a due, violino & viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfcomplete viola da gamba vii...

of 38 /38
Complete Viola da Gamba VII SONATE `adue, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich Buxtehude 1637 – 1707 Published by Johan Tufvesson. Non-commercial copying welcome Revision :1.2

Author: others

Post on 02-Nov-2019

11 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

Complete Viola da Gamba

VII

SONATEa due,

Violino & Viola da gamba,con

CembaloOpera Secunda, Hamburg 1696

Dietrich Buxtehude1637 – 1707

Published by Johan Tufvesson.Non-commercial copying welcome

Revision : 1.2

Page 2: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

Name PageSonata I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3Sonata II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8Sonata III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14Sonata IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20Sonata V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25Sonata VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30Sonata VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

The purpose of this edition, as well as all other music released by me, is a combination of me trying to learnmore about 17:th and 18:th century music, and, at the same time, helping other people to get hold of interestingand rare music. Suggestions and corrections can be sent to the address below.

Published by Johan Tufvesson ([email protected]) in 2005 using only free software; TEX, the macropackage MusiXTEX and the preprocessor PMX. You are welcome to make copies of this work as long as you don’tsell them commercially.

Page 3: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

3

K2238

Viola da GambaSonata I

Dietrich Buxtehude(c. 1637–1707)

Allegro

-ˇ ? ? -ˇ? ? -ˇ? ? -ˇ ? ? ? ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ (ˇ ? ? -

ˇ? ?

9K22 -ˇ? ? ? ˇĹĹĽĽ

ˇ ˇ ˇ` ÁÁÄÄ ˇ ˇ ĆĆĎĎ ˇ ˇ ĆĆĎĎ ˇ ˇ ĆĆĎĎ ˇ ˇ` ˇ ˇ`17K22 = ? ˇ ˇ ˇ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ -ˇ ? (ˇ ˇ

Äġ ˇ

ˇ ˇ ˇĎĎĎϡ

24K22 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÊÊÊÊ

ˇ (ˇJ ˇÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÊÊÊÊ

ˇ (ˇ L ˇ ˇ ˇ ˇ 6-ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇÄÄÄÄ

ˇ ˇ ˇ` ˇ31K22 ˇ ˇ ˇÄÄ

Äġ ˇ ˇ` ˇ (ˇ ? ? -ˇ ? ? -

ˇ ? ? (ˇ ? ? ?ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

39K22 -ˇ ? ? -ˇ? ? -ˇ? ? ?

ˇĹĹĽĽˇ ˇ ˇ` ÁÁÄÄ ˇ ˇĆĆĎĎ

ˇ 6ˇ ˇĆĆĎϡ ˇ ˇ 6ĆĆĎĎ

ˇ47K22 ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ` J = ?

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ 6 ˇ ˇ -ˇ ? (ˇ ˇ

Äġ

55I22 (ˇ Lˇ 2ÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ

ÊÊÊÊˇ ˇˇ ˇ ˇĽĽŁŁˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇÊÊÊÊ

ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ (ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

62

K22 ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÄÄÄġ ˇ ˇ ˇ` ˇ -ˇ ? ? -

ˇ? ? -ˇ? ? -ˇ ? ? ? ˇ ˇ ˇ

70K22 ˇ ˇ ˇ ˇ (ˇ ? ? -ˇ? ? -ˇ? ? ? ˇĹĹĽĽ

ˇ ˇ ˇ` ÁÁÄÄ ˇ ˇ ĆĆĎĎ ˇ ˇ ĆĆĎĎ

78K22 ˇ ˇ ĆĆĎĎ ˇ ˇ` ˇ ˇ ?pˇ ˇ ĆĆĎĎ ˇ ˇ` ˇ ˇ` S

Adagio

> ˇ ˇ ˇÈÈˇ ˘` ˇ

86K22 ˇ ˇ ˇĽ ˇ ˘ > ˇ ˘ ˘ ˇ ˇ ˘ ˝ ˇ ˇÈÈˇ ˘ > ˇ ˇ

ÈÈˇ ˇ ˇ

ÈÈˇ

91K22 ˇ` (ˇ ˇˇ ˚ ˇ ˇ 6Ãà ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ

Allegroˇ> < L2

:c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.12

http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 4: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

4 VII Suonate a due – Sonata I – Viola da Gamba

97K22 ?ˇ ˇ ˇÚÚ ˇÚÚ ˇ ˇÈÈÉÉ ˇ ˇÂÂÃÃ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÈÈÉɡ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĆĆČČ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÂ¡ÃÃˇ ˇ` ÁÁÃÃ

100

K22 ˇ ? -ˇ ˇĹĹĽĽˇ ˇ 6ˇ ˇŁŁŁŁ

ˇ ˇˇ ˇŁŁŁŁˇ ˇ` ˇÈÈÈÈÉÉ ˇ ˇ

ˇŁŁŁŁˇ ˇ` ˇÈÈÈÈÉÉ ˇÚÚÚÚ

ˇ ˇęęęęˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ

103K22ˇ> J?

ˇÈÈÈÈˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

> ?ˇÈÈÈÈˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ > ?

ˇÈÈÈÈˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

106I22 4 ˇ ˇÊÊ ˇ ˇ ÈÈÉɡ ˇ ˇ > L? ˇ

ĹĹĹš ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÂÂÃÃˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÈÈÉÉ

ˇ ˇ ˇ ˇ

109K22 ˇ ˇ ˇ ˇÛÛ ˇÛÛ ˇ ˇ ÈÈÉɡ ˇ ˇ ÂÂÃà ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ

Éɡ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÄÄ

6ˇ ˇ ˇÄÄ

112K22 ˇˇ ˇ ˇÚÚ ˇÚÚˇ ˇ ˇ ÈÈÉɡ ˇ ˇ ÂÂÃà ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈ

Éɡ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÂÂ

ˇÃÃˇ ˇ` ÁÁÃÃˇ

115

K22 (ˇ J ĹĹĹš ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ > ? ˇ

ĹĹĹš ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇL? -ˇ ˇĹĹĽĽˇ ˇ ˇŁŁŁŁ

118K22 ˇˇ ˇ 6ŁŁŁŁˇ ˇ` ZˇÈÈÈÈÉÉ ˇ ˇ

ˇŁŁŁŁˇ ˇ` ˇÈÈÈÈÉÉ -ˇ

J ˇ ˇÚÚ ˇÚÚ ˇ ˇÈÈÉɡ ˇ ˇ ÂÂÃà ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÈÈÉÉ

ˇ ˇ ˇ ˇ

c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.12http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 5: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

VII Suonate a due – Sonata I – Viola da Gamba 5

121I22 ˇ > ?ˇÈÈÈÈˇ 2ˇ ˇ ˇ 2 ˇ > ?

ˇ 2ÈÈÈÈˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ

-ˇ Lˇ ˇ ˇ 6ÛÛ ˇ ÏÏˇ

Zˇ ˇ ÈÈÉɡ

124K22 ˇ ˇ ÂÂÄÄ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÂÂ

Äġ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÂÂÄÄ

ˇ ˇ ˇ ˇ -ˇ Jˇ ĹĹĹš ˇ ˇ ˇ ˇ

126I22 ˇ > ? ˇ ĹĹĹš ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ > ? ˇ

ĹĹĹš ˇ ˇ ˇ ˇ (ˇ LÈÈÈÈˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĆĆ

Čȡ ˇ ˇ ˇ

129K22 ˇˇ ŢŢŰŰ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÃÃ

ÄÄ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÃÃÄġ ˇ ˇ ˇ ˇ

131K22 ˇ ˇ ˇ ˇÛÛ ˇÛÛ ˇ ˇ ÈÈÉɡ ˇ ˇ ˇ ˇ` ĄĄČČ )ˇ J ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ÊÊÊÊˇ ˇ áᡠˇ ˇ > 3

2

134I2232Grave

2

: < ˘` ˇ˘ ˘` ˇ ˘ ˘ < < ˘` 6ˇ ¯

`< ˘` ˇ

142I22 ¯` < ˘` ˇ ¯ ` ¯ L ˘ 4 ˘ ˘ ¨ ˘` 4ˇ ˘ ˘` ˇ

149K22 ˘ ˘` ˇ ˘ ˘ < = < ˘` ˇ 2¯ ` < ˘` ˇ ¯ ` ¯˘

157K22˘ 4 ˘ ˝ ˘ ˘` 4ˇ ¯ < < ˘ 2 ¯ ` ˙ ˘ ˘` ˇ P4¯ ` JS

c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.12http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 6: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

6 VII Suonate a due – Sonata I – Viola da Gamba

164I22SVivace

= < ?ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ÖÖ ˇ 6ˇ ˇŘŘŘŘ

ˇ 6ˇ ˇ ˇŔŔŔŔˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÏÏÏÏ

ˇ ˇ ˇ ˇŔŔŔŔˇ ˇ ˇ ˇÏÏÏÏˇ

168I22 .ˇ LĽĽĽĽ

ˇ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁˇ ˇÎÎ ˇ ˇ

ĹĹĽĽ ˇ 6 ˇŁŁŁŁˇ ˇ 4ˇ ˇ 6ÊÊÊÊ

ˇ ˇŽŽ ˇ` 4ÁÁÃà ˇ

ˇˇ ˇ ˇĹĹĽĽˇ ˇ ˇ 4ˇÐÐˇ

171K22 ˇ ˇŁŁŁŁ ˇ ˇ

ŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÊÊÊÊˇ ˇ 6 ˇŁŁŁŁ

ˇ ˇ ˇ ˇ 6ÊÊÊÊˇ ˇ ˇŁŁŁŁˇ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁ

ˇ ˇÏÏˇ <

174K22 < ? ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇÐÐ

ˇ ˇ ˇŁŁŁŁ ˇ ˇ

ŁŁŁŁ (ˇ ? (ˇ ? ˇ ˇŁŁŁŁ ˇ ˇ

ŁŁŁŁ

177K22 (ˇ ? (ˇ ? ˇ 6ŁŁŁŁ6ˇ ˇ ˇŁŁŁŁ

ˇ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁˇ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁ

ˇ ˇ ˇ ˇÄÄ -ˇ J ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ` ˇ

180I22 ˇ ˇˇ

ÐÐ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁˇ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁ

ˇ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁˇ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇÊÊ ˇ ˇ ˇ` ˇ

183I22 ˇ ˇÊÊ

ˇ ˇ ˇŁŁŁŁ ˇ ˇ

ŁŁŁŁ ˇ ˇŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁ

ˇ ˇ ? (ˇ ˇ` 2ÁÁÃà ˇ ˇˇ` ÁÁÃÃ^ˇ ˇ

186I22Lento

-ˇ L-ˇˇ` -ˇ ˇ

¯ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` -ˇ ˇ 4ˇ ˇ› ˇ P˘34

189K2234Poco adagio

= >ˇ 6ˇ ˇ, 4ÄÄ ˘ > >

ˇ ˇ 6ˇ,ÄÄ 4ˇ` 6 ˇ 4ÄÄ194

K22 ˘ > >ˇ 4ˇ ˇ˛ ˇ ˘`

>ˇ ˇ ˇ,ÄÄ 4ˇ` ˇ ˇ � 4ÄÄ 6

4

199K2264Presto

˘> >ˇ 6ˇ ˇ ˇ > > ˇ 6

ˇ ˇ ˇ ˘` >ˇ ˇ 2ˇ ˇ` -ˇ

203K22 ˇ` 2-ˇˇ ˇ` -ˇ

ˇ ˇ ˇ` -ˇ ˇ` -ˇˇ ˇ` -ˇ

ˇ ˇ ˘ ˚

c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.12http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 7: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

VII Suonate a due – Sonata I – Viola da Gamba 7

206K22 ´ ˇ ˘ ; ˇ ˇ` (ˇ ˇ ˘ ˝ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ` -ˇˇ ˘ ˇ ˇ 2 -ˇ 4 ˇ ˆ

210K22 ´ ˇ ˇ` 4-ˇˇ> ˇ ˇ > ˇ ˇ > ˇ ˇ > ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

213K22 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ 4ËË ˇ > ˇˇ>ˇ

216

K226ˇ > 6ˇ>ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇÉÉ

219

K22ˇ ˘ ˝ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ`

-ˇ˘` < > ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` -ˇˇ

223

K22 ˇ` -ˇ ˇ > ˇˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ` 6-ˇ

ˇ> ˇ ˇ > ˇ

226K22 ˇ > ˇ ˇ > ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ

229K22 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇÄÄ ˇ ˘ ˇ ˇ ˘ ¯ ˇ ˇ`

-ˇˇ ˘ ˚

232K22 ´ ˇ ˇ 2˝ ˇ ˇ`

-ˇˇ ˘ ˘ ˇ 2ˇ` -

ˇ 6 ˘ ˇ` 6-ˇ

235K22ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ238K22 ˇ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` -ˇ ˇ ˇ ˇ` -ˇ

ˇ ˘ ˇ ˇ ˘ ˚

241K22 ´ ˇ ˘ ; ˇ 2˘ = ˇ ˇ^ˇ ˇ ˇ` (ˇ ˘` J? ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

P˘`

c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.12http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 8: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

8

K44S

Sonata IIAdagio

< ˘ ¯ P¯ < ˇ ˇ 4˘ >ˇ ¨ ˇ 4ˇÈÈ 4

P¯34

8K4434

Allegro

7

; : = > > ˇ ˇ` ˇÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ Jˇ ˇ ˇ

20I44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÅÅ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ25I44 ˇ L?

ˇ ˇ 4Äġ ˇ` (ˇ ˇ` ˇÄÄ

ˇ`-ˇ ˇ˚ ˇ ˇ`

-ˇ˘ > J

31I44 >ˇ ˇĎĎ

ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ĎĎ ˇˇ ˇ ˇ

L ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÅÅ

ˇ37K44 ˇ` ˇ ˇ

Éɡ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇ JˇĹš ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

43I44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˘ > >

ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ > >ˇ ˇ ˇ ˇ

49I44 ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇĎĎ

ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ

ˇ ˇ

55I44ˇ 4 ˇ ˇËË

ˇ 4ˇ ˇ ˇËË ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇËË

60I44 ˇ 4 ˇ ˇËË ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇËË

ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇËË

ˇ65I44 ˇ 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇ ˇ ˇ 4 ˇ ˇËˡ ˇ ˇ ˇ 4ËË

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ70I44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

Ëˡ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇËË

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.15http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 9: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

VII Suonate a due – Sonata II – Viola da Gamba 9

75I44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇËË

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇËË ˇ >

80I44 L= > > ˇ 4ˇ ˇ > > >ˇ ˇ ˇ > > > ˇ 4ˇ ˇ >

87

K44 > > ˇ ˇ ˇ > > > ˇ ˇ ˇ > > ˇ ˇ ˇ > > > ˇ94K44 ˇ >

ˇ ˝ ˇ ˇÈÈ ˇ ˝ ˇ ˇÈÈ ˇ ; ˇ ˇÈÈˇ 4 ˇ` ˇ

ÕÕˇ Jˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

100I44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÅÅ ˇ 4 ˇ ˇŃŃ ˇ ˇ ˇ ˇÉÉ ˇˇ

105I44 ˇ` ˇ ˇÉɡ 4 ˇ > L > > ˇ ˇ` ˇÉÉ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

111K44 ˇ 4 ĹĹ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ116

K44 ˇ ? ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` (ˇ ˇ ? ˇ ˇ ˇ ˇ` (ˇ ˇ ; ˇ ˇ` 4 (ˇ ˇ > J

122I44 ˇ` ˇÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ` ˇÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˜

128I44 ´ ˘ ˇ ˝ ˘ ˇ ˝ ˇĹš ˇ` (ˇ ˘ > L > > ˇ ˇ`

ˇÉÉ ˇ ˇŐŐ ˇ ˆ

135K44 ´ ˇĽĽˇ ˇ` -ˇ ˇ

J? ˇ ˇ ˇ ˇ ? ˇ ˇ ˇ ˇ ? ˇ ˇ ˇ ˇ ? ˇ ˇ ˇ140I44 ˇ ? ˇ ˇ ˇ ˇ > > ˇ > > LS

Largo

< ˘ ¨ ˇ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇÈÈ ˇ ˇˇ ˆ

146K44 ´ ˇÈÈ ˇ ˇˇ ˝ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˆ ˇÈÈ ˇ` -ˇ

ˇ ˝ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ` -ˇ 4 4 (ˇ P˘c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.15

http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 10: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

10 VII Suonate a due – Sonata II – Viola da Gamba

151I44SArietta Part. Iˇ ˇ ˇ ˇ

? -ˇˇ ˇ ˇ ˇ ? (ˇ ˇ

`-ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ? ˇ

ÈÈÈÈˇ ˇ ? ˇ

ÈÈÈÈˇ ˇ ˘

7

155I44 7 ? -ˇ 4 ? ˇˇ`ŹŹIJIJˇ ˇ? 4 (ˇ ˇ` 4 ˇ ˇ

ˇ ˇ ˇ ˇ ? ˇÈÈÈÈˇ ˇ ? ˇŽŽŽŽ

ˇ ˇ òòˇ ˘ L7

159K44 7Part. II

> ˇ ˇ ˇ 4ˇ ? ˇŽŽŽŽˇ-ˇ ˇ ˇÎÎÎΡ 4ˇ` ĞĞĽĽ ˇ > ˇ ˇ ˇ ˇ ? ˇŽŽŽŽ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ĞĞĽĽˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 7

163K44 7 4ˇ ˇ ĹĹĽĽ ˇ ˆ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĹĹĽĽ

ˇ (ˇ -ˇ` ˇÏÏÏÏ

ˇ` ĞĞĹš ˇ 6ˇ ˇ ˇ

-ˇ ˇ -ˇ´ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÔÔÕÕ ˇ` ÇÇÈÈ ˇ ˇ ˇ ˇ 7

167K44 7Part. III

ˇ @ ˇ ˇ ˇ 4ˇ @ ˇ ˇ ˇˇ@ ˇ ˇ ˇ 4 @ ˇ ˇŔŔŔŔ

ˇ ˇ @4ˇ ˇ 4 ˇ

@ˇ ˇ ˇ ˇ

@ˇ ˇ ˇ ˇ

@ˇ ˇ ˇ 7

171K44 7 4ˇ @ ˇ ˇ ˇ ˇ @ˇ ˇŔŔŔŔˇ ˇ@ˇ ˇŔŔŔŔˇ ˇ@ 6 ˇÏÏÏÏˇ ˇ @ ˇ ˇ ˇ 4ˇ @ ˇ ˇ ˇ ˇ @ ˇÏÏÏÏ

ˇ @ ˇÃÃÃÃˇ 7

175K44 7Part. IV

ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ` 4ååçç ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ 4 4ÁÁ

ÃÃˇ ˇˇ 4ˇ` ˇ 4ˇ ˇ` ååçç ˇ` ŊŊŔŔ

ˇ ˇ` ĞĞ ˇ` ĞĞŁŁˇ ˇ` ÁÁÃà ˇ 7

179K44 7 ˇ` ĞĞ ˇ` ĞĞŁŁˇ ˇ` ÁÁˇ ˇ` ÁÁÄġ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ÙÙÛÛ ˇ` ŹŹŻŻ

ˇ 4ˇ`4śśşşˇ ˇ` ÙÙÛÛ ˇ` ÍÍÏÏ ˇ` ÇÇÉÉ ˇ`

ĞĞĽĽ ˇ 7

183K44 7Part. V

ˇ> @ˇÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇÏÏÏÏˇ )ˇ JˇÏÏÏÏ ˇ ˇ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ186I44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ`

ŹŹŻŻ ˇ 7 7 < @ ˇĽĽĽĽˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ` ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĎĎĎĎ

ˇ

189I44 ˇ ˇ ˇ ˇ -ˇ LÈÈÈÈˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁ

ˇ ˇ ˇÊÊÊÊ 4ˇ ˇŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 7

c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.15http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 11: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

VII Suonate a due – Sonata II – Viola da Gamba 11

191K44 7Part. VI

< ?ˇÈÈÈÈˇ ˇ ˇĹĹĽĽˇ ˇ ˇ ? 4ˇ

ĹĹĹš ˇ ˇĹĹĽĽˇ ˇ ˇ ? ˇÚÚÚÚ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` (ˇ 7

195K44 7 < ?ˇÎÎÎΡ ˇ ˇĹĹĽĽˇ ˇ ˇ ? ˇÎÎÎÎ

ˇ 6ˇ ˇ ÈÈÉɡ ˇ ˇ J? ˇÎÎÎÎ

ˇ ˇ ˇĹĹĽĽˇ ˇ ˇŤŤŢޡ 4ˇ ˇĹĹĽĽˇ ˇ`(ˇ 7 12

8

199I441287

Part. VIIˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ĄĄČČ ˇ7

203I44 7 ˇ` ˇ 4 ˇ ˇ` ˇˇ` ÁÁÃà ˇ` ˇ 4ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ 7 S

207I44S 7Part. VIIIˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ĽĽ ˇˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

210I44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇossia I

ˇĽĽ

ˇˇ ˇ ˇ `ˇ L7 7 ? 4

ČČ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĎϡ J

212I44 ˇÉÉ ˇˇ 4ÉÉ ˇˇČČ ˇ

ˇŔŔˇ ˇÏÏ ˇĽĽ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĽĽˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇ 4ąąˇ `ˇ L7

215K44 7Part. IX

? ˇ ˇ` ÁÁÃÃˇ ˇ` ÁÁÃà ˇ ? ˇ ˇ` ˇ 4

ĄĄČČ ˇ ?ˇ ˇ` ÁÁÃÃˇ ˇ ÔÔˇ ? -

ˇ ˇ` ÇÇ ˇ` ÇÇÊÊ ˇ` ĄĄČȡ ˇ 7

219K44 7 ? 4ˇ ˇ` ˇ ˇŐŐˇ ˇ ? ˇ

ˇ` ˇ ˇŐŐˇ ˇ ?

ˇÏÏ ˇ 4

ÎΡ ? -ˇ ˇ ˇ ˇ` 4ÇÇÊÊ

ˇ ˘ 7

223K44 7Part. X

? ˇ ˇ` ˇˇ` ÇÇ ˇ` ÇÇÊÊ

ˇ` ˇ ˇ` ˇ 4ˇ` 4Çǡ ˇ` ÇÇÊÊˇJ ? ˇ

ˇ`ÍÍÏÏ ˇ`ÁÁˇ ˇ` ÁÁÄġ (ˇ` L )ˇ

ˇ` ååææˇ ˇ` ßßààˇˇ J7

227I44 7 ?4ˇ ˇ`4ßßââ ˇ`§§ąą ˇ` ÁÁÃà ˇ` ŊŊŔŔ

ˇ ˇ` 4ÍÍÏÏ ˇ` ŊŊŔŔˇ ˇ` ĄĄČȡ ˇ` ŊŊŔŔˇ ˇ`ññóó ˇ` §§ąąˇ ˇ`ññóó ˇ` ŊŊŔŔ

ˇ ˇ` ññóóˇP˘ 7

c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.15http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 12: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

12 VII Suonate a due – Sonata II – Viola da Gamba

231K4432

Largo

3

: = ˘` ˇ ˘ ˘ ˘ ˘ P¯ ` < ˘ ˘

238K44 ¯ ˘ ¯ ˘ ˚ ˘ ˘` ˇ 4¯ ` < ˇ ¨ ˇ ˇ ¨ ˇ243K44 6¯ 4˘ < ˇ ¨ 6 ˇ ¨ ˇ ˘ ˘ ˘ ˚ ˘ ˘` ˇ S

247K44SVivace

ˇ > <2

: ? ˇÊÊˇ ˇ ˇŁŁ ˇ ˇÎÎÏÏ ˇŻŻ

ˇ ˇ ˇŁŁŁŁ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁ

ˇ252K44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ÁÁÃÃ ˇ

ÏÏˇ ˇÏÏ @ ˇÉÉÉÉ

ˇ ˇ ˇÈÈÉÉ ˇ ˇÈÈÉÉ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ255K44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŔŔŔŔ

ˇ ˇŤŤˇ ˇ @ ˇ

ˇŔŔŔŔˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŢŢŢŢ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Jˇ 6ÐÐÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇ

258I44 ˇ ˇÄÄ

ˇ ˇ ˇÐÐ

ˇ ˇˇ ˇŁŁ ˇ ˇ

ˇŁŁ

ˇ ˇ ˇÎÎÏÏ ˇŻŻˇ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁ

ˇ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁˇ

261I44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ`^ÇÇÊÊ

ˇÏÏ @

ˇ ˇ 4ÉÉÉɡ ˇ ˇÈÈÉÉ ˇ ˇ 4ÈÈÉÉ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

264I44 4ˇ ˇˇ ˇ ˇŻŻ

ˇ ˇ ˇ ˇ@ˇ ˇĽĽĽĽˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŁŁ

ˇ ˇ ˇ ˇÊÊ ˇ ˇ ˇŁŁˇ

267I44 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÖÖ (ˇ ? > < J= ? ˇÏÏˇ ˇ ˇŘŘ ˇ ˇÔÔÕÕ ˇ

ă㡠ˇŔŔŔŔ ˇ ˇŔŔŔŔ

272I44 ˇ ˇ ˇŔŔŔŔˇ ˇ ˇ ˇŔŔŔŔˇ ˇ ˇ ˇŔŔŔŔˇ ˇ ˇ ˇŔŔŔŔˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇĎϡ ˇ ˇŔŔŔŔˇ ˇ ˇ ˇŔŔŔŔ

ˇ

275I44 ˇ ˇ ˇŁŁŁŁˇ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁ

ˇ ˇ ˇ ˇÄġ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÊÊ ˇ ˇ

ÊÊˇ

278I44 ˇ ÎΡ ˇ ˇˇŁŁˇ ? ˇ ˇ

ÏÏˇ ? ˇ ˇÏÏˇ ˇˇĎϡ ˇ ˇ ˇ ˇ (ˇ ? >

<c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.15

http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 13: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

VII Suonate a due – Sonata II – Viola da Gamba 13

This page intentionally left blank.

c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.15http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 14: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

14

I2S

Sonata IIIVivace

6

; : > ? -ˇ ˇ ˇ ˇ` 4ˇ ˇ ? -

ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ? -ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ

10I2 ˇˇĎĎĎĎ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÖÖÖÖˇ 2ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ 2 ˇ 2ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ

12I2 ˇ ˇ ˇ 2ĎĎĎĎ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ÏÏˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ > ? -

ˇ 4 @ˇ ˇ ˇ ˇ L? 2-ˇ ˇ

15K2 @ ˇ ˇČČČȡ ˇ ÔÔˇ ˇ ˇ ˇ` 4 ˇ

ˇ ˇ 2ŰŰŰۡ ˇ ˇ 2ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇÏÏÏÏ

ˇ @ ˇ 2ˇŔŔŔŔˇ ˇ ˇ ˇÏÏÏÏ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ18K2 ˇ ˇ ˇ ˇ (ˇ` J )ˇ ˇ ÏÏˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÐÐ ˇ ˇÈÈÉÉ ˇ ˇ ˇ

ÊÊÊÊˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ÁÁÃÃˇ

21I2 ˇˇ ˇ

őőőő

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÊÊÊÊˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁ

ˇ ˇ ˇÊÊÊÊˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ > <

24I2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÐÐ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁˇ ˇ ˇÊÊÊÊ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇÊÊÊÊˇ 4 ˇ

ÊÊÊÊˇ (ˇ L-ˇ 4ˇ

27

K2 @ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĎĎĎĎ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĎĎĎϡ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĎĎĎĎ

ˇ

29K2 -ˇ ? @ˇĽĽĽĽˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ÁÁÃà ˇ ˇÈÈÉÉ

Jˇ ˇÊÊÊÊˇ ˇ ˇÐÐ ˇ

L@ ÇǡÈÈˇ ˇ ˇ ˇ` ÇÇÊÊ

ˇ32K2 ˇ ˇ ÈÈÉɡ ˇ < > ? -ˇ ˇ ˇ ˇ` 4 ˇ ? -

ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ? -ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ

36K2 ˇ > < J ˇ ˇ ˇ ˇ 2 ˇÐÐ

ˇ ˇˇ ˇŘŘŘء ˇ 2ÊÊÊÊ ˇ ÔÔ

ÔÔˇ LÈÈÈÈˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

39

K2 ˇ ˇ 2ˇŘŘŘء ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ÏÏÏÏˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇŔŔŔŔ ˇ ˇ ˇÏÏÏÏ

ˇ ˇ ˇ ˇÏÏÏÏˇ (ˇ ? J @ ˇ

ˇŔŔŔŔˇ ˇ ˇ 2ÐÐÐÐ

ˇ (ˇ ? >42I2 L= ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.15http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 15: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

VII Suonate a due – Sonata III – Viola da Gamba 15

46K2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ (ˇ Jˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

49I2ˇ ˇ ˇ -ˇL ˇ ˇ ˇ ˇ -ˇ

Jˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ^ˇ ˇ

52I2 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇLento

2 D ¯ ¯ D ¯L

57K2 @ ˇÉÉÉÉ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ; ˇ ˇ 4 ˇ ˇ ˇ

ŃŃŃŃŃŃJ4¯ ¯

61I2SAllegro

= = < ˇ ˇ ˇŁŁŁŁˇ ˇ ˇˇ 4

ĎĎĎϡ ˇ ˇÚÚÛÛ

ˇ ˇ ˇŁŁŁŁˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

65I2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÏÏÏÏ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2 ˇ ˇČČČȡ 2ˇĆơČȡ ˇ ˇ ˇ 2ĎĎĎĎ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇČČČČ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÈÈÉÉ ˇ` ÇÇÉÉ68I2 ˇ` ˇ ˇ ˇ ´ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ 2 6ˇ ˇ ˇ ˇ

Äġ ˇ ˇ` ˇ ˇ

ˇ 2ęęğğˇ ˇ` ÇÇÉÉ ˇ` ÇÇÉÉ 2ˇ ? 2ˇÎÎÎÎ

ˇ ˇˇ ˇŢŢŢޡ

72I2 ˇˇ ˇČČČȡ ˇ ˇ ˇ 2ĎĎĎĎ

ˇ-ˇ? > ˇ ˇ

ŔŔŔŔ ˇ ˇˇ 4ŁŁŁŁˇ ˇ ˇææççˇ ˇ ˇ ˇ 2ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ 2 ˇ

75I2 ˇ ˇ ˇŁŁŁŁˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ÇÇ ˇ` ÇÇÊÊ ˇ ˇ 2 ˇ` ÁÁÃÃˇ ˇ` ÁÁ

ÃÃˇ ˇ ?

ˇÈÈÈÈˇ ˇ 4ÉÉ

78I2 ˇˇŐŐŔŔˇ ˇ` ÇÇÉÉ ˇ` ˇ ˇ ˇ

˜ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ 2ˇ 6ˇ ˇ ˇÄġ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇĆĆČČ ˇ` ÇÇÉÉ ˇ

` ÇÇÉÉ ˇˇŽŽŻŻˇ

82I2 ˇ` ĞĞĽĽˇ ˇÔÔ ˇ` ˇÈÈÈÈÉɡĆĆČȡ ˇ ˇ ˇŔŔŔŔ

ˇ ˇ ˇˇ 4

ŁŁŁŁˇ ˇ ˇææçç ˇ

ˇ ˇŔŔŔŔˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

85I2 ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ 2 ˇ ÔÔ

ÕÕˇ ˇ > ˇ ˇ

ŁŁŁŁ ˇ ˇˇ 4

ĎĎĎϡ ˇ > < L

88K2ˇ ˇ ˇ ˇ 4 ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ J

Lento/Largo

˘ ˘ 4˘ ˘ ¯c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.15

http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 16: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

16 VII Suonate a due – Sonata III – Viola da Gamba

93I234Andante

8

; ; > > ? -ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ? ˇ ˇ ˇ 2 ? ˇ ˇ ˇ ˇ

105I2 ? ˇ ĹĹĹš ˇ ˇÄÄÄġˇ ˇ ˇŁŁŁŁˇ ˇ ˇ 4ææçç ˇ

ˇĎĎĎϡ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁ

ˇ ˇ ˇææçç ˇ2ĎĎĎϡ 2ˇ ˇ ˇŁŁŁŁ

ˇ

108I2ˇˇììííˇ ˇ ˇ ˇ 2ĎĎĎĎ ˇ ˇ ˇ ˇ (ˇ

Lˇ ŐŐŐŐˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ > ? ˇŐŐŐŐ

ˇ 2ˇ ˇÂÂÃÃ2 ˇ 2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

112K2ˇˇÚÚÛÛ ˇ ˇ

ÈÈÉɡ 4ˇ ˇ ˇ 4 ˇ > > ? ˇ ĹĹĹš ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ 6 ˇ` -ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

116K2 ˇ 2 ˇ 2 ˇ ˇÈÈÉÉ ˇ ˇĹĹĽĽ ˇ` ÁÁÃÃˇ ˇ J@

ˇÉÉÉɡ ˇ > @ ˇ 2ÉÉÉÉ

ˇ ˇ > @ 2ÉÉÉɡ

120I2 ˇ` (ˇ ˇ (ˇ LˇĹĹĹš ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÉÉÉÉ

ˇ ˇ ˇ ˇČČČČ ˇ ˇ

ĽĽĽĽ 2ˇ ˇÉÉÉɡ 2ˇ ˇ ˇČČČČ ˇ ˇ

ĽĽĽĽ

124K2 ˇ ˇÊÊÊÊˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ

ŘŘŘŘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4 )ˇ J ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

127I2 ˇ ˇ ˇ ˇ 2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ > ? -ˇ ˇ > ? -ˇ ˇ > ? 2-ˇ

132I2 ˇ` (ˇ ˇ @ˇ ˇ 2ÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇÏÏÏÏˇ ˇ ˇŔŔŔŔˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ÏÏÏÏˇ ˇ ˇŔŔŔŔˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ 2ˇĎĎĎĎ

ˇ 2ˇ ˇ ˇŔŔŔŔˇ

136I2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ÊÊÊÊ

ˇˇ ˇÊÊ ˇŔŔ

ˇ ˇóó ˇ ˇ ˇ ˇ ˇóó 2ˇ ˇ 2 ˇ

140I2ˇˇ ˇÊÊ ˇ óó

ˇ ˇ > >L @ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÄÄÄÄ ˇ ˇ ˇ 6 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ÄÄÄġ ˇ ˇ ˇ ˇ

144K2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ; ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ĄĄČČ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ = ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.15http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 17: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

VII Suonate a due – Sonata III – Viola da Gamba 17

147K2 2ˇ ˇ 2 ˇ 2ˇ ˇ 2 ˇ ˇ < ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÈÈÉɡ ˇ` 4ÁÁÃÃˇ ˇ > > ˇ ˇ

ĎĎĎĎ ˇ ˇĎĎĎĎ ˇ ˇ

ĎĎĎĎ

151K2 ˇ 2ĎĎĎϡ 2 ˇ ˇ 2ĎĎĎĎ

ˇ ˇˇààáᡠˇ ˇ ˇ 2ĎĎĎĎ

ˇ ˇ ˇÈÈÉÉ ˇ`ÁÁÃÃˇ ˇ > @ ˇ ˇ ˇ ˇ > @ ˇ ˇ ˇ

155K2 ˇ J> @ 2ˇˇ 2 ˇ > @ ˇ 4ˇ ˇ

ˇ> ? -ˇ ˇ > ? -ˇ ˇ > ? 2-ˇ

160I2 ˇ > ? (ˇ ˇˇęęğğˇ ˇ> ? ˇĹĹĹĹ

ˇ ˇ > ? ˇĹĹĹš 2ˇ > ? ˇ

ĹĹĹš ˇ >165I2 ? ˇ ĹĹ

Ĺš ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇ ˇŘŘŘء ˇ ˇ ˇŁŁŁŁ

ˇ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁˇ ˇˇ ˇÜÜÜܡ ˇ2ˇ ˇŁŁŁŁˇ 2ˇ ˇ ˇ 2ŁŁŁŁ

ˇ ˇ2ˇ ˇ 2ÜÜÜܡ

168I2 ˇ ˇ ˇ 2ŁŁŁŁˇ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁ

ˇ 4ˇˇ 4ÜÜÜܡ ˇ > @

ˇ ˇ ˇ ˇ` ññóó ˇ ˇ ˇ` ĄĄĎϡ ˇ > @ 2ˇ

ˇ 2

172I2ˇ` Í͡ ˇÐÐ

ˇ ˇ @ˇÛÛÛÛ ˇ ˇ

ŰŰŰŰ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŘŘŘء ˇ ˇ ˇ ˇ

175I2ˇ ˇ 2 ˇ ˇ 2ˇ ˇ 2ŘŘŘŘ

ˇ ˇ 2 ˇ^ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ŘŘŘŘ

ˇ ˇ óóˇ ˇL? (ˇ ˇ` 2ĄĄČČ

ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ

179

K2 ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` -ˇ ˇ`ÁÁÃÃˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ÎÎÏÏˇ ˇ ˇ ˇĎϡ ˇ ˇ ˇ 6ÄÄÄġ

183K2 ˇ ˇ 2ŁŁˇ ˇ ˇ ˇÄÄÄġ ˇ ˇ ˇ 2ŁŁ

ˇ ˇ óóˇ ˇ > > ?

ˇ ˇ ˇ ˇÄÄÄÄ ˇ ˇ 6 ˇ187K2 ˇ ˇ 2 ˇ ˇ ˇ ˇ

ÄÄÄġ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ÄÄÄġ 4ˇ ˇĎĎĎĎ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ190K2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ J

ˇ ˇ 2ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ` ĄĄČȡ ˇ ˇÈÈÉÉ ˇ` ÙÙÛÛ ˇ > >

c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.15http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 18: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

18 VII Suonate a due – Sonata III – Viola da Gamba

194K2SGrave

= > ˇ 2ˇ` ĄĄČȡ 2 2ˇÈÈÉÉ

2 ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ 2ˇ 2 2ˇ ˇ 2 ˇ ˇ � 2ÄÄ198K2 ˇ 2˘ ˇ ˇ ˇ ˘ 6ˇ ˇ 2 ˇ ˇ ˘ ˇ P¯

128

203

K2128

Gique

< ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĽĽ ˇ` `> ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ĽĽ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĽĽ ˇ` `>

206K2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˚ ˇ` ˇ 2ÏÏ ˇÉÉ ˇ

ĽĽˇ ˇ 2ĽĽ ˇ

ˇąąˇ 2ˇĽĽ

ˇ ˇ ˇ 2ĽĽˇ

209

K2 ˇ` `> ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŔŔ ˇ` `> ˇ

ˇ ˇ ˇŔŔˇ ˇ` `> J ˇ ˇ ˇŔŔ

ˇ

212I2 ˇ ˇ ˇˇˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇ ˇ ˇ ˇ 2 2ˇ2ˇ ˇˇˇ ˇˇˇ ˇˇˇ ˇ ˇÃà ˇ` ?

ˇÔÔ

215I2 ˇ` ?ˇÈÈ ˇ 4 (ˇ ˇ ˇ

ÏÏˇ ˇˇŋŋˇ ˇ ˇ ˇ ˇÉÉ ˇ ˇ

ÕÕˇ ˇˇşşˇ ˇČȡ ˇ` Pˇ`L7

218K2 7 < ˇ ˇ 2Éɡ ˇ ˇ 2 ? ? 6-ˇ

ˇÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĽĽ

ˇ 2 ˝ ˇÉÉ ˇ` ¨

221

K2 ´ ˇÉÉ ˇ` ¨ ˇ ˇ ˇ ˇ (ˇ ˇ` ? ? -ˇ2ÉÉ ˇ -ˇ

ˇ ˇÉɡ ˇ ˇ ˇ ˇ` ? ? 6 (ˇ

224K2 ˇ ˇÉɡ ˇ ˇ ˇ ˇ (ˇ ˇ -ˇ

ˇ ˇŔŔˇ 2ˇ ˇ 2 ˇ

ˇáᡠˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ? ? -

ˇ

227K24ˇ` ? ? -ˇ ˇ 6ÕÕ ˇ

2 ˇ ˇ 2ČČ ˇ ˇ 2Éɡ ˇˇąąˇ 2-ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ZˇÏÏ ˇ

ĽĽ

230K2 ˇ` ?ˇ 2ÈÈ ˇ -ˇ 2 -ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

2ˇÏÏ ˇ

ĽĽ (ˇ Jˇ 2Ĺš ˇ ˇČȡ`Pˇ` 7

c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.15http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 19: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

VII Suonate a due – Sonata III – Viola da Gamba 19

This page intentionally left blank.

c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.15http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 20: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

20

K2234

Sonata IV

Poco Adagio

? 6 (ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ`-ˇˇ ˘ ˇČČ

ˇ ˇ`-ˇˇ`-ˇ ˇ

5K22 ? -ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` 2-ˇ ˇ ? 6 (ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

` -ˇ ˇ ? -ˇˇ ˇ ˇ ˇ

10K22 ˇ` -ˇ ˇ ˇČȡ ˇ` -ˇ

ˇ ˇ > > ˇ ˇ ˇĎϡ ˇ` -ˇ

ˇ

15K22 >ˇ 2ˇ ˇ` 2-ˇ ˇ

ˇˇ ˇ ˇ ˇ`

-ˇ˘ > > ˇ ˇ

21K22 ˘` > ˇ ˇ ˘ ˇ ˇ` -ˇ2ˇ ˇ ˇ`

-ˇ ˇ ˇ ˇˇ

Ďϡ

27K22 ˇ` -ˇˇ ¯ ˇ ˇ`

-ˇ ˇ ˜Ãà ˇ` -ˇ ˘ > =

32K22 >ˇ ˇ 2˘ ˇ

>ˇ ˇ

>ˇ 2 ˇ ˇ` 6 (ˇ P˘` S

38K22SAllegro

3

: = < ? ˇ ˇŁŁ ˇ` 2ˇ ˇ` ˇ 2ˇ` ˇ ˇ` ˇ 4ˇ` ˇ ˇ` 4ˇ ˇ` 4 ˇ` ˇ

44K22 ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ ÕÕˇ ˇ ? ˇŤŤŤŤˇ ˇ ˇ ˇ ˇ > ? 2ˇ

ŤŤŤŤˇ 2 ˇ 2ˇc© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.13

http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 21: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

VII Suonate a due – Sonata IV – Viola da Gamba 21

47K22 ˇ ? -ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

49

K22 6 ˇ ˇ` 6 ˇ ? -ˇ ˇ ? (ˇ ˇ ? 2 (ˇ ˇ ? -ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

52K22 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ óóˇ @ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŢŢ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÈÈÊÊˇ

54K22 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ`ÁÁÃÃˇ ˇ ˇŤŤŢŢ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ > ? ˇŤŤŤŤˇ ˇ 2ˇ ˇ 2ˇ ˇ 2 ˇ` ˇ 2 ˇ

ÐÐˇ

57K22 ˇ > ? ˇŘء ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ 6ˇ` ˇ ˇ` 6ˇ ˇ` 6ˇ ˇ` ˇ

60K22 ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` 2ÁÁ ˇ` ÁÁÄÄ ˇÕÕˇ ? ˇŤŤŤŤ

ˇ ˇ 2 ˇ 2 > ? ˇŤŤŤŤˇ ˇ ˇ ˇ

63

K22 ˇ ? -ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

65K22 4ˇ ˇ ˇ` 4ˇ ˇ J? -ˇ ˇ ? -ˇ ˇ ? -ˇ ˇ ? -ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6

68I22 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇóóˇ L@ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ŢŢ

ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÈÈÊÊ

70K22 ˇ ˇÈÈÉÉ ˇ` 6ÁÁÃÃˇ ˇ > ? ˇŽŽŽŽ

ˇ ˇ 2 ˇ 2 ?ˇ 2ŽŽŽŽˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇĹĹĹĹ

ˇ ˇ` ˇ ˇ P¯

c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.13http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 22: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

22 VII Suonate a due – Sonata IV – Viola da Gamba

74I22SLento/Adagio

< > 6 ¨ ĄĄČȡ ˇ` ¨

ÁÁ ˇ` ¨ÁÁÅÅ ˇ ? (ˇ ˇ` ¨

ÁÁÃà ˇ` ĎÁÁÃÃˇ ˇ` Ď

ÁÁÃÃˇ ˇ` Ď 2ÁÁÃÃˇ

77I22 2 (ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ (ˇ L ˇ 6ÐÐ ˇČȡ ˇ` ˇ ˇ` ÁÁÄÄ

P¯ 34

81

K2234Forte

24

> ˇ ˇ ˇ` (ˇ ˇ < ˇ ˇ ˇ 2 (ˇ ˇˇ` -ˇ ˇ

`-ˇˇ ˆ

110K22 ` ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇÈÈÈÈˇ ˇ ˇ

`-ˇ ˇ`-ˇ 2ˇˇ ˇ 2ˇ ˇ` -ˇ 4 ˇ` -ˇ

115

K22 ˇ ˇ` -ˇ ˇ ˇ` -ˇ ˇ` -ˇ ˇ ˇ ˇ` (ˇ ˘`2

: > ˇ` 2 (ˇ

123K22 ˇ` (ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ` (ˇ 2 = >2 ¯ ˇ ˇÃà ˇ ˜

129K22 ´ ˇ ˇÃà ˇ ˇ ˇ ˇÃà ˇ ˇ ˇ 2Ãà 2ˇ ˇ ˇ` 2-ˇ ˘ˇ ˇŢޡ

134K22 ˘ < ˇ ˇ ˇ 22 ˘ ˇ ˇÉÉ ˇ ˚ ˇ ˇÉÉ ˇ ˚ ˇ ˇÉÉ ˇ ˚ ˇ ˇ`

140K22 ˇççˇ ˇ` (ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2

Čȡ` (ˇ ˇ ˇ` 2 (ˇ ˘ = ˇ

ŢŢ

145K22 ˘ = ˇ ˇ ˇ ˇ˘ ˙ ˇ ˇÃà ˇ ˇ ˇ ˇ ÃÃˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2

ÃÃˇ ˇ :

150K22 7 ˇ 2ˇÃÃˇ 2 ˇ ˇ

ˇ ˚ ˇ ˇÃà ˇ ˚ ˇ ˇÃà ˇ ˚ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇc© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.13

http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 23: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

VII Suonate a due – Sonata IV – Viola da Gamba 23

155K22 ˇ` -ˇ ˇ= > ˘

¯ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ 6ÃÃˇ ˇ ˇ ˇ` 6 (ˇ

161K22 ˘` = > ˘ ¯ ˇ ˇ 2ÃÃˇ ˇ = ˇ 2ˇ

ÃÃˇ 2ˇ = 2ˇ ˇ

ÃÃˇ ˇ :

167K22 7 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Ĺš` (ˇ ˇ

ˇ` -ˇ 2 ˚ ˇ ˇ ˇ ˘ ˇ ˜ ˇ 6ˇ` -ˇ S

173K22SVivace

ˇ > <3

: = < > ? ˇ ˇ ˇ 6ÃÃˇ ? ˇ ˇ ˇ ? 6 ˇ

179K22 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2 > ? ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ

? -ˇ ˇ ˇÄÄÄÄ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` 6ÁÁÃÃˇ

182K22 ˇ @ˇ ˇ ˇ 2 ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2 ˇ ˇ 2

ĎĎĎĎ ˇ ˇ ˇ ˇ184K22 ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÉÉ @ ˇ ˇ 6ŁŁŁŁ

ˇ ˇ ZˇÃÃÄÄ ˇ ˇ ˇ ˇ

186K22 -ˇJˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ .ˇ L

ˇÉÉÉɡ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĎĎĎĎ

ˇ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ > <

189K22 > @ ˇ ˇ 2ÉÉÉɡ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ

191

K22 -ˇJˇÈÈÈÈˇ 2ˇÃà ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĎĎ

ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ 2 ˇ ˇ ˇ ˇÐÐ194I22 ˇ L? 6 ˇ

ˇ?ˇ ˇ ˇ ?

ˇ ˇ ˇ ? ˇ ˇ ˇ ?ˇÈÈÈÈˇ ˇ` ÁÁÃà 6ˇ ˇ : 6 ˇ > <

c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.13http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 24: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

24 VII Suonate a due – Sonata IV – Viola da Gamba

198K22 = < > ? -ˇ¨ ˇ ˇ ÈÈÉɡ ˇ` ˇ ÈÈÈÈÉɡ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

şş ˇ ˇ ? 6 (ˇ ˇ ˇ ? 4-ˇ

202K22 ˇ` ååççˇ 6 4 6 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

204K22 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÂÂÄÄ ˇŐŐŔŔˇ ˚ ˇ 4ˇ 6ÂÂÄÄ 4ˇ 6ˇ ˚ 4 @

ˇ ^ˇ ZÉÉÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ

206K22 ˇ ˇÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ 4 6 ; 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

208

K22 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ (ˇ J-ˇˆ ˇ ˇÎÎÏÏ ˇ` ˇ

ÇÇÇÇÉɡ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇšš ˇ ˇ ? 6-ˇ

211I22 ˇ ˇ ? 4-ˇˇ` ååççˇ ˇ 6ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇ ˇ ˇ

213I22 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇˇ 2 ˇ ˇ 2ˇ ˇ 2ˇ ˇ`

ññóó ˇ`ÁÁÃÃˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2

ææˇ ˇ` ˇ ˇ >

216I22 > ? -ˇ ˆ ˇ ˇÎÎÏÏ ˇ` ˇÈÈÈÈÉÉ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŽŽ ˇĽĽĽĽ

ˇ ˇŤŤŢޡ ¨ ˇ 6ˇÈÈÉÉ 6 ˇ

¨ 6ˇ@ˇ ˇ 2ÉÉÉɡ ˇ ˇ ^ˇ ˇ

219I22 2 ˇÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ 6 ˇ ; 6 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ2ˇ ˇ 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2 ˇ 2ˇ ˇ

221I22 ˇ ˇÊÊÊÊ ˇ ˇ 2ÈÈÉɡ ˇ`śśşş ˇ 6 ˇ 6 ˇ`

ññóó ˇ 6 ˇ 6ˇ ˇ ?2-ˇ 6 ˇ ˇ 4

áᡠˇ ?

6-ˇ

224I22ˇòò ˇ` ˇÈÈÈÈˇ ˇ ˇ ÈÈÉɡ ˇÈÈ ˇ ˇ > ?

ˇ 2ÏÏ ˆ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÈÈÉɡ ˇÈÈ ˇ ˇ >

c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.13http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 25: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

25

I444128

Sonata V

Allegro4

; ? ? -ˇ ˇ -ˇ ˇ

ˇ ˇ ˇ -ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ -ˇ

7I444ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4 ˇ 4 ˇ` ? ˇ

ĹĹ

10I444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` `> L ? ? -ˇˇˇˇ? ? 4-ˇˇˇˇ ? ? -ˇ

ˇˇˇ ? ? (ˇ ˇ ˇ

ˇ

13K444 ? ? -ˇ ˇ -ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ -ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ -ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

16K444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` J? ? -ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ -ˇ

ˇ ˇ ˇ ˇ` ¨ ˇÉÉ ˇˇ ˇ

19I444 ˇ ˇÃÃˇ(ˇ ˇ ˇÏÏˇ 4ˇ4-ˇˇˇˇ? ? -ˇ ˇ ˇˇ? ? -ˇ

ˇˇˇ? ? -ˇˇˇˇ ? ? 4 (ˇ

22I444 ˇ (ˇ`> `> ? ? -

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ -ˇ ˇ -ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

25I444 ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ (ˇ ˇ

ĎĎ ˇ (ˇ ˇ` < ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

27I444 ˇ ˇĽĽˇ ˇ ˇ ˇ ˇ -

ˇ ˇ ˇĽĽˇ ˇ -ˇ

ˇ-ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇĽĽ

ˇ ˇ ˇÃà Pˇ`

30I444S 1734

Concitato73

c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.13http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 26: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

26 VII Suonate a due – Sonata V – Viola da Gamba

120K444SAdagio

Solo> ˇ ˜ ˇ ˇĹĹ „ĽĽŁŁ

ˇ tr

ˇ` ÁÁÃÃˇ ˇ` ÁÁÃÃˇ ˇ : ˇ ˇ ĆĆŠČČĎĎ ˇ` ÁÁÃÃˇ ˇ` ÁÁÃÃˇ ˇ

şş ´ ˇ ˇ ˇ ˇ` ÁÁÃÃ

123K444 ˇ` ÁÁÃà ˇĽĽ ˇ ˇĆĆ „ČČĎĎ

ˇ ˇ` ÁÁÃà ˘`ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ

126K444 ˇ ˇ ˇ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ= ˇ ˇ ĄÈÈÈÈˇ J

´ÈÈÈÈˇ ˇ ˇ ˇ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ˘ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

128I444 ˇ ˇÃÃÄÄ ˇ ˇ 4ˇÄÄÄÄ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ČČĎĎ ˇ ˇ ČČ

ĎĎ ˇ` ˇ ˇ P˘ L

130K444 >6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

6

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ6

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĎĎĎϡ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĎĎĎĎ

ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

132K4446ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĚĚĚ̡ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘ ˛ ˇ ˇÃà ˇ` ˇĹĹ

»ĽĽĽĽˇ ¯4¯

135K444SAllegro a 2

> ? -ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ÎÎ ? -ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÎΡ ? -ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

138K444 ˇ ÎΡ @ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ`ÁÁÃÃˇ ˇ ˇ ˇÊÊÊÊˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ (ˇ J (ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

` 4

141I444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ L> ? -ˇ ˇ ˇ ˇÏÏÏÏ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÏÏÏÏˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.13http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 27: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

VII Suonate a due – Sonata V – Viola da Gamba 27

144K444 ˇ ? ˇĹĹĹš ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ŁŁŁŁ ˇŐŐˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÜÜÜÜ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŤŤŢŢ

ˇ ˇ ˇ ˇ -ˇJˇ ˇ` ˇ

147I444 (ˇ ? -ˇ? -ˇ? -ˇ ? ˇ ˇĹĹĽĽ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ÁÁÃà ˇÜÜ ? (ˇ ? (ˇ ?

150I444 (ˇˇĹĹĹš ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` 4ˇ ˇÜÜ ? -ˇ ? (ˇ ? ˇ ˇ

ĹĹĽĽ ˇ 6ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` \ÁÁÃÃ

153I444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ 6 ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

156I444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇăăąąˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇĹĹĽĽ

ˇ 4 ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ĹĹĽĽˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ĹĹ

ĽĽˇ ˇ ˇ ˇ

159I444 ˇˇ ăăćć4ˇ ˇ ˇ 4 ˇ

ˇăăććˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĹĹŁŁ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŤŤŰۡ ˇ ˇ ˇ ˇ

161I444 ˇ ˇ ˇÄġ ˇ ˇ ˇ

-ˇ ? Lˇ ¨ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĆĆČČ

ˇ ˇ ˇĎĎĎϡ ˇ ˇ ˇÊÊ

164K444 ˇ 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ Jˇ ˇ ˇ 4 ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

167I444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇAdagio

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ L? -ˇ 4 ˇ ˇ 4 P¯ 6

4

171

K44464= > >

ˇ ˇÉÉ ˇ ˇ ˇ`-ˇ ˇ ˇ

ĽĽ˘ ˘` <

c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.13http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 28: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

28 VII Suonate a due – Sonata V – Viola da Gamba

175K444 2

: < > > ˇ ˝ ˇÈÈˇ ˇ` (ˇ ˇ ĹĹ ˇ` (ˇ ˇ ÈÈˇ 6ˇ` (ˇ ˇ ˇ` 4 (ˇ

180K444Poco presto

ˇˇššşşˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŐŐŔŔ

ˇ ˆ ˇ ˇ ˇÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇÏÏÏÏˇ ˇ ˇ ˇÃÃÃÃˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ŔŔŔŔ

182K444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ -ˇJˇÎÎÎΡ ˇ ˇ 4 4ÐÐÐÐ ˇ ˇ ˇ ˇ >

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ185I444 ˇ` -ˇ

ˇ ˇ ˇ` -ˇ ˘` < < @ 4ˇĽĽĽĽˇ ˇ ˇ ˇ ^ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

188I444 ˇ ˇ ˇ 6ŁŁŁŁˇ ˇ ˇ ˇČČČČ

ˇ ˇ ˇ ˇĽĽĽĽˇL ˇ 4ˇŁŁŁŁ

ˇ ˇ ˇ ˇĽĽĽĽˇ ˇ` ÁÁÃà ˇÔÔ > > @

ˇÃÃÃÃˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

190K444 ˇ > > @ˇÉÉÉɡ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6 ˇ ˇ >

ˇ ˆ ˇ ˇ`-ˇ .ˇ Jˇ ˇŻŻŻŻˇ ˇ ˇ ˇÏÏÏÏ ˇ

ˇ ˇ ˇ ˇ` ÇÇÈÈ ˇ` ĞĞĹš ˇ ˇ ˇ ˇ

193I444 ˇ ˇ ˇŔŔŔŔˇ ˇ ˇ ˇÏÏÏÏ ˇ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŔŔŔŔˇ ˇ ˇ ˇÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

6ŔŔŔŔˇ ˇ 6ˇ ˇÏÏÏÏ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ\ˇ

ŔŔŔŔˇ ˇ ˇ ˇÏÏÏÏ ˇ ˇ ˇ

ÏÏÏÏˇ

195I444 ˇ > > L@ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` 4-ˇˇ > >

197K444 @ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÄÄÄÄ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇJ ˇ ˇ ? -

ˇ ˇˇ ? -ˇ

199I444 ˇ ˇ ? -ˇ ˇˇ ? (ˇ ˇ

` -ˇˇ ˇˇ >

ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ

202I444 ˇ ˇ ˇ ˇ L ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇJ

204I444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ206I444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ` ˇ

Da capo se piace.˘ < <

c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.13http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 29: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

VII Suonate a due – Sonata V – Viola da Gamba 29

This page intentionally left blank.

c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.13http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 30: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

30

K4444S

Sonata VI

Grave˘` ˇ ˘ ¯ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÂÂÄÄ ˇ` ĞĞĽĽˇ ˇ ˇ�ĆĆĎĎ

ˇ ˇ? -ˇ ˜

4K4444ˆ ˇ ˇ ˇ ˇ` 4ÁÁÃÃ ˘ ˛ ˇ ˇ ˇ ˇ` ÁÁÃÃ ˘ ˛ ˇ ˇ ˇ ˇ` ÁÁÃÃ ˘

7K4444 > ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÃà ˇ ˇ ˇ` (ˇ ˇ ˇ ˇ` (ˇ ˘

11K4444 ˘` ˇÃà ˘` ˇČȡ ¯ ‚ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˚ ˇ ˇ ˇ ÃÃˇ 4ˇ

16K4444 ¯ < >ˇ ¯ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˘ < >

ˇ ˝

20K4444´ ˇ ˇ ˇ` ÁÁÄÄ ˘ < >

ˇ ˚ ˇ ˇ ˇ` 4ÁÁÄÄ ˇ 4ÈÈÉÉ ˇ >ˇ` ˇ ˇ` ˇ

24K4444 ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ` -ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ` ÁÁÄÄ 6ˇ ˇ` ˇVivaceˇ > <

28K4444 2

: ? @ )ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇĆĆĆĆĎĎ

ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ

32K4444 ˇ ˇĎĎĎĎ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĎĎ

ĎĎ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇŰŰŰŰ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.16http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 31: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

VII Suonate a due – Sonata VI – Viola da Gamba 31

34K4444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĹšĽĽˇ ˚ ˇ ˇÊÊÊÊ ˇĹĹ

ˇĽĽˇ ˇ ˇÊÊÊÊ 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ

36K4444 (ˇ J ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ^ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇŤŤŰۡ ˇÏÏ

38I4444 ?ˇ 6ÉÉÉɡ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ÛÛÜܡ ˇ Éɡ ? @ .ˇ

ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ

40I4444 ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ 4ĹĹĹĹŁŁˇ ˇ ˇ ^ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĎĎĎĎ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĎĎĎĎ ˇ ˇ ˇ ˇ

42I4444 ˇˇ ˇŰŰŰŰ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ^ˇ ˇĹšĽĽˇ ˆ

44I4444´ ˇ ˇÊÊÊÊ ˇĹĹ

ˇĽĽˇ ˇ ˇÊÊÊÊ ˇĹĹ

ˇĽĽˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

46I4444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĎĎĎϡ ˇ` 4ÁÁÃà ˇ` ˇ ˇ` ÍÍÏÏ 4

ÏÏˇ ˇ` ˇ ˇÉÉ ˇ` ŞŞŢŢ

ˇ (ˇ L-ˇ ˇ`ÁÁÃÃˇ

49K4444 4ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁˇ -ˇ J-ˇ ˇ`

ÇÇÉɡ 4ˇ Éɡ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ

51I4444 ˇ ˇĹĹĽĽˇ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁ

ˇ ˇL@ ˇĽĽĽĽ

ˇ -ˇ ˇ -ˇ -ˇˇ-ˇ¨ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ

54K4444 .ˇ Jˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 6 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ > L=

c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.16http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 32: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

32 VII Suonate a due – Sonata VI – Viola da Gamba

57K4444 ? @ )ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇĹĹĹĹĽĽ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĎĎĎĎ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĎĎ

ĎĎ ˇ ˇ ˇ ˇ60K4444 ˇ

ˇ ˇŰŰŰŰ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĹšĽĽˇ ˆ

62K4444 ` ˇ ˇ ˇÏÏÏÏ ˇŐŐˇŔŔˇ ˇ ˇ ˇÏÏÏÏ 4ˇ ˇ ˇ 4 (ˇ

J ˇ 4 ˇ ˇ ˇ @ˇ ^ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇęęğğˇ ˇÔÔ

65I4444 ?ˇ 6ÈÈÈÈˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ììííˇ ˇ ÏÏˇ ? @ .

ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ ˇ` ˇ 4ŐŐŐŐŘء ˇ ˇ ˇ ˇ

68I4444 ˇ ˇ ˇĎĎĎϡ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĎĎ

ĎĎ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇŰŰŰŰ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

70I4444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ^ˇ ˇĹĹĽĽ

ˇ ¨ ˇ ˇÊÊÊÊ ˇĹĹĽĽˇ ˇ ˇÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇ ˇ -ˇ ? > < L

73K4444Adagio

> ˇ ˇ ˇ ˇÄÄ ¯ ¸ ˇ ˇ ˇ ? -ˇ ¨ ˇ ˘ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ ˜

78K4444 ´ ˇ ˘ ˇ ˇ` -ˇˇÕÕˇ` 6ÁÁÃà ˘ 6ˇ ? 6 (ˇ ˇ ? -ˇ

ˇ ? -ˇ

82K4444 ˇ ? -ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` -ˇ

P˘ 68

Poco presto

= ? ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ 6 ˇ 6ˇÄÄÄÄ

87K4444 ˇ` ˇĽĽŁŁˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ 6ÃÃÄÄ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ

ÄÄÄġ )ˇ J ˇ ˇÊÊÊÊ ˇ ÂÂ4ˇ`

ÁÁÄġ (ˇ L

ˇ 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ^ˇ

91

K4444 ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇÄÄÄÄ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4 ˇ ˇ ˆ ˇ ˇ` 4 -ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁˇ

95K4444 ˇ ˇ` ÁÁÃÃˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŘŘŘŘ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÄÄÄġ ˇ ˇ ˇÃÃÄġ Jˇ 6 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ÚÚˇ ˇÜÜ ? ˇ ˇ ˇ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.16http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 33: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

VII Suonate a due – Sonata VI – Viola da Gamba 33

99I4444 ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁˇ ˇ ˇ` ÁÁÄÄ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

103I4444 ˇ ˇÄÄÄÄ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ 4ŤŤˇ

Űۡ ˇ ˇ ˇ ˇ ^ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ 4ˇ` ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇŁŁ

ˇ

107I4444 ˇ ˇĽĽˇ ˇ ˇÛÛ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÄġ

Äġ ˇ 4ˇ ˇ ˇ`

`> L ? ? (ˇ ˇ ˇÉɡ

112K4444 ˇ ˇ ˇ ˇÄġ ˇ ˇ ˇ ˇ

Äġ ˇ ˇĎĎ ˇ trˇ` ˇ ˇ ˇ ˇĎĎĎĎ

ˇ ˇ` ÇÇÊÊ116K4444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ÁÁ 6ÄÄ ˇ` ÁÁÄġ ? ˇ ˇ ˇ 6

ŁŁŁŁ ˇ` 6ÁÁÄÄ ˇ -ˇ˝ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ`

120K4444 ? ? -ˇ ˇÄÄ ˇ ˇ ˇ ˇÄÄ ˇ 4 ˇ ˇÄÄ ˇ

Ďϡ ˇ ˇ` 4ÁÁÄÄ

124K4444 6 ˇ 4ˇĎĎĎĎ ˇ` ÇÇ

^ÉÉ 4ˇ ˇ ˇ 4ĎĎ

ĎĎ ˇ` Çǡ^Éɡ ˇ` Í͡ÏÏˇJ? ˇ ˇ

ˇŁŁŁŁˇ ˇ` ÇÇÉÉ ˇ ˇ ˇ

ŁŁŁŁ

128I4444 ˇ` ÇÇÉÉ ˇ ÛÛˇ ? ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

132I4444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŘŘŘء ˇ ˇ` ÁÁÃÃ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŘŘŘء ˇ ˇ` ˇ ˇ 6 ˇ ˇ ˇÄÄÄÄ

ˇ ˇ ˇ ˇÃÃÄÄ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ136I4444 ˇ

ˇ 4ŤŤˇ

Űۡ ˇ ˇ ˇ ˇ ^ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ 4 ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇŁŁ

ˇ ˇ ˇŁŁˇ ˇ ˇÜÜ

140I4444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÄġÄÄ

ˇ SLento

>ˇ 4 ˇ >

ˇ ˇ ˇ > ˇ ˇ ˇ144I4444 > ˇ ˇ ˇ >

ˇ ˇ ˇ ˘ > ˇ˘> ˇ

˘` ˇ ˘` L150K4444 ˘` ˇ

ÛÛ ˘` ˇ ˇ Jˇ ˇ ˇ P¯ L= ? (ˇ ˇĹĹĽĽ

ˇ P˘c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.16

http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 34: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

34 VII Suonate a due – Sonata VI – Viola da Gamba

156K4444Allegro

6

; : > @ˇ ˇÉÉÉɡ¡ÃÃˇ @ˇ ˇÉÉÉÉ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÊÊÊÊˇ

164K4444 ˇ ˇĎĎĎĎ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

\ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĎĎĎϡ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

166K4444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇČČČȡ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇ ˇŢŢŢޡ ˇĹĹĹš ˇ -ˇ ˇ` -ˇ

169K4444 ˇ` -ˇˆ ˇ ˇ ˇ ˇ @ ˇ 6ÉÉÉÉ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ`\ˇ -ˇ @ .

ˇ ˇ ˇÈÈÉɡ ˇ ˇÊÊ

172

K4444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÈÈÉÉ ˇˇ ˇ ˇ ˇÈÈÉÉ

ˇ ˇ ˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇŐŐ „ŔŔŔŔˇ ˇ` ÁÁÃÃ ˇ ˇŐŐŔŔ

ˇ ˇ ˇÈÈÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÈÈÉÉ175K4444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÈÈÉÉ -ˇ ? > @

ˇ 6ÉÉÉɡ ˇ ˇ ˇ ˇ -ˇ ? >

J @ ˇČČČȡ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

178I4444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ )ˇ L^ÉÉÉÉ ˇ ˇÊÊÊÊ (ˇ ? > @ ˇ

ˇĽĽĽĽˇ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁ

ˇ

180K4444 ˇ ˇ ˇ ˇ -ˇ JˇÔÔÔÔˇ (ˇ ? ? ˇ

ÔÔÔÔˇ (ˇ ? ? ˇ 4

ÔÔÔÔˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇ ˇ ˇÐÐ183I4444 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4 ˇ ˇ

ĎĎĎĎ ˇ ˇ ˇ ˇ185I4444 ˇ ˇ ˇČČČČ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇÜÜÜÜ ˇÈÈ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÈÈˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ÈÈˇ ˇ ˇ ˇ 4ˇ ˇ

ˇ ˇŢŢŢޡ ˇ ˇ ˇ ˇ

188I4444 ˇ ˇ ˇ ˇ @ˇÕÕÕÕˇ`ññóó -ˇ ? ? (ˇ (ˇ ? ? (ˇ (ˇ ? ? 4 (ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ L

191K4444 @ ˇ 6ÉÉÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĹĹŁŁˇ \ˇ` ĞĞĽĽˇ ˇ ˇ ˇÊÊÊÊˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ĎĎĎϡ ˇ ˇ ˇ ˇ193K4444 )ˇ

JÉÉÉɡ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÐÐ -ˇ ? @ ˇ ˇ ˇ (ˇ ? >c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.16

http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 35: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

35

K2S

Sonata VIIAdagio˘`˘` ˇˇ ¯¯

> ˇ ˇ ˇ˘` 2ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˘` ˇÈÈ

7K2 ˘` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 4 ˘` ˇ> ˇ

ˇ ˇ ˘` ˇ

12K2 >ˇ ˇ ˇ ¯ ˙ ˇ ˇÈÈ ˇ ˇ` ÁÁÃà ˘

> ˇ ˇˇ ˇ`

-ˇP¯

18K2 2

: ?f

ˇŐŐŐŐˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÈÈ ˇ ˇ ˇ 6ÊÊ ˇ ˇŐŐŔŔ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

23K2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ÔÔˇ ? -ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇààáᡠˇ ˇ ÈÈÉɡ ˇ ?

ˇÎÎÎΡ

26K2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` 6 .ˇJˇ ŔŔŔŔ ˇˇ 2ˇŰŰŰۡ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2ˇ ˇ 2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ

29I2 ˇˇňňŋŋˇ ˇ ? ˇ

ŤŤŤŤˇ ˇ L ? ˇÈÈÈÈˇ ˇğğˇ ˜ ˇ ˇÈÈÉÉ ˇ` 4ÁÁÃà ˇ ˇ ˇ ˇ ? ˇ

ŤŤŤŤˇ ˇ` ˇ32K2 ˇ ˇ

ŐŐŔŔ ˇ ˇ ÈÈÉɡ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ -

ˇ ˇĹĹĹš ˇÉÉ ˇ 6 ˇĎĎ

ˇ-ˇˇĹĹĹš ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

35K2 ˇ 6 ˇ ˇ ˇÔÔˇZˇ ˇÊÊˇ ˇ ˇ

ŐŐŔŔ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇČČČȡ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

38K2 ˇ ÏÏˇ ? -ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇààáᡠˇ ˇ ÈÈÉɡ ˇ ?

ˇ ÈÈÈÈˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ

41K2 ˇ @ˇÉÉÉɡ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ )ˇ J

ˇÉÉÉɡ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ? ˇŽŽŽŽ

ˇ ˇ ? ˇŽŽŽŽ

44I2 ˇˇăăąąˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇăăąąˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÈÈÉÉ -

ˇ L 6ĹĹĹš ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÏÏ ˇ ˇ ˇŁŁ

ˇ

c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.16http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 36: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

36 VII Suonate a due – Sonata VII – Viola da Gamba

47K2 ˇ ˇÂÂÃà ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÉÉ ˇ ˇ ˇ 6ÊÊ ˇ ˇŐŐŔŔˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

50K2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ 2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇJ? ˇŽŽŽŽˇ ˇ ? ˇŽŽŽŽ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

53I2 (ˇ LˇŽŽŽŽˇ ˇ ? ˇŽŽŽŽ

ˇ ˇ ? ˇŽŽŽŽ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇššşşˇ 2ˇ ˇÂÂÃÃ

ˇ ˇ 2ęęğğˇ ˇ` 2ÁÁÃÃ

56

K2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ J?ˇŽŽŽŽˇ 2ˇ ? ˇ 2

ŽŽŽŽˇ ˇ ĹĹĽĽ ˇˇăăąąˇ ˇŻŻˇ ˇ ˇÈÈÉÉ

59I2 ˇ L? ˇŤŤŤŤˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ˇ ňňŋŋ 6 ? -ˇ ˇˇ ˇ`ĞĞŁŁˇ-ˇ JˇĹĹĹš ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

62I2 ˇ 6 ˇ ˇ ˇ ÏÏˇZˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ L?

ˇĹĹĹš ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇĽĽ

ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ` ˇ

65K2 ˇÕÕˇ ¨ ˇ ˇ ˇ ˇ trˇ` ˇ ˘ < 3

2

Lento

< < ˘ 4¯ ˇ 4 ˇ

69K2 ˘ ˘` ˇ ˘` ˇ ˘ ˘` ˇ ˘ 6 ˘` 473

K2 ˘ˇ ˇ ˇĄ ˆ4 ˘ ˘` ˇ ¯ ` = < < ˘

78K2 ¯ 6 3 ˇ ˘` ˇ ˘ ˘ ˘` ˇ ˘ ˇ ˇ ˇĄ ˜46ˇ82K2 ˘ 6˘` ˇ 4 ˇ 6˘ ˘`

ˇ ˘ ˇ ˇ ˘` 4ˇ86K2 ˘ < ˘ 4¯ ˇ " ˇ ˘ ˘` 6 ¯ ` < ˇ ˇ ˇ. ˇ

91K2 ˘ ¯ < ˇ ˇ ˇĄ ˜ 4 ˘ ˇ ˇ ˇĄ ˜ 4 P4¯ ` 38

c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.16http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 37: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

VII Suonate a due – Sonata VII – Viola da Gamba 37

95

K238Vivace

-ˇ ? ? -ˇ? ? -ˇ ? -

ˇ ˇ` ÁÁÄÄ ˇ ˇ` ÁÁÄÄ ˇ` ˇ ˇ ˇ` ÁÁÄÄ ˇ ˇ` ÁÁÄÄ103K2 4 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ĄĄĎĎ

ˇ ˇ` ˇ ˇ -ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

?ˇ` ˇ ˇ

110

K2 ˇŁŁˇ ˝ -ˇ ˇ

ˇ-ˇ ˇˇ ˇ ˇ ˇ ˝ ˇ ˇ` ˇ ˇ 4ˇ` ˇ ˇ ˇ` ĄĄĎĎ

ˇ-ˇ ˇ¨

118K2 ´ ˇ ˇ` 4 ˇ ˇ` ĞĞŁŁˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ 4 ˇ` ˇ 4 ? ˇ

` ˇ ˇ ˇˇŐŐˇ

Řء

125

K2 ˇ ˇ` ĞĞŁŁˇ ˇ

ˇ`ŊŊŘء ˇ` ÁÁÄÄ ˇ

 ˇ` ÁÁÄġ ˇ ˇ` 6ÇÇÊÊ 4 ˇ` 4ˇ ˇ` ˇČČĎĎ

ˇ

132K2 ˇ ˇ` ˇ -ˇ ? -ˇ ˇ ˇÈÈÊÊ ¨ ˇÂÂ

ˇ ˇ` ÁÁÄÄ ˇ ? ˇ ˇ` ĄĄĎϡ 4 ˇ ˇ ˇ ˇ` Çǡ

ÊÊˇ

140

K2 ˇ ÂÂ ˇ` ÁÁÄÄ

ˇ ˇ ?ˇ` ˇ ˇ ˇ` ÁÁÄÄ

ˇ ˇ` ÁÁÄÄ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

147K2 ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ` ĄĄĎϡ ˇÂ¡ ˇ` ÁÁÄÄ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ 4 ˇ 4ˇ ˇ ˇĎĎĎĎ

ˇ ˇ ˇÄÄÄĈ

154

K2 ´ ˇ ˇ 4 ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ ˇ` ĄĄĎϡ ˇÕÕ @ .

ˇ ¨ ˇ ˇ 2 ˇ 4ˇ ˇ ˇ` 4 Pˇ` S

161K2SLargo

= ?ˇ ˇ` 2 ˇ` Çǡ ˇ` ÇÇ

ÊÊˇ ˘ < ?

ˇ ˇ` 2 ˇ`ÇÇ 2 ÇÇÊÊ ˇ` 2-ˇ ˇ

ˇ

166K22 ˇ 2ˇ˘ ˇ ˇ` -ˇ ˇ` -ˇ ˇ ˇ

¨ ˇÈÈ ˇ ˇ`2-ˇ ˇ` -

ˇ ˇ` -ˇˇ ˇ 2 ˇ ˇ` -ˇ P¯

c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.16http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2

Page 38: a due, Violino & Viola da gamba,tuben/scores/bxsonop2/bxsonop2vg.pdfComplete Viola da Gamba VII SONATE a due, Violino & Viola da gamba, con Cembalo Opera Secunda, Hamburg 1696 Dietrich

38 VII Suonate a due – Sonata VII – Viola da Gamba

172K2Allegro

3

: = ? -ˇ ˇ ˇÈÈÊÊ ˇ

@ˇ ˇĽĽĽĽˇ ˇ ˇÊÊÊÊ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁ

ˇ ˇ ˇ ˇÐÐÐÐ

ˇ ˇ ˇÊÊÊÊˇ

177

K2 ˇ ˇ ˇ 2 ˇˇ 2ˇIJIJIJIJˇ ˇ ˇ ÈÈÉɡ ˇ ˇ ĹĹĽĽ ˇ : ˇ ˇ ˇ

ÄÄÄġ ˇ > ? ˇÈÈÈÈ

ˇ 6ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇÊÊÊÊˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

180K2 ˇ ˇ ˇ 2ĎĎĎϡ ˇ ˇ ^ĎĎĎĎ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇ > ? -ˇˇ ˇÈÈÉÉ ˇ @ ˇĽĽĽĽ

ˇ ˇ ˇ ˇÊÊÊÊˇ ˇ ˇ ˇ 2ÐÐÐÐˇ

183K2 ˇˇ ˇĺĺĺĺˇ ˇˇ ˇÜÜÜܡ ˇˇÊÊÊÊˇ ˇ

ˇ ˇŘŘŘء ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ? -ˇ

ˇ ˇ ˇ` ÇÇÊÊˇ` ˇ ˇ` ˇ

186

K2 ˇ` (ˇ ˇ ˇ ˇ` ˇ ˇÔÔˇ Jˇ < L2

: ?ˇ ˇ 4ÏÏ ?

ˇ ˇ 4ÏÏ ?ˇÏÏ ˇ

ˇ ˇ ˇÂÂÄÄ192K2 ˇ > ? ˇĹĹĹĹ

ˇ ˇ ˇÈÈÉÉ ˇ ˇÂÂÃÃˇ ˇ ˇÈÈÉÉ ˇ 4ˇÂÂÃÃ

ˇ ˇ ˇ 4ÈÈÉÉ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ >195K2 ? ˇ 6 4

ÏÏˇ ? ˇ 6ˇ 4ÏÏˇ ? ˇ ˇ 6ÏÏ ˇŤŤ

ˇ ˇ ˇ 6ÈÈÉɡ ˇÐÐˇJˇòò > L ? ˇ ˇ ˇ ˇ

òòˇ >

199K2 > ? -ˇ ˇ ? -

ˇ ˇ ˇ` ÁÁÃÃ ˇ ? -ˇ ˇ ?

ˇ-ˇ ˇ` ÁÁÃà ˇ ˇÄÄÄÄ ˇ ˇĎĎĎĎ

ˇ ˇ >203K2 @ ˇ ˇ ˇ 6ˇ` ˇ ˇ > @

ˇ ˇ 2ÉÉÉɡ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇŁŁŁŁ

ˇ ^ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ >206

K2 @ ˇˇŔŔŔŔˇ ˇ 6ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ÛÛÛÛˇ -ˇ ? @ ˇ ˇ

ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ @ ˇ ˇ ˇ ˇ @ ˇ ˇ ˇ209K2 ˇ`

śśşş ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ > @ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÉÉÉɡ ˇ` ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ .ˇ

J6ˇĽĽĽĽˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

212I2 ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇÛÛÛÛˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ

ČČČČ ˇ` ˇ ˇ ˇ L@ˇ ˇŔŔŔŔˇ ˇ@ ˇˇŔŔŔŔˇ

215K2 ˇ @ 6 ˇĽĽĽĽˇ ˇ @ ˇ

ĽĽĽĽˇ ˇ ˇ ˇ ˇ ; ˇ ˇ ˇ ˇ ˇ` ÁÁ

ÃÃˇ (ˇ ? > <

c© Johan Tufvesson Non-commercial copying welcome Revision : 1.16http://www.lysator.liu.se/∼tuben/scores/bxsonop2