august 08/2004 - magnificat

of 53 /53
August 08/2004 Obsah Na linke M-Rosy / Do Vašej pozornosti .................................................................................................................................. 2 Panna Mária v Sečovciach ...................................................................................................................................................... 7 Mária – nádej Európy............................................................................................................................................................ 12 Misia Kráľovnej pokoja. Silnejšie než atóm .......................................................................................................................... 16 Ostro sledovaná stopa – Neprijateľné New Age................................................................................................................... 20 Na pulze dňa ......................................................................................................................................................................... 24 Slovo mladých. Duchovné priateľstvo .................................................................................................................................. 31 Zo života svätých. Svätá Terézia z Ávily V. časť..................................................................................................................... 34 Posolstvo. „Hľa, stojím pri dverách a koplem...“ (Zjv 3, 20) ................................................................................................. 41 Naša anketa zo Sečoviec. Sečovské Ohnisko ........................................................................................................................ 44 Náš rozhovor. Hlas na púšti .................................................................................................................................................. 47 Výročie / Sviatok / Pošta dôvery ........................................................................................................................................... 51 Krátke správy / Rôzne ........................................................................................................................................................... 53

Author: others

Post on 01-Oct-2021

8 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Panna Mária v Seovciach ...................................................................................................................................................... 7
Mária – nádej Európy ............................................................................................................................................................ 12
Na pulze da ......................................................................................................................................................................... 24
Zo ivota svätých. Svätá Terézia z Ávily V. as ..................................................................................................................... 34
Posolstvo. „Ha, stojím pri dverách a koplem...“ (Zjv 3, 20) ................................................................................................. 41
Naša anketa zo Seoviec. Seovské Ohnisko ........................................................................................................................ 44
Náš rozhovor. Hlas na púšti .................................................................................................................................................. 47
Výroie / Sviatok / Pošta dôvery ........................................................................................................................................... 51
Krátke správy / Rôzne ........................................................................................................................................................... 53
Petícia za sr. Agátu ohrozená
Milí priatelia, da 17. júna 2004 zdruenie o.
z. Magnificat vyhlásilo petinú akciu pútnikov
za povolenie sestre Agáte Burejovej navšte-
vova miesto zjavení Pri Brale v katastri obce
Malé Ozorovce a zverejova posolstvá, ktoré dostáva...
Do dnešného da sme odoslali Generalátu sestier
OSBM do Ríma hárky s 2755 podpismi. Hárky
zárove posielame aj Mons. Milanovi Chauturovi,
CSsR. Chystáme alšiu zásielku, pretoe podpisov je u vyše 5000.
Ako sme sa dozvedeli, niektorí správcovia farností
alebo kazi odrádzajú alebo priamo zamedzujú
uskutoovaniu našej petinej akcie. Sme nútení oznámi, e takéto konanie je protiústavné.
Na verejnej diskusii veriacich v Chráme sv. Cyrila a Metoda v Seovciach v nedeu da 4. júla 2004 sa košický exarcha vladyka Mons. Milan Chautur, CSsR, doslova vyjadril:
„Ak udia píšu petíciu Generálnej predstavenej baziliánok, aby zmenila svoje rozhodnutie, to je
len znak, e neposlušnos patrí k nie dobrému a je príznakom u od zaiatku toho, ktorý je
Zlý.“
Vzhadom na postup voi rehonej sestre Agáte Burejovej, OSBM, ktorá bola Mons. Chauturom verejne
vyzvaná osobne sa zodpoveda, uvádzam niektoré lánky Ústavy Slovenskej republiky.
Ústava Slovenskej republiky
. 460/1992 Zb., ako vyplýva z nasledujúcich zmien a doplnení vykonaných ústavným zákonom:
. 16
(1) Nedotknutenos osoby a jej súkromia je zaruená. Obmedzená môe by v prípadoch ustanovených zákonom.
(2) Nikoho nemono mui alebo podrobi krutému, neudskému i poniujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.
l. 17
(1) Osobná sloboda sa zaruuje
(2) Skúmanie duševného stavu osoby obvinenej z trestného inu je moné iba na písomný príkaz súdu.
l. 19
(1) Kadý má právo na zachovanie udskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu mena.
(2) Kadý má právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromia a rodinného ivota.
3
l. 27
(1) Petiné právo sa zaruuje. Kadý má právo sám alebo s inými obraca sa vo veciach verejného
alebo iného spoloenského záujmu na štátne orgány a orgány územnej samosprávy so iadosami,
návrhmi a sanosami.
Petiné právo v EÚ:
Kadý oban trvalo ijúci v niektorom z lenských štátov má právo poda petíciu na Európsky parlament v
otázkach politiky únie, ktoré sa ho bezprostredne dotýkajú.
Okrem toho sa so sanosou na neoprávnenú innos niektorej európskej inštitúcie môe obráti na sprostredkovatea, menovaného Európskym parlamentom.
Európsky Parlament- Directorale Generale
Z parku som prišla na izbu. Vynadali mi, e vôbec nesmiem chodi von. Ani na prechádzku, ani
do bufetu, ani s návštevou. Prednostka mi nariadila zvýšený dozor. Bol tu teraz ošetrovate a
chcel zatvori okno, lebo vraj môem vyskoi. Povedala som, e to skúsim a vrátim sa
dverami. Dovtedy budem vyzváa, pokia ma nepustia. Ke som telefonovala, stál ošetrovate
pri mne a tvrdil, e má povinnos ma odpoúva. Na sv. omšu nemôem, alebo len so
sprievodom…
na Psychiatrickej klinike v Košiciach :
- Sestra Agáta, ako sa cítite teraz, v týchto
momentoch?
sledovaná. Mala som sa podrobi psychologickým
testom. Ke mi to predstavená oznámila, e je tu taká
poiadavka z Ríma od Generálnej predstavenej a do istej
miery aj od vladyku Milana Chautura, tak som to prijala a
podrobila som sa tomu. Došli sme sem, nevemi dobre to
na ma pôsobí, vôbec to vedomie, e som na takomto
oddelení, kde som ešte nikdy nebola. Nemyslím si, e sem a patrím e ma tu treba liei. Ale kee predstavené si to iadajú, tak som sa tomu podrobila.
- Ako by ste sa vyjadrili vzhadom na posolstvá, ktoré nemôete hovori a vzhadom na pútnikov, ktorí chodia ku bralu?
* Môem poveda to, e diabol vemi zúri, chce loveka odvráti od modlitby. Ale víazstvo Márie je
* * * * *
4
Bez toho, aby lekárka sestru Agátu oboznámila s potrebou prijíma lieky, jej jeden
naordinovala. iadali, aby ho zobrala pred nimi. Odmietla a iadala o vysvetlenie a pouenie o úinku lieku. Ide o liek pod názvom Zyprexia.
Medikament Zyprexia sa aplikuje pri akej schizofrénii a maniacko-depresívnych stavoch.
Sestra Agáta bola v sobotu 24. júla upozornená, e ak opä odmietne uvedený liek bra, bude nútená podvoli sa aplikácii injekcií.
Da 27. júla popoludní bola sestra Agáta z nemocnice prepustená. (anse)
Seovský „tribunál“
Vladyka Mons. Milan Chautur, CSsR, vyzval prítomných
citátom z Písma: „Dávajte pozor, aby vás nikto
nezviedol“. Potom vyslovil pochybnosti o všetkých
seovských posolstvách, pretoe majú nacionálny nádych a
útoia proti hierarchii. Uviedol, e„prinášajú chaos a
anarchiu“. Vzhadom na to, e posolstvá boli mediálne
rozšírené, najmä prostredníctvom M ROSY, povedal vladyka
Mons. Chautur, e povauje za povinnos verejne
prediskutova tieto udalosti. Oznail udalosti Pri brale
jako „davovú psychózu“. „Tam máte istú manipuláciu,
ktorá môe znamena pre gréckokatolícku Cirkev viac
zneváenia ako osohu - povedal a pokraoval - ja by
som nechcel, aby gréckokatolícka Cirkev bola súdená
za to, e produkuje nepravé zjavenia, e manipuluje s udskou mienkou a zavádza psychózu.“
„Nepotrebné“ zjavenia
Mons. Chautur zdôraznil: „Ja ku svojej viere nepotrebujem zjavenia. Moja viera sa stavia na
dôvere voi Tomu, ktorý prišiel na túto zem a ktorý za ma zomrel. Lebo katolícka viera
nikomu neprikazuje veri v zjavenia. Lebo to nie je pravda viery. Viera v zázraky, viera v
zjavenia, nie je súasou nášho náboenstva. Komu pomáha viera v zázraky - v poriadku. Veri
v to, e sa Panna Mária zjavila v Lurdoch i Fatime - v poriadku. Ni proti tomu nemám. Ale ke
niekto povie - ja ani tomu neverím, nehreší. Kristus tým uom, ktorí túili po zázrakoch, vemi
trpko vytkol: Zlé a cudzoloné plemä! Vyaduje si znamenia. Ale nedostane sa mu iné znamenie ako znamenie Jonášovo.
(Tu by sa iadalo poveda - nie seovskí ani iní pútnici si „vyiadali zjavenia“, ale naopak - je tu tendencia
ich neprijíma.)
Odporúanie psychiatrovi
* Otázka: Vladyka, myslíte si, e rehoná sestra by mohol klama?
„Ke som hovoril s psychológom, hovoril mi, e sú veci v psychológii známe ako silné emotívne záitky.
Take rehoná sestra nemusí klama, mohla ma silnejší emotívny záitok, ktorý ona stotouje s
realitou, a samozrejme pri takýchto zjaveniach sa vyaduje psychiatrické a psychologické vyšetrenie, ke
by u šlo o skúmanie hodnovernosti, a v tom prípade ona neklame, ona nech si tvrdí, o je v oblasti
5
Zakázaný asopis M ROSA?
* Na otázku i je M ROSA Cirkevne schválená Mons. Chautur odpovedal:
Bola zakázaná, bolo jej vzaté schválenie biskupskou konferenciou, ie nie je cirkevne schválená, bolo aj
nariadenie, e sa nesmie predáva v chrámoch ako cirkevný asopis, aby sa udia nemýlili - lebo cez
takéto asopisy, ktorý neprejde cirkevná cenzúra potom vstupuje do myslenia ud mnoho dezinformáciíí.
Tento asopis iste nemá cirkevné schválenie, lebo bol predmetom jednania a biskupská konferencia
jednoznane rozhodla, e ani v chrámoch sa nesmie predáva, aby to navonok nevyzeralo, e to je cirkevný asopis.
Zaznamenal: (anse)
o. Miroslav ajka, CSsR:
Láska verí, pýcha odsudzuje
Na našu otázku ohadne zjavení ako aj problému “imprimatur” nám v interview odpovedal o. Miroslav ajka, CSsR.
V rozhovore s ním ako aj emeritným biskupom Mons. Romanom
Danylakom (obaja pôsobia v Toronte) pokraujeme na stranách 26-34 tohto ísla M ROSY:
- M ROSA: Cirkev sa poväšine stavia k zjaveniam vemi opatrne, alebo vôbec sa nevyjadruje, v
poslednom ase - ako napríklad na Slovensku v Seovciach, má a negatívny postoj. asopisy,
ktoré nemajú imprimatur a píšu o duchovných otázkach, sú oznaované asou katolíckej
hierarchie priam za heretické a škodlivé, a naviac „odobrené“ zákazom, ktorý nikdy nikto
nevydal. Na druhej strane je známy výrok Pavla VI. O zrušení obmedzenia šírenia informácií o zjaveniach a zázrakoch. Aký je Váš postoj?
* O. Miroslav ajka: Stava sa opatrne k zjaveniam je osi samozrejmé, povedal by som. Ba je to aj
povinnos. Ale odmieta zjavenia bez rozmýšania je hrubou chybou - prinajmenej, ak nie akým
hriechom. Katechizmus Katolíckej cirkvi, myslím v paragrafe 67, hovorí, e súkromné zjavenia
Boh dáva uom na pomoc v uritých historických chvíach. Dnes, ke sa uzákoujú homosexuálne
manelstvá a prostitútky sa v televízii chvália svojou prospešnosou v spolonosti, nu a ak v tejto situácii
nepotrebujeme súkromné zjavenia, ie pomoc zhora, tak potom nikdy. A Katechizmus hovorí, e je to
„pomoc“. Nemyslím, e je múdre pohda Boou pomocou. Odsúdi súkromné zjavenia alebo
posolstvá bez skúmania môe iba pyšný lovek. „Láska všetko verí“ - hovorí sv. Pavol v slávnej
13. stati v Liste Korinanom. Láska všetko verí. Prvým postojom lásky je veri. A ke mám pádne
argumenty neveri, a potom neverím. Urobi z loveka hlupáka alebo blázna bez príiny je
matériou na smrtený hriech. Kto povie svojmu bratovi „ty bohapustý blázon“, hovorí Jeiš, pôjde do pekelného oha. Láska je opakom pýchy.
Sv. Pavol hovorí: Všetko skúmajte a o je dobré, toho sa drte! A tie nám hovorí: Proroctvami nepohdajte.
6
o sa týka asopisov bez imprimaturu, kanonické právo to nevyaduje. Ak to nejaký kaz alebo
biskup vyaduje, koná v rozpore s kanonickým právom a pápeom, ktorý ho podpísal.
Istá sedliaka z východného Slovenska, u dávnejšie, šla na pú do Turzovky. Autobus s pútnikmi sa
zastavil na sv. omšu v blízkom meste. Tu šla na spove. Hovorím to z jej svedectva. Kaz sa jej pýta, i
ide do Turzovky. Ona mu hovorí: „Ote, ja sa chcem spoveda.“ „Ale kam idete?“ opakuje
kaz. „Ote, ja sa chcem spoveda“ - opakuje ona zase. Ale kaz sa jej znovu pýta to isté. Tu mu ona
hovorí: „Ote, vás do toho ni nie je, kde ja idem. Chcete pou moje hriechy, alebo nie?“ Vtedy
sa kaz spamätal a vypoul jej spove. Nebohý jezuita o. Paák, ktorého si mnohí zaiste ešte dobre
pamätajú, mi raz povedal: „Neviem, preo zakazujú kazom da rozhrešenie tým uom, o idú
na Turzovku sa modli, ale nikto nezakazuje da rozhrešenie tým, ktorí idú do Juhoslávie k
moru na nudistické pláe!?“
Neviem o tom, aby kaz mal právo sa pýta v spovedi, kam lovek ide, alebo koko peazí má v banke.
Nu, tým chcem poveda iba to, e nikto nemôe porušova cirkevné zákony a zásady len preto, e ide o údajného vizionára.
Anton SELECKÝ
as mea
Sprísnený reim sestry Agáty priamo na rozkaz Ríma * Verejný tribunál v seovskom Chráme
sv. Cyrila a Metoda * Kto podhodil falošné posolstvo? * Mons. Chautur nepotrebuje zjavenia *
Tábor pútnikov Vládkyne sveta * Rómovia pri Márii * Odpove Generálnej predstavenej OSBM
A. Danoviovej na petíciu o. z. Magnificat - internovanie sestry Agáty na psychiatrii *
Vizionárka na „výskume“ * Rozbité pútnické miesto * o odkrýva teror Pri brale? * Trestné oznámenie o. z. Magnificat na neznámeho páchatea
Rómske deti z obce eha sa modlia pred sochou Panny Márie Pri Brale 17. júla 2004. O tri dni na to zostali po útoku neznámich vandalov
modliace sa ruky s hlavou Panny Márie
Da 21. júla som za o. z. Magnificat písomne poveril lena nášho zdruenia v Seovciach M. K.
zastupovaním vo veci trestného stíhania na neznámeho páchatea. Udalosti v Seovciach toti
prerastajú do otvoreného konfliktu. Šlo o odpove na rozbitie vybavenia pútnického miesta Pri
brale pri Malých Ozorovciach neznámymi vandalmi. Tento in sa uskutonil v ranných hodinách da 20. júla 2004. Poda všetkého sa konflikt rozrastie. o mu predchádzalo?
Udalosti po 17. júni 2004, ke sme vyhlásili pri ozorovskom brale petíciu za sestru Agátu, nabrali vzápätí
rýchly spád. Zákaz - teda „neodporúanie“ sestre Agáte chodi ku bralu a publikova posolstvá Panny
Márie gradovali sprísneným reimom sestry v kláštore, nariadenom samotnou generálnou predstavenou v
Ríme. Ešte koncom školského roka bola seovským správcom farnosti Štefanom Keruom-
Kmecom, na nariadenie Mons. Chauturom, sestre Agáte vzatá apoštolská misia – teda
povolenie vyuova náboenstvo. Vzápätí, vo veerných hodinách v nedeu 4. júla 2004 v predveer
sviatku sv. Cyrila a Metoda, sa v seovskom chráme, zasvätenom týmto dvom slovanským
apoštolom, uskutonila pripravená beseda so seovskými farníkmi, istý druh tribunálu. Besede predsedal
exarcha Mons. Milan Chautur, CSsR.
Tento dialóg sa bude toi okolo problému seovských zjavení - povedal úvodom vladyka, ktorý
potom preítal „nové posolstvo zo 17. júna, teda posledné z roku 2004, v ktorom Panna Mária
ruší Gréckokatolícku cirkev. Tak môeme vedie, o sú to za posolstvá. Vypoujte si aspo as tohoto posolstva:
8
Milované dietky gréckej Cirkvi! U po stároia vás vyzývam k cirkevnej jednote, vy však nie ste
ochotní poúva slová svojej Matky, a preto som sa rozhodla v tomto závanom posolstve oznámi svetu túto novinu: Ruším Gréckokatolícku cirkev…“
„Posolstvo“, ktoré vladyka oznail ako posledné, zo 17. júna t. r., bolo niekoko dní predtým poroznášané
neznámymi osobami po bytoch v celých Seovciach. Podpísané bolo „sestrou Františkou“. Vladyka
komentoval tento podvrhnutý anonym (pretoe pravé posolstvo sa nijako nemohlo dosta na verejnos
vzhadom na to, e sestra Agáta tak nemôe urobi) slovami:
Tento dokument (!) vlastne hovorí o všetkom tom, o sa tu konalo u spred dvoch rokov, aj
ke je podpísaný autor neznámou osobou, ale nesie sa v takom istom tóne ako boli písané ostatné posolstvá.
Vladyka Milan Chautur vlastne situane podhodeným anonymom prikryl svoje u plánované odsúdenie
zjavení Panny Márie Pri brale.. Falošné posolstvo, podhodené v Seovciach, je napísané dômyselne,
profesionálne a rafinovane. Autor sledoval niekoko efektov:diskreditáciu sestry Agáty,
spochybnenie zjavení Vládkyne sveta a vrazenie klina medzi rímsko - a gréckokatolíkov. Autor
presne a úelovo udrel na citlivú strunu. Vedel, e gréckokatolíci zareagujú okamite. Navyše, akoby v
súinnosti s Rímom a Exarchátom, anonym zrejme urýchlil internáciu sestry Agáty na psychiatrickej
klinike Fakultnej nemocnice v Košiciach. Dokonalá pomsta? Preo a komu?
Týde po odpuste v Seovciach sa da
17. júla 2004 uskutonil plánovaný
tábor o. z. Magnificat pod názvom
Ohnisko. Z celého Slovenska sme
dostávali telefonáty pútnikov, ktorí sa o
stretnutie zaujímali. Naši seovskí
posádka dostavila na miesto stretnutia.
Privítal nás perfektne pripravený
stráenou sestrou Agátou sme poíta
nemohli. A tak sme pripravili noný
program, kde sme premietli našu
„zakázanú” videokazetu Milujte Lásku,
modlitby. Ozvuenie, duchovné piesne,
skvelá kuchya. Obetavos miestnych
Domani, manelia Ostapukovci,
manelia Juskovci a ostatní vloili do „Ohniska“ celú svoju dušu. Mláde, noný guláš, modlitby, diskusie, ale aj krásna hviezdnatá obloha bola prípravou na sobotu. Dlho do noci znel ruenec.
Ráno po symbolickej spške prišli dva autobusy veriacich Rómov zo ehne. Prišli alší a alší, take sa Pri
brale stali národnostnou „väšinou“. Zaznel tu medzinárodný slovensko-esko-maarsko-rómsko-grécky
aj rímskokatolícky ruenec, vedený naším bratom Piom. Okolo pol druhej prišiel o. Ján Sabol, aby viedol
toto pútné zhromadenie. Moleben k blahoreenému gréckokatolíckemu mueníkovi biskupovi Pavlovi
Petrovi Gojdiovi, jako aj pápeská hymna na záver korunovali poobedajší program. Bolo dojímavé
sledova skupinu rómskych detí, ktoré kyticami kvetov obloili krásnu sochu Panny Márie, zhotovenú na objednávku seovských sestrier - baziliánok. To ešte nikto netušil, o nastane o niekoko dní…
9
Krátko po tretej sa pútnici pobrali do chrámu v Malých Ozorovciach, kde o.
Sabol pre nich vopred vybavil sv. liturgiu. Správca miestnej farnosti
poakoval pútnikom a vyzval ich, aby aj naalej prichádzali k modlitbám k Seovskej Panne Márii.
Ke som chcel navštívi sestru Agátu, bol kláštor neprístupný. K
sestre Agáte nikoho nepustili. Posolstvo, ktoré dostala pre Slovensko,
zostalo za kláštornými múrmi. V pondelok som sa dozvedel o internovaní
sestry Agáty na Psychiatrickej klinike v Košiciach. Len tesne predtým som
spoítal alšiu tisícku podpisov našej petície generálnej predstavenej do
Ríma. Neprehadná situcia sa vystupovala telefonátom našich
spolupracovníkov zo Seoviec:
Všetko Pri brale je zniené!
Stalo sa tak v ranných hodinách da 20. júla 2004, teda na tretí de po
našom Ohnisku. Všetky laviky vytrhali a nahádzali do potoka. Krásna socha Lurdskej Panny Márie, ku
ktorej sa modlili a spievali rómske deti, je rozbitá… o tento teror Pri brale znamená a kto je za ním -
* * * * * *
Prosíme vás o modlitby a pôsty na úmysel Panny Márie - Vládkyne sveta, ako aj za našu sestru
Agátu Burejovú! Podpisujte petíciu a posielajte nám vyplnené hárky! Píšte úplne a
itatene! Je to boj nás všetkých! Petícia nemá nijaké asové obmedzenie! Príte opä na
Ohnisko da 17. augusta 2004, na lúku Pri brale! Prineste si stany a výbavu! Oakávame aj Teba, naša drahá sestra a brat, kadého osobne!
Anton Selecký
Seovský „tribunál“
V pokraovaní verejného dialógu - besede da 4. júla 2004 Mons. Chautur vyzvalsestru Agátu k
vysvetleniu skutoností posolstiev a zjavení Panny Márie. Zárove sa vyjadril aj ku aším
aspektom problémov zjavení formuláciami, ktoré môete u, milí priatelia, posúdi sami. Z
diskusie, ktorú sme z priestorových dôvodov skrátili, sme vybrali podstatné asti:
* Otázka: Ke sa Pán Jeiš modlil na hore, je preto hriechom, ke sa modlia udia spolone a chvália Boha v prírode?
- Mons. Chautur: Modlitba môe by aj hriechom, ak je podkladom na nieo, o nejde v cirkevnom
duchu. A ke niekto prijíma v akom hriechu, dvojnásobne hreší. Je odsúdeniahodným, ke niekto neverí a chce si robi dajme tomu volebnú kampa cez to, e sa ukazuje v chráme.
* Otázka: Chodím na stretnutia, je to úasné, jedna modlitba jedno myslenie, tak to cítim a
odporúam kadému.
- Mons. Chautur: Môem sa stotoni, e niekedy tie myšlienky súvisia priamo aj s mojimi kázami, je
tam jedno myslenie. Sestrika si aj píše kázne, ako som si všimol tu v chráme, tak môe by pravdou, e z týchto kázní sú niektoré tieto posolstvá, niektoré takéto súvetia, ktoré sú mi u známe.
* Otázka: Poznám vás od detstva, som tu zo susednej dediny, myslím si, e sa môte aj vy mýli, ja sestre verím. o by z toho mala, keby klamala?
10
- Mons. Chautur: Neviem o by z toho mala, nechcem tu nikoho podozrieva z klamstva, sestrika môe
vystúpi, a nech sa pái prís na stoliku, a porozpráva o svojich videniach, pretoe ja myslím, e
klama ona nemôe, ale veci sú u tak aleké, e Cirkev, tá oficiálna mi prikázala tomu da jasný názor, a sestrika môe teda da jasno.
Sestrika, povedzte nám jednoznane, ako Pannu Máriu vidíte? Oi, ruky, nohy?
Myslím, e to mlanie staí... Ešte azda - akou reou sa ku vám prihovára...?
- Sestra Agáta: To, e som mlala, ešte neznamená, e neviem odpoveda...
Ja Pannu Máriu vašinou nevidím fyzickými oami, ale vnútorným zrakom. Ke som Ju videla, mala biele šaty, modrý pás, modrý závoj, v ruke mala ruenec a modlila sa.
- Mons. Chautur: Nechcem, aby to vyzeralo ako nejaký tlak a výsluch pred verejnosou, Vy sa musíte
pred týmto spoloenstvom zodpoveda za veci, ktoré sa tejto verejnosti týkajú. Pretoe ste jedna z
týchto veriacich gréckokatolíckej cirkvi, ktorú poda posolstva Panna Mária zrušila, no a vy sa musíte pred týmto spoloenstvom zodpoveda.
- Sestra Agáta: Ja som toto „posolstvo“ nedostala.
- Mons. Chautur: Vy si zahrávate s vierou týchto udí. o sleduje Panna Mária tým spôsobom, ktorým sa vám zjavuje?
- Sestra Agáta: Panna Mária vyzýva k modlitbe, k láske, k pristupovaniu k sviatostiam, ja neviem, o sleduje, ja viem, o ku nám hovorí.
- Mons. Chautur: Je to u vec vášho postoja a samotnej rehole, vašej predstavenej, ktorú tu síce
nevidím, a musíte si váne uvedomi dôsledky svojho konania, pretoe som veci musel predloi všetkým biskupom a v tejto veci som musel poda informáciu aj otcovi nunciovi.
Bratia a sestry, nepovaujte tento dialóg nejakým za spôsobom napadnutie sestry. Tu ide o to, aby sa vyjasnili okolnosti okolo seovského brala, lebo tieto okolnosti mnohých odviedli od cirkvi. :
- Štefan Keru-Kmec: Sestra Agáta vemi dobre vie, e som ju prijal a podporil ju v mnohých vecicach.
Spolu sme rozprávali, e as a ovocie, ktoré príde, ukáe pravos alebo nepravos vecí, ktoré sa dejú . A
vemi vea z toho ovocia boli rôzne negatívne záleitosti. Na základe týchto vecí, vlastne som sestre Agáte vzal misiu na uenie náboenstva v mojej seovskej farnosti.
- Mons. Chautur: Svätá Misia je poverenie cirkvou vyuova pravdy viery. Táto misia musí by odobraná
loveku, ktorý by pravdy viery dezinformatívne vyuoval. Táto misia bola teda odobratá právom.
* Otázka: Chcela by som sa Vás, otec Vladyka, spýta na
Litmanovú.
- Mons. Chautur: Táto záleitos je vo veci skúmania, Cirkev tu
pravdepodobne ani v dohadnej dobe nevyriekne nejaký oficiálny
verdikt, pretoe iadne takého zázraky, alebo momenty, ktoré by
hovorili o nadprirodzenom vstupe tam nie sú, take ke nie sú, nemôe by ani potvrdenie Cirkvou.
* Otázka: Preo nikdy neboli zakazované Lurdy, Fatima a
Litmanová, ale Seovce u poas zjavení sú zakazované.
- o. Štefan Keru-Kmec: Ja môem poveda, e tieto modlitbové
stretnutia nikdy neboli zakazované.Ak by boli, tak by ste to odo ma okamite pouli.
11
- Mons. Chautur: Po ovocí ich spoznáte. ašie klamstvo. Nevydal som iadny dekrét, iadny zákaz, a
vy si tu verejne dávate otázku, preo sú zakazované.
Nie sú to pravé zjavenia, lebo ovocím týchto zjavení sú pamflety, ktoré uráajú gréckokatolíkov, uráajú
veriacich, uráajú myslenie normálnych udí. A takéto veci nemôme v Cirkvi tolerova., Nie je pravda,
e Litmanová je Cirkvou dovolená, teda doporuená. Aby to nešlo do schizmy a herézy, prichádzajú tam
kazi, aby oni toto zhromadenie veriacich viedli, chodia tam pre udí, aby neboli dezorientovaní azda
niektorými silami, ktoré by mohli tieto stretnutia vemi ahko zneuíva.
Take toto je rozdiel, - by dovolený, schválený, a by Cirkvi zabezpeený tak, aby nevinní udia nemuseli odís do bludu.
* Otázka: Navštívite vy niekedy Bralo osobne?
- Mons. Chautur: Po tomto rozhovore so sestrikou u tam ani nemám chu ís, pretoe rehoná osoba sa doteraz - inak ako takto - chová na verejnosti.
* Otázka: Bude nejaké vyjadrenie Cirkvi ohadne tohto zjavenia?
- Mons. Chautur: Nakoko som pri osobnom rozhovore povedal, e to povaujem za súkromné zjavenia ,
teda iadna komisia nebola doteraz zriadená ,ale ani teraz nemám v úmysle pripisova týmto zjaveniam
takú vános, aby som zriadoval sledovanie, zatia tam nie je o sledova. Otec Sabol dohliadol na
kresanský priebeh tohto stretnutia, ale e by robil zo seovského brala nejakú vekú bublinu, tak toto neiadajte. Ja mám Pannu Máriu vemi rád, a nechcel by som jej ublíi nejakými pseudozjaveniami.
- o. Štefan Keru-Kmec: Bolo ítané, e kazi a biskupi nemajú vôbec mariánsku úctu a v tomto zmysle e neberú Bohorodiku váne.
- Mons. Chautur: Tieto a podobné signály by boli dos jasné, e ak by aj boli pouté tieto posolstvá, nie od dobrého sú tieto posolstvá.
* Otázka: Tie otázky, ktoré sú proti sestre Agáte, súvisia s posolstvom, ktoré bolo proti
kazom?
- Mons. Chautur: Nehovorím, e kazi sú tí najsvätejší zo svätých, tak medzi kazmi ako aj rehoníkmi je vea tých, o padajú a je vea tých, o vstávajú. My máme svoje svedomie.Chvalabohu.
Sestriku teraz verejne prosím o to, aby si uvedomila, e seovské bralo nie je miesto zjavenia. Vyplýva
to z daných posolstiev, ktoré som ítal, a ktoré s cirkevným uením sú v takej kontradikcii, e Panna Mária by do takýchto bludov nevstupovala.
A potom znova chcem jej ešte poveda, ak skutone nieo vnútorne cíti, e povinnosou loveka, ktorý
má nejaké mimoriadne záitky, je hada prirodzené spôsoby riešenia, to znamená nech vyhadáva aj odborníkov v oblasti psychológie.
Môj názor poznáte. Nebol som pri seovskom brale, ale ani tam netúim ís. Ak udia píšu petíciu
Generálnej predstavenej baziliánok, aby zmenila svoje rozhodnutie, to je len znak, e neposlušnos patrí
nie dobrému a je príznakom u od zaiatku toho, ktorý je Zlý. Preto sestrike zdôrazujem, nech prijme v
poslušnosti nariadenie generálnej predstavenej. Nikdy som o nikom nemyslel zle, nikdy som nikomu nechcel zle, ale ako biskup tohto exarchátu som povinný bráni pravdu, pravos viery.
Zaznamenal: Anton Selecký
Ilustrané foto: (a)
V predveer 14. výroia zjavenia Nepoškvrnenej istoty na hore Zvir
Mária – nádej Európy
Júlové „cyrilometodské“ stretnutie litmanovských pútnikov sa nieslo v znamení vekej
levoskej púte, kam prišlo pol milióna pútnikov. Pútnici, z ktorých viacerí – najmä z východu –
u navštevujú aj miesto zjavení Panny Márie Pri brale v Seovciach, sú aj vernými pútnikmi Nepoškvrnenej istoty, o nijako nenarúša ich program.
* * * * * * *
Sv. liturgiu o 9.00 h slúil dekan o. Daniel Galajda, správca miestnej farnosti, ktorý kázal na tému
nedeného evanjelia o posadnutých v Gadare. Poínanie obyvateov mesta, ktorí prosili Jeiša, aby odišiel,
mesta, kde Jeiš vyhnal zlých duchov z dvoch posadnutých do riedy sví - komentoval o. Galajda ako
strach prija Krista do svojho „vyhradeného teritória“, kde máme svoje zvyky, svoj majetok, o ktorý sa
bojíme, a to nechceme zmeni. Ale akého pána prijmem do svojho ivota, takému budem slúi -
povedal správca farnosti Litmanová.- Skúsme dnes skutone prija Jeiša Krista, vezmime ho
váne a uvedomme si, e to, e nás uzdravuje, je ovea väšie ako to, oho sa máme kvôli nemu vzda.
Zvir – milostivé miesto
kazského seminára v Prešove, na sv. liturgii 4. júla 2004:
Boské Srdce nás vdy poteší. Do toho Boského prístavu
nás vedie naša Matka Mária. Dostali sme ju tu pod kríom.
Sem sme prišli, aby sme vzdali vaku Panne Márii. Mnohí
ste prišli hada útechu, prosi, aby sa vaše akosti zmenili na rados.
Vera som poúval o ôsmej veer správu na Rádiu Lumen.
Poda nej apoštolský exarcha sa modlil fatimskú sobotu v
Klokoove. A v homílii sa dotkol aj otázky zjavení v Seovciach. Nezháajme sa po iadnych senzáciách.
Pome za ou v poslušnosti . Ako to Ona povedala.„Ha, sluobnica Pána, nech sa mi stane poda
tvojho slova.“ A toto mi máme robi. Asi pred piatimi rokmi som bol so svojimi veriacimi tu na tejto
hore, aby sme sa tu pomodlili ruenec. Dobre sme preili ten de a šli sme dole. Tam boli udia. Ke
videli, e som kaz, zaali na ma nadáva - ako to, e vy a kazi a biskup nechodíte sem na túto horu a
biskup dávno nevyhlásil zjavenie Panny Márie za pravé, o ste to vy za kazi a lenovia Cirkvi? Mal som
problém ne som im to vysvetlil, e Cirkev je vemi opatrná. A bol som rád, ke náš otec biskup
Hirka povedal - Chote na túto horu, modlite sa na tejto hore, modlite sa spolone, pretoe
tam, kde sa udia spájajú a modlia, je miesto milostivé. A modlime sa k Pánovi.
Ak Panna Mária chce, aby to miesto bolo milostivé, pome k nej. Iste je krásne, e takýto veký poet vás
je tu, a kadý prednáša svoje prosby cez Máriu k Bohu. Sme tu hlavne preto, aby sme boli lepší,
dokonalejší, aby sme boli blišie k Bohu, aby sme boli svätejší. Milujme sa a milujme Boha. 1. - 3.
prikázania Desatora sú milova nadovšetko Boha, a 4. - 10. milova blíneho ako seba samého. Ak toto
budeme plni a budeme prosi Pannu Máriu tu na tomto mieste, aby nám pomáhala tento príklad vo svojom ivote plni, toto je správne.
13
Urobme si to predsavzatie na tejto svätej hore alebo na tomto milostivom mieste, e budeme Boha
* * * * * * *
Dokajú sa pútnici uznania Litmanovej?
o. Daniel Galajda vo svojich oznamoch upresnil: Najblišie sa tu stretneme 7. - 8. augusta pri
príleitosti prvej nedele a pri príleitosti výroia zjavení. Ak chce niekto prís aj priamo na výroie piateho,
* * * * * * *
Nepoškvrnenej istoty, zo da 3. júla 1994:
Moje drahé deti! Milujem vás a prosím - zmete svoj
ivot! Poujte hlas svojej Matky... Jeiš je vo vás! Boh
je vo vás! Neite tak, e si nevšímate vekú starostlivos, ktorá je o kadého jedného z vás.
Neite ako tí, o vidia, a predsa sú slepí, ako tí, o
poujú, a predsa sú hluchí! Boh je tu...!
* * * * * * * *
zmete svoj ivot!
Pozeráš do výkladu. Potreboval by si nové sako. A tie vlasy,
ach. Nieo iné...! Chceme sa meni. Zmeni imid. Tapety,
priezvisko. ivot je zmena! - Poúvaš... Chceš zmeni
nepríjemného kolegu. Chatrné zdravie. Zmeníš na chvíu
krajinu. Starosti zostali. Niekto ti chce pomôc. Odmietaš.
Pretoe chce, aby si zmenil to, oho sa nemieniš vzda -
14
seba samého... Tvoju dušu. Tvoje JA. Tvoj ivot. ivot v hriechu na ivot v Bohu...
* * * * * * *
Hlas. Voice of America. Burácajúci štadión. Šum tichej rieky. Hlas... Oco! Mama! Temné ruanie.
Pomoc...! Kto to vlastne sme? Krik do ucha. Si káder! Si celebrita! Ticho. Padá dá, samota. Si nula. Niet
nikoho. A predsa. Hlas. Moje drahé deti...! Natiahneš ruku do hlbín duše. Si môj, hovorí Niekto. Kto?
V mojich hlbinách? V tej tme... Túba, strach, predstava? Nie. V dráme uprostred teba, je On. Jeiš. Boh. Všetko, o hadáš.
akujem Ti, Mária, za Tvoj hlas...!
* * * * * * *
Neite tak, e si nevšímate vekú starostlivos, ktorá je o kadého jedného z
vás...
Vaša Sporitena, vaša banka. Istota. Poistenie. Vyplte a pošlite. Vy ste predsa ten, ktorý nám leí na
srdci! Kto sa o vás postará? No predsa my. Len zaplate. Zaplate! Kdesi, v tichu, odovzdaný do rúk
svojho stvorenia, v kúsku Chleba aká On. Vie o tebe všetko. Spoítal ti na hlave kadý vlas. Pozná a od
venosti. Si jeho dedi. Dedi Kráovstva. Prepá - máš iné starosti... Musíš sa naháa. Ujde ti predsa toko šancí. A spoliehaš sa len na seba...
* * * * * * *
Neite ako tí, o vidia, a predsa sú slepí, ako tí, o poujú, a predsa sú hluchí...
Áno. Rozumiem. Ve je to jasné. Máme predsa toko informácií! Jeden názor, druhý, tretí. Máme tu
kompetentných udí. Sú zvolení, bohatí, vyštudovaní. Myslia za ma. Hovoria za ma. Vidia... A tak sa
pozerám a poúvam, o mi tak pekne servírujú. Kdesi v škáre udalostí sa prediera Svetlo. Znepokojuje
ma. Poujem Hlas, ktorý ma vyrušuje... Nechcem ho potrebova... A kdesi dolu huí peklo, ktoré nám maujú ako raj.
* * * * * * *
Boh je tu!
Mária, prichádzaš k nám. Aby si nám zvestovala Jeiša, ktorý bol zvestovaný Tebe. A teraz
opä prichádza a posiela a pred sebou. Si tu z vôle Otca. Je s Tebou. Tu, medzi nami. A aká. Ešte stále - aká...
Anton SELECKÝ
Foto: (a)
15
Na hore Zvir u tradine bola aj veká skupina poských pútnikov. Oslovili sme jedného z nich, pátra -
rehoníka Graziana, kapucína z Krakova (na obr.). Na otázku, ako sa cíti na hore Zvir, odpovedal:
Ja som tu v Litmanovej prvý raz, je tu nádherne, aj pekné poasie, aj mnoho
modliacich sa udí. Je to veká nádej ako pre Slovensko, tak aj pre Poliakov a pre celú
Európu. Pretoe iba viera v Jeiša a itie poda Evanjelia loveka zachrauje. A ke
udia odídu od Boha a budú bez neho i, to sú v ivote len problémy, akosti a
starosti bez nádeje.
My dnes vemi potrebujeme Pannu Máriu! U nás v Posku veká úcta k Bohu, Kristovi
aj úcta k Matke Boej, ako Tej, ktorá nás privádza k Jeišovi. Ona nás uí i
Evanjelium a milova Jeiša. V Posku je úcta k Márii vemi veká, máme mnostvo
svätý, tam, kde má Panna Mária na hlave korunu, takých miest je u nás 150,
uznaných Vatikánom... U vás poujem o Šaštíne, Levoi, a alších...
Samozrejme, e prídem do Litmanovej aj na augustové výroie, mám tú nádej - je tu prekrásne. (anse)
Nebeskí Lekári
Je mnoho správ, interpretácií a komentárov udalostí, ktoré dnes bený lovek vníma. Mnohí sú zmätení,
nevedia, koho majú poúva alebo komu dôverova. Pútnici sú v tom istom postavení. Uiteka Mária Daduliaková z Bardejova to vníma vemi trefne:
„Urite aj ja si vypoujem správy a porovnávam ich s tým, o k nám dnes hovorí Panna Mária.
Jednoznane mám ovea väšiu dôveru ku Panne Márii ako ku ktorémukovek, aj ke kompetentnému loveku.
Naozaj jej úplne dôverujem. Je mojou Mamou. Mala som napríklad váne zdravotné problémy, a ke som
všetko odvzdala pod kríom, robila som to, o Panna Mária radí - tak moja choroba zmizla. Eucharistia je Liek. Jeiš a Panna Mária - to sú nebeskí lekári. (anse)
16
* Gospa neraz tlmoila mladým z modlitebnej skupiny, e vtedy,
ke nás vidí spolone sa modli k jej Synovi Jeišovi a naše srdcia
sú pritom zjednotené v láske, robíme jej tú najväšiu
rados. Skutone, táto jednota sdc uvouje nepredstavitenú silu v
systéme milostí! Modlitbová skupina, rodina, ivá farnos, kde vládne
láska, sú silnejšie ako atómová továre!
len modlitbovej skupiny - Zelinko, vrúcne miloval Pannu Máriu a
udroval s ou „tajné kontakty“. Pretoe býval celkom blízko vizionárov, vdy zariadil, aby pred Máriiným príchodom poloil na miesto zjavenia malý lístoek pre u.
asto to bolo niekoko slov lásky, niekoko riadkov napísaných v rýchlosti, ke nemal as. Veakrát sa
obmedzil iba na to, e nakreslil na papierik srdieko, ale gesto tu bolo. Jedného da Zelinko prerušil svoj
krásny zvyk, pretoe poet pútnikov pohltil všetok jeho as: poas ôsmich dní iadne „úbostné
lístoky“. Zárove sa ho zmocnili pochybnosti: „Ach o, moje lístoky sú aj tak na ni. o má
Gospa robi s mojimi biednymi arbanicami? Ona vidí moje srdce, to je podstatné...“ Napriek
tomu na deviaty de znovu poloil tesne pred zjavením pár riadkov na svoje tajné miesto, samozrejme,
bez toho, eby o tom niekto vedel. Ke sa Marija po zjavení zdvihla, spýtavým pohadom zaala toho brata hada.
- Zelinko, po sa pozrie! - o je? Spýtal sa znepokojene. - Gospa sa zjavila vemi, vemi šastná! A mám
ti odkáza toto: „Vemi ti akujem za tvoj list, ktorý mi urobil vekú rados. Ve poas tých
ôsmich dní mi tvoje listy vemi chýbali!“ Ha, Zelinko, o mi povedala, aby som ti to odkázala.
V ten de sa Zelinko rozplýval od šastia. Dobrú chvíu stál ako nemý.
Taká vznešená je Matka, ktorú nám Jeiš dal... Kto vytuší o len sekundu jej radosti z najmenšieho,
zadarmo daného gesta z našej strany? Naše lístoky s odkazmi pôjdu priamo do jej Srdca.
* Na sviatok Boieho tela ohlásil Svätý Otec „Rok Eucharistie“. Nádherné prorocké gesto! Aká
rados! Tie urobíme všetko pre to, aby sme v tomto roku ili skutone tak, ako nám odporúa pápe! To
je nová príleitos, ktorú nám ponúka Nebo, aby bol svet znovu privedený k Jeišovmu Srdcu, a my ho
chceme váne prija! V Medugorí všetky posolstvá prispievajú k tomu, aby sme sa sústredili na
Eucharistiu, na ivého Jeiša. Gospa nám hovorí, aby sme zo sv. omše urobili svoj ivot (25. 4. 1998),
aby sme „ili kadý de sv. omšou, ke nám to okolnosti dovolia“. „Svätá omša nemôe by
nahradená niím iným.“ Ale tie:„Ke ste na svätej omši, ani si to neuvedomujete.“ „Neslávite
Eucharistiu tak, ako by ste mali. Keby ste vedeli, aké milosti a aké dary dostávate, pripravovali
by ste sa na sv. omšu kadý de aspo hodinu.“ „Svätá omša je najväšou modlitbou.“ (Z posolstiev, ktoré vizionári asto citujú.)
* V našej kaplnke máme malú sošku anjela z Fatimy, nazývanú tie „Anjel Eucharistie“, pretoe
sa zjavil trom pastierikom s kalichom v ruke. Medugorie je pokraovaním Fatimy, miestom, kde sv.
Panna chce realizova tajomstvo zaaté vo Fatime (ako povedala 25. 8. 1991). Take: aby sme dôkladne
vyuili ten prozretenostný „Rok Eucharistie“, máme k dispozícii nebeského priatea! Preo neprija jeho
takú silnú anjelskú pomoc a nevzýva ho celkom zvláštnym spôsobom? On nám sprostredkuje to isté,
oho sa dostalo fatimským pastierikom: ducha adorácie a zmysel pre Boiu vekos, o tak vemi ignoruje náš materialistický svet!
Vizionárka Lucia rozpráva o tom nezabudnutenom okamihu svojho ivota:
„Ke sme prišli, pokakli sme, tvárou sa dotkli zeme a zaali opakova modlitbu Anjela: ,Boe
môj, verím, klaniam sa, dúfam a milujem a...’ Neviem, kokokrát sme u opakovali túto
17
modlitbu, ke sme nad nami uvideli iari neznáme svetlo. Vstali sme, aby sme sa pozreli, o
sa deje, a znovu sme uvideli Anjela. V avej ruke dral kalich, nad ktorým bolo hostia, z ktorej padlo niekoko kvapiek krvi do kalicha.
Anjel nechal kalich vo vzduchu, kakol si k nám a kázal nám 3x opakova: ,Najsvätejšia Trojica,
Otec, Syn a Duch Svätý, obetujem ti najsvätejšie telo, krv, dušu a Bostvo Jeiša Krista,
prítomného vo všetkých svätostánkoch sveta, ako zadosuinenie za uráky, svätokrádee a
ahostajnos, ktorými on sám je uráaný. A pre nekonené zásluhy jeho Najsvätejšieho Srdca a
Nepoškvrneného Máriinho Srdca a prosím o obrátenie úbohých hriešnikov.’ Potom sa zdvihol a vzal do svojich rúk kalich i hostiu.
Mne dal sv. hostiu, krv z kalicha rozdelil medzi Hyacintu a Františka, hovoriac: ,Odite ich
zloiny a potešte vášho Boha.’ Znovu padol na tvár a opakoval s nami ešte raz tú istú modlitbu:
,Najsvätejšia Trojica...,’ a zmizol. My sme zostali v tej istej polohe a opakovali tie isté slová. Ke sme sa postavili, videli sme, e u bola tma a e bol as vráti sa domov.“
(Spomienky sestry Lucie, 1991)
Drahá Gospa, uve nás do svojho adorujúceho ticha, obnov v našich zmietaných a ízniacich srdciach ducha poklony!
Sestra Emmanuela
Drahé „deti Medugoria“, chvála Jeišovi a Márii!
* Na 23. výroie prišli do Medugoria veké davy. Aké šastné prekvapenie
pre všetkých bolo pou krásne posolstvo, ktoré Gospa dala pri tejto príleitosti
(25. 6. 2004). Rados neba bola s nami a bolo ju vidie na tvárach! Myslím, e
toto jednoduché posolstvo obsahuje dôleitý kú k pochopeniu Máriinej
myšlienky vzhadom na budúcnos (staí íta medzi riadkami).
V tento výroný de, ke Gospa zhromauje najviac svojich detí zo všetkých
svetadielov, v tento de, ke ju najviac poúvame, nám hovorí: „Modlitbové
skupiny sú silné.“ Preo nepovedala: ,Farnosti sú silné,’ alebo: ,Rodiny sú
silné,’ alebo: ,Semináre sú silné,’ at...? Netreba tu odpove, odpove môe
uhádnu kadý. Nie sú azda rodiny slabšie ne kedykovek predtým? - Ke
upozoruje na modlitbové skupiny, Kráovná mieru nám zrejme ukazuje hlavnú studniku svojej nádeje
pre budúcnos sveta a Cirkvi. Poíta predovšetkým s modlitbovými skupinami; tie majú a nepochybne
budú ma vekú úlohu v Cirkvi: urýchujú „nové Turíce lásky“. Hovorí nám: „...prostredníctvom nich,
deti moje, môem vidie, e Duch Svätý pôsobí vo svete.“ Ako bleskozvod priahuje blesk, tak
modlitbová skupina priahuje ohe Ducha Svätého. Z dejín vieme, e malé modliace sa jednotky uchovali
uprostred prenasledovania ivú vieru vo svojich krajinách. A dnes je Západ prenasledovaný
materializmom, satanizmom a vnucovaním zákonov, ktoré ako uráajú Stvoritea. K vzniku
modlitbovej skupiny staí, aby 2-3 osoby vytvorili jedno srdce a spojili svoje hlasy v modlitbe k
Bohu. Milióny modlitbových skupín vznikli vo svete vaka Medugoriu; mnohé sú síce malé potom, ale
vemi dôleité pred Bohom! Gospa má záubu v tom, o je skryté pred oami udí, ale nádherné pred
Bohom. o je veké, to je zhoda sdc, jednota, ktorá sa zo da na de stále viac zbošuje. V tejto jednote tkvie pravá sila. To je dynamit! Satan túto jednotu nenávidí.
Ke Gospa prišla do Medugoria, farnos u existovala, i rodiny a tie františkánske rehoné komunity. Ale
ona chcela vytvori novú modlitbovú skupinu! Vybrala pre u zodpovedných udí, a dokonca menovala
uritých mladých udí, ktorí sa mali sta jej lenmi. Iste, to nevyluuje všetko ostatné, naopak! Ona
poehnala a viedla farnos a jej rodiny, ona stále poehnáva všetku realitu Cirkvi. Ale ona vie, e tieto
18
reality sú ivé v Bohu len vtedy, ak tam prevláda zhoda, jednota sdc. „Drahé deti, cieom modlitbovej
skupiny nie je modlitba, ale láska! Modlitba je prostriedok na to, aby ste dostali lásku.“ Farnosti
a rodiny by mali by tými najkrajšími modlitbovými skupinami! Pokia ide o rodiny, Gospa
upresnila: „Vašou prvou modlitbovou skupinou nech je vaša rodina.“ Rodina je silná len vtedy, ke
jej lenovia preívajú túto jednotu vzájomnej lásky v Bohu. Práve tak je to aj s farnosami, komunitami a
rôznymi kresanskými skupinami.
Úlohou modlitbových skupín je podporova vzájomnos medzi lenmi rodiny alebo farnosti; a ak je skutone ivá, vytrysknú z nej iniciatívy aj povolania.
Intenzívna výchova, ktorú Gospa dala mladým v modlitbovej skupine, obsahovala nároné cvienia vzájomného prijímania a bratskej lásky.
V júni 1983 diktovala Gospa Jelene pravidlá pre modlitbovú skupinu, ktorá sa zaínala utvára.
Som si istá, e tieto pravidlá pôjdu rovno do srdca mnohých mladých i menej mladých, o
zúfalo hadajú cestu, ktorá stojí za námahu:
1. Zrieknite sa všetkých neurovnaných vášní a elaní. Vyhýbajte sa televízii, hlavne zlým programom, prehnanému športu, nemiernemu jedeniu a pitiu, fajeniu at.
2. Odovzdajte sa bezvýhradne Bohu.
3. Zaete definitívne všetku úzkos. Kto sa odovzdá Bohu, nemá vo svojom srdci miesto pre úzkos. akosti pretrvajú, ale budú slúi duchovnému rastu a oslávia Boha.
4. Milujte svojich protivníkov. Vyete zo svojich sdc nenávis, trpkos, predsudky.
Modlite sa za vašich protivníkov a proste o Boie poehnanie.
5. Postite sa 2x týdenne o chlebe a vode. Prichádzajte aspo 1x do týda do skupiny.
6. Venujte kadý de aspo 3 hodiny modlitbe, z toho aspo 1/2 hodiny ráno a veer.Do tohto
asu modlitby je zahrnutá sv. omša a ruenec. Rezervujte si as na modlitbu poas da vdy, ke vám to
okolnosti dovolia, prijímajte telo Pána. Modlite sa s vekým vnútorným stíšením. Nedívajte sa stále na
hodinky, ale nechajte sa vies Boou milosou. Nestarajte sa príliš o veci tohto sveta, ale zverte to všetko
nášmu nebeskému Otcovi. Ak sa príliš o nieo staráme, nemôeme sa dobre modli, pretoe nám chýba vnútorná pohoda. Boh prispeje k dobrému koncu kadodenných vecí, ak sa snaíme pracova pre tie jeho.
Tí, ktorí chodia do školy alebo do práce, sa majú modli 1/2 h ráno a veer. A ke je to moné, ís aj na sv. omšu. Ducha modlitby treba rozšíri na kadodennú prácu, to znamená, sprevádza prácu modlitbou.
7. Bute opatrní, pretoe démon pokúša všetkých tých, ktorí sa rozhodli zasväti sa Bohu, a
zvláš ich. Bude im našepkáva, e sa modlia príliš vea, príliš sa postia, e majú by ako ostatní mladí
udia a vyhadáva zábavu. Nech ho nepoúvajú a neposlúchajú! Pozornos majú venova Gospinmu hlasu. Ke budú pevní vo viere, démon ich u nebude môc zvies.
8. Modlite sa vea za biskupa a zodpovedných v Cirkvi. Aspo polovica týchto modlitieb a obetí má by venovaná na tento úmysel.
Da 23. mája 1983 Panna Mária povedala Jelene: „Daj dokopy asi 20 mladých udí, ktorí sú
ochotní nasledova Jeiša bez výhrady. Zoskup ich poas mesiaca. Ja ich uvediem do modlitby.
Môe ich by aj viac ako 20. Môu medzi nimi by aj dospelí a deti, všetci, ktorí prijmú pravidlá.
Tieto osoby poiadam, aby robili pokánie na urité úmysly. Budú sa posti a modli sa za
biskupa. Zrieknu sa toho, na om najviac lipnú: nápojov, kávy, zábavy, televízie. Treba, aby
medzi nimi boli osoby, ktoré túia venova sa duchovnému ivotu, a iné, ochotné viac sa
venova špeciálne modlitbe a pôstu. Dám im pravidlá, poda ktorých sa majú riadi. Osoby, ktoré sa budú týmito pravidlami riadi, budú zasvätené, nech je ich ivotný stav akýkovek.“
19
Drahá Gospa, ako si sa Ty modlila s Jozefom a s Jeišom v Nazarete? Daj nám
svoju modlitbu! Nepatrí azda poklad Matky dieau?
Sestra Emmanuela
„New Age je zlou odpoveou na správnu potrebu
šastia,“ zdôraznil predseda Pápeskej rady pre kultúru kardinál
Paul Poupard v súvislosti s konferenciou na tému siekt, ktorá sa
konala od 14. do 16. júna vo Vatikáne. Na podujatí sa zúastnili
lenovia Pápeskej rady pre kultúru, pre medzináboenský dialóg,
pre napomáhanie jednoty kresanov a Kongregácie pre
evanjelizáciu národov.
Základný pracovný text konferencie mal názov:Kresanské
úvahy o New Age. Túto predbenú správu predloili Pápeské rady pre kultúru a medzináboenský dialóg ešte vo februári 2003.
Kardinál Paul Poupard v rozhovore pre Rádio Vatikán na túto tému zdôraznil:
„New Age je vekou výzvou pre Cirkev. Dnes existuje
tendencia smerom k univerzálnej forme náboenstva, synkretizmu, ktorý odmieta kadý vzah
k dejinám. Kristus sa však naproti tomu sprítomnil v dejinách, kresanstvo je náboenstvom, ktoré sa vzahuje na konkrétnu historickú udalos.“
„New Age a kresanstvo sú absolútne nezlúitené,“ zdôraznil sekretár Pápeskej rady pre medzináboenský dialóg arcibiskup Pier Luigi Celata. (KP/ TK KBS)
Sekty vo svete filmu a televízie
Prišlo leto a s ním aj najrôznejšie aktivity. Kultúrne, rekreané, poznávacie. Toto obdobie je
vané na usporadúvanie rôznych prednášok, kurzov a „workshopov“, o ktorých si preítate
na letáiku a nikto vám nevie s uritosou poveda, o o ide, kto to i ono podujatie garantuje ako bezchybné.
U poas celej našej demokracie u nás pôsobia aj rôzne lieiteské aktivity, psychokulty,
importované náboenstvá. Prichádzajú s lákavou ponukou - ponukou zdravia. Kto by odolal? Aj
v posledných doch sme dostali do rúk jeden z letáikov pod názvom Lekári
informujú: „Lieenie duchovnou cestou“. Na letáiku sa alej uvádza: Lieenie duchovnou
cestou Bruna Groninga. Usporadúva Cultus Ruinov. Navyše na webe nájdete „všetko, o treba
vedie o Groeningovi“... Z letáika nemono vyíta, o aké „uenie“ ide. Na internete sa
dozviete výrok: „Zomrie musia všetci, ja tie, ale ke ma potom budete vola, prídem vás
liei, tak ako to chce Boh...“ Nu, a sme doma. Tieto iniciatívy dnes majú – na rozdiel od
Evanjelia (o zjaveniach Panny Márie ani nehovoriac) - vekú publicitu v médiách, ktorú si
zrejme hravo dokáu zaplati, a navyše ich majú aj v rukách. O tom hovoria alšie riadky z
lánku z poského asopisu Poslaniec Serca Jesusowego:
S vekou angaovanosou a mobilizáciou hadajú sekty spojenca najmä vo svete filmu a televízie.
21
oznamovacích prostriedkov. Americká mláde vtedy
sledovala televízne programy 26 hodín týdenne a
všetkým médiám venovala týdenne 60 a 70 hodín
svojho voného asu. Médiá postupne získali kontrolu nad
celou kultúrou pre mláde a cez u ovplyvnili aj svet dospelých.
lovek, ktorý sleduje filmový príbeh, si vo svojom
podvedomí uchováva mnohé situácie ako emotívne
záitky, pretvorené vlastnými skúsenosami. Konzument si ich jednoducho „osvojil“.
K takémuto záveru dospeli v roku 1995 napríklad aj
biskupi v provincii Campagnia (jej hlavným mestom je
Neapol) vo svojej správe na tému povier, mágie a
satanizmu: „Mnoho udí je presvedených o
vierohodnosti uritých obsahov len preto, e sa s
nimi oboznámia práve prostredníctvom televízie. Ide o vemi široký problém, ktorý má však
najmä v oblasti mágie alarmujúci význam.“
Vplyv televízie sa asto umocuje súinnosou s inými prostriedkami masovej komunikácie. Pôsobí tu teda
syndróm, ktorý ešte viac zosiluje masovos útoku daného obsahu: udia zaínajú vidie to, o v skutonosti neexistuje. Ide o vemi jednoduchú, ale neobyajne úinnú metódu.
Film Amerika, Amerika,
lekciou o zdemoralizovaných asociálnych postojoch. Výskumy potvrdili, e hromadné oznamovacie
prostriedky sa podieajú aj na vzniku zloinnosti parasatanských skupín medzi mládeou. Sektám prináša
veký úitok, ak sa im podarí získa pre svoje myšlienky sympatické idoly, ktoré udia poznajú z televíznych obrazoviek.
Terence Stamp bol iakom Bhagwana Shree Rajneesha. Clint Estwood praktizoval transcendentálnu
meditáciu. Patrick Duffy bol vyznávaom japonského budhizmu. Shinead O’Connorová sa zúastnila
na špiritistických seansách.
Vlnou nadšenia pre New Age sa dali unies: Tina Turnerová, Richard Chamberlain, Marsha
Masonová, Helen Reddyová, Linda Evansová, Joyce De With, Paul Horn a iní. Herec a
reisér Emilio Estevez zatiahol do sekty scientológov aj svoju bývalú snúbenicuDemi Mooreovú. Tom
Cruise verí, e za svoju oslnivú kariéru vaí scientologickým kurzom. To isté tvrdí aj Nicole
Kidmanová a Arnold Schwarzenegger. Scientológmi sú Lisa Marie Presleyová a Jim Rogers, ktorý uviedol do sekty Sharon Stoneovú. Aj Richard Gerevysvetuje svoje úspechy scientologickými kurzmi.
Herci sa tak stávajú oddanými aktivistami siekt i nových náboenských hnutí. Jednou z najpopulárnejších
a najangaovanejších „apoštoliek“ New Age je hereka Shirley Mac Laineová. Základným poslaním ich
filmov i kníh je tvrdenie, e kadý z nás je vo svojom vnútri sám sebe bohom.
John Denver vyuíva svoju pozíciu vo filmovom svete na podporu osvietenej planetárnej jednoty, ktorá
má vies k svetovému mieru, medzinárodnému bratstvu a k osvieteným udským právam. Spomínaný
umelec je leadrom jednoty Windstar (Hviezdny vietor) v štáte Colorado a New Age venoval svoju celoronú sériu programov.
Napriek obrovskej vlne protestov a kritiky dala v auguste 1988 produkcia Universals Studios do obehu
filmovú verziu knihy Nikosia Kazanzakisa Posledné pokušenie Jeiša Krista v réiiMartina Scorseseho.
22
Hlása v om panteistické presvedenie, e všetko je súasou boha. Jeiš sa tam dotýka kameov a
hovorí: „Aj to je moje telo“ a poda vzoru New Age dáva tak kozmu boské vlastnosti.
Filmy typu
science-fiction a horory sú asto hlásatemi New Age. Mnoho filmov tohto typu má okultistický a
satanistický obsah. Sú to napríklad filmy: Blízke stretnutia tretieho druhu, E. T., Kozmická odysea 2000,
Návrat Jedi, Hviezdne vojny, Temný krištá, Indiana Jones a svätyne odsúdenia, Frankestein, Nekoniaca história, ale aj mnoho alších.
Stále astejšie sú aj animované detské filmy, hraky a hry presýtené obsahmi z oblasti New
Age. Kresanský autor Phil Philips v knihe Turmoil in the Box (Zmätok v škatuli hraiek) varuje: „Detská
duša je pustošená vemi dômyselne. Deti sa dostávajú do kontaktu s predmetmi zdanlivo
takými nevinnými, ako sú hraky, no zatia ich prostredníctvom do detskej mysle vstupujú obrazy sexu,
násilia a strachu. Okultné symboly a násilie vedú detskú obrazotvornos do sveta satana.“
Sekta sa asto
Mission: Impossible (Misia je nemoná) s Tomom
Cruisom. Herec i jeho bývalá manelka sú vernými
vyznávami scientológie a táto sekta aj sama financovala
výrobu tohto filmu. Mnoho krajín povauje túto sektu za
spoloensky nebezpenú, pretoe svojimi manipulanými
technikami vedie k narušovaniu rodinných a
spoloenských zväzkov. Bavorská vláda vyhlásila bojkot
tomuto filmu. Tvorcovia filmu obvinili Bavorsko z vekých
finanných strát a na stránkach tlae viedli kampa proti prenasledovaniu, ktoré sa podobá hitlerovskému.
Prvý film tohto druhu objednal leader Svedkov Jehovových Russel. Film o stvorení sveta z roku 1914 bol úinným propaganým prostriedkom a Russelovi získal mnoho prívrencov.
Zakladate satanskej cirkvi Anton La Vey taktie vyuil pri svojej propagácii film s názvom Rosemary má
dieatko, v ktorom hral úlohu satana. Hral aj vo filme Diabolský dá. K jeho nasledovníkom
patrí Sammy Davies junior, ktorý neskôr vemi outoval svoje kontakty so satanizmom. K satanskej
cirkvi patrila tie Jane Mansfieldová. La Vey údajne pouil iernu mágiu proti jej milencovi Sammovi
Brodymu, ktorý chcel Jane odvies od satanistov. La Vey varoval Jane, aby si s Brodym nesadala do
auta. O devä mesiacov neskôr obaja spolone zahynuli pri automobilovej nehode.
Znepokojenie
z masovej reklamy rôzneho druhu arodejov, lieiteov a jasnovidcov vyslovila na jar 1996 Súdna komora
pre informané spory pri kancelárii ruského prezidenta. Pri vypoúvaní rôzni experti tvrdili, e v
poslednom ase v oznamovacích prostriedkoch rapídne pribudlo mnostvo reklám rôznych arodejov, udí,
ktorí ovplyvujú podvedomie, jasnovidcov a iných lieiteov, ktorí ponúkajú svojim potenciálnym
pacientom zázrané uzdravenie od všetkých moných protivenstiev, kúzel, tragických osudov at.
(Sprac. poda: Poslaniec Serca Jezusowego, 6/97)
23
V doch 10. - 12. oktobra 2003 sa konala pan-náboenská konferencia
vo Fatime pod titulom „Prítomnos loveka - Budúcnos Boha: Miesto
svätyne vzhadom na posvätnos.“ Konala sa v pastorálnom centre Pavla VI., ktoré je pripojené k fatimskej svätyni v Portugalsku.
Na kongrese teológovia a cirkevní predstavitelia diskutovali o dôleitosti
náboenských svätý - akejkovek svätyne, i katolíckej, budhistickej alebo hinduistickej.
O Fatime sa tu neuskutonila ani jediná prednáška. Fatimské posolstvo, alebo
história, ako sa fatimská svätya ustanovila, sa nedostala na svetlo. Ruenec,
Nepoškvrnené Srdce, vízia pekla, pä prvých sobôt, zadosuinenie za hriechy,
iadna hlavná zloka fatimského posolstva nebola spomenutá.
John Vennari
Poda tohtoroného júlového vydania Catholic Family News 2004šesdesiat
hinduistov navštívilo Fatimu, aby tu „celebrovalo“ pohanský rituál
priamo pred sochou fatimskej Panny Márie. Hinduisti vyhlásili, e Pannu Máriu povaujú za
jednu zo svojich „bohý“. Portugalská televízia SIC uviedla akciu ako „nezvyajný ekumenický
experiment“. Všetky „invokácie“ hinduistov sú nenávistné voi Bohu, pretoe bohmi hindov sú vlastne
diabli. Ako to uvádza Catholic Family News, hinduistický rituál znesväcuje fatimské pútnické miesto.
Zákonne existujúce spoloenstvo „portugalskej hinduistickej rodiny“ si fatimskú svätyu „uctieva“. Rektor
Fatimy páter Guerra tento akt schvauje! lenovia Portugalskej hinduistickej rodiny sa osobne stretli aj s
biskupom Fatimy. Fatimský biskup sa k problému vyjadril slovami: „Nechceme by fundamentalistami!“ A
ako na dôkaz týchto slov sa dal dekorova hinduistickým šálom s citátmi hinduistickej „Svätej knihy“ Baghwad Gita! (r)
24
Na pulze da
Nie mnohým známa vizionárka v Mexiku, Thiara, sa spýtala Pána Jeiša, ako si máme vysvetli
súkromné zjavenia, pretoe teológovia nás uia, e nemusíme prija súkromné zjavenia. A
Jeiš jej odpovedal: Z teologického hadiska môu ma uritú pravdu, ale tí, ktorí unáhlene
odsúdia takéto súkromné zjavenia, zistia v ase skúšky a prenasledovania, e nebudú ma milos vytrvania. (Mons. R. Danylak)
Boj Vekého Da
Oakávané nevídané prenasledovanie Cirkvi * Zodpovednos cirkevnej hierarchie * Panna
Mária o Vekej vojne c Zjavenia – vec pokory i pýchy * Mons. Danylak: Videl som ivé Srdce Jeiša * Potrebné zasvätenie
Jeho Excelencia, biskup Mons. Roman Danylak:
Narodený 29. decembra 1930 v Toronte (Ontario, Kanada). Filozofické
štúdiá na Kolégiu sv. Michala Torontskej univerzity (1950 - 1954). Kazská
vysviacka 13. októbra 1957 v Ríme. Teologické štúdiá, licenciát, na
Urbaniáne v Ríme (1958). Teologické štúdiá asketiky a mystiky na
Gregoriáne v Ríme (1959 - 1960). Štúdiá kanonického a civilného práva na
Lateráne v Ríme (1960 - 1964). Urený za apoštolského administrátora
eparchie v Toronte pre ukrajinských katolíkov 29. decembra 1992.
Biskupská vysviacka 25. marca 1993 v Toronte. Momentálne emeritný
apoštolský administrátor ukrajinskej katolíckej eparchie v Toronte od roku
1998. Iné funkcie, ktoré zastával: kancelár torontskej eparchie, riadite
prvého ukrajinského rozhlasového programu, sudca v torontskom regionálnom tribunáli, uite na základnej a strednej škole a i.
ivotné dáta o. Miroslava ajku, CSsR:
Narodený 18. augusta 1950 v Saurove (okr. Vranov). ZŠ absolvoval v Saurove
a Vranove nad Topou. Strednú školu (SVŠ) absolvoval vo Vranove (1967 -
1970). VŠ ponohospodársku v Nitre (1970 - 1975). Základnú vojenskú slubu
absolvoval v eských Budjoviciach. Da 15. decembra 1977 tajne vstupuje do
rehole redemptoristov a po ronom noviciáte študuje, opä tajne, filozofiu a
teológiu u doktora Jána Mastliaka na Sázavského v Prešove. V tom ase pracuje
ako robotník Potom ako roznáša novín a ako kuri v košickom hoteli Imperiál.
Za kaza ho tajne vysvätil biskup (teraz kardinál) Ján Ch. Korec vo svojom byte
v Petralke 25. júna 1983. V januári 1989 emigruje. Po krátkom pobyte v USA a
Kanade v máji 1989 ide do Ríma, kde študuje kanonické právo na Orientálnom
inštitúte, ale po páde komunizmu ho predstavený volá spä na Slovensko. Zo tri
mesiace je kaplánom v Topoanoch (a Lesnom) a odchádza do Kanady do slovenskej Eparchie sv. Cyrila a
Metoda. Po roku a pol, v septembri 1991, prichádza na pokyn predstaveného spä na Slovensko. V rokoch
1993 - 1996 je predstaveným gréckokatolíckej viceprovincie redemptoristov so sídlom v Michalovciach. Od roku 1996 pracuje opä v Kanade v Toronte v Eparchii sv. Cyrila a Metoda.
Rozhovor s emeritným biskupom Mons. Romanom Danylakom a o. Miroslavom ajkom, CSsR (obaja pôsobiaci v Toronte, Kanada)
* M ROSA: Svet sa stále viac pribliuje ku globalizácii. V týchto týdoch bola schválená Ústava
EÚ bez spomenutia Boha a kresanských koreov. Na druhej strane vnímame presviedanie, e
EÚ bude kresanská, pretoe má napríklad v zástave dvanás mariánskych hviezd. e Svätý
Otec osobne propaguje EÚ, naši biskupi nám ukladajú úlohu Európu evanjelizova. Ako vidíte
túto situáciu? Kam svet dospeje alebo kam smeruje?
25
- Mons. Roman Danylak: Ukazuje sa, e sily vedúce ku globalizácii (OSN) sú sekulárne sily, ktoré sa
snaia o zlikvidovanie predovšetkým kresanskej viery a Katolíckej cirkvi. Ako príklad je tu USA a Kanada,
ktoré dnes aktívne obhajujú manelstvá homosexuálov, potraty, eutanáziu a rozbitie rodinného ivota.
Naliehavo obhajujú uzákonenie a zavedenie mikroipu. Argumentujú tým, e tento mikroip pomôe nájs
obete únosu a dopomôe k lepšej zdravotnej starostlivosti. Tento mikroip však zárove poslúi na
zvýšenú kontrolu nad kadým jednotlivcom a môe poslúi ako prostriedok na znienie ivotov týchto jednotlivcov.
Súdy USA obhajujú totálnu sekularizáciu štátnych škôl a bezohadne hrozia dieau i dospelému, ktorí by
sa odváili spomenú meno Jeiš alebo prinies Sväté písmo do verejných priestorov. Tie isté súdy sa
snaia vykoreni akúkovek zmienku o Desatore a zmienku o Bohu. Vo Francúzsku nedávne rozhodnutie
parlamentu zakáza pouívanie alebo nosenie náboenských znakov je jasným znamením, o bude nasledova.
A vo svetle Zjavenia, všetky tieto skutonosti majú poslúi na vovedenie kráovstva Antikrista,
ktoré zase spôsobí také prenasledovanie Cirkvi, aké svet ešte nevidel. V konenom dôsledku sily, ktoré sú za týmito ahmi ku globalizácii, sú slobodomurárske zdruenia.
- O. Miroslav ajka: Kee Boh je Otec a chce, aby jeho deti tvorili jednu rodinu, poloil ich na
zemeguu (glóbus). Ale Boh to nechce urobi násilne, v Boej rodine má vládnu sloboda. Celá otázka je v
tom, akým spôsobom urobi túto jednotu. Odpove na túto otázku nám dáva Boh sám vo svojom Zjavení.
Rozdelenie medzi umi, ktoré prišlo následkom hriechu, Boh zrušil v Kristovi a v om obnovil
jednotu. „Ve on je náš pokoj! On z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr
rozdelenia, nepriatestvo…, aby v sebe z tých dvoch vytvoril jedného nového loveka a nastolil
pokoj; aby v jednom tele skrze krí v sebe samom zabil nepriatestvo a zmieril oboch s Bohom.“ (Ef 2, 14n)
Mimo Jeiša Krista nejestvuje iadna globalizácia, iadna jednota. „V nikom inom niet spásy, lebo niet
pod nebom iného mena, daného uom, v ktorom by sme mali by spasení.“ Akékovek pokusy o
inú globalizáciu nemajú iadnu trvalú perspektívu. Európska únia nám ponúka zlaté tea, modlu, ktorá
nepripúša Desatoro pravého Boha. Nemyslím si, e náš Svätý Otec Ján Pavol II. je za takúto globalizáciu. Okrem toho výroky Svätého Otca sú masmédiami pravidelne prekrúcané.
o sa týka nahovárania si, e všetko bude v poriadku, lebo je tam dvanás mariánskych hviezd, videl by
som to ako uritú nádej a ako znamenie toho, o povedala Panna Mária vo Fatime: Nakoniec moje
Nepoškvrnené Srdce zvíazí.
pravdepodobne príde hrozné prenasledovanie, ako
to dosveduje Fatima: „Takisto [ako pápe]
zahynuli jedni po druhých aj alší kazi,
rehoníci a rehoné sestry, rôzni laici, mui i
eny rozliných skupín a postavenia.“ Teda k
tomu smerujeme.
vyjadri k pálivým otázkam dneška, a to aj v
teologických otázkach?
- O. Miroslav ajka: Jeiš hovorí: Kto hadá, nájde. Prvou orientáciou je viera, viera napríklad aj v to, e
Cirkev je „stp a základ pravdy“. Hlavne viera v to, e pravý a skutoný pápe sa nikdy nemôe
mýli v otázkach viery a mravov. Myslím, e pripojené posolstvo Thiare vemi dobre odpovedá
práve na túto otázku. Zdá sa, e pápeské vyhlásenia budú hlavným orientaným bodom v
blízkej budúcnosti.Cirkevnej hierarchii dlhujeme úctu a poslušnos. Ale ak niektorý kaz alebo biskup,
ba aj kardinál, zjavne protireí pápeským výrokom, v tom uritom prípade ho nemusíme, ba ani nemáme
26
poslúcha. Pán Jeiš povedal prvému pápeovi: Ty si, Peter, skala, a na tejto skale postavím svoju Cirkev
a pekelné brány ju nepremôu.
* M ROSA: Kam smeruje Cirkev, ke neurobí vo svojej innosti opatrenia voi neustále
narastajúcemu tlaku zo strany globalizanej administratívy?
- Mons. Roman Danylak: Katolícka hierarchia Severnej Ameriky neprejavuje iadne známky snahy o
zastavenie týchto hnutí. Je vea liberálnych biskupov, ktorí obhajujú falošný ekumenizmus, ktorý sa
vzdáva neprijatenému irenizmu, ktorý zrádza misiu pravdy, Cirkvi a Evanjelia. A tak, ako to bolo s
povstávaním totalitárnych reimov v XX. storoí, nacizmom, fašizmom a komunizmom, ktorých jediným
cieom bolo vytvorenie bezboného štátu, nemôeme teraz oakáva ni menej ako vládu Antikrista.
- O. Miroslav ajka: Zaiste touto otázkou myslíte asi na hierarchiu. Ale Cirkev, to sú všetci veriaci. Preto
sa musíme opýta: Kam smerujeme? Kam smerujem? Nemusíme sa bá o Cirkev, tá tu vdy bude, ale
mali by sme sa „bá“ o svoju dušu a o dušu blíneho. Ale Vy sa pýtate, o urobi proti tlaku globalizanej administratívy.
Náš boj nie je „s krvou a telom“, ako hovorí sv. Pavol, ale „s knieatstvami a mocnosami“. Preto si
musíme obliec „Boiu výzbroj“. Mnohí svätci, ktorí neboli kazmi, ovplyvnili dianie vo svete.
Zaiste, hierarchia je najviac zodpovedná, ale kadý jeden len Cirkvi má vekú úlohu v Boom pláne,
môe hory prenáša, môe zmeni vea diania vo svete svojimi modlitbami a pôstmi a príkladom, a k tomu by sme sa mali zobudi a to si uvedomi. Ja na prvom mieste.
* M ROSA: V zjaveniach Panna Mária hovorí posolstvá, ktoré upozorujú na stav sveta, Cirkvi a
kadého loveka. Zárove dáva návod a rady, ako postupova, i a kona, aby lovek bol
zachránený, a aby aj sám pôsobil ako apoštol. Ako Vy prijímate tieto skutonosti?
- Mons. Roman Danylak: Ke prezerám mnohé miesta mariánskych zjavení, zdá sa mi, e Panna Mária
rozpráva k dvom rôznym druhom vizionárov. Vizionári Medugoria, Fatimy, Garabandalu - toto sú
posolstvá, ktorými Panna Mária chce formova a prehlbova ivoty udí, prehbi ivot modl