anuncis acr

of 23 /23
5 Dijous, 21 de febrer de 2008 Publicitat POUM : 14.300 habitatges més, 108.000 habitants i 65.000 vehicles * Quina qualitat de vida ens espera? Davant de la proposta del nou Pla Urbanístic (POUM 2.008) del Govern format per PSC i ERC, Alternativa Ciutadana es veu en lobligació de comunicar a la ciutadania la gran densificació que pot patir Rubí, per tal que siniciï un debat urgent per corregir la manca de sostenibilitat social, econòmica i ambiental daquest POUM «desarrollista». DENSIFICACIÓ URBANÍSTICA La proposta de POUM planteja una gran densificació urbanística de la ciutat i un increment «oficial» de la població fins als 95.000 habitants, amb 14.358 vivendes noves. Aquest creixement pot situar Rubí en un escenari duns 108.000 habitants. Les característiques daquest gran creixement són: Creixement de Rubí fins uns 108.000 habitants, sobre la base de lactual ciutat de 72.000 habitants i tots els seus dèficits i mancances i amb una vialitat de meitat del segle XX. CIUTAT MENYS SOSTENIBLE Projecció de grans zones residencials en espais altament problemàtics des del punt de vista ambiental i de la salut de les persones. Especialment greu és la proposta de dos sectors residencials a lentorn de lavinguda de lElectricitat, al barri de Can Vallhonrat, ja que es tracta de dos espais molt afectats per diversos vectors de contaminació: autopista AP-7, vial Interpolar, línia de RENFE, línies dalta tensió, trànsit de lavinguda Electricitat, etc. pisos a lEscardívol situació actual situació segons POUM Ocupació despais estratègics per a Rubí amb grans complexes residencials. Especialment greu és el cas de lEscardívol, una gran zona verda, dequipaments i de lleure de la ciutat en la qual es projecta la construcció de 4 grans blocs de vivendes. Aquesta reconversió hipotecarà els usos tradicionals daquest gran espai, sense oblidar el risc en relació a la inundabilitat de la Riera. On farem la Festa Major ? situació actual situació segons POUM Densificació notable de diversos sectors de Rubí, ja prou densificats actualment, com és el cas del Centre o de lavinguda de lEstatut. La proposta de POUM no sembla considerar totes les problemàtiques que es poden generar sobretot lempitjorament de la mobilitat (21.500 vehicles més) i el dèficit despais verds cèntrics. Projecció de grans blocs de pisos en els nous sectors de creixement: blocs de fins a 14 plantes a la Plaça del Vallès (rotonda Ctra Terrassa - Ctra Sabadell), o d11 plantes a la Plaça de lAgricultura (costat avda.Estatut). Implicat en el futur de Rubí, informat i si vols dir la teva contactans: [email protected] ASSEMBLEA OBERTA A TOTHOM presentació i conclusions del POUM, aquest dissabte 23 de febrer, a les 10:30 h, a lAteneu, C/Xile, 1 Participa amb nosaltres ! pisos a la Plaça del Vallès zona Ca n'ALZAMORA 1.584 3.960 2.376 zona Avda. ESTATUT 1.347 3.368 2.020 zona NORD - CAN ROSÉS - Ctra. TERRASSA 2.157 5.392 3.236 zona CENTRE 540 1.350 810 zona CASTELL - LA LLANA 986 2.465 1.479 zona SANT GENÍS - COVA SOLERA 996 2.490 1.494 zona URBANITZACIONS ("Portals Urbanitzacions") 616 1.540 924 edificacions aïllades 336 840 504 TOTAL PLANEJAMENT NOU 8.562 21.405 12.843 zona TRAMA URBANA 4.710 11.775 7.065 zona URBANITZACIONS 690 1.725 1.035 habitatges en construcció 396 990 594 TOTAL PLANEJAMENT EXISTENT 5.796 14.490 8.694 14.358 35.895 21.537 HABITATGES HABITANTS VEHICLES situació ACTUAL any 2.008 (aproximat) 29.700 72.000 43.000 previsió FUTURA* any 2.020 segons POUM (aprox) 44.000 108.000 65.000 increment 48 % 50% 51% ** estimació feta per ACR * si s'executés tot el POUM 08 previst zones de PLANEJAMENT EXISTENT (b) TOTAL PROGRAMAT POUM (a+b) zones de PLANEJAMENT NOU segons POUM (a) INCREMENT POBLACIÓ, HABITATGES, i VEHICLES a Rubí increment HABITATGES increment ** HABITANTS increment ** VEHICLES

Upload: jordi-deu-pons

Post on 09-Mar-2016

256 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

anuncis ACR

TRANSCRIPT

Page 1: Anuncis ACR

������������������������������������

���� ������������� �������������������������������������������

��������������������� �� �������������������� ������������������� �������������������������������������� !���"#!$�%����������!��������� �������� &���'���(���������������� ������������� ��'������� �������(�)�����������#���$�������)��� &�����*�����������'������������'�������������� � ����������� ����$�����+�����������������&�)�� ���������������������

����������� �� ��������

���������������� ��������������������������������������������� ������� �� ��� �������� ���������� � ��� ��������� ����� ���� ��� !��������"�����#$�%�&�'�'�����'���()�������*��������������+����������������,����# &� �!������������������������)��,�)������������*�������-

.�������������� ����������������� ������"������������� �,������� ������� � /0� � !��������� �� ����� ��� ���� 1������� ��������������������'���������������������22�

������������������ ��

.��������������������� ������������������������������ ��� �������������!������ �����������������������������3��������������4�������������������������������������,��������"�!�������"#�����������$�� ��������%���������"���)��������������������������������������'�����'������������������-�����������(�5/"�'���� 6��������"� �������+3783"� �����,����������"���9�������,�'������3����������"����

�������������� ���

�������������� ������������ ������

& '������� "������ ������(���� ��� � �� � �� ���������������������������3��������������4����������,3�����'��"���������:����'��"�,)��������������������������������)������������������������������$��������������'�'����()��������'����� !�������9� ��� ����� ������������ ,�)���� ����� ����"�������������������������������������������������+���������������8����������;

��������� ����� ������������ ������.�)��������������� ����!����� ���������� �"� ��� �����������������������"�����4����������<��������,�'�������,3�������� ��� ��������� � �� �� ��� ������ ��������� ����� ��������9��)���)�����������������������,�������������������������=0#�� �'!������4�>�����1������,������'����1�������

.���������������� �������������������������������������*���������������#$����������������?����@���1��=������<����A�������5�<����B�����>"���,##����������������?����,(����������=������� �'��3������>�

������������ ������������ �������������������������������������������������� �����������

������������������������������������ �������� ������

�������������������� ��������� �,�-.��/$���&%�����$�!01��$�,�������������� ����� � �

���������������������������

zona Ca n'ALZAMORA 1.584 3.960 2.376zona Avda. ESTATUT 1.347 3.368 2.020zona NORD - CAN ROSÉS - Ctra. TERRASSA 2.157 5.392 3.236zona CENTRE 540 1.350 810zona CASTELL - LA LLANA 986 2.465 1.479zona SANT GENÍS - COVA SOLERA 996 2.490 1.494zona URBANITZACIONS ("Portals Urbanitzacions") 616 1.540 924edificacions aïllades 336 840 504

TOTAL PLANEJAMENT NOU 8.562 21.405 12.843

zona TRAMA URBANA 4.710 11.775 7.065zona URBANITZACIONS 690 1.725 1.035habitatges en construcció 396 990 594

TOTAL PLANEJAMENT EXISTENT 5.796 14.490 8.694

14.358 35.895 21.537

HABITATGES HABITANTS VEHICLES

situació ACTUAL any 2.008 (aproximat) 29.700 72.000 43.000

previsió FUTURA* any 2.020 segons POUM (aprox) 44.000 108.000 65.000increment 48 % 50% 51%

** estimació feta per ACR * si s'executés tot el POUM 08 previst

zones de PLANEJAMENT EXISTENT (b)

TOTAL PROGRAMAT POUM (a+b)

zones de PLANEJAMENT NOU segons POUM (a)

INCREMENT POBLACIÓ, HABITATGES, i VEHICLES a Rubí

incrementHABITATGES

increment **HABITANTS

increment **VEHICLES

Page 2: Anuncis ACR

� ����������� ����

� ������������������ ����

� ������������������������

�������������������

� �������������������������

�������������������

��������������������

����������� ����������� �������������������������������������������� ���������������

������������������������������������������������������� !�����������

��������������� ����������������������� ��������

������������

����������������� ��������������������������������������������������������������������� �� ������������������������� ����������

���������������� ����������������������������������������������� !����������"����"���###$%�$%

������� ��� �� ������� �� ���� ����������������

��������� ��� ���� ����� ���� �� �� �� ��� ������������� �������� � �� �������������!"���������

���������������������������������������� ��

�����������

���� ���� ��� ������ ������� ��

���� ���� � � ����� �� � ���������

���� ���� � � ����� �� ������ �� �

��� ��������������� �������������� ���������� ���

��� ���� �������� �� ��

��� ������� ��� � � ��� �����

��� ������� ��� ���� �����

���� ������ �� ��������� ��� � ��� � ��������

��� � ��� � �� ��� ��

������ � � �����

���� ��������������

������ �� �� ����� �� ����������

��

������������������ ��������!

"�����

���� "�����

����������#�$

������ ��� !"#����$ ��� �� �%���&

Page 3: Anuncis ACR
Page 4: Anuncis ACR

���������� ���������������������������������������

���������� ������������������

��������

����� ������������������� ���������������������� �������������������� ���

������� ��� ����������������������������������������� �����!"#�������������$!�"��%!�!&

������ ����� ����������'�����$��"��(��)��*����+�� �����������#�������������(�%+��&

�����������,���-����� ������

����������������������������� ����� �� ���� ������� ���� ���

�������������������� ������������� ���� �������

����������� ����������� ����� ��������������� ����������

�� ������ ��� ��� �� ��� ������������� ���� ������ ��� ���� �����������

���������� ������� �� �� ������� ��� �� �� �������� �� ����� ���� �� ������� �� �������

Page 5: Anuncis ACR

Full Informatiu núm. 5 /2

l’Alternativa t’informa !

cipal no ha volgut ni estudiar ni proposar una reforma de la Plaça Dr. Guardiet que l'unís a la Pl. Cazona continua de vianants i dignificant el centre. Tal i com havia solicitat ACR i la resta de l'Oposic

polítiques de curt termini i electoralistes, i les decisions arbitraries i poc pensades dificulten que Rubel que es mereix

n muntat un procés de participació ciutadana per escollir com modificar la Plaça Guardiet, totalment constrenyit i ue no inclou les propostes d'alguns veins i partits polítics, com ACR, de no només reformar la Plaça de l'Esglesia, sues places més emblemàtiques de Rubí.

Proposta INTEGRALde reforma d'ACR

rebutjada pel PSC i ERC

Pl. Catalu

nya

va

Esquema de la proposta de connexió de les places Dr. Guardiet i Catalunya (àmbit delimitat per una línia discontínua). La superfície resultant podria arribar a tenir uns 5.700 m2 (comptant la vianització d’un tram del Maximí

sa que:

ó de les dues ria molt el Centre i í

vianitzar el

Page 6: Anuncis ACR

������������������������������������

������������������ ����������

������������������������������ ���������������� �����������������������

���������������������

����������� �������������

������������������ � ����

������������� ��������������� ������������������������� ��� ���������������������������������������� ����������� ��������� ����� �!��������������"�� ������ ��� ��#��������$�!�� ��%&� �'��� ������������!���!�"���������� ������������������#������$%���� ���&���� ���� �����������������&�� "�� �������������%��� �����������&��������������'�(&����#��!��� �������&���������� ���������������������������#������$%���!�"�����"���������)�� ��(�������������!������"�����������������������*�������� "����� ��� ��������� �(��������'

(������� ��������������&���+!�"��� �*������� ��������,���� ������������������+�������,����+��%� ���,��+�&��������������-�� $��������&������+!�"�� ����.�������� ���������)������ � ��� ���% �����������������-���&���+�� �����,���������+�&��������+!�"�� ����.�������������������'�� ��&������ ��!�� �������%������ ���/����� �����������������������������������������������&����/$�������'

(&����������������������/������ �����������������(����$����� $��&������� �������������������������%� ����������� ���0������ �����&������&��������� ������ �� � ��������� ������������������������������������ ������ �*��� � ��������+�,� ��-��������������� ���������������������1�#������$%��'�� ������&�����"������ ���������&��������+��#� ������ &�����#� ����,�� ������ ���%� � ������� �� �'

����������������������������� ��-������������� ������������������� ���������������� ��������� � ���������� ���������� ��������� ���� ����������� �� ����������������������� �����2��������������������+�3(�' �!����� ��������� .����% ����#��������������������,���� ���"�*����������� ������ ��������� ������#������$%�����������������!���������

���������� �����������������������������������������������

��������������� !������"��������������#�$��%�&�$���

������������

1 Carrer Prim, 41 ( Zona Estació FGC) NO MOVISTAR MANTENIR

2 Carretera Sabadell, 12 (edifici Telefònica, Zona Nord) NO MOVISTAR MANTENIR

3 C/ Compositor Vivaldi - Avda. Can Sucarrats (Pol. Can Jardí) NO MOVISTAR MANTENIR

4 C/ Compositor Vivaldi, 35 (Pol. Ind. Can Jardí) NO VODAFONE MANTENIR

5 C/ Compositor Vivaldi, 35 (Pol. Ind. Can Jardí) NO ORANGE MANTENIR

6 El Pinar Bloc 1 Escala A ( Zona El Pinar) NO MOVISTAR MANTENIR

7 C/ Madrid, 63-65 (Zona Ca n'Oriol) NO MOVISTAR MANTENIR

8 C/ Madrid, 63-65 (Zona Ca n'Oriol) NO ORANGE MANTENIR

9 C/ Madrid, 63-65 (Zona Ca n'Oriol) NO YOIGO MANTENIR

10 C/ Cervantes, 79-81 (Zona Mercat) NO VODAFONE MANTENIR

11 Can Fonollet (costat peatge C-16) NO VODAFONE MANTENIR

12 Casa Can Calopa (Pol. Ind. Can Jardí) NO VODAFONE MANTENIR

13 C/ Sabadell,35 (Zona La Serreta) NO VODAFONE MANTENIR

14 C/ Mare de Deu Lourdes, 14 (Zona Ca n'Oriol) NO VODAFONE MANTENIR

15 Passeig Francesc Macià, 47 (Zona Centre) NO ORANGE MANTENIR

16 C/ Milà i Fontanals, 21 ( Zona INEM) NO ORANGE MANTENIR

17 Avda. Castellbisbal (costat CAP Zona St. Jordi Parc) NO ORANGE MANTENIR

18 C/ Sant Jordi, 28 (Zona La Serreta) NO ORANGE MANTENIR

19 C/ Riu Llobregat amb C/ Astronomia ( Hotel St. Pere II) NO No Identificada MANTENIR

20 Can Pòlit (prop de les Fonts) NO MOVISTAR ELIMINAR

21 Avda. Can Tapis 119-121 amb carrer Carolines (Zona St. Muç) NO VODAFONE ELIMINAR

22 C/ Brusseles amb C/ Paris ( Pol. Ind. Cova Solera) NO No Identificada ELIMINAR

23 Avda. Cova Solera amb C/ Sardana ( Pol. Ind. Cova Solera) NO No Identificada ELIMINAR

24 Zona esportiva Can Roses ( Zona Can Roses) NO No Identificada ELIMINAR

les 24 ANTENES de TELEFONIA MÒBIL EXISTENTS a Rubí

numproposta delPla Especial

companyiallicència

aprovada?ubicació

punts concrets 1 Parc de Neteja Municipal al C/ Collita (Pol. Ind. La Bastida)

2 C/ Anwar al Sadat amb camí d'Ullastrell (Zona Can Barceló)

3 Avda. de Can Tapis amb C/ del Transformador (Zona St. Muç)

4 Dipòsit d'Aigua Ctra. Ullastrell (Zona St. Muç-Can Mir)

5 Abocador de Can Carreres (Zona St. Muç-Can Mir)

6 Dipòsit d'Aigua Can Roses (Zona Can Roses)

7 C/ Prim, 33 (Edifici PROURSA, zona FGC)

8 Rubí+D (Zona Les Torres)

9 Deixalleria Cova Solera (Pol. Ind. Cova Solera)

10 C/ Atenes amb Avda. Can Sucarrats (Zona Avets-Cova Solera)

12 Tallers FGC (Zona Ca n'Alzamora)

àrees i zones13 Avda. Estatut, pl. Agricultura, C/ Joan Maragall i C/ Juan Ramon Jiménez.

14 C/ Sant Magí, C/ Sant Pere, baixada Sant Joan i C/ Maximí Fornés.

15 C/ Basses, Avda. Estatut i C/ Folch i Torres.

16 C/ General Castaños, C/ Basses, C/ Carrasco i Formiguera i Pl. Esbart Dansaire

17 Avda. Estatut, C/ Barcelona i Avda. Olimpíades

18 Urbanització El Pinar

19 tots aquells edificis o terrenys municipals

20 Pol. Industrial Cova Solera

21 Pol. Industrial La Llana

22 Pol. Industrial Molí de la Bastida

23 Pol. Industrial Can Sant Joan

24 Pol. Industrial Cova Solera o zona industrial de Sant Genís

25 Pol. Industrial Pi de Vilaroc

26 Zona industrial de Can Rosés

NOVES POSSIBLES UBICACIONS ANTENES Pla Especial

���������������� �����

Page 7: Anuncis ACR

� ��������������������������������

������������������������ �����

�������������� ������� �� ���������������������� ����� ���

����������

��������������� ��������������������������� ������������������������������� ����������������������������������������� �� ����� ��������� �������������������������������������������� ���������������������� �������������������������������������������������������� ����������������������� !����������� � ����������������� �� �� ��������� �!������" #�!��!���������� ����!��������$����� �� ������������������ ����%������������� �������� ��������������� ���� !���"�!#��$!�������� ������ �������!�����!�������� $��������&����"�

�������������� ����������������������� �������

���� ���� ������� � � �������� �� ���������������� ������� �� �� ��������������� ���������������� ������������ ������� ��� ���� � ������ �� �� � ������������ ��� ������������������ ���� ������� �� �� ������������ ������������������� �!�� �"##�������� ���������������� �����$ �������� �%�������� �� �� ������ ������������ �� � ������� ����������� ��������������������� ����� �������&##�� ��'������ ������������ �!�� �(##�� ����������� �� �� ��� �������� ��� ���������������� ����) ���� ��*���+� �,���������� �����-������ �����������&&#�������� ������� ���������

���

��������������� ��� ������ ��������&�� ����������./����� ��� �0���� �� �&##(1 ������������������������

����� �� ����� ����

����� ��� ������ ���� ������

����� ���� �����

����� ��� ������ ���� ��������� ���������

�����������

����������

Page 8: Anuncis ACR

������������������������� ��������

����� ������ �� ���� ����������������������

���������������� �������������������������������� �� ��������������������������� � ���

�������������� ���������

���������������� �������������������� ������������������������������������������ �!��� ��� ��"���"�������#

����� ��������������������

��$������%����������������������� ������� �������������&�����'���!�� ������(� �������� ��������������(#����!�������)����!�����*������������� ������������������+�������$��������,-"�.-��./��/��.$����/�������-�/�0/"��������*���%��+����� ��1����!�������������������� ������ ��#

���������� ���������������)��������!������������� ��2��)���� ��"�����3������!��%���� �4�������������� ����������5����� �!��� ��� ������ �����������������������%����������5����������������� ���������#

���������� �������������

��"������6����%��������������*%��7��+�����(����������������*%���&��� �������'����������������8� ���������"����������������������������(� ��������%9�����!���6�������������(� �������� ������2��������#����������� �� ����$�,����:�"�-���./�"����/���;-��<����0/����./��=���>����/����=/����� �!��� ����������6���� ������5����7���������������������������+�����(� ��+����� ��!���� �%�� ��� &������%�������� ####'����#��/���6���� ���������������6������������������������� �������� �!��� �����!?��+����6����������������������������� �������������"������������!?� �����+�����%������������������������������0��� -� �����(�$�!��)�����&0-$�'����������� ������ ������!�������(� ��"��������+���6��������"�����!��!��#

���

������������������������������ �������������������������� ����������������������������� � �!�"#�$%%�&'�&# �������������� ����� �

�������������������������� ������ ���

� � ��� �� ���� ��� ��� ������ � � ���������(� @!������ ������!��� �������%��������������?���������������(����������������� ������������������� �� �������� ���������������#��0����������������!��� ���������!������ ��� ������������������������������ ����������������+������!��������!����� ����1�����+���� ��� ��������� ��0��%+��������?��ABC��#

����������� ��� ����� �!���������������������� ������������� �� (����)� ��������*������������������������������������� ��������++����������,���- ������.�������+���/�� �����0�� ��������� ������������ ����������� ���������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������� ����� ����������������� ��������������������� ��������!���"������#�������� ���� ���������$������� �%�����!

�������������� ����������������������� ����������������������������� ��������������������������������

��!��������������������� ��"��"������������#�������������������� ��$%&��'(�������)������)�*���������#������������������+��������

����������

Page 9: Anuncis ACR

2 PolíticaDimecres, 30 d’abril de 2008

xerrada-debat

UN NOU ABOCADOR

A RUBÍ: ARA A CAN BALASC

4 Com ens pot afectar a Rubí el tractament dels residus comarcals i metropolitans?

aquest dissabte 12 de desembre a les 17h al Casal Popular (c/Pere Esmendia, 14; prop Jutjats)Organitza: Participen:

Col·laboren en l’acte:

AAVV Can SerrafossàAAVV La Perla del Vallès

AAVV XimelisAAVV Els Avets

Associació de Propietaris de Can Balasc

Page 10: Anuncis ACR

� ��������������������������������

������������� ���������������������������������������� � � � �� � � �� � � �

���������������� �����

������������ ��������� � ������������ �� ������ ���������������� ������������� �� ����� �������������������� ������������

�������!�����"��#�����������$� � %�&����������������� �$

�������������� �������������������������������������������������� ����������������������������������������������������������� �������� �������������

���������������!"������������"��"������ �������������#�������������$�������� "�%���������������������������������������

������������&�'(��������������������������������)��� ������� ������� �!��������������������������������������������� ��!����������������"�����������������

�#���$%���$����������������*���"�������������!'�������� �!���������"!'��������"�������������������������� ���������"�����������������������������������&���������"��%��%��������#+#������"�����������

��������������"����� �)���,��" �� �"������-�.���������������/�012,-�3���������"�����4�05�$�����!����������� �������������)��� ���/���� �!����������!�"��"�3��������������������������$����������������������

�&�������������������������������������������������������!'���� ������%��� ���*�!������������*����'��� ��� "!���������!�����������"����6'�� ��!��"�"�������"��������%���

��'()*'�+�7������� �!����������!�"��"��!��� ����������������� ���������������*����������������������+

� ,*-.#�+�7������� �!������������8���������%���/�9�3������ ��*�%���!�/:��3��"������������������������������ ����!�����%��������������"���������

�/*'�*'�+�7�������*���������������"��"��!��� �����������������������������;�"������������� �!���������������������!�"��"��0��������� �1�

�23&'/�+�7������!�����%���������"�� �������������������������"�����������������"�(��������" ����������������������������������������)����� ����'�����������'��8�������������4

��4��� �����"�(�� ��0��������������5��������������� ���6������������������������������������1��*���������������� 78�888�€������%���������&�'�

���"�" "���*��������������9:7�888�€��������������

����'�� ������� "!��� � �)��'�������;8�888�€� �<����

��4����������" � ������ �� ���*����������������������=88�888�€�����������<�����

��2�� �"��!���������+�'��������� �����������0�������> ���������1���������!������?: �888�€�

@@@����������5�����������A����������������5���������������$&�������?B�98���7?�%

�*��<��������!'��������=���������������� ������������"����� ����� ����������������������������������!�"��"�!��� ���������%���������������������C�������������������������

�����"*� �)��������"����� ����� ����*�������������"������>���4&�����?���������-;4?�,�����*���*"������*"�������%!��������:�#��������!�"��"���" �������������

�&���������������������������������"�������%���!��� ���������� "���8��"����������������������@���8�����������"���!�/���3�������� ��� ���"�������������!���������!'��0���:�#�1�������������������*"������"��������"�����"���������#�+

�,�������*������������/,�&3�*�������6�� �%�������*�*"������ "���������������%!����������!�"��"��!��� ������"�����$�������������������������������������$(�����������������<��� ��������������������$����������� ��!���

��������������������������� �����������&�'(����*� "!�"!��������������������������������*���)�����'��8���������"�"���������8������!�"��"��!��� ����������������$(��� ��������������������������� ����"!���������*���"!���A

�������������������� ������������������ ��������� ������� ��������� ���� �� ���

����������� �������������

Page 11: Anuncis ACR

��������������� ���� ��������������� ����

��������������

����������������������� �����������

�� ��� ���������� ����� ����� �������� ����������������� �� ��������� ��� ���������� ���� ����������� ���� ����� ����������� ���� ���� ������������ ��������� ������������ ���� ���� ����� ��������� ������������������ ���� ������� ������� ����� ������ ����������� ��������� ���� ����������� ���������������� ����

������������������� ������������ �������������������������� ������!��������� ��������������"������������������#�������������� �����$�����%���������!��#�����������$����������������������������������������������&'(�#���������� ��������)���� �� �������$����������������%�*�������� ��������

�������������������������������������������������������������������������������)��������������������� ���������������������������������������������+������������������������������������ �����������������"�������������������������������������������������� �����������������"�����������

�������� ��� ����������������,���� -������������������ ��������.��"��'���������������������������$���������������� ������������ ��� ������������ ��� ���� ����� ���� ������ ��� ��� ����� ���� ���� ���� �����������������

���������������������������������������������������������/������� ����������������$��������������������������� �������������������������������������������� �� ��0������ � ������� ����������������������������������� ����� ��� ������1� ���� ������� �������� ��� �$���� �� ���������� �������� �0����

�� ��� ������� ��� ����� ��� ���������� ��� ��������� *� ���� �$������ �� ������ ������� ��� ���������� ���� ���� ������� ��������� !������ �������� ��������������������������������������������&'(����#����������$�������������������������� ������������������.��"�

������&'(����������� ���������������������������������������������������� ������� ����� ��������� ������� ��� ������� ���� ����� �������� �� �������������� ��������� ���� �����������������)������ ���� ������� ����������� ������������������� ���������$���� �� ���#� ��2���������������������������������������������������� ������������� ������� !������������� ���� �����

��3���������������������������� ����������������4���������������� �����"#����������������"#��� ������������������������5�����������6��������� ����/����������&'(�

��������������� �����������������������������������������������������������

��������� �� �� �� � � ���� ���

������������ ����������� �����

��������������������� ������������������������������������

��!��� ��������� ������������� ���$��� ��������$������5��������#����������� ��������� ������������� ��� ������� �� ���#� ���� ��������� ��� ��������� ��� ������ ���)� �� �������� ��� �� �� ��� ������ �� ������ 2��)���� ��� ������ ������� ��� #�� ����� ��������� ���� ���� ������� �������� ��� ���� ����� ��� �������� ��� �������� ���)����

���������������

�� 7�� �������� ��� �������� �0���#������ ������� �� ����������� ������� ���#�� ��� ���� ������+���������������������������������"���������������$������������������� �� ������ ��� 89�� ����� �����:���#���� ���������$���������� ���������������� ��2���������������������������� 5������#������������ ��� �����������������

��3����� ������������������� ���� ���������������������������������� ����� ��� ���� ��� �����6;����� ��� �������� ��� ����� �� ���� �� ��;� ������������ ����#�� ���� ���� ������� ������ �������

����������������

��7��������������&'(����#�������������������������� ������������������)��������������� ����������� �������������������� ����� �����

���������

��7���������#��������������������������������������&'(��(��������������� ��� ��� ��� ���������� ���� ����� ��� ��� ����� ��� ������ ��� ������������� ���������������� ���������������������������������������� ����������������������������������

��������������� �������������������� �!"���#$"%�������&������������&����������������������������������������������������������������������'�������������������� �� ���������� ������&� ������ �����������(����&� ��������������������)�����������

������������������ ���������� ����������� ��������� ������������������������������������������������������������������ ������ �������������������������������� �����������!"���������������������������� ���#$%&�����'�� ����������������������������������(������������ ����������������������������������'���!����)���� ���������������������( ���������* (+����������� ������(���,�������������'���������������,���� ����������������������������������������������� �����

�� ����� �� ��� ����� �� ����� ��

��������������� ����������

�������� �� �� ��� ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� ��� ���� �� ������ ������� ���� ��� ��� �� �� �������� ����� ��������� �� ���� �� � �� �!��� ��� �"#���$� %

��������������������

�������������

-����!��� ���� ����� ����� �������������(�������������� ���� �� ��� ������ ����������

���������������������������%�� ������ ������� ����������(��� ���� (���� �� ���� ����� ������������ ������������ ����

���������������������

���������������������

�� ����������������������� ��

Page 12: Anuncis ACR

���������������������������������������

����������� � ���������������� �

��������������� ���������������������������� ����������������������� ������������������������������������������������������ ����!��������� �����"����������#$���"������"������������%�� �����&������������'��(�����$���)

� �*�����+�����,��%-�������.��������������������� ��� ����€������ ��� ����€�������������������������������)

� ��������������������������������������������������€��������)

� �������������"������������� !��"#!��!�$������%���%�������������������������������������&������������%��'����!#���������������%������"����������)

�����������������

� ����������'��"���"���*��������������������������(�������������������%�����)� ����€����� )���€�*������+������,���������-����.����&�������/����0�����������)� ����€������ ����€�*������+������,)/�"�0���������������������������-���������������*��������������)

� ������"���%����������������1������������"�������������������������� ���*������*��������� 1��������������2��������������&��*�����"����������������������������� ���€������3���� ��� ����€�-���2������)

�������������� ����������� ������������� ������������������ ����������������������!#�4��5�����6�������������������%������������+�������-��2�����"��%����)

��3�"���"��������������4���������*������� !��7!8�"$��������"#!���!�$�����(�������������������.�����������������+��������2���

���������������*��������������������49�����������������������) ����€�%��5����6

��7%��������%�*������������4�����8�9�����:

Càrrec Nombre Salari brut anual

Alcaldessa (PSC) 1 (*) 59.907 € Regidors/es amb dedicació exclusiva (PSC i ERC) 9 54.725 €Regidors/es amb dedicació parcial (PSC i ERC) 4 34.548 €Portaveus dels grups municipals de ICV-EUiA, PP i CiU 3 33.761 €Portaveu del grup municipal d'ACR 1 14.300 €Regidors sense dedicació de ICV-EUiA, PP i CiU 6 14.901 €Regidor sense dedicació d'ACR 1 14.300 €

850.001 €COST TOTAL ANUAL Càrrecs Electes:

�������������� ������������ ������������ ��� ������������������ �������������������

������������� ���� � �� �������� ������ ��� �������� ������ ���� �� �������������� ���� ����� ��� ��������� ��!������ ��� ���������� ����

�� "��������� ���������� ������� �������� �� ��� !���� !��!�!������� ��������������������!��#������ � �$��!���������

�� %��� ��&� �������� ����������� ��� �� ����� ��� ������������ ������� ����������� ��� ��� ����� ����� �'� ������ ��� !������������ ��� (�� �� ������� ��������� ������� ����� �(� �������)���� !����� ��!���� !����������������� � !��� ������ ������

�� *���)� �������� ������� ��� ��� ����� ��� ���� ��� ��� ���������� ����� ��� ��������� �������� ����

�� "������ � ����������� �������� ����+

Càrrec Salari brut anual

Gerent de l'Ajuntament (PSC) 81.120 €Coordinador/a Comissionat d'Urbanisme i Habitatge (PSC) 89.370 €Coordinador/a de Serveis Territorials (PSC) 72.940 €Coordinador/a de Gabinet de Presidència (PSC) 58.932 €Coordinador/a de Comerç (ERC) 58.932 €Coordinador/a de Serveis Centrals (PSC) 58.932 €Coordinador/a de Serveis Urbans i Seguretat (PSC) 58.932 €Coordinador Àmbit de Mobilitat i Medi Ambient (PSC) 58.932 €Coordinador/a de Serveis a les Persones (PSC) 58.932 €Coordinador/a de Serveis Socioculturals (PSC) 58.933 €Coordinador/a de Promoció Econòmica i Ocupació (PSC) 58.934 €Coordinador/a de Districtes (PSC) 46.714 €Coordinador/a de Mitjans de Comunicació (PSC) 46.715 €Coordinador/a del Comissionat Societat de la Informació (ERC) 46.716 €Assessor/a Grup Municipal ICV-EUiA 12.480 €Assessor/a Grup Municipal PP 12.480 €Assessor/a Grup Municipal ERC 12.480 €Assessor/a Grup Municipal CiU 12.480 €

COST TOTAL ANUAL Càrrecs de Confiança 904.952 €

����������!�"�����#�� � �����Grup municipal Regidors/es Assignació / mes Assignació / any

Grup Municipal PSC 12 7.815 € 93.780 € Grup Municipal ICV-EUiA 4 3.647 € 43.764 € Grup Municipal PP 3 3.126 € 37.512 € Grup Municipal ERC 2 2.605 € 31.260 € Grup Municipal CiU 2 2.605 € 31.260 € Grup Municipal ACR 2 1.500 € 18.000 €

255.576 € COST TOTAL ANUAL Grup Muncipals :

���� � !��"�� ����#�� ������$�������� ����%����&��������������'��

��,��������������()�*� +�,-./��*�((*�. �� ����/� ����������0�����������������1�2

��"������ ���������������$�����-.�/�����+

������������������ �������������������

�������������� ��� ����€���� ���������������� ������������€����

��������

� � �� � � � � � � �

������������� ������ �������������������� ��������������€�������������������������� ����� � ����������������€ ��!"�#����$$�€ ��%�&'!(��#��)��*�€ �� ��#����++)€ ����(#,��)*�€� ����"#)$�$**€�

���������3:���) ����€ ���3�����:� ��� ����€

� � � � � � ����34�5672����€ ���3-����4� �2���2����€

����������3:��3 ��� € ���3�����:� ��� ����€

�������������� �� ����������� ������������������������� ������������������������������������� ���� ���������������������������� �������������� ����� !"#$€������%�������€�������

Page 13: Anuncis ACR

�� ������������������ �������������������������������������������

��������������� ��������

������������� �������������� ���� ��������� ������������������������������������� �������� ������������� �������������� ��

���� ����� ���� ���������� ���� ����������������������������������������������� ����� ��� ��� ��� ��������������� ��������������������������� ��� ���� �������������������� ���������������� ������ ��� ��������������������������!���� ���������� �����������"����

#�� $� ������� ����� ���������������������������������������%��&!����'�����������$������������������������������� ��������������(�������������� �� ���)!�������� ���� ������ ���!��� �(����� ������������������ ����*��� ���������������������������������!������������

+��&� � ���������!����� ������������������������������ ����� ����� � ������ ���! ���������������� ���!*�� ������ ���� ����������������� �,�� ���������� ��� �������

��������������������� �������������������������������������������������������������

���������� � � ���������������������������������������� ���

�������������� � ���!���� ��� ���� ��� ������������������������������� ����������� $���� ���������������� ���� �-����!������ ��� �� � � � � � � � � ������ �� ���������� � ������ ����������� ����������� ������ �� ���������������������������

��.�� ���� �������� �������������� ������������������� ����!��� ���� ���������������������������� � ������ �������������������!������������������������������ �������������������������������!��� ���� ���� �������� �������������������,����������������������������� �� ��� ��� ���� ���

��������������� $����/�

��������������� ��!���������������������������������"����������������� �������������������0���������(������������!���� �� ���� ��������� ���

���������1��������������!��������������������������!���� ��������� �� �������!�����������������������!�����

� � � 2��� ����!�������������� ����������� � ���������� �������

��������� �� ��������� ���!���3��������������������������������������� ���!��������,�����������������������������

��2����������������������������������������������� ������ ���������������!���������������������������� �������������������������(������(���� ��� ������$�� ����� ������-��������� ���������

�� 2������!����� ��� ������������� ��"���� �� ��������� ���

���������������������!��������,� -���������� � ��� -����������,� ����������� �� ���������4���� ������� ������������ �� ���������������������� ������ �� ���� �������������������������&���

���������������� ���������������

����������������������� ��������� ������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������!�"����������������������� ������������� !

���������������� ���������������� �������������

����������������������������������������������,�������������������������������� �������������1��������������$�� �������������� ����������� � �� ������� ���������������������-�����������!������5����$��������������������� ������ �����!��*����� ������������ ��!������������

� #���������������������� ������������������������������ ��������������������������������������� �������������������� ��� ��� �����+��� ���� ��� ����� ��� �������������������������� ������� ��� ��!����� ����� ���� ��� ��������������������������

#��� ������� ����� ������ ����������� ���! ���1�������������!������������������������������ ��� ����������������������������������������������

Page 14: Anuncis ACR

� ��������������������������������

��������������� �����������������������������������������

���������������� ���������� ����� � �� ���� �� ��� ���� ����� �� � �� ��� �� � � �� ���� ��� �������� ���� ����� ����� ���� �� �������� � �� ���� �� ������� ��� ���� ������� ��� ��������� !���"#� $%�&� �� � � �� � ����� '� ���� ��� �� ������� ����� ����� � ��� ����%� � ( � ��� ������ ��� ����� �� � �� ��� �)�� ��� *&'� ����� �� �������� +�������� ,�����-����.��������� � ��� ������������������ �����������������/ ���&������ ������0��� �����*%12*���

�������%� !��)�� � � 3*4� ���� ���� � ����&� '�5� ��&� ��� � ����6� ���� � ��#���� � ���� ���� � �� ���� �&� � ������������7����������� ������� +���� �� ����� )�-� �� ��� ����� �/ ������$�������$������80����%

������������������� ������������������������������������������������� �������� �������������������������������

������������ ���� ������������������������������� ������������� ���� �� ��� �������� �� �� ��� �� �������� �� ���� �� ������ ���������������������� ���������!�� ������ ������������ ���������� ������������������������ ��������

���� �� ����������!����������"���#��$%�� ������������������������������������������������!���� ������!����������!� �����!"��������������� ������&��������������'����!�������������!����$%��������������������������!��$%�� ����(������

)���������)�����*+������ �� �������,�������������������� ���� ������������-��� ����� ���������#

.� ��������� ���������������� �� ������� �� ������ �� ���� ��������� ����������������� �/������ ��� �������������!��

.������ ����"��������������������������������������� �������������� ���������������������#���������� �$����

Superfície edificada: 2.972 m2

any concepte cost aprofitament

2004Octubre - l'Ajuntament signa el lloguer amb opció a compra

0%, TANCAT

2005 0%, TANCAT

Febrer - inauguració Oficina Atenció Ciutadana OAC, 350 m2, (reforma

pagament lloguer anual

Desembre - L'Ajuntament decideix comprar-los per

2007 ús de l' OAC i altres 12% aprofitat2008 ús de l' OAC i altres 12% aprofitat

2009Octubre - inauguració reforma OAC i Serveis Socials Bàsics

12% aprofitat

12% aprofitat

Despesa TOTAL pagada per l'Ajunt. pel lloguer+compra:

DADES antics CINEMES RUBÍ

2006

�� ����� ���� ���� �������%&�������� ��������������� ������� � � ��� � �/� �� � ����"�� ��� ������ ���������%���������������������������� �� ���!� ����������� �����$�������� ������ ������������������� �� ��������!� ���$���� � � �� ��� �� �������,���������������� ��������� �� �� ����� �� ����������,���������� ������ ������ �� ���$��� ���������������0112� ������������������ ����������� ������� ������������

3�������"/�����/�� ���������� ����� ����)�4)45365��4)787485���� ��������!��������94:;�<6��5�=6��:�369��4)787>#

6������������������������ �����������?���������� �������� 5��� ������ @����� ����A#� B1C� +C0� +D1!� �� �� E����������@��������A#��B1C�DB*�F1*!���������������'����������� �����GH��!0�

5��%�����"����I��������� �������������� ��%�����������������)����4�� �!�����J���,�������������� �������������������������� � ����������������� ��������� ������������,!� ��� ���� ����������������������� ������� ����������'�����

������������������������������ ������������������ ������������������������

��������������������������

�������������

������������ ��������������

������������� ����

� ����������� ��

� ���������������������������

�������������

� ������������

����������� �������������

Page 15: Anuncis ACR

2 PolíticaDimecres, 30 d’abril de 2008

ACR TENIA RAÓ:el conveni amb Ficosas’havia de millorar molt més

l’Alternativa t’informa !

Per què el Govern Municipal PSC + ERC ha anul·lat el conveni urbanistic aprovat el 05/11/2009 i ara al Ple en porta a aprovació un de nou?

Full Informatiu núm.1 /2010

Tot i que PSC + ERC han rebutjat les 10 al·legacions que va presentar ACR després de l’aprovació de l’anterior conveni, ara en presenten un de nou, incorporant i tenint en compte una gran majoria de les modificacions que ACR reclamava en les seves al·legacions.

El conveni Ficosa - Ajuntament:w Conveni pel qual es requalifiquen 20 hectàrees de sòl industrial a sòl residencial, w Permet la construcció de 1.378 nous habitatges en la zona oest de Rubí, tocant a Sant Genís i la urbanització de Sant Jordi Park. w Això suposarà 5.000 nous veïns i uns 2.500 cotxes més.w Aquesta operació d’uns 300 M € la demana l’empresa Ficosa “per no haver de marxar de Rubí i mantenir els llocs de treball”.

Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) té 2 regidors a l’Ajuntament de Rubí des de l’any 2003: www.acr.cat / [email protected] / reunions OBERTES a tothom cada dilluns a les 20 h a l’Ajuntament

Utilitza’ls !UNA ALTRA FORMADE FER POLÍTICA !

Què demana Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) ?w Què el Govern Municipal sigui més rigorós, més bon negociador i més transparent en totes les operacions de requalificació de terrenys.w Què es millori més el nou conveni que es vol aprovar; considerem que no tenim prous garanties que els pactes econòmics que hi apareixen siguin els que toquen. Què es justifiqui també el perquè la compensació per l’Ajuntament és només de 4.7 M €. w Què s’augmenti el nombre d’habitatges de protecció oficial; passant del 40% de protecció oficial al 60% tal com demana Residencial Aprocan un dels propietaris de les finques existents en l’àmbit del conveni.w Què es sotmeti el POUM a una nova aprovació inicial; donada l’afectació d’aquest conveni ( 20 hect i 1.378 habitatges nous respecte al POUM aprovat inicialment) o sigui un increment aproximat del 15%.

MANTENIMENT LLOCS DE TREBALL:Cal recordar que aquest conveni Ficosa – Ajuntament no assegura el manteniment dels llocs de treball, ni la permanència de les empreses del grup Ficosa a Rubí. El que sí que queden garantides pels treballadors, són les indemnitzacions en cas que l’empresa marxi de Rubí a través de l’acord signat entre treballadors i empresa el 22 de juny de 2009.

Pla Parcial Can Pujol (requalificació de la zona on estan les empreses Ficosa). Millores que es faran de mobilitat: 01 - Rotonda Avda. Castellbisbal, 02- Pont sobre els FGC, 03 - Millores al l’Avda Castellbisbal.

via tren FGC

1378 nous habitatgesConveni Ficosa

Sant Jordi Park

CAP Sant Genís

CONVENI aprovat 05/11/2009 CONVENI NOU per aprovar araTé descrit l'objectiu d'assegurar la

permanència a Rubí de l'activitat productiva de les empreses que conformen el grup FICOSA.

Aquest objectiu desapareix de la documentació que acompanya el nou conveni.

Existència d'un informe urbanistic Substituit per un infome tècnic i urbanístic totalment diferent al de l'anterior conveni.

Existència d'informe hjurídic Existència de l'informe jurídic amb modificacions

No s'hi troba l'informe del Secretari de l'Ajuntament

Existència de l' informe del Secretari de l'Ajuntament

No hi ha informe de l'Interventor de l'Ajuntament

Segueix mancant un informe de l'Interventor de l'Ajuntament

Existència d'una fitxa urbanística Existència d'una fitxa urbanística amb modificacions

Existència d'un conveni entre Ajuntament i propietari majoritari dels terrenys.

Existència d'un conveni entre Ajuntament i propietari dels terrenys amb modificacions.

Manca l'estudi de la mobilitat generada Ara es fa menció a un estudi de mobilitat generada.

Conté clàusula en que Ficosa havia de contractar una compra de finca abans del 20 de desembre per reubicar-se.

Ara es demana la compra de la nova fàbrica en el termini màxim de 10 dies desde la signatura d’aquest conveni, i en qualsevol cas, abans de l’aprovacióprovisional del POUM.

Compensació econòmica per a Rubí per a la requalificació: 4.5 M € en efectiu

Ara 4.7 M € , però en espècies, en forma d'obres de vialitat a construir.

Manca justificació xifres econòmiques de l'operació com els 4.5 M €.

Segueixen sense justificació les xifres econòmiques de l'operació urbanística. No s'explica perquè ara la compensació és major.

Aquest conveni antic tenia mancances importants de documents, era molt fluix a nivell urbanistic.

El conveni actual ha millorat la qualitat i quantitat de documents i a nivell urbanistic.

comparativa dels dos PROCESSOS d'APROVACIÓ del Conveni Urbanístic Ajuntament - Ficosa

Page 16: Anuncis ACR

���������������������� �����������

� � �� � � �� � � ������������ �������������

���������������� �����

���������� ��� � ����

������������������� ������ ������� ��������������������������� ������ ���������� ����������� ��������������������� �����

���� ������ �������������� ����� ��� ����� ������ �������� �� ���������� ���������������������������������� ������ ����������������

���� ������ �� �� !������ ���������"���� ����#��$���%����&���������' �����������������(��#��������)���*���������+�� ��� )������ ��� ,-� ������ �� ./0,�� �� ��������� 1�� ����#��� ���������� �� ������ .2� ������������ 3���� �� ������ 4��� ���������� �� ������ 5������� �� 6��)�����

�� �������7����#8�������������������#������������+������������)������)��������������1�������������������������93����1������������5������:������������;������(+���� ���������*�

���� ������ ��)<� ��1������������ ������������ ��� =����

������������������������ ���

� ���� ���� �������������������������������������������������������������� ���������!� ���"����#������� ����"��� ��� ��$�������������������������%

� ���� ���� �����������������������������������������������"��������"&'���������������(���������)�����"��������**+���������!,����"������� �����������-����)��"�����"������������

� ���� ���� ���-�"�� � ��"�"����� ������ ��� ��.'��������������������������������"&�"���������������������������������������������������������"�)����"������"���/�"��������"��������������������������������������������� ���������!,������������������������� ��������������������

����������������������� ���������������������������������������������������������������������

�������� ������

������������ ���������������������������

�������������

��������������� ���������������������������� ���� �����������������

��������

�������� �,�)���������������",����� ������0��1������������������������2��-33

�� ������������,�"��3��������"�"&��������"&������4������,�.$��"��0�������������.$���5.0.6

� ����� ���� ����,� "�����/�"� ����$�7���8���9�"�3���������� �����"�"�� ��� 0������7�5��06

����������������� ���'�����������)���� 9 >'!:� 3������+�� ��� (������������������������ ���)������)���*���������������?���� >'!�������������� @�� 1�� �� �� ������� ��������� ����#��� ��������"� ��������@��A2������������������������� �������������� 5����� ���������������� ��� ������;���

�� ������� �� ��������)� ���������� ��� >'!� ���������� ��� ������� ������������ �� �������������

����������� �����������

������������ ������������������������������������������� �����������

,2� �� !��#� �� ,22B�� ��� �� ������������ ������� ���������� ����� >'!�����������������������)������3����������������������������������� 1�� �1���� ��� ����� ��������������� ��� �������������7

�� ������ �� ������ ��� �� ,,C� ����D�����#����������������������9�:�� ��������� ���������� 94:�����������������������������,�-22,����������9�:�� ��3���� ��� ���� ��������� �� B

��������.�222�,����������96:�

��������������������=��������������� ���������� ��� ����������������������� ��������� �������� ��� ��� ������� ������ ��� � ���� ����� � ���������������� ������� ��� ����������� �� �������������������� �������������

�� �� ������� �� ������ ��)�#������ C� ����#������� ��

>'!� �������� �� �������������������������� �� ������������� ������ 1�� ������������ ���������������������������,,CD������#��� �� �� 3���� ��� ��������� ���������������� ��� ��"?��� ��#���������

� ���� ���!�� B� ���� ����@����1����� ����#������� ��)���������D����������������������������������=����������������� 9 <�� �� �)�:�

��������������� ���������

������� ��� ���� ��� ��������� ��� ������ ���� ��������� �����

Page 17: Anuncis ACR

� ���������������������������������

�������������� ��

����� ������ �������������

���������������� �����

�������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������������������

������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������� ����������������������!������������"��������������������������������� ���� ������ ���� ���������������������#���������

��������������������������������������� ���� � ���������� �� ��� ������� �� �

�������������������������� �����

������������������ ������������������������������������������������������������������������ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������!�����"�

�������������������#!$������������ %������������� ���� ���������&������������������������������ ��������� ����������� �� ������������ ��� ���'������ ����� %������ �&������� ���%�����������������%���(�

�����������������������)!���*$!���������+�����������������������������������������������+��������������������������(��,� ����������������������������������������&��������������"�-../��� ���������011��������������������

�������������� ���� ������ ���

��������������������� ����������������������������������������������� ��������� ������

������������� �������������������������� ��

����������������� ������������

��������� ���������������� � �������� ��������������������

����������� ������������� ���������� ��

!����������������"�#��������� � �������

������"������ $����������������������

���������

BASES D’ACORD PER AL GOVERN

DE L’AJUNTAMENT DE RUBÍ PER AL

PERÍODE 2007-2011

Rubí, 19 de juny de 2007

�������� ����� �� �� �� � ���������� ������������������������������ ���������������� ! ��������"��� ������#$$$%�����&%���

�������$�������������������������������������������"������������������������������������������������������������������������������%��� ���#� ��� "�� ��� ������� ������� ���!������ ���$� ���� ��� ��� ����������� ���������������������

&�� ���� ���#� ��� ��������� �� ������� ������ �����������'

(������������ ������������������ ���������������������� �������� �������������

)�����������*��+�� ,����

������������������������� �� ����������

������������������

)����������������*��-�����%���������)��������������������������.�� /����

���������������������� �

����������������������

��������������������������

���������������������

����������������������

���������������������������������� �!"�#�� $% &

�������������� ���������� ��� �����

Page 18: Anuncis ACR

� �����������������������������������

���������������� ����������������������������� � � �� � � �� � � �

����������� �������������

���������������� �����

�������������� ��

��������������������� �� ��� ������ ��� ���� ��� � � �������������������� ������������������������������������������������

� ����������������� �� ������ ������������� ��� ������� ���������������� ���������������� ����������������� ��������� �������

� ������ ����� ����������������������� ��������������� ������ �������������������������������������������������������������������������� � ���������� ����� ��� ������������������������������������������

� ��!���������� �������"#$$%&��'�� ����� ��� �������������� ��� �����!""���������������#������� �� ��� !������ � �( ����� �� �!������ � �������������� ����������������� ��������������$����������%������������������������&� ��������#�

� '����� ��� ������ ")*�� �� �+�&� ����� '����������� !��������������������,� �(-�,��� ������ �� �������������������� ���� ����� �!��� �

� (��$��� ����� ������ ����.��� ���,��� ��� ������ ��� ��� ������� ��#�� �������������� /�0�� ������������������������������ ����������������������

� '�� �������������� ��������������� ��� ��������������0��( ����

� )����1�+�����������������*������������������+�� �� ����� ��������������,��� � �� ����� !������(���� �! ��������(�����' �� ����������� � � �� � ���� �� ������������� �������-������������ /������ ����������������������,������������������� �������������

����

�����

���

�����

���������������������������������������� ����� ��(1�+���� � � ���������-���� �� ���� � !������������� ������������ ������������-�����������������������

������������ ! ��,� � �� ����� ��! �2������� !�������,��� "�� �!��� �� �,���� �� �����&�� ������� �� ����.���������

#� 3�� ����� ��� � !����� ����)��� � �4�����5���0� � �� ��� �� �+,�� "��� ���� ��� �� ��������� �� �����������/�����#��������������������� ���������� ������ �� ����� �� ������ �� ��� �������� �����'�����$ ��� �� ��� �������0����$� 1������ �� 1������0���2�

6� �������� ��,� � ����� ��� ���,������� � � ! �� �� ����������� ��������� ������ ���������� �������������

7� ���� ����� � �� ���� �� ���� ���� �� �� ������������3��+����� ��� ��� ��������� ��� ����� �� �������� ���������������������0����$�1������

%� 1���!������ �� �� � ���� ���� � �� ������������������ ��� ����� ���� ��� � !������ � ����� �!��� � ����������

� ��������������� !���������������������"!�#$%

���������������������������� ��������������������� �� �������������� ���� ����������� ��� ��� ������������ ��������� �������������� ��� �������� �������������������������! �� �"�� #��$����������%�& �����'�� ���������( ����

444����������5���������� �6�����������������5�7�����������������������������(�������89�!"���:8��

�����

���

���

���

����������� � �

Page 19: Anuncis ACR

���������������������� �����������

L’Alternativa t’ INFORMA ! www.acr.cat / alterna[email protected] / Cada dimecres a l’Ateneu, de 19,30 a 21 h

�������������� ����������������������� ����������������������������������������������������

������������������ � ����� ����� ��� ������������������� �����������������������

���������������� ��� �������������� ��� ����������� � � ��!��� ��� �� ��� � ���� ����������"��������� ������ � ����������#��������������� ����� ��������������������� ������"������ ����

��������������� ��

������������������� ����������������������

����������

��������������� ��������������������������� ����������������������

������������������� ���� ��������

������������������ ������������ ������ ������ �� ��

��������������� ���������������������������������������������

��������� ���������������������$���������������������������� ���� ������ ������

%&�������'������ ��� ���� ��� ���� � �� ������������� �����"�������������� ��

������������ ��������������� ��� �� ��� ��������� ��������� ��� ����� ��� � ��� ����������

�������������

������������������������� !��"��������� �������#��$��%&&��������������

��������������� �"���'��������(��������)�%��������������

������������� ����

Page 20: Anuncis ACR

� �������������������������������� �

������������� �������� ���������������������������

����������������� �����

���������������� ����� ����������� �������������

����������� �� ���������� �������� ����������� �������������������� ����������� �������� ��������� ��������������������� ��� ����� �������� ����������� ������� ����� ������� ��� ������� � ������ � ������!�� ����� �� ������"��#������ ��� ���$������� ������� ����� ����� ��� �� ������� �����%������� ���$��� � ���� �������������� �� ����������������������� ��� &����������������$��'������ �#������������(�������������������� ������������������ ���$

)'����� ����� ��*����� ����(������������+���� ��,� �������������������� �������� ���#����$�)-.�(�(������������ / �"������������ �'���"�� ���������.�&��� �����������$

������������ ������������� ��������������������� ����

���������������� ��������������������������������������������������� �������������������������������������������������������� ������������������������������������������������������������� ����!���"�����#�����������$���������%���������&'(��%������������������������������������������������)�������������������������������� �������������&'(��������������������*�������"+,'-./0��%���������������1����������������������%���������&'(�����������"��� �������������������'��������������������������������������

����%�#��������������������������������������� �������� ������������� �#�������,*2+��������������� ������#��"���������������3�������������������������������������4�������������5���6����������7

�������������������������������������������������������'����7'� ������#�������������������������������!���"��"���� �������������������1��������$���8���9:&%"��������������������������������3����������;���1�����"���������������������������1������#��"������������������������������������������������<�������������������*������������%�����

#���$� "�%���&���� �'���� ����������� ������������ �()*��"��� ��"���������'�����8����������������������������=��)���&��,*2+������������>��>����"�����������?���������1������#���

+���������������������������������������������������� �()*����������(������������*��(�,���-�������* ��������������������������������������������#���������������"��������������������#� �������������#���"��#����������1�������>���*������

.���%���#����������������/��������������0���&����1����������������� �()*����������&�����������������4��������@������"�������������������������������������������������#������1�#������������������������

2������������"����� ���� �������������������������������������7�;���"���������� �������"� ����A�����"�������?���"� ������#��������7�������������'��������#������������������������������������"

���������������� ���������������������������������� ������������ ����������������������������� ���������������������� �������������������������������������������������������������������������������������� ��!������������"#�$����������������������#�%��������������������#

������������������������������ ������������������ ������������������������

�������������� ���������� �������� � ���

����� ����

����� �� ��

��� ������

%���������������B����������������������%�����������#��"���������������������������������������������������@������������ ������������������������������������������������C�����������������"������������������������������#������������#�������������8����������������������������������#7������������������������D

�������� ����������������������������� �������������� � ��!������������

��� ������

����� �� ��

����� ����

Page 21: Anuncis ACR

� ���������������������������������

Page 22: Anuncis ACR

� ��������������������������������

L’Alternativa t’ INFORMA ! www.acr.cat / alterna[email protected] / Cada dimecres a l’Ateneu, de 19,30 a 21 h

����������� ��������������� ������������ ������������������ �������������� � ���� ���������������� ������������������������������������������� !"�� ����� ������ �� ��� ��� �#��� � ��������$��� � ����%�������� ����� ��%�� ��������%������&���� ����� ��� �'� �� �&����� ���%� ����� ��� �������� ����������� ��%����������� ������������� ����

����������

��������������� �������������� ��������������

�������������� ���������������

���� ���������������� ���������������� ���������������� �����������

��������������� ���������������������������������� � ����� � ��������������������� �����������

!������ ������������������()*�+�� �� ��� ������ ��,�

������������ ������������� �������������������������

������������� �����������!����������"����������#$����#�����# ����������� %� $#���������#��

�������������������!����� &#����#������$� �� �� ������#��'���� ���� ��������������

Page 23: Anuncis ACR

� ��������������������������������

����������� �������������

������������ ���� ����

��������������� ����������� ���������������� ����������������������������������

��������������������� ���������������������������������������������������������� ��������� ����������������������������������������������� ��������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ������������ ������������������������������������������������ �������������������� ���������������� ��� !� ������ � ���"� ��� ������������� �#��$ �$����� �����%�����$������ �&�'�������������� �������� �������������$���� ����'��(���)**+�$���,��!����-����!�,,!����������!������&.����������������&����������������� ������ ����!������������"�"������#�����������$����������������������������������%����� ������������"�$������������������������������������������ ���"������$����������������������&�������������������������������'����"�������������(�������������������)�*++, ����(�� �������� ������������������������������������� ����������������&-� �� ���� #������ ����� �,��� �� �������� ������� ��������"��������������� � �������� �� � �������� ��� �� � ������� � �� ������ ����� ���#��� ����� ����� �'��/����� �����0� ��� � ��� � �������� �������)*1 ���������$����������.��������"���������#�)�����������/�����������������'���0�1�$��0�2���&-�#� ������������0

�������������������������������� ���������� ������� ����������� �� ��������� ��������� ����� ��� ���� ��������� ��� ���������������������������� ��������������������������� ����������������������������������� ���!�����"��#�� �������������������������� !!��"��#���$������$���� ���!!!��%�&'����������������(��)�������� ������������ ��� ��� ��� �� ���� �������� ���������� �� �*��+��������������,��%�������&����������'����������������������������������������������'���!!!�����"��#�������� ������������ ��������-� �"����� ���.��#�,,�����%�/�0��1�(%���%���������1��������������� (������������������������������������)*�������������������� +,�

��������������� ���� ������ ������������������� ����������������������

������������������������������� ����������������� ����!��! ��������������� ����"#�����

���������������������

���������� �������

� ���������������� ���������� �����������

� ���� ������� � ��������������

��-������2����������������������� �����������������-�������'�3�������������. +,���������"����/���������0 *1��� ��2�����������������������&!�!!!�����'!�!������"(4������������5��6%��������������������������-������������(�5� �����7����������� �8������ ����� ��������������������������%�������������������"(4���������

3����������������������+����4�����������' )�5���������������������������.�����%,+���+�61�������������!�) �5������������������������������!�! )�5���������������������� ��������� ��2���������������������� �!!!������.���#��� +,����7��������������������������������������$���������������������������������

� ���������������� ���� ������������� ������ ��������������������8����������+�����9������$��������������������������� �������������������� �� ���������� ���������������������$��������������"�������"��#��:�����������������;�%��������������������������<<

Partit Regidors/es Subvenció / MES Subvenció / ANY Subvenció / 2007-2011

PSC-PSOE 12

ICV-EUiA 4

PP 3

ERC 2

CiU 2

ACR 2

COST TOTAL:

Grup parlamentari Subvenció / ANY Subvenció / 2006-2010

Convergència i Unió (CiU)

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Partit Popular de Catalunya (PP)

Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA

Ciudadanos-Partit de la Ciutadania

COST TOTAL:

���

�����2 ���������������������������� &/�����0����� ������3����4*1�

���������������������������$���� ������������������3