audi q3 sportback technical data · pdate audi q3 sportback brochure || page 1 audi q3 sportback...

of 6 /6
Update: 1119 Audi Q3 Sportback Brochure || Page 1 Audi Q3 Sportback Technical data Q3 Sportback 35 TFSI S line แบบเครื่องยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบแถวเรียง พร้อมระบบจ่ายน�้ามันเชื้อเพลิง แบบฉีดตรง (direct injection) เทอร์โบชาร์จ จ�ำนวนวำล์ว 16 ปริมำตรกระบอกสูบ (ซีซี) 1395 แรงม้ำสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้ำ) / รอบต่อนำที) 110 (150) / 5000-6000 แรงบิดสูงสุด (นิวตันเมตร / รอบต่อนำที) 250 / 1500-3500 ระบบส่งก�ำลัง เกียร์อัตโนมัติ S tronic 6 จังหวะ ระบบขับเคลื่อน ขับเคลื่อนล้อหน้า อัตรำเร่ง 0-100 กม. / ชม. (วินำที) 9.3 ควำมเร็วสูงสุดโดยประมำณ (กม. / ชม.) 205 พวงมำลัย พวงมาลัยไฟฟ้า Progressive Steering เบรกหน้ำ ดิสก์เบรก เบรกหลัง ดิสก์เบรก พื้นที่เก็บสัมภำระ (ลิตร) 530 - 1400 ควำมจุถังน�้ำมัน (ลิตร) 58 ล้อ 19 นิ้ว ขนำด 7J x 19 พร้อมยำง ขนำด 235/50 R19 o ยำงอะไหล่ o The New Audi Q3 Sportback

Upload: others

Post on 21-Jun-2020

13 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Audi Q3 Sportback Technical data · pdate Audi Q3 Sportback Brochure || Page 1 Audi Q3 Sportback Technical data Q3 Sportback 35 TFSI S line Engine type 4-cylinder inline petrol engine

Update: 1119 Audi Q3 Sportback Brochure || Page 1

Audi Q3 Sportback Technical data

Q3 Sportback 35 TFSI S line

แบบเครองยนตเครองยนตเบนซน 4 สบแถวเรยง พรอมระบบจายน�ามนเชอเพลง

แบบฉดตรง (direct injection) เทอรโบชารจ

จ�ำนวนวำลว 16

ปรมำตรกระบอกสบ (ซซ) 1395

แรงมำสงสด (กโลวตต (แรงมำ) / รอบตอนำท) 110 (150) / 5000-6000

แรงบดสงสด (นวตนเมตร / รอบตอนำท) 250 / 1500-3500

ระบบสงก�ำลง เกยรอตโนมต S tronic 6 จงหวะ

ระบบขบเคลอน ขบเคลอนลอหนา

อตรำเรง 0-100 กม. / ชม. (วนำท) 9.3

ควำมเรวสงสดโดยประมำณ (กม. / ชม.) 205

พวงมำลย พวงมาลยไฟฟา Progressive Steering

เบรกหนำ ดสกเบรก

เบรกหลง ดสกเบรก

พนทเกบสมภำระ (ลตร) 530 - 1400

ควำมจถงน�ำมน (ลตร) 58

ลอ 19 นว ขนำด 7J x 19 พรอมยำง ขนำด 235/50 R19 o

ยำงอะไหล o

The New Audi Q3

Sportback

Page 2: Audi Q3 Sportback Technical data · pdate Audi Q3 Sportback Brochure || Page 1 Audi Q3 Sportback Technical data Q3 Sportback 35 TFSI S line Engine type 4-cylinder inline petrol engine

Update: 1119 Audi Q3 Sportback Brochure || Page 2

ขนำดและมตหนวย:มลลเมตร

ระบบควำมปลอดภย Q3 Sportback 35 TFSI S line

ถงลมนรภยคหนำ 2 ต�ำแหนง ส�ำหรบผขบขและผโดยสำร o

ถงลมนรภยดำนขำง และมำนถงลมนรภยดำนขำง o

ระบบเตอนกำรคำดเขมขดนรภย o

ระบบเบรกมอไฟฟำ o

ระบบลอกเบรกขณะหยดนง (Audi hold assist) o

ระบบเบรกปองกนลอลอก ABS (Anti-lock braking system) o

ระบบกระจำยแรงเบรก EBD (Electronic brake distribution) o

ระบบปองกนลอหมนฟร TCS (Traction control system) o

ระบบควบคมกำรทรงตว ESC (Electronic control system with

stabilization function)o

ระบบควบคมควำมเรวรถขณะลงทำงลำดชน (Hill descent control) o

เซนเซอรหนำ-หลงชวยในกำรน�ำรถเขำจอด o

กลองแสดงภำพดำนหลง ขณะถอยจอด o

จดยดเบำะนงส�ำหรบเดก o

ชดปฐมพยำบำล o

Standard specifications

o o o - o

- o - o -

สเบำะ

สภำยนอก

Black (EI)

Grey (OQ)

Glacier white, metallic (2Y2Y)

Mythos black, metallic (0E0E)

Daytona grey,pearl effect (6Y6Y)

Pulse Orange,solid (M9M9)

Turbo Blue,solid (N6N6)

15841843

15762022

15

67

26804500

905 915

79

0

10

06

11399361714

15

08

14

40

14

68

14

00

1031 92

8

Page 3: Audi Q3 Sportback Technical data · pdate Audi Q3 Sportback Brochure || Page 1 Audi Q3 Sportback Technical data Q3 Sportback 35 TFSI S line Engine type 4-cylinder inline petrol engine

Update: 1119 Audi Q3 Sportback Brochure || Page 3

อปกรณมำตรฐำน Q3 Sportback 35 TFSI S line

ระบบเลอกโหมดกำรขบข (Audi drive select) o

ขอบกระจกดำนขำงตวรถตกแตงดวยสอลมเนยม o

ชดตกแตงภำยนอกแบบ S line o

ชดตกแตงภำยในแบบ S line o

ตกแตงหองโดยสำรลำย Matte Brushed Dark Aluminium o

ไฟหนำและไฟทำยแบบ LED พรอมฟงกชนสญญำณไฟเลยวดำนหลงแบบ dynamic

o

ไฟ daytime ส�ำหรบกำรขบขในเวลำกลำงวนแบบ LED o

กระจกมองหลงพรอมระบบตดแสงอตโนมต o

ระบบเปด-ปดไฟหนำ และปดน�ำฝนอตโนมต o

กระจกมองขำงปรบ-พบไฟฟำ, ไลฝำ o

ควำมสะดวกสบำย

เบำะนงหมหนง o

เบำะนงคหนำแบบ Sports พรอมสญลกษณ S line o

เบำะนงคหนำปรบไฟฟำ พรอมระบบปรบดนหลง o

เบำะผโดยสำรดำนหลงพบได o

ระบบควบคมอณหภมอตโนมต ควบคมอณหภมแยกอสระ 2 โซน o

พวงมำลยมลตฟงกชน แบบสปอรตทำยตด พรอมสญลกษณ S line

และ paddle shifto

กญแจแบบ Comfort key พรอมระบบเปด-ปดบำนประตทำย โดยไมตองใชมอ

o

ระบบขอมลและควำมบนเทงระบบเครองเสยงพรอมล�ำโพง 6 ต�ำแหนง o

จอแสดงขอมลกำรขบขแบบ Virtual cockpit ขนำด 10.25 นว o

ระบบ MMI Radio plus พรอมหนำจอแบบสมผส (MMI touch)

ขนำด 8.8 นว o

ระบบ Audi smartphone interface o

รองรบกำรเชอมตอ Bluetooth o

รองรบ MP3 o

ชองเชอมตอ USB o

ไฟเรองแสงในหองโดยสำรสขำว (Lighting package) o

Audi Centre Thailand 02 7658888 ฅ Audi New Petchburi 02 0234888 ฅ Audi Pattaya 038 197888 ฅ Audi Phuket 076 646666

www.audi.co.th AudiThailand

รถยนตใหม Audi ทกรน รบประกนระยะเวลา 5 ป หรอ 150,000 กโลเมตร แลวแตระยะใดถงกอน

บรษทฯ ขอสงวนสทธในการเปลยนแปลงอปกรณรถยนต ขอมล และรายละเอยดใดๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ภาพ ขอมล และอปกรณทปรากฏในเอกสารนแตกตางจากทจ�าหนายจรง และอาจไมใชอปกรณมาตรฐาน

สของรถและอปกรณตางๆ ทปรากฏในเลมอาจแตกตางจากสจรงเนองมาจากระบบการพมพ

Page 4: Audi Q3 Sportback Technical data · pdate Audi Q3 Sportback Brochure || Page 1 Audi Q3 Sportback Technical data Q3 Sportback 35 TFSI S line Engine type 4-cylinder inline petrol engine

Update: 1119 Audi Q3 Sportback Brochure || Page 1

Audi Q3 Sportback Technical data

Q3 Sportback 35 TFSI S line

Engine type4-cylinder inline petrol engine

with direct fuel injection, turbocharge

Valves 16

Engine capacity (cc) 1395

Max output (kW (hp)/rpm) 110 (150) / 5000-6000

Max torque (Nm/rpm) 250 / 1500-3500

Gearbox 6-speed S tronic

Drive Front wheel drive

Acceleration 0-100 km/h (s) 9.3

Top speed (km/h) 205

Steering Progressive steering

Front brake Disc

Rear brake Disc

Luggage volume (L) 530 - 1400

Fuel tank (approx. in L) 58

Wheel size 7J x 19, with 235/50 R19 tyres o

Space-saving spare wheel o

The New Audi Q3

Sportback

Page 5: Audi Q3 Sportback Technical data · pdate Audi Q3 Sportback Brochure || Page 1 Audi Q3 Sportback Technical data Q3 Sportback 35 TFSI S line Engine type 4-cylinder inline petrol engine

Update: 1119 Audi Q3 Sportback Brochure || Page 2

o o o - o

- o - o -

Black (EI)

Grey (OQ)

Glacier white, metallic (2Y2Y)

Mythos black, metallic (0E0E)

Daytona grey,pearl effect (6Y6Y)

Pulse Orange,solid (M9M9)

Turbo Blue,solid (N6N6)

15841843

15762022

15

67

26804500

905 915

79

0

10

06

11399361714

15

08

14

40

14

68

14

00

1031 92

8

SAFETY Q3 Sportback 35 TFSI S line

Airbags for driver and front passenger o

Front side airbags with head airbag system o

Seat belt reminder o

Electromechanical parking brake o

Audi hold assist o

ABS (Anti-lock braking system) o

EBD (Electronic brake distribution) o

TCS (Traction control system) o

ESC (Electronic control system with stabilization function) o

Hill descent control o

Parking aid at front and rear o

Rearview camera o

ISOFIX child seat mounting and Top Tether anchorage point o

First aid kit o

Standard specifications

DIMENSIONS

Dimensions in millimetres

SeatColours

ExteriorColours

Page 6: Audi Q3 Sportback Technical data · pdate Audi Q3 Sportback Brochure || Page 1 Audi Q3 Sportback Technical data Q3 Sportback 35 TFSI S line Engine type 4-cylinder inline petrol engine

Update: 1119 Audi Q3 Sportback Brochure || Page 3

EQUIPMENT Q3 Sportback 35 TFSI S line

Audi drive select o

Roof frame and window channel strips in anodized aluminum

o

S line exterior package o

S line interior package o

Decorative insert in Matte Brushed Dark Aluminium o

LED headlight and rear light with rear dynamic turning signal

o

LED separate daytime running light o

Interior mirror with automatic anti-glare action o

Light and rain sensors o

Exterior mirrors, power-adjustable, heated and power-folding

o

COMFORT

Leather/artificial leather seat o

Sports seats at front with S line o

Electronically adjustable front seats with 4-way lumbar support

o

Folding rear seat back o

2-zone automatic air conditioning o

Sport leather steering wheel, 3-spoke, flattened at the bottom with multifunction plus with S line including paddle shift

o

Comfort key with sensor-controlled luggage compartment release

o

INFOTAINMENT

Sound system with 6 speakers o

Audi virtual cockpit o

MMI Radio plus with MMI touch o

Audi smartphone interface o

Bluetooth interface o

Compatible with MP3 o

USB port o

White LED lighting package o

Audi Centre Thailand 02 7658888 ฅ Audi New Petchburi 02 0234888 ฅ Audi Pattaya 038 197888 ฅ Audi Phuket 076 646666

www.audi.co.th AudiThailand

All new Audi cars limited warranty for 5 years or up to 150,000 km.

The company reserves the right to change all information and specifications without prior notice.

The company reserves the right to change terms and conditions without prior notice.

Deviations from the colours and shapes shown in the illustrations may occur.

No liability is accepted for errors and printing errors.