aktuality z kap a i-kap - praha 5

of 29 /29
Aktuality z KAP a I - KAP Jednání ŘV MAP II Praha 5 Praha 23. října 2019

Upload: others

Post on 15-Apr-2022

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Krajský akní plán vzdlávání v hl. m. PrazeJednání V MAP II Praha 5
Praha 23. íjna 2019
Kadá aktivita v sob skrývá inspiraci = v Praze probhla 25.9. zajímavá konference
Kreativní msta vzdlávají umním a zaznli na ní zajímavé myšlenky
• Paul Collard, editel mezinárodní nadace Creativity, Culture and Education • s pár kostkami lega ukázal bhem 2 min. jak jsme kadý jiný odpovídají tomu rzná opatení a programy pro školství? nebojme si íkat o programy na míru a dle našich poteb
• Peggy Brandon, editelka expertního centra kulturního vzdlávání Mocca v Amsterdamu • velmi poutav popsala s jakou námahou budovali kreativní dílniky
a nemohl jsem nemyslet na naše školní druiny, kluby, DDM a ZUŠ • a také velmi výstin popsala poslání vzdlávací NNO i pípravu svého produktu
• Marjo Kyllönen, vedoucí oddlení rozvoje vzdlávání z Helsinek • krom pedstavení úpravy vzdlávacího programu pipomnla jak dleité je, aby školy
všechny své aktivity prezentovaly – i ty které se jim zdají bné
Projekty I-KAP urené MŠ a ZŠ
ke zkvalitnní vzdlávání na území Prahy
Polytechnické vzdlání podporujeme u od MŠ
• PolyTechBus -program mobilní polytechnické výchovy pro MŠ/ZŠ • pilotní odzkoušení probhlo od 03.2019, rozjezd naplno od 04.2019 • program mobilní polytechnické výchovy, zamený pedevším na
mateské školy a 1 stupn základních škol • program je dle poasí realizován bu na zahrad nebo škole • program je nastaven s nepovinnou úastí pedagoga • jeden blok trvá 90 min. pro tídu – je moné realizovat pro více tíd v
jeden den • PolyTechBus má v nabídce víc program s rzným zamením, take
tída me absolvovat program vícekrát, pokadé s jiným programem, které jsou nyní: truhlá, obklada, malí, krejí, instalatér a elektriká, a budou pibývat další
PolyTechBus - program mobilní polytechnické výchovy
Interaktivn seznamujeme se svtem práce
• interaktivní program polytechnické výchovy pro áky I. stupn ZŠ • program bí od 03.2019 • ½ denní aktivita „Poznáváme emesla a sluby, která nás obklopují“ • program je nastaven s povinnou aktivní úastí pedagoga • ZŠ si me vybírat z 5 okruh – v pípad zájmu me tída aktivitu
absolvovat a 5x • program lze absolvovat i v rámci volnoasových aktivit – krouky, tábory • u 5 okruh – EPIZOD je moné vybírat z:
E1 - stavebnictví E2 - strojírenství E3 - sluby E4 - veejný sektor E5 – doprava
• nov rozšiujeme i pro MŠ a II. st. ZŠ
Interaktivní program pro áky MŠ a ZŠ – vítej ve svt práce
Pro ZŠ zajišujeme moderní dílny na SŠ a DDM • program dílen pro uitele ZŠ a jejich áky v prostedí moderních PH
• 3 PH jedou od 09.2018 pilotní program, s kompletním programem zaínají naše PH nyní od íjna 2019 -
• naše pracovišt jsou pipraveny – take školy si ji mohou objednávat • výukový program byl pipravován tak, aby mohl být zaazen do pedmtu
Svt a práce • PH jsou nastaveny jako bná výuka dílen a to s nabídkou ½ roních modul
MECHANIKA / ROBOTIKA – jako druhý pedagog doprovodu je moné volit vychovatelku z druiny, jako pedpoklad pro moné rozšíení aktivit / krouk robotiky do druin (v rámci I-KAP II.)
• základní škola dostane podklady pro svj ŠVP • pedagog získá certifikát o absolvování polytechnického vzdlávání • škola získá sborník výrobk v. metodiky pro zízení a vedení polytechnické
výuky na své škole (v rámci vize pro I-KAP II.) • novinkou bude monost vyuití zajištní autobusové dopravy od školy do PH
DDM hl. m. Prahy - Stanice technik Mgr. Hana Vondráková
Pod Juliskou, 160 00 [email protected]
Praha 6
Na Tebešín 2299, 108 00 [email protected]
Praha 10
Ohradní 57, 140 00 [email protected]
Praha 4
Praha 5
Praha 1
Novovysoanská 280/48, 190 00 [email protected]
Praha 9
Nový Zlíchov 1063/1, 150 00 [email protected]
Praha 5
Weilova 1270/4, 102 00 [email protected]
Praha 10 - Hostiva
Dobronická 28, [email protected]
Praha 14 - Libuš
Plzeská 298/217a, 150 00 [email protected]
Praha 5 - Motol
Moravská 3/965, 120 00 [email protected]
Praha 2
Jesenická 1, 106 00 [email protected]
Praha 10 - Zábhlice
Podbradslá 1/179, 190 00 [email protected]
Praha 9 - Vysoany
Praha 4
Bartákova 1200/4, 140 00 [email protected]
Praha 4
Pemyšlenská 1102/15, 182 00 [email protected]
Praha 8
Zelený pruh 1294, 147 08 [email protected]
Praha 4 - Kr
Praha 9 - Vysoany
Mšická 120, 190 00 [email protected]
Praha 9 - Vysoany
Pracovišt Koordinátor pro ZŠ
Letos otevíráme všechny hnízda krom SPŠ Na Tebešín, kde díky prodlev SÚ budeme otevírat a v dalším školním roce
Program polytechnické výchovy pro uitele ZŠ a jejich áky
podrobnjší informace k celému projektu: https://online.rizeniskoly.cz/cz/aktuality/otevreny-clanek- praha-poodhaluje-pripravenou-podobu-podpory- polytechnickeho-vzdelavani.a-2774.html informace o pilotním spuštní výuky modulu robotiky: https://www.facebook.com/SSEMI.PRAHA/videos/2305336916363354/
• podpora matematické a tenáské gramotnosti
• kurzy jsou ji realizovány
• pihlašování pes portál www.veskole.cz
• nadstavbové krouky
• budou probíhat od 10.2019 v návaznosti na otevení PH a CIV
• nabídka pro áky ZŠ a jejich rodie prohlubování znalostí a dovedností spojených s jednotlivými emesly ve form odpoledních volnoasových aktivit
• krouky jsou koncipovány jako souást inkluzivních opatení a to jak na podporu talent dtí a zajištní rovných píleitostí ve vzdlávání
• v PH budou nabízeny krouky zamené na rzná emesla a robotiku
• v CIV budou nabízeny krouky technické, robotické, mediální, pírodovdné aj.
• u robotických krouk se poítá se zapojením tým do soutí a po mezinárodní úrove
Koordinátoi aktivit I-KAP pro MŠ a ZŠ
Ing. Barbora Kafková [email protected]
+420 739 261 270
Mgr. Daniel Hendrych [email protected]
+420 703 143 908
• ást podpory polytechnického vzdlávání se zamením na robotiku a pípravu na Prmysl 4.0 bude realizováno ve sdílejících inovativních center vzdlávání a dalšího profesního rozvoje (CIV)
• nkteré uebny CIV byly koncipovány pro podporu robotiky a pípravy na Prmysl 4.0
• centra budou zabezpeovat facilitované workshopy i pro uitele ze základních škol
• v tchto centrech budou také realizovány krouky rozvíjející dovednosti ák v rámci podpory talent a zajišování rovných píleitostí ve vzdlávání
• 23.9. bylo ukoneno výbrové ízení, které trvalo 10 msíc
Otevíráme dvee i k Prmyslu 4.0
Diseminace konceptu CIV na pedagogy dalších škol vetn MŠ a ZŠ
Implementací KAP to ale nekoní
nabídka a realizace projekt je spletitá jako eleznice,
KAP a jeho implementace se proto snaí plnit roli nádraí
Projekty pinášející zmny do vzdlání = cílem projektu venkovních ueben je umonit zkvalitování vzdlávání
a zavádní nových vzdlávacích metod ve venkovních prostorách škol
letos otevíráme 7 celoroních a 3 sezónní uebny
Zelená badatelna – nová výzva pro vzdlávání
= cílem tohoto projektu je vytvoit MOBILNÍ pracovišt ešící základním školám nedostatek prostor a umonit zavádt inovace do vzdlávání
A jaké výzvy v OP VVV a PPR aa
nás oekávají?
OP VVV = cílem je podpoit znalostní kompetence a personální kapacity škol v. nejnutnjšího neinvestiního vybavení
• podpora dtí a ák se SVP od 08/2019 do 11/2019 info na https://opvvv.msmt.cz/vyzva/vyzva-c-02-19-077.htm
• harmonogram výzev na rok 2019 v.04 sledujte na https://opvvv.msmt.cz/dokument/item1035765.htm?a=1
• S.C. 4.1.:
• . 37 - modernizace zaízení a vybavení škol schvalování navýšení o 163 mil.
• . 48 - modernizace zaízení a vybavení škol pesun na podzim 2020
• S.C. 4.2.:
• . 54 – inkluze a multikulturní vzdlávání III. od 11/2019 do 10/2020
• harmonogram výzev na rok 2019 v.03 sledujte na http://penizeproprahu.cz/harmonogram-vyzev-na-rok-2019/
a posílení kontaktu dtí s pírodou
• výzva . 7/2019: Pírodní zahrady
• píjem ádostí: 3.2.2020 - 31.3.2020
• 100 – 500 tis. K, maximáln 85 % z celkových zpsobilých výdaj
• link: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=74&fbclid=IwAR3mKXbD9GyuDMT-
Obdy zdarma ve školách pomáhají = projekt je uren pro vytvoení rovných píleitostí ve vzdlání
I. projekt jsme realizovali pro praské MŠ a ZŠ v 2016 - 2017 • zapojilo se 67 škol s rozpotem 4,2 mil. K
II. projekt jsme realizovali pro praské MŠ a ZŠ v 2017 - 2018 • zapojilo se 79 škol s rozpotem 6,3 mil. K
III. projekt jsme realizovali pro praské MŠ a ZŠ v 2018 - 2019 • zapojilo se 73 škol s rozpotem 6,2 mil. K
IV. projekt realizujeme pro praské MŠ a ZŠ v letošním školním roce • zapojilo se 72 škol s rozpotem 5,8 mil. K
Nejbliší spolupráce KAP a MAP • spolená spolupráce na ŠIKK s MAP II.
• 29.5. probhlo spolené setkání se zástupci M • MAP mli pístup k návrhm aktivit pro ŠIKK do 2.8.2019 • v posledním týdnu jsme odeslali dotazník pro všechny školy
• všem kteí nám dotazník vyplnili moc dkujeme, váíme si toho • z Prahy 5 máme v tuto chvíli odpov od 14 MŠ a 9 ZŠ
• spolené sdílení informací a propojení KAP a MAP • zvýšení vzájemné informovanosti a efektivnjší šíení informací pes FCB • píprava zajímavých aktivit pro uitele na Schola Pragensis
• spolen poznáváme inspirativní místa • v 09.2019 byla realizována návštva FUTURE CLASSROOM LAB v Bruselu
• prezentace ji nyní na https://www.dzs.cz/cz/eun/seminar-fcl-brusel-2019/
…a následuje 5.11. školská konference
= cílem této konference je podívat se na nové trendy a poteby ve školství, na právní aspekty i rizika, kterým musí školy nyní elit tak trochu z jiného úhlu.
Uitelé, rodina a škola v promnách spolenosti a doby
konfererence, kde své pohledy budou s Vámi sdílet: Mgr. Marian Jelínek – hokejový trenér, kou, manaer a autor ady knih.
MUDr. Marie Skalská – lékaka, zabývající se preventivní a sportovní medicínou v Centru sportovní medicíny v Praze, odborník na zásadní aspekty aktivního ivotního stylu: pohyb, výivu, stres management, pednášející na FTVS UK,
Mgr. Miloslav Hubatka – odborný konzultant pro ízení a management škol, lektor, mentor a autor knih zamených na nadání dtí
Mgr. Ladislav Dvoák – právník, dlouholetý lektor a poradce zamený na školství a školskou problematiku a legislativu
Ing. Radovan Hauk – partner spolenosti BDO Advisory, zamuje se mimo jiné na odvtví veejné správy, sociální oblasti a výrobních spoleností,
Ing. Radek Špicar – viceprezident pro hospodáskou politiku a export ve Svazu prmyslu a dopravy R.
= pihlásit se na ní lze na https://forms.gle/7hips7AeABcqvCCZA
více informací na: http://www.scholapragensis.cz/jnp/
Informace a zajímavosti z KAP a I-KAP v pípad zájmu o bliší informace, i pehled co se v KAP a I-KAP dje a realizuje, teba pro Vaší inspiraci, je moné sledovat na:
• nejen KAP a I-KAP, ale i MAP a další zajímavosti z projekt jsou: • http://skoly.praha.eu/Projekty-E-S-F
• na facebooku moné sledovat prbh aktivit Implementace KAP: • https://www.facebook.com/ikappraha/ • budeme rádi pokud u MAP FCB si dáte sledovat I-KAP
• a nakonec tu jsou stránky KAP vzdlávání v Praze: • https://www.kap-praha.cz
proto je pipravován nový jednotný školský portál, kde bude vše na jednom míst
Filip Kucha vedoucí odd. koncepce a projekt odboru školství MHMP
[email protected]