1989)

ทศวรรษที� 1980 ตามคริสตศ์กัราช

ทศวรรษที� 1550 ตามคริสตศ์กัราช

( ค.ศ.1980 - ค.ศ.1989)

( ค.ศ.1550 - ค.ศ.1559)

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

การนบัช่วงเวลาเป็น 100 ปีการนบัช่วงเวลาเป็น 100 ปีโดยนบัจากศกัราชที�ลงทา้ยโดยนบัจากศกัราชที�ลงทา้ยโดยนบัจากศกัราชที�ลงทา้ยโดยนบัจากศกัราชที�ลงทา้ยดว้ย 1 100ดว้ย 1 100

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

พทุธศตวรรษที� 1 พทุธศตวรรษที� 1

( พ.ศ.1 - พ.ศ.100 )( พ.ศ.1 - พ.ศ.100 )

พทุธศตวรรษที� 26 พทุธศตวรรษที� 26

( พ.ศ.2501 - พ.ศ.2600 )( พ.ศ.2501 - พ.ศ.2600 )

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

คริสตศ์ตวรรษที� 18คริสตศ์ตวรรษที� 18

( ค.ศ.1701 - ค.ศ.1800 )( ค.ศ.1701 - ค.ศ.1800 )

คริสตศ์ตวรรษที� 21คริสตศ์ตวรรษที� 21

( ค.ศ.2001 - ค.ศ.2100 )( ค.ศ.2001 - ค.ศ.2100 )

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

Page 5: กาลเวลา+597+54his p06 f02-4page

การนบัช่วงเวลาเป็น 1000 ปีการนบัช่วงเวลาเป็น 1000 ปี

โดยนบัจากศกัราชที�ลงทา้ยโดยนบัจากศกัราชที�ลงทา้ยโดยนบัจากศกัราชที�ลงทา้ยโดยนบัจากศกัราชที�ลงทา้ยดว้ย 1 1000ดว้ย 1 1000

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

สหัสวรรษที 1 ของคริสต์ศักราช

สหัสวรรษที 2 ของคริสต์ศักราช( ค.ศ.1 - ค.ศ.1000 )( ค.ศ.1 - ค.ศ.1000 )

( ค.ศ.1001 - ค.ศ.2000 )( ค.ศ.1001 - ค.ศ.2000 )

สหัสวรรษที 2 ของคริสต์ศักราช

สหัสวรรษที 3 ของคริสต์ศักราช

( ค.ศ.1001 - ค.ศ.2000 )( ค.ศ.1001 - ค.ศ.2000 )

( ค.ศ.2001 - ค.ศ.3000 )( ค.ศ.2001 - ค.ศ.3000 )

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

( พ.ศ.2001 - พ.ศ.3000 )( พ.ศ.2001 - พ.ศ.3000 )

สหัสวรรษที 3 ของพทุธศักราช

สหัสวรรษที 2 ของพทุธศักราช( พ.ศ.1001 - พ.ศ.2000 )( พ.ศ.1001 - พ.ศ.2000 )

สหัสวรรษที 2 ของพทุธศักราช( พ.ศ.1001 - พ.ศ.2000 )( พ.ศ.1001 - พ.ศ.2000 )

สหัสวรรษที 1 ของพทุธศักราช( พ.ศ.1 - พ.ศ.1000 )( พ.ศ.1 - พ.ศ.1000 )

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

วิเคราะหเ์หตกุารณ์และสรุปลงในแผนภาพ

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

Page 6: กาลเวลา+597+54his p06 f02-4page

ทศวรรษที�

ของ พ.ศ.ค.ศ.ค.ศ.

การเกิดของ (นกัเรียน)พ.ศ.

ทศวรรษที�

ของ ค.ศ.

พุทธศตวรรษที�

คริสตศ์ตวรรษที�สหสัวรรษที�

ของ พ.ศ.

สหสัวรรษที�

ของ ค.ศ.

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์

ทศวรรษที�

ของ พ.ศ.ค.ศ.ค.ศ.

สมเด็จพระเจา้พี�นางเธอเจา้ฟ้ากลัยานิวฒันา

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พ.ศ.2551

20082008ทศวรรษที�

ของ ค.ศ.

25502000

พุทธศตวรรษที�26เจา้ฟ้ากลัยานิวฒันา

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สิ8 นพระชนมใ์นปี พ.ศ.2551

2551 26

คริสตศ์ตวรรษที�21สหสัวรรษที�

ของ พ.ศ.

สหสัวรรษที�

ของ ค.ศ.3

3

ครูพจนีย ์ รักษาราษฎร์