andreev nicoleta

Download Andreev Nicoleta

Post on 07-Jul-2018

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Andreev Nicoleta

  1/14

  UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE ŞTIINTE ECONOMICE

  MANUALUL CALITĂ IIȚ REFERIN Ă PERMANENTĂȚ ÎN IMPLEMENTAREA SMC

  COORDONATOR STIINTIFIC: PROF.UNIV.DR. CONDREA ELENA

  ABSOLVENT : ANDREEV NICOLETA

 • 8/18/2019 Andreev Nicoleta

  2/14

  CAP I: Aspecte ge e!"#e p!$%$ & SMC

  CAP II: P!e'e t"!e ge e!"#( " S)C) VARD S)A CAP III A "#$'" *" "ge*e t+#+$ c"#$t(,$$ #" S)C)

  VARD S)A)- Î t.c*$!e" M" +"#+#+$ C"#$t( $$ț

 • 8/18/2019 Andreev Nicoleta

  3/14

  CAPITOLUL /: Aspecte ge e!"#e p!$%$ & SMC

  S$ste*+# &e *" "ge*e t "# c"#$t( $$ c+p!$ &e :ț

  $&e t$0$c"!e" p!.cese#.! eces"!e s$ste*+#+$ &e *" "ge*e t "# c"#$t( $$ț &ete!*$ "!e" c!$te!$$#.! $ " *et.&e#.! eces"!e p!$ c"!e seș "s$g+!( c( "t"t e0ect+"!e" c1t $ c. t!.#+# "cest.! p!.ceseș s+ t e0$c"ce2 "s$g+!"!e" &$sp. $3$#$t( $$ !es+!se#.! $ $ 0.!*" $$#.!ț ș ț

  esces"!e

  *. $t.!$'"!e"4 *(s+!"!e" $ " "#$'" "cest.! p!.cese2ș $*p#e*e t"!e" &e "c $+ $ eces"!e 5 %e&e!e" !e"#$'(!$$ț !e'+#t"te#.! p#" $0$c"te $ 5*3+ (t( $!e" c. t$ +( " "cest.!ș ț p!.cese2

 • 8/18/2019 Andreev Nicoleta

  4/14

  P!$ c$p"#e#eavantaje c"!e &ec+!g &$ p!"ct$c"!e" + +$ s$ste* &e *" "ge*e t s+ t:

  c!e6te!e" s"t$s0"c,$e$ c#$e ,$#.!4 cee" ce &+ce #" "t!"ge!e" sp.!$t( " "cest.!"4 0"pt ce %" ge e!" c!e6te!e" %.#+*+#+$ &e "0"ce!$ "# 0$!*e$2 sp.!$!e" e0$c$e ,e$4 !e&+ce!e" c.st+!$#.! &e p!.&+c,$e4 c!e6te!e" *.!"#+#+$ $ $*p#$c"!e" " g"7",$#.!2ș .!g" $'"!e" *"$ e0$c$e t( 6$ *"$ p!.*pt(2 p!.0$t+!$ *"$ *"!$

 • 8/18/2019 Andreev Nicoleta

  5/14

  D.c+*e te#e s$ste*+#+$ c"#$t"t$$ M" +"#+# C"#$t(,$$este &.c+*e t+# &e 3"'( c"!e

  p!e'$ t( p.#$t$c" 5 &.*e $+# c"#$t(,$$ 6$ &esc!$e s$ste*+#c"#$t(,$$ + e$ .!g" $'",$$4 se!%$ & c" !e0e!$ ,( pe!*" e t( 5 $*p#e*e t"!e" 6$ *e ,$ e!e" 5 0+ c,$+ e " "cest+$ s$ste*)

 • 8/18/2019 Andreev Nicoleta

  6/14

  CAPITOLUL II P!e'e t"!e ge e!"#( " S)C) VARD S)A) SC VARD SA4TULCEA4 este . c.*p" $e c+

  c"p$t"# $ teg!"# p!$%"t4 c+ se&$+# s.c$"# 5#.c"#$t"te" T+#ce"4 ce "!e c" &.*e $+ &e "ct$%$t"te c. st!+c,$" &e "%e *"!$t$*e p!.p+#s"te s"+

  ep!.p+#s"te40$$ & 5 !eg$st!"t( #" Reg$st!+# C.*e!,+#+$ c+ !) 89 ;

 • 8/18/2019 Andreev Nicoleta

  7/14

  A "#$'" ec. .*$c.-0$ " c$"!(

  $ &$c"t.!+# %e $t+!$ .pe!" $. "#e ete "ț c!esc+t c+ =4=< 4 &e #"

 • 8/18/2019 Andreev Nicoleta

  8/14

  A "#$'" S OT P+ cte t"!$ GH - s.c$et"te" este p!$%"t$'"t( J

  3e e0$c$$ & &e K . - . -+# s.c$et(,$$ *"*( - "!e $*p#e*e t s$ste*+# c"#$t(,$$ c+ t."te c. sec$ ,e#e ce &ec+!g &e "$c$ - c!e6te!e" !e t"3$#$t(,$$

  c"p$t"#+!$#.! p!.p!$$ 6$ " "ct$%e#.! - 0$&e#$'"!e" c#$e ,$#.!

  P+ cte s#"3e G- - c$0!" &e "0"ce!$ este 5 sc(&e!e - "p!.%$'$. "!e" se !e"#$'e'( p!$ $*p.!t+# *"te!$$#.! p!$*e4 #" p!e,+!$ !$&$c"te

  Op.!t+ $t(,$ - "!e c"p"c$t"te" te $c( 6$ te .#.g$c( &e " *(!$ p.!t.0.#$+#

  &e c.*e '$4 cee" ce $*p#$c(c!e6te!e" c$0!e$ &e "0"ce!$ - c!e"!e" &e .$ #.c+!$ &e *+ c(

  A*e $ ,(!$ - "p"!$,$" &e .$ c. c+!e ,$4 !e"#$'1 & p!.&+se#e #" c.st+!$ *"$

  *$c$4 5 c. sec$ ,( p!e,+!$ *"$ *$c$&ec1t ce#e "#e 0$!*e$ - e"&"pt"!e" #" p!.g!es+# te .#.g$c

 • 8/18/2019 Andreev Nicoleta

  9/14

  CAPITOLUL III A "#$'" *" "ge*e t+#+$ c"#$t(,$$ #" S)C) VARD S)A)- Î t.c*$!e" M" +"#+#+$ C"#$t( $$ț

  S$ste*+# &e M" "ge*e t "# C"#$t(,$$ 56$ p!.p+ e s( .0e!e . "3.!&"!e + $t"!( 6$ c. sec%e t( " p!e.c+p(!$$ pe t!+ "s$g+!"!e" c"#$t(,$$ p!.&+se#.! 0"3!$c"te 5 VARD T+#ce") Se p+ e "cce t+# *"$ *+#t pe p!e%e $!e &ec"t pe s.#+t$. "!e" ec. 0.!*$t"t$#.!)

  Î c"&!+# st!"teg$e$ ge e!"#e &e &e'%.#t"!e " VARD SA4 "+

  0.st st"3$#$te +!*(t."!e#e sc.p+!$ !e0e!$t."!e #" c"#$t"te:creşterea contin ! a "ati"#ac$iei c%ien$i%or4 p!$ "s$g+!"!e" c. 0.!*$t(,$$ c+ ce!$ ,e#e "cest.!" 6$ c+ ce#e "#e !eg#e*e t(!$#.! "p#$c"3$#e &o'(n&irea )ncre&erii c%ien$i%or *oten$ia%i4 p!$ &e*. st!"!e" c"p"3$#$t(,$$ " t$e!+#+$ &e " 0+! $'" 5 *.& c. sec%e t p!.&+seș

  c"!e s( s"t$s0"c( ce!$ ,e#e c#$e ,$#.! 6$ "#e !eg#e*e t(!$#.! "p#$c"3$#e Ast0e# " 0.st &ec$s( "&.pt"!e" c" *.&e# pe t!+ s$ste*+# &e

  *" "ge*e t "# c"#$t(,$$4 " st" &"!&+#+$+R EN I+O 9001, e&i$ia #e'r arie -001)

 • 8/18/2019 Andreev Nicoleta

  10/14

  P!.cese#e st"3$#$te 5 c"&!+# s$ste*+#+$ c"#$t(,$$ s+ t p#" $0$c"te 6$ c. &+se 5 c. 0.!*$t"te c+*et.&.#.g$" PDCA GP#" J D. - C ecK J Act :

  p#" $0$c( J st"3$#e6te .3$ect$%e#e 6$ $&e t$0$c( "ct$%$t(,$#e eces"!e pe t!+ " "s$g+!" 5 &ep#$ $!e"

  .3$ect$%e#.! e0ect+e"'( J $*p#e*e te"'( "ct$%$t(,$#e p#" $0$c"te

  %e!$0$c( J *. $t.!$'e"'( 6$ *(s."!( !e'+#t"te#e $*p#e*e t(!$$4 !"p.!te"'( !e'+#t"te#e

  "c,$. e"'( J 5 t!ep!$ &e "c,$+ $ pe t!+ 5*3+ (t(,$!e" c. t$ +()

  VARD &et$ e + M" +"# "# C"#$t(,$$4 ce $ c#+&e:

  &.*e $+# &e "p#$c"!e "# s$ste*+#+$ c"#$t(,$$

  ce!$ ,e#e pe t!+ s$ste*+# c"#$t(,$$ 5 c. 0.!*$t"te c+ st" &"!&+# &e !e0e!$ ,(

  !e0e!$!e #" p!.ce&+!$#e &.c+*e t"te st"3$#$te

  p!.cese#e s$ste*+#+$ &e*" "ge*e t "# c"#$t(,$$ 6$ . &esc!$e!e " $ te!"c,$+ $$ &$ t!e "ceste")

 • 8/18/2019 Andreev Nicoleta

  11/14

  Î cee" ce p!$%este *" "ge*e t+# !es+!se#.! s+ t 5 t!ep!$ se +!*(t."!e#e "ct$%$t(,$:

  $&e t$0$c"!e" eces"!+#+$ &e pe!s. "# c.*pete t st"3$#$!e" p.st+!$#.! st"3$#$!e" 6$ &.c+*e t"!e" ce!$ ,e#.! *$ $*e &e c.*pete ,( e%"#+"!e" *.&+#+$ 5 c"!e s+ t s"t$s0(c+te ce!$ ,e#e &e c.*pete ,( "s$g+!"!e" p!eg(t$!$$ p!.0es$. "#e 5 sc.p+# &.31 &$!$4 *e ,$ e!$$ 6$ c!e6te!$ $%e#+#+$ &e c.*pete ,(

  Î sc.p+# p!e%e $!$$ &ete!$.!(!$$ 0+! $t+!$$ c#$e t+#+$4 VARD $*p#e*e t "ct$%$t(,$ &e c. t!.# te $c "# c"#$t(,$$ pe t!+ " %e!$0$c" &"c( s+ t s"t$s0(c+te ce!$ ,e#e c. st!+ct$%e 6$ 0+ c,$. "#e "#e p!.&+s+#+$ !e'+#t"t 5 +!*" 0"3!$c",$e$

  - control interfazic pe flux ( inspecţii pe flux, autocontrol, control nedistructiv, analize chimice şi încercări mecanice)

  - probe funcţionale Î cee" ce p!$%esc $ spec,$$#e CTC s-"+ .3,$ +t +!*(t."!e#e &"te : !"t( "ccept"!e:63 61 , 5 sc(&e!e4 s+3 p!"g+# &e "#"!*( &e

  Î cee" ce p!$%e6te c. t!.#+# e&$st!+ct$% s-"+ .3t$ +t +!*"t."!e#e &"te: !"t( "ccept"!e 0$#*e R :6/ 6 , 5 sc(&e!e4 s+3 p!"g+# &e "#"!*( &e

 • 8/18/2019 Andreev Nicoleta

  12/14

  VARD T+#ce" 5s$ 5*3+ (t(teste c. t$ ++ e0$c"c$t"te" SMC-+#+$ "st0e#: ℘ &ec#"!"!e" 5*3+ (t(t$!$$ c. t$ +e c" 0$$ & + p!$ c$p$+ 0+ &"*e t"# ℘ st"3$#$!e" &e .3$ect$%e "#e c"#$t(t$$ $ !e%$'+$!e" "cest.!" "t+ c$ c1 & "+ 0.ș"t$ se ℘ e0ect+"!e" &e "+&$t+!$ c"!e s( c. st"te c. 0.!*$t"te" s$ste*+#+$ c"#$t(t$$ ℘ " "#$'"!e" &"te#.! !e'+#t"te 5 +!*" "ct$%$t(,$#.! &e *(s+!"!e s$ *. $t.!$'"!e ℘ "&.pt"!e" &e "ct$+ $ c.!ect$%e s$ p!e%e t$%e !e0e!$t."!e #" s$ste* s$ p!.&+s

  Ast0e#*rinci*ii%e e"en$ia%e pe c"!e se 3"'e"'( c"#$t"te" se!%$c$$#.! p.t 0$s$ tet$'"te: 5 t!ep!$ &e!e" t!e3+$e s( "&*$ $st!e'e "6tept(!$#e c#$e t+#+$ !e&+c1 &4 pe c1t

  p.s$3$#4 &$st" ," 5 t!e pe!0.!*" ," se!%$c$+#+$ 6$ &.!$ ,e#e "cest+$"2 C"#$t"te" t!e3+$e *(s+!"t( 5 3" $4 c" p!e "# ec. 0.!*$t( $$ț ț Gc.st+!$#e . c"#$t( $$ț @ERO DEFECTE GP $#$p B) CROSB 2 $ st!+$!e" pe!*" e t( s$ &e%.t"*e t+# pe!s. "#+#+$ 0"t( &e c"#$t"te este +

  0"ct.! p!$*.!&$"# pe t!+ .3t$ e!e" sc.p+#+$

  C(n& )ti er2e 'ine "i n "tii &e ce, e"te &oar noroc c(n& )ti er2e 'ine "i "tii oti4 %, ace"ta e"te ANA E EN .

 • 8/18/2019 Andreev Nicoleta

  13/14

 • 8/18/2019 Andreev Nicoleta

  14/14

  :i'%io2ra#ie Con&rea E., +tanci A. ; ana2e ent % Ca%it!$ii